Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2021eko uztailaren 2a, ostirala

N.º 130, viernes 2 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3791
3791

AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak emateko oinarriak onartzen baitira eta dagokion deialdia egiten.

ORDEN de 29 de junio de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, y se efectúa la convocatoria correspondiente.

COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren arabera, autonomoentzako eta enpresentzako zuzeneko laguntzen COVID lerroa sortu da, Espainiako Gobernuaren finantzaketari esker, 7.000 milioi euroko zuzkidura globalarekin. Lerroaren helburua da sektore pribatuaren kaudimena bultzatzea, enpresei eta autonomoei helburu jakin baterako zuzeneko laguntzak emanez. Geroago, COVID-19aren pandemiak eragindako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurri osagarriak onartzen dituen apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez arau hori berrikusi zen, autonomia-erkidegoak gaitzeko, betiere horietako bakoitzarentzat ezarritako guztizko esleipenaren barruan, euren lurralde-esparruan eragin berezia izan duten beste sektore gehigarri batzuk laguntzak jasotzeko sektore hautagarrien zerrendan gehitu ditzaten, arestian aipaturiko Errege Lege Dekretua I. eranskinean ezarritako COVID Lerroaren kargurako laguntzak jaso ditzaten sektore gehigarri horiek.

Mediante el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, se ha creado, con una dotación global de 7.000 millones de euros financiada por el Gobierno de España, la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, que persigue apoyar la solvencia del sector privado, mediante la provisión a las empresas y autónomos de ayudas directas de carácter finalista. Posteriormente, dicha norma ha sido objeto de revisión puntual por el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de la COVID-19, con el fin de habilitar a las Comunidades Autónomas para que, siempre dentro de la asignación total establecida para cada una de ellas, puedan añadir al listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la Línea COVID, establecido en el Anexo I del citado Real Decreto-ley, otros sectores adicionales que se hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su territorio.

Erregulazio hori honako hauen bidez osatu da: HAC/283/2021 Agindua, martxoaren 25ekoa, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusten den autonomo eta enpresentzako zuzeneko laguntzen COVID Lerroko baliabideak autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla hirien artean behin betiko banatzeko beharrezkoak diren alderdiak zehazten dituena (5/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriena). Xedapen horren arabera, 217.997.300 euro esleitu zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari.

La citada regulación se ha visto completada por la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con dicha disposición, se ha asignado a la Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad de 217.997.300 euros.

Apirilaren 12ko HAC/348/2021 Aginduaren arabera, zuzeneko laguntza horiek esleitzeko irizpideak zehaztu dira, bereziki, hautagarritasun-betekizunei eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideei dagokienez, bai eta laguntzak kalkulatzeko beharrezkoak diren magnitude jakin batzuen lurralde-banaketarako irizpideak ere, laguntza horiek lurralde batean baino gehiagotan eskatzen direnean.

En virtud de la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, se han concretado los criterios para asignación de las referidas ayudas directas, especialmente en relación con los requisitos de elegibilidad y los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, así como los criterios de distribución territorial de determinadas magnitudes necesarias para el cálculo de las ayudas cuando estas se soliciten en más de un territorio.

Horretaz gain, 2021eko maiatzaren 25ean Ogasun Ministerioaren, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmena formalizatu da, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan ezarritakoa aplikatuz. Hitzarmen horren helburua, hain zuzen ere, aurreikusitako errege-titulu jakin batzuk ezartzea da, Ogasuneko Ministerioak eta Zerga Administrazioko Ministerioak behar bezala gauzatu beharreko jarduera jakin batzuk ezartzeko, Ogasun Ministerioari eta Zerga Ministerioari dagokienez.

Asimismo, con fecha 25 de mayo de 2021, se ha formalizado el convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Euskadi, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID 19, con el objeto de establecer determinadas actuaciones a realizar por el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Comunidad Autónoma de Euskadi que materialicen la necesaria colaboración para la correcta ejecución de lo previsto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 2.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio bere lurraldean kokatuta dauden hartzaileentzako zuzeneko laguntzak iragartzea, eskabideak izapidetzea, kudeatzea eta ebaztea, laguntzak ordaintzea, ordaindu aurretik eta ondoren egin beharreko kontrolak egitea eta, oro har, baliabideak ongi erabiltzen direla bermatzeko beharrezkoak diren jarduketak gauzatzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzeko araudian aurreikusitakoaren arabera.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco realizar la convocatoria para la concesión de las ayudas directas a los destinatarios ubicados en su territorio, así como la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, el abono de las ayudas y los controles previos y posteriores al pago y cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada utilización de estos recursos, de acuerdo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo reglamentario.

Bestalde, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, 2021eko maiatzaren 27an, 63/2021 Legez Besteko Proposamena onartu du, COVID-19ak eragindako sektoreei laguntzeko ezarritako dirulaguntzen kudeaketa errazteko eta arintzeko hartu beharreko neurriei dagokienez. Horren arabera, Legebiltzarrak hainbat alderdi eskatzen dizkio Eusko Jaurlaritzari, besteak beste, hauek: zuzeneko laguntzen etorkizuneko deialdian, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuan aurreikusitakoez gain, jarduera ekonomiko berriak sartzea, pandemiak Euskal Autonomia Erkidegoan duen eragin ekonomikoaren arabera laguntzak jaso ditzaketen jarduera ekonomiko berriak, hain zuzen; indarreko aurrekontu propioko baliabideak ematea pandemiak gehien eragiten dien sektoreei dirulaguntzak zabaltzeko, haien jarduera bultzatzen eta suspertzen laguntzeko; eta azkenik, zuzeneko laguntzen deialdia kudeatzeari eta izapidetzeari dagokion administrazio-prozedura sinplifikatuko dela bermatzea.

Por su parte, el Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 27 de mayo de 2021, ha aprobado la Proposición no de Ley 63/2021, en relación con las medidas a adoptar para facilitar y agilizar la gestión de las subvenciones establecidas para apoyar a los sectores afectados por la COVID-19, con arreglo a la cual el Parlamento insta al Gobierno Vasco, entre otros aspectos, a incluir en la futura convocatoria de ayudas directas, además de las contempladas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, nuevas actividades económicas susceptibles de recibir ayudas en función de su afección económica por motivo de la pandemia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a aportar recursos del presupuesto propio vigente para ampliar las ayudas económicas a los sectores más afectados por la pandemia que favorezcan el impulso y la reactivación de su actividad, así como a garantizar la simplificación del procedimiento administrativo correspondiente a la gestión y tramitación de la convocatoria de ayudas directas.

Horretarako, ekainaren 22ko 155/2021 Dekretuaren bidez, ezohiko neurri batzuk onartu dira martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitako autonomoentzako eta enpresentzako zuzeneko laguntzen kudeaketari, izapidetzeari eta kontrol ekonomikoari dagokienez, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari honako eskumen hauek emate aldera: zuzeneko laguntza horiek emateko oinarri arautzaileak onartzea eta deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkidegoren lurralde-esparruan; eta neurri espezifikoak abian jartzea, bai administrazioa sinplifikatzeko, bai aurrekontuak kudeatzeko eta kontrol ekonomikoa gauzatzeko, laguntza-eskabideen izapidetzea eta ebazpena erraztu eta bizkortze aldera, betiere bermatuz kudeaketa horrek aplikatu beharreko lege-xedapenei jarraikitzen diela.

A estos efectos, mediante el Decreto 155/2021, de 22 de junio, se han aprobado una serie de medidas extraordinarias en relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas directas a personas autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, con el fin de atribuir al Consejero de Economía y Hacienda la competencia para aprobar las bases reguladoras y la convocatoria, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la concesión de dichas ayudas directas y de poner en marcha medidas específicas, tanto de simplificación administrativa como de gestión presupuestaria y control económico, que faciliten y agilicen la tramitación y resolución de las solicitudes de ayudas, garantizando en todo caso que dicha gestión se ajusta a las disposiciones legales aplicables.

Horrenbestez, deialdi hau aurreko paragrafoetan adierazitako araudian eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan aurreikusitakoan oinarrituta diseinatu da.

En consecuencia, la presente convocatoria se ha diseñado sobre la base de lo previsto en la normativa señalada en los párrafos anteriores, así como en el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretuak emandako gaikuntzaren arabera, egokitzat jo da laguntzen deialdian Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) kodeetan sailkatutako beste jarduera batzuk sartzea, kontuan izanik Euskal Autonomia Erkidegoan eragin berezia izan dutela, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. eranskinean bilduta ez badaude ere. Horri dagokionez, eskuragarri dagoen estatistika- eta administrazio-informazioan funtsatuta, beste jarduera ekonomiko batzuk jaso dira, kontuan izanik euren negozio-zifran eragin nabarmena izan dutela edo euren langileen ehuneko handi bat aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean geratu direla, eta, azken batean, pandemiak bereziki eragin diela.

No obstante, en virtud de la habilitación conferida por el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, se ha estimado oportuno incluir en la convocatoria de ayudas otras actividades clasificadas en códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 09) no incluidas en el Anexo I Real Decreto-ley 5/2021 que se han visto particularmente afectadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, sobre la base de la información estadística y administrativa disponible, se han incorporado otras actividades económicas que han tenido un impacto significativo en su cifra de negocios o con un importante porcentaje de trabajadores y trabajadoras afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y que, en definitiva, se han visto especialmente afectadas por la pandemia.

Egokitzat jo da, halaber, 50.000.000 euroko zuzkidura gehigarria aurreikustea, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura, Estatuko Administrazioak emandako hasierako aurrekontu-zuzkidura osatzeko ez ezik, hasierako aurrekontu-zuzkidura hura agortzearen ondorioz zuzeneko laguntzen onuradun izateko aukera izan ez duten pertsonen eta entitateen eskabideei erantzuteko ere bai.

Asimismo, también se ha considerado oportuno prever una dotación adicional de 50.000.000 de euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el fin de complementar la dotación presupuestaria inicial aportada por la Administración del Estado y atender las solicitudes de las personas y entidades que no hubieran podido ser beneficiarias de las ayudas directas como consecuencia del agotamiento de la misma.

Azaldutakoaren arabera, eta ekainaren 22ko 155/2021 Dekretuaren 1. artikuluak Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari emandako eskumena baliatuta (155/2021 Dekretua, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitako autonomoentzako eta enpresentzako zuzeneko laguntzen kudeaketa, izapidetze eta kontrol ekonomikoari buruzko ezohiko neurriak onartzen dituena), honako hau

En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de la competencia atribuida al Consejero de Economía y Hacienda por el artículo 1 del Decreto 155/2021, de 22 de junio, por el que se aprueban medidas extraordinarias en relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas directas a personas autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea honako hau da: COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan jasotako zuzeneko laguntzak –Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten edo egoitza fiskala EAEn duten autonomo eta enpresentzat direnak– jasotzeko eskabideak izapidetu eta kudeatzeari, horien ebazpena emateari, laguntzak ordaintzeari, eta ordainketa egin aurreko eta ondorengo kontrolak gauzatzeari buruzko oinarriak onestea.

1.– La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases relativas a la tramitación y gestión de las solicitudes, así como su resolución, el abono de la ayuda, los controles previos y posteriores al pago, de las ayudas directas a autónomos y empresas con domicilio fiscal o que operen en la Comunidad Autónoma de Euskadi contempladas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

2.– Laguntza horietarako deialdia egitea da, halaber, Agindu honen xedea.

2.– Asimismo, constituye su objeto la convocatoria de dichas ayudas.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN LAGUNTZAK ETA FINANTZAKETA
DE LAS AYUDAS Y LA FINANCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta dirulaguntzen lerroak.

Artículo 2.– Recursos económicos y líneas subvencionales.

1.– Deialdi honen xede den Estatuko Administrazio Orokorrak finantzatutako laguntzak mugatzaileak dira, gehienez ere berrehun eta hamazazpi milioi bederatziehun eta laurogeita hamazazpi mila eta hirurehun (217.997.300) eurokoak, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021erako Aurrekontu Orokorretako 12292 Programako («COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak – Kudeaketa-kredituak») 4. kapituluaren kargura. Hala ere, baliteke aurreikuspen horrek III. kapituluan ezarritakoari eragitea.

1.– Las ayudas financiadas por la Administración General del Estado objeto de esta convocatoria tienen carácter limitativo por un importe máximo de doscientos diecisiete millones novecientos noventa y siete mil trescientos euros (217.997.300 euros), con cargo al Capítulo 4 del Programa 12292 «Medidas contra la crisis provocada por COVID-19 – Créditos gestión» de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021. No obstante, esta previsión se puede ver afectada con lo establecido en el Capítulo III.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako zenbatekoa dirulaguntzen hiru lerrotan banatzen da:

2.– La cuantía expresada en el apartado anterior se distribuye en tres líneas subvencionales:

a) 1. Lerroa, 42.000.000 euroko zuzkidurarekin, 3.1.a) eta b) artikuluan bildutako enpresaburu indibidual eta profesional autonomoei eta entitateei zuzendua, baldin eta gehienez 3.000 euroko laguntza jaso nahi badute, 8.2.a) artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

a) Línea 1, con una dotación de 42.000.000 de euros, dirigida a las personas empresarias individuales y profesionales autónomas y entidades del artículo 3.1.a) y b) que opten a una ayuda máxima de 3.000 euros, según lo prevenido en el artículo 8.2.a).

b) 2. Lerroa, 168.000.000 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan bildu gabeko enpresaburu indibidual eta profesional autonomo eta entitateetarako, baldin eta 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko eragiketa-bolumena izan bazuten eta sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen ez bazuten.

b) Línea 2, con una dotación de 168.000.000 de euros, para las personas empresarias individuales y profesionales autónomas y entidades, no comprendidas en la Línea 1, cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

c) 3. Lerroa, 7.997.300 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan eta 2. Lerroan bildu gabeko pertsona eta entitateek egindako eskabideei erantzuteko, betiere deialdi honetan ezarritako betekizunak eta bestelako hautagarritasun-baldintzak betetzen badituzte.

c) Línea 3, con una dotación de 7.997.300 euros, para atender a las solicitudes efectuadas por las personas y entidades no comprendidas en la Línea 1 ni en la Línea 2, que cumplan los requisitos y demás condiciones de elegibilidad establecidos en la presente convocatoria.

3.– Deialdia gauzatzean dirulaguntzen lerroren batean zenbatekorik soberan geratzen bada, deialdira aurkeztutako eskabideei erantzun ondoren, ebatzi gabeko eskaria duten gainerako dirulaguntzen lerroen zuzkidurak handitzeko erabili ahal izango da soberako zenbateko hori.

3.– La cantidad excedentaria que, en ejecución de la convocatoria, pudiera producirse en alguna línea subvencional, una vez atendidas las solicitudes presentadas a ella, podrá ser destinada a incrementar las dotaciones de las restantes líneas subvencionales con demanda pendiente de resolver.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZUZENEKO LAGUNTZAK EMATEKO XEDAPEN OROKORRAK
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DIRECTAS

3. artikulua.– Laguntzak eskuratu ditzaketen pertsonak eta entitateak.

Artículo 3.– Personas y entidades destinatarias de las ayudas.

1.– Deialdiaren xede diren laguntzen onuradun izan ahalko dira I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») zehaztutako jardueraren bat nola lanbide-arloan hala enpresa-arloan gauzatzen duten pertsona eta entitateak, baldin eta egoera hauetakoren batean badaude:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas objeto de convocatoria las personas y entidades que desarrollen profesional o empresarialmente alguna de las actividades definidas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE», que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 2019an edo 2020an Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide sinplifikatua aplikatu badute.

a) Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades en régimen de atribución de rentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan aplicado en 2019 o 2020 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 2019an edo 2020an balio erantsiaren gaineko zergan baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia aplikatu badute.

b) Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan aplicado en 2019 o 2020 el régimen especial del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta administrazioak egiaztatutako edo aitortutako urteko eragiketen bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 2020an 2019arekin alderatuta balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean.

c) Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades y grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración Pública, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30 % con respecto a 2019.

2.– Artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutako entitateen artean sartzen dira sozietate zibil partikularrak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo entitate mota, nortasun juridikorik izan ez arren, I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») zehaztutako jardueraren bat nola lanbide-arloan hala enpresa-arloan gauzatzen duten pertsona eta entitateak.

2.– Entre las entidades referidas en el apartado 1 de este artículo, se incluyen las sociedades civiles particulares, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, desarrollen profesional o empresarialmente alguna de las actividades definidas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE».

3.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean errentak eratxikitzeko araubidean dauden entitateen kasuan, emandako laguntzaren onuraduna entitatea izango da, eta ez haren bazkide, erkide, jaraunsle edo partaide bakoitza. Gainera, eman beharreko laguntza zehazteko kontuan hartu beharreko magnitudeak entitatearen egoitzan kalkulatuko dira.

3.– En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la beneficiaria de la ayuda concedida será la entidad y no cada uno de sus socios, comuneros, herederos o partícipes. Además, las magnitudes a considerar para determinar la ayuda a conceder se calcularán en sede de la entidad.

4.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen kasuan, talde hori hartuko da zergadun bakartzat, hautagarritasun- eta transferentzia-baldintzak betetzeari dagokionez, eta ez hura osatzen duten entitateetako bakoitza.

4.– En el caso de grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran.

Taldea ordezkatzen duen sozietateak aurkeztu beharko du laguntza-eskabidea, eta 2020an taldeko kide izan diren entitate guztiak barne hartuko ditu. 2019an, baina ez 2020an, taldeko kide izan ziren entitateak independentetzat hartuko dira, eta kide horiek banan-banan eskatu ahalko dituzte laguntzak.

La solicitud de la ayuda habrá de ser presentada por la sociedad representante del grupo, e incluirá todas las entidades que hayan formado parte del grupo en 2020. Las entidades que formaron parte del grupo en 2019 pero no en 2020, serán consideradas como independientes y podrán solicitar las ayudas de forma individualizada.

4. artikulua.– Deialditik kanpo geratzen diren pertsonak eta entitateak.

Artículo 4.– Personas y entidades excluidas de la convocatoria.

1.– Honako hauek ezingo dituzte deialdi honetako dirulaguntzak eskuratu:

1.– No podrán acceder a las ayudas objeto de la convocatoria:

a) finantza-enpresak;

a) las empresas financieras,

b) sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresaburu edo profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta berreskuratze-agindu baten eraginpean badaude eta Europako Batzordeak aurretik jo badu laguntza bat legez kanpokotzat eta aitortu badu barne-merkatuarekin bateraezina dela;

b) los empresarios o profesionales autónomos, entidades y grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal incompatible con el mercado interior,

c) sektore publikoren batekoak diren edo gobernu-organoen gehiengoa ordezkari publikoz osatuta duten entitateak;

c) las entidades integrantes de algún sector público, o que cuenten con una mayoría de representantes públicos en sus órganos de gobierno,

d) agindu honetan bildutako laguntzak jasotzeko eskubidea ematen duen jardueran 2020ko martxoaren 31 baino geroago alta hartu dutenak; eta

d) quienes se hayan dado de alta en la actividad que da derecho al acceso a estas ayudas con posterioridad al 31 de marzo de 2020, y

e) sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresaburu edo profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta, 3. artikuluan adierazitako hartzaileen artean egon arren, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean –2019koan– emaitza garbi negatiboa aitortu badute beren jarduera ekonomikoengatik, jarduera ekonomiko horiei atxikitako ondasunen ondare-irabazi edo -galerak alde batera utzita, edo, hala badagokio, ekitaldi horretan negatiboa izan bada sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zerga-oinarriaren emaitza, betiere erreserbak eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu aurretik.

e) aquellas personas empresarias o profesionales autónomos, entidades y grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades que, pese a hallarse comprendidos entre los destinatarios indicados en el artículo 3, en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por sus actividades económicas, excluidas las ganancias o pérdidas patrimoniales de bienes afectos a dichas actividades económicas, o en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de reservas y compensación de bases imponibles negativas.

2.– Aurreko apartatuko e) letran adierazitakoa gorabehera, honako hauek izan daitezke onuradun:

2.– No obstante, lo señalado en la letra e) del apartado anterior, podrán acceder a la condición de beneficiarios:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 3.1.a) artikuluan aurreikusitako balio erantsiaren gaineko zergan araubide sinplifikatua aplikatzen badute.

a) las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas que apliquen el régimen simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido previsto en el artículo 3.1.a),

b) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 3. artikuluko 1.b) apartatuan aurreikusitako balio erantsiaren gaineko zergan baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia aplikatzen badute eta 8.2.a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera 3.000 euroko gehieneko zenbatekoa aplikatzen bazaie; eta

b) las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas que apliquen el régimen especial del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido previsto en el apartado 1.b) del artículo 3, en caso de que les sea de aplicación la cuantía máxima de 3.000 euros según lo previsto en el artículo 8.2.a), y

c) 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra bitartean I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jarduerak sortu zituzten eta/edo jarduera horietan alta eman zuten enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak.

c) las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades que se hayan creado y/o dado de alta en las actividades previstas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2020.

Sozietateen gaineko zergaren edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaldia urte naturalaz bestekoa duten zergadunen kasuan, 2019an amaitzen deneko azken zergaldiko erreserbak aplikatu eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatu aurretik hartuko da zerga-oinarria.

En el caso de contribuyentes cuyo periodo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente no sea coincidente con el año natural se tomará la base imponible antes de la aplicación de reservas y compensación de bases imponibles negativas del último periodo impositivo que finalice en 2019.

5. artikulua.– Dirulaguntzak jasotzeko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos para acceder a las ayudas.

1.– Deialdiko laguntza eskatzen duen enpresaburu indibidual, profesional autonomo, entitate edo talde kontsolidatuak honako baldintza hauek bete beharko ditu eskabidea aurkezten duen egunean pertsona edo entitate onuradun izateko:

1.– La persona empresaria individual, profesional autónoma, entidad, o grupo consolidado solicitante de una de las ayudas convocadas deberá cumplir, en la fecha de presentación de su solicitud, los siguientes requisitos para poder acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria:

a) Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko eragiketa-bolumena izan duten eta sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen ez duten enpresaburuen, profesionalen edo entitateen kasuan.

a) Tener su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Ez da beharrezkoa izango Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea, baldin eta taldeak, enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak edo entitateak badira, edo 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena badute eta egoitza fiskala Estatuko beste autonomia-erkidego edo hiri autonomoren batean badute baina Euskal Autonomia Erkidegoan badihardute, edota establezimendu iraunkor baten bidez Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten entitate ez-egoiliar eta ez-finantzarioak badira.

No será exigible el requisito de domiciliación fiscal en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando se trate de grupos, y personas empresarias individuales y profesionales autónomas o entidades con un volumen de operaciones en 2020 superior a 10 millones de euros, con domicilio fiscal en alguna otra Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma del Estado, cuando operen en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como aquellas entidades no residentes no financieras que operen en la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de establecimiento permanente.

Ondorio horietarako, Euskal Autonomia Erkidegoan dihardutela ulertuko da lan pertsonaleko ordainsariak –Administrazioak egiaztatutako edo aurkeztutako konturako diru-sarreren eta atxikipenen laburpen-aitorpenean esleituak– jasotzen dituztenen bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan dagoenean.

A estos efectos, se entiende que operan en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando la residencia de los perceptores de retribuciones del trabajo personal en la declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta declarada o comprobada por la Administración, se encuentre en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») jasotako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN) kodeetan aurreikusitako jarduera bat, gutxienez, egin izana 2019ko eta 2020ko ekitaldietan, eta jarduera horietakoren bat gauzatzea eskabidea aurkezten duen egunean. 8. artikuluko 7. apartatuan aurreikusitako kasuetan, betekizun hori eskatu ahalko da kasu horietarako aurreikusitako baldintza espezifikoetan.

b) Haber ejercido, al menos, una actividad prevista en los códigos de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» en los ejercicios 2019 y 2020, y ejercer alguna de ellas en la fecha de presentación de la solicitud. En los supuestos previstos en el apartado 7 del artículo 8, este requisito será exigible en los términos específicos previstos para tales casos.

Pertsona, entitatea edo taldea EJSNren kode batean sartuta dagoela ulertuko da baldin eta bere jarduera Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigraferen batean egin duenean, I. eranskineko («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») baliokidetasun-taulari jarraikiz.

Se entenderá que la persona, entidad o grupo se encuentra comprendido en un código de la CNAE cuando haya realizado actividad bajo alguno de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas a los que se asocia en la tabla de equivalencias del Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE».

Jarduera I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») jasotako EJSNetako bati jarraikiz gauzatzen duenak laguntzak eskuratu ahalko ditu, nahiz eta eranskin horretan azaltzen diren Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafeetako batean ere alta emanda ez egon. Kasu horretan, alegatutako EJSN jarduera gauzatu dela egiaztatzen duen frogagiria erantsi beharko zaio eskabideari. Halako egoeran dagoen interesdunak ez badu egoera hori egiaztatzen, laguntza ukatu egingo da, betekizun subjektiboak ez egiaztatzeagatik.

Quien desarrolle actividad bajo alguno de los CNAE incluidos en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» podrá acceder a las ayudas aun cuando no esté de alta en ninguno de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas que figuran en dicho anexo. En tal caso, deberá incluir en la solicitud la justificación documental que acredite el desarrollo de actividad en el CNAE alegado. La no acreditación de este extremo en este supuesto supondrá la denegación de la ayuda por no acreditación de los requisitos subjetivos.

Taldeak direnean, ezinbestekoa izango da entitate nagusiak edo mendeko edozein entitatek jarduera nagusi gisa 2019an eta 2020an egin izana eta laguntza eskatzen den egunean egiten jarraitzea I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jardueretako bat.

Cuando se trate de grupos, bien la entidad dominante, bien cualquiera de las entidades dependientes, habrán debido realizar en 2019 y 2020 y, continuar desarrollando a fecha de solicitud de la ayuda al menos una de las actividades previstas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» como actividad principal.

Agindu honetan jasotako parametroak aplikatzeko, laguntza eskatzen duen pertsona fisikoak, entitateak edo taldeak egindako jarduera guztiak hartuko dira kontuan.

La aplicación de los parámetros recogidos en la presente Orden se realizará atendiendo al conjunto de actividades llevadas a cabo por la persona física, entidad o grupo solicitante de la ayuda.

c) Epai irmo bidez, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorra jaso dutenek edo prebarikazio, eroskeria, diru publikoen erabilera bidegabea, influentzia-trafiko, iruzur eta ordainarazpen ilegal edo hirigintza-delituak direla eta zigorra jaso dutenek.

c) No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

d) Administrazio publikoarekin egindako edozein kontratu ebazpen irmoz indargabetu bada, dena delako kausagatik errudun aitortuz gero.

d) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública.

e) Dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

e) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

g) Borondatezko konkurtso-deklaraziorik ez eskatzea, edozein prozeduratan kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

g) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, y no estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

h) Egoitza fiskala paradisu fiskaltzat hartutako lurralde edo herrialde batean ez izatea.

h) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

i) Berreskuratze-agindu baten eraginpean ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

i) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal incompatible con el mercado interior.

j) Honako konpromiso hauek hartzea:

j) Asumir los siguientes compromisos:

1) Laguntzari dagokion jarduera gauzatzen jarraitzea, gutxienez, 2022ko ekainaren 30era arte.

1) Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta, al menos, el 30 de junio de 2022.

2) Dibidendurik ez banatzea 2021ean eta 2022an.

2) No repartir dividendos durante 2021 y 2022.

3) Goi-zuzendaritzaren ordainsarietan igoerarik ez onartzea laguntza eman eta hurrengo bi urteetan.

3) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda.

2.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen kasuan, aurreko apartatuko c) letratik j) letrara bitartekoetan zerrendatutako baldintzak 2020an taldea osatzen zuten sozietate guztiek bete beharko dituzte, 2022ra arte luza daitezkeen beste konpromiso batzuk alde batera utzi gabe.

2.– En el caso de grupos que tributen en el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, los requisitos relacionados en las letras c) a j) del apartado anterior habrán de concurrir en todas las sociedades integrantes del grupo en 2020, sin perjuicio de otros compromisos que se extiendan hasta 2022.

6. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko eskatzen diren baldintzak egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de las condiciones exigidas para acceder a las ayudas.

3., 4. eta 5. artikuluetan aurreikusitako alderdiak honela egiaztatuko dira:

La acreditación de los extremos previstos en los artículos 3, 4 y 5, se efectuará del siguiente modo:

a) Deialdia kudeatzen duen organoak 5.1.a), b) eta f) artikuluetan ezarritako betekizun subjektiboak eta 3. eta 4. artikuluetan aurreikusitako hautagarritasun-baldintzak osatzen dituzten baldintza objektiboak egiaztatuko ditu. Horretarako, dagokion Zerga Administrazioko eta Gizarte Segurantzako instantzietatik zuzenean jasoko du dagokion informazioa.

a) Los requisitos subjetivos establecidos en el artículo 5.1.a), b) y f), así como la concurrencia de los requisitos objetivos que configuran las condiciones de elegibilidad previstas en los artículos 3 y 4, se verificarán por el órgano gestor de la convocatoria recabando directamente la información correspondiente de las instancias pertinentes de la Administración Tributaria correspondiente y de la Seguridad Social.

Ezin bada laguntza-emakidarako behar diren agirietako bat zuzenean eskuratu, kudeatzeko eskumena duen organoak agiri hori aurkezteko eskatu ahalko dio eskatzaileari, edo, bestela, agirian aipatzen diren betekizunak beste bitarteko baten bidez egiaztatzeko.

En el supuesto de imposibilidad material de obtener alguno de los documentos necesarios para la concesión de la ayuda, el órgano gestor competente podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.

b) Aipatutako 5.1 artikuluko gainerako letretan ezarritakoak, berriz, eskabide-orri elektronikoan jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira.

b) Los establecidos en las restantes letras del citado artículo 5.1, se acreditarán mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

c) 5.1.b) artikuluan aurreikusitako kasuan –I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») bildutako EJSN batean jarduera gauzatzen dela egiaztatzeari buruzkoan–, baldin eta ez badago ekonomia-jardueren gaineko zergan subjektu eskatzailea alta emanda dagoen epigrafe baliokiderik, eskabidearekin batera dagokion agiria aurkeztuta egiaztatu beharko da hori.

c) El previsto en el artículo 5.1.b), referido a la acreditación de desarrollo de actividad en un CNAE incluido en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE», que no cuente con un epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas equivalente en el que se encuentre de alta el sujeto solicitante, deberá acreditarse mediante la aportación del correspondiente documento junto a la solicitud.

7. artikulua.– Laguntzen xedea.

Artículo 7.– Destino de las ayudas.

1.– Ematen diren laguntzak helburu jakinak betetzeko izango dira, eta 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu-konpromisoen ondorioz 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu diren eta egun horretan ordaindu gabe jarraitzen duten zor-obligazioak ordaintzeko emango dira, bai eta obligazio horiei, hornitzaileei eta bestelako hartzekodun finantzario eta ez-finantzarioei dagozkien ordainketak egiteko eta estali gabeko kostu finkoak ordaintzeko ere.

1.– Las ayudas que se otorguen tendrán carácter finalista y se concederán para poder satisfacer las obligaciones de deuda que, derivadas de compromisos contractuales anteriores al 13 de marzo de 2021, hayan sido devengadas en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, y se encuentren pendientes de pago a esta última fecha, y efectuar los pagos correspondientes a las mismas, a los proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a los costes fijos no cubiertos incurridos.

2.– Estali gabeko kostu finkotzat hartuko dira diruz lagundu daitekeen aldian (2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean) sortutako eta enpresak jasan beharreko kostu finkoak, ekoizpen-maila edozein izanik ere, baldin eta aldi horretan etekinei egindako ekarpenak (diru-sarrerak ken kostu aldakorrak) eta beste funts batzuek (hala nola aseguruek edo aldi baterako laguntza-neurriek) kostu horiek estaltzen ez badituzte. Besteak beste, estali gabeko kostu finkotzat hartuko dira eskuratutako laguntzaren eraginpeko jarduerari dagozkion energia-hornidurarako eta potentzia-aldaketarako kostuak, soldata-kostuak eta nahitaezko gizarte-aseguruak, baldin eta zuzenbidean onartutako fakturen edo bestelako egiaztagirien bidez jasan behar baditu interesdunak.

2.– Se considerarán costes fijos no cubiertos los costes fijos soportados por las empresas devengados con independencia del nivel de producción durante el periodo subvencionable (entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021) que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (los ingresos menos los costes variables) durante el mismo periodo, ni por otros fondos, como seguros o medidas de ayudas temporales. Entre otros, se considerarán como tales costes fijos no cubiertos, los relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, los costes salariales y los seguros sociales obligatorios correspondientes a la actividad por la que se acceda a la ayuda y que se encuentren soportados por facturas u otro tipo de documentos justificativos admitidos en derecho.

3.– Emandako laguntzak baliatzean, honako lehentasun hau bete beharko da: lehenik, hornitzaileei ordainketak egingo zaizkie, antzinatasunaren arabera; bigarrenik, hala badagokio, banku-zorraren nominala murriztuko da eta lehentasuna emango zaio zorraren nominala abal publikoarekin murrizteari. Fakturen jaulkipen-dataren arabera zehaztuko da antzinatasun-ordena.

3.– En el empleo de las ayudas que se concedan habrá de observarse la siguiente prelación: en primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad, y, en segundo lugar, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.

Finantza-entitate baten bidez egindako ordainketak baino ez dira onartuko, eta justifikatutako ordainketak ezinbestean agertu behar dira banku-kontuan eta ordainketa-agirian; gainera, onuradunari justifikazio-prozeduran eskatu ahalko zaizkio.

Únicamente se admitirán pagos realizados a través de entidad financiera, de forma que los pagos que se justifiquen deberán contar con su correspondiente reflejo en cuenta bancaria y justificante de abono que podrán ser requeridos al beneficiario en el procedimiento de justificación.

4.– Fakturen kasuan, diruz lagundu daitezkeen gastuen zerga-oinarriaren zenbatekoa baino ez da emango laguntza gisa, eta BEZa edo zeharkako zerga baliokidea kenduta.

4.– En el caso de las facturas, solo se concederán ayudas por el importe de la base imponible de los gastos subvencionables, excluido el IVA o impuesto indirecto equivalente.

5.– 2021eko martxoaren 13tik aurrerako fakturek edo obligazioek hornitzaile edo hartzekodunei ordaintzeko betebeharrak eragin dituen kontratuaren erreferentzia eskabidean jasotzea badakarte, eta kontratu hori idatzita ez badago, eskabideari, eskaintzaren onarpenari edo aurrekontuari dagokion data jarri beharko da; nolanahi ere, kostu finantzagarriaren sortzapen-data jaso beharko da, laguntzen deialdi honetarako ezarritako baldintzei jarraikiz.

5.– Cuando las facturas u obligaciones posteriores a 13 de marzo de 2021 impliquen consignar en la solicitud la referencia del contrato del que deriven las obligaciones de pago a proveedores o acreedores y no exista tal contrato escrito, deberá consignarse la fecha correspondiente al pedido, aceptación de la oferta o presupuesto, sin perjuicio de que deba dejarse constancia de la fecha de devengo del coste financiable dentro de los términos fijados para esta convocatoria de ayudas.

8. artikulua.– Laguntzen mugak eta laguntzak kuantifikatzeko irizpideak.

Artículo 8.– Límites de las ayudas y criterios para su cuantificación.

1.– Ez da eskatutako zenbatekoa baino zenbateko handiagoa duen laguntzarik, ez eta 10.3 artikuluan adierazitako egiaztapena gauzatu ondoren finkatutakoa baino handiagorik ere.

1.– No se concederán ayudas por importe superior a la cuantía solicitada, ni a la que resulte fijada tras la materialización, en su caso, de la comprobación señalada en el artículo 10.3.

2.– Artikulu honetako 1. apartatuan xedatutakoa betetzeaz gain, emandako laguntzek ezingo dituzte gainditu, onuradun bakoitzeko, honako muga kuantitatibo hauek:

2.– Además de la observancia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las ayudas que se concedan no podrán rebasar los siguientes límites cuantitativos por beneficiario:

a) 3.000 euro, 3.1 artikuluaren a) eta b) letretan aipatzen diren enpresaburu, profesional edo entitateak direnean.

a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales o entidades a los que se refiere el artículo 3.1.a) y b).

Aurrekoa gorabehera, 3.1.b) artikuluan aipatzen diren enpresaburuek, profesionalek edo entitateek, salbu eta I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») jasotako jarduerak hasi badituzte, agindu honetan jasotako laguntzak eskuratzeko aukera izango dute 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra bitartean, hurrengo b) letran zehaztutako gehienekora iritsi arte.

No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales o entidades a los que se refiere el artículo 3.1.b), salvo que hayan iniciado la actividad de las recogidas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» en virtud de la que acceden a estas ayudas, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2020, podrán optar en la solicitud por la ayuda, hasta la máxima definida en la letra b) siguiente.

Eskatzaileak gauzatutako jardueraren batean 2019an edo 2020an balio erantsiaren gaineko zergan araubide erraztua aplikatzeak lehentasuna izango du laguntza esleitzerakoan, alde batera utzita beste araubide batzuk aplikatzekoak zaizkien beste jarduera batzuk egiten ote dituen. 2021ean araubide sinplifikatuari uko egin zaion kasuetan ere aplikatuko da hori. 2019an edo 2020an ez bada aplikatzen balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua ezein jardueratan, laguntza esleitzerakoan lehentasuna izango du jardueraren bateko baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia aplikatzeak 2019an edo 2020an.

La aplicación en 2019 o 2020 del régimen simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido en alguna de las actividades desarrolladas por el solicitante prevalecerá en la asignación de la ayuda, con independencia de que realice otras actividades en las que sean de aplicación otros regímenes. Esto se aplicará incluso aunque haya renunciado al régimen simplificado en 2021. En caso de no aplicar en 2019 o 2020 el régimen simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido en ninguna de sus actividades, en la asignación de la ayuda prevalecerá la aplicación en 2019 o 2020 del régimen especial del recargo de equivalencia en alguna actividad.

b) Balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean enpresaburu indibidual eta profesional autonomoek eta 3.1.c) artikuluan aipatutako entitate eta taldeak aitortu edo administrazioak egiaztatutako urteko eragiketen bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 2020an 2019arekin alderatuta, emango den laguntzaren gehieneko mugak honako hauek izango dira:

b) Para las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, así como las entidades y grupos a los que se refiere el artículo 3.1.c), cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será:

1) Gehienez 10 langile dituztenen kasuan, 2020an, 2019arekin alderatuta, eragiketen bolumenean izandako % 30 baino gehiagoko beherakadaren zenbatekoaren % 40.

1) el 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 % cuando tengan un máximo de 10 empleados, o

2) 10 langile baino gehiago dituztenen kasuan, 2020an, 2019arekin alderatuta, eragiketen bolumenean izandako % 30 baino gehiagoko beherakadaren zenbatekoaren % 20.

2) el 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 % cuando tengan más de 10 empleados.

Paragrafo honetan aipatutako langile kopurua kalkulatzeko, kontuan hartuko da 2020an zenbat ziren, batez beste, Administrazioak egiaztatutako edo aurkeztutako konturako diru-sarreren eta atxikipenen hileko edo hiru hileko aitorpenetan esleitutako lan-etekinen hartzaileak (110-111 ereduak).

El número de empleados a que se refiere este apartado se calculará teniendo en cuenta el número medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta (modelos 110-111) presentadas o comprobadas por la Administración.

Aurreko 1. eta 2. azpiapartatuetan xedatutakoa alde batera utzi gabe, gehieneko laguntza ezin izango da 4.000 eurotik beherakoa izan, ezta 200.000 eurotik gorakoa ere.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los subapartados 1 y 2 anteriores, la ayuda máxima no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

3.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen kasuan, jardueraren beherakada zehazteko kontuan hartu behar diren eragiketen bolumena kalkulatzerakoan, nola 2019an hala 2020an talde bereko kide izan ziren entitate guztien eragiketa-bolumenak batuko dira.

3.– En caso de grupos que tributen en el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades el cálculo del volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar los volúmenes de operaciones de todas las entidades que formaron parte del mismo grupo tanto en 2019 como en 2020.

Aurreko paragrafoko b) letran adierazitako mugak talde osoari aplikatuko zaizkio.

Los límites expresados en la letra b) del apartado anterior se aplicarán al grupo en su conjunto.

4.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen kasuan, enpresaburu indibidualen eta profesional autonomoen kasuan, eta 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena izan duten eta jarduera ekonomikoa Espainiako estatuko beste autonomia-erkidego edo hiri autonomo batzuetan ere gauzatzen duten entitateen kasuan, eragiketa-bolumenaren beherakada eta gehieneko zenbatekoaren mugak interesdunak jarduera gauzatzen dueneko lurraldeen artean banatzeko, honako hauek izango dira oinarria: lan pertsonaleko ordainsariak, Administrazioak egiaztatutako edo aurkeztutako konturako diru-sarreren eta atxikipenen laburpen-aitorpenean esleituak; halaber, lurralde bakoitzari esleituko zaizkie horiek, hartzaileak bizi direneko lekua kontuan izanik.

4.– En el caso de grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, personas empresarias individuales y profesionales autónomas y las entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros, que desarrollen su actividad económica también en otras Comunidades o Ciudades Autónomas del Estado, la distribución de la caída del volumen de operaciones así como los límites de la cuantía máxima entre los territorios en los que operen se efectuará a partir de las retribuciones del trabajo personal consignadas en la declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta presentada o comprobada por la Administración, las cuales serán atribuidas a cada territorio en función de la residencia de los perceptores.

5.– Agindu honetan jasotako parametroak aplikatzeko, laguntza eskatzen duen pertsona fisikoak, entitateak edo taldeak egindako jarduera guztiak hartuko dira kontuan.

5.– La aplicación de los parámetros recogidos en la presente Orden se realizará atendiendo al conjunto de actividades llevadas a cabo por la persona física, entidad o grupo solicitante de la ayuda.

6.– 3.1.c) artikuluan aipatutako enpresaburuen edota profesional edo entitateen kasuan, I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jarduera hasi badute, eta jarduera horrengatik laguntza horiek eskuratu badituzte edo 2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitartean sortu badira, eta betiere harrez geroztik alta emanda mantendu badira eta eskabidea aurkeztu zuten egunean ere alta emanda bazeuden Eranskin horretan bildutako jardueraren batean, eragiketen beherakada kalkulatzeko igo egingo da, urtean, balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean 2019an Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako eragiketa-bolumenari dagokion magnitudea.

6.– En el caso de empresarios o profesionales o entidades a los que se refiere el artículo 3.1.c) que hayan iniciado la actividad prevista en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» en virtud de la que acceden a estas ayudas o se hayan creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, y siempre que se hayan mantenido de alta a la fecha de presentación de la solicitud en actividades de dicho anexo, para el cálculo de la caída del volumen de operaciones se elevará al año la magnitud correspondiente al volumen de operaciones de 2019 declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente.

7.– 3.1.c) artikuluan aipatutako enpresaburuen edota profesional edo entitateen kasuan, I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jardueran alta hartu badute, edo 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra bitartean sortu badira, eta betiere harrez geroztik alta emanda mantendu badira eta eskabidea aurkeztu zuten egunean ere alta emanda bazeuden eranskin horretan bildutako jardueraren batean, eragiketen beherakada kalkulatzeko 2020ari dagokion urteko eragiketa-bolumena –balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean Administrazioak egiaztatua edo aitortua– alderatu egingo da 2020ko lehen hiruhilekoari dagokion balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako eragiketa-bolumenari dagokion magnitudea 2020an jarduera-denboraldia igotzetik ateratako eragiketa-bolumenarekin.

7.– En el caso de empresarios o profesionales o entidades a los que se refiere el artículo 3.1.c) que se hayan dado de alta en las actividades previstas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» o se hayan creado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2020 y siempre que se hayan mantenido de alta a la fecha de presentación de la solicitud en actividades de dicho anexo, para el cálculo de la caída del volumen de operaciones se comparará el volumen de operaciones anual del año 2020 declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente con el volumen de operaciones que se obtenga de elevar al periodo de actividad en 2020 la magnitud correspondiente al volumen declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto sobre el Valor Añadido, o tributo indirecto, equivalente para el primer trimestre de 2020.

8.– 3.1.c) artikuluan aipatutako baina 6. eta 7. apartatuetan aurreikusitakoan bildu gabeko enpresaburuen edota profesional edo entitateen kasuan, hori guztia gorabehera I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jardueran urtebetetik behera alta emanda egon badira 2019ko ekitaldian edo 2020ko ekitaldian, 2019arekin alderatuta 2020an eragiketa-bolumenean izandako beherakada kalkulatzeko, kontuan izango da urte horietako bakoitzari dagokion balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako eragiketa-bolumena.

8.– En el caso de empresarios, profesionales o entidades a los que se refiere el artículo 3.1.c) no incluidos en lo previsto en los apartados 6 y 7 anteriores, que, sin embargo, hayan estado en situación de alta en alguna de las actividades previstas en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE» durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, para el cálculo de la caída de volumen de operaciones del año 2020 respecto del año 2019, se considerará el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente para cada uno de los años.

9.– 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean merkataritza-sozietatearen egiturazko aldaketa bat sartu duten entitateen kasuan, entitateek, eskabidea aurkezteko unean, egiaztatu egin beharko dute sartutako egiturazko aldaketa hori, eta 3., 4. eta 5. artikuluetan aurreikusitakoa betetzen dutela, bai eta balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean urte bakoitzean egindako eragiketa-bolumena eta laguntzaren gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko aurreikusitako gainerako parametroak ere.

9.– En el caso de entidades que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, las entidades deberán acreditar en el momento de presentar su solicitud la modificación estructural efectuada, el cumplimiento de lo previsto en los artículos 3, 4 y 5, así como el volumen de operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente de cada uno de los años y resto de parámetros previstos para el cálculo de la cuantía máxima de la ayuda.

10.– Eskatzaileak zergapetu gabeko edo salbuetsitako eragiketak bakarrik egiten dituenean edo Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aldizkako autolikidazioa aurkeztera behartuta ez dagoenean, 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena honako hauek osatzen dutela ulertuko da:

10.– Cuando el solicitante realice exclusivamente operaciones no sujetas o exentas o no esté obligado a presentar autoliquidación periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido se entenderá que el volumen de operaciones en 2019 y 2020 lo constituye:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunen edo errentak eratxikitzeko araubidean dauden entitateen kasuan, beren jarduera ekonomikotik datozen eta zerga-alorrean konputagarriak diren diru-sarrera guztiak 2019an eta 2020an egindako zerga-aitorpenetan; eta

a) para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o entidades en régimen de atribución de rentas, la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en sus declaraciones del Impuesto en 2019 y 2020, y

b) sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunen kasuan, establezimendu iraunkorra badute, Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako negozio-zifraren zenbateko garbiari buruzko informazioa, 2019an eta 2020an egindako zerga-aitorpenetan.

b) para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, la información sobre el importe neto de la cifra de negocio declarada o comprobada por la Administración en sus declaraciones del Impuesto en 2019 y 2020.

9. artikulua.– Eskabideak, edukia eta izapideetarako bidea.

Artículo 9.– Solicitudes, contenido y cauce de tramitación.

1.– Deialdian jasotako eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta prozedurazko gainerako izapide eta kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez baino ezingo dira egin. Eskabide-eredua, eskabideak betetzeari eta izapidetzeari buruzko argibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak egoitza elektronikoan daude eskuragarri, web-orri honetan: https://www.euskadi.eus/servicios/1200901

1.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás trámites y gestiones procedimentales concernidos por la convocatoria se efectuarán exclusivamente por medios electrónicos. El modelo de solicitud, las indicaciones relativas a la cumplimentación y tramitación de las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica https://www.euskadi.eus/servicios/1200901

2.– Eskabideak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 5eko 09:00etan hasi eta 2021eko uztailaren 30eko 12:00etan amaituko da. Hala ere, 2.1 eta 19. artikuluetan aurreikusitako zuzkidura ekonomikoak lehenago agortzen badira, eskabideak jasotzeko prozesua amaituko da. Hori gertatuz gero, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Ekonomia eta Ogasun Saileko Zerbitzu zuzendariaren ebazpen baten bidez, ez da eskabide berririk onartuko argitaratzen denetik aurrera, eta ez dira onartuko, ezta ere, erantzuteko baliabide ekonomikorik ez izateagatik bete gabe geratzen diren eskabideak.

2.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09:00 horas del 5 de julio de 2021 y finalizará a las 12:00 horas del 30 de julio de 2021. No obstante, si con anterioridad se produce el agotamiento de las dotaciones económicas previstas en los artículos 2.1 y 19, concluirá la recepción de solicitudes. De producirse esta circunstancia se dará publicidad de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante resolución de la Directora de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda, no admitiéndose nuevas solicitudes a partir de dicha publicación y denegándose las que quedasen pendientes por falta de recursos económicos para ser atendidas.

3.– Lehen apartatuan aipatutako egoitza elektronikoaren helbidean eskuragarri dagoen eskabide-inprimaki elektronikoaren ereduak honako hauei dagozkien apartatuak izango ditu:

3.– El modelo del formulario electrónico de solicitud que se encuentra disponible en la dirección de la sede electrónica referida en el apartado primero incorporará los apartados correspondientes a:

a) 5.1 artikuluko c), d), e), g), h), i) eta j) letretan ezarritako betekizunak eta baldintzak egiaztatzeko erantzukizunpeko adierazpenak;

a) las declaraciones responsables acreditativas de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 5.1.c), d), e), g), h), i) y j),

b) EJSN zehaztea, «Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula» izeneko I. eranskinean jasotakoen barruan, non eskatzaileak bere jarduera garatzen duen, baldin eta eranskin horretako baliokidetasun-taulan ez badago korrelaziorik alta emandako ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafearekin;

b) la determinación del CNAE, dentro de los recogidos en el Anexo I «Actividades susceptibles de acceder a las ayudas: tabla de equivalencias CNAE-IAE», en el que venga desarrollando su actividad el solicitante, cuando en la tabla de equivalencias del citado anexo, no exista correlación con el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el que se encuentre de alta,

c) aintzat hartzeko talde bakoitzeko zor-obligazioen zenbateko osoa: hornitzaileei egindako ordainketak, entitate publikoak abalatutako banku-zorra, gainerako banku-zorra, eta estali gabeko kostu finkoak;

c) el importe total de las obligaciones de deuda por cada uno de los grupos atendibles: pagos a proveedores; deuda bancaria avalada por entidad pública; resto de deuda bancaria, y costes fijos no cubiertos,

d) eskatutako zenbatekoa, aintzat hartzeko taldeei dagozkien guztizkoak gehituta aterako dena;

d) el importe solicitado, que será el resultante de la adición de los totales correspondientes a los grupos atendibles,

e) erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileak Espainiako Erresumako beste autonomia-erkidego edo hiri autonomo batzuen deialdietan helburu bererako laguntzaren bat eskatu behar ote duen edo laguntzaren bat eskatu ote duen edo Espainiako Erresumako beste autonomia-erkidego edo hiri autonomo batzuetan 5/2021 Errege Lege Dekretuan ezarritako laguntzak eskuratzeko baldintzak betetzen ote dituen adierazten duena;

e) la declaración responsable acerca de si el solicitante va a solicitar o tiene solicitada alguna ayuda para el mismo fin en convocatorias de otras Comunidades o Ciudades Autónomas del Reino de España, o que reúne los requisitos para acceder a las ayudas establecidas por el Real Decreto-ley 5/2021 en otras Comunidades o Ciudades Autónomas del Reino de España,

f) eskabidea aurkeztu deneko egunera arte jasotako edo eskatutako beste laguntza publiko batzuei dagokienez, laguntza horien egoera eta, hala badagokio, emandako zenbatekoa zehaztuta; eta

f) la relación de otras ayudas públicas recibidas o solicitadas hasta la fecha de presentación de la solicitud, concretando el estado de las mismas y, en su caso, de la cantidad otorgada, y

g) eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde autonomoek edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta ote dagoen, eta, hala bada, prozedura edo prozedurak identifikatzen laguntzea.

g) la información de si el solicitante se encuentra o no incurso en algún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos o entes públicos de derecho privado; y en caso afirmativo, facilitar la identificación del procedimiento o procedimientos de que se trate.

4.– Eskabidearekin batera, 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu-konpromisoen ondorioz 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu diren eta egun horretan ordaintzeke jarraitzen duten zor-obligazioen zerrenda aurkeztuko da, 7. artikuluan adierazitako ordainketa-ordena beteta betiere.

4.– A la solicitud se acompañará la relación de las obligaciones de deuda que, derivadas de compromisos contractuales anteriores al 13 de marzo de 2021, hubieran sido devengadas en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y se encuentren pendientes de pago a esta última fecha, observando el orden de abono señalado en el artículo 7.

Laguntza hornitzaileei ordaintzeko erabiltzen bada, honako hauek zehaztuko dira zerrenda horretan: ordaintzeke dagoen faktura bakoitzari (BEZik gabe) dagokion hornitzailearen nortasuna, zenbakia, data eta zenbateko osoa, eta sortzapenaren antzinatasunaren araberako ordainketa-hurrenkeran. Hornitzaileei ordainketak egin ondoren laguntza banku-zorra ordaintzeko erabiltzen bada, entitate hartzekodunaren nortasuna, maileguaren data, zorraren nominala eta haren guztizko zenbatekotik murriztu beharreko zenbatekoa adieraziko dira, entitate publiko abal-emailearen nortasuna ere adierazita, halakorik egotekotan. Estali gabeko kostu finkoetarako, horien kontzeptua, zenbatekoa eta, hala badagokio, fakturaren datuak adieraziko dira.

En dicha relación se especificará, en el caso de que la ayuda se destine al pago de proveedores, la identidad del proveedor, número, fecha e importe total de cada factura, IVA excluido, pendiente de pago, y en el orden de pago según antigüedad del devengo. Para el caso de que, una vez atendidos los pagos a proveedores, la ayuda se destine al pago de deuda bancaria, se expresará la identidad de la entidad acreedora, la fecha del préstamo, el nominal de la deuda y el importe a reducir del principal de la misma, con indicación de la identidad de la entidad pública avalista, si la hubiera. Para los costes fijos no cubiertos se indicará el concepto de los mismos, el importe y, en su caso, los datos de la factura.

Fakturen edo obligazioen datak 2021eko martxoaren 13a baino geroagokoak badira, gastuari dagokion kontratu, eskaera, hornidura-akordio, eskaintza-onarpen, aurrekontu edo antzekoaren data zehaztu beharko da eskabidean.

Si las fechas de las facturas u obligaciones fueran posteriores al 13 de marzo de 2021 deberá consignarse en la solicitud la fecha del contrato, pedido, acuerdo de suministro, aceptación de oferta, presupuesto o similar del que proceda el gasto.

Halaber, aintzat hartzeko talde bakoitzari dagokion zorraren zenbateko osoa adieraziko da. Guztizko hori fakturen, banku-zorraren murrizketen edo banaka lotuta dauden kostu finko ez-estalien zenbatekoak gehitzearen emaitza aritmetikoa izango da, eta zenbatekoa eskabide-inprimakian dagokion apartatura eramango da.

Asimismo, se expresará, por cada uno de los grupos atendibles, el importe total de deuda para cada uno de ellos. Dicho total habrá de ser el resultado aritmético de adicionar los importes de las facturas, reducciones de deuda bancaria, o costes fijos no cubiertos individualmente relacionados, y su cuantía trasladada al apartado correspondiente del formulario de solicitud.

Arestian aipatutako dokumentazioa aurkezten den formatuaren eta egituraren arabera aurkeztu ahalko da esklusiboki, eta eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1200901

La documentación señalada se presentará exclusivamente conforme al formato y estructura que se facilite, estando disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/1200901

5.– Eskabidearekin batera, pertsona edo entitate eskatzailea ordezkatzeko legezko gaitasuna duen pertsonaren edo entitatearen sinadura elektroniko aitortuaz gain, harekin batera aurkeztu beharreko agiri guztiak eta Administrazioak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera eska ditzakeenak ere aurkeztu beharko dira.

5.– La solicitud incorporará, además de la firma electrónica reconocida de la persona o entidad que posea capacidad legal para representar a la persona o entidad solicitante, toda aquella documentación que haya de acompañarse a la solicitud y la que pueda ser requerida por la Administración, en los términos dispuestos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Beste pertsona bat izendatu ahalko du interesdunak ordezkari gisa, agindu honi dagozkion prozedura guztietan bere izenean bitarteko elektronikoen bidez jardun dezan. Horretarako, ordezkariak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan izena eman beharko du, https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/ web-orrian, edo, bestela, «borondatezko ordezkaritza egilestea, inprimaki normaldua» behar bezala bete (https://www.euskadi.eus/web01-a2bizila/es/contenidos/formulario/representacion_legal/eu_form/otorgamiento_representacion.html) eta eskabideari erantsita. Pertsona juridikoek, gainera, erantsi beharko dute ordezkaritza-ahalordearen kopia, edo legezko beste edozein dokumentu, ahalorde-emailea entitate ordezkaritza-emailearen legezko ordezkari gisa legitimatzen duena.

Se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe en su nombre por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente Orden, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección https://www.euskadi.eus/representantes o bien cumplimentando debidamente el «impreso normalizado de otorgamiento de representación legal voluntaria» (https://www.euskadi.eus/otorgamiento-representacion/), que deberá adjuntarse a la solicitud. Las personas jurídicas, además, deberán adjuntar copia del poder de representación o cualquier documento válido en derecho que legitime al poderdante como representante legal de la entidad que otorga la representación a otra persona.

Ordezkari fisiko edo juridikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren egoitza elektronikoan onetsitako identifikazio-bitarteko elektronikoa izan beharko du. Helbide honetan eskura dezake: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

La persona representante (física o jurídica) deberá disponer de un medio de identificación electrónico admitido en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accesible en la dirección https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Eskabidea egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, baita jakinarazpen eta justifikazioak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

6.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahalko da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, pertsona edo entitate eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskabidea aurkezteak berekin dakar baimena ematea, aplikatzekoa den araudiaren arabera, deialdiaren organo kudeatzaileari, honako hauek egin ditzan:

7.– La presentación de la solicitud conlleva la autorización, de acuerdo con la normativa aplicable, para que el órgano gestor de la convocatoria:

a) lortzea Zerga Administrazioko Estatu Agentziatik, lurralde historikoetako foru ogasunetatik, Kanarietako Zerga Agentziatik eta Nafarroako Foru Ogasunetik 6.a) artikuluan aipatutako informazioa, 3., 4. eta 5. artikuluei dagokienez, laguntza jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, bai eta laguntzaren zenbatekoa zehazteko beharrezkoa den bestelako informazioa ere, 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera;

a) obtenga de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de las Haciendas Forales de los Territorios Históricos, de la Agencia Tributaria Canaria y de la Hacienda Foral de Navarra la información aludida en el artículo 6.a), en relación con los artículos 3, 4 y 5, para la acreditación de la concurrencia de los requisitos exigidos para acceder a la ayuda, así como la necesaria para determinar el importe de la misma conforme lo previsto en el artículo 8,

b) Ogasun Ministerioari agindu honen eraginpeko laguntzen kudeaketari buruz eskatzen duen informazioa ematea.

b) suministre al Ministerio de Hacienda la información que sea requerida por el mismo en relación con la gestión de estas ayudas,

c) zuzenean egiaztatzea organo eskudunen aurrean eskatzailearen helbidea zuzena dela eta eskatzaileak bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela; eta

c) verifique directamente ante los órganos competentes la acreditación del domicilio del solicitante, así como que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, y

d) Egiaztatzea interesdunak dagozkion erregistro publikoetan laguntzak jaso dituen jarduerari gutxienez 2022ko ekainaren 30era arte eutsi diola, eta, hala badagokio, 12. artikuluan ezarritako gainerako betebeharrak ere beteta dituela.

d) compruebe en los correspondientes registros públicos el mantenimiento de la actividad en virtud de la que haya obtenido las ayudas hasta, al menos, el 30 de junio de 2022, así como, en su caso, las demás obligaciones establecidas en el artículo 12.

8.– Eskabidean jarri beharreko daturen bat edo zerrendatutako derrigorrezko agiriren bat falta dela hautemanez gero, entitate eskatzaileari eskatuko zaio akatsa zuzendu edo beharrezkoak diren agiriak aurkez ditzala 10 egun balioduneko epean. Halaber, ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko dela; eta horretarako dagokion ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

8.– Si la solicitud no se ha cumplimentado en todos sus términos, o no se acompañada de la documentación obligatoria relacionada, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pertsona edo entitate bat eskabidea aurrez aurre aurkezten saiatzen bada, elektronikoki aurkeztu behar duela adieraziko zaio. Horretarako, halaber, eskabidea aurkezteko datatzat hartuko da interesdunak eskatzen zitzaizkion informazioari eta dokumentuei dagokienez eskabidea osorik telematikoki bete dueneko data.

En el caso de que una persona o entidad intente presentar presencialmente la solicitud, se le indicará la obligación de su presentación electrónica. A estos efectos, igualmente, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido cumplimentada telemáticamente en su totalidad por el interesado respecto de la información y documentos requeridos.

9.– Eskabide bakar bat onartuko da eskatzaile bakoitzeko. Pertsona edo entitate batek eskabide bat baino gehiago aurkezten badu, elektronikoki aurkeztu duen azkenekoa baino ez da hartuko kontuan.

9.– Solo se admitirá una solicitud por solicitante. En caso de que una misma persona o entidad presente varias solicitudes solo se tendrá en cuenta la última presentada electrónicamente.

Aurretik jada erregistratutako eskabide bat duen pertsona edo entitate batek beste eskabide bat aurkezteak automatikoki ekarriko du eskabide horretan atzera egitea eta hari dagokionez prozedura amaitzea. Horretarako, atzera egiteko ebazpena emango da, legeari jarraikiz betiere.

La presentación de una nueva solicitud por quien tuviera una ya registrada anteriormente comportará automáticamente el desistimiento de esta y la finalización del procedimiento respecto de la misma a cuyo efecto se dictará la oportuna resolución de desistimiento en los términos legalmente establecidos.

10.– Laguntza emanez gero, hori ordaintzeko, pertsona edo entitate onuradunak erregistratuta egon beharko du Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroan. Eskabidea egitean, pertsona edo entitate eskatzaileak alta eman ahalko du, bai eta lehendik gehitutako informazioa aldatu ere, dagokion moduan, telematikoki, https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml web-orrian jasotako jarraibideen arabera.

10.– Para efectuar el pago de la ayuda, en caso de concederse, la persona o entidad beneficiaria deberá encontrarse inscrita en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda. La persona o entidad solicitante podrá, al formular la solicitud, darse de alta o modificar la información ya agregada con anterioridad, según proceda, de forma telemática conforme a las instrucciones que constan en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros-instrucciones

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aipatutako ordainketarako Hirugarrenen Erregistroko datuen alta edo aldaketa interesdunak berak egin beharko du bitarteko elektronikoen bidez, edo haren ordezkari batek haren izenean, baldin eta ordezkari hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/) eskuragarri dagoen ahalordeen erregistro elektronikoan alta emanda badago.

En todo caso, el alta o modificación de datos en el Registro de Terceros para el pago al que se refiere el párrafo anterior, la deberá realizar el propio interesado por medios electrónicos, o un representante en su nombre, siempre y cuando este último esté dado de alta en el Registro electrónico de apoderamientos disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/representantes).

Hala ere, jarduketa hori ez da nahitaezkoa izango eskabidea izapidetzeko, eta, izan ere, eskabidea egin eta gero gauzatu ahalko da, baita emakidaren ondoren ere. Nolanahi ere, ezin izango da eskatu emandako laguntza ordaintzeko baldin eta baldintza hori benetan betetzen ez bada.

No obstante, no será preceptiva dicha actuación para la tramitación de la solicitud, pudiendo substanciarse en cualquier momento posterior a la misma, incluso tras la concesión. En todo caso, no será exigible ningún pago de la ayuda concedida sin su efectiva cumplimentación.

10. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura eta organo kudeatzailea.

Artículo 10.– Procedimiento de concesión y órgano gestor.

1.– 2. artikuluan ezarritako dirulaguntzen lerro bakoitzean, eskabideak ondoz ondo ebatziko dira, lehiaketa-teknika baliatu gabe. Eskabidea zuzentzeko edo osatzeko eskatu behar bada, hori gauzatzen deneko eguna eta ordua hartuko dira erreferentziatzat. Horretarako, eskabideen aurkezpen-hurrenkerari jarraituko zaio (eguna eta ordua), espedientea osatuta geratzen deneko unearen arabera, salbu eta 6. artikuluko a) letran aurreikusitako kasua bada.

1.– En cada una de las líneas subvencionales establecidas en el artículo 2, la resolución de las solicitudes se efectuará de forma sucesiva, sin utilizar la técnica concursal. Si se precisase requerir la subsanación o compleción de la solicitud, se tomará como referencia la fecha y hora en que una u otra se materialicen. A tal efecto se estará al orden de presentación de las solicitudes (fecha y hora), en función del momento en que el expediente esté completo, salvo si se tratase del supuesto prevenido en la letra a) del artículo 6.

2.– Deialdia kudeatzeko organo eskuduna Ekonomia eta Ogasun Saileko Zerbitzuen zuzendaria izango da.

2.– El órgano competente para la gestión de la convocatoria será la Directora de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda.

3.– Edonola ere, organo kudeatzaileak eskumena izango du aztertzeko 7. artikuluan ezarritako onargarritasun-parametroetara egokitzen ote diren eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioan zerrendatutako zor-obligazioak, 9.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Egiaztapen hori egitean, egiaztatu egingo du bidalitako dokumentazioan aintzat hartzeko talde bakoitzerako adierazitako zorraren guztizko zenbatekoak eta eskabide-inprimakian jasotakoak berdin-berdinak direla, hurrenez hurren, eta, desberdintasunik badago, zenbateko txikienekoak hartuko ditu kontuan. Gainera, lotutako zor-obligazioak baztertu egingo ditu organo kudeatzaileak, baldin eta aipatutako onargarritasun-parametroetara egokitzen ez badira, horien zenbatekoa eskatutako zenbatekotik kenduko du eta ateratzen den zenbatekoa ezarriko du laguntzaren muga gisa.

3.– El órgano gestor podrá examinar, en cualquier caso, la adecuación a los parámetros de admisibilidad establecidos en el artículo 7 de las obligaciones de deuda relacionadas en la documentación que, conforme a lo establecido en el artículo 9.4 ha de acompañar a la solicitud. En el desarrollo de dicha comprobación verificará la coincidencia de los importes totales de deuda expresados para cada grupo atendible en la documentación remitida, con los recogidos respectivamente en el formulario de solicitud, y en caso de discrepancia tomará en consideración los de menor importe. Además, excluirá aquellas obligaciones de deuda relacionadas que se no se ajusten a los referidos parámetros de admisibilidad, deducirá su montante del importe solicitado y fijará como límite de ayuda la cuantía resultante.

Halaber, prozesu horretan, espedientea kudeatzeko ardura duen organoak eskatzaileengana jo ahal izango du, eta ebazpen-proposamenak egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagutzeko edo egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak egiteko eskumena ere izango du.

Asimismo, en tal proceso el órgano gestor del expediente podrá dirigirse a los solicitantes y realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento o comprobación de los datos en virtud de los cuales deben formularse las propuestas de resolución.

4.– Eskabidea aztertu ondoren, organo kudeatzaileak haren ebazpen-proposamena igorriko dio Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari, honako baldintza hauetakoren batean:

4.– Analizada la solicitud, el órgano gestor elevará propuesta de resolución de la misma al Consejero de Economía y Hacienda, en alguno de los términos siguientes:

a) Egindako eskabidea baiesten bada eta 8. artikuluan ezarritako kuantifikazio-irizpideak aplikatuta ateratzen den zenbatekoaren araberako laguntza ematen bada.

a) Se estime la solicitud formulada y se conceda una ayuda por el importe resultante de la aplicación de los criterios de cuantificación establecidos en el artículo 8.

b) Egindako eskabidea ezesten bada, laguntzaren onuradun izateko eskatzen diren betekizunak eta hautagarritasun-baldintzak betetzen direla egiaztatu ez delako, edo aldez aurretik dagokion dirulaguntzen lerroari esleitutako zuzkidura ekonomikoa agortu delako aurretiazko eskabideei erantzuterakoan.

b) Se desestime la solicitud formulada al no haber quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones de elegibilidad exigidos para ser beneficiario de la ayuda, o por haberse producido previamente el agotamiento de la dotación económica asignada a la respectiva línea subvencional en el atendimiento de solicitudes previas.

c) Eskatzailea eskabidean atzera egindakotzat jotzen bada, egindako zuzenketa- edo osatze-errekerimenduari ez zaiolako garaiz eta behar bezala erantzun.

c) Se tenga al solicitante por desistido de su solicitud, al no haberse atendido el requerimiento de subsanación o compleción formulado, en tiempo y forma.

11. artikulua.– Laguntzen ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak eta errekurtsoak.

Artículo 11.– Resolución de las ayudas, plazos para resolver y notificar, y recursos.

1.– Organo kudeatzaileak proposatuta, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak aldi berean ebatziko ditu eskabideak dirulaguntzen lerro guztietan, aurreko artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

1.– A propuesta del órgano gestor, el Consejero de Economía y Hacienda resolverá las solicitudes simultáneamente en las distintas líneas subvencionales, según lo dispuesto en el artículo anterior

2.– Eskabideak ebazteko eta ebazpena pertsona edo entitate interesdunari jakinarazteko epea lau hilabetekoa izango da, eskabidea osorik aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera, 10.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Epe hori igaro baina ebazpenik jakinarazi ez bada, pertsona edo entitate eskatzaileak ulertu beharko du laguntza-eskabidea ezetsitzat jo dela, dagokion administrazioarekiko auzi-errekurtsoa edo administrazio-errekurtsoa jartzeari dagokionez, nahiz eta horrek ez duen esan nahi organo eskudunak berariazko ebazpena emateko betebeharra ez duenik.

2.– El plazo para resolver las solicitudes y notificar la resolución dictada a la persona o entidad interesada será de cuatro meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud en su integridad, conforme lo dispuesto en el artículo 10.1. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución alguna, la persona o entidad solicitante podrá entender desestimada su solicitud de ayuda, a los efectos de la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que proceda, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa.

Nolanahi ere, laguntzak emateko azken eguna 2021eko abenduaren 31 da. Egun horren ondoren ez da laguntzarik emango.

En todo caso, la fecha límite para la concesión de las ayudas es el 31 de diciembre de 2021. Ninguna ayuda se concederá transcurrida dicha fecha.

3.– Pertsona edo entitate onuradunei laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei.

3.– La concesión de las ayudas a las personas o entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado, se halle en tramitación.

4.– Ebazpena pertsona edo entitate interesdunari jakinaraziko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez, https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/ web-orrian, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluan ezarritako ondorioak izango ditu.

4.– La resolución se notificará a la persona o entidad interesada a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta, y tendrá efectos establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei egoitza elektronikoan gauzatutako jakinarazpenen abisuak bidaltzea, eskabideetan jarritako telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dira, inolaz ere, gauzatutako jakinarazpentzat hartuko.

El órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de la notificación realizada en la sede electrónica, mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles o cuentas de correo electrónico indicados en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

5.– Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak emandako ebazpenaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio sailburuari, hilabeteko denbora-tartean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, edo zuzenean aurkaratu ahalko da administrazioarekiko auzien ordenan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

5.– La resolución dictada por el Consejero de Economía y Hacienda podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo Consejero en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Guztiek jakin dezaten, 2022ko lehen seihilekoan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da deialdiaren onuradun izan diren pertsonen edo entitateen zerrenda, emandako laguntzaren zenbatekoa adierazita, https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ web-orrian.

6.– A los solos efectos de general conocimiento, en el primer semestre de 2022 se publicará en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios, la relación de personas o entidades beneficiarias de la convocatoria, con indicación del respectivo importe de la ayuda concedida.

12. artikulua.– Pertsona eta entitate onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.

Laguntzen pertsona edo entitate onuradunek ondoren ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarritakoa alde batera utzi gabe:

Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Horri dagokionez, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jasotzen dueneko egunetik hasi eta hamar eguneko epean entitate onuradunak esanbidez ez badio uko egiten dirulaguntzari, dirulaguntza onartu duela ulertuko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días, a partir del siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, la persona o entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que la ha aceptado.

b) 7. artikuluan aurreikusitako parametroak betetzen dituzten eta eskabidean identifikatu ziren zor-obligazioak ordaintzeko erabiltzea laguntza. Aipatutako zorrak ordaintzeko laguntzaren zenbatekoa bi hilabeteko epean aplikatu beharko du interesdunak, zenbateko hori jasotzen duenetik zenbatzen hasita.

b) Destinar la ayuda a satisfacer las obligaciones de deuda que, cumpliendo los parámetros prevenidos en el artículo 7, hubieran identificado en su solicitud. Deberá aplicar el importe de la ayuda a abonar las referidas deudas en el plazo de dos meses desde la recepción de dicho importe.

c) Deialdia kudeatzeko ardura duen organoaren aurrean justifikatzea betekizunak eta baldintzak betetzen direla, bai eta laguntza ematea edo laguntzaren onura jasotzea ekarri duen jarduera egin dutela ere.

c) Justificar ante el órgano gestor de la convocatoria el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión de la ayuda.

d) Laguntzak jasotzeko eskubidea ematen duen jarduera gutxienez 2022ko ekainaren 30era arte mantentzea.

d) Mantener la actividad que da derecho a las ayudas, al menos, hasta el 30 de junio de 2022.

e) 2021ean eta 2022an dibidendurik ez banatzea.

e) No repartir dividendos durante 2021 y 2022.

f) Goi-zuzendaritzaren ordainsarietan igoerarik ez onartzea laguntza eman eta hurrengo bi urteetan.

f) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda.

g) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen zertarakoaren fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia ematea.

g) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

h) Entitate emailearen egiaztapen-jarduketen eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-jarduketen eraginpean geratuko da entitate onuraduna, laguntzei dagokienez, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren berariazko araudian jasota dauden jarduketen eraginpean ere.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

i) Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik xede berbererako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, horren berri ematea deialdia kudeatzeko ardura duen organoari.

i) Comunicar al órgano gestor de la convocatoria la obtención, sobrevenida a la concesión de la ayuda al amparo de esta convocatoria, de otras subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes tanto públicos como privados.

j) Dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektibo zein subjektibo aldatuz gero, horren berri ematea deialdia kudeatzeko ardura duen organoari.

j) Comunicar al órgano gestor de la convocatoria la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

Jakinarazpen hau dagokion bide elektronikoaren bidez egin beharko da, jakin bezain laster, eta, nolanahi ere, jasotako funtsei emandako aplikazioa justifikatu aurretik.

Esta comunicación deberá efectuarse, a través del correspondiente cauce electrónico, tan pronto como se conozca, y, en cualquier caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

k) Kontabilitate-liburuak, izapidetutako erregistroak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuta edukitzea subjektu onuradunari kasuan-kasuan aplikatu beharreko merkataritzako eta sektoreko legediak eskatutako moduan.

k) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al sujeto beneficiario en cada caso.

l) Jasotako funtsen aplikazioa justifikatzen duten dokumentuak –dokumentu elektronikoak barne– gutxienez 2023ko abenduaren 31ra arte gordetzea, egiaztapen- eta kontrol-jardueren xede izan baitaitezke.

l) Conservar hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2023 los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

m) Jasotako funtsak itzultzea, aplikatzekoa den araudian jasotako kasuetan.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la normativa aplicable.

13. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 13.– Pago.

1.– Administrazioak emandako laguntza ordaindu ahal izateko, pertsona edo entitate onuradunak alta emanda egon behar du Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan. Horretarako, hiru aukera dituzte: lehendik alta emanda egotea erregistro horretan; erregistratuta ez badaude, alta ematea; eta lehenik erregistro horretan zuten informazioa aldatu egin bada, informazio hori eguneratzea; telematikoki egin beharko dute hori, https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml web-orrian jasotako jarraibideen arabera. Jarduketa hori benetan bete ezean, ezingo da laguntza ordaindu.

1.– Para que la Administración pueda realizar el pago de la ayuda concedida, la persona o entidad beneficiaria deberá encontrarse dada de alta en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda. A tal efecto, habrán de, según proceda, bien ya encontrarse de alta en el mismo, bien darse de alta o modificar la información ya agregada con anterioridad, de forma telemática conforme a las instrucciones que constan en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros-instrucciones. Sin la efectiva cumplimentación de esta actuación no podrá efectuarse el pago.

2.– Emandako laguntza ordainketa bakar baten bidez ordainduko da, baldin eta 12.a) artikuluan ezarritako epea igaro eta pertsona edo entitate onuradunak laguntzari uko egiten diola adierazi ez badu.

2.– La ayuda concedida se hará efectiva mediante un único pago una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 12.a) sin que la persona o entidad beneficiaria haya expresado su renuncia a la ayuda.

3.– Ez da inolako ordainketarik egingo pertsona edo entitate onuradunak egunean ez baditu bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak edota laguntzen edo dirulaguntzen itzulketa-ebazpen bidez erabaki bada zorduna dela.

3.– No se efectuará pago alguno en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro de ayudas o subvenciones.

4.– Eskatzaileei ez zaie esleitutako laguntzarik ordainduko, baldin eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko dirulaguntzengatik, zigor-prozeduraren edo dirulaguntzak itzultzeko prozeduraren batean sartuta badaude, eta prozedura horiek oraindik izapidetzen ari badira.

4.– El pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle en tramitación.

14. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 14.– Compatibilidad con otras ayudas.

1.– Emandako laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko edo entitate pribatu batzuetatik xede bererako jasotako bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin, baldin eta diruz lagundu daitezkeen jarduketen gainfinantzaketarik jazotzen ez bada. Gainfinantzaketa-egoeraren bat gertatuz gero, emandako laguntzaren zenbatekoa dagokion kopuruarekin murriztuko da, halako gainfinantzaketarik jazo ez dadin, hurrengo artikuluari jarraikiz.

1.– Las ayudas concedidas serán compatibles con la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones Públicas o de entidades privadas destinadas al mismo fin, siempre que no se produzca la sobrefinanciación de las actuaciones subvencionables. Si se produce una situación de sobrefinanciación se aplicará una reducción del importe de la ayuda concedida en la cantidad que proceda para evitar la sobrefinanciación, según el artículo siguiente.

2.– Laguntzek Europar Batasunak Estatuaren Laguntzen arloan duen araudia beteko dute. Ildo horretan, onuradunek betebehar jakin batzuk izango dituzte; hala, besteak beste, agintari eskudunengandik jasotako zenbateko gordina 1.800.000 eurokoa izango da gehienez, zergak eta beste atxikipen batzuk ezarri aurretik, enpresa edo autonomo bakoitzeko, zuzeneko dirulaguntzak edo abantaila fiskalak edo ordainketakoak direnean.

2.– Las ayudas cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado. En tal sentido y entre otras obligaciones los beneficiarios no podrán obtener de las autoridades competentes ayudas por un importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa o autónomo cuando se trate de subvenciones directas, o ventajas fiscales o de pago.

3.– Estatuaren Laguntzen araudia betetzeari dagokionez, laguntza bi hauen arabera taxutzen da: batetik, COVID-19aren egungo agerraldian ekonomia babesteko Estatu Laguntzetarako Neurrien Denbora Esparrua [AO K 91I, 2020-03-20, 1. or., Komunikazio hauen bidez aldatua: Batzordearen K(2020) 2215 (AO K 112I, 2020-04-04koa, 1. or.); K(2020) 3156 (AO K 164, 2020-05-13koa, 3. or.); K(2020) 4509 (AO K 218, 2020-07-02koa, 3. or.; K(2020) 7127 (AO K 340I , 2020-10-13koa, 1. or.; eta K(2021) 564 (AO K 34 de 2021-02-01ekoa, 6. or.]; eta bestetik, COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko maileguen interes-tasen hobariak, maileguen bermeak eta zerga-abantailak, enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko aldi baterako esparru nazionala, Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakiaren bidez onartua, bai eta haren geroagoko aldaketak ere, zeinak 2020ko apirilaren 24ko SA.57019 (2020/N) Erabakiaren, 2020ko abenduaren 11ko SA.59196 (2020/N) Erabakiaren eta 2021eko otsailaren 19ko SA.59723 (2020/N) Erabakiaren bidez onartu baitziren.

3.– En relación con el cumplimiento de la normativa de Ayudas de Estado, esta ayuda se configura de conformidad con el Marco Temporal de Medidas de Ayuda estatal para apoyar la Economía en el actual brote de COVID-19 (DO C 91I de 20-03-2020, p. 1), modificada por Comunicaciones C(2020) 2215 de la Comisión (DO C 112I, 04-04-2020, p. 1), C(2020) 3156 (DO C 164 de 13-05-2020, p. 3), C(2020) 4509 (DO C 218 de 02-07-2020, p. 3), C(2020) 7127 (DO C 340I , 13-10-2020, p. 1) y C(2021) 564 (DO C 34 de 01-02-2021, p. 6), y el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinados a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, así como sus modificaciones posteriores aprobadas por la misma en sus decisiones SA.57019 (2020/N), de 24 de abril de 2020, SA.59196 (2020/N) de 11 de diciembre de 2020, y SA.59723 (2020/N), de 19 de febrero de 2021.

15. artikulua.– Baldintzak eta dirulaguntza aldatzea.

Artículo 15.– Alteración de las condiciones y modificación de la ayuda.

1.– Dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako baldintzetan gertaturiko edozein aldaketak eta aurreko artikuluan aipatutako gainfinantzaketa kasuek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal dute, betiere, 3., 4., 5. eta 7. artikuluetan ezarritako gutxieneko betekizunak eta bestelako hautagarritasun-baldintzak betetzen badira. Aldaketa hori izan daiteke ematea onartutako dirulaguntza txikitzeko edo ordurako ordaindua dagoen zenbateko osoa edo zati bat itzularazteko.

1.– Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, así como los supuestos de sobrefinanciación del artículo anterior podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos y condiciones de elegibilidad establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7. La modificación podrá consistir en la minoración del importe de la ayuda concedida, o en la devolución de la totalidad o parte del importe ya abonado..

2.– Aipatutako kasuetan, dirulaguntza ematen duen organoak, subjektu onuradunari entzun ondoren, dagokion aldaketa-agindua emango du. Agindu horretan, emandako laguntzaren zenbatekoa egokituko da, eta, hala badagokio, itzulketa-prozedura hastea erabakiko da.

2.– En los expresados supuestos, el órgano concedente, previa audiencia del sujeto beneficiario, dictará la oportuna orden de modificación, en la que se reajustará el importe de la ayuda concedida, y, en su caso, se acordará el inicio del procedimiento de reintegro.

16. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

Artículo 16.– Justificación de la ayuda.

1.– Emandako laguntzen baldintzak eta 12.b) eta c) artikuluan ezarritako betebeharrak benetan betetzen dituztela egiaztatzeko, pertsona eta entitate onuradun guztiek honako dokumentazio hau bidali beharko diote organo kudeatzaileari, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez, https://www.euskadi.eus/mikarpeta web-orrian, emandako laguntza ordaindu eta lau hilabeteko epean:

1.– Al objeto de verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones de las ayudas otorgadas y de las obligaciones establecidas en el artículo 12.b) y c), todas las personas y entidades beneficiarias deberán remitir al órgano gestor, a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta, en el plazo de cuatro meses a contar desde el abono de la ayuda concedida, la siguiente documentación:

a) Laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa edo gutxiagokoa bada, onuradunaren erantzukizunpeko adierazpen bat, II. eranskinean («3.000 euroko hortik beherako zenbatekoko laguntza justifikatzeko erantzukizunpeko adierazpena») jasotako ereduaren araberakoa. Eredu horretan jasoko da, halaber, onuradunaren edo haren ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, diruz lagundutako jarduera finantzatzeko jaso diren beste laguntza batzuei buruzkoa, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

a) En el caso de que el importe de la ayuda sea igual o inferior a 3.000 euros, una declaración responsable de la persona beneficiaria conforme al modelo recogido en el Anexo II «Declaración responsable de justificación de ayuda concedida por importe igual o inferior a 3.000 euros». Dicho modelo incorporará, asimismo, la declaración responsable del beneficiario o su representante de otras ayudas percibidas que hayan podido destinarse a financiar la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Dirulaguntza eman duen organoak, laginketa-tekniken bidez, egokitzat jotzen dituen frogagiriak egiaztatuko ditu, laguntza-emakida eragin zuen xederako behar bezala aplikatu dela egiaztatzeko. Horretarako, hautatutako gastu-frogagiriak bidaltzeko eskatuko dio onuradunari.

El órgano concedente comprobará mediante técnicas de muestreo los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda al fin para el que se concedió, a cuyo efecto requerirá al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

b) Laguntzaren zenbatekoa 3.000 euro baino gehiagokoa eta 100.000 euro baino gutxiagokoa bada, ordaindutako fakturen zerrenda, banku-zorraren murrizketa eta estali gabeko kostu finkoak –haren kargura ordainduak–, egindako ordainketen edo amortizazioen datak, bai eta zorrari abal publikoarekin aplikatutako murrizketaren kasuan ere, erakunde abal-emaileari buruzko datuak, abalatutako kontratuaren data, abalatutako kontratuaren zenbatekoa eta guztizko zenbatekotik ordaintzeke geratzen den zenbatekoa, III. eranskinean («3.000 euro baino gehiagoko eta 100.000 euro baino gutxiagoko laguntzaren zenbatekoa») jasotako zenbatekoa baino handiagoa den zenbatekoa. Eredu horretan, onuradunaren edo haren ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena jasoko da, diruz lagundutako jarduera finantzatzeko jaso diren beste laguntza batzuei buruzkoa, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

b) En el caso de que el importe de la ayuda sea superior a 3.000 euros e inferior a 100.000 euros, la relación de las facturas abonadas, la reducción de deuda bancaria y los costes fijos no cubiertos, satisfechos con cargo a la misma y las fechas de los pagos o amortizaciones efectuados, así como en el caso de reducción de deuda con aval público datos referidos a la entidad avalista, fecha del contrato avalado, del principal pendiente y de la reducción del nominal efectuada, de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo III «Justificación de ayuda concedida por importe superior a 3.000 euros e inferior a 100.000 euros». Dicho modelo incorporará la declaración responsable de la persona beneficiaria o su representante de otras ayudas percibidas que hayan podido destinarse a financiar la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Dirulaguntza eman duen organoak, laginketa-tekniken bidez, egokitzat jotzen dituen frogagiriak egiaztatuko ditu, laguntza-emakida eragin zuen xederako behar bezala aplikatu dela egiaztatzeko. Horretarako, hautatutako gastu-frogagiriak bidaltzeko eskatuko dio onuradunari.

El órgano concedente comprobará mediante técnicas de muestreo los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda al fin para el que se concedió, a cuyo efecto requerirá al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

c) Laguntzaren zenbatekoa 100.000 eurokoa edo hortik gorakoa bada, aurreko letran aipatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da, Kontu-ikuskarien Erregistro Ofizialean erregistratutako pertsona fisiko edo juridiko batek egindako kontu-ikuskatze txostenarekin batera, non honako alderdi hauek egiaztatzen baitira:

c) En el caso de que el importe de la ayuda sea igual o superior a 100.000 euros, habrá de presentarse la documentación referida en la letra anterior, acompañada de un informe auditor, realizado por persona física o jurídica inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en el que se certifiquen los siguientes extremos:

1) Jasotako laguntza emakida eragin zuten zor-obligazioak ordaintzeko erabili dela. Horretarako, hartzekoduna identifikatuko da, bai eta zuzenbideari jarraikiz onartutako faktura edo bestelako egiaztagiria ere; honako hauek ere zehaztu beharko dira: zenbatekoa, jaulkipen-data eta ordainketa-data, edo, hala badagokio, mailegu-kontratua edo banku-zorraren kontratua eta egindako amortizazioa.

1) Que la ayuda recibida ha sido destinada a satisfacer las obligaciones de deuda para la que ha sido concedida. Para ello, se identificará el acreedor y la factura u otro tipo de documento justificativo admitido en derecho, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, o, en su caso, contrato de préstamo o de deuda bancaria, indicando la amortización realizada.

2) Zor-obligazioak 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu dira, eta 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu, eskaera, hornidura-akordio, eskaintza-onarpen, aurrekontu edo antzekoetatik datoz.

2) Que las obligaciones de deuda se han devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y proceden de contratos, pedidos, acuerdos de suministro, aceptación de ofertas, presupuestos o similares anteriores al 13 de marzo de 2021.

3) Zor-obligazio horiek 7.3 artikuluan ezarritako sekuentziaren arabera eta 12.b artikuluan adierazitako epean ordaindu direla.

3) Que dichas obligaciones de deuda se han abonado conforme a la secuencia establecida en el artículo 7.3 y en el plazo indicado en el artículo 12.b).

4) Diruz lagundutako jarduera eta gastuak finantzatu dituzten bestelako diru-sarreren edo dirulaguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

4) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad y gastos subvencionados, con indicación del importe y su procedencia.

5) Hala badagokio, gauzatu beharreko itzulketa-zenbateko kalkulatua, aplikatu ez diren geldikinen kasuan, bai eta horien ondoriozko interesena ere.

5) En su caso, importe del reintegro a efectuar calculado, en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

Entitate onuradunak urteko kontuak auditatzeko betebeharra badu, justifikazio-kontua auditore berak berrikusia izan beharko da.

En aquellos casos en que la entidad beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor.

2.– Jasotako laguntzaren emakida eragin duen jarduera gutxienez 2022ko ekainaren 30era arte mantentzeko betebeharra organo kudeatzaileak egiaztatuko du zuzenean, dagozkion erregistro publikoetan egiaztatuta.

2.– El cumplimiento de la obligación de mantener la actividad en virtud de la que hayan obtenido las ayudas hasta, al menos, el 30 de junio de 2022, será directamente verificado por el órgano gestor comprobándolo en los correspondientes registros públicos.

3.– Onuradunak 2023ko abenduaren 31 baino lehen justifikatu beharko du 2021ean eta 2022an dibidendurik ez banatzeko betebeharra eta laguntza eman eta hurrengo bi urteetan goi-zuzendaritzarengandik ordaindutako ordainsarien gehikuntzarik ez onartzeko betebeharra bete dituela. Bi kasuetan, entitate onuradunaren gobernu- eta administrazio-organoen ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta alderdi horiek berariaz jasota egon beharko dira ziurtagiri hartan. Hori guztia, Administrazioak alderdi horiek benetan betetzen direla egiaztatzeko aukera izango duela alde batera utzi gabe.

3.– La justificación del cumplimiento de la obligación de no repartir dividendos durante 2021 y 2022 y de la obligación de no aprobar incrementos de las retribuciones abonadas por alta dirección por la beneficiaria durante los dos años siguientes desde la concesión de la ayuda, se efectuará antes del 31 de diciembre de 2023. En ambos casos deberá aportarse certificación de los órganos de gobierno y administración de la entidad beneficiaria dejando constancia expresa de tales extremos. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de comprobación o verificación por la Administración del efectivo cumplimiento de tales extremos.

4.– Edonola ere, laguntzen onuradun diren pertsona eta entitateek derrigorrean eman beharko dute laguntza behar bezala aplikatzen ari dela frogatzeko eskatzen zaien egiaztatze-informazio guztia, organo kudeatzaileak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, laguntzen xedea justifikatu eta fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betez eskatzen dieten informazioa, hain zuzen.

4.– En todo caso, las personas y entidades beneficiarias de las ayudas quedarán, asimismo, obligados a facilitar cuanta información acreditativa de la adecuada aplicación de la ayuda les sea requerida por el órgano gestor, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de justificación y fiscalización del destino de las ayudas.

17. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 17.– Incumplimiento.

1.– Pertsona edo entitate onuradunak agindu honetan ezarritako betebehar eta konpromisoren bat betetzen ez badu, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuan edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako kasuetako batean egonez gero, laguntzak ematen dituen organoak, ez-betetzeari buruzko prozedura hasi ondoren (interesdunari entzunaldia emango zaio espediente horretan), ebazpen bidez adieraziko du dirulaguntza eskuratzeko eskubidea erabat edo partzialki galdu duela, eta, hala badagokio, aginduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzul diezazkiola jasotako zenbatekoak, osorik edo partzialki, ez-betetzearen proportzioan, baita dirulaguntzen alorreko berandutze-interesak ere, hala ezartzen baitute Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira, legezko ondorioei dagokienez.

1.– En los casos en que la persona o entidad beneficiaria incurriera en el incumplimiento de alguna de las obligaciones y compromisos establecidos en la presente Orden, en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo o en alguno de los supuestos previstos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano concedente de las ayudas, previo procedimiento de incumplimiento, en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución, la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar total o parcialmente, proporcionalmente al grado de incumplimiento detectado, a la Tesorería General del País Vasco, las cantidades que hubiese percibido indebidamente, así como los intereses de demora en materia de subvenciones, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

2.– Pertsona edo entitate onuradunaren betetze-maila nabarmen hurbiltzen bada erabat betetzera, eta onuradunak bere betebeharrak betetzeko jarduketa argia egin duela egiaztatzen badu, itzuli beharreko zenbatekoa mailakatzeko aukera egongo da, baldin eta, legez kontrako edozein onura saihestuz, pertsona edo entitate onuradunaren jarduera ekonomikoaren bideragarritasuna kaltetzen ez badu.

2.– Cuando el cumplimiento por la persona o entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y acredite una inequívoca actuación tendente a la satisfacción de sus obligaciones, podrá graduarse la cantidad objeto de reintegro en la medida que, evitando cualquier beneficio ilegítimo, no perjudique la viabilidad de la actividad económica de la persona o entidad beneficiaria.

3.– Ez-betetze prozedura eta, hala badagokio, itzulketa-prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez izapidetuko da, web-orri honetan: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

3.– El procedimiento de incumplimiento y, en su caso, de reintegro se tramitará a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta

18. artikulua.– Zordunak autonomo eta enpresetarako zuzeneko laguntzen COVID Lerroa behar bezala ez aplikatzearen ondorioak.

Artículo 18.– Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas.

Emandako laguntzak behar bezala aplikatzen ez badira, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren Seigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoari jarraikiko zaio.

En el caso de la aplicación indebida de las ayudas concedidas se estará a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAK FINANTZATUTAKO LAGUNTZAK
DE LAS AYUDAS CON LA FINANCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

19. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide ekonomiko propioak.

Artículo 19.– Recursos económicos propios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– 2. artikuluan aurreikusitako zuzkidura, halaber, 50.000.000 euroko zuzkidura gehigarriarekin osatu ahalko da; izan ere, zuzkidura gehigarri hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak I. kapituluan finkatutako laguntzen xederako erabiltzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretako 12291 Programaren 4. kapituluan («COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak») esleitutako funts propioekin.

1.– La dotación prevista en el artículo 2 se podrá ver complementada con una dotación adicional de 50.000.000 de euros que la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi destina a la finalidad de las ayudas establecidas en el Capítulo I con fondos propios consignados en el Capítulo 4 del Programa 12291 «Medidas contra la crisis provocada por COVID-19» de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura agortutakoan bakarrik baliatuko da aurrekontu-zuzkidura horren konturako laguntzak emateko aukera, baldin eta egiaztatzen bada, 2. artikuluan ezarritako edozein dirulaguntzen lerrotan, epearen barruan eta moduan formalizatu diren, laguntza-emakidaren zain dauden, eta, agortze horren ondorioz, erantzun ezin izan zaien eskabideak daudela.

Tan solo se recurrirá a conceder ayudas con cargo a esta dotación presupuestaria cuando una vez agotada la dotación presupuestaria prevista en el artículo 2 se constate la existencia, en cualquiera de las líneas subvencionales establecidas en el mismo, de solicitudes que formalizadas en plazo y forma se encuentren pendientes de concesión de ayuda y no hayan podido ser atendidas por el acaecimiento de dicho agotamiento.

2.– III. kapitulu honetan aipatutako aurrekontu-zuzkiduraren kontura ematen badira laguntzak, agindu honetan I. kapituluko laguntzak eskuratzeko aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten eta bertan jasotako zuzkidurarekin erantzun ezin izan zaien eskabideei erantzungo zaie, hurrenez hurren, dagokion laguntza-lerro bakoitzean. Eskabide horiei II. kapituluan ezarritako prozedura orokorraren arabera erantzungo zaie, artikulu honetan adierazitako zuzkidurarekin, eta, betiere, dirulaguntzen lerro bakoitzean osorik formalizatu zireneko denbora-hurrenkeraren arabera.

2.– En caso de que se concedan ayudas con cargo a la dotación presupuestaria a la que se refiere este Capítulo III se procederá, en cada línea subvencional concernida, al atendimiento sucesivo de las solicitudes que cumpliendo los requisitos previstos en esta orden para acceder a las ayudas del Capítulo I no hayan podido ser atendidas con la dotación recogida en el mismo. Estas solicitudes pasarán a ser atendidas, con la dotación señalada en este artículo, conforme al procedimiento general establecido en el Capítulo II, guardando el orden temporal en que, en cada línea subvencional, hubiesen sido formalizadas de forma íntegra.

3.– Lehenengo apartatuan adierazitako zenbatekoa handitu ahal izango da, aurrekontu-zuzkiduren arabera, indarreko legeek kredituak lotzeko edo aurrekontuak aldatzeko ezarritako araubideari jarraikiz, eta horiek agortu baino lehen betiere. Inguruabar hori gertatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren ebazpen bidez.

3.– El importe expresado en el apartado primero podrá ser incrementado en función de las disponibilidades presupuestarias, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente, con anterioridad a su agotamiento. De producirse dicha circunstancia, se dará publicidad de ello en el Boletín Oficial del País Vasco mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda.

4.– Zuzkidura gehigarri horren kargura laguntza lortu duten eskabideei agindu honetan aurreikusitako araubide orokorra aplikatu beharko zaie, Estatuko Administrazio Orokorrari datuak lagatzeari buruzko aurreikuspenen kasuan izan ezik.

4.– A las solicitudes que obtengan la ayuda con cargo a esta dotación adicional les será de aplicación el régimen general previsto en esta orden, salvo las previsiones referidas a la cesión de datos a la Administración General del Estado.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Araubide juridikoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Régimen jurídico.

Agindu honetan aipatzen diren laguntzak, gainera, autonomo eta enpresetarako zuzeneko laguntzen COVID Lerroari buruz araututakoarekin lotuta daude:

Las ayudas a que se refiere la presente Orden se sujetan, además, a lo regulado en relación con la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, en:

a) Batetik, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretua eta COVID-19aren pandemiak eragindako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurri osagarriak onartzen dituen apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretua; eta bestetik,

a) el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, y

b) HAC/348/2021 Agindua, apirilaren 12koa, zeinaren bidez zehazten baitira autonomoei eta enpresei zuzeneko dirulaguntzak esleitzeko irizpideak martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluak xedatutakoa aplikatuz; errege lege-dekretu horrek COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriak xedatzen ditu.

b) la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para la asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Halaber, honako hauetan ezarritakoari ere jarraikiko diote:

Asimismo, se sujetarán a lo establecido en:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren funtsezko araudia;

a) la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su normativa básica,

b) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua;

b) el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su normativa básica,

c) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea;

c) la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

d) Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea;

d) la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartuta– VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua; eta

e) el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y

f) autonomo eta enpresentzako zuzeneko laguntzen kudeaketa, izapidetze eta kontrol ekonomikoari buruzko ezohiko neurriak onartzen dituen 2021eko ekainaren 22ko 155/2021 Dekretua.

f) el Decreto 155/2021, de 22 de junio de 2021, por el que se aprueban medidas extraordinarias en relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas directas a personas autónomas y empresas.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honek amaitu egiten du administrazio-bidea. Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Economía y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Esta orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2021.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común