Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

179. zk., 2022ko irailaren 19a, astelehena

N.º 179, lunes 19 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4041
4041

102/2022 DEKRETUA, irailaren 7koa, 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzena.

DECRETO 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de edad.

Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen helburu nagusietako bat da familia-eredu jakin bat sendotzea, non eskakizun lagaezinak kontsideratzen baitira autonomia, kide guztien arteko errespetua eta, bi gurasoko familien kasuan, bi bikotekideen arteko berdintasuna, biek ala biek baitituzte eta partekatzen baitituzte lanbidean eta bizitza pertsonalean aurrera egiteko aukera berdinak, gure gizartearen balore demokratikoekin bat.

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, estableció como uno de sus principales objetivos impulsar la consolidación de un modelo de familia en el que se consideran requisitos irrenunciables la autonomía y el respeto entre todos sus integrantes y, en el caso de las familias biparentales, la igualdad de ambos miembros, que comparten y disponen de las mismas oportunidades de realización profesional y personal, modelo acorde con los valores democráticos de nuestra sociedad.

Gainera, lege horrek familia- eta lan-erantzukizunak uztartzen lagundu nahi du, bai eta emakumea lan-merkatuan sartzen eta karrera profesionala garatzen ere.

Además, la Ley pretende facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, así como la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo y el desarrollo de su carrera profesional.

Legearen II. kapituluak, bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzeko neurriei buruzkoak, honako hau du helburu, besteak beste: seme-alaba horiek etxean bertan zaintzeko pertsona bat kontratatzeak eragindako gastuak ordaintzen laguntzea.

El Capítulo II de la Ley relativo a las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral indica entre sus finalidades el «contribuir al pago de los gastos originados por la contratación de una persona para el cuidado, a domicilio, de los mencionados hijos».

Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzen dituen uztailaren 17ko 118/2007 Dekretuaren bidez jarri ziren abian lehen aldiz EAEn seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak. Harrezkero, hainbat egokitzapen eta hobekuntza egin zaizkio laguntza-lerro horri.

Las ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos e hijas se pusieron en marcha por primera vez en Euskadi a través del Decreto 118/2007, de 17 de julio, por el que se regulaban las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Desde entonces esta línea de ayudas ha sido objeto de diversas adaptaciones y mejoras.

Euskal Autonomia Erkidegoan Familiei Laguntzeko Erakundearteko III. Plana 2011. eta 2015. urteen artean egon zen indarrean, eta haren ebaluazio-txostenak 2017an adierazi zuen lana eta familia uztartzeko prestazioen eredua hobetu beharra eta babes handiagoa eman beharra egoera bereziki ahulean zeuden familiei.

En 2017 el informe de evaluación del III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuya vigencia se extendió entre los años 2011 y 2015, señaló la necesidad de mejorar el modelo de prestaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar y de otorgar una mayor protección a las familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

2018ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta Eudelek Familia eta Haurtzaroaren aldeko Euskal Ituna izenpetu zuten. Itun horren bidez, erakunde sinatzaileek konpromisoa hartu zuten euskal gizarteak hainbat eremu garrantzitsutan parean dituen erronkei aurre egiteko, hala nola, jaiotza-tasa baxuak, beharrezko aukera-berdintasuna edo gizarte erantzukidea bultzatzea.

En enero de 2018, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y Eudel suscribieron el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia. A través del pacto las entidades firmantes asumían su compromiso frente a los retos a los que enfrenta la sociedad vasca en ámbitos tan importantes como las bajas tasas de natalidad, la necesaria igualdad de oportunidades o el impulso de una sociedad corresponsable.

Handik gutxira, Gobernu Kontseiluak, 2018ko ekainaren 19ko bileran, Familiei Laguntzeko Erakundearteko IV. Plana onartu zuen. Plana 2018ko irailaren 13an aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean. Planaren 2. ardatzaren arabera, helburuak dira gurasoek beren seme-alabei behar duten denbora guztia eskaintzea, denbora sozialaren antolaketa egokiagoa sustatuta familien beharrizanei begira, eta ardura partekatuko antolaketa soziala ahalbidetzea.

Poco después, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 19 de junio de 2018, aprobó el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, el Plan fue presentado en el Parlamento Vasco el 13 de septiembre de 2018. El eje 2 del Plan señala como objetivo que los padres y las madres puedan dedicar a sus hijas e hijos todo el tiempo necesario, fomentando una organización del tiempo social más adecuada de cara a las necesidades de las familias y favorecer una organización social corresponsable.

Familiei Laguntzeko Erakundearteko IV. Planak euskal familien egoerari buruz egin zuen azterketak agerian utzi zuen jaiotza-tasak oso txikiak zirela, batez ere familia-proiektua abiatzeko eta nahi adina seme-alaba edukitzeko pertsonek topatzen dituzten oztopoengatik, eta adierazi zuen, halaber, seme-alabak dituzten familiak direla zailtasun ekonomiko handienak dituztenak gizarte osoan.

El análisis de la situación de las familias vascas que ofreció el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, reveló unas tasas de natalidad muy bajas causadas principalmente por los obstáculos que encuentran las personas al iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijos e hijas que desean, y señaló que, en el conjunto de la sociedad, las familias con hijos e hijas son las que soportan mayores dificultades económicas.

IV. Planean aurreikusitako lana eta familia bateragarri egiteko laguntzei buruzko neurriak Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzei buruzko 164/2019 Dekretuaren bidez garatu ziren. Dekretu horren V. kapituluan –dekretu honek indargabetzen du– 3 urtera arteko seme-alabak zaintzen dituzten pertsonak kontratatzeko laguntzak arautzen ziren.

Las medidas relativas a las ayudas a la conciliación previstas en el IV Plan fueron desarrolladas a través del Decreto 164/2019, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, su Capítulo V – que el presente Decreto deroga – regulaba las ayudas a la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos hasta los 3 años.

Ondoren, COVID-19 osasun-larrialdiko egoerak euskal familietan eragin zuen eragin ekonomiko eta sozialari premiazko erantzun gisa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko otsailaren 9ko Agindua argitaratu zen, zeinaren bidez egiten baita 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia. Agindu horretan aurreikusitakoaren arabera, 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitarteko aldia izango da diruz lagungarri.

Posteriormente, como respuesta urgente al impacto económico y social que la situación de emergencia sanitaria COVID-19 ocasionó en las familias vascas, se publicó la Orden de 9 de febrero de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocaron las ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos de entre 3 y 14 años de edad durante el curso escolar 2020/2021. El período subvencionable previsto en dicha Orden comprende desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

2021eko maiatzaren 9an, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko azken alarma-egoera amaitu zen. Une honetan, euskal gizartea lan handia egiten ari da bere jarduera ekonomiko eta soziala berreskuratzeko eta osasun-sistemaren arreta-gaitasuna bermatzeko. Kezkagarriak dira EAEko jaiotza-tasaren 2020. urteko bilakaerari buruz Eustat Euskal Estatistika Erakundeak emandako datuak. Oro har, jaiotzen kopurua % 4,5 jaitsi da. Horrek erakusten du bilakaera negatiboa izan dela aurreko urteetako zifrekin alderatuta.

El 9 de mayo de 2021 finalizó el último estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En estos momentos, la sociedad vasca trabaja denodadamente por recuperar su actividad económica y social, y por garantizar la capacidad de atención del sistema sanitario. Los datos que se han recibido del Eustat, Instituto Vasco de Estadística, sobre la evolución de la tasa de natalidad en Euskadi en el año 2020 resultan preocupantes. En términos generales, se ha producido una caída del 4,5 % en el número de nacimientos. Ello evidencia una evolución negativa respecto a las cifras de años anteriores.

Azaldutako egoera oinarri hartuta, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak erabaki du etengabe diruz laguntzea 0 eta 14 urte bitarteko seme-alaben zaintzaileen kontratazioa, eta lege-multzo koherente bakarrean bateratzea zaintzaileak kontratatzeagatik familiei ematen zaizkien laguntzei buruzko araudi guztia. Gorago adierazi den bezala, horrek esan nahi du indargabetu egiten dela Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko 164/2019 Dekretuaren V. kapitulua.

Sobre la base de la situación expuesta, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha decidido subvencionar de forma permanente la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos de 0 a 14 años, y unificar en un único cuerpo legal coherente toda la normativa relativa a las ayudas a las familias por la contratación de personas cuidadoras. Como se ha indicado más arriba, ello supone la derogación del Capítulo V del Decreto 164/2019, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

0 eta 14 urte bitarteko seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko laguntza kontziliazio erantzukidea laguntzeko neurri bat da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legean definitzen den bezala: bidezko oreka bilatzen du betebehar eta behar pertsonalei erantzuteko orduan, eta zainketen erantzukizuna batez ere emakumeen esku ez uzten saiatzen da. Horrela, egungo banaketa desberdina zuzendu nahi da, emakumeek bizitzaren eremu guztietan jasaten duten desberdintasun- eta diskriminazio-egoera estrukturalaren oinarrian baitago.

La ayuda a la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos de 0 a 14 años es una medida de apoyo a la conciliación corresponsable, tal y como se define en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombre y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres: busca un justo equilibrio a la hora de dar respuesta a las obligaciones y necesidades personales, y trata de evitar que recaigan fundamentalmente en las mujeres la responsabilidad de los cuidados. Así, se pretende corregir la desigual distribución actual, que está en la base de la situación estructural de desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida.

XII. Legegintzaldiko (2020-2024) Gobernu Programak, 85. konpromisoan, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko eta jaiotza-tasa sustatzeko estrategia integral bat garatzea ezartzen du helburutzat. Horretarako, kontziliazio erantzukidea bultzatzea aurreikusten da, lan-bizitza eta gurasotasun positiboa uztartzea sustatzen duten neurriekin. Laguntza hori langile guztiei zuzenduta dago, bai besteren konturako langileei, bai norberaren konturako langileei.

El Programa de Gobierno de la presente XII Legislatura (2020-2024), en su compromiso 85, establece como objetivo el desarrollo de una estrategia integral de apoyo a las familias con hijos e hijas y fomento de la natalidad, para ello, se prevé el impulso de la conciliación corresponsable, con medidas que incentiven la conciliación de la vida laboral y la parentalidad positiva. Las personas a las que se dirige esta ayuda son todas las personas trabajadoras, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

Gainera, gobernu-programa horren helburu estrategikoen artean dago «EAE Europako lehen herrialdeen artean jartzea genero-berdintasunaren alorrean». Dekretu honetan aurreikusitako laguntzek helburu hori lortzen laguntzen dute; izan ere, aurrerapausoak eman nahi dituzte etxeko lanak eta zaintza-lanak ekitatiboki eta paritarioki banatzeko gizonen eta emakumeen artean, eta ahalbidetzen dute emakumeek jarraitu ahal izan dezaten beren lan eta karrera profesionalak garatzen. Neurri horrek, beraz, zaintza-eginkizunek emakumeen karrera profesionalean eta enplegua lortzeko orduan eragiten dituzten penalizazio larriak arintzen ditu.

Además, entre los objetivos estratégicos del referido programa de Gobierno se encuentra «situar a Euskadi entre los primeros países europeos en igualdad de género». Las ayudas previstas en el presente Decreto coadyuvan en la consecución de dicho objetivo porque pretenden avanzar en el reparto equitativo y paritario de las tareas domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, y permiten que las mujeres puedan seguir desarrollando sus trabajos y carreras profesionales. La medida, por lo tanto, reduce las serias penalizaciones que las labores de cuidado tienen en el acceso al empleo y en las carreras laborales de las mujeres.

Orobat, dekretu honek balioan jartzen du zaintza-lanak egiteko eta etxean bizitza sostengatzeko kontratatutako langileek egindako lana. Paradoxikoki, lanpostu horietako asko ia ikusezinak dira, ospe sozial txikia dute, eta baldintza prekarioetan gauzatzen dira.

Así mismo, el presente Decreto pone en valor el trabajo realizado por las personas trabajadoras contratadas para los cuidados y el sostenimiento de la vida en el hogar. Paradójicamente, muchos de estos puestos de trabajo son casi invisibles, gozan de bajo prestigio social y se desarrollan en condiciones precarizadas.

Horrela, saihestu nahi dugu desberdinkeriak areagotzea eta atzera egitea emakumeen eskubideen erabileran eta berdintasunerako bidean, bat etorriz Garapen Iraunkorrerako Euskadi Basque Country 2030 Agendan jasotako konpromisoarekin.

De esta forma, tratamos de evitar que se produzca un aumento de las desigualdades y un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres y en el camino hacia la igualdad, de acuerdo con el compromiso recogido en la Agenda Euskadi Basque Country 2030 de Desarrollo Sostenible.

Azken batean, zaintzak gizarte-ongizateari laguntzen dio, eta politika publikoek eman behar dituzte zaintza-sistemak behar dituen koherentzia eta bitartekoak. Horregatik, dekretu honen bidez, administrazio honek beste urrats bat ematen du berdintasuna eta gizarte-kohesioa bermatuko dituen zaintza-sistema bat finkatzeko.

En definitiva, los cuidados contribuyen al bienestar social, y las políticas públicas deben proporcionar la coherencia y los medios que el sistema de cuidados necesita. Por todo ello, a través de este Decreto, esta Administración da un paso más para afianzar un sistema de cuidados que garantice la igualdad y la cohesión social.

Laguntza-lerro hori, indarrean den artean, Eusko Jaurlaritzaren urteko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuko da. 2022an, Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartu da.

Esta línea de ayudas, mientras siga vigente, será incluída en el Plan Estratégico de Subvenciones anual del Gobierno Vasco. En 2022 ya ha sido incluída en el Plan Estratégico de subvenciones.

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen printzipioak betetzen dituzte 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko dekretu honetako laguntzek, eta koherenteak dira Europar Batasuneko eta Nazio Batuen erakundeek nazioarteko esparruan aldezten dituzten ekintza-ildoekin, honako hauekin zehazki: Gizarte Eskubideen Europako Oinarria, Europako Batzordearen 2013ko otsailaren 20ko Gomendioa (Haurtzaroan inbertitzea: desabantailen zikloa apurtzea) eta Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda.

Las ayudas a la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos menores de 14 años de este Decreto cumplen con los principios de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y son coherentes con las líneas de acción que, en el marco internacional, propugnan las instituciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas, en concreto, están alineadas con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, la recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013, de invertir en la infancia y romper el ciclo de las desventajas, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Gorago adierazi den bezala, berdintasuna sustatzeko eta gizarte-ordena erantzunkidea lortzeko ikuspegitik erabaki eta balioetsi da dekretu honetako neurri oro, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako betebeharrak beteta eta printzipioak aplikatuta. Ildo beretik, aipatu behar da, Generoaren araberako Eraginaren aurretiazko ebaluazioaren eta desberdinkeriak ezabatu eta berdintasuna sustatzeko txostenaren arabera –aipatutako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulua betez egindakoa–, arau hau lagungarria izango dela atzemandako desorekak murrizteko edo desagerrarazteko.

Como se ha indicado más arriba, todas las medidas de este Decreto han sido decididas y valoradas bajo la perspectiva de la promoción de la igualdad y la consecución de un nuevo orden social corresponsable, aplicando los principios y el cumplimiento de las obligaciones que se contienen en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombre y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. En este sentido, cabe reseñar que la evaluación previa del Impacto en función del género y medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad, emitido en cumplimiento del artículo 19 de la citada Ley 4/2005, de 18 de febrero, considera que esta norma va a contribuir positivamente a la reducción o eliminación de las desigualdades detectadas.

Era berean, adierazi behar da dekretu honek eskaintzen duen aukera baliatu dela Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluko 2. atalean eta III. kapituluan aurreikusitako eszedentzia eta lanaldi-murrizketarako laguntzak eskuratzeko baldintzen egiaztagiriak eguneratzeko.

Así mismo cabe señalar que se ha aprovechado la oportunidad que ofrece el presente Decreto para actualizar la documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas a la excedencia y reducción de jornada previstas en el los Capítulo II, sección 2.ª y Capítulo III del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Dekretu honen bitartez dirulaguntzak ematen dira eta, beraz, sustapen motakoa da Dekretua. Gizarte-laguntzaren, erkidego-garapenaren, emakumearen, eta haur, gazte eta hirugarren adinekoen politikan Euskadirako Autonomia Estatutuaren 9.2, 10.12, 10.39 eta 12.2 artikuluek Euskal Autonomia Erkidegoari onartzen dizkioten eskumenen babesean eman da.

Este Decreto de carácter subvencional y, por lo tanto, promocional o de fomento, se dicta al amparo de las competencias que los artículos 9.2, 10.12, 10.39 y 12.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco reconocen a la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de asistencia social, desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil, juvenil y de la tercera edad.

0 eta 14 urte bitarteko seme-alaben zaintzaileak kontratatzeko laguntzak, dekretu honetan aurreikusiak, familia-politikaren eskumena daukan sailburuaren aginduen bidez garatuko dira, eta horrela osatuko da haien erregulazioa.

Las ayudas a la contratación de personas cuidadoras de hijas e hijos entre 0 y 14 años prevista en este Decreto serán desarrolladas por Órdenes de la Consejera o Consejero competente en materia de política familiar, completando su regulación.

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, bat etorriz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin, eta, Gobernu Kontseiluak proposamena aztertuta eta onartuta 2022ko irailaren 7an eginiko bileran, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da laguntzak arautzea familia eta lana bateragarri egiteko politikaren esparruan; laguntzok Eusko Jaurlaritzak emango ditu, familia-politikaren arloan eskumena duen sailaren bidez, 14 urte betetzen dituzten arte seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzearen ondoriozko Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaintzeko.

El objeto del presente Decreto es la regulación de las ayudas que, en el marco de la política de conciliación de la vida familiar y laboral, otorgará el Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de política familiar, para sufragar las cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de las hijas e hijos hasta el día que cumplan los 14 años de edad.

2. artikulua.– Kontzeptuak.

Artículo 2.– Conceptos.

Dekretu honen ondorioetarako:

A los efectos de este Decreto:

1.– Gurasoei egindako erreferentziak zabalduko zaizkie adoptatzaileei, tutoreei eta adingabekoen harrera edo adopzio iraunkorrerako helburuz zaintza esleituta duten pertsonei, baita seme-alaben zaintza eta jagoletza duenarekin bizi den ezkontideari edo izatezko bikotekideari ere.

1.– Las referencias relativas a las personas progenitoras se extenderán a las adoptantes, a las tutoras y a aquellas que tengan atribuida la guarda con fines de adopción o acogimiento permanente de personas menores, y al cónyuge o pareja de hecho que convive con la persona que ostente la guarda y custodia de la hija o del hijo.

Era berean, seme-alabei egindako erreferentziek barne hartuko dituzte adopziorako eta harrera iraunkorreko xedez tutoretzako edo zaintzako erregimenean dauden adingabeak.

De la misma forma, las referencias relativas a la hija o al hijo comprenderán también a las personas menores en régimen de tutela, de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

2.– Familia gurasobakartzat jotzen da laguntza eskatu duen gurasoak eta horrekin bizi diren seme-alabek osatzen dutena, seme-alaba horiek ekonomikoki pertsona bakar horren mende daudenean.

2.– Se entiende por familia monoparental la formada por la persona progenitora que ha solicitado la ayuda y las hijas o hijos con los que convive, cuando dependen económicamente de esa sola persona.

Ez dira inola ere familia gurasobakartzat joko epailearen ebazpen baten bidez zaintza eta jagoletza partekatua ezarria duten familiak.

En ningún caso, serán consideradas familias monoparentales aquellas en las que se haya establecido la guarda y custodia compartida por resolución judicial.

3. artikulua.– Jarduera diruz lagungarria eta gastu finantzagarriak.

Artículo 3.– Actuación subvencionable y gastos financiables.

1.– Diruz lagungarri izango da Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean dagoen Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta ematen zaien pertsonen kontratazioa, 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, 2021eko uztailaren 1etik.

1.– Será subvencionable la contratación de personas dadas de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, para el cuidado de hijas o de hijos menores de 14 años, desde el 1 de julio de 2021.

2.– Diruz lagunduko dira enplegatzaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuotak, eskabidea aurkezten den datan.

2.– Se subvencionarán las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social a la fecha de presentación de la solicitud.

3.– Kontratazioak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izango du, eta aldizkakoa izan daiteke.

3.– La contratación deberá haber tenido una duración mínima de 59 días naturales que pueden ser discontinuos.

4.– Ez da diruz lagungarri izango zaintzaile bat baino gehiago aldi berean kontratatzea. Kasu horretan, kontratazio bat baizik ez da izango diruz lagungarri. Horretarako, eskatzaileak zehaztu beharko du zein kontrataziotarako eskatzen duen laguntza.

4.– No serán subvencionables las contrataciones simultaneas de varias personas cuidadoras. En dicho supuesto, solo será subvencionable una de las contrataciones. Al efecto, la persona solicitante deberá determinar la contratación para la que solicita la ayuda.

5.– Ez da inolaz ere diruz lagunduko onuradunaren ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen kontratazioa.

5.– En ningún caso se subvencionará la contratación del cónyuge o pareja de hecho de la persona solicitante.

6.– Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan sartu beharko dira eskatutako dirulaguntzaren xede diren kotizazioak. Ez da diruz lagungarri izango ordaindu gabeko kuotei dagokien gastua.

6.– Las cotizaciones para las que se solicite la subvención habrán de haber sido ingresadas en la Tesorería de la Seguridad Social. No será subvencionable el gasto correspondiente a cuotas impagadas.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta laguntzak emateko prozedura.

Artículo 4.– Recursos económicos y procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Dekretu honen xedea betetzeko baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan edo aurrekontu-arloko lege-mailako arauetan horretarako propio ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira. Halaber, indarrean dagoen legediaren araberako aurrekontu-aldaketak onartzen badira, aurrekontu-ekitaldi batean emango diren laguntzen bolumen osoak ezin izango du horrela eguneratutako kopurua gainditu.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto del presente Decreto procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en normas con rango de Ley de carácter presupuestario. El volumen total de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

2.– Baldin eta laguntza horietarako den aurrekontuan ez badago behar besteko kreditu egokirik xedea betetzeko, baliogabetuta geratuko da dekretu honek eta garapen-arauek laguntza berriak emateko duten eraginkortasuna. Hori guztia aintzat hartuta, dekretu hau indarrean dagoen artean, esleitutako kreditua agortzen bada ekitaldi ekonomiko batean, familia-politikaren arloan eskumena duen sailburuordeak administrazio-ebazpena emango du horri publikotasuna emateko. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, bertan, aipatutako kreditua noiz agortu den adieraziko da.

2.– En el caso de que el presupuesto al que deban imputarse las citadas ayudas carezca de crédito adecuado y suficiente para la finalidad pretendida, se suspenderá la eficacia del presente Decreto y de sus normas de desarrollo en lo relativo a la concesión de nuevas ayudas. Por todo ello, mientras se encuentre vigente el presente Decreto, si en un ejercicio económico se agota el crédito consignado, se emitirá al objeto de dar publicidad a tal circunstancia, resolución administrativa del Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de política familiar en la que se señalará la fecha en la que se ha producido el agotamiento del citado crédito, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Hala ere, baldin eta, diruz lagungarri izanik ere, ekitaldi horretako aurrekontu-kredituekin erantzun ezin zaien egoerei dagozkien laguntza-eskabideak badaude aurrekontu-ekitaldi batean, eskabide horiek hurrengo ekitaldiko kredituei esleitzeko aukera izango da eskabidea berriz ere aurkeztu behar izan gabe, baldin eta dekretu honetan laguntzak lortzeko ezarritako eskakizunak betetzen badituzte eskabide horiek.

3.– Ello no obstante, si en un ejercicio presupuestario hubiere solicitudes de ayudas relativas a situaciones subvencionables que no pueden ser atendidas con los créditos presupuestarios de dicho ejercicio, podrán imputarse a los del ejercicio posterior, sin necesidad de volver a presentar la solicitud, siempre que las citadas situaciones cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto para la obtención de las ayudas.

4.– Publizitate-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloan eskumena duen sailak, sailburuaren agindu baten bidez, urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan argitaratuko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko aurrekontu-zuzkidura, edo, hala badagokio, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den zenbatekoa.

4.– A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad, el departamento competente en materia de política familiar, mediante Orden de la Consejera o Consejero, publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, en el primer trimestre de cada año la dotación presupuestaria correspondiente para la financiación de las ayudas económicas previstas en el presente Decreto, o, en su caso, el importe que resulte de su actualización.

5.– Dekretuan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei emango zaizkie laguntzak, deialdi ireki bidez, eta ondoz ondo esleituko dira, eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera, espedientea osorik dagoen unearen arabera.

5.– Las ayudas se concederán en régimen de concesión mediante convocatoria abierta a todas las personas solicitantes que cumplan con lo dispuesto en el Decreto, adjudicándose de forma sucesiva, atendiendo al orden de presentación de las solicitudes, en función del momento en que el expediente esté completo.

Eskaera zuzentzeko edo osatzeko eskatu behar bada, bata edo bestea gauzatzeko eguna eta ordua hartuko dira erreferentziatzat. Horretarako, eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraituko zaio (eguna eta ordua), espedientea osatzen den unearen arabera.

Si se precisase requerir la subsanación o compleción de la solicitud, se tomará como referencia la fecha y hora en que una u otra se materialicen. A tal efecto, se estará al orden de presentación de las solicitudes (fecha y hora), en función del momento en que el expediente esté completo.

5. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta zenbateko hori zehazteko irizpideak.

Artículo 5.– Cuantía de la ayuda y criterios para su determinación.

1.– Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, enplegatzaileak seme-alaba adingabeen zaintzaileak kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako kuotak hartuko dira oinarritzat, barne hartuta bai enplegatzailearen konturako kuota eta bai enplegatuaren konturako kuota.

1.– Para la determinación de la cuantía de la ayuda se tomará como base las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de cuidadoras o cuidadores de las hijas o hijos menores, comprendiendo tanto la cuota a cargo de la persona empleadora como la cuota a cargo de la persona empleada.

2.– Oinarri horri ehuneko jakin bat aplikatuko zaio, familia-errenta estandarizatuaren arabera. Errenta hori kalkulatzeko, kontuan hartuko dira Familia-politiken esparruan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak esleitzen dien irismena, familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea.

2.– Sobre la citada base se aplicará un porcentaje determinado en función de la renta familiar estandarizada, renta para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar, y así:

a) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 100 lagunduko da diruz.

a) A una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros se le subvencionará el 100 % de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

b) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurotik gorakoa eta 50.000 eurokoa edo txikiagoa bada, enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 75 lagunduko zaio diruz.

b) A una renta familiar estandarizada superior a 20.000 e igual o inferior a 50.000 euros se le subvencionará el 75 % de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

c) Familia-errenta estandarizatua 50.000 euro baino handiagoa bada, enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 25 lagunduko da diruz.

c) A una renta familiar estandarizada que resulte superior a 50.000 euros se le subvencionará el 25 % de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

3.– Laguntza eskuratzeko baldintzak hilabeteko aldia baino txikiagoetan betetzen badira, laguntzen zenbatekoa proportzioan kalkulatuko da.

3.– Cuando las condiciones de acceso a la ayuda se cumplan por períodos inferiores al mes, la cuantía de la ayuda se determinará de forma proporcional.

Kasu horretan, 30 eguneko hilabetea hartuko da beti erreferentziatzat.

En ese caso, la referencia del mes se tomará siempre considerando un mes de 30 días.

6. artikulua.– Familia-errentaren maila kalkulatzea.

Artículo 6.– Cálculo del nivel de renta familiar.

1.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek baimena ematen badiote laguntzak kudeatzen dituen organoari errenta-maila zehazteko behar den informazioa eskatzeko dagokion administrazioari, organo horrek, hala badagokio, familia-unitatea osatzen duten gurasoek adierazitako administrazioetatik bildutako informazioa bakarrik hartuko da kontuan.

1.– En los casos en que las personas progenitoras de la unidad familiar autoricen al órgano gestor de las ayudas la petición a la Administración que corresponda de la información necesaria para determinar el nivel de renta, se tendrá en cuenta únicamente la información recabada por dicho órgano, en su caso, de las Administraciones que se hayan indicado por las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar.

2.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egin ez badute, familia-errentaren maila zehazteko, zerga-administrazioak edo zerga-administrazio bidezkoek eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bildutako informazioa hartuko da kontuan, eta dekretu hau kudeatzen duen organoari emango zaio, zerga-arlokoak ez diren xedeetarako informazioa elektronikoki emateari buruzko lankidetza-hitzarmenen arabera.

2.– Cuando las personas progenitoras de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el nivel de renta familiar se determinará en base a la información recabada por la Administración tributaria o las Administraciones tributarias que procedan, así como Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y proporcionada al órgano gestor del presente Decreto en virtud de los Convenios de Colaboración en materia de suministro de información para finalidades no tributarias por medios electrónicos.

3.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek berariazko baimena eman ez badute laguntza ekonomikoak kudeatzen dituen organoak dagokion administraziotik zuzenean eskuratu dezan errenta-maila zehazteko behar den informazioa, eta eskatzen den dokumentazioa aurkeztu ez badute, baina, aldi berean, egiaztatu bada betetzen direla laguntza jasotzeko gainerako eskakizunak, familia-errenta estandarizatutzat hartuko dira, eta laguntzaren gutxieneko zenbatekoa jasotzea ekarriko du.

3.– En el supuesto de que las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar no hubiesen autorizado expresamente a que el órgano gestor de las ayudas económicas obtenga directamente de la Administración que corresponda la información necesaria para determinar el nivel de renta y no aportaran la documentación requerida, pero se haya acreditado el cumplimiento de los restantes requisitos de acceso a la ayuda, se les considerará una renta familiar estandarizada que determine la ayuda en su cuantía mínima.

7. artikulua.– Onuradunak eta egoera hori lortzeko eskakizunak.

Artículo 7.– Personas beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

Laguntzaren onuradun izan ahal izango da familia-unitatea osatzen duen gurasoa, baldintza hauek betez gero:

Podrá acceder a la condición de beneficiaria de la ayuda la persona progenitora integrante de la unidad familiar que cumpla los siguientes requisitos:

1.– Familia-etxearen titular gisa agertzea seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.

1.– Figure como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado de la hija o del hijo.

2.– Jarduketa diruz lagungarriak dirauen artean eta eskabidea aurkezten den unean, eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean bizitzea eta bertako erroldan azaltzea seme-alabekin batera, zeinak zaintzeko kontratatzen baita langilea.

2.– Resida, y figure en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi junto con la hija o el hijo para cuyo cuidado se contrata a la persona cuidadora, durante el desarrollo de la actuación subvencionable y en el momento de presentar la solicitud.

Semearekin edo alabarekin batera erroldatuta egoteko betekizun hori betetzeaz salbuetsita egongo da epailearen ebazpen baten bidez zaintza eta jagoletza partekatua ezarri bada; kasu horretan, adingabearen zaintza eta jagoletzaren ardura duen edonorekin erroldatuta egon beharko du.

Se excepciona la exigencia de empadronamiento conjunto con el hijo o la hija en aquellos supuestos de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, en los que la persona menor deberá estar empadronada con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.

3.– Onuraduna eskabidea aurkeztu aurreko urtean etenik gabe erroldatuta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean, edo bost urtez segidan justu aurreko hamar urteetan.

3.– Haya estado empadronada en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi de forma continuada en el año anterior a la presentación de la solicitud, o durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

4.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek jarduera ordaindu bat gauzatu behar dute –bai besteren kontura, bai norberaren kontura–, edo, bestela, lan egiteko erabateko desgaitasun iraunkor absolutua edo osoa izan beharko dute, edo baliaezintasun handia.

4.– La persona o personas progenitoras integrantes de la unidad familia deben ejercer una actividad retribuida por cuenta ajena o propia, o tener reconocida una incapacidad permanente absoluta, total para trabajar o gran invalidez.

5.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek jarduera egiten duten sektoreko lanaldi osoari dagokion lanaldia izan behar dute.

5.– La persona o personas progenitoras integrantes de la unidad familia deben tener una jornada laboral cuya duración se corresponda a la jornada completa del sector en el que ejerza su actividad.

Kasu hauetan, eskakizun horretatik salbuetsiko da:

Dicho requisito queda excepcionado en los siguientes casos:

– Guraso bakarreko familiak.

– Familias monoparentales.

– Familia ugariak.

– Familias numerosas.

– Familia-unitateak, zeinetan mendekotasun larria, mendekotasun handia edo % 50eko desgaitasuna baino handiagoa duen kideren bat baitago.

– Unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa, gran dependencia, o discapacidad superior al 50 %.

– Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukaten familia-unitateak.

– Unidades familiares con alguna persona miembro víctima de violencia de género.

Zerrendatutako egoera horietan, onartuko da gurasoetako bat lanaldi murriztuan edo partzialean egotea, bere jarduera egiten duen sektoreko lanaldi osoari dagokion lanaldiarekiko % 50eko lanaldian edo handiagoan, kasu bietan.

En los supuestos relacionados se admitirá que una de las personas progenitoras se encuentre en situación de reducción de jornada de trabajo o en una contratación parcial, en ambos casos trabajando en una jornada igual o superior al 50 % respecto a una jornada completa del sector en el que ejerza la actividad.

6.– Familia-unitatea osatzen duen ezein guraso ezin da lan-kontratuaren etete-egoeran egon jaiotzagatik edo adingabeak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan. Halaber, ezin da egon enplegu-erregulazioko espediente oso edo partzial baten menpe.

6.– Ninguna de las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar pueden encontrarse en situación de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado de persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social, ni afectada por un expediente de regulación de empleo total o parcial.

7.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

7.– Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

8.– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

8.– Se halle al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

9.– Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusten den egoeretako batean.

9.– No se halle incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10.– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, dagokion zehapenean ezarritako aldian, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikuluaren arabera.

10.– No se encuentre sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, durante el período impuesto en la correspondiente sanción, en virtud del artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

8. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak egiaztatzeko agiriak eta laguntza-eskabideak.

Artículo 8.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso y solicitudes de ayuda.

1.– Familia-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu bidez onartuko dira bai laguntzak eskuratzeko baldintzak egiaztatzen dituen dokumentazioa, bai laguntza-eskabideen ereduak.

1.– Tanto la documentación que acredita los requisitos de acceso, como los modelos de solicitudes de la ayuda se aprobarán mediante Orden de la Consejera o Consejero competente en materia de política familiar.

2.– 7. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa ezarritako elkarreragingarritasun-mekanismoen bidez eskatuko da, salbu eta interesdunak aurka egiten badu arrazoiak emanez.

2.– La documentación acreditativa de los requisitos establecidos en el artículo 7 se recabará mediante los mecanismos de interoperabilidad establecidos, salvo que conste oposición motivada por parte de la persona interesada.

Aurka eginez gero edo, kontsulta egin ostean, dokumentazioa lortu ezin bada, arrazoia zeinahi dela ere, eskatzaileak berak aurkeztu beharko du dokumentazio hori.

Si se produce oposición o si, realizada la consulta, no es posible obtener dicha documentación, cualquiera que fuere la causa, la persona solicitante deberá aportar dicha documentación.

3.– Eskabide-ereduak erantzukizunpeko adierazpen bat izango du, gutxienez honako hauek jasoko dituena:

3.– El modelo de solicitud contendrá una declaración responsable con, al menos, los siguientes extremos:

a) Ez dela inolako laguntzarik jasotzen ari 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko.

a) No estar percibiendo ninguna ayuda para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores 14 años de edad.

b) Ez zaiola ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zigorrik, eta ez dagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.

b) No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean dagoen ala ez. Erantzuna baiezkoa bada, zein prozedura den edo diren adieraziko da.

c) Si se encuentra o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En caso afirmativo se indicará el procedimiento o procedimientos de que se trate.

d) Ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoera batean.

d) No encontrarse incurso en ninguna de las restantes circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Egiazkoak direla eskabidean eta eskabideari erantsitako dokumentazioan emandako datuak.

e) La veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

4.– Laguntza ekonomikoen eskabideak elektronikoki edo aurrez aurre aurkez daitezke Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zuzenean zerbitzuak dituen bulegoetan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan, eskabide normalizatu bidez eta haren atal guztiak behar bezala beteta.

4.– Las solicitudes de las ayudas económicas podrán presentarse de forma electrónica o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.

5.– Laguntzaren informazio-fitxa https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/lana-eta-familia-bateragarri-egiteko-laguntzak-seme-alaba-adingabeak-zaintzeko-langileak-kontratatzeko/web01-tramite/eu/ webgunean dago eskuragai. Bertan daude eskuragai bai eskabidea egiteko jarraibideak eta bai eskabide-inprimakiak.

5.– La ficha informativa de la ayuda se encuentra accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0079104 En ella están disponibles tanto las instrucciones para realizar la solicitud, como los formularios de solicitud.

Halaber, eskabide-inprimakiak Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean-Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan eskuratu ahal izango dira.

Así mismo, los formularios de solicitud se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco –Zuzenean–.

9. artikulua.– Epea eta faseak.

Artículo 9.– Plazo y fases.

1.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Hauek dira laguntza-eskabideak aurkezteko faseak:

2.– Las fases para la presentación de las solicitudes de ayuda son las siguientes:

Jarduketa diruz lagungarrian nahitaezko 59 eguneko aldia igarotakoan aurkeztu ahal izango da laguntzaren lehenengo eskabidea edo hasierakoa.

La primera petición o solicitud inicial de la ayuda podrá presentarse una vez se haya cumplido el período mínimo exigido de 59 días en actuación subvencionable.

Hurrengo eskabideak edo laguntzaren jarraipen-eskabideak aurkezteko, gutxienez lau hilabete igaro beharko dira emandako aurreko laguntza-eskabidea egin zenetik; eskaera sinplifikatuan aurkeztuko dira. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko jarduketa diruz lagungarria amaituta dagoen kasuetan.

Posteriores peticiones o solicitudes de continuación de la ayuda, podrán presentarse en instancia simplificada una vez haya transcurrido un mínimo de cuatro meses desde la anterior petición de ayuda concedida. Este período mínimo no se exigirá en aquellos casos de finalización de actuación subvencionable.

Dekretu honen ondorioetarako, jarduketa diruz lagungarria amaitutzat joko da ez soilik laguntzaren eskatzaileak bere seme-alabak zaintzeko kontratatutako langilearen kontratuari amaiera ematen dionean, baita dekretu honetan laguntzak eskuratzeko finkatutako eskakizunak ez betetzeagatik amaitzen denean ere.

A efectos de este Decreto, se considera que se produce la finalización de la actuación subvencionable no solo cuando la persona solicitante de la ayuda haya puesto fin al contrato de la persona trabajadora contratada para el cuidado de su hijo o hija, sino también cuando la finalización devenga del incumplimiento de los requisitos de acceso a la ayuda establecidos en el presente Decreto.

3.– Etxeko langileen kotizazio bakoitzari dagokion laguntza Gizarte Segurantzan ordaindu eta urtebete igaro baino lehen eskatu behar da.

3.– La ayuda correspondiente a cada cotización de persona empleada de hogar debe ser solicitada antes de que transcurra un año desde su abono a la Seguridad Social.

10. artikulua.– Eskaera zuzendu eta hobetzea.

Artículo 10.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Eskabideak eta aurkezturiko dokumentazioak arau honetan finkatutako eskakizun guztiak betetzen ez baditu, edo horien edukia osatu gabe dagoela irizten bada, 10 laneguneko epean dokumentazioa osatzeko edo hutsegiteak konpontzeko eskatuko zaio eskatzaileari, eta adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskabidea baliogabetuko dela; Administrazioak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

Si la solicitud y la documentación aportada no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente norma, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskatzaileak honela zuzendu ahal izango du eskaera:

La persona solicitante de ayuda podrá subsanar:

– Elektronikoki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

– De forma electrónica, a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

– Edo aurrez aurre, Eusko Jaurlaritzako Zuzenean-Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren organoetan.

– O de forma presencial, en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta errekurtsoak.

Artículo 11.– Gestión, resolución, plazos para resolver y notificar y recursos.

1.– Familia-politikan eskumena duen zuzendaritzari dagozkio dekretu honetan araututako laguntza kudeatzeko zereginak.

1.– Las tareas de gestión de la ayuda regulada en el presente Decreto corresponden a la dirección competente en materia de política familiar.

2.– Eskatutako laguntzak laguntza horiek kudeatzeko ardura duen organoko zuzendariaren banakako ebazpen baten bidez emango dira, eta, hala badagokio, ukatuko.

2.– La concesión y, en su caso, denegación de las ayudas solicitadas, se realizará mediante resolución individualizada del Director o Directora del órgano gestor de las ayudas.

3.– Ebazteko eta ebatzitakoa interesdunari jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea erregistroan sartzeko egoitza elektronikoan sartu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntza-eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.9 artikuluan ezarritakoaren arabera. Hala ere, akatsak zuzentzeko epea zabaldu balitz, aipatutako epea etenda geratuko litzateke pertsona eskatzaileak jakinarazpena jasotzen duenetik eskatutako agiri guztiak aurkezten diren arte.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a la persona interesada será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la sede electrónica de acceso al registro, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución podrá entender desestimada la petición de subvención, conforme con lo establecido en el artículo 51.9 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Ello, no obstante, en el supuesto de que se hubiera abierto un plazo para la subsanación de defectos, el plazo aludido quedará suspendido durante el lapso que media entre la recepción de la notificación remitida a la persona solicitante y la presentación de la totalidad de la documentación solicitada.

Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Laguntzak emateko ebazpenak eta horien aldaketak eman diren espedienteen zerrenda, interesdunaren aldekoak izan badira, hiru hilean behin argitaratuko da https://www.euskadi.eus web-orriko iragarki-taula elektronikoan. Bertan, espediente-zenbakia, laguntzaren lerroa eta emandako zenbatekoa zehaztu beharko dira.

4.– La relación de aquellos expedientes en los que se hayan dictado resoluciones de concesión de las ayudas y sus modificaciones, cuando estas hayan sido favorables a la persona interesada, se publicará trimestralmente en el tablón electrónico de anuncios de la página web https://www.euskadi.eus en los que habrá de especificarse el número de expediente, línea de la ayuda y cuantía que haya sido concedida.

5.– Ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio familia-politikaren arloan eskumena duen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de política familiar, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntza emateko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaitzea. Prozedura laguntza publikoak eskuratzeko desgaikuntzarekin amaitzen bada, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezarrita, eta dirua ez bada borondatez itzuli beharreko epean itzultzen, emandako dirulaguntza indargabetu egingo da, onuradun-izaera eskuratzeko debekua izateagatik.

6.– La concesión de la ayuda prevista en el presente Decreto quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

12. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 12.– Pago de la ayuda.

1.– Emandako laguntza ordainketa baten bidez ordainduko da, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren, 13.1 artikuluan ezarritako epea igarota (laguntzari uko egin ez bazaio).

1.– La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago tras la notificación de la resolución de concesión, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 13.1, sin mediar renuncia.

2.– Laguntza ordaindu ahal izateko, onuradunak Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroan behar bezala alta emanda egon behar du. Ez badago alta emanda edo bertan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, dagokion inprimakia bete beharko du, hemen ezarritako ereduaren arabera: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa

2.– Para poder efectuar el pago de la ayuda resulta necesario que la persona beneficiaria conste dada de alta de forma correcta en el registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda. En caso de que no lo esté o quiera modificar los datos bancarios existentes en él, deberá cumplimentar el correspondiente formulario según el modelo establecido en https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– Laguntza ematen bada, ez da dirulaguntzaren ordainketarik egingo harik eta onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan arte, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

3.– Si la ayuda ha sido concedida, no se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Laguntzak ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaitzea.

4.– El pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

13. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Laguntzen onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, zehazki, honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto quedan obligadas a:

a) Emandako laguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera hamar egun balioduneko epean onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días hábiles a contar del siguiente a la notificación de la concesión no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que queda aceptada.

b) Diruz lagundutako egoeraren helburuari edo izaerari funtsean eragiten dion ororen berri ematea laguntzak kudeatzeko ardura duen zuzendaritzari.

b) Comunicar a la dirección gestora de las ayudas cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzen dutenean.

c) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

d) Emandako laguntzari dagokionez, familia-politikan eskumena duen sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduerak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak ere.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el departamento competente en materia de política familiar y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

14. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketak.

Artículo 14.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharren bat betetzen ez badu, laguntzak kudeatzen dituen organoaren zuzendariak, onuradunari entzun eta dagokion prozedura gauzatu ondoren, emandako laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la persona que ostente la dirección del órgano gestor de las ayudas, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Gainera, emandako laguntza ordaindu bada, bidezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako zenbatekoa itzultzeko betebeharra adieraztea bai eta dirulaguntzen arloan berandutze-interesa eskatzea ere, dirulaguntza ordaintzen denetik itzultzea bidezkoa dela erabakitzen den egunera arte, edo zordunak itzulketa sartzen duen egunera arte, hura baino lehenagokoa bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

2.– Además, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

3.– Itzulketa gauzatzeko, proportzionaltasun-irizpideei jarraituko zaie. Dekretu honetan araututako eta iragarritako laguntzak aldi jakin batean gertatzen diren egoera diruz lagungarriei buruzkoak dira. Beraz, aldi baterako ez-betetze partzialaren arabera zehaztuko da laguntza jasotzeko baldintzak bete diren aldian laguntzaren aitortza, baita ez-betetzea gertatu den aldiari dagokion itzulketa ere.

3.– El reintegro se aplicará de acuerdo a criterios de proporcionalidad. Dado que las ayudas reguladas y convocadas en el presente Decreto se refieren a situaciones subvencionables desarrolladas durante un período de tiempo determinado, el incumplimiento temporal parcial determinará el reconocimiento de la ayuda durante el período en el que se han cumplido las condiciones de acceso a la ayuda, y el correspondiente reintegro del período de tiempo en el que se ha producido el incumplimiento.

4.– Hori guztia, hargatik eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako ekintzak, bat etorriz abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak xedatutakoarekin, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko eskakizunak, erregimena eta betebeharrak ezartzen baititu.

4.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

5.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

5.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

15. artikulua.– Aldi berean beste dirulaguntza batzuk jasotzea.

Artículo 15.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Dekretu honetan araututako laguntzak ez dira bateragarriak Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluan –seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia laburtu duten langileentzako laguntzak– eta III. kapituluan araututakoekin –mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia laburtu duten langileentzako laguntza–. Bateraezintasun horiek familia-unitateari aplikatzen zaizkio.

1.– Las ayudas reguladas en el presente Decreto son incompatibles con las reguladas en los Capítulos II –ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos e hijas– y III –ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria-del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas incompatibilidades se aplican respecto a la unidad familiar.

2.– Honako kasu hauetan salbuetsiko da bateraezintasuna:

2.– La incompatibilidad se excepciona en los siguientes casos:

– Guraso bakarreko familiak.

– Familias monoparentales.

– Familia ugariak.

– Familias numerosas.

– Familia-unitateak, zeinetan mendekotasun larria, mendekotasun handia edo % 50eko desgaitasuna baino handiagoa duen kideren bat baitago.

– Unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa, gran dependencia, o discapacidad superior al 50 %.

– Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukaten familia-unitateak.

– Unidades familiares con alguna persona miembro víctima de violencia de género.

Zerrendatutako kasuetan, familia-unitate batek dekretu honetan araututako laguntza eta Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan araututako laguntzak jasotzea onartuko da.

En los supuestos relacionados se admitirá que una unidad familiar sea perceptora de la ayuda regulada en el presente Decreto y de las ayudas reguladas en el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

3.– Laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako eman ditzaketen beste batzuekin, artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitakoez bestelakoekin, baldin eta horiek metatzeak ez badu gainfinantzaketarik eragiten.

3.– Las ayudas serán compatibles con otras que, distintas de las indicadas en el párrafo 1 de este artículo, pudieran conceder otras entidades públicas o privadas para el mismo fin, siempre que de su acumulación no se derive sobrefinanciación.

4.– 1. paragrafoko salbuespenean eta 2. paragrafoan aurreikusitako pilaketa gertatuz gero, dekretu honetan ezarritako diruz laguntzeko moduko jarduerei emandako laguntzen zenbatekoak ezingo dira izan enplegatzaileak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaindutako kuotak baino handiagoak. Muga hori gaindituz gero, gaindikin hori saihesteko behar den zenbatekoan murriztuko da araudi honen babesean emango den edo eman den laguntza.

4.– En el supuesto de concurrencia previsto en la excepción del párrafo 1 y en el párrafo 2, la suma de las ayudas a las actuaciones subvencionables establecidas en el presente Decreto no podrá superar las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. Si se produjera un exceso respecto a dicho límite se reducirá el importe de la ayuda a conceder o concedida al amparo de la presente normativa en la cuantía necesaria para evitar dicho exceso.

16. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 16.– Inspección y control.

Familia-politikaren gaineko eskumena duen sailak ikuskapen- eta kontrol-lanak egin ditzake dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.

El departamento competente en política familiar podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por el presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA
DISPOSICION ADICIONAL

2022ko aurrekontu-zuzkidura: dekretu honetan 2022ko ekitaldirako aurreikusitako laguntzak emateko aurrekontu-zuzkidura 4.000.000,00 eurokoa da guztira, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako 10.3124.22.451.22/0600 aurrekontu-partidan ezarrita dago.

Dotación presupuestaria 2022: la dotación presupuestaria consignada para atender a las ayudas previstas en el presente Decreto durante el ejercicio 2022 asciende a un importe total de 4.000.000,00 de euros, dentro de la partida presupuestaria 10.3124.22.451.22/0600, establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Dekretu hau indarrean jarri arte, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren V. kapituluaren babespean egon diren diruz laguntzeko moduko egoerak araudi horretan aurreikusitako zenbateko ekonomikoen arabera lagunduko dira diruz.

Las situaciones subvencionables que hasta la entrada en vigor del presente Decreto han estado amparadas por el Capítulo V del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, se subvencionarán con las cuantías económicas previstas por dicha normativa.

Era berean, arau horrek zuzenduko ditu seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren V. kapituluaren babesean eman direnak edo izapidetzen ari direnak.

Así mismo, las ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores concedidas o que se encuentren en tramitación al amparo del Capítulo V del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, se regirán por dicha normativa.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

2021eko uztailaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean sortutako kotizazioengatiko laguntzak 2022an eskatu beharko dira.

Las ayudas por cotizaciones devengadas entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 habrán de solicitarse en todo caso en el año 2022.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta, bereziki, 2019ko urriaren 23ko Agindua, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako laguntza-eskaeren instantzia normalizatuak onartzen dituena.

Queda derogada todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, y en particular, la Orden de 23 de octubre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban las instancias normalizadas de las solicitudes de las ayudas previstas en los capítulos II, III y V del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren xedapen hauek ezabatzen dira:

Se suprimen las siguientes disposiciones del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral:

– 1.d) artikulua.

– El artículo 1.d).

– 2. artikuluko 1. paragrafoko bigarren gidoia.

– El segundo guión del apartado 1 del artículo 2.

– V. kapitulua.

– El Capítulo V.

– 60. artikuluan V. kapituluari buruz egiten diren aipamenak.

– Las referencias que al Capítulo V se contienen en el artículo 60.

– 61.2 c) artikulua.

– El artículo 61.2 c).

– 62. artikuluko 4. apartatuan V. kapituluari buruz egiten diren aipamenak.

– Las referencias que al Capítulo V se contienen en el apartado 4 del artículo 62.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 21.1d) artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da:

Se modifica el artículo 21.1d) del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que queda redactado de la siguiente forma:

«d) Gizarte Segurantzaren "Lan-bizitzaren txostena" dokumentua.

«d) El documento "Informe de Vida Laboral" de la Seguridad Social.

Gainera, lanaldi-murrizketen kasuan, IDC dokumentua aurkeztu beharko da, "Kotizaziorako Datuen Txostena – Besteren Konturako Langileak", Gizarte Segurantzarena, murrizketa seme-alabak zaintzeko dela zehazten duena–, kontratu mota –lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa– eta diruz laguntzeko moduko jarduketan egon den aldia. Etxeko Langileentzako Sistema Berezian kotizatzen duten langileen kasuan, lanaldi-murrizketa enplegatzailearen ziurtagiriaren bidez egiaztatu ahal izango da. Ziurtagiri horren eredua sailburuaren agindu baten bidez onartuko da.

Además, en el caso de las reducciones de jornadas, deberá aportar el documento de "IDC Informe de Datos para la Cotización – Trabajadores por cuenta ajena" de la Seguridad Social que detalle que la reducción es para el cuidado de hijos e hijas-, tipo de contrato – a tiempo completo o a tiempo parcial- y período durante el que se ha estado en actuación subvencionable. En el supuesto concreto de las personas trabajadoras que cotizan en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, la reducción de jornada podrá acreditarse mediante certificación de la persona empleadora, el modelo de dicho certificado se aprobará a través de una Orden de la Consejera o Consejero.

Gizarte Segurantzako autonomoen araubide bereziko kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentzia-baja eskatuko. Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, non egiaztatzen den kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide direla, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudela, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa–, diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, kotizazio-mota eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak».

A las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia. En ese caso, deberán presentar certificado de la sociedad cooperativa acreditando su condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, la situación de excedencia o reducción de jornada, tipo de contrato – a tiempo completo o a tiempo parcial-, períodos de tiempo en actuación subvencionable, tipo de cotización y si la misma ha sido alterada en la situación de excedencia o reducción de jornada».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Aldatu egiten da Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 35.1.f) artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Se modifica el artículo 35.1.f) del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que queda redactado de la siguiente forma:

f) Gizarte Segurantzaren «Lan-bizitzaren txostena» dokumentua.

f) El documento «Informe de Vida Laboral» de la Seguridad Social.

Gainera, lanaldi-murrizketen kasuan, IDC dokumentua aurkeztu beharko da, «Kotizaziorako Datuen Txostena – Besteren Konturako Langileak», Gizarte Segurantzarena, murrizketa seme-alabak zaintzeko dela zehazten duena–, kontratu mota –lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa– eta diruz laguntzeko moduko jarduketan egon den aldia. Etxeko Langileentzako Sistema Berezian kotizatzen duten langileen kasuan, lanaldi-murrizketa enplegatzailearen ziurtagiriaren bidez egiaztatu ahal izango da. Ziurtagiri horren eredua sailburuaren agindu baten bidez onartuko da.

Además, en el caso de las reducciones de jornadas, deberá aportar el documento «IDC Informe de Datos para la Cotización – Trabajadores por cuenta ajena» de la Seguridad Social que detalle que la reducción es para el cuidado de familiares-, tipo de contrato – a tiempo completo o a tiempo parcial- y período durante el que se ha estado en actuación subvencionable. En el supuesto concreto de las personas trabajadoras que cotizan en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, la reducción de jornada podrá acreditarse mediante certificación de la persona empleadora, el modelo de dicho certificado se aprobará a través de una Orden de la Consejera o Consejero.

Gizarte Segurantzako autonomoen araubide bereziko kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentzia-baja eskatuko. Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, non egiaztatzen den kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide direla, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudela, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa–, diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, kotizazio-mota eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

A las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia. En ese caso, deberán presentar certificado de la sociedad cooperativa acreditando su condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, la situación de excedencia o reducción de jornada, tipo de contrato – a tiempo completo o a tiempo parcial-, períodos de tiempo en actuación subvencionable, tipo de cotización y si la misma ha sido alterada en la situación de excedencia o reducción de jornada.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Aldatu egiten da Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 60. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Se modifica el artículo 60 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que queda redactado de la siguiente forma:

«Bateraezinak dira, alde batetik, dekretu honetako II. kapituluan eta III. kapituluan eta, bestetik, 102/2022 Dekretuan aurreikusitako laguntzak (102/2022 Dekretua, irailaren 7koa, 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzkoa). Bateraezintasun horiek familia-unitateari aplikatzen zaizkio.

«Son incompatibles entre sí las ayudas previstas, por un lado, en el Capítulo II y Capítulo III del presente Decreto, y, por otro lado, en el Decreto 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de edad. Dichas incompatibilidades se aplican respecto a la unidad familiar.

Honako kasu hauetan geratzen da salbuetsita bateraezintasuna:

La incompatibilidad queda excepcionada en los siguientes casos:

– Guraso bakarreko familiak.

– Familias monoparentales.

– Familia ugariak.

– Familias numerosas.

– Familia-unitateak, zeinetan mendekotasun larria, mendekotasun handia edo % 50eko desgaitasuna baino handiagoa duen kideren bat baitago.

– Unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa, gran dependencia, o discapacidad superior al 50 %.

– Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukaten familia-unitateak.

– Unidades familiares con alguna persona miembro víctima de violencia de género.

Zerrendatutako kasuetan, onartu egingo da familia-unitate batek dekretu honetan araututako laguntzak eta 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzko irailaren 7ko 102/2022 Dekretuan aurreikusitako laguntzak jasotzea».

En los supuestos relacionados se admitirá que una unidad familiar sea perceptora de las ayudas reguladas en el presente Decreto y de la ayuda regulada en el Decreto 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de edad».

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Desarrollo reglamentario.

Familia-politikan eskumena duen sailburuari ahalmena ematen zaio Dekretu hau garatzeko eta egikaritzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta a la Consejera o Consejero del departamento competente en materia de política familiar para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo hilabeteko lehen egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko irailaren 7an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de septiembre de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental