Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

231. zk., 2019ko abenduaren 4a, asteazkena

N.º 231, miércoles 4 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
5595
5595

EBAZPENA, 2019ko azaroaren 14koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez egiten baita 2020. urterako dirulaguntza batzuk emateko deialdia, ekitaldi horretan EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuei zuzendua.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2019, del Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convocan, para el año 2020, las subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan durante este ejercicio formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o centros de trabajo de la CAPV.

Uztailaren 30eko 125/2018 Dekretuak honako programa honen oinarri orokorrak ezartzen ditu: EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuak diruz laguntzeko programa (2018ko abuztuaren 3ko EHAA, 149. zk.). Betiere, 1997ko abenduaren 11n sinatu zen EAEko Laneko Osasunerako eta Arriskuen Prebentziorako Lanbide Arteko Akordioaren III. atalean («Prebentziorako prestakuntza») ezarritakoarekin bat etorriz (1998ko urtarrilaren 27ko EHAA, 17. zk.).

El Decreto 125/2018, de 30 de julio, establece las bases generales del programa de subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de Trabajo de la CAPV (BOPV n.º 149, de 3 de agosto de 2018), en consonancia con lo encomendado en la Sección III («Formación para la Prevención») del Acuerdo Interprofesional en Materia de Salud y Prevención de Riesgos Laborales en la CAPV, suscrito el 11 de diciembre de 1997 (BOPV n.º 17, de 27 de enero de 1998).

Urtero egiten da dirulaguntza-jarduera horretarako deialdia, prebentzio-ordezkarien oinarrizko prestakuntza sustatzeko, langileen ordezkari horiek eginkizun espezifikoak baitituzte laneko arriskuen prebentzio-arloan Izan ere, ezagutza normatibo eta tekniko horiekin, lankidetzan jardun dezakete enpresetako zuzendaritzekin, prebentzio-jarduna hobetzeko, eta langileen elkarlana susta eta bultza dezakete laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiaren aplikazioan. Eta, bereziki, besteak beste, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzeari dagokion zaintza- eta kontrol-lana egin dezakete, kontsultatuak izateaz gain, aldez aurretik, enpresaren aldetik, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 33. artikulua kontuan hartuta.

Actividad subvencional que se convoca anualmente para propiciar la formación de nivel básico de los Delegados o Delegadas de Prevención, representantes de las trabajadoras y los trabajadores, que tienen funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales en el trabajo. De tal modo que con esos conocimientos normativos y técnicos puedan colaborar con la dirección de las empresas en la mejora de la acción preventiva y promuevan y fomenten la cooperación de los y las trabajadoras en la aplicación de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Y especialmente que ejerzan, entre otras, una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales además de ser consultados, con carácter previo, por la empresa atendiendo al artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Horregatik, uztailaren 30eko 125/2018 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, urteko deialdi publikoa onartu da 2020an EAEko enpresetako edo lantokietako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza hori emango duten entitate publiko edo pribatuen dirulaguntzetarako.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 125/2018, de 30 de julio, se procede a aprobar la convocatoria pública anual de las subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan durante 2020 esta formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o centros de trabajo de la CAPV.

2018-2020ko aldirako Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen indarreko Dirulaguntza-plan Estrategikoaren babespean egin da deialdi hau (Osalanen web-orrian argitaratuta dago plana).

Esta convocatoria encuentra su amparo en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para el periodo 2018-2020, publicado en la página web de Osalan.

Kudeaketa azkartzeko, deialdiak 2020rako EAEko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedientearen izapidetze aurreratuari heltzen dio, honako hau kontuan hartuta: Agindua, 2007ko apirilaren 26koa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzkoa. Eta, horrenbestez, deialdiaren xede diren dirulaguntzak gauzatzeko, nahitaezkoa da kreditu egokia eta nahikoa izatea Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko aurrekontu orokorretan.

A fin de agilizar su gestión, esta convocatoria se acoge a la tramitación anticipada del expediente de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE para 2020, atendiendo a lo establecido en la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y, en consecuencia, la materialización de las subvenciones que se convocan queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020.

Dirulaguntzen deialdia egiteko, hauek bete behar dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua), Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean oinarrizko manuak (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez garatua), eta laguntzetan eta dirulaguntzetan aplikatzekoak diren gainerako xedapenak. Eta eskuragarri dauden bitarteko ekonomikoak baliatuko dira, ebazpen honetako irizpideen arabera.

Convocatoria de subvenciones que se rige por el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, con arreglo a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones y aplicándose los recursos económicos disponibles con arreglo a los criterios establecidos en la presente Resolución.

Hori dela eta,

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da onartzea 2020ko aurrekontu-ekitaldirako dirulaguntza jakin batzuen deialdia; EAEko enpresa edo lantokietako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza urte horretan ematen duten entitate publikoak edo pribatuak izango dira dirulaguntza horien hartzaileak Dirulaguntzak aurreikusita daude uztailaren 30eko 125/2018 Dekretuan, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuak diruz laguntzeko programaren oinarri orokorrak (2018ko abuztuaren 3ko EHAA, 149. zk.), 2020ko urtarrilaren 1 eta azaroaren 27 artean.

Es objeto de la presente Resolución aprobar la convocatoria para el ejercicio presupuestario de 2020 de las subvenciones destinadas a entidades públicas o privadas que impartan durante este ejercicio formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de Trabajo de la CAPV. Subvenciones previstas en el Decreto 125/2018, de 30 de julio, por el que se establecen las bases generales del programa de subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de Trabajo de la CAPV (BOPV n.º 149, de 3 de agosto de 2018) entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2020.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos Económicos.

1.– Aurreko artikuluko xederako baliabide ekonomikoak Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen aurrekontuetan horretarako ezarritako aurrekontu-kreditu egokietatik aterako dira, eta hirurehun mila (300.000) euro inguru dira.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y se cifran en trescientos mil (300.000) euros.

2.– Ebazpen honetan ezartzen denez, deialdi honen guztizko aurrekontu-zuzkiduratik, gehienez ere, 100.000 euro bideratuko dira zati arautzailearen prestakuntza finantzatzeko, eta, gehienez ere, 200.000 euro, zati teknikoaren prestakuntza finantzatzeko, hala xedatuta baitago uztailaren 30eko 125/2018 Dekretuaren 9. artikuluan. Dekretu horren bidez, honako programa honen oinarri orokorrak ezartzen dira: EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuak diruz laguntzeko programa.

2.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 125/2018, de 30 de julio, por el que se establecen las bases generales del programa de subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de Trabajo de la CAPV, se establece en esta Resolución que de la dotación presupuestaria total de esta convocatoria, se destinará un máximo de 100.000 euros para la financiación de la formación de la parte normativa y un máximo de 200.000 euros para financiar la formación de la parte técnica.

3.– Dirulaguntza horiek emateko, nahitaezkoa da kreditu egokia eta nahikoa izatea horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko aurrekontu orokorretan, honako hau kontuan hartuta: Agindua, 2007ko apirilaren 26koa, Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzkoa; zehazki, aginduaren 5.3 artikuluan xedatua.

3.– La concesión de estas subvenciones quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ese objeto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

Deialdi hau egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten entitateei zuzendutako dago. Erakundeok prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza emateko betekizunak bete behar dituzte, uztailaren 30eko 125/2018 Dekretuan araututakoari jarraituz (2018ko abuztuaren 3ko EHAA, 149. zk.), eta, gainera, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak egiaztatuak izan behar dute. Hona hemen entitateok:

Esta convocatoria está dirigida a entidades con sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que cumplan los requisitos para la impartición de la formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención, regulado en el Decreto 125/2018, de 30 de julio (BOPV n.º 149, de 3 de agosto de 2018), cuya acreditación se haya verificado por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales:

1.– Prestakuntza-zentroak, publikoak zein pribatuak.

1.– Centros de formación, tanto públicos como privados.

2.– Erakunde sindikalak.

2.– Organizaciones sindicales.

3.– Prebentzio-zerbitzu egiaztatuak, horiek itunduak dituzten enpresetako prebentzio-ordezkariei zuzenduak.

3.– Servicios de prevención acreditados respecto a los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas con las que tengan concertados sus servicios.

4. artikulua.– Eskaeren tramitazioa.

Artículo 4.– Tramitación de solicitudes.

1.– EAEko enpresa edo lantokietan prebentzio-ordezkariei prestakuntza emateko egiaztatutako erakundeek eskatu ahal izango diote dirulaguntza hau Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari.

1.– Podrán solicitar esta subvención a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales las entidades a las que se les haya acreditado para la impartición de la formación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de trabajo de la CAPV.

2.– Ikasleak prebentzio-ordezkariak baino ez dira izango, eta, prestakuntza-ekintza egin baino lehen, nahitaez inskribatuta egon behar dute Laneko arriskuak prebenitzeko ordezkarien Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailari atxikita.

2.– El alumnado será exclusivamente Delegado o Delegada de Prevención, que deberá estar, previamente a la realización de la actividad formativa, obligatoriamente inscritos en el Registro de Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito al Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

3.– Prestakuntza-ekintza bakoitzerako, dirulaguntza jasotzeko eskabide bat aurkeztu beharko da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko tramitazio elektronikoaren bidez (http://www.euskadi.eus), eta, eskabidearekin batera, a) eta b) letretan adierazitako prozedura elektronikoetan eskuragarri dauden dokumentuak aurkeztuko dira. Ebazpen honetako I. eranskinean zehaztuta dago eskabidearen edukia.

3.– Para cada acción formativa se deberá presentar, a través de tramitación electrónica en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (http://www.euskadi.eus), la solicitud de subvención, cuyos contenidos se detallan en el Anexo I de esta Resolución, acompañada de los documentos exigidos y que están disponibles en los procedimientos electrónicos indicados en el apartado a) y apartado b).

a) Arlo normatiboko prestakuntzari dagokionez, prozedura elektronikoa hau da:

a) En lo relativo a la formación del Área normativa el procedimiento electrónico es:

Prebentzio-ordezkariei arau-arloan oinarrizko prestakuntza emateko dirulaguntza (erreferentzia: 1029805).

Subvención para la formación básica de Delegados y Delegadas de Prevención en el área normativa (referencia: 1029805).

Gaztelaniaz: https://www.euskadi.eus/servicios/1029805

En castellano: https://www.euskadi.eus/servicios/1029805

Euskaraz: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029805

En euskera: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029805

b) Arlo teknikoko prestakuntzari dagokionez, prozedura elektronikoa hau da:

b) En lo que afecta a la formación del Área técnica el procedimiento electrónico es:

Prebentzio-ordezkariei arlo teknikoan oinarrizko prestakuntza emateko dirulaguntza (erreferentzia: 1029905).

Subvención para la formación básica de Delegados y Delegadas de Prevención en el área técnica (referencia: 1029905).

Gaztelaniaz: https://www.euskadi.eus/servicios/1029905

En castellano: https://www.euskadi.eus/servicios/1029905

Euskaraz: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029905

En euskera: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029905

4.– Eskaera elektronikoarekin batera, «III. eranskina. Prestakuntza-ekintzari buruzko datuak» aurkeztu beharko dute, dirulaguntza eskatzen zaion prestakuntza-ekintzan parte hartzen duten prebentzio-ordezkariei buruzko behin-behineko datuen dokumentua.

4.– Junto a la solicitud electrónica deberán presentar el «Anexo III. Datos de la acción formativa», documento con los datos provisionales de las Delegadas y Delegados de Prevención participantes en la acción formativa para la que se solicita subvención.

5.– Espediente bakoitzera sartzeko, izapidetzeko eta jarraipena egiteko, entitate juridiko eskatzaileak «Nire Karpeta» atalera jo beharko du Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (http://www.euskadi.eus).

5.– Para el acceso, tramitación y seguimiento de cada expediente, la entidad jurídica solicitante deberá acceder al apartado «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (http://www.euskadi.eus).

5. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epeak.

Artículo 5.– Plazos de presentación de solicitudes.

1.– Eskaerak aurkezteko epea 2020ko urtarrilaren 1ean hasiko da, eta 2020ko azaroaren 27ko 23:59an amaituko edo, bestela, deialdi honen xede diren dirulaguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak amaitzean. Azken kasu horretan, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak emango du horren berri EHAAn.

1.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de enero de 2020 y finalizará a las 23:59 del día 27 de noviembre de 2020 (incluido) o en el momento en que se produzca el agotamiento de los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas objeto de esta convocatoria, de lo cual el Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales daría la correspondiente publicidad en el BOPV.

2.– Entitate prestatzaileek programatuta daukaten prestakuntza-ekintza bakoitza hasi baino 7 egun lehenago gutxienez eskatu beharko diote dirulaguntza Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari.

2.– Las entidades formativas deberán solicitar la subvención a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales con un mínimo de 7 días de antelación al inicio de cada acción formativa que tengan programado realizar.

6. artikulua.– Eskabideen akatsak zuzentzea.

Artículo 6.– Subsanación de las solicitudes.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz, aurkeztu beharreko eskabideek eta dokumentuek ez badituzte betetzen deialdi honetan ezarritako baldintzak, edo haien edukia ez bada nahikoa, 10 eguneko epearen barnean gabezia hori zuzentzeko edo eskatutako dokumentuak aurkezteko eskatuko zaio eskatzaileari, eta horrela egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela adieraziko zaio, betiere Administrazioak berariazko ebazpena eman eta jakinarazi ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud y los documentos que deben aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa de la Administración, que deberá ser dictada y notificada.

Akatsak zuzentzeko jakinarazpena elektronikoki egingo da. Jakinarazpenak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire Karpeta» atalean kontsultatu beharko dira. Jakinarazpen hori egindakotzat joko da, interesdunak jaso izana elektronikoki izenpetzen duenean. Jakinarazpena bidali eta hamar eguneko epean interesdunak ez badu edukia eskuratu, ukatu egin duela ulertuko da, eta izapidea egindakotzat joko da prozeduraren arabera, non eta ez den egiaztatzen, ofizioz edo entitate hartzaileak eskatuta, teknikoki edo materialki ezin izan dela jakinarazpen horren edukira sartu.

La notificación de subsanación de deficiencias se efectuará electrónicamente. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mi Carpeta» de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco. Dicha notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran 10 días desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la entidad destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

7. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztea.

Artículo 7.– Determinación de la cuantía de la subvención.

1.– Finantzatzeko, eskola-orduko 117,73 eurorenak izango dira deialdi honen xede diren prestakuntza-jarduerak garatzeko prestakuntza-ordu bakoitzeko aplika daitezkeen gehieneko modulu ekonomikoak (planifikatzeak eta gauzatzeak eragindako kostu guztiak barne).

1.– A efectos de la financiación, los módulos económicos máximos aplicables por hora de formación para el desarrollo de las actividades formativas objeto de esta convocatoria (incluidos todos los costes derivados de su planificación y ejecución) serán de 117,73 euros por hora lectiva.

Kontuan hartuta 125/2018 Dekretuaren 14. artikulua:

Atendiendo al artículo 14 del Decreto 125/2018:

2.– Prestakuntza-jarduera bakoitzeko diruz lagun daitekeen gehieneko parte-hartzaile kopurua 15 prebentzio-ordezkarikoa izango da.

2.– El número de participantes máximo subvencionable por acción formativa será de 15 Delegadas y Delegados de Prevención.

Parte hartzen duten prebentzio-ordezkariak 15 baino gutxiago badira, gaztelaniaz ematen diren ikastaroetan, ekintzaren finantzaketa-ehunekoa uztailaren 30eko 125/2018 Dekretuaren 14. artikuluan xedatuaren arabera izango da (beheko taula).

En aquellos casos en los que no se alcance el número de 15 Delegadas y Delegados de Prevención asistentes, en los cursos impartidos en castellano el porcentaje de financiación de la acción se realizara según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 125/2018, de 30 de julio en la tabla abajo representada.

3.– Ezingo dute dirulaguntzarik jaso gutxienez 10 ikasle biltzen ez dituzten taldeek. Euskarazko taldeak salbuetsita, gutxienez bost prebentzio-ordezkari dituzten taldeak ere onartuko direlako, euskararen erabilera sustatzeko laneko arriskuen prebentzioaren arloko prestakuntzan. Euskarazko ekintzen finantzaketa taula honen arabera egingo da:

3.– No podrán obtener subvención los grupos que no cuenten con un mínimo de 10 alumnos o alumnas. A excepción de los grupos en euskera, ya que, con objeto de fomentar el uso del euskera en la formación en Prevención de Riesgos Laborales, se admitirán grupos mínimos de cinco Delegadas y Delegados de Prevención. La financiación de las acciones en euskera se realizará según la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Dirulaguntzaren zenbatekoak barnean hartuko ditu prestakuntza-materialen gastuak.

4.– La cuantía de la subvención incluirá los gastos derivados de los materiales formativos.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak dagozkion prestakuntza-eskuliburuak emango dizkio doan ikasle bakoitzari. Sobera geratzen diren eskuliburuak Osalani itzuli beharko zaizkio.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales entregará de manera gratuita a cada alumno los manuales formativos correspondientes. Los manuales excedentes deberán ser devueltos a Osalan.

5.– Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzeko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua aplikatuz, bazterkeriak prebenitzeko edo ezabatzeko xedearekin eta desgaitasunen bat duten prebentzio-ordezkariek prestakuntza jasotzeko dauzkaten zailtasunak edo desabantailak konpentsatu nahian, komunikaziorako laguntza eta zerbitzu osagarri guztiak jarriko ditu Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak, deialdi honen kontura ordainduta.

5.– En aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el fin de prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades en el acceso a la formación de Delegados y Delegadas de Prevención con discapacidad, Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales proveerá, con cargo a la presente convocatoria, las ayudas y servicios auxiliares para la comunicación que sean necesarios.

8. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 8.– Justificación de la subvención.

1.– Prestakuntza-ekintza amaitu eta gehienez ere 20 eguneko epean, dirulaguntza jasotzen duen entitateak dokumentuak beteta aurkeztu beharko ditu Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan: Guztiak ere ongi beteta, eta informazio guztia osorik dagoela. Informazioa ez bada zuzena edo osoa, erakunde eskatzaileak zuzendu beharko du, eta, ez badu hala egiten, dirulaguntza ukatuko da.

1.– En el plazo máximo de 20 días desde la finalización de la acción formativa, la entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco los documentos cumplimentados. Y todos ellos deben estar correctamente cumplimentados y con toda la información completa. La inexactitud o falta de información deberá ser subsanada por la entidad solicitante y en el caso de que no lo hiciera se denegará la subvención.

Kontuan hartu behar da arlo normatiboa ematen duten entitateek eman behar dietela «V. eranskina. Prebentzio-ordezkariei Arlo Teknikoko oinarrizko prestakuntza emateko akreditatuta dauden zentroen zerrenda» parte hartzaileei. Zerrenda hori akreditatutako zentroen zerrenda aldatu ahala eguneratuko da, are deialdi honek iraun bitartean ere. Zati normatiboa ematen duten entitateek prozedura elektronikoan dagoen zerrenda berriena aurkeztu beharko diete prebentzio-ordezkariei, IV. eranskinaren bidez hautatzen duten zati teknikoaren zentroa hautatzeko.

Debe tenerse en cuenta que las entidades que impartan el área normativa deben entregar a los asistentes el «Anexo V. Listado de centros acreditados para impartir la formación básica del Área Técnica para Delegados y Delegadas de Prevención». Este listado se actualizará a medida que se vaya modificando el listado de centros acreditados incluso a lo largo de la presente convocatoria. Las entidades que impartan la parte normativa deberán presentar el listado más reciente que se encuentre en el procedimiento electrónico a los Delegados y Delegadas de Prevención para la elección del centro de la parte técnica que seleccionan mediante el Anexo IV.

2.– Justifikazioan aurkeztu beharreko dokumentuak hauek dira:

2.– Los documentos a presentar en la justificación son los siguientes:

– «III. eranskina. Prestakuntza-ekintzari buruzko datuak», azken dokumentua, dirulaguntza eskatzen zaion prestakuntza-ekintzan parte hartzen duten prebentzio-ordezkariei buruzko behin-behineko datuekin.

– «Anexo III. Datos de la acción formativa», documento final, con los datos definitivos de las Delegadas y Delegados de Prevención participantes en la acción formativa para la que se solicita subvención.

– «II. eranskina. Bertaratze-kontrolerako orria» dokumentu eskaneatua pdf formatuan. Prestakuntza-ekintza zein egunetan eman den jaso behar du, bai eta parte hartzen duten prebentzio-ordezkari eta irakasle guztien NA zenbakia, izen-abizenak eta sinadura ere.

– «Anexo II. Hoja de Control de Asistencia» documento escaneado en pdf que contenga cada uno de los días de impartición de la acción formativa con el n.º de DNI, nombre, apellidos y firma de todas las Delegadas y Delegados de Prevención asistentes y profesorado impartidor.

– «IV. eranskina. Arlo teknikorako prestakuntza-zentroari dagokionez, prebentzio-ordezkariak egindako hautaketari buruzko datuak» baterako pdf dokumentu eskaneatua, bertan jasota zer eskaera egin dituzten prebentzio-ordezkariek zati teknikoari dagokionez, zeinean, V. eranskinean jasotzen diren akreditatutako prestakuntza-zentroetako biren artean aukeratu behar baitute. IV. eranskina, zati normatiboa ematen duten entitateek (sindikatuak gehienak) baino ez dute aurkeztu behar.

– «Anexo IV. Datos de elección por el Delegado o Delegada de Prevención de centro formativo del área técnica», documento escaneado en pdf conjunto que recoja todas las solicitudes de los Delegados o Delegadas de Prevención para realizar la parte técnica en el que optan por dos de los centros de formación acreditados recogidos en el Anexo V. El Anexo IV. deberá ser presentado exclusivamente por las entidades impartidoras de la parte normativa, en su mayoría organizaciones sindicales.

– «VI. eranskina. Ebaluazio galdetegia. Prebentzio-ordezkaria» dokumentu eskaneatua. Prestakuntza-ekintzako ikasleek erantzundako inkestak jaso behar ditu, eta izena eman duten ikasleen kopurua eta inkesta hau erantzun duten ikasleen kopurua adieraziko dira.

– «Anexo VI. Cuestionario de Evaluación. Delegada/o de prevención», documento escaneado que recoja las encuestas respondidas por el alumnado de la acción formativa, con una indicación del número de alumnos inscritos y del número de los que han respondido a la encuesta.

– «VII. eranskina. Ebaluazio galdetegia. Irakasleak» dokumentu eskaneatua. Prestakuntza-ekintzaren irakasleak erantzundako inkesta jasoko du.

– «Anexo VII. Cuestionario de Evaluación. Profesorado», documento escaneado que recoja la encuesta respondida por el profesor/a de la acción formativa.

3.– Justifikazioak eta bete beharreko ereduak izapidetzeko azalpenak eskuragarri daude Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, ebazpen honetako 4.2.a) eta b) artikuluan adierazitako prozedura elektrikoetan.

3.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones y los modelos a cumplimentar están disponibles en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco en los diversos procedimientos electrónicos indicados en el artículo 4.2.a) y b) de esta Resolución.

4.– Administrazioak egiaztatze-, kontrol- eta ikuskatze-eskumenak esleituta dauzka. Horregatik, edozein unetan, eskaera, aurkeztutako dokumentuak eta erantzukizunpeko adierazpenak ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio eta dokumentazio osagarri guztia eskatuko die entitate eskatzaileei, bai eta, benetakotasuna egiaztatzearren, jatorrizko dokumentazioa aurkezteko ere. Horregatik, Administrazioak prozedurarekin aurrera ez jarraitzea erabaki ahal izango du, aurkeztutako datuetan funtsezko zehaztasunik eza, faltsutasuna edo omisioa izanez gero, entitate eskatzaileari legozkiokeen beste erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak baztertu gabe.

4.– La Administración, tiene atribuidas facultades de comprobación, control e inspección. Por ello en cualquier momento, requerirá a las entidades solicitantes cuanta información y documentación complementaria estime necesaria para la valoración de la solicitud, documentos presentados y declaraciones responsables, así como la entrega de la documentación original con el fin de comprobar su autenticidad. Por ello la Administración podrá decidir no continuar con el procedimiento en caso de cualquier inexactitud, falsedad u omisión –de carácter esencial– en los datos aportados sin perjuicio de otras responsabilidades penales, civiles o administrativas en las que recaería la entidad solicitante.

9. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, eta jakinarazteko modua.

Artículo 9.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar y modo de notificación.

Kontuan hartuta 125/2018 Dekretuaren 13. artikulua:

Atendiendo al artículo 13 del Decreto 125/2018:

1.– Deialdiaren ebazpena, dirulaguntza emateari dagokionez, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak emango du, erakunde horretako teknikariek egindako txostenak aintzat hartuta.

1.– La resolución de la convocatoria, en lo que se refiere a la concesión de subvención, corresponde al Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, vistos los informes elaborados por parte del personal técnico del organismo.

2.– Eskabideek deialdiko betekizunak betetzen dituztela egiaztatutakoan, ordenan ebatziko dira, espedientea osatzen den unearen arabera, jarduketa horietarako aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Funtsak agortzen badira, aurkeztu diren eta ebazteke dauden eskabideak ezetsi egingo dira deialdi honen esparruan.

2.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos, se resolverán ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento, en su caso, de la dotación presupuestaria prevista para las actuaciones concernidas. En caso de agotamiento de los fondos, las solicitudes presentadas pendientes de resolución serán desestimadas en el marco de la convocatoria en curso.

3.– Hartutako ebazpena erakunde eskatzaileei jakinaraziko zaie, banaka, gehienez ere bi hileko epean, dirulaguntzaren eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– La resolución adoptada se comunicará a las entidades solicitantes, de forma individualizada dentro del plazo máximo de 2 meses a partir del día siguiente de la solicitud de la subvención.

4.– Apartatu honetan aipatutako epea igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, beren eskabideak ezetsi direla ulertu ahal izango dute erakunde interesdunek, hala xedatzen baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluak.

4.– Transcurrido el plazo aludido en este apartado sin que se hubiera notificado la resolución, las entidades interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes a los efectos del artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

5.– Zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri, hilabeteko epean, interesdun bakoitzari jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, zuzenean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– La Resolución del Director o Directora General pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación a cada interesado, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

6.– Publikotasun-ondorioetarako soilik, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira dirulaguntzak emateko ebazpenak.

6.– Únicamente a efectos de publicidad, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco las resoluciones correspondientes a la concesión de las subvenciones.

10. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 10.– Tratamiento de datos personales.

Prozedura honetan jasotzen diren datu pertsonalak honako hauek kontuan hartuta tratatuko dira: 2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa; eta datuen babes-arloko gainerako garapen-arauak.

Los datos de carácter personal que se recojan en este procedimiento serán tratados de conformidad con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo en materia de protección de datos.

Jakinarazten da prozedura honetan bildutako datu pertsonalak «Prebentzio-ordezkarien prestakuntza diruz laguntzea eta kudeatzea, eta prestakuntzaren ziurtapena» izeneko tratamenduan jasoko direla.

Se informa que los datos de carácter personal recogidos en este procedimiento serán incorporados al tratamiento denominado «Subvención y gestión de formación de delegadas y delegados de prevención y certificación de la misma».

Babes hori aintzat hartuta, izaera pertsonaleko datuen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa ematen da jarraian:

Atendiendo a esta protección se traslada a continuación la información básica sobre el tratamiento de los datos personales:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beraz, beraren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean; bi kasuetan, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da epea kontatzen. Hori guztia hala xedatuta dago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 46. artikuluetan.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el plazo de 1 mes o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de 2 meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Barakaldo, 2019ko azaroaren 14a.

OSALANeko zuzendari nagusia,

ALBERTO ALONSO MARTÍN.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Barakaldo, a 14 de noviembre de 2019.

El Director General de OSALAN,

ALBERTO ALONSO MARTÍN.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común