Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2021eko uztailaren 2a, ostirala

N.º 130, viernes 2 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3795
3795

AGINDUA, 2021eko ekainaren 22koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena. Horren bidez, euskal kultura-ondarea katalogatu, digitalizatu, kontserbatu eta OAI-PMH biltegien bitartez hedatzeko dirulaguntzak emateko araubidea arautzen da, eta 2021eko ekitaldirako deialdia egiten da.

ORDEN de 22 junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la catalogación, digitalización, conservación y difusión del patrimonio cultural vasco a través de repositorios OAI-PMH y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2021.

Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren helburu nagusietako bat euskal kultura-ondarea kontserbatzea eta hedatzea da. Helburu horiek artxiboetarako, liburutegietarako eta museoetarako erabili izan dira normalean. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak pixkanaka sartu izanak funtsezko aldaketa ekarri du ikuspegi horretan. Nahiz eta erakunde horiek funtsezko zeregina izaten jarraitzen duten kontserbazioan, mundu digitalak erabateko eraldaketa ekarri du zabalkundearen eremuan, eta, txikiagoa bada ere, kontserbazioaren eremuan ere bai.

Dos de los objetivos fundamentales de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco son la conservación del patrimonio cultural vasco y su difusión. Dichos objetivos de forma tradicional han estado reservados a los archivos, a las bibliotecas y a los museos. La progresiva introducción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha permitido un cambio sustancial en dicha perspectiva. En efecto, aunque dichas instituciones siguen manteniendo un papel clave en la conservación, el mundo digital ha posibilitado una transformación radical en el ámbito de la difusión y, aunque menor, también en el espacio de la conservación.

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Lege berriak euskal kultura-ondarearen definizio irekia ematen du zioen azalpenean: «gure komunitatearen oinordetza kulturala osatzen duten adierazpen esanguratsu guztiak, errealitate material, higiezin edo higigarrien bidez eta errealitate ez-materialen bidez adierazten direnak». Definizio hori Lege horren 2. artikuluan zehazten da. Jarraian, aipatutako legeak ondare digitalaren garrantzia aitortzen du, «objektu analogiko batetik abiatuta birtualizatua edo objektu digital gisa jaioa», eta azpimarratzen du interkonektatutako kultura-espazio digital berri bat agertu dela, non fitxategiak gordetzeko, datuak tratatzeko eta hedatzeko tresnak partekatzen diren, eduki kulturala eskuragarriago egiteko eta berrerabiltzeko aukera emanez, betiere jabetza intelektualeko eskubideekin eta datu pertsonalen babesarekin uztargarria bada».

La nueva Ley de Patrimonio Cultural Vasco, 6/2019, de 9 de mayo, en su Exposición de motivos, formula una definición abierta del Patrimonio Cultural Vasco: «todas aquellas expresiones significativas que configuran la herencia cultural de nuestra comunidad y que se manifiestan a través de realidades materiales, inmuebles o muebles, y de realidades inmateriales», definición que se concreta en el artículo 2 de dicha Ley. A renglón seguido, la citada Ley reconoce la importancia del patrimonio digital, «virtualizado a partir de un objeto analógico o nacido como objeto digital» y subraya la aparición de «un nuevo espacio cultural digital interconectado en el que se comparten herramientas de preservación de archivos, tratamiento de datos y difusión, ofreciendo la oportunidad de hacer más accesible el contenido cultural e incluso de posibilitar su reutilización, siempre que sea compatible con los derechos de propiedad intelectual y con la protección de datos de carácter personal».

Euskadiko artxibo, liburutegi eta museoek sartu-irten nabarmenak egin dituzte mundu digitalean, baita aitzindari gisa ere gure ingurune hurbilenean. Modu horretan, euskal kultura-ondarea gero eta eskuragarriagoa da edonorentzat, baldin eta ordenagailua, sarerako konexioa eta euskal espazioarekin eta kulturarekin lotutako gaien inguruko ezagutza edo interesa badu. Baina gero eta interkonektatuago dagoen eta gero eta datu gehiago sortzen dituen mundu honetan, ez da nahikoa informazioa digitalizatzea: eskuragarri jarri behar da eta ikusgai egin behar da. Horregatik, euskal kultura-ondarearen ezagutza unibertsalizatu nahi badugu, hainbat eremutan egin behar ditugu ekintzak. Hala jasotzen du 115. konpromisoak (Berrikuntza eta digitalizazioa sustatzea kulturan). Konpromiso hori hainbat ekimenetan gauzatzen da; besteak beste, 3. ekimenean («Euskadiko erakunde, kultura-ekipamendu eta eragile sortzaile guztiek partekatutako proiektu batean, Euskal Kulturaren Atari Digitala (Euskariana) –Liburutegi Nazional Digitalaren eredu berritzailea– abian jartzea eta garatzea, euskal kulturaren alderdi guztietara sartzeko plataforma bateratu gisa, eta Europako Liburutegi Digitalari (Europeana) lotuta».

Archivos, bibliotecas y museos de Euskadi han desarrollado, incluso con carácter pionero en nuestro entorno más cercano, incursiones sustanciales en el mundo digital. De esta forma, cada vez más, el patrimonio cultural vasco es accesible por cualquiera que posea un ordenador, una conexión a la red y un conocimiento o interés por las cuestiones relacionadas con el espacio y la cultura vascas. Pero en un mundo cada vez más interconectado y que genera cada vez más datos, no es suficiente con digitalizar la información, hay que hacerla accesible y visible. Por ello, si queremos universalizar el conocimiento del patrimonio cultural vasco hay que desarrollar acciones en diferentes ámbitos. Así lo contempla el compromiso 115, Impulsar la innovación y la digitalización en la cultura. Dicho compromiso se concreta en varias iniciativas, entre ellas, la iniciativa 3, «Poner en marcha y desarrollar, en un proyecto compartido por todas las instituciones, equipamientos culturales y agentes creativos de Euskadi, el Portal Digital de la Cultura Vasca (Euskariana), –un modelo innovador de Biblioteca Nacional Digital– como plataforma unificada de acceso a todos los aspectos de la cultura vasca, vinculada a la Biblioteca Digital Europea (Europeana)».

Konpromiso horietatik abiatuta, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila hainbat ekimen garatzen ari da hainbat norabidetan. Alde batetik, plataforma informatiko bat garatzen ari da, euskal ondare digitala bildu, babestu eta hedatzeko, erreferentziazko sargune batetik. Bestetik, bere funtsak digitalizatzen ari da. Zeregin horiek, ordea, ezin dira ekintza indibidualak izan. Ondare horren ezagutzaren unibertsalizazioak proiektu kolektibo integrala izan behar du, eta bertan euskal kulturaren eremuan inplikatuta dauden erakunde publiko eta pribatu gehienek hartu behar dute parte, elkarrekikotasunaren eta agente bakoitzaren idiosinkrasiarekiko eta erantzukizunekiko errespetuaren ikuspegitik. Ikuspegi horrek, era berean, herritarren inplikazio handiagoa eta euskal kulturaren dinamizazioa ahalbidetu behar ditu, IKTen potentzialtasuna eta gizarte digital baten usadioak eta ohiturak aprobetxatuz.

Partiendo de dichos compromisos, el Departamento de Cultura y Política Lingüística está desarrollando diversas iniciativas en varias direcciones. Por una parte, está desarrollando una plataforma informática que facilite la recolección, preservación y difusión del patrimonio digital vasco desde un punto de acceso referencial. Por otra, está procediendo a la digitalización de sus propios fondos. Estas tareas, sin embargo, no pueden ser acciones individuales. La universalización del conocimiento de dicho patrimonio debe ser un proyecto colectivo integral en el que participen la mayor parte posible de las entidades públicas y privadas implicadas en el ámbito cultural vasco desde un prisma de reciprocidad y de respeto mutuo a la idiosincrasia y responsabilidades de cada agente. Esta perspectiva debe facilitar, asimismo, una mayor implicación de los ciudadanos y la dinamización de la cultura vasca, al aprovechar la potencialidad de las TIC y los usos y costumbres de una sociedad digital.

Beharrezkoa da, gainera, ahalegin hori esparru horretako nazioarteko ekimenekin lotuta egotea, eta, zehazkiago, Europeana-rekin, hau da, kultura-ondare digitalizatuaren Europako atariarekin. 2019an, Eusko Jaurlaritzak Adostasun Memoranduma sinatu zuen Europeana Fundazioarekin, haren web orrian euskara erabiltzeko. Akordio hori luzatu egin daiteke, lankidetza-arlo posibleak identifikatzen badira. Lankidetza horrek eskatzen du digitalizazio-prozesuak Europeanak ezarritako eredu estandarizatuen arabera gauzatzea. Eredu horiek objektu digitalen elkarreragingarritasuna, ikusgarritasuna, benetakotasuna eta babesa bermatzen dituzte. Biltegiak eta, zehatzago esateko, OAI-PMH (The Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) protokolora egokitutako biltegiak, informazio digitala gordetzeko eta mantentzeko erabiltzen diren artxibo zentralizatuak dira, eta euren helburua da elkarreragingarritasun-estandarrak garatzea eta sustatzea gaur egungo digitalizazio-proiektu nagusien artean. Hori lagungarria izango da Interneteko edukiak eraginkortasunez hedatzeko.

Es necesario, además, que dicho esfuerzo esté conectado con las iniciativas internacionales en ese terreno y, más en concreto, con Europeana, el portal europeo del patrimonio cultural digitalizado. El Gobierno Vasco firmó en el año 2019 un Memorándum de Entendimiento con la Fundación Europeana para la utilización del euskera en su página web, pero que puede ser expandido si se identifican áreas de posible cooperación. Esta cooperación exige que los procesos de digitalización se lleven a cabo siguiendo modelos estandarizados fijados por Europeana y que garantizan la interoperabilidad, visibilidad, autenticidad y preservación de los objetos digitales. La generalización de repositorios, archivos centralizados donde se almacena y mantiene información digital y, más en concreto, los adaptados al protocolo OAI-PMH (The Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting), que tiene como misión desarrollar y promover estándares de interoperabilidad entre los principales proyectos de digitalización existentes hoy en día, facilitará la difusión eficiente de contenidos en internet.

Bi lan-ildo horien konbinazioa dela-eta (digitalizazio masiboa eta nazioarteko estandarretara egokitzea), komenigarria eta beharrezkoa da Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak dirulaguntzen lerro bat sustatzea, euskal funts analogikoak baliabide digital estandarizatu bihurtzeko, ahalik eta ikusgarritasun handienarekin eta sarera konektatutako edozein puntutatik eskuratzeko moduan. Horiek prestatzeko, kontuan hartu da dirulaguntzen arloko hiru lege-arau nagusietan jasota dagoena: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua.

La combinación de ambas líneas de trabajo, digitalización masiva y adaptación a los estándares internacionales, hace conveniente y necesario que el Departamento de Cultura y Política Lingüística promueva una línea de subvenciones que permita transformar los fondos analógicos vascos en recursos digitales estandarizados con la máxima visibilidad, accesibles desde cualquier punto conectado a la Red. Para su elaboración se ha tenido en cuenta lo recogido en las tres principales normas legales en materia de subvenciones: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Dirulaguntzen lerro hau Sailaren 2021erako Dirulaguntzen Urteko Planean (DUP 2021-DCPL) (2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartua) eta 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan (DPE 2021-2024) sartuta dago. Aipatutako aginduak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren webgunean daude argitaratuta, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/sail-plana/sailaren-diru-laguntzen-plan-estrategikoa-2021-2024/web01-s2hhk/eu/

La presente línea subvencional se encuentra incluida en el Plan Anual de Subvenciones del Departamento para el año 2021 (PAS 2021-DCPL), aprobado mediante Orden de 18 de febrero de 2021, así como en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2024 (PES 2021-2024). Las órdenes anteriormente señaladas se encuentran publicadas en la web del Departamento de Cultura y Política Lingüística, en la dirección: https://www.euskadi.eus/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2021-2024/web01-s2hhk/es/

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da 2021eko ekitaldirako euskal kultura-ondarea OAI-PMH biltegien bidez katalogatzeko, digitalizatzeko, kontserbatzeko eta online hedatzeko dirulaguntzak emateko araubidea arautzea eta deialdia egitea.

1.– Es objeto de la presente Orden la regulación y convocatoria para el ejercicio 2021 del régimen de concesión de subvenciones para la catalogación, digitalización, conservación y difusión en línea a través de repositorios OAI-PMH del patrimonio cultural vasco.

2.– Deialdiaren helburua da objektu digitalak sortzea, dagozkien datu eta metadatuekin, Europeana Fundazioak edo antzeko erakundeek sortutako nazioarteko arau eta estandarrei jarraituz deskribapenak kodetzeko, eta objektu horiek OAI-PMH biltegi batean kargatu ahal izateko. Bltegi hori eskatzaileak normalean erabiltzen duena izan daiteke, eta, halakorik ez badu, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak izendatzen duena. Lehenengo kasuan, erakunde eskatzaileak gordailuaren URLa emango dio Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari. Bigarrenean, metadatuen fitxategiak eta sortutako objektu digitalak dagokion biltegian gehituko dira gero.

2.– La finalidad de la convocatoria es la creación de objetos digitales con sus respectivos datos y metadatos que codifiquen sus descripciones siguiendo las normas y estándares internacionales generados por la Fundación Europeana o entidades similares y que permitan su carga en un repositorio OAI-PMH. Dicho repositorio podrá ser el que utilice habitualmente el solicitante y, si no dispone de él, el que designe el Departamento de Cultura y Política Lingüística. En el primer caso, la entidad solicitante proporcionará al Departamento de Cultura y Política Lingüística la URL del repositorio. En el segundo, los ficheros de metadatos y los objetos digitales generados serán posteriormente incorporados al repositorio correspondiente.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, definizio hauek finkatzen dira:

A los efectos de la presente Orden se establecen las siguientes definiciones:

a) Euskariana: OAI-PMH biltegia, euskal kulturara sartzeko atari digitala, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatua.

a) Euskariana: repositorio OAI-PMH gestionado por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y que constituye el portal digital de acceso a la cultura vasca.

b) Metadatuak: datuen alderdi bati edo gehiagori buruzko informazioa ematen duten datuak. Datu horien jarraipena eta kudeaketa errazagoa izaten laguntzen duen oinarrizko informazioa laburtzeko erabiltzen dira. Mota askotakoak izan daitezke (deskribatzaileak, estrukturalak, teknikoak, administratiboak...), eta hainbat eredu eta eskema har ditzakete, hedatuta edo ez hain hedatuta dauden estandarren arabera. Hona hemen agindu honetan aipatzen diren ereduetako batzuk: MARC21, METS edo PREMIS.

b) Metadatos: datos que proporcionan información sobre uno o más aspectos de los datos. Se utilizan para sintetizar información básica que hace más sencillo el seguimiento y gestión de dichos datos. Pueden ser de muchos tipos (descriptivos, estructurales, técnicos, administrativos...) y pueden adoptar distintos modelos, esquemas en base a estándares más o menos extendidos. Algunos de los modelos que se mencionan en la presente Orden son: MARC21, METS o PREMIS.

c) Babes digitaleko metadatuak: kontserbazio digitalaren prozesua jasotzen eta dokumentatzen duen informazioa. Termino hori berariaz erabiltzen da material digitalen bideragarritasuna, ikusgarritasuna, ulergarritasuna eta/edo benetakotasuna kontserbazioaren testuinguruan mantentzen laguntzen duten metadatuetarako. Hala, babeserako metadatuek barnean hartzen dituzte metadatu administratiboak, estrukturalak eta teknikoak.

c) Metadatos de preservación digital: información que soporta y documenta el proceso de preservación digital. El término se utiliza específicamente para metadatos que contribuyen a mantener la viabilidad, visualización, comprensión y/o autenticidad de los materiales digitales en un contexto de preservación. Como tales, los metadatos de preservación incluyen metadatos administrativos, estructurales y técnicos.

d) METS: Metadata Encoding and Transmission Standard-en akronimoa. Liburutegi digital bateko objektuen metadatu deskribatzaileak, administratiboak eta estrukturalak kodetzeko metadatuen eskema da, XML lengoaiaren eskema erabiliz adierazia.

d) METS: acrónimo correspondiente a Metadata Encoding and Transmission Standard. Se trata de un esquema de metadatos para la codificación de metadatos descriptivos, administrativos y estructurales de objetos de una biblioteca digital, expresado mediante la utilización del esquema de lenguaje XML.

e) OCR (Optical Character Recognition): karaktereen ezagutze optikoa. Teknologia honen bitartez, eskaner edo kamera batek hartutako testu-irudiak datu editagarri eta bilagarri bihurtzeko aukera dago.

e) OCR (Optical Character Recognition): reconocimiento óptico de caracteres. Se trata de una tecnología que permite transformar las imágenes de texto captadas por un escáner o una cámara en datos editables y buscables.

f) Premis: «PREservation Metadata: Implementation Strategies» (Babeserako metadatuak: ezarpen-estrategiak) delakoaren siglak dira. OCLCk eta RLGk 2003-2005 urteen artean babestutako nazioarteko lantaldearen izena da hori. Agindu honetan, METS-PREMISi buruz hitz egiten da; izan ere, estandar bana erabiltzen da babes digitaleko metadatuak kodetzeko.

f) Premis: son las siglas de «PREservation Metadata: Implementation Strategies» (Metadatos de preservación: estrategias de implementación) que es el nombre de un grupo de trabajo internacional patronicado por OCLC y RLG desde 2003-2005. En la presente Orden se habla de METS-PREMIS, pues se utilizan sendos estándares para codificar metadatos de preservación digital.

g) Biltegia: artxibo zentralizatua, informazio digitala gordetzeko eta mantentzeko.

g) Repositorio: archivo centralizado donde se almacena y mantiene información digital.

h) OAI-PMH biltegia: OAI-PMH (The Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) protokolora egokitutako biltegia, zeinaren xedea baita elkarreragingarritasun-estandarrak garatu eta sustatzea, edukiak modu eraginkorrean hedatzeko interneten.

h) Repositorio OAI-PMH: repositorio adaptado al protocolo OAI-PMH (The Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), que tiene como misión desarrollar y promover estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de contenidos en internet.

i) Objektu digitala: baliabide baten irudikapen digitala.

i) Objeto digital: representación digital de un recurso.

j) Digitalizazio-plana: epe labur/ertainean jorratu beharreko digitalizazio-proiektuen multzoa bildu beharko du, eta, gutxienez, honako hauek izan beharko ditu: faseka banakatutako kronograma bat, proiektu eta/edo fase bakoitzeko digitalizatu beharreko baliabideen definizio zehatz bat, eta gutxi gorabeherako aurrekontu bat.

j) Plan de digitalización: plan que deberá abarcar un conjunto de proyectos de digitalización a abordar a corto/medio plazo y para el que deberá existir, al menos, un cronograma desglosado en fases, una definición detallada de los recursos a digitalizar por proyecto y/o por fase, y un presupuesto estimado.

k) Jabari publikoa: ustiapen-eskubideak iraungi zaizkien obrak jabari publikoaren parte dira. Edonork erabili ahal izango ditu jabari publikoko obrak, betiere obraren egiletza eta osotasuna errespetatzen badira, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren 14. artikuluaren 3. eta 4. apartatuetan aurreikusitako baldintzetan. Era berean, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenak eta ondorengo arau-eguneratzeak erregularizatu, argitu eta harmonizatuko dira.

k) Dominio público: forman parte del dominio público las obras cuyos derechos de explotación se han extinguido. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con sus posteriores actualizaciones normativas.

l) Ustiapen-eskubideak: ustiapen-eskubideen barruan sartzen dira erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta eraldaketa eskubideak, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuan jasotakoaren arabera. Era berean, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenak eta ondorengo arau-eguneratzeak erregularizatu, argitu eta harmonizatuko dira.

l) Derechos de explotación: los derechos de explotación abarcan los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de acuerdo a lo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con sus posteriores actualizaciones normativas.

3. artikulua.– Organo eskuduna.

Artículo 3.– Órgano competente.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

Informazio gehigarria eskuratzeko, jo ezazu Zuzendaritzaren web orrira (http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/kultura-ondarea/), euskadikoliburutegidigitala@euskadi.eus helbide elektronikora, edo 945-01 68 42 telefonora.

Para recabar información adicional puede dirigirse a la página web de la Dirección (https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/patrimonio-cultural/), al correo electrónico euskadikoliburutegidigitala@euskadi.eus o al teléfono 945-01 68 42.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

Agindu honetan ezarritako xedera, 290.000 (berrehun eta laurogeita hamar mila) euro bideratuko dira. Horietatik, 174.000 (ehun eta hirurogeita hamalau mila) euro 2021eko aurrekontuari dagozkio, eta 116.000 (ehun eta hamasei mila) euro 2022ko aurrekontu-konpromisoetarako dira.

Los recursos económicos destinados a la finalidad establecida por la presente Orden ascienden a 290.000 (doscientos noventa mil) euros, de los cuales 174.000 (ciento setenta y cuatro mil) euros corresponden al presupuesto del año 2021 y 116.000 (ciento dieciséis mil) euros a los compromisos presupuestarios del año 2022.

5. artikulua.– Zenbatekoa, diruz lagundu daitezkeen gastuak, eta dirulaguntzen muga.

Artículo 5.– Cuantía, gastos subvencionables y límite de las subvenciones.

1.– Proiektu bakoitzeko diruz lagundu daitekeen gehieneko zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen zenbateko osoa izango da, artikulu honen 3., 4. eta 5. apartatuetan adierazitakoarekin bat etorriz.

1.– La cuantía máxima a subvencionar por cada uno de los proyectos será el total de los gastos subvencionables conforme a lo que se indica en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo.

2.– Proiektu bakoitzeko dirulaguntza ezingo da, inondik inora, 20.000 (hogei mila) eurotik gorakoa izan.

2.– En ningún caso la subvención por cada proyecto podrá superar la cantidad de 20.000 euros.

3.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak hautatutako objektuak digitalizatzearekin eta/edo katalogatzearekin lotutakoak izango dira, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

3.– Los gastos subvencionables serán los relacionados con la digitalización y/o catalogación de los objetos seleccionados, de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor.

4.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerarekin inongo zalantzarik gabe lotuta daudenak. Gastu horiek sortuta eta ordainduta egon beharko dute deialdiaren ebazpena ematen den unetik 2022ko ekainaren 30era bitartean.

4.– Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. Dichos gastos deberán estar devengados y abonados entre el momento de la resolución de la concesión de la convocatoria y el 30 de junio de 2022.

5.– Ondorio horietarako, diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, diruz lagundutako proiektuaren barruan, erakunde onuradunak katalogaziorako eta/edo digitalizaziorako bideratzen dituen langile-kostuak, betiere onuraduna ez bada administrazio publiko bat edo sektore publikoko erakunde bat.

5.– A estos efectos, se considerarán gastos subvencionables los costes de personal que la entidad beneficiaria destine a las tareas de catalogación y/o digitalización en el marco del proyecto subvencionado, siempre que la persona beneficiaria no sea una administración pública o una entidad del sector público.

6.– Honako hauek ez dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko:

6.– No se considerarán gastos subvencionables:

a) Zeharkako zergak, baldin eta errekuperatu edo konpentsatu badaitezke, eta errentaren gaineko zerga pertsonalak.

a) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.

b) Argitalpenak edo dokumentuak zaharberritzea, digitalizatzeko.

b) La restauración de publicaciones o documentos para su digitalización.

c) Softwarearen mantentze-lanak.

c) El mantenimiento de software.

d) OAI-PMH biltegiak sortzea.

d) La creación de repositorios OAI-PMH.

e) Dirulaguntzaren xede den proiektua egiteko ekipamendua, softwarea eta beste elementu batzuk eskuratzea.

e) La adquisición de equipamiento, software y otros elementos asociados para la realización del proyecto objeto de subvención.

f) Dirulaguntzaren xede den proiektua egitearekin lotutako beste kontzeptu batzuk; hala nola, erregistroak aztertzea eta antolatzea, proiektua koordinatu, administratu eta gainbegiratzea, edukiak sortzea, kudeaketa-gastuak, prestakuntza eta abar.

f) Otros conceptos asociados a la realización del proyecto objeto de subvención como, por ejemplo, el análisis de los registros y su organización, la coordinación, administración y supervisión del proyecto, la generación de contenidos, los gastos de gestión, formación, etc.

g) Egitura-kostuak eta zeharkako beste kostu batzuk.

g) Los costes de estructura, ni otros costes indirectos.

7.– II. eranskinean («Dirulaguntza jasoko duen proiektua»), aurrekontuari buruzko epigrafea betetzerakoan, diruz laguntzekoak ez diren gastuen zerrenda hartu beharko da kontuan, aipatutako gastuak ez sartzeko hor.

7.– Habrá de tenerse en cuenta la relación de gastos no subvencionables a la hora de cumplimentar el epígrafe relativo al presupuesto en el Anexo II «Proyecto a subvencionar», para no incluirlos en el mismo.

8.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan oinarrituta, diruz lagundutako jardueren % 100 azpikontratatu ahal izango da berdintasunaren arloan indarrean dagoen araudia betetzen duten erakundeekin eta enpresekin.

8.– En base al artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se podrá subcontratar el 100 por ciento de las actividades subvencionadas, con entidades y empresas que cumplan la normativa vigente en materia de igualdad.

9.– Beti aplikatu ahal izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamenduaren 83. artikulua; izan ere, artikulu horiek diruz lagundu daitezkeen gastuak arautzen dituzte.

9.– En cualquier caso, son plenamente aplicables los artículos 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y el artículo 83 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que regulan los gastos subvencionables.

6. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 6.– Compatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko edo pribaturen batek helburu bererako emandako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Halakorik gertatuz gero, emandako dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

7. artikulua.– Pertsona onuradun izateko betekizunak.

Artículo 7.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

1.– Pertsona nahiz erakunde onuradunak:

1.– Personas o entidades beneficiarias:

Agindu honetan ezarritako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira jabari publikoko euskal kultura-ondarea osatzen duten elementuen titular diren edo elementu horien ustiapen-eskubideen jabe diren pertsona fisikoak eta erakunde publiko edo pribatuak, edozein dela ere haien egoitza geografikoa, soziala zein fiskala.

Serán susceptibles de ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente Orden las personas físicas y las entidades públicas o privadas que, independientemente de la ubicación geográfica tanto de su domicilio social como fiscal, sean titulares de elementos integrantes del patrimonio cultural vasco que estén en el dominio público, o respecto de los cuales posean los correspondientes derechos de explotación.

2.– Baldintzak:

2.– Requisitos:

a) Jarduteko behar besteko gaitasuna izatea, eta pertsona juridikoen kasuan, legez eratuta egotea eta dagozkien erregistro eta administrazio-zentsuetan inskribatuta egotea.

a) Tener capacidad de obrar suficiente y, en el caso de las personas jurídicas, estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en los correspondientes registros o censos administrativos.

b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea.

b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como de las obligaciones para con la Seguridad Social.

c) Dirulaguntza publikoak eskuratu ahal izateko zigor penal edo administratiboren baten edo horretarako ezgaitzen dituen lege-debekuren baten eraginpean ez egotea, ez eta sexu-bazterkeriagatik zigortuta ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera.

c) No estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas y no hallarse incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Dirulaguntza eman eta, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, pertsonek edo erakundeek egunean izan beharko dituzte dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak. Hau da egunean izatea:

d) La concesión y en su caso el pago de la subvención quedará condicionado a que las personas o entidades se encuentren al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considera que están al corriente:

d.1.– Pertsonek edo erakundeek zorrik ez dutenean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edo haren sektore publikoko edozein erakunderekin, dirulaguntzak betearazpen-aldian itzultzeagatik, edo, pertsona onuradunen edo erakunde laguntzaileen kasuan eta premiamendu-bidea erabiltzea ez dagokionean, borondatezko aldian ordaindu gabeko zorrik ez dutenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren xedapen gehigarrian ezartzen den bezala.

d.1.– cuando las personas o entidades no tengan deudas frente a cualquiera de las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o su sector público, por reintegro de las subvenciones en periodo ejecutivo, o en el caso de las personas beneficiarias o entidades colaboradoras contra los que no procede la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario, tal y como establece la Disposición adicional del Decreto 1/2021, 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

d.2.– Zorrak geroratuta eta bermatuta daudenean, edo dagokion itzulketa-ebazpena aurkaratzearen ondorioz zorrak etetea erabaki denean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren xedapen gehigarrian ezartzen den bezala.

d.2.– cuando las deudas estén aplazadas y garantizadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro, tal y como establece la Disposición adicional del Decreto 1/2021, 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

d.3.– Itzultzeko edo zehatzeko prozedura izapidetzen ari denean, EONALTBren 50.4 artikuluan ezartzen den bezala.

d.3.– cuando el procedimiento de reintegro o sancionador esté en tramitación, tal y como establece el artículo 50.4 de TRLPOHGV.

e) Dirulaguntza publikoen pertsona onuradun izateko beste debekurik eta egoerarik ez izatea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan zehaztutakoaren arabera.

e) No encontrarse en ninguna de las otras situaciones y prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria de subvenciones públicas señaladas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen proiektuen betekizunak.

Artículo 8.– Requisitos de los proyectos subvencionables.

1.– Dirulaguntzaren xede diren proiektuak:

1.– Proyectos objeto de subvención:

Dirulaguntza jaso ahal izango dute euskal kultura-ondarea osatzen duten kultura-ondasunak katalogatzea, digitalizatzea, edo digitalizatzea eta katalogatzea helburu duten proiektuek. Hain zuzen ere, ondasun horien artean sartzen dira, besteak beste, argazkiak, grabatuak, marrazkiak, ikus-entzunezko materialak, mapak, planoak, kartelak, prentsa, funts bibliografikoak eta dokumentu-funtsak (izaera historikokoak), Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera. Adierazitako kasu bakoitzean parte hartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

Serán objeto de subvención los proyectos que tengan por objeto la catalogación, la digitalización o la digitalización y catalogación de recursos culturales que formen parte del patrimonio cultural vasco, tales como fotografías, grabados, dibujos, material audiovisual, mapas, planos, carteles, prensa, fondos bibliográficos, y fondos documentales de carácter histórico según lo previsto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Para poder optar a cada uno de los supuestos contemplados se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Katalogazioa:

a) Catalogación:

ondorengo bi baldintza hauek bete behar dira agindu hau argitaratzen den egunean:

Se deben cumplir las dos condiciones siguientes a fecha de publicación de la presente Orden:

– Baliabideak digitalizatuta egotea. Digitalizazioak agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoak bete beharko ditu.

– Que los recursos estén digitalizados. La digitalización existente deberá cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I de la presente Orden.

– Baliabideek ez izatea metadatu deskribatzailerik edo erregistro katalografikorik.

– Que los recursos no cuenten con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.

Ez da aurreikusten jatorriz digitalak diren baliabideak katalogatzea.

No se contempla la catalogación de recursos nacidos digitales.

b) Digitalizazioa:

b) Digitalización:

Ondorengo bi baldintza hauek bete behar dira agindu hau argitaratzen den egunean:

Se deben cumplir las dos condiciones siguientes a fecha de publicación de la presente Orden:

– Baliabideek metadatu deskribatzaileak edo erregistro katalografikoak izatea.

– Que los recursos cuenten con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.

– Baliabideak ez egotea digitalizatuta edo, digitalizatuta egonik, digitalizazio horrek ez betetzea agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoak. Azken kasu horretan, baliabideak berriro digitalizatzeko beharra justifikatu beharko da.

– Que los recursos no se encuentren digitalizados o que, estando digitalizados, dicha digitalización no cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I de la presente Orden. En este último caso, se deberá justificar la necesidad que motiva el volver a digitalizar los recursos.

Ez da aurreikusten jatorriz digitalak diren baliabideak digitalizatzea, ez eta jatorriz digitalak diren baliabideak agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoetara egokitzea ere.

No se contempla la digitalización de recursos nacidos digitales, ni la adecuación de recursos nacidos digitales a los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I de la presente Orden.

c) Katalogazioa eta digitalizazioa:

c) Catalogación y digitalización:

Ondorengo bi baldintza hauek bete behar dira agindu hau argitaratzen den egunean:

Se deben cumplir las dos condiciones siguientes a fecha de publicación de la presente Orden:

– Baliabideek ez izatea metadatu deskribatzailerik edo erregistro katalografikorik.

– Que los recursos no cuenten con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.

– Baliabideak ez egotea digitalizatuta edo, digitalizatuta egonik, digitalizazio horrek ez betetzea agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoak. Azken kasu horretan, baliabideak berriro digitalizatzeko beharra justifikatu beharko da.

– Que los recursos no se encuentren digitalizados o que, estando digitalizados, dicha digitalización no cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I de la presente Orden. En este último caso, se deberá justificar la necesidad que motiva el volver a digitalizar los recursos.

Ez da aurreikusten jatorriz digitalak diren baliabideak digitalizatzea, ez eta jatorriz digitalak diren baliabideak agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoetara egokitzea ere.

No se contempla la digitalización de recursos nacidos digitales, ni la adecuación de recursos nacidos digitales a los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I de la presente Orden.

2.– Aurkeztutako proiektuak aipatutako hiru kasuetako batera mugatu beharko dira: a) katalogazioa, b) digitalizazioa, edo c) katalogazioa eta digitalizazioa. Baliabideak kasu desberdinetan kokatzen badira (katalogazioa, digitalizazioa, edo katalogazioa eta digitalizazioa), bi proiektu bereizi aurkeztu beharko dira.

2.– Los proyectos presentados deberán ceñirse a uno de los tres supuestos mencionados: a) catalogación, b) digitalización o c) catalogación y digitalización. En caso de que los recursos se enmarquen en supuestos distintos (catalogación, digitalización, o catalogación y digitalización), se deberán presentar dos proyectos diferenciados.

3.– Baliabide digitalizagarriek edo jada digitalizatutakoek jabari publikoan egon behar dute, edo, hala badagokio, laguntzak eskatzen dituzten pertsonek edo erakundeek horien gaineko ustiapen-eskubideak izan behar dituzte, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenak erregularizatuz, argituz eta harmonizatuz.

3.– Los recursos digitalizables, o los ya digitalizados, han de estar en el dominio público, o, en su caso, las personas o entidades solicitantes de las ayudas han de poseer los derechos de explotación necesarios sobre los mismos, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con sus posteriores actualizaciones normativas.

4.– Europako Batzordearen gomendioei jarraituz, jabari publikoan dauden proiektuetako materialak jabari publikoan mantenduko dira digitalizatu ondoren.

4.– Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, los materiales de cada proyecto que se encuentren en el dominio público se mantendrán en el dominio público después de su digitalización.

5.– Jabari publikoan ez dauden materialen proiektuetako objektu digitalizatuak Europeanak aurreikusitako eskubide-adierazpen baliagarri baten pean lizentziatuko dira, sarbide librearekin eta berrerabiltzeko aukerarekin: https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements.

5.– Los objetos digitalizados de cada proyecto correspondientes a materiales que no se encuentren en el dominio público, se licenciarán bajo una de las declaraciones de derecho válidas contempladas por Europeana que permita el libre acceso y su reutilización: https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements

6.– Nolanahi ere, proiektu bakoitzeko objektu digital bakoitzari esleitzen zaion lizentzia-mota objektu horren metadatuetan jaso beharko da.

6.– En cualquiera de los casos, el tipo de licencia que se asigne a cada objeto digital de cada proyecto deberá quedar recogido en los metadatos correspondientes al mismo.

7.– Sortutako metadatuak lizentziatu egingo dira edo CC0 1.0 (Domeinu Publikoaren Lagapena) delakoaren pean lizentziatutzat joko dira, eta murrizketarik gabe berrerabili ahal izango dira, helburu komertzialekin ere bai, «Europeana»rekin (DEA, Data Exchange Agreement) datuak trukatzeko sinatutako akordioan zehazten den bezala (akordio hori 2019ko azaroaren 14an argitaratu zen).

7.– Los metadatos generados se licenciarán o se considerarán licenciados bajo CC0 1.0 (Dedicación de Dominio Público) y serán reutilizables sin restricción, incluidos los fines comerciales, tal como se especifica en el Acuerdo de intercambio de datos con «Europeana» (DEA, Data Exchange Agreement) publicado el 14 de noviembre de 2019.

8.– Proiektu bakoitzean, diruz lagundutako pertsonak edo erakundeak bere gain hartuko du lizentzien esleipen oker edo desegoki baten ondoriozko erantzukizun oro.

8.– La persona o entidad subvencionada asumirá cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de una asignación de licencias incorrecta o inadecuada en cada proyecto.

9.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, kultura-ondareari buruzko legediak ematen dizkion eskumenak betetzeko asmoz, dirulaguntza jaso duten eta biltegi propiorik ez duten erakunde edo pertsonek digitalizatutako baliabideen kopia bat jasoko du proiektu bakoitzeko, eta kopia horretarako erreprodukzio eta komunikazio publikorako eskubideak lagatzat joko dira.

9.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en aras de cumplir con las competencias que le atribuye la legislación sobre patrimonio cultural, recibirá, por cada proyecto, una copia de los recursos digitalizados por las entidades o personas subvencionadas que no dispongan de repositorio propio, entendiéndose cedidos los derechos de reproducción y comunicación pública para dicha copia.

10.– Ezin izango dira katalogatu edo digitalizatu pertsonen segurtasunari, ohoreari, osasunari, intimitateari edo irudiari eragin diezaioketen datu pertsonalak dituzten baliabideak, ez eta genero-indarkeriari dagozkionak, Estatuaren segurtasunari eta merkataritzako sekretuari eragiten diotenak, eta Konstituzioan eta legeetan zabalkunderako aurreikusitako salbuespenak edo mugak dituzten beste edozein ere.

10.– No podrán ser objeto de catalogación y/o digitalización los recursos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor, salud, intimidad o imagen de las personas y, en todo caso, los supuestos de violencia de género; los que afecten a la seguridad del Estado, al secreto mercantil y cualquiera otros en los que concurran excepciones o límites a su difusión previstos en la Constitución y en las leyes.

11.– Proiektuek zehatz-mehatz definitu beharko dituzte katalogatu eta/edo digitalizatu nahi diren baliabideak, bai bolumenari dagokionez, bai edukiari dagokionez. Ildo horretan, proiektua baloratua izan dadin, proiektuek adierazi beharko dute zenbatekoa den katalogazioko eta/edo digitalizazioko objektu digitalen kopurua, katalogatu eta/edo digitalizatu beharreko baliabideen bolumena metro linealen, kutxen edo antzeko kontzeptuen terminoetan definitzea saihestuz.

11.– Los proyectos deberán definir con precisión los recursos que se plantea catalogar y/o digitalizar, tanto en relación a su volumen, como en relación a su contenido. En este sentido, de cara a que el proyecto sea valorado, los proyectos deberán incluir el número de objetos digitales que supondrá la catalogación y/o la digitalización, evitando la definición del volumen de los recursos a catalogar y/o digitalizar en términos de metros lineales, cajas u otros conceptos similares.

12.– Aurkeztutako proiektuak agindu honen I. eranskinean jasotako baldintza teknikoen mende egongo dira. Erakunde eta instituzio espezializatuek izan ezik, gainerako pertsona edo erakunde onuradunek enpresa espezialistak kontratatu beharko dituzte proiektuak gauzatzeko, dirulaguntzaren xede diren arloetan.

12.– Los proyectos presentados se sujetarán a las prescripciones técnicas que figuran en el Anexo I de la presente Orden. Salvo las entidades e instituciones especializadas, el resto de personas o entidades beneficiarias deberán ejecutar los proyectos a través de la contratación de empresas especialistas en los ámbitos objeto de la subvención.

13.– Emaitza, gerora, «Euskariana» eta «Europeana» (Europako Kultura Ondarera linean sartzeko ataria) biltzaileetan gehitu ahal izango da.

13.– El resultado debe ser susceptible de posterior agregación en los recolectores «Euskariana» y «Europeana», Portal de acceso en línea al Patrimonio Cultural Europeo.

14.– Dirulaguntzaren xede diren proiektuak 2021ean hasi beharko dira, kontzesioari buruzko ebazpena eman eta gero, eta 2022ko ekainaren 30a baino lehen amaitu beharko dira. Biltegi propiorik ez duten eskatzaileen kasuan, proiektuan garatutako lanen emaitza gisa, 2022ko ekainaren 30a baino lehen, USB disko gogorra eman beharko da, kontserbaziorako artxibo digitalarekin eta sortutako baliabide digitalen kopia digitalarekin (zabalkunderako kopia). Diskoan baliabide digital horiei dagozkien METS erregistroak ere sartuko dira, Euskarianan kargatu ahal izateko, hala badagokio. Diskoak jatorria identifikatzeko eta edukia deskribatzeko behar diren datuak izango ditu: izenburua, edukia eta sortze-data. Eskatzaileek biltegi propioa badute, diruz lagundutako proiektuaren xede diren erregistroekin sortutako set-aren URL bat bidali beharko dute 2022ko ekainaren 30a baino lehen.

14.– Los proyectos objeto de la subvención deberán iniciarse en 2021, tras la resolución de concesión, y finalizar antes del 30 de junio de 2022. En el caso de los solicitantes que carezcan de repositorio propio, el resultado de los trabajos desarrollados en el proyecto consistirá en la entrega antes del 30 de junio de 2022 de un disco duro USB, con el archivo digital de preservación y una copia digital (copia de difusión) de los recursos digitales generados. En el disco se incluirán también los registros METS correspondientes a dichos recursos digitales que permitan, en su caso, la carga en Euskariana. El disco tendrá los datos necesarios que permitan identificar su procedencia y describir su contenido: título, contenido y fecha de creación. En el caso de que los solicitantes cuenten con repositorio propio, deberán remitir, antes del 30 de junio de 2022, una URL del set creado con los registros objeto del proyecto subvencionado.

15.– Diruz lagundu daitezkeen proiektuek ez dute inolaz ere 10.000 (hamar mila) eurotik beherako aurrekonturik izango eskatuta.

15.– En ningún caso los proyectos subvencionables tendrán un presupuesto solicitado inferior a los 10.000 (diez mil) euros.

9. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea bi hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskatzaile bakoitzak bi proiektu aurkeztu ahal izango ditu soilik. Pertsona edo erakunde batek bi proiektu baino gehiago aurkezten baditu, hamar egun balioduneko epean adierazi beharko du zein bi proiektu nahi duen baloratua izatea, eta, hala egin ezean, jakinaraziko zaio proiektu guztiak baztertuko zaizkiola.

2.– Solo se podrán presentar dos proyectos por solicitante. En caso de que una misma persona o entidad presente más de dos proyectos, se le requerirá para que, en el plazo de diez días hábiles, indique qué dos proyectos desea que sean valorados, con indicación de que, si así no lo hiciera, todos los proyectos serán inadmitidos.

3.– Pertsona fisikoek aurrez aurrez zein bide elektronikoa erabiliz aurkez ditzakete eskabideak:

3.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Kulturako sailburuordeari bidali beharko zaizkio eta toki hauetan aurkeztu ahal izango dira: Zuzenean zerbitzuan, soilik aurretiazko hitzorduarekin https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidera sartuta, edo aurretiazko hitzordua eskatzeko edo bertan behera uzteko telefono esklusiboaren bitartez (945 01 90 00), edo Euskal Autonomia Erkidegoko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako tokietan, eskabide normalizatuaren bitartez, zeina osorik eta behar bezala bete beharko baita. Eskabide-eredua eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

– Canal presencial: las solicitudes habrán de dirigirse al Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Servicio Zuzenean, exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00, o en los registros auxiliares de la Comunidad Autónoma de Euskadi (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos) o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Bitarteko elektronikoz: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 6. apartatuan adierazitako helbideen bitartez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 6 del presente artículo.

Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke eta.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

4.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bitartez aurkeztu beharko dituzte eskabideak, artikulu honetako 6. apartatuan adierazitako helbide elektronikora sartuta.

4.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada en el apartado 6 del presente artículo.

5.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Eusko Jaurlaritzaren ahalordeen erregistroan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

5.– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección: https://euskadi.eus/representantes

6.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan eskura daitezke: https://euskadi.eus/zerbitzuak/1106002.

6.– Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://euskadi.eus/servicios/1106002

7.– Eskaera egin osteko izapide elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez egingo dira (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

7.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://euskadi.eus/micarpeta

8.– Identifikaziorako eta sinadura elektronikorako bitartekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutakoak, helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

8.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://euskadi.eus/certificados-electronicos

9.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko zeinahi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea, atxikitako egiaztagiriekin batera. Era berean, eskaeratik eratorritako jarduketetan, eta prozedura guztian zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

9.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañen, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

10.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

10.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

10. artikulua.– Betekizunak egiaztatzeko modua.

Artículo 10.– Acreditación de requisitos.

1.– Betekizunak egiaztatzeko, eskabide-orriko eta berarekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla adierazi beharko da, bai eta betetzen dituela ere agindu honetan erregulatutako laguntzen onuraduna izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

1.– Para la acreditación de los requisitos se deberá manifestar expresamente que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que la acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser persona beneficiaria de las ayudas reguladas por la presente Orden.

2.– Pertsona onuradun izateko betekizunak egiaztatzeko modua:

2.– Acreditación de los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria:

2.1) Deialdi honetako 7.2.a eta 7.2.b artikuluetan jasotako betekizunak egiaztatzeko modua:

2.1) Acreditación de los requisitos recogidos en los artículos 7.2.a y 7.2.b de la presente convocatoria:

a) Pertsona juridiko pribatuen kasuan:

a) Para personas jurídicas privadas:

a.1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Erregistroan inskribatuta badaude, ofizioz egiaztatuko dira erakundearen legezko osaera eta erakundearen ordezkaria, bai eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela ere.

a.1.– En el supuesto de que se encuentren inscritas en el correspondiente registro de la Administración General del País Vasco, se verificarán de oficio la acreditación de la constitución legal de la entidad y la acreditación de la persona representante de la misma, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

a.2.– Erakunde interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

a.2.– En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las entidades interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

a.3.– EAEko Administrazio Orokorraz kanpoko erregistro batean inskribatuta badaude, erakundearen legezko osaera egiaztatu beharko da, bai eta erakundearen ordezkariak behar adina ordezkaritza-ahalmen duela ere. Ofizioz egiaztatuko da zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela.

a.3.– Si estuvieran inscritas en un registro ajeno a los de la Administración General del País Vasco, se deberá acreditar la constitución legal de la entidad y el poder suficiente de representación de la persona representante de la entidad. Se verificará de oficio el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

b) Pertsona fisikoen kasuan:

b) Para personas físicas:

b.1.– Agindu honetan erregulatutako laguntzak kudeatzeko ardura duen Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu NANeko datuak, non eta prozeduran espresuki kontra egiten ez den. Kasu horretan, eskatzailearen NANaren fotokopia aurkeztu beharko da nahitaez.

b.1.– Los datos del DNI se comprobarán automáticamente por la Dirección responsable de la gestión de las ayudas reguladas en la presente Orden, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. En ese caso, se deberá aportar obligatoriamente fotocopia del DNI de la persona solicitante.

b.2.– Dirulaguntzak eskatu dituzten pertsonen kasuan, deialdi hau kudeatzen duen Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko du haiek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta horretarako ez du haien aldez aurreko baimenik eskuratu beharko, prozeduran ez badio berariaz aurka egiten egiaztapen horri. Kasu horretan, eskatzaileak Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren administrazio-instantziek emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

b.2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por la Dirección gestora de la presente convocatoria sin necesidad de consentimiento previo de las mismas, salvo que en el procedimiento conste su oposición expresa a dicha verificación. En ese caso, la persona solicitante deberá aportar las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de Hacienda y de la Seguridad Social.

b.3.– Pertsona interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

b.3.– En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las personas interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2.2) Pertsona/erakunde eskatzaileak katalogatu eta/edo digitalizatu beharreko baliabideen jabetza intelektuala ustiatzeko eskubideak dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. Pertsona/erakunde eskatzaileak dokumentazio hori ez badu, eskabidearekin batera erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, eta, bertan, bere erantzukizunpean, katalogatu eta/edo digitalizatu beharreko baliabideekin lotutako jabetza intelektuala ustiatzeko eskubideak dituela adierazi beharko du.

2.2) La persona/entidad solicitante deberá aportar la documentación que acredite la posesión por su parte de los derechos de explotación de la propiedad intelectual sobre los recursos objeto de catalogación y/o de digitalización. En el supuesto de que la persona/entidad solicitante carezca de dicha documentación, deberá presentar junto con la solicitud una declaración responsable, en la que señale, bajo su entera responsabilidad, que se encuentra en posesión de los derechos de explotación de la propiedad intelectual relacionados con los recursos objeto de catalogación y/o de digitalización.

Katalogatu eta/edo digitalizatu beharreko baliabideak jabari publikoan badaude, pertsona/erakunde eskatzaileak behar bezala zehaztu beharko ditu haien sorrera-datak, diruz lagundu beharreko proiektuaren II. eranskineko «Katalogatuko/Digitalizatuko diren baliabideen gaia edo edukia» epigrafean.

En el caso de que los recursos objeto de catalogación y/o de digitalización estén en dominio público, la persona/entidad solicitante deberá especificar adecuadamente las fechas de creación de los mismos en el epígrafe Temática o contenido de los recursos a catalogar/digitalizar del Anexo II Proyecto a Subvencionar.

2.3) Eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira pertsona onuradunaren izaera lortzeko gainerako betekizunak.

2.3) El resto de los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria se acreditará mediante declaración responsable incluida en la instancia de solicitud.

11. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 11.– Documentación a presentar.

Nahitaez aurkeztu behar dira honako agiri hauek:

Son documentos de presentación obligatoria:

a) Eskabidea: 10. artikuluan aipatzen diren erantzukizunpeko adierazpenak jasoko ditu eskabide horrek, pertsona onuradun izateko betekizunak eta diruz lagundu daitezkeen proiektuetako betekizunak egiaztatzeko. Era berean, eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena ere jasoko du eskabideak. Eskabide-inprimakian erantzukizunpeko adierazpen bidez jasoko da, orobat, pertsona edo erakunde eskatzaileak BEZaren aitorpena egin behar duen edo zerga hori ken edo konpentsa dezakeen.

a) Solicitud: esta instancia contendrá las declaraciones responsables a las que hace referencia el artículo 10 a los efectos de acreditación de los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria y de los requisitos de los proyectos subvencionables, y la declaración responsable indicando que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña. En el formulario de solicitud se deberá hacer constar mediante declaración responsable si la persona o entidad solicitante está obligada a hacer declaración del IVA y puede deducir o compensar dicho impuesto.

b) Diruz lagundu daitekeen proiektua, agindu honen II. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Honako eduki hauek izango ditu:

b) Proyecto a subvencionar, según el modelo recogido en el Anexo II de la presente Orden, que incluirá los siguientes contenidos:

I) Proiektuaren memoria; Agindu honen 14. artikuluaren a), b), c), d), e) eta f) apartatuetan adierazitako irizpideei jarraikiz balioetsiko da.

I) Memoria del proyecto, que será objeto de valoración de acuerdo a los criterios señalados en los apartados a), b), c), d), e) y f) del artículo 14 de la presente Orden.

II) Proiektuaren aurrekontua, non diru-sarreren atalaren barruan adieraziko baita, hala badagokio, zer dirulaguntza edo laguntza gehiago eskatu diren eta zer egoeratan dauden, bai eta xede bererako lortu diren beste diru-sarrera nahiz baliabideak ere, edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutik datozela ere. Proiektuaren zenbateko osoa eta eskatutako laguntzaren zenbateko osoa bereiziko dira.

II) Presupuesto del proyecto, incluyendo en el apartado de ingresos, en su caso, la solicitud de otras subvenciones, ayudas y el estado de las mismas, así como la obtención de otros ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Se distinguirá entre la cuantía total del proyecto y el total de la ayuda solicitada.

III) Adierazi beharko da helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso direla edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik.

III) Comunicación de la solicitud y, en su caso, de la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

c) Dagokion dokumentazioa, zeinaren bitartez egiaztatu ahal izango den pertsona/erakunde eskatzaileak badauzkala katalogatu/digitalizatu nahi dituen baliabideen jabetza intelektuala ustiatzeko eskubideak, agindu honen 10.2.2) artikuluan adierazitako baldintzetan.

c) Documentación que permita acreditar que la persona/entidad solicitante dispone de los derechos de explotación de la propiedad intelectual correspondientes a los recursos que pretende catalogar/digitalizar, en los términos señalados en el artículo 10.2.2) de la presente Orden.

d) Hala badagokio, aditu independenteek idatzitako txostenak, zeintzuen bitartez egiaztatu ahal izango den katalogatzeko eta/edo digitalizatzeko proposatutako baliabideak interesgarriak direla erabiltzaileentzat, 14.1 artikuluaren b.2) apartatuan adierazitakoarekin bat etorriz.

d) En su caso, informes redactados por expertos independientes que acrediten el interés para los usuarios de los recursos propuestos para la catalogación y/o la digitalización, de acuerdo a lo recogido en el apartado b.2) del artículo 14.1.

e) Diruz lagundu daitekeen jardueraren zenbateko osoak, ekarpen guztiak kontuan hartuta, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritako zenbatekoak gainditzen baditu, pertsona edo erakunde onuradunak hornitzaile desberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, zerbitzuaren prestazioa emateko konpromisoa hartu aurretik. Eskaintza horiek proiektuarekin batera aurkeztu beharko ditu. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukeraketa efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta, ekonomikoki merkeena den proposamena aukeratzen ez denean, berariaz justifikatu beharko da erabaki hori.

e) Cuando el importe total de la actividad subvencionable, consideradas todas las aportaciones, supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, que deberá entregar junto al proyecto. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de defectos en la solicitud.

Eskabidea izapidetara onartzeko eskatzen diren dokumentu batzuk falta direla edo horietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari huts-egitea konpontzeko edo aginduzko dokumentuak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela ulertuko dela; betiere, aurretiazko ebazpena eman delarik.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona o entidad interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

Agindu honi jarraikiz eskabidea bitarteko elektronikoz aurkeztu behar duen pertsona eskatzaileren batek eskabidea aurrez aurre aurkezten badu, bitarteko elektronikoz aurkeztuz hori zuzentzeko eskatuko zaio.

Si alguna de las personas solicitantes que, conforme a la presente Orden están obligadas a presentar solicitudes por medios electrónicos, presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica.

13. artikulua.– Proiektuak aztertzea.

Artículo 13.– Análisis de los proyectos.

1.– Kalifikazio-batzorde batek aztertuko ditu aurkeztutako proiektuak, eta batzorde berak ebaluatuko ditu, agindu honen hurrengo artikuluan ezarritako parametroei jarraikiz. Batzordea osatzerakoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa hartuko da kontuan.

1.– Corresponderá a una comisión de calificación el análisis de los proyectos presentados y su evaluación, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo siguiente de la presente Orden. Para la composición de la comisión se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.– Kalifikazio-batzordeak kide hauek izango ditu:

2.– La Comisión de calificación estará compuesta por los siguientes miembros:

– Mikel Aizpuru Murua jauna, Kultura Ondarearen zuzendaria, batzordeburua izango dena.

– D. Mikel Aizpuru Murua, Director de Patrimonio Cultural, que ejercerá las funciones de Presidente de la Comisión.

– Gumersinda Barbeito Meizoso andrea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Euskadiko Liburutegi Digitalaren arduraduna.

– Dña. Gumersinda Barbeito Meizoso, Responsable de la Biblioteca Digital de Euskadi, de la Dirección de Patrimonio Cultural.

– June Gómez Alonso andrea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Euskadiko Liburutegi Digitaleko teknikaria.

– Dña. June Gómez Alonso, Técnica de la Biblioteca Digital de Euskadi, de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoko arduraduna den Juan Carlos Soto Pérez jauna izango da kalifikazio-batzordeko idazkaria. Hitza izango du, baina botorik ez. Kalifikazio-batzordeko idazkariaren egitekoa izango da kide anitzeko organo horren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, haren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

Ejercerá como Secretario de la Comisión de calificación, con voz pero sin voto, D. Juan Carlos Soto Pérez, Responsable de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Patrimonio Cultural. Corresponderá al Secretario de la Comisión de Calificación velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

Kalifikazio-batzordearen osaera aldatu ahal izango da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez, zeina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko baita.

La composición de la Comisión de calificación podrá ser objeto de modificación mediante resolución del Viceconsejero de Cultura, la cual deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Kalifikazio-batzordeak, egoki deritzonean, proiektuaren gai zehatz eta espezifikoan edo zeharkako gaietan (adibidez, genero-ikuspegian) aditu diren aholkularien laguntza eskatu ahal izango du.

3.– Cuando la comisión de calificación lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia concreta y específica de que trate el proyecto o en materias de carácter transversal como la perspectiva de género.

4.– Kalifikazio-batzordea balio osoz eratzeko, beharrezkoa izango da, gutxienez, batzordeburua eta idazkaria egotea, bai eta, gutxienez, batzordekideen erdiak ere.

4.– Para la válida constitución de la comisión de calificación, se requerirá la presencia, al menos, de quienes ostenten el cargo de Presidencia y Secretaría y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

5.– Kalifikazio-batzordeko kideak abstenitu egingo dira, eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

5.– Las personas que constituyen la comisión de calificación deberán abstenerse y podrán ser recusadas, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

14. artikulua.– Proiektuak baloratzeko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de valoración de los proyectos.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena prestatzeko eta laguntzon zenbatekoa ezartzeko, kalifikazio-batzordeak eskabideen bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa balioetsiko du, jarraian adierazten diren irizpideen eta horien haztapenaren arabera.

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones y de fijar el importe de las mismas, la Comisión de Calificación valorará la viabilidad técnica y económica de las solicitudes de conformidad con los criterios que a continuación se señalan y según su ponderación.

Balorazioa gehienez 100 punturekin egingo da, sei irizpide hauetan banakatuta:

La valoración se realizará sobre un máximo de 100 puntos, desglosados en los seis criterios siguientes:

a) Baliabideen ondare-balioa. Gehienez ere, 20 puntu.

a) Valor patrimonial de los recursos. Máximo 20 puntos.

Euskal Kultura Ondarearen kontzeptua kontuan hartuta, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan ondare-balioa zehazteko:

Teniendo en cuenta el concepto de Patrimonio Cultural Vasco, para determinar el valor patrimonial se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a.1.– Balio iraunkorra, euskal kultura-ondarea osatzen duten baliabide gisa, euskara erabiltzeagatik, Euskadiri buruzkoak izateagatik, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko edo kanpoko euskal erakundeek sortuak izateagatik, edo euskal kulturaren esparruan izen handikoak diren pertsonek edo erakundeek sortutakoak izateagatik. Gehienez ere, 10 puntu.

a.1.– Valor permanente como recursos integrantes del patrimonio cultural vasco, por el empleo del euskera, por ser referidos al País Vasco, por haber sido generados por instituciones vascas de dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o por haber sido creados por personas o entidades reconocidas en el ámbito cultural vasco. Hasta 10 puntos.

a.2.– Katalogatuko eta/edo digitalizatuko diren baliabideen antzinatasuna. Gehienez ere, 5 puntu.

a.2.– Antigüedad de los recursos a catalogar y/o digitalizar. Hasta 5 puntos.

– Puntuatzeko irizpideak:

– Criterios de puntuación:

– 1900 baino lehenagoko baliabideak: 5 puntu.

– Recursos anteriores a 1900: 5 puntos.

– 1900 baino geroagoko eta 1971 baino lehenagoko baliabideak: 2,5 puntu.

– Recursos posteriores a 1900 y anteriores a 1971: 2,5 puntos.

– 1971 baino geroagoko baliabideak: 0 puntu.

– Recursos posteriores a 1971: 0 puntos.

– Katalogatu eta/edo digitalizatu beharreko baliabideak zerrenda desberdinetan kokatzen badira, puntuazioa modu proportzionalean emango da, zerrenda bakoitzean sartzen den objektu digitalen ehunekoaren arabera. Horretarako, horrelakorik gertatuz gero, eskatzaileak zehaztu beharko du definitutako zerrenda bakoitzean sartzen den objektu digitalen ehunekoa.

– En caso de que los recursos a catalogar y/o digitalizar se encuadren en franjas distintas, la puntuación se otorgará de forma proporcional, en función del porcentaje de objetos digitales que se encuadre en cada franja. A tal efecto, si se da esta circunstancia, el solicitante deberá especificar el porcentaje de objetos digitales que se encuadra en cada una de las franjas definidas.

a.3.– Kontserbazio-egoera, hauskortasuna eta/edo desagertzeko arriskua, betiere baldintza horiek digitalizatzeko aukera ematen badute. Gehienez ere, 5 puntu.

a.3.– Estado de conservación, fragilidad y/o peligro de desaparición, siempre y cuando dichas condiciones permitan la digitalización. Hasta 5 puntos.

b) Proiektuaren koherentzia eta osotasuna. Gehienez ere, 30 puntu.

b) Coherencia e integridad del proyecto. Máximo 30 puntos.

b.1.– Koherentzia. Gehienez ere, 10 puntu.

b.1.– Coherencia. Hasta 10 puntos.

– Proiektuan aurkeztutako baliabide guztiak egile edo erakunde batek sortuak izatea baloratuko da, edo baliabide horiek osatzen duten multzoa egokia izatea gai bat aztertzeko.

– Se valorará que todos los recursos presentados en el proyecto hayan sido producidos por un autor o una institución, o que formen un conjunto pertinente para el estudio de un tema.

b.2.– Erabiltzaileentzako interesa. Gehienez ere, 10 puntu.

b.2.– Interés para los usuarios y usuarias. Hasta 10 puntos.

– Proiektuan aurkeztutako baliabideen eskari handia egotea edo eskari potentzial handia aurreikustea baloratuko da, bai publiko orokorraren aldetik, bai talde espezifikoen aldetik, eta, era berean, baliabide horiek hezkuntzako, prestakuntzako, ikerketako edo euskal kulturako beste ingurune batean aplikatzeko modukoak izatea.

– Se valorará que exista una demanda importante o que se prevea una demanda potencial importante de los recursos presentados en el proyecto, por parte, tanto del público general, como de grupos específicos, y aplicable a un entorno educativo, formativo, de investigación, u otro de la cultura vasca.

– Justifikazioan datu objektiboak sartzea baloratuko da, baldin eta, datu horien bitartez, dagoen edo egon daitekeen eskaria berresten bada: baliabideek urtebetez izan duten kontsulten kopurua, baliabideak erreproduzitzeko eskaerak (argitalpenetan erabiltzeko), erakusketak...

– Se valorará que en la justificación se incluyan datos objetivos que refrenden la demanda existente o potencial: número de consultas a los recursos recibidas a lo largo de un año, solicitudes de reproducción de los recursos para su uso en publicaciones, exposiciones...

– Eskatzaileak, justifikazioarekin batera, gaian eta/edo katalogatu eta/edo digitalizatu nahi den baliabidean adituak direnen txostenak edo gomendioak aurkeztu ahal izango ditu.

– El solicitante podrá acompañar su justificación de informes o recomendaciones de expertos en la materia y/o en el tipo de recurso que se pretende catalogar y/o digitalizar.

– Puntuatzeko irizpideak:

– Criterios de puntuación:

– Dagoen eskari esanguratsuaren justifikazioa: gehienez ere, 10 puntu.

– Justificación de una demanda existente relevante: hasta 10 puntos.

– Egon daitekeen eskari esanguratsuaren justifikazioa: gehienez ere, 5 puntu.

– Justificación de una demanda potencial relevante: hasta 5 puntos.

b.3.– Digitalizazio-plan bat izatea. Gehienez ere, 10 puntu.

b.3.– Existencia de un plan de digitalización. Hasta 10 puntos.

– Planak epe laburrean/ertainean egin beharreko digitalizazio-proiektuen multzo bat izan beharko du. Gutxienez, honako hauek izan beharko ditu: faseka banakatutako kronograma bat, proiektu eta/edo fase bakoitzeko digitalizatu beharreko baliabideen definizio zehatz bat, eta gutxi gorabeherako aurrekontu bat.

– El plan deberá abarcar un conjunto de proyectos de digitalización a abordar a corto/medio plazo. Deberá contar, al menos, con un cronograma desglosado en fases, una definición detallada de los recursos a digitalizar por proyecto y/o por fase, y un presupuesto estimado.

– Plan horren definizio-maila baloratuko da, eta, zehazki, honakoak jasotzea bere baitan:

– Se valorará el grado de definición de dicho plan y, en concreto:

– Digitalizazio-jarraibideen dokumentua.

– Que incluya un documento de pautas de digitalización.

– Digitalizazioari buruzko kalitate-kontroleko programa.

– Que incluya un programa de control de calidad referido a la digitalización.

– Kontserbazio-plana.

– Que incluya un plan de preservación.

– Erakundearen aurrekontu-konpromisoa, digitalizazio-planari dagokionez.

– Que exista un compromiso presupuestario por parte de la entidad referido al plan de digitalización.

c) Lizentzia-mota. Gehienez ere, 15 puntu.

c) Tipo de licencia. Máximo 15 puntos.

– Objektu digitalak Europeanak aurreikusitako eskubide-adierazpen baliagarrien pean lizentziatzea baloratuko da (https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements), modu librean berrerabiltzeko aukerarekin:

– Se valorará el licenciar los objetos digitales bajo una de las declaraciones de derechos válidas contempladas por Europeana que permita la reutilización libre, (https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements):

– Public Domain Mark (PDM).

– Public Domain Mark (PDM).

– Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0).

– Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0).

– Creative Commons Attribution License (CC BY).

– Creative Commons Attribution License (CC BY).

– Creative Commons Attribution, ShareAlike License (CC BY-SA).

– Creative Commons Attribution, ShareAlike License (CC BY-SA).

– 15 puntu emango zaizkie aipatutako eskubide-adierazpenen baten arabera sortutako objektu digital guztiak lizentziatzen dituzten proiektuei.

– Se otorgará 15 puntos a los proyectos que licencien todos los objetos digitales generados bajo alguna de las declaraciones de derechos mencionadas.

– Aipatutako eskubide-adierazpenen baten arabera sortutako objektu digitalen zati bat soilik lizentziatzen duten proiektuen kasuan, puntuazioa modu proportzionalean emango da, eskubide-adierazpen horietako baten arabera lizentziatzen diren objektu digitalen ehunekoaren arabera.

– En el caso de los proyectos que únicamente licencien parte de los objetos digitales generados bajo alguna de las declaraciones de derechos mencionadas, la puntuación se otorgará de forma proporcional, en función del porcentaje de objetos digitales que se licencien bajo alguna de estas declaraciones de derechos.

d) Proiektuan genero-berdintasuna eta emakumearen ikusgarritasuna sustatzen duten elementuak sartzea. Gehienez ere, 5 puntu.

d) Inclusión dentro del proyecto de elementos que potencien la igualdad de género y la visualización de la mujer. Máximo 5 puntos.

– Genero-berdintasuna sustatzen duten elementutzat hartzen dira digitalizatu beharreko baliabideak emakumeek sortuak izatea edo, digitalizatu beharreko baliabideen edukiari dagokionez, emakumearen estereotipo tradizionalak hausten dituzten rol edo jarreretan islatzea emakumearen presentzia.

– Se entienden como elementos que potencian la igualdad de género el hecho de que los recursos a digitalizar hayan sido creados por mujeres o que, en el contenido de los recursos a digitalizar se refleje la presencia de la mujer en papeles o actitudes que rompan con los estereotipos tradicionales de la mujer.

e) Eskatzaileak proiektua finantzatzeko egiten duen ekarpen ekonomikoaren ehunekoa. Gehienez ere, 10 puntu.

e) Porcentaje de aportación económica del solicitante a la financiación del proyecto. Máximo 10 puntos.

– Eskatzaileak proiektua finantzatzeko ekarpen ekonomikoa egiten duenean, puntu 1 emango zaio (gehienez ere, 10), ekarpen hori proiektuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa den % 1 bakoitzeko.

– Cuando el solicitante realice una aportación económica a la financiación del proyecto, se le asignará 1 punto (hasta un máximo de 10), por cada 1 % que dicha aportación exceda del 10 % del presupuesto del proyecto.

– Ekarpena agindu honen 5. artikuluan jasotako proiektuaren eta diruz lagundu daitezkeen kontzeptuei buruzkoa izango da.

– La aportación ha de ser referida a los conceptos subvencionables del proyecto recogidos en el artículo 5 de esta Orden.

– Eskatzaileak BEZa kendu edo konpentsatu ahal badu, ekarpenaren ehunekoa zerga-oinarriarekiko kalkulatuko da. Bestela, kalkulua guztirakoaren arabera egingo da, BEZa barne.

– En caso de que el solicitante pueda deducir o compensar el IVA, el cálculo del porcentaje que representa la aportación se realizará respecto a la base imponible. En caso contrario, el cálculo se realizará respecto al total con IVA.

f) Katalogazioaren eta/edo digitalizazioaren kostu unitarioa. Gehienez ere, 20 puntu.

f) El coste unitario de la catalogación y/o de la digitalización. Máximo 20 puntos.

Hauek dira puntuatzeko irizpideak:

Los criterios de puntuación son los siguientes:

– Atal honi dagokion puntuazioa ezartzeko, bereizita aztertuko dira 8. artikuluan jasotako kasuetako bakoitzera zuzendutako proiektuak: katalogazioa, digitalizazioa, edo katalogazioa eta digitalizazioa.

– Para establecer la puntuación correspondiente a este apartado se analizarán por separado los proyectos dirigidos a cada uno de los supuestos contemplados en el artículo 8: catalogación, digitalización o catalogación y digitalización.

– Katalogaziora zuzendutako proiektuek prezio unitario bat aurkeztu beharko dute katalogatutako erregistro bakoitzeko, erregistro motaren arabera, I. taulan ezarritako kategoriekin bat etorriz.

– Los proyectos dirigidos a la catalogación deberán presentar un precio unitario por cada registro catalogado, en función del tipo de registro, de acuerdo con las categorías establecidas en la tabla I.

– Digitalizaziora zuzendutako proiektuek prezio unitarioa aurkeztu beharko dute digitalizatuko den dokumentu-mota bakoitzeko, I. taulan ezarritako dokumentu-moten kategorien arabera.

– Los proyectos dirigidos a la digitalización deberán presentar un precio unitario para la digitalización por cada tipo de documento que vaya a ser objeto de digitalización, de acuerdo a las categorías de tipos de documentos establecidas en la tabla II.

– Katalogaziora eta digitalizaziora zuzendutako proiektuek prezio unitarioa aurkeztu beharko dute katalogatutako erregistro bakoitzeko, erregistro-motaren arabera eta I. taulan ezarritako kategoriekin bat etorriz, eta, era berean, prezio unitarioa aurkeztu beharko dute digitalizatuko den dokumentu-mota bakoitzeko, II. taulan ezarritako dokumentu-moten kategorien arabera.

– Los proyectos dirigidos a la catalogación y la digitalización deberán presentar un precio unitario por cada registro catalogado, en función del tipo de registro, de acuerdo con las categorías establecidas en la tabla I, y un precio unitario para la digitalización por cada tipo de documento que vaya a ser objeto de digitalización, de acuerdo a las categorías de tipos de documentos establecidas en la tabla II.

– Hiru kasuetan, lotutako metadatuak sortzeari dagokion prezioa sartu beharko da.

– En los tres supuestos deberá estar incluido el precio correspondiente a la creación de los metadatos asociados.

– Prezio unitarioak proiektuen aurrekontu osoa kontuan hartuta kalkulatu behar dira, ez eskatutako aurrekontua kontuan hartuta.

– Los precios unitarios deben calcularse considerando el presupuesto total de los proyectos, no el presupuesto solicitado.

– Testu-edukia duten dokumentuen digitalizazioak (monografiak eta argitalpen seriatuak) OCR (Optical Character Recognition) prozesamendua izango du.

– La digitalización de documentos con contenido textual (monografías y publicaciones seriadas) incluirá el procesado de OCR (Optical Character Recognition).

– Prezio unitarioak ondoren adierazitako gehieneko prezioak baino txikiagoak edo berdinak izango dira.

– Los precios unitarios deberán ser menores o iguales a los precios máximos indicados a continuación.

– Katalogatutako erregistro bakoitzeko gehieneko prezio unitarioa, dokumentu-motaren arabera, taula honetan jasotzen da (I. taula):

– El precio unitario máximo por cada registro catalogado en función del tipo de documento se recoge en la tabla siguiente (Tabla I):

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Orrialde/irudi/minutu bakoitzeko gehieneko prezio unitarioa, dokumentu-motaren arabera, taula honetan jasotzen da (II. taula):

– El precio unitario máximo por página/imagen/minuto digitalizado en función del tipo de documento se recoge en la tabla siguiente (Tabla II).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Puntuazioa kalkulatzeko, formula hauek erabiliko dira:

– Para el cálculo de la puntuación se emplearán las fórmulas siguientes:

I) Katalogazioa:

i) Catalogación:

Proiektuak dokumentu-mota bakarra katalogatzea planteatzen badu, formula hau aplikatuko da:

Si el proyecto plantea la catalogación de un único tipo de documento, la fórmula a aplicar será:

Pc = 10 x (%S / %M)

Pc = 10 x (%S / %M).

non:

donde:

PC: puntuazioa.

Pc: puntuación.

%S: balorazioaren xede den eskaeraren bajaren portzentajea, katalogatutako erregistro bakoitzeko ezarritako gehieneko prezio unitarioarekiko.

%S: porcentaje de la baja de la solicitud objeto de valoración, en relación al precio unitario máximo establecido por registro catalogado.

%M: aurkeztutako eskabideen artetik, baja handienaren portzentajea, katalogatutako erregistro bakoitzeko ezarritako gehieneko prezio unitarioarekiko.

%M: porcentaje de la baja mayor, de entre las solicitudes presentadas, para el precio unitario máximo establecido por registro catalogado.

Proiektuak zenbait dokumentu-mota katalogatzea planteatzen badu, puntuazioa dokumentu-mota bakoitzean katalogatutako erregistro kopuruaren arabera haztatzearen emaitza izango da, eta formula hau aplikatuko da:

Si el proyecto plantea la catalogación de distintos tipos de documentos, la puntuación será el resultado de la ponderación de la puntuación en función del número de registros catalogados por cada tipo de documento, siendo de aplicación la fórmula siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

non:

donde:

PC: puntuazioa.

Pc: puntuación.

ni: i dokumentu-motaren erregistro katalogatuen kopurua.

ni: número de registros catalogados del tipo de documento i.

Pi: i dokumentu-motak lortutako puntuazioa, dokumentu-mota bakarra katalogatzeko kasuetarako ezarritako formula aplikatuta.

Pi: puntuación obtenida por el tipo de documento i aplicando la fórmula establecida para los supuestos de catalogación de un único tipo de documento.

NT: katalogatutako erregistroen kopuru osoa.

NT: número total de registros catalogados.

II) Digitalizazioa:

II) Digitalización:

Proiektuak dokumentu-mota bakarra digitalizatzea planteatzen badu, formula hau aplikatuko da:

Si el proyecto plantea la digitalización de un único tipo de documento, la fórmula a aplicar será:

Pd = 10 x (%S / %M)

Pd = 10 x (%S / %M).

non:

donde:

Pd: puntuazioa.

Pd: puntuación.

%S: balorazioaren xede den eskaeraren bajaren portzentajea, dagokion dokumentu-motarako ezarritako gehieneko prezio unitarioarekiko.

%S: porcentaje de la baja de la solicitud objeto de valoración en relación al precio unitario máximo establecido para el tipo de documento que corresponda.

%M: aurkeztutako eskabideen artetik, baja handienaren portzentajea, balioetsi beharreko eskabidearen dokumentu-motarako ezarritako gehieneko prezio unitarioarekiko.

%M: porcentaje de la baja mayor, de entre las solicitudes presentadas, para el precio unitario máximo establecido para el tipo de documento de la solicitud objeto de valoración.

Proiektuak zenbait dokumentu-mota digitalizatzea planteatzen badu, puntuazioa dokumentu-mota bakoitzean digitalizatutako orrialde/irudi/unitate/minutu kopuruaren arabera haztatzearen emaitza izango da, eta formula hau aplikatuko da:

Si el proyecto plantea la digitalización de distintos tipos de documentos, la puntuación será el resultado de la ponderación de la puntuación en función del número de páginas/imágenes/unidades/minutos digitalizados por cada tipo de documento, siendo de aplicación la fórmula siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

non:

donde:

Pd: puntuazioa.

Pd: puntuación.

ni: i dokumentu-motaren orrialde/irudi/unitate/minutu kopurua.

ni: número de páginas/imágenes/unidades/minutos del tipo de documento i.

Pi: i dokumentu-motak lortutako puntuazioa, dokumentu-mota bakarra digitalizatzeko kasuetarako ezarritako formula aplikatuta.

Pi: puntuación obtenida por el tipo de documento i aplicando la fórmula establecida para los supuestos de digitalización de un único tipo de documento.

NT: digitalizatutako orrialde/irudi/unitate/minutu kopuru osoa.

NT: número total de páginas/imágenes/unidades/minutos digitalizados.

III) Katalogazioa eta digitalizazioa:

III) Catalogación y digitalización:

Katalogazioari dagokion puntuazioa (Pc) kalkulatzeko, erabiliko den formula izango da soilik katalogaziora bideratutako proiektuetarako aurreikusitakoen artean dagokiona, eta digitalizazioari dagokion puntuazioa (Pd) kalkulatzeko formula, berriz, soilik digitalizaziora bideratutako proiektuetarako aurreikusitakoen artean dagokiona. Azken puntuazioa (Pcd) bi puntuazio partzial horien batezbestekoa izango da:

Se calculará la puntuación correspondiente a la catalogación (Pc) según la fórmula que corresponda de entre las previstas para los proyectos dirigidos exclusivamente a la catalogación, y la puntuación correspondiente a la digitalización (Pd) según la fórmula que corresponda de entre las previstas para los proyectos dirigidos exclusivamente a la digitalización. La puntuación final (Pcd) será la media de esas dos puntuaciones parciales:

Pcd = (Pc + Pd) / 2

Pcd = (Pc + Pd) / 2

Berdinketa bada, a) irizpidean puntuazio handiena duen eskabideari emango zaio lehentasuna.

En caso de empate, se priorizará la solicitud con una mayor puntuación en el criterio a).

15. artikulua.– Prozedura izapidetzea.

Artículo 15.– Tramitación del procedimiento.

1.– Laguntza-deialdia norgehiagoka-prozedura bidez ebatziko da. Horretarako, 14. artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz lortutako puntuazioaren arabera antolatuko dira eskabideak, eta ordenatuta banatuko, hasi puntu kopuru handiena lortu duen eskabidetik eta horrela gainerakoak, harik eta 3. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-kreditua agortu arte. Halaber, gutxienez 40 puntu lortu dituzten proiektuei bakarrik emango zaie laguntza.

1.– La convocatoria de ayudas se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva. A tal efecto, se ordenarán las solicitudes según la puntuación obtenida atendiendo a los criterios fijados en el artículo 14 y se adjudicarán las subvenciones comenzando desde la que haya obtenido la puntuación más alta y sucesivamente hasta el agotamiento del crédito presupuestario previsto en el artículo 3. Asimismo, se concederá la ayuda solo a aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 40 puntos.

2.– Proiektuen ebaluazio konparatua egin ondoren (14. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuta) eta zenbatekoak zehaztu ostean (5. artikuluan xedatutakoaren arabera), kalifikazio-batzordeak ebazpen-proposamena helaraziko dio Kulturako sailburuordeari. Agiri horretan jasoko dira proposatutako esleipenak, eta bertan adierazi beharko dira: dirulaguntzen zenbatekoa (erakunde edo pertsona onuradunen arabera antolatua), finantzatutako jarduketa-proiektuak, zer eskabide ezesten diren eta zergatik (erakunde edo pertsona onuradunen arabera antolatua), eta zer eskabide ez diren onartzen eta zergatik.

2.– Tras efectuar la evaluación comparada de los proyectos presentados en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 y determinar las cuantías de conformidad con lo establecido en el artículo 5, la comisión de calificación elevará al Viceconsejero de Cultura la propuesta de Resolución, la cual, contendrá: las solicitudes estimadas con la cuantía de la subvención por entidad o persona beneficiaria, así como los proyectos de actuación subvencionados, las solicitudes desestimadas y las causas de desestimación por entidad y persona beneficiaria; y las subvenciones inadmitidas con indicación de la causa de inadmisión.

3.– Era berean, zerrenda bat ere sartuko da ebazpen-proposamenean. Zerrenda horretan jasoko dira, deialdian ezarritako gehieneko kreditua gainditu delako, onuradun izateko oinarrietan ezarritako baldintza administratibo eta teknikoak bete arren baietsiak izan ez diren eskabideak. Eta adieraziko da zenbat puntu eman zaizkion eskabide bakoitzari, deialdian aurreikusitako balorazio-irizpideen arabera.

3.– Así mismo, la propuesta de resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.

16. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 16.– Resolución del procedimiento.

1.– Deialdiko oinarriak aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu kalifikazio-batzordeak, eta oinarrietan aurreikusi gabeko kasuetarako irizpideak ezarriko ditu.

1.– La comisión de calificación resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las bases de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.

2.– Kalifikazio-batzordeak egindako proposamena ikusita, Kulturako sailburuordeak hartuko du ebazpena, eta banan-banan jakinaraziko die pertsona edo erakunde interesdunei, sei hilabeteko epean, deialdi-agindu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Jakinarazpena bide batetik baino gehiagotatik egiten denez, lehenik egin zaionarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

2.– A la vista de la propuesta elevada por la comisión de calificación, la resolución será adoptada y notificada individualmente a las personas o entidades interesadas por el Viceconsejero de Cultura en el plazo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden de convocatoria. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Dado que la notificación se realiza por más de un cauce, se tomará como fecha de notificación aquella que se hubiera producido en primer lugar.

3.– Jakinarazpen indibidualari dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.6 artikuluaren arabera, abisu bat bidaliko da interesdunak adierazitako gailu elektronikora edo helbide elektronikora, eta jakinaraziko zaio jakinarazpen bat ikusgai duela «Nire karpeta» aplikazioaren bitartez, EAEko administrazio nagusiaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/). Abisua bidaltzen ez bada ere, prozedura guztiz baliozkoa izango da.

3.– En cuanto a la notificación individual, con base a lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que la persona interesada haya comunicado informándole de la puesta a disposición de una notificación a través de «Mi carpeta», en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://euskadi.eus/micarpeta). La falta de práctica de este aviso no impedirá que sea considerada plenamente válida.

4.– Ebazpen-epea igarota, pertsona interesdunei ebazpena jakinarazi ez bazaie, eskabidea ezetsi zaiela ulertuko da, hala xedatzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan.

4.– Si una vez transcurrido el plazo de resolución la misma no hubiera sido notificada a las personas interesadas, la solicitud correspondiente se entenderá desestimada, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Zerrenda bat ere sartuko da ebazpenean. Zerrenda horretan jasoko dira, deialdian ezarritako gehieneko kreditua gainditu delako, pertsona edo erakunde onuradun izateko oinarrietan ezarritako baldintza administratibo eta teknikoak bete arren, baietsiak izan ez diren eskabide guztiak. Eta adieraziko da zein puntuazio eman zaion eskabide horietako bakoitzari, agindu honen 14. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideen arabera.

5.– La resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en el artículo 14 de la presente Orden.

6.– Pertsona edo erakunde onuradunen batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza ematen duen organoak erabakiko du –kalifikazio-batzordearen beste deialdirik egin beharrik gabe– zerrendan –puntuazioaren arabera– hurrena dagoen pertsona edo erakunde eskatzaileari ematea dirulaguntza, baldin eta hark onartzen badu. Erakundeari eman beharreko laguntza ez da inola ere izango uko egindako dirulaguntzaren zenbatekoa baino handiagoa. Dirulaguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die pertsona edo erakunde interesdunei, dirulaguntzen proposamena jaso dezaten, 10 eguneko epe luzaezinean. Behin pertsona edo erakunde eskatzaileak edo eskatzaileek proposamena onartuta, administrazio-organoak dirulaguntza emateko egintza gauzatuko du.

6.– En caso de que se renunciase a la subvención por alguna de las personas o entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria de la Comisión de calificación, la concesión de la subvención a la persona o entidad solicitante o solicitantes siguientes a aquella por orden de puntuación y siempre y cuando esta la acepte. La ayuda a conceder a la entidad nunca será mayor al montante de la subvención renunciada. El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas o entidades interesadas, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte de la persona o entidad solicitante o solicitantes, el órgano administrativo competente dictará el acto de concesión.

7.– Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, berorren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoa betez.

7.– Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tuviere lugar la primera notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

17. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Pertsona edo erakunde onuradunek betebehar hauek dituzte:

Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost egun balioduneko epean ez badiote dirulaguntzari espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da. Hala ere, agindu honen 16.6 artikuluan adierazten den moduan, pertsona edo erakunde onuradunen batek dirulaguntzari uko egiten badio, eta dirulaguntza eman duen organoak erabakitzen badu puntuazioaren arabera dirulaguntza hurrengo pertsona edo erakunde eskatzaileari ematea, berariaz onartu beharko da dirulaguntza.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada. No obstante, tal y como se señala en el artículo 16.6 de la presente Orden, en caso de que alguna de las personas o entidades beneficiarias renuncie a la subvención y el órgano concedente acuerde la concesión de la misma a la persona o entidad solicitante siguiente a aquella por orden de puntuación, la subvención deberá ser aceptada expresamente.

b) Agindutako helburu zehatzerako erabiltzea dirulaguntza.

b) Utilizar la subvención para el objeto para el que ha sido concedida.

c) Katalogatzeko eta/edo digitalizatzeko behar adinako kualifikazioa duten giza baliabideak erabiltzea, bai propioak, bai azpikontratatuak, eta azpikontratatutako enpresei langileen kualifikazioa eskatzea lan horiek egiteko.

c) Utilizar recursos humanos suficientemente cualificados para realizar la catalogación y/o la digitalización, bien propios, bien subcontratados, exigiendo a las empresas subcontratadas la cualificación de su personal para la realización de estas tareas.

d) Jarduera garatzea edo dirulaguntza ematea bidezko egiten duen egoeran egotea.

d) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

e) Dirulaguntza eman duen erakundearen aurrean egiaztatzea laguntza ematea eragin duten betekizunak eta baldintzak betetzen direla eta jarduera bera gauzatu dela.

e) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

f) Hala badagokio, aurkeztutako proiektuan hitzemandako finantzaketa propioaren portzentajea ematea.

f) Aportar, en su caso, el porcentaje de financiación propia que se haya comprometido en el proyecto presentado.

g) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gorde behar dira, formatu elektronikoko agiriak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzak gauzatzeko erabil baitaitezke.

g) Conservar los documentos que justifiquen la aplicación de los fondos recibidos, incluso los documentos en formato electrónico, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Laguntza eman duen erakundeak egiten dituen egiaztapenen mende eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egiten duen ikuskaritzaren mende egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratzen diren laguntzei edo dirulaguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien mende ere egotea.

h) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

i) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratuz gero, eskabidean horren berri ematea dirulaguntza eman duen erakundeari.

i) Comunicar en la solicitud a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

j) Beste erakunde publiko zein pribatu batzuei xede berarekin dirulaguntzarik eskatu bazaie eta, agindu honetan arautzen diren dirulaguntzetarako eskabidea egiteko unean, erabakitzeke bazeuden edo haien egoeraren berririk ez bazen, laguntza horien egoera zein den adieraztea, kontzesioaren berri izaten den unean.

j) En los casos en los que haya existido petición de otras ayudas para el mismo objeto a cualquier otra entidad pública y privada, y que estuvieran pendientes de resolución en el momento de la presentación de solicitud de subvención que esta orden regula o que no se conocían en dicho momento, comunicar el estado de las mismas, en el momento que conozca la concesión.

k) Dirulaguntza jasotzeko kontuan hartu zen edozein egoera objektiboren edo subjektiboren aldaketa oro jakinaraztea dirulaguntza eman duen erakundeari. Aldaketa hori Kulturako sailburuordeak baimendu beharko du.

k) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. Dicha modificación deberá ser autorizada por el Viceconsejero de Cultura.

l) Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak emandako babesa beren-beregi adieraztea dirulaguntza honen ondorioz egiten diren jarduera eta agiri guztietan, bai eta horien publizitatean ere.

l) Dejar constancia expresa del patrocinio de la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en todas las actividades y documentos que se realicen con las ayudas procedentes de esta subvención, así como en la publicidad de las mismas.

m) Edozein formatutako argitalpenak, horien iragarkiak eta dirulaguntzaren bitartez gauzatzen diren jardueren iragarkiak Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak diren bi hizkuntzetan egon beharko dira. Euskaltzaindiaren arauak eta gomendioak hartu beharko dira kontuan, hizkuntza-kalitatea bermatzeko.

m) Los materiales publicados en cualquier formato, así como su publicidad y la publicidad de actividades que se lleven a cabo con las ayudas procedentes de esta subvención, deberán realizarse en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. Se tendrán en cuenta las normas y recomendaciones de Euskaltzaindia, con objeto de garantizar la calidad lingüística.

n) Hizkera ez-sexista erabiltzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak agintzen duenari jarraituz. Gizon eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik ez dagoela bermatzea.

n) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no utilizarán lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizarán que no haya usos estereotipados.

o) Emandako laguntzarekin sortutako baliabide digitaletarako sarbidea ematea, librea, doakoa, baliabide osora eta webgunearen bitartez.

o) Proporcionar el acceso a los recursos digitales creados con la ayuda concedida, que deberá ser libre, gratuito, al recurso completo y a través de la web.

p) Jabari publikoan ez dauden materialen objektu digitalizatuak Europeanak aurreikusitako eskubide-adierazpen baliagarri baten pean lizentziatzea, sarbide librearekin eta berrerabiltzeko aukerarekin.

p) Licenciar los objetos digitalizados correspondientes a materiales que no se encuentren en el dominio público bajo una de las declaraciones de derecho válidas contempladas por Europeana que permita el libre acceso y su reutilización.

q) CC0 1.0 lizentziarekin (Domeinu Publikoaren Lagapena) sortutako metadatuak lizentziatzea.

q) Licenciar los metadatos generados bajo la licencia CC0 1.0 (Dedicación de Dominio Público).

r) Proiektua amaitu ondoren, metadatuak prest izatea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak edo OAI-PMH edozein biltegik bildu ahal izan ditzan.

r) Tener preparados, una vez concluido el proyecto, los metadatos para que puedan ser recolectados por la Dirección de Patrimonio Cultural o cualquier repositorio OAI-PMH.

s) Metadatuak hizkuntza-irizpide hauen arabera izendatzea:

s) Consignar los metadatos de acuerdo a los siguientes criterios de lengua:

– Informazio-tresna hitz idatzia, ahozkoa edo abestua bada, ISBDn eta Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Zerbitzuaren «Katalogatzeko prozedura orokorrak» dokumentuan katalogazio-hizkuntzari buruz ezarritakoa beteko da: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eips_dokumentazioa/eu_def/adjuntos/2015-Prozedurak_baq.pdf

– En los casos de documentos en los que el vehículo de información sea la palabra escrita, hablada o cantada, se atenderá a lo establecido respecto a la lengua de catalogación en la ISBD y en el documento «Procedimientos generales para la catalogación» del Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco:

– Gainerako kasuetan (material grafikoa, argazkiak...), katalogazioa euskaraz egingo da, ez bada materialak testuren bat duela. Kasu horretan, aurreko puntuan adierazitakoaren arabera aplikatuko dira hizkuntza-irizpideak.

(Lanak izenbururen bat badu, jatorrizko hizkuntzan transkribatuko da).

– Para el resto de casos (material gráfico, fotografías...), la catalogación se realizará en euskera, salvo que en el material hubiera algún texto. En ese caso se aplicarán los criterios de lengua según lo recogido en el punto anterior.

– Nolanahi ere, gaiak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan jaso beharko dira beti.

– En cualquier caso, las materias siempre deberán consignarse en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

t) Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50. artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta dirulaguntza-arloan aplikatzekoak diren gainerako lege-xedapenak, zehatz esanda, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotakoak.

t) En general cualquier otra obligación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en concreto el artículo 50, y en el resto de las disposiciones legales aplicables a la materia de subvenciones, en concreto el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

18. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntzak bi zatitan ordainduko dira:

1.– El abono de las subvenciones concedidas se realizará en dos pagos:

a) Lehen ordainketa, dirulaguntzaren guztizkoaren % 60koa, dirulaguntza esleitzen den unean.

a) El primer pago por importe del 60 % de la subvención, en el momento de la concesión.

b) Bigarren ordainketa, % 40koa, dirulaguntza justifikatu ondoren ordainduko da, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera.

b) El segundo pago, del 40 %, se abonará previa justificación de la subvención, a partir del 1 de enero de 2022.

2.– Ordainketa egin ahal izateko, ezinbestekoa izango da Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan alta emanda egotea. Pertsona edo erakunde onuraduna ez badago alta emanda, edo, egonik ere, inskribatutako datuak aldatu badira, Erregistro horretan alta emateko eskabidearen eredua bete eta erantsi beharko du. Eredu hori URL honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak/

2.– Para poder efectuar el pago, será necesario estar dado de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía. En el supuesto de que la persona o entidad beneficiaria no esté dada de alta o, aun estando, se haya procedido a la modificación de los datos inscritos, aquella deberá cumplimentar y aportar el modelo de solicitud de alta en el citado Registro, accesible en la siguiente URL: https://www.euskadi.eus/altaterceros

Eredu hori erregistroari buruzko gaietan laguntzeko bulegoetan ere eskura dezakete pertsona fisikoek.

Este modelo también estará disponible para las personas físicas en las oficinas de asistencia en materia de registros.

3.– Dirulaguntzaren ordainketa ezingo da egin baldin eta pertsona edo erakunde onuradunak ez baditu ordaindu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, dirulaguntzen itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada, halaxe jasotzen baitu agindu honen 7.d) artikuluak.

3.– No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones, tal y como se recoge en el artículo 7.d) de esta Orden.

19. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 19.– Justificación de la subvención.

1.– Justifikazioek bat etorri beharko dute Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoarekin, eta bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dira helbide honetan: https://euskadi.eus/zerbitzuak/1106002.

1.– Las justificaciones deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y presentarse por medios electrónicos en la dirección electrónica https://euskadi.eus/servicios/1106002.

2.– Justifikazioak (aurrez aurrekoak nahiz bide elektronikoz egindakoak) izapidetzeko modua zein den jakiteko zehaztapenak eskuragarri daude euskadi.eus-en egoitza elektronikoan, agindu honen 9.6 artikuluan zehaztutako helbidean.

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la sede electrónica de euskadi.eus en la dirección indicada en el artículo 9.6 de la presente Orden.

3.– Horrez gain, justifikazioak bat etorriko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritako justifikazio-kontuarekin eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartutako Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamenduaren 72. eta 73. artikuluekin.

3.– Asimismo, las justificaciones deberán corresponderse con la cuenta justificativa establecida en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con los artículos 72 y 73 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4.– Agindu honetan ezarritako dirulaguntzen erakunde onuradunek 2022ko irailaren 15a baino lehenago aurkeztu beharko dituzte justifikazioak, eta honako dokumentazio hau ere aurkeztu beharko dute:

4.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente Orden, podrán presentar las justificaciones hasta al 15 de septiembre de 2022 y deberán aportar la documentación siguiente:

a) Diruz lagundutako proiektuaren xedea bete dela justifikatzeko memoria, agindu honen III. eranskinaren arabera egina.

a) Memoria justificativa del cumplimiento del objeto del proyecto subvencionado, elaborada conforme al Anexo III de esta Orden.

b) Justifikaziorako memoria ekonomikoa, agindu honen IV. eranskinaren araberakoa, honako hauek jasoko dituena:

b) Memoria económica justificativa, conforme al Anexo IV de la presente Orden, que contendrá:

– Jardueraren diru-sarreren eta gastuen balantze orokorra. Beste dirulaguntza edo diru-sarrerarik jaso ez badute, dagokion erantzukizunpeko adierazpena egingo dute justifikazioa aurkezteko inprimakian.

– Balance general de gastos e ingresos de la actividad. En el caso de que no se haya recibido ninguna otra subvención o ingreso se hará la correspondiente declaración responsable en el formulario de presentación de la justificación.

– Egindako gastuen zerrenda sailkatua, hartzekodunaren identifikazioa eta faktura-zenbakia, zenbatekoa (hala badagokio, zerga-oinarria eta BEZa banakatuta), jaulkipen-data eta ordainketa-data.

– Relación clasificada de los gastos realizados, con identificación del acreedor y número de factura, su importe, desglosando en su caso la base imponible y el IVA, la fecha de emisión y la fecha de pago.

– Gastuen egiaztapena. Horretarako, jatorrizko fakturak, horien fotokopia autentifikatuak eta egiaztapen-balioa duten gainerako dokumentuak erakutsi beharko dira.

– Acreditación de los gastos mediante la presentación de facturas originales o copias auténticas de las mismas y demás documentos de valor probatorio.

– Lanak baliabide propioekin egin badira, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da katalogazio- eta/edo digitalizazio-lanetan aritu den langile bakoitzeko, eta adierazpen horretan zehaztu beharko da langile horrek zenbat denbora eman duen lan horietan (hilabetetan, egunetan eta ordutan banatuta). Adierazpen hori langileak eta erakundearen arduradunak sinatu beharko dute. Gainera, digitalizazio- eta/edo katalogazio-lanak egin dituzten langileen nominen kopia bat aurkeztu beharko da.

– En caso de que los trabajos se hayan realizado con medios propios, se deberá entregar una declaración responsable por cada persona empleada que haya trabajado en las labores de catalogación y/o digitalización, especificando el tiempo (desglosado en meses, días y horas) que esta haya destinado a dichas labores. Esta declaración deberá estar firmada tanto por la persona empleada, como por la persona responsable de la entidad. Además, se deberá presentar una copia de las nóminas de la o de las personas empleadas que hayan realizado los trabajos de digitalización y/o catalogación.

– Eskabidea aurkeztu zuten unean onuradunek eskatutako eta geroago jasotako xede bereko beste edozein dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide jasoko duen zerrenda.

– Relación de cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, con destino al mismo objeto, de cuya efectividad no se tuviese conocimiento en el momento de presentación de la solicitud.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren likidazioa.

Artículo 20.– Liquidación de la subvención.

Dirulaguntza ematean kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira –betiere dirulaguntzaren xedea bete bada–, eta arau honetan laguntzaren pertsona onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira edo beste erakunde publiko zein pribatuetatik beste laguntzaren, dirulaguntzaren, diru-sarreraren edo baliabideren bat jaso bada, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser persona beneficiaria de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas o ingresos y recursos concedidos por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones.

Horretarako, jakinarazpena eman eta gero eta alegazioak aurkezteko epea bukatu ondoren, Kulturako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, eta ebazpen horretan, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doituko dira, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera (698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen berme eta itzulketetarako araubidea ezartzen duena, eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta obligazioak ezartzen dituena).

A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura, previa notificación y finalización del plazo de alegaciones, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

1.– Ez-betetzeak izango dira honako hauek:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak, osorik zein zatika, agindu honetan aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzen arloan aplikatu daitekeen beste xedapen batek orokorrean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea; batik bat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutakoak.

c) El no cumplimiento de cualquier otra obligación que se halle establecida con carácter general por otra disposición aplicable en materia de subvenciones, en particular los supuestos de incumplimientos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Baldintza teknikoei buruzko I. eranskinean eskatzen diren estandarrak ez betetzea, katalogazioaren zein digitalizazioaren esparruan, edo horiek behar bezala ez aplikatzea.

d) El incumplimiento de los estándares exigidos en el Anexo I relativo a los requisitos técnicos, tanto en el ámbito de la catalogación como de la digitalización, o la deficiente aplicación de los mismos.

2.– Baldintza horietako bat egiaztatzen bada, jaso diren kopuruak eta sortu diren berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio EAEko Diruzaintza Nagusiari, honako bi dekretu hauek aurretiaz betez: abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, EAEko aurrekontu orokorren kontura diren dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen eskakizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dituena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión, y lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Nolanahi ere, erakunde onuradunaren betearazpen-maila nabarmen hurbiltzen bada erabateko betearazpenera, eta erakunde onuradunak argi eta garbi egiaztatzen badu bere konpromisoak betetzera bideratutako jarduera bat egin duela, dirulaguntzaren azken zenbatekoa dirulaguntzaren xede den jardueraren ez-betetze mailaren araberakoa izango da, proportzionaltasun-printzipioa errespetatuta.

3.– En todo caso, cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por esta, una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cuantía final de la subvención vendrá determinada por el grado de incumplimiento de la actividad objeto de subvención, respetando el principio de proporcionalidad.

Ondorioz, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3 n) artikuluan xedatutakoaren arabera, jardueraren betearazpenaren balizko ez-betetze partziala mailakatzeko irizpide gisa ezartzen da diruz lagundutako proiektuaren garapen-maila gutxienez eskatutako aurrekontu osoaren % 75era iritsi izana, eta itzuli edo ordaindu beharreko zenbatekoa proportzionalki kalkulatu behar da atalase horretatik aurrera.

Consecuentemente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece como criterio para la graduación del posible incumplimiento parcial de la ejecución de la actividad, que el grado de desarrollo del proyecto subvencionado haya alcanzado un mínimo del 75 % del presupuesto total solicitado, calculándose proporcionalmente la cantidad objeto de reintegro o abono a partir de dicho umbral.

Kasu horretan, dirulaguntza emateko ebazpena aldatuko da, eta azkenean emandako zenbatekoa murriztuko da, benetan gauzatutako proiektu-zatiaren proportzioan.

En este supuesto procederá la modificación de la resolución de concesión de la subvención, minorando el importe finalmente otorgado, en proporción a la parte del proyecto efectivamente ejecutada.

XEDAPEN GEHIAGARRIA.– Datu pertsonalak babestearen arloko informazio-klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

– Arduraduna:

– Responsable:

Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Donostia kalea 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.

Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava.

Telefonoa: 945 01 80 00.

Teléfono: 945.018000.

Página web: https://euskadi.eus

– Xedea: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestión de ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.

– Legitimazioa: interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

– Hartzaileak: arlo honetan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

– Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

– Eskubideak: zuk eskubidea duzu zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezerezteko, bai eta tratamendua mugatu zein aurkaratzeko ere. Ikus informazio gehigarria.

– Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jo ezazu web orri honetara: https://www.euskadi.eus/rgpd/1106002

– Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/rgpd/1106002.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas o entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
BALDINTZA TEKNIKOAK
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN PROIEKTUA
PROYECTO A SUBVENCIONAR
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
DIRUZ LAGUNDUTAKO PROGRAMA BETE DELA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO SUBVENCIONADO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
JUSTIFIKAZIORAKO MEMORIA EKONOMIKOA
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común