Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

138. zk., 2021eko uztailaren 14a, asteazkena

N.º 138, miércoles 14 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3988
3988

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 7koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2020-2021 ikasturtean HABEren komunikagaitasun-mailak euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan mailaren atalasea gaindituz, edota egiaztatzegintzaren eremuko deialdietan euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, del Director de HABE, por la que se regula el procedimiento y condiciones para la concesión de subvenciones a alumnos y alumnas que hayan superado en el euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje del euskera la prueba de evaluación de dominio de la lengua o hayan acreditado un nivel de euskera de HABE o equivalente durante el curso 2020-2021 y se realiza la convocatoria correspondiente.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak sortu zuen Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), helduen euskalduntzera zuzendua, ahalik eta euskal hiztun gehien lortzeko helburua duena.

Por la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, fue creado el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), orientado a la euskaldunización de la población adulta, con el objetivo principal de lograr el mayor número posible de vascoparlantes.

Uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuaren bidez, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik jasotzen duten finantzazioa arautu zen.

Mediante el Decreto 179/2003, de 22 de julio, se procedió a la regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a personas adultas, así como de su financiación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aipatu 179/2003 Dekretuaren 17. artikuluak dio HABEk ezar ditzakeela, osagarri gisa, bere aurrekontu-bitartekoen mugen barruan, beste dirulaguntza mota batzuk, Dekretu horretan aipatzen diren modalitate eta euskarrietan edo homologatutako sistemen bitartez, euskalduntze-prozesuetan murgilduta dauden ikasleei zuzenduak, horien emaitza akademikoen baitan.

El artículo 17 del citado Decreto 179/2003 señala que, complementariamente, y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, HABE podrá establecer líneas subvencionales dirigidas al alumnado inmerso en procesos de euskaldunización, en cualquiera de las modalidades y soportes contemplados en el propio Decreto o sistemas previamente homologados por HABE, en función de sus resultados académicos.

Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatuak, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzen ditu.

El Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, modificado mediante Decreto 187/2017 de 4 de julio, convalida los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y adecúa los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2020ko urriaren 1ean indarrean sartu zen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak eta honen huts-zuzenketa egiten duen 2021eko otsailaren 16ko Aginduak, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dute, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen, HABEk kudeatzen dituen helduei zuzendutako euskarazko irakas- eta ikasprozesuen ebaluazioa eta euskararen erabilerarekin loturiko gaitasun- eta atalase-mailak egiaztatzen dituzten ikasleen ziurtagiri ofizialak erdiesteko prozedurak eta ebaluazio- eta egiaztatze-prozesu horiek gainditu dituzten euskara-ikasle helduei zuzendutako dirulaguntza-deialdiak egiteko irizpideak finkatzen.

Por Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, puesta en vigor el 1 de octubre de 2020, y la Orden de 16 de febrero de 2021, de corrección de errores de la misma, se regula la evaluación y certificación de los niveles de competencia lingüística en euskera, y se fijan los criterios para las convocatorias de ayudas al alumnado de los cursos de euskera para adultos, la evaluación de los procesos de aprendizaje del euskera a las personas adultas y los procedimientos para la obtención de los certificados oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio en el uso del euskera, gestionados por HABE; y se fijan los criterios para las convocatorias de ayudas al alumnado de los cursos de euskera para adultos que superen dichos procesos de evaluación y acreditación.

Ikasleentzako dirulaguntza-deialdi honek, gainera, 2020. urteko laugarren ebaluazio-garaian A1, A2 edo B1 maila euskaltegiko ebaluazio jarraituaren harian Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduak aurreikusiari jarraikiz, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratu zituzten ikasleak ere bere baitara biltzen ditu.

En esta convocatoria de subvenciones se tienen en cuenta también a los alumnos y alumnas que han obtenido los niveles de competencia comunicativa A1, A2 y B1 del Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas, mediante actividades de evaluación del grado de dominio en el uso del euskera en el cuarto período de evaluación de 2020, de conformidad a lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Era berean, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, 2021-2024 epealdirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzen duen 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bitartez, aurreikusten du Hizkuntza Politika alorrean 5. helburu orokor bezala helduen euskalduntzea bultzatzea, «47130 euskara ikasleei zuzendutako dirulaguntzak» kodea duen ekintza-atalean.

Asimismo, la Orden de 18 de febrero de 2021 del Departamento de Cultura y Política Lingüística, por la que se aprueba el Plan Estratégico para el período 2021-2024, prevé en el objetivo 5 del ámbito de actuación de Política Lingüística el fomento de la euskaldunización de adultos dentro de la acción «47130 subvenciones dirigidas a los alumnos y alumnas de euskara».

Horrela, bada, ebazpen honen bitartez, 2020-2021 ikasturtean HABEren komunikagaitasun-mailak euskaltegiko ebaluazioan mailaren atalasea gaindituz, edota HABEren egiaztatze-deialdietan zein 297/2010 Dekretuan aurreikusitako erakunderen batean maila baliokideak egiaztatu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko baldintzak eta jarraibideak zehaztu nahi dira, horretarako beharrezko den deialdia eginez.

Pues bien, mediante la presente Resolución se pretende regular las condiciones y el reconocimiento de ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado en el euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje del euskera la prueba de evaluación de dominio de la lengua o las pruebas de acreditación convocadas por HABE o haya acreditado un título o certificado equivalente conforme a lo establecido en el Decreto 297/2010, durante el curso 2020-2021 y se realiza la convocatoria correspondiente.

Horregatik, aipatu xedapenek eta HABEren arau organikoak onartzen dituen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuak eta urriaren 22ko 166/2019 Dekretuak, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituenak ematen dizkidaten eskumenez, eta indarrean dauden Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartutakoak, eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak (aurrerantzean, DLO) eta uztailaren 21eko 887/2003 Errege Dekretuaren bidez onartutako haren erregelamenduak ezartzen dutenaren arabera,

Por todo ello, en virtud de las facultades reconocidas por las mencionadas disposiciones y por el Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de HABE y por el Decreto 166/2019, de 22 de octubre, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación y del Decreto por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE, y de conformidad con lo regulado por el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y por su Reglamento aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Deialdia egitea 2020-2021 ikasturtean HABEren komunikagaitasun-mailak euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan mailaren atalasea gaindituz, edota HABEren egiaztatze-deialdietan zein 297/2010 Dekretuan aurreikusitako erakunderen batean maila baliokideak egiaztatu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko, ebazpen honen eranskinean ezarritakoaren arabera.

Primero.– Convocar las subvenciones dirigidas al alumnado de los euskaltegis y de los centros homologados de autoaprendizaje del euskera que en el curso 2020-2021 haya superado en el euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje del euskera la prueba de evaluación de dominio de la lengua o las pruebas de acreditación convocadas por HABE o haya acreditado un nivel equivalente conforme al Decreto 297/2010, de conformidad a lo establecido en el anexo de esta Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka, bide administratiboa agortzen ez duenez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari. Horretarako, hilabeteko epea izango dute ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2021eko uztailaren 7a.

En San Sebastián, a 7 de julio de 2021.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

I. ERANSKINA
ANEXO I

1. oinarria.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Base 1.– Objeto y dotación económica.

1.– Ebazpen honen xedea da euskaltegi publiko eta pribatu homologatuetako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei dirulaguntzak emateko baldintzak arautu eta aitortzeko prozedura onartzea, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duen uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuaren 17. artikuluak ezarritakoa garatuz.

1.– Es objeto de la presente Resolución la aprobación del procedimiento para la concesión de ayudas a los alumnos y alumnas de los euskaltegis públicos, privados homologados y de los centros homologados de autoaprendizaje del euskera, en desarrollo de lo establecido en el artículo 17 del Decreto 179/2003, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a personas adultas y su financiación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Ebazpen honen xede diren laguntzetarako, 3.133.500 euroko kopurua jarriko da 2021. urtean, EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako dagoen partidaren kontura. Era honetan banatuko da kopuru hori:

2.– Para las ayudas objeto de la presente Resolución se destinará para el año 2021 una cantidad de 3.133 500 euros, con cargo a la partida disponible al efecto en los Presupuestos Generales de la CAPV. Dicha cantidad se distribuirá de la siguiente manera:

a) 3.000.000 euro, deialdi honen epealdiaren barnean HABEren A1, A2, B1 eta B2 mailak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduan zehaztutako jarraibideen baitan euskaltegian gainditu edo HABEren egiaztatze-deialdietan egiaztatu edo agiri baliokideak lortu dituztenentzat.

a) 3.000.000 euros para quienes, de conformidad a lo establecido en la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, hayan superado y/o acreditado los niveles A1, A2, B1, B2 de HABE o equivalentes, dentro del período establecido en esta convocatoria.

b) 133.500 euro, HABEren C1 eta C2 mailak edo baliokideak egiaztatu dituztenentzat.

b) 133.500 euros para quienes hayan acreditado los niveles C1 y C2 de HABE o equivalentes.

Azpiatal batetik bestera dirua pasatu ahal izango da, batean soberakinik egonda, bestean eginiko eskariei erantzuteko behar adina diru ez balego. Hala ere, diru-kopuru hori eskari guztien beharrei ebazpen honen 6. oinarrian ezarritako irizpideen arabera erantzuteko behar bestekoa ez balitz, hainbanatu egingo da zuzkidura ekonomikoa onuradunen artean, azpiatal bakoitzeko emaitzak errespetatuz.

Si en un apartado hubiera excedente y en otro insuficiencia para atender a las solicitudes, se podrá pasar de un apartado a otro. No obstante, si en base a los criterios establecidos en la Base 6 de esta Resolución tales fondos resultaran insuficientes para hacer frente a las solicitudes realizadas, se procederá al prorrateo de la dotación económica entre las personas beneficiarias, respetándose los importes resultantes para cada apartado.

3.– Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, oinarri honen 2. atalean ezarritako zenbateko osoa handitu ahal izango da a) azpiatalari lehentasuna emanez, baldin eta HABEren aurrekontuetan beste dirulaguntzetarako aurrekontu-sailen izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskarien gaineko ebazpena eman aurretik egin beharko da.

3.– La cantidad prevista en el apartado 2 podrá ser ampliada en función del importe global de las ayudas solicitadas, teniendo preferencia la dotación económica destinada al subapartado a). Para llevar a cabo la ampliación, que deberá realizarse con anterioridad a la resolución de las subvenciones, siempre que se dispongan excedentes resultantes después de que HABE haya ejecutado el resto de sus programas.

Adierazitako aldaketaren berri HABEren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman beharko da, EHAAn argitaratuko dena.

En caso de ampliación del importe, deberá hacerse pública a través de la oportuna Resolución del Director General de HABE y su publicación en BOPV.

2. oinarria.– Onuradunak.

Base 2.– Personas beneficiarias.

1.– Ebazpen honetan arautzen diren laguntzen onuradun izateko, ondorengo baldintzak bete behar dira, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean eta Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotakoaren arabera:

1.– Para ser beneficiaria de las ayudas reguladas en la presente Resolución, se deberán cumplir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones:

1) Euskal Autonomia Erkidegoan edo Trebiñu Konderrian erroldatuta egotea deialdi hau argitaratzen denean.

1) Estar empadronada en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en el Condado de Treviño el día de la publicación de esta convocatoria.

2) HABEren erregistroan inskribatutako euskaltegi edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatu batean matrikulatua egotea 2020ko ekainaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitarteko epealdian eta dagozkion matrikula-prezioak euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatuei ikasleak norberak ordainduak izatea.

2) Haber estado matriculada en un euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje del euskera inscrito en el registro de HABE en el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y haber abonado directamente al euskaltegi o centro de autoaprendizaje los precios de matrícula correspondientes.

3) 2020-2021 ikasturtean jarraian zehazten diren HABEren komunikagaitasun-mailetariko bat euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan gainditu edo HABEren egiaztatze-deialdietan agiria eskuratu edo maila horren baliokidea lortu izana:

3) Haber superado la prueba de evaluación en un euskaltegi o centro de autoaprendizaje o haber obtenido certificado mediante convocatorias de acreditación de HABE de alguno de los niveles de competencia comunicativa de HABE que se relacionan a continuación o haber acreditado algún nivel equivalente, durante el curso 2020-2021:

– HABEren zuzendari nagusiaren ebazpenez deituta 2020. urteko laugarren ebaluazio-garaian A1, A2 edo B1 maila egiaztatu izana, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduak HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituenak, eta agindu hau aldatuz Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko ekainaren 7an emandako Aginduak dioenaren arabera.

– Haber acreditado el nivel A1, A2 o B1 en el cuarto período de evaluación de 2020, de conformidad con lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se establecen los procedimientos de obtención de los certificados correspondientes a los niveles de competencia definidos en el Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas, modificada por la Orden de 7 de junio de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

– HABEren A1, A2, B1 eta B2 komunikagaitasun-mailetako atalasearen ebaluazioa euskaltegian gainditu izana, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduan zehaztutako moduan, ikastaroaren zehar zein amaieran.

– Haber superado en el euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje, durante el curso, la prueba de nivel de dominio de los niveles A1, A2, B1 o B2, conforme a los procedimientos establecidos en la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Ikasle hauek laguntza hauen onuradun izateko, oinarri honetako beste baldintzak betetzeaz gain, honako baldintza hauek ere bete beharko dituzte:

Estos alumnos y alumnas, para ser beneficiarias de estas ayudas, además de cumplir los requisitos establecidos en esta base, deberán cumplir también los siguientes requisitos:

Lagundu nahi den maila lortzeko ikasleak egin duen ikastaroa bere osoan amaitu behar du. Betiere:

Para la obtención de la subvención del nivel objeto de subvención, el alumno o alumna deberá haber finalizado en su totalidad el curso realizado, debiendo:

a) Oro har, gutxienez 50 ikastordu hartuak eduki beharko ditu eta udako ikastaroetan 30 ordu.

a) Haber cursado, con carácter general, 50 horas lectivas como mínimo, y 30 horas en el caso de los cursos de verano.

b) Asistentziari dagokionez, gutxienez ikastaroaren % 75eko betetze-maila izan beharko du: aurrez aurreko ikasjardunean, gutxienez, euskaltegiak emandako ikastorduen % 75 hartuak izan beharko ditu; eta autoikaskuntzan, berriz, mintza-saioetan izandako asistentzia orduekin, gutxienez ikastaroaren ordu teoriko guztien % 7,5era iritsi.

b) Haber asistido, en los cursos presenciales, como mínimo al 75 % de las horas lectivas programadas para dicho curso; y en la modalidad de autoaprendizaje, las horas de asistencia a las sesiones de oralidad deberán alcanzar, como mínimo, el 7,5 % de cómputo total de las horas teóricas del curso.

Gaitasun-mailaren aurrerapenari dagokionez, ikasleak:

En lo concerniente al progreso del nivel de competencia:

a) A1 mailaren laguntza lortzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, A1A0 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, A1A1 lorpen maila.

a) Para ser beneficiaria de la subvención por el nivel A1, será preciso iniciar el curso en un subnivel no superior al A1A0, y finalizarlo como mínimo en el subnivel A1A1.

b) A2 mailaren laguntza lortzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, A2A1 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, A2A2 lorpen maila.

b) Para ser beneficiaria de la subvención por el nivel A2, será preciso iniciar el curso en un subnivel no superior al A2A1, y finalizarlo como mínimo en el subnivel A2A2.

c) B1 mailaren laguntza lortzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, B1A2 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, B1B1 lorpen maila.

c) Para ser beneficiaria de la subvención por el nivel B1, será preciso iniciar el curso en un subnivel no superior al B1A2, y finalizarlo como mínimo en el subnivel B1B1.

d) B2 mailaren laguntza lortzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, B2B1 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, B2B2 lorpen maila.

d) Para ser beneficiaria de la subvención por el nivel B2, será preciso iniciar el curso en un subnivel no superior al B2B1, y finalizarlo como mínimo en el subnivel B2B2.

Indarrean dagoen HABEren zuzendari nagusiaren 2020ko irailaren 23ko Ebazpenaren –euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentroek 2020-2021 ikasturtean zehar bete beharreko jarraibideak izan ditzaten 2020/2 jardunbidea emateko dena– eranskinaren 3.2.2 puntuan jasotakoaren arabera, ikasleak mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa gainditu duela frogatzen duten lau trebetasuneko proben lekukoak igo behar dira Q87ra derrigorrez. Bestela, ikasleak euskaltegian maila gainditu arren, ez du aukerarik izango deialdian parte hartzeko.

Tal y como se recoge en el punto 3.2.2. del Anexo de la vigente Resolución de 23 de septiembre de 2020, del Director General de HABE, que establece el procedimiento 2020/2 a seguir por los euskaltegis y centros de autoaprendizaje, será requisito indispensable para tener derecho a las ayudas, que en la aplicación Q87 estén recogidas las evidencias de las cuatro competencias desarrolladas en la prueba de dominio de nivel superada. De lo contrario, aunque el alumno o alumna haya superado el nivel en el euskaltegi, no tendrá opción a participar en esta convocatoria.

– HABEren zuzendari nagusiaren ebazpenez deitutako 2020. urteko deialdietako bigarren azterketaldietan, edo 2021eko deialdietako lehen azterketaldietan parte hartu eta B1, B2, C1 edo C2 maila egiaztatu izana.

– Haber participado y acreditado los niveles B1, B2, C1 o C2 en el segundo período de exámenes de 2020 o en el primer período de exámenes de 2021 de las convocatorias realizadas por Resolución del Director General de HABE.

– Halaber, dirulaguntza hauetarako eskubidea izango dute euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroetako ikasleek ere, zehaztutako baldintzak beteta, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatutako azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak HABEren euskara-maila batekin baliokidetutako euskara-maila bat 2020ko irailaren 1etik 2021eko abuztuaren 31ra bitartean (dagokion deialdiaren eragin-dataren arabera) egiaztatu eta ebazpen honen 3. oinarrian zehaztutakoaren arabera eskaera egiten dutenek.

– Asimismo, tendrán derecho a la percepción de estas ayudas, aquellos alumnos y alumnas de euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje que, cumpliendo los requisitos señalados, y habiendo acreditado entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 (fecha efectividad de la convocatoria correspondiente) un nivel convalidado por el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, modificado mediante Decreto 187/2017, de 4 de julio, efectúen la correspondiente solicitud, de acuerdo con lo previsto en la base 3 de la presente Resolución.

4) Zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza publikoak jasotzeko debekurik ez izatea, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexua dela-eta eragindako bereizkeriengatikoak barne, hain zuzen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoarekin bat etorriz.

4) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5) Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren DLOaren 13. artikuluaren 2. atalean aipatutako egoeretan ez egotea. Eta zehazki, zerga guztiak ordainduta edukitzea eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatea, baita EAEko Administrazio Orokorrarekiko dirulaguntzak itzultzearen ondoriozko obligazioak ordainduta izatea.

5) No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de la LGS. En concreto, estar al corriente en el pago de todos los tributos y al corriente en el pago con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones derivadas del reintegro de subvenciones con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dirulaguntzen deialdi honetatik at geldituko dira:

2.– Quedan excluidos de la presente convocatoria:

1) Herri Administrazioak finantzatuta eskolatu diren ikasleak.

1) Los alumnos y alumnas escolarizados con financiación de la Administración Pública.

2) Dirulaguntza gai den egiaztatutako maila, aurreko ikasturteren batean egiaztatutakoaren baliokidea edo beheragokoa denean.

2) Quienes hayan superado únicamente un nivel equivalente o inferior a alguno acreditado en años anteriores.

3) Deialdi honetako dirulaguntza zuritzeko baliagarri den epealdian, euskaltegietako matrikulazioaren kudeaketarako aplikazioaren arabera, euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroan egindako mailak baino beheragokoa gainditu edo egiaztatu dutenak. Gainera, dirulaguntza zuritzeko baliagarri den epealdian maila bat baino gehiago egin duten ikasleek gainditu edo egiaztatutako mailei dagozkien dirulaguntzak jasotzeko eskubidea izango dute bakarrik.

3) Quienes hayan superado o acreditado un nivel inferior a los cursados en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje, según lo recogido en la aplicación para la gestión de la matriculación de los euskaltegis, en el plazo que resulte de aplicación para la justificación de la subvención concedida. Además, quienes en dicho período hayan cursado más de un nivel, solo podrán acceder a las ayudas que corresponden al nivel superado o acreditado.

3. oinarria.– Jarraibidea, agiriak eta eskariak aurkezteko epeak.

Base 3.– Procedimiento, documentación y plazos de presentación de solicitudes.

1.– Baliabide elektronikoak zein aurrez aurrekoak erabili ahal izango dira eskabidea egiteko, kontsultak egiteko edo deialdi honi buruzko edozein izapide egiteko.

1.– Podrán utilizarse tanto medios electrónicos como presenciales para presentar la solicitud, realizar consultas o realizar cualquier trámite relativo a esta convocatoria.

a) Bide elektronikoa: izapidetzaren jarraibideak jasotzen dituen administrazio-prozeduraren fitxa, adierazpen-arduratsuak eta ereduak, baita eskaera-formularioa ere https://euskadi.eus/zerbitzuak/1038704 helbidean egongo dira eskuragarri. Eskabidea bide elektronikoz aurkeztu ondorengo izapideak helbide honetan egingo dira «Nire karpeta»-ren bitartez: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

a) Canal electrónico: la ficha informativa el procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y modelos, así como el formulario de solicitud, estarán accesibles en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1038704 Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud por canal electrónico se realizarán a través de «Micarpeta» en la dirección https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/.

b) Aurrez aurre: eskaria egiteko formularioa (ebazpen honen II. eranskina) eskuragarri izango da Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoan, https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1038704 helbidean. Ordenagailuan bete, inprimatu eta sinatu ondoren aurrez aurre aurkeztu behar izango da HABEren bulegoetan aurretiazko hitzordua hartuta (https://www.euskadi.eus/s23-aphitzor/eu/aa14aUIWar/habe/aa14aInit.jsp?lang=eu Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan bakarrik aurretiazko hitzordua hartuta https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/), helbidean edo horretarako bakarrik jarritako 945 01 90 00 telefonoan, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoaren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 7272008 Dekretuan jasotakoetan) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

b) De forma presencial: el formulario para realizar la solicitud (el Anexo II de esta Resolución) estará disponible en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/1038704 Se cumplimentará en el ordenador, se imprimirá y tras firmarlo se podrá presentar en las oficinas de HABE con cita previa (https://www.euskadi.eus/s23-aphitzor/es/aa14aUIWar/habe/aa14aInit.jsp?lang=es en las oficinas del Servicio Zuzenean, exclusivamente con cita previa, accediendo para ello a la dirección https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es/), o a través del teléfono 945 01 90 00 habilitado exclusivamente para solicitar o anular su cita previa, o en los registros auxiliares de la CAPV recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, o en los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aurrez aurreko bidea edo bide elektronikoa erabiltzeak, bai eskabideak aurkeztean, bai dokumentazioa aurkeztean, ez du behartzen prozedurako hurrengo izapideetan erabiltzera, Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuak ezartzen duen bezala. Dirulaguntza aitortu ondoren, gainerako eginkizunak eta izapideak, jakinarazpenak barne, «Nirekarpeta»-ren bidez egingo dira, https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

La utilización del canal presencial o electrónico, tanto en la presentación de solicitudes como en la presentación de documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, tal y como establece el Decreto 21/2012 de Administración Electrónica. Tras reconocer la subvención, las restantes acciones y trámites, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Micarpeta» en la dirección https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

2.– Aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren helbidean eskaria egiteko formularioa eskuragarri izango dute eskatzaileek, bertan eskatzen den informazio eta datuak betetzeko, besteak beste:

2.– Las personas solicitantes tendrán a su disposición en la citada dirección de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi el formulario de solicitud para cumplimentar la información y datos requeridos en el mismo, entre otros:

– Eskatzailearen oinarrizko datuak (identifikazio- eta errolda-datuak eta bankuko kontu zenbakia).

– Datos básicos de la persona solicitante (datos de identificación y censo y número de cuenta bancaria).

– Egiaztatutako maila edo mailak, eta euskaltegian lortutako B1 edota B2 komunikagaitasun-maila, mailaren atalasearen ebaluazioa euskaltegian gainditu bada.

– Nivel o niveles acreditados y el nivel comunicativo B1 y/o B2 conseguido en el euskaltegi mediante la superación de prueba de evaluación de nivel en el euskaltegi.

– Egiaztatze-agiria eman duen erakundea.

– Entidad que expide la acreditación.

– Matrikulengatik ordaindutako diru-kopuruak.

– Importes abonados en concepto de matrícula.

– Erantzukizunpeko adierazpenak.

– Las declaraciones responsables.

– Baimenak.

– Los permisos.

3.– Eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio dirulaguntzen organo kudeatzaileari dokumentazioa eskuratzeko, bide presentziala nahiz telematikoa erabiliz. Eskatzaileak uko egin diezaioke Administrazioak egiaztapena zuzenean egiteari, eta, kasu horretan, interesdunak berak aurkeztu beharko du dokumentazio osoa.

3.– La persona solicitante, al presentar la solicitud, autoriza al órgano gestor de las subvenciones a obtener la documentación por medios presenciales o telemáticos. La persona solicitante podrá negarse a que la Administración realice directamente la comprobación, debiendo en este caso presentar la documentación completa.

Laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa berez egiaztatuko du organo kudeatzaileak, eta, horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina aplikatuz.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas, se verificará automáticamente por el órgano gestor, sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Aurrez aurre edo elektronikoki aurkeztutako dokumentuek baldintza hauek bete behar dituzte:

4.– Los documentos presentados, presencial o electrónicamente, deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Eredu deskargagarriak erabiliko dira, halakorik dagoenean, eredu formatuan.

– Se utilizarán modelos descargables, si los hubiera, en formato modelo.

– Gainerako dokumentazioa, ahal bada, pdf formatuan aurkeztuko da.

– El resto de la documentación se presentará preferentemente en formato PDF.

– Dokumentazio elektroniko guztien gehieneko tamaina 30 Mb-koa izango da.

– El tamaño máximo de toda la documentación electrónica será de 30 Mb.

5.– Eskabideak aurkezteko epeak.

5.– Plazos de presentación de solicitudes.

Kasu guztietan interesdunek 2021eko irailaren 9tik urriaren 8ra bitarteko epea, biak barne, izango dute dirulaguntzaren eskabide aurkezteko.

En todos los casos, las personas interesadas dispondrán del plazo del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2021, ambos inclusive, para la cumplimentación de la solicitud de subvención.

6.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

6.– La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal de los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria.

4. oinarria.– Aurkeztutako eskabidearen hutsuneak zuzentzea.

Base 4.– Subsanación de deficiencias de la solicitud presentada.

Ikasleak aurkeztutako eskabidean agiriren bat falta bada, edota okerren bat badago, hala jakinaraziko zaio, hamar eguneko epea emanez okerrak zuzen ditzan, eta, horrela egin ezean, eskabideari uko egin zaiola ulertuko da, aldez aurretik emandako ebazpenaren bidez.

Si la solicitud presentada por el alumno o alumna adoleciera de algún tipo de falta o inexactitud, se le notificará, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su subsanación, y si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución.

5. oinarria.– Dirulaguntzen organo kudeatzailea.

Base 5.– Órgano gestor de las subvenciones.

HABEko Zuzendaritza Nagusiari dagokio, Kudeaketa Zerbitzuko Ekonomia eta Administrazio Unitatearen eta Ikuskatzailetzaren bitartez, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzea.

Corresponde a la Dirección General de HABE, a través de la Unidad Económico-Administrativa del Servicio de Gestión y de la Inspección, la gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

6. oinarria.– Dirulaguntza esleitzeko eta neurtzeko irizpideak.

Base 6.– Criterios de adjudicación y determinación de la cuantía de la ayuda.

1.– Gainditu edo egiaztatu den maila bakoitzeko, ikasleak 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan matrikuletan ordaindutako kopurua eskura dezake, gehieneko muga hauekin:

1.– El alumno o alumna podrá obtener la cantidad abonada en concepto de matrícula durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021, siendo el límite máximo por cada nivel superado o acreditado la cantidad que a continuación se detalla:

– HABEren A1 maila: 600 euro.

– Nivel A1 de HABE: 600 euros.

– HABEren A2 maila: 800 euro.

– Nivel A2 de HABE: 800 euros.

– HABEren B1 maila edo baliokidea: 900 euro.

– Nivel B1 de HABE o equivalente: 900 euros.

– HABEren B2. maila edo baliokidea: 1.000 euro.

– Nivel B2 de HABE o equivalente: 1.000 euros.

– HABEren C1 maila edo baliokidea: 150 euro.

– Nivel C1 de HABE o equivalente: 150 euros.

– HABEren C2 maila edo baliokidea: 100 euro.

– Nivel C2 de HABE o equivalente: 100 euros.

2.– Maila bakoitzerako ikasketak behin bakarrik lagunduko zaizkio diruz ikasleari bere ibilbide osoan zehar. Era berean, maila bat gainditu edo egiaztatu ondorengo dirulaguntza zuritzeko beharrezkoa izan den matrikularen zenbatekoa ez da konputatuko beste maila bat egiaztatu izanagatiko laguntza zuritzeko.

2.– Los estudios realizados para cada nivel solo se subvencionarán una vez en el transcurso del historial académico del alumno o alumna. Asimismo, el importe de la matrícula necesaria para justificar una subvención tras la superación o acreditación de un nivel no computará para justificar la ayuda por la superación o acreditación de otro nivel.

7. oinarria.– Ebazpena, jakinarazpena eta dirulaguntzaren ordainketa.

Base 7.– Resolución, notificación y abono de la subvención.

Deialdi honetan zehaztutako irizpideak aplikatu ondoren, HABEren zuzendari nagusiak eskabideen gaineko ebazpenak emango ditu, eta interesdunei jakinaraziko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren iragarki-taula elektronikoan (http://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa) argitara emanez eta «Nirekarpeta»-ren bidez, https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/. Hau guztia, 2021eko abenduaren 20a baino lehen.

Una vez aplicados los criterios establecidos en la presente convocatoria, el Director General de HABE dictará resolución sobre las solicitudes, que será notificada a las personas interesadas mediante su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (http://www.euskadi.eus/tablón electrónico de anuncios) y a través de «Micarpeta», https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/. Todo ello antes del 20 de diciembre de 2021.

Era berean, emandako dirulaguntzen publizitateari dagokionez, aipatutako ebazpenak HABEren web-orrialdean argitaratuko dira Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren iragarki-taulan argitara ematen diren egun berean.

Asimismo, en relación con la publicidad de las subvenciones concedidas, dichas resoluciones se publicarán en la página web de HABE el mismo día de su publicación en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskabideen gainean emandako ebazpenek ez dute bide administratiboa agortzen, eta interesdunek, horien kontra, gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan jasotakoaren arabera.

Las resoluciones dictadas en relación con las solicitudes no agotan la vía administrativa y contra ellas las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpenaren jakinarazpena aurreikusitako epe-mugan jasotzen ez bada, onuradunek ulertu ahal izango dute beren eskabidea ezetsia izan dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 25. artikuluan zehaztutakoaren ondorioz.

En el caso de que no se reciba la notificación de la resolución en el término previsto, los beneficiarios podrán entender desestimada su solicitud en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dirulaguntzen ebazpena emanda, dirulaguntza ordainketa bakarrean kitatuko da banku-transferentzia bidez. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko dirulaguntza batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei dirulaguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

Una vez dictada la Resolución de subvenciones, se procederá a la liquidación de la subvención en un único pago mediante transferencia bancaria. En todo caso, la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las personas beneficiarias de estas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

8. oinarria.– Bateragarritasuna.

Base 8.– Compatibilidad.

Emango den dirulaguntza bateragarria izango da xede berarekin jaso daitekeen beste ororekin, baldin eta gainfinantzaketarik ez badago laguntzen den xedearen guztirako kostuan. Horrelakoetan, dagozkion kenketak egingo dira, aldea ez ordainduz edo dagokion kopurua itzultzeko eskatuz.

La ayuda que se otorgue será compatible con cualquier otra que se perciba al mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación respecto a los costes totales del objeto de las ayudas. En tal caso, se procederá a la deducción de las cantidades que procedan a fin de evitar tal circunstancia, no abonándose, o reclamándose la devolución de las cantidades correspondientes.

HABEk eskubidea izango du eskatzaile bakoitzak emandako edozein datu beste administrazio publikoekin erkatzeko, betiere deialdi honen xede den gaiari atxikita.

HABE podrá cotejar con otras administraciones públicas los datos aportados por cada solicitante, circunscribiéndose siempre a la materia objeto de la presente convocatoria.

9. oinarria.– Onuradunaren betebeharrak.

Base 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Onuradunek, oro har, DLOren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotakoak bete beharko dituzte.

1.– Son obligaciones de la persona beneficiaria las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 y 46 de la LGS y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Eta zehazki, ebazpen honetan araututako dirulaguntzen onuradunek beti izango dituzte honako betebehar hauek:

2.– En particular, las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Resolución deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1) Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztatzeen menpe eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak burutuko duen ikuskaritzaren menpe egon beharko du, deialdi honen bitartez eskuratu diren dirulaguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien menpe ere egon beharko du.

1) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco en relación con las subvenciones percibidas al amparo de la presente convocatoria, así como a las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

2) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak eskuratuz gero, horren berri eman beharko dio HABEri.

2) Comunicación a HABE de la obtención de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

3) Laguntza ematerakoan kontuan izandako dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu egin bada, horren berri eman beharko dio HABEri.

3) Comunicación a HABE de la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4) Horretaz gain, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak ezarritako betebeharrak eta gaiari ezar dakizkiokeen gainerako xedapenek ezarritako betebeharrak ere izango ditu.

4) Cuantas estén previstas, además de las anteriores, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y demás disposiciones que sean de aplicación a la materia.

10. oinarria.– Baldintzak aldatzea, arauak ez betetzea eta itzulketak.

Base 10.– Modificación de las condiciones, incumplimiento y reintegro.

Deialdi honek arautzen dituen dirulaguntzez gain eta berauek ebatzi ondoren, kanpoko beste dirulaguntzak eskuratzeak horren berri HABEri ematea erakarriko du, baita erakunde honek aurretiaz emandako dirulaguntzaren aldaketa egitea ere, betiere deialdi honen 8. oinarrian aurreikusitako gainfinantzaketa ekiditeko besteko proportzioan.

La percepción de subvenciones ajenas a las previstas en la presente convocatoria con posterioridad a la resolución de estas últimas, conllevará la obligatoriedad de realizar la correspondiente notificación a HABE, y la obligación por parte de este organismo de modificar la subvención previamente concedida, en la medida que resulta necesaria para evitar la sobrefinanciación a la que se refiere la base 8 de la presente convocatoria.

11. oinarria.– Datuen tratamendua.

Base 11.– Tratamiento de los datos.

Deialdi honetan adierazitako datu pertsonalak Europako Legebiltzarraren eta Batzordearen 2016/679 (UE) Erregelamenduak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak araututakoaren arabera tratatuko dira, «Ikasleen dirulaguntzen kudeaketa» izeneko tratamendu-jardueretan, ondoren zehazten den helbururako:

Los datos personales manifestados en esta convocatoria se tratarán de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y por el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en las actividades de tratamiento denominadas «Gestión de subvenciones del alumnado», para el objetivo que se especifica a continuación:

– Deialdi honetan aurreikusitako prozeduren kudeaketa.

– La gestión de los procedimientos previstos en esta convocatoria.

HABEren zuzendari nagusia izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

El Director o Directora de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko.

Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales.

Interesdunak bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea izango du, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento en los términos señalados en la información complementaria.

Halaber, onuradunek bere datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskura dezakete helbide honetan: http://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-4728/eu/

Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: http://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-4728/es/

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común