Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

157. zk., 2012ko abuztuaren 13a, astelehena

N.º 157, lunes 13 de agosto de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
3701
3701

AGINDUA, 2012ko ekainaren 21ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, laneko jazarpen moral, sexual eta/edo sexistak ebazteko aldian jarduten duen Ikerketa Batzordearen Antolamendu eta Funtzionamendu Araudia eta ikerketarako irizpide nagusiak onartzen dituena.

ORDEN de 21 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Investigación que actúa en la Fase de Resolución en los casos de acoso moral, sexual y/o sexista en el trabajo y los criterios generales de investigación.

Uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duenak, VIII. tituluko 83. artikuluaren 4. puntuan adierazten du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak lan- eta sexu-jazarpena eragozteko moduko lan-baldintzak sustatuko dituela. Halaber, lantokietan lan- eta sexu-jazarpena prebenitzeko irakasleentzako prestakuntza-ekintzak txertatuko dira prestakuntza-planetan. Sailak bultzatuko du arazoak konpontzeko prozedurak ezartzea, bitartekari baten laguntzaz, laneko jazarpen morala edota sexu-jazarpena gertatutako kasuak bideratzeko eta lan-giro ona sustatzeko.

El Decreto 185/2010, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi en su Título VIII, artículo 83 punto 4, establece que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación promoverá condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral y sexual. Asimismo, se incluirán en los Planes de Formación acciones formativas dirigidas al personal docente para la prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo. El Departamento impulsará la implantación de procedimientos para la resolución de conflictos, con intervención de un mediador, para los casos de acoso moral y sexual en el trabajo, así como para fomentar el buen ambiente laboral.

Bestalde, 2004ko maiatzaren 21eko ebazpenak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako hitzarmen kolektiboa argitaratzen duenak, 59. artikuluan adierazten du, laneko osasunaren eta segurtasunaren alorrari dagokionez, azaroaren 8ko 31/1995 Legeak, lan-arriskuen prebentzioari buruzkoak, xedatutakoaren mende dagoela. Lege horrek aurreikusten du arriskuak benetan prebenitzeko metodo eta prozedurei buruzko ekimenak sustatzea, arrisku psikosozialak barne hartuta. Halaber, aipatutako hitzarmen kolektibo horren 70. artikuluan adierazten da emakumeei buruzko lege-arau eta gomendioak betetzen direla zaindu behar dela, egon daitezkeen tratu-desberdintasunak desagerrarazteko eta diskriminazio-egoerarik ez dagoela egiaztatzeko.

De otra parte, la Resolución de 21 de mayo de 2004, por la que se publica el Convenio Colectivo del Personal laboral docente y educativo del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, refiere, en su artículo 59, que se somete, en materia de salud y seguridad en el trabajo, a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo texto prevé promover el impulso de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, entiéndase incluidos los psicosociales; del mismo modo, el citado Convenio Colectivo determina, en su artículo 70, que se velará por el cumplimiento de las normas legales y recomendaciones referidas a la mujer a fin de que desaparezcan las posibles desigualdades de trato y comprobar que no existan situaciones discriminatorias.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eremuan, horrelako jardute-prozedurak 2011ko ekainaren 20ko Aginduaren bidez arautu dira. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren agindu horretan zehazten dira laneko jazarpen moral, sexual eta/edo sexisten prebentziorako neurriak eta kasuren bat gertatuz gero jarduteko prozedurak, agindu horren bigarren artikuluan xedatutakoaren aplikazio-eremuari dagokionez. Agindu horren amaierako xedapenetako bigarrenak adierazten du Ikerketa Batzordearen funtzionamendurako barne-araudia eman behar dela.

Este tipo de procedimientos de actuación, en el ámbito del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, se ha regulado en la Orden de 20 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, en la que se determina las medidas de prevención y el procedimiento de actuación en casos de acoso moral, sexual y/o sexista en el trabajo, y ello respecto del ámbito de aplicación recogido en su artículo segundo. La Disposición Final Segunda de dicha Orden determina que deberá dictarse un reglamento interno de funcionamiento de la Comisión de Investigación.

Ikerketa Batzordearen Funtzionamendu Araudia egin da, eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lurralde eta Sektore arteko Segurtasun eta Osasun Batzordeak onartu du, dagozkion kontsultak egin ostean. Horrenbestez,

Habiendo sido elaborado el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Investigación, y habiendo sido aprobado, previas consultas, por el Comité de Seguridad y Salud Interterritorial e Intersectorial del Departamento de Educación, Universidades e Investigación,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Laneko jazarpen moral, sexual eta/edo sexisten ebazpen-fasean jarduten duen Ikerketa Batzordearen Funtzionamendu Araudia, Agindu honen I. eranskinean jasota dagoena, onartzea. Araudi hori aplikatu behar zaie unibertsitatez kanpoko ikastetxetan lan egiten duten enplegatu publiko guztiei, eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko beste hezkuntza-zentro edo -instalazio batzuetan edota hezkuntza kudeatzeko zerbitzuetan lan egiten duten irakasleei.

Artículo único.– Aprobar el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Investigación que actúe en la denominada Fase de Resolución del conflicto en los casos de acoso moral, sexual y/o sexista en el ámbito aplicación para todos los empleados públicos que presten servicios en los Centros Educativos no universitarios y al personal docente que preste servicios en otros Centros o instalaciones educativas o de gestión educativa, dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, que está previsto en el anexo I de esta Orden.

Agindu honen II. eranskinean aurreikusitako jazarpen moral, sexual eta/edo sexisten ustezko kasuak aztertzeko Ikerketa Batzordeak oinarri hartuko dituen irizpide orokorrak onartzea. Irizpide horiek aldez aurretik eztabaidatu eta onartu ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lurralde eta Sektore arteko Segurtasun eta Osasun Batzordeak.

Aprobar los Criterios Generales de Investigación que la Comisión de Investigación utilizará como base para la investigación de los presuntos casos de acoso moral, sexual y/o sexista, y que están previstos en el anexo II de esta Orden, los cuales han sido previamente sometidos a la deliberación y la aprobación del Comité de Seguridad y Salud Interterritorial e Intersectorial del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Euskararen erabilera.

Primera.– Uso del euskera.

Agindu honetan ezarritako prozeduran araututako faseren batean parte hartzen duten enplegatu publikoei bermatuko zaie bai gaztelania bai euskara erabiltzeko aukera, ahoz nahiz idatziz. Halaber, interesdunei bermatuko zaie dagozkien jakinarazpenak Hezkuntza Administrazioarekiko harremanak hasi dituzten hizkuntza berean jasoko dituztela.

A los empleados públicos que intervengan en alguna de las fases reguladas en el procedimiento establecido en la presente Orden se les garantizará el derecho de usar tanto el castellano como el euskera, de forma oral y escrita. Del mismo modo se garantizará que los interesados reciban sus comunicaciones y/o resoluciones en la lengua en la que hayan iniciado su interlocución con la Administración Educativa.

Batzordekideek gaztelania zein euskara erabili ahal izango dute bileretan; halaber, deialdietan, aktetan, txostenetan eta gainerako idazkietan Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

Los miembros de la Comisión podrán utilizar tanto el castellano como el euskera en las reuniones, y de la misma manera, en la redacción de las convocatorias, orden del día, actas, informes y demás escritos se garantizara el uso de ambas lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bigarrena.– Tipifikazioak.

Segunda.– Tipificaciones.

Gatazkaren ebazpen-aldian erabakiko balitz jazarpen moral, sexual eta/edo sexista egiteagatik Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko ikastetxeren batean lan egiten duen enplegatu publiko baten aurka zigor-espedientea ireki behar dela, aplikatu beharreko diziplina-araubidean ezarritako kalifikazioa emango zaio.

Si en la Fase de Resolución del Conflicto se concluyese que ha de abrirse algún expediente sancionador contra un empleado público que preste servicios en los Centros Educativos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación por haber cometido acoso moral, sexual y/o sexista, se le dará la calificación que establezca la normativa de aplicación sobre régimen disciplinario.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ordezko araubidea.

Primera.– Régimen Supletorio.

Agindu honetan aurreikusita ez dagoen guztirako, xedapen hauek bete behar dira: azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren ekainaren 20ko Agindua, laneko jazarpen moral, sexual eta/edo sexisten prebentziorako neurriak eta kasuren bat gertatuz gero jarduteko prozedurak ezartzen dituena, unibertsitatez kanpoko ikastetxetan lan egiten duten enplegatu publiko guztientzat eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko beste hezkuntza-zentro edo -instalazio batzuetan edota hezkuntza kudeatzeko zerbitzuetan lan egiten duten irakasleentzat.

En lo no previsto por la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Orden de 20 de junio de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se establecen las medidas de prevención y el procedimiento de actuación en casos de acoso moral, sexual y/o sexista en el trabajo en el ámbito de aplicación para todos los empleados públicos y las empleadas públicas que presten servicios en los Centros Educativos no universitarios y al personal docente que preste servicios en otros Centros o instalaciones educativas o de gestión educativa, dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Agindu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko ekainaren 21a.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2012.

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común