Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2021eko ekainaren 25a, ostirala

N.º 125, viernes 25 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3644
3644

AGINDUA, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta botilatutako uraren sektoreetara bideratutako 2021. urterako ezohiko laguntzak onartzen dituena.

ORDEN de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las ayudas extraordinarias a los sectores del vino, txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua envasada.

COVID-19aren pandemiak nahasmendu handia eragin du etxetik kanpo kontsumitzen diren edarien merkatuan. Sektore batzuetan, aldi baterako ezohiko neurriak ezarri ziren erregelamenduzko xedapen jakin batzuetan salbuespenak baimentzeko eta, hala, COVID-19aren pandemiak merkatuan eragindako nahasmenduari aurre egiteko. Dena den, neurri horiek baliagarriak izan arren, edarien merkatuak ezin izan du leheneratu oreka eskaintzaren eta eskariaren artean, eta ez da epe laburrera edo ertainera gertatzea aurreikusten, gaur egungo larrialdi sanitarioa denboran luzatzen ari delako.

La pandemia de COVID-19 ha provocado una importante perturbación del mercado de bebidas consumidas fuera del hogar. En algunos sectores se establecieron medidas excepcionales de carácter temporal que autorizaban excepciones a determinadas disposiciones reglamentarias para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de la utilidad de estas medidas, el mercado de bebidas no ha conseguido restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda y no se espera que lo haga a corto o medio plazo debido a la continuidad en el tiempo de la actual emergencia sanitaria.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta botilatutako uraren kontsumoa hertsiki lotuta dago ostalaritzarekin, sukaldaritzarekin eta ospakizun edo ekitaldi jendetsuekin. Oro har, etxetik kanpoko kontsumoarekin. Horregatik, jarduerari ezarritako mugek eta ostalaritzak, tabernek eta jatetxeek pairatu dituzten aldi baterako itxierek nabarmen eragin dute jarduera ekonomikoan, eta horri edukiera handiko ekitaldi edo ospakizun oro bertan behera utzi behar izana gehitu behar zaio.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, el consumo de tanto de vino, como de txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua envasada está fundamentalmente ligado a la hostelería, la restauración y las celebraciones o eventos multitudinarios. En general, al consumo fuera del hogar. Es por ello que su actividad económica se ha visto fuertemente impactada por las limitaciones a la actividad y cierres temporales que ha sufrido la hostelería, bares y restaurantes, sumados a la cancelación de cualquier tipo de evento o celebración de amplio aforo.

Gainera, COVID-19aren pandemiari aurre egiteko hartu diren neurrien artean daude bilera sozialetako eta ospakizunetako parte-hartzaileen kopuruan nahiz etxetik kanpo jan eta edateko aukeretan ezarritako murrizketak. Ekitaldi publikoak eta festa pribatuak bertan behera uzteaz gain, leku batzuetan konfinamendua aplikatzen da oraindik. Horren guztiaren ondorioz, edari horien kontsumoak nabarmen egin du behera, eta nekez berreskuratu edo konpentsatuko da urtea amaitu aurretik.

Además, entre las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19 se incluyen las restricciones impuestas en cuanto al número de participantes en las reuniones sociales y celebraciones y a las posibilidades de comer y beber fuera del hogar. En algunas zonas se sigue imponiendo un confinamiento, unido a la abolición de los actos públicos y fiestas privadas. Todo ello ha conllevado un descenso muy importante en el consumo de estas bebidas, que difícilmente se recuperará o compensará en lo que queda de año.

Horrez gain, krisialdiaren iraupenak sortzen duen ziurgabetasuna –dirudienez, 2021. urte amaieratik haratago luzatuko da– epe luzerako kalteak eragiten ari da; izan ere, kontsumoa ez da berreskuratuko ziurrenik, eta merkatu nazionalak eta esportaziokoak galduko dira. Faktoreen konbinazio hori inpaktu negatibo nabarmena izaten ari da prezioetan.

Asimismo, la incertidumbre en cuanto a la duración de la crisis, que, según cabe esperar, se prolongará seguramente más allá de finales de 2021, está causando daños a largo plazo, ya que es poco probable que el consumo se recupere y se perderán mercados nacionales y de exportación. Esta combinación de factores está teniendo un impacto negativo significativo en los precios.

Horrenbestez, COVID-19aren pandemiari aurre egiteko ezarri diren murrizketak luzaroko direla eta horiei eusteko premia kontuan hartuta, are okerragoak dira edari horien merkataritza-irtenbide nagusiak jasaten ari diren nahasmendu ekonomiko larria eta produktuen eskariak jasan dituen ondorio negatiboak.

Por consiguiente, y habida cuenta del carácter prolongado de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y de la necesidad de mantenerlas, la grave perturbación económica que sufren las principales salidas comerciales de estas bebidas, los consiguientes efectos negativos en la demanda de los productos se ven exacerbados.

Merkatuaren nahasmendu handia eta kontrako inguruabarren ugaritasuna kontuan hartuta, beharrezkotzat jotzen da ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta botilatutako uraren sektoreei laguntzeko neurriak martxan jartzea, merkatuko eskaintza orekatzen eta harekin lotutako jarduera eta enpleguak mantentzen laguntzeko.

En vista de esta perturbación del mercado, de excepcional magnitud, y de la acumulación de circunstancias adversas, se considera necesaria la puesta en marcha una medida de ayuda a los sectores de bebidas de vino, txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua embotellada buscando ayudar a equilibrar la oferta del mercado y permitir el mantenimiento de la actividad y de los empleos ligados a ella.

Jasotako neurriek honako hauei egiten diete erreferentzia: batetik, ardoaren eta txakolinaren kasuan, 2020-2021 kanpainarako krisi-destilaziorako laguntzak martxan jartzeari; eta bestetik, ardoa eta txakolina upeleratzeko laguntza-neurriei, eskaintzaren ikuspuntutik merkatua berregituratzeko helburuarekin. Uraren kasuan ere upeleratze pribaturako laguntza aukeratu da, arrazoi berberagatik.

Las medidas que se recogen se refieren, por un lado, en el caso del vino y txakoli, a la puesta en marcha de ayudas a una destilación de crisis para la campaña 2020-2021 y; por otro lado, se afrontan medidas de ayudas al almacenamiento de vino y txakoli con la finalidad de reequilibrar el mercado desde el lado de la oferta. En el caso del agua también se elige una ayuda al almacenamiento privado por la misma razón.

Bestalde, upeleratutako sagardo naturalaren soberakinen egoerari irteera eman beharrak argi eta garbi justifikatzen du laguntza, sobera geratu den sagardo naturala ozpin bihurtzea proposatzen baita; horrek merkatuko eskaintza orekatzen lagunduko du, eta lotutako jarduera eta enpleguak mantentzea ahalbidetuko du.

Por otro lado, la necesidad de dar salida a la situación de excedentes de sidra natural almacenada, justifica la ayuda que se propone de destinar la sidra natural excedentaria a vinagre, lo que ayudará a equilibrar la oferta del mercado y permitirá el mantenimiento de la actividad y de los empleos ligados a ella.

Artisau-garagardoaren kasuistika oso bestelakoa da, ezin baita upeleratu edo destilatu. Kasu horretan, enpresaren kaudimena babesteko laguntza bat proposatzen da, galera ekonomikoarekin eta haren ekoizpen-gaitasunarekin lotua.

La cerveza artesana tiene otra casuística diferente, ya que no es posible su almacenamiento o destilación. En este caso, propone una ayuda de apoyo a la solvencia empresarial, ligada a la pérdida económica y a su capacidad productiva.

Agindu honetan jasotzen diren laguntzak COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestera bideratutako estatu-laguntzako neurriei buruzko denbora-esparruaren arabera emango dira, eta honako hauek beteko dituzte: Batzordearen 2020ko martxoaren 19ko Jakinarazpena, C(2020)1863 (AO C 91I, 2020ko martxoaren 20koa), Batzordearen C(2020) 2215 (AO C 112I, 2020ko apirilaren 4koa, 1. or.), C(2020) 3156 (AO C 164, 2020ko maiatzaren 13koa, 3. or.), C(2020) 4509 (AO C 218 2020ko uztailaren 2koa, 3. or.), C(2020) 7127 (AO C 340I, 2020ko urriaren 13koa, 1. or.) eta C(2021) 564 (AO C 34, 2021eko otsailaren 1ekoa, 6. or.) jakinarazpenek aldatua; eta Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian onartutako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko denbora-esparru nazionala (dirulaguntza zuzenak, itzul daitezkeen aurrerakinak, zerga-arloko abantailak, mailegu-bermeak eta interes-tasekin lotutako hobariak), COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko helburuarekin, baita hark erabaki hauetan onartutako ondorengo aldaketak ere: SA.57019 (2020/N), 2020ko apirilaren 24koa; SA.59196 (2020/N), 2020ko abenduaren 11koa; eta SA.59723 (2020/N), 2021eko otsailaren 19koa.

Las ayudas que se contemplan en la presente Orden se concederán con arreglo al Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, regulado mediante la Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020, C(2020)1863 (DO C 91I de 20-03-2020), modificada por Comunicaciones C(2020) 2215 de la Comisión (DO C 112I, 04-04-2020, p. 1), C(2020) 3156 (DO C 164 de 13-05-2020, p. 3), C(2020) 4509 (DO C 218 de 02-07-2020, p. 3), C(2020) 7127 (DO C 340I , 13-10-2020, p. 1) y C(2021) 564 (DO C 34 de 01-02-2021, p. 6), y el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinados a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, así como sus modificaciones posteriores aprobadas por la misma en sus decisiones SA.57019 (2020/N), de 24 de abril de 2020, SA.59196 (2020/N) de 11 de diciembre de 2020, y SA.59723 (2020/N), de 19 de febrero de 2021.

Denbora-esparru hori 2021eko abenduaren 31ra arte izango da aplikagarria, eta, pandemiaren testuingurura egokitzeko izan dituen bost aldaketen ondoren finkatutako bertsioan, 3.1 apartatuan zenbateko mugatuko zuzeneko dirulaguntzak emateko aukera gaitzen da.

Este Marco Temporal resulta aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, y en su versión consolidada tras las cinco modificaciones que ha tenido para ir adaptándose al contexto de la pandemia, en el apartado 3.1 habilita la posibilidad de conceder subvenciones directas de importe limitado.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluan jasotako gaikuntzan aurreikusitakoaren arabera, Administrazioarekin bitarteko elektronikoak erabiliz jarri behar da harremanetan laguntza-lerroetarako, kontuan hartuta balizko onuradunek haien arduraldi profesionaletik eratorritako ezaugarri batzuk dituztela (gaikuntza hori ahalbidetzen dutenak), kontuan hartuta sektoreari laguntzeko eta hura kontrolatzeko araudiak harreman elektronikoak ezartzen dizkiela haien hartzaileei (informazio-betebehar guztiak betetzeko) eta kontuan hartuta ohiko ekipamendua dagoela harreman elektronikoak ahalbidetzeko, beharrezkoak diren baliabide elektronikoak erabiltzeko aukera dutela ziurtatuz.

Conforme a lo previsto en la habilitación contenida en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se dispone la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con la Administración para las distintas líneas de ayudas, considerando que los potenciales beneficiarios presentan unas características derivadas de su dedicación profesional que permiten el empleo de esa habilitación, teniendo en cuenta que por la normativa en materia de ayuda y control del sector ya impone relaciones electrónicas a sus destinatarios para cumplir con sus obligaciones de información y en todo caso se cuenta con equipamiento habitual que permite las relaciones electrónicas, quedando acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Horregatik guztiagatik, behar adina zuzkidura dagoenez Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onesten dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legean baimendutako kredituen arabera, laguntzen deialdi hau argitaratu da.

Por todo lo anterior, al existir dotación suficiente según los créditos autorizados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, se publica la presente convocatoria de ayudas.

Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako sailburuek, kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute.

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, Ley de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

2021erako, honako sektore hauei bideratutako laguntza-deialdiaren oinarriak onartzea: ardoaren sektoreari, ardoa eta txakolina destilatzeko edo modu pribatuan upeleratzeko; sagardoaren sektoreari, sagardo naturala ozpin bihurtzeko; botilatutako uraren sektoreari, upeleratze pribaturako; eta artisau-garagardoaren sektoreari, enpresa-kaudimenean laguntzeko. Oinarriak agindu honen I. eranskinean eta hurrengoetan jasotzen dira.

Aprobar, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas extraordinarias a los sectores del vino, para la retirada de vino y txakoli a destilación o a almacenamiento privado, al sector de la sidra para la retirada de sidra natural con destino a la elaboración de vinagre, al sector del agua embotellada, para el almacenamiento privado, y al sector de la cerveza artesanal, de apoyo a la solvencia empresarial, que se recogen en el Anexo I y siguientes de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZATI OROKORRA
PARTE GENERAL

1. oinarria.– Xedea eta izaera.

Base 1.– Objeto y naturaleza.

1.– Agindu honen xedea da, 2021eko ekitaldirako, honako sektore hauei bideratutako laguntza-deialdiaren oinarriak onartzea: ardoaren sektoreari, ardoa eta txakolina destilatzeko edo modu pribatuan upeleratzeko; sagardoaren sektoreari, sagardo naturala ozpin bihurtzeko; botilatutako uraren sektoreari, upeleratze pribaturako; eta artisau-garagardoaren sektoreari, enpresa-kaudimenean laguntzeko.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar, para el ejercicio 2021, ayudas extraordinarias a los sectores del vino, para la retirada de vino y txakoli a destilación o a almacenamiento privado, al sector de la sidra para la retirada de sidra natural con destino a la elaboración de vinagre, al sector del agua embotellada, para el almacenamiento privado, y al sector de la cerveza artesanal de apoyo a la solvencia empresarial.

2.– Agindu honen babespean ematen diren laguntzak ez dira itzuli beharreko dirulaguntzak izango.

2.– Las ayudas que se concedan en el ámbito de la presente Orden, tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables.

3.– Laguntza hauen xedea da ardoa, txakolina, sagardoa eta botilatutako ura ekoizten duten enpresek gaur egun bizi duten egoerari egonkortasuna ematea.

3.– Estas ayudas tienen por finalidad dar estabilidad a la situación actual que afrontan las empresas productoras de vino, txakoli, sidra, cerveza y agua embotellada.

4.– Laguntza hauek COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestera bideratutako estatu-laguntzako neurriei buruzko denbora-esparruaren arabera emango dira, eta honako hauek beteko dituzte: Batzordearen 2020ko martxoaren 19ko Jakinarazpena, C(2020)1863 (AO C 91I, 2020ko martxoaren 20koa), Batzordearen C(2020) 2215 (AO C 112I, 2020ko apirilaren 4koa, 1. or.), C(2020) 3156 (AO C 164, 2020ko maiatzaren 13koa, 3. or.), C(2020) 4509 (AO C 218 2020ko uztailaren 2koa, 3. or.), C(2020) 7127 (AO C 340I, 2020ko urriaren 13koa, 1. or.) eta C(2021) 564 (AO C 34, 2021eko otsailaren 1ekoa, 6. or.) jakinarazpenek aldatua; eta Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian onartutako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko denbora-esparru nazionala (dirulaguntza zuzenak, itzul daitezkeen aurrerakinak, zerga-arloko abantailak, mailegu-bermeak eta interes-tasekin lotutako hobariak), COVID-19aren gaur egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko helburuarekin, baita hark erabaki hauetan onartutako ondorengo aldaketak ere: SA.57019 (2020/N), 2020ko apirilaren 24koa; SA.59196 (2020/N), 2020ko abenduaren 11koa; eta SA.59723 (2020/N), 2021eko otsailaren 19koa.

4.– Estas ayudas se concederán con arreglo al Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, regulado mediante la Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020, C(2020)1863 (DO C 91I de 20-03-2020), modificada por Comunicaciones C(2020) 2215 de la Comisión (DO C 112I, 04-04-2020, p. 1), C(2020) 3156 (DO C 164 de 13-05-2020, p. 3), C(2020) 4509 (DO C 218 de 02-07-2020, p. 3), C(2020) 7127 (DO C 340I, 13-10-2020, p. 1) y C(2021) 564 (DO C 34 de 01-02-2021, p. 6), y El Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinados a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, así como sus modificaciones posteriores aprobadas por la misma en sus decisiones SA.57019 (2020/N), de 24 de abril de 2020, SA.59196 (2020/N) de 11 de diciembre de 2020, y SA.59723 (2020/N), de 19 de febrero de 2021.

Denbora-esparru hori 2021eko abenduaren 31ra arte izango da aplikagarria, eta, pandemiaren testuingurura egokitzeko izan dituen bost aldaketen ondoren finkatutako bertsioan, 3.1. apartatuan zenbateko mugatuko zuzeneko dirulaguntzak emateko aukera gaitzen da; gehienez 1.800.000 euro enpresa bakoitzeko.

Este Marco Temporal resulta aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, y en su versión consolidada tras las cinco modificaciones que ha tenido para ir adaptándose al contexto de la pandemia, en el apartado 3.1 habilita la posibilidad de conceder subvenciones directas de importe limitado, concretamente con el límite de 1.800.000 euros por empresa.

5.– Laguntza horiek Europako Batzordeko zerbitzuei jakinaraziko zaizkie, aipatutako denbora-esparruaren 4. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz.

5.– Estas ayudas serán comunicadas a los servicios de la Comisión Europea de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del citado Marco Temporal.

2. oinarria.– Laguntza-lerroak.

Base 2.– Líneas de ayuda.

Laguntza hauek emango dira agindu honetako 1. oinarriko xedea lortzeko:

Para alcanzar el objeto establecido en la Base 1 de la presente Orden, se establecerán las siguientes ayudas:

1.– Ardoa eta txakolina destilatzeko (II eta III. kapituluetan arautua).

1.– Destilación de vino y txakoli (Regulada en los Capítulos II y III).

Laguntza bat ezarri da krisi-destilaziorako (borondatezkoa izango da), JDB duten ardo eta txakolinen kasuan; ardoek % 11ko alkohol-gradua izan beharko dute gutxienez, eta txakolinek % 9,5ekoa, eta EAEko lurraldean ekoitzita egon beharko dute.

Se establece una ayuda a la destilación de crisis, voluntaria, para vino y txakoli con DOP, con grado alcohólico mínimo de 11 % en volumen para el vino y de 9,5 % en volumen para el txakoli, producido en territorio de la CAPV.

2.– Ardoa eta txakolina modu pribatuan upeleratzeko (IV. kapituluan arautua).

2.– Almacenamiento privado de vino y txakoli (Regulada en el Capítulo IV).

Laguntza bat ezarri da JDB duten eta EAEn ekoitzita dauden ardo eta txakolinen borondatezko upeleratze pribaturako.

Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de vino y txakoli con DOP, producido en territorio de la CAPV.

3.– Sagardoarekin ozpina egiteko (V. kapituluan arautua).

3.– Sidra con destino a vinagre. (Regulada en el Capítulo V).

Laguntza bat ezarri da EAEn ekoitzitako sagardo naturala norbere borondatez erretiratu eta ozpin bihurtzeko.

Se establece una ayuda a la retirada voluntaria de sidra natural, producido en territorio de la CAPV, para la su transformación en vinagre.

4.– Ur mineral naturala modu pribatuan upeleratzeko (VI. kapituluan arautua).

4.– Almacenamiento privado de agua mineral natural. (Regulada en el Capítulo VI).

Laguntza bat ezarri da ur mineral naturala norbere borondatez modu pribatuan upeleratzeko, EAEn kokatuta dauden botilatze-enpresentzat.

Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de agua mineral natural, para empresas embotelladoras ubicadas en la CAPV.

5.– Artisau-garagardoaren sektoreko eragiketa-bolumenaren galerak konpentsatzeko (VII. kapituluan arautua).

5.– Compensación de pérdidas de volumen de operaciones en el sector de la cerveza artesana (Regulada en el Capítulo VII).

Laguntza bat ezarri da 2020an (2019. urtearekin alderatuta) izan den eragiketa-bolumenaren galerak konpentsatzeko. Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) aktibo dauden establezimenduetako fabrikazioa bakarrik izango da kontuan.

Se establece una ayuda para la compensación de pérdidas de volumen de operaciones en 2020 con respecto a 2019. Solo se tendrá en cuenta la fabricación realizada en establecimientos activos en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).

3. oinarria.– Aurrekontu-zuzkidura.

Base 3.– Dotación presupuestaria.

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako aurrekontu-kredituak, deialdi honetarako, hamar milioi (10.000.000) eurokoak dira.

Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinados a la presente convocatoria ascienden a diez millones de euros (10.000.000 euros).

Emango diren laguntzen zenbateko osoa ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, deialdiaren ebazpena eman baino lehen egin beharko da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, que habrá de tener lugar con carácter previo a la resolución de la convocatoria, se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria que será publicada en Boletín Oficial del País Vasco.

4. oinarria.– Pertsona onuradunak.

Base 4.– Personas beneficiarias.

Laguntza hauen onuradun honako hauek izango dira:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

1.– Honako baldintza hauek betetzen dituzten ardo-enpresak:

1.– Las empresas vinícolas que reúnan las siguientes condiciones:

● Egoitza soziala eta zerga-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

● Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

● Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean JDB duen ardoa edo txakolina ekoiztea.

● Produzcan vino o txakoli con DOP en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).

2.– Honako baldintza hauek betetzen dituzten sagardotegiak:

2.– Las sidrerías que reúnan las siguientes condiciones:

● Egoitza soziala eta zerga-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

● Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

● Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean sagardo naturala ekoiztea.

● Produzcan sidra natural en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).

3.– Ur mineral naturala botilatzen duten enpresak:

3.– Las empresas embotelladoras de agua mineral natural:

● Egoitza soziala eta zerga-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

● Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

● Botilatze-prozesua Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean egitea.

● Que el proceso de embotellamiento se produzca en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).

4.– Garagardoa egiten duten enpresak:

4.– Las empresas fabricantes de cerveza:

● Egoitza soziala eta zerga-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

● Tener su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

● Laguntzaren xede den ekoizpena Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) aktibo dagoen establezimendu batean egitea.

● Que la producción para la que solicitan la ayuda se realice en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C.A. del País Vasco (RIAA).

5. oinarria.– Eskakizun orokorrak.

Base 5.– Requisitos generales.

Agindu honetan iragarritako laguntza-lerroen onuradun izateko, oinarri honetan ezarritako eskakizunak bete behar dira. Izan ere, oinarri honek jasotzen ditu honako hauetan dauden betekizunak: Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan.

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de cualquiera de las líneas de ayuda convocadas en la presente Orden, se deben cumplir los requisitos establecidos en la presente base, que recogen los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y los del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Horrenbestez, honako hauek dira onuradun izateko baldintzak:

Por lo tanto, los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria son:

1.– 2019ko abenduaren 31n enpresa krisialdian ez egotea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera, betiere kategorien araberako salbuespeneko Erregelamenduan xedatutakoarekin bat etorriz. Hala ere, 2019ko abenduaren 31n krisi-egoeran ez zeuden enpresek ere jaso ahal izango dituzte, COVID-19aren agerraldiaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresen kasuan.

1.– No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de exención por categorías a 31 de diciembre de 2019. No obstante, pueden acceder empresas que no estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019 pero que sí lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a consecuencia del brote de COVID-19.

2.– Berreskuratze-agindu baten mende ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa dela eta ezin dela bateratu barne-merkatuarekin.

2.– No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.– Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez kondenatuak ez izatea, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

3.– No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

4.– Borondatezko konkurtso-deklaraziorik ez eskatzea, edozein prozeduratan kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

4.– No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

5.– Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

5.– No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

6.– Pertsona fisikoek, merkataritza-sozietateen administratzaileek edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkariek, baldin eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean edo Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Eusko Legebiltzarraren Legean aipatutako kasuren batean sartuta ez egotea edo Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak izatea, bertan ezarritako baldintzetan edo arlo horiek erregulatzen dituen autonomia-erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

6.– No estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Ley del Parlamento Vasco 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

7.– Indarrean dauden xedapenen bidez ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

7.– Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

8.– Egunean egotea itzulketa- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez, EAEko Administrazioak eta mendeko enteek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

8.– Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

Orobat, ezingo dute deialdi honetako laguntzarik jaso sexuan oinarritutako diskriminazioagatik zehapen administratiboa edo penala ezarrita dutenek eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea dela bide debeku horrekin zehatuta daudenek.

Asimismo, no podrán acceder a las ayudas objeto de la presente convocatoria quienes se encuentren sancionados administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni los sancionados con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

Base 6.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-deialdi honetarako eskabideak aurkezteko epea Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean irekiko da, eta funtsak agortzean amaituko da.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a la convocatoria de las ayudas objeto de esta convocatoria, estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, hasta el agotamiento de los fondos.

Nolanahi ere, eskabideak aurkezteko azken eguna 2021eko azaroaren 1a izango da.

En cualquier caso, la fecha para presentación de solicitudes finalizará el 1 de noviembre de 2021.

2.– Eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, oinarri honen 4. apartatuan adierazitako helbideen bidez.

2.– Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 de esta base.

3.– Eskabide bat bakarrik onartuko da enpresa bakoitzeko, eta agindu honetan zehaztutako laguntza-lerro bat bakarrik eskatu ahal izango da.

3.– Se admitirá una única solicitud por empresa, y solo se podrá optar a una de las líneas de ayuda definidas en esta Orden.

4.– Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak izapidetzeko zehaztapenak https://www.euskadi.eus/servicios/1106102 helbidean eskura daitezke. Eskaera-inprimakia ere helbide horretan eskuratu ahal izango da.

4.– Las especificaciones sobre cómo tramitar la solicitud, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/1106102

Eskaera egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, baita jakinarazpenak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ahalordeen erregistro elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

5.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del Registro electrónico de apoderamientos: https://www.euskadi.eus/representantes

6.– Laguntza-eskabidearen ereduaren oinarrizko edukia oinarri hauen eranskin gisa argitaratu da.

6.– El contenido básico del modelo de solicitud de las ayudas se publica como apéndice de las presentes bases.

7.– Eskabidearekin batera, III. eranskinean xedatzen den dokumentazio orokorra aurkeztu beharko da, baita ardoa destilatzeko laguntzarena (II. kapitulua), txakolina destilatzeko laguntzarena (III. kapitulua), ardoaren eta/edo txakolinaren upeleratze pribaturako laguntzarena (IV. kapitulua), sagardo naturala ozpin bihurtzeko laguntzarena (V. kapitulua), ur mineral naturalaren upeleratze pribaturako laguntzarena (VI. kapitulua) eta artisau-garagardoaren sektoreko eragiketa-bolumenaren galerak konpentsatzekoa (VII. kapitulua) ere.

7.– La solicitud irá acompañada de la documentación general que se detalla en el Anexo III, además de la que se especifica en el Capítulo II para la ayuda de destilación de vino, Capítulo III para la ayuda de destilación txakoli, Capítulo IV para la ayuda al almacenamiento privado de vino y/o txakoli, Capítulo V para la ayuda a la sidra natural para transformar en vinagre, Capítulo VI para la ayuda al almacenamiento privado de agua mineral natural y Capítulo VII para la compensación de pérdidas de volumen de operaciones en el sector de la cerveza artesana.

8.– Eskabidean, konpromiso-klausula bat txertatuko da II., III. eta IV. kapituluetan jasotako laguntzetarako, eta, haren bidez, ustezko onuradunek konpromiso hau hartu beharko dute: 2021eko mahats-bilketan, mahatsa benetako ekoizpen-kostuaren prezioan edo prezio handiagoan erostea.

8.– La solicitud incluirá una cláusula de compromiso para las ayudas recogidas en los Capítulos II, III y IV, donde los posibles beneficiarios se comprometen, durante la vendimia 2021, a la adquisición de la uva a un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

9.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki eta ofizioz egiaztatuko ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak. Sozietate Zibilen eta Ondasun Erkidegoen kasuan, egiaztapen hori egingo zaie parte-hartzaile guztiei. Hala ere, pertsona edo enpresa eskatzaileak modu arrazoituan aurka egin ahal izango du, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

9.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente y de oficio los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social. En el caso de Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes, dicha verificación se realizará sobre todos sus participantes. No obstante, la persona o empresa solicitante podrá oponerse de manera motivada, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10.– Agindu honetako 7. puntuan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 3. paragrafoan ezarritakoarekin bat. Eskatzaileak adierazi beharko du zein administraziotan eta zein unetan aurkeztu zituen dokumentuak. Edonola ere, eskatzaileak berariaz uko egin ahal izango dio baimen inplizitu horri laguntza-eskabidean, eta, hala egiten badu, dokumentazioa aurkeztu beharko du.

10.– Cuando la documentación requerida en el punto 7 de la presente base haya sido entregada en esta o en cualquier otra administración y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados, conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La persona solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentados. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la documentación.

11.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Era berean, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

11.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12.– Eskabideak betekizun guztiak betetzen ez baditu, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo behar diren agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

12.– Si la solicitud no reúne todos los requisitos, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13.– Edonola ere, Berrikuntza eta Elikagai Industriako Zuzendaritzak, aurkeztutako eskaeran adierazitakoa egoki ulertu, ebaluatu eta eskaera izapidetzeko behar diren iritzitako bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

13.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

7. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 7.– Gestión de las ayudas.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza izango da deialdi honek arautzen dituen laguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria es la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

2.– Sustapen-eskabideak ebaluatu eta baloratzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, zeinean bermatuta egongo baita emakumeen eta gizonen presentzia, ez bada arrazoi oinarrituak, objektiboak eta arrazoituak daudela hala ez izateko. Hiru pertsonek osatuko dute batzordea, eta bokal gisa arituko dira; Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko kideak izango dira hirurak, eta horietako bat, zehazki, Enpresa Programaren arduraduna izango da. Beste biak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikarien artetik aukeratuko dira.

2.– Para la evaluación y valoración de las solicitudes de promoción se constituirá una Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por tres personas en la que esté garantizada la presencia de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, que ejercerán la condición de vocal, pertenecientes al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, siendo una de ellas la persona Responsable del Programa Empresarial. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Agindu honetan araututako deialdian, honako hauek osatuko dute Balorazio Batzordea: Elisa Torre-Enciso Enciso andreak, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako Enpresa Programaren arduradunak, zeina batzordeburu arituko baita; Mauricio Lazcano Brotons jaunak, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikariak, zeina bokal arituko baita; eta Mikel Albaina Troya jaunak, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikariak, zeina bokal eta idazkari arituko baita.

Para la convocatoria regulada en la presente Orden, la Comisión de Valoración estará formada por Dña. Elisa Torre-Enciso Enciso, responsable del Programa Empresarial de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien actuará como Presidente, por D. Mauricio Lazcano Brotons, técnico de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien actuará como vocal y por D. Mikel Albaina Troya, técnico de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien actuará como vocal y secretario.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, adituei eskatu ahal izango die bere bileretan parte hartzeko eta aholkularitza emateko, beharrezko irizten duenean.

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantas personas expertas estime necesarias.

3.– Balorazio Batzordeak proiektuen bideragarritasuna aztertu eta espedienteak balioetsi aurretik, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikari batek eskaera bakoitza aztertuko du: proiektu bakoitzaren azterketa tekniko eta ekonomikoa egingo du, eta, haren arabera, proiektuak Agindu honetako eskakizunak betetzen dituen aztertzeko txosten bat egingo du, Batzordeari aurkeztuko diona.

3.– Con carácter previo al examen de viabilidad y a la valoración de los expedientes por la Comisión de Valoración, cada solicitud será estudiada por una persona que tenga la categoría de técnica adscrita a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, que realizará un análisis técnico y económico del proyecto, lo que dará lugar a un informe sobre la adecuación del proyecto a los requisitos establecidos en la presente Orden y que será presentado a la Comisión.

4.– Balorazio Batzordea 15 egunez behin bilduko da, eta honako funtzio hauek izango ditu:

4.– La Comisión de Valoración se reunirá cada 15 días y tendrá las siguientes funciones:

a) Aurkezten diren eskabide oso guztiak aztertzea eta aplikatu beharreko araudia betetzen dutenak eta araudia betetzen ez dutenak bereiztea. Era berean, araudia betetzen ez duen eskabide bakoitza baztertzeko arrazoiak zerrendatuko ditu.

a) Examinar la totalidad de las solicitudes completas presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de los que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellas.

b) Araudia betetzen duten eskabideak ebaluatzea eta onuradun bakoitzari eman beharreko laguntzaren zenbatekoa proposatzea.

b) Evaluar las solicitudes que cumplen la normativa y realizar, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada persona beneficiaria.

5.– Bilera bakoitzaren ondoren, Balorazio Batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari; proposamena banakakoa izango da, laguntzaren eskatzaile bakoitzeko. Proposamen horrek eranskin honetako 9. oinarrian aipatzen den edukia izan beharko du, gutxienez.

5.– La Comisión de Valoración realizará tras cada reunión una propuesta de resolución, individualizada por solicitante de ayuda, a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido a la que hace referencia en la base 9 de este anexo.

6.– Balorazio Batzordeak bere barne funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Horiek arautzen ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

6.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8. oinarria.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

Base 8.– Procedimiento de adjudicación y cuantificación de las ayudas.

Dirulaguntzak aurkezpen-hurrenkeraren prozedura erabiliz emango dira. Eskabideek deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, Balorazio Batzordean ebaluatu eta modu ordenatuan emango dira, espedientea osatu den unearen arabera eta jarduketa horietarako aurreikusita dagoen aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordeak ebazpen baten bidez emango du egoera horren berri, eta ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El procedimiento de concesión de las subvenciones es de concurrencia sucesiva. Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria, se evaluarán en la Comisión de Valoración y se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista para estas actuaciones, situación a la que dará publicidad a través de una resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Eskabide bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, eranskin honetako II., III., IV., V., VI. eta VII. kapituluetan lerro bakoitzerako aurreikusten diren ehunekoak eta gehieneko zenbatekoak hartuko dira kontuan.

La cuantía de la ayuda correspondiente a cada solicitud se calculará atendiendo a los porcentajes e importes máximos previstos para cada línea en los Capítulos II, III, IV, V, VI y VII de este Anexo.

9. oinarria.– Ebazpena.

Base 9.– Resolución.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa aztertu ondoren, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari egokituko zaio eskabidea ebaztea eta eskatzaileari jakinarazpena egitea, gehienez ere sei hilabeteko epean, laguntza-eskabidea aurkezten den egunetik zenbatzen hasita. Epe horretan, eskatutako laguntza onartu edo ezetsiko da.

1.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, corresponderá al Director de Calidad e Industrias Alimentarias, la resolución de la solicitud y la notificación al solicitante en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, en la que se concederá o denegará la ayuda solicitada.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

Aintzat hartutako eskabideei dagokienez:

Respecto de las solicitudes estimadas:

a) Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

a) Nombre o denominación social de las personas beneficiarias, CIF o DNI.

b) Diruz lagundu daitezkeen ekintza motak: upeleratzea edo destilatzea (ardoaren eta txakolinaren kasuan); sagardo naturala ozpin bihurtzea; ur mineral naturala upeleratzea, edo eragiketen bolumen-galeragatiko konpentsazioa (artisau-garagardoaren sektorea).

b) Tipo de acción subvencionada: almacenamiento o destilación (para vino y txakoli), destino a transformación en vinagre (para la sidra natural); almacenamiento de agua mineral natural, o compensación por pérdida volumen de operaciones (sector de la cerveza artesana).

c) Eskatutako litroak / Diruz lagundutako litroak.

c) Litros solicitados / Litros subvencionados.

d) Laguntzaren zenbateko osoa.

d) Importe total de la ayuda.

Ukatutako eskabideei dagokienez:

Respecto de las solicitudes denegadas:

a) Eskatzaileen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

a). Nombre o denominación social de las personas solicitantes, CIF o DNI.

b) Eskabidea ez onartzeko arrazoiak.

b) Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Onuradunei dirulaguntzak eman eta ordaintzeko, amaituta izan behar dute EAEko Administrazio Orokorrak eta organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan abian jarri ahal izan den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro.

3.– La concesión y pago de estas subvenciones a las personas beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Jakinarazpen elektronikoak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

4.– Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta», de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Ebazpena aldekoa bada, onuradunek ebazpena zehaztutako terminoetan onartzen dutela jakinaraziko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, gehienez ere hamabost eguneko epean.

5.– En el caso de resolución positiva, los beneficiarios comunicarán a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, en el plazo máximo de quince días, la aceptación de la resolución en los términos establecidos.

Garagardoaren sektoreko eragiketa-bolumenean izandako galerak konpentsatzeko laguntza-lerroaren onuradunek salbu, laguntza-lerroen gainerako onuradunek, ebazpena onartzeaz gain, betetze onaren bermea sortu izanaren justifikazioa aurkeztu beharko dute aurrez adierazitako Zuzendaritzaren alde; zenbateko hori onartutako laguntzaren % 25ekoa izango da. Bermea Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Diruzaintza Nagusian utzi beharko da.

Excepto los beneficiarios de la línea de Ayudas para compensación de pérdidas de volumen de operaciones en el sector de la cerveza, el resto de beneficiarios de las demás líneas de ayuda deberán presentar, junto con la aceptación de la resolución, una justificación de la constitución de una garantía de buena ejecución, a favor de la precitada Dirección, por un importe igual al 25 % de la ayuda aprobada. Dicha garantía deberá ser depositada en la Tesorería General del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

6.– Oinarri honen lehenengo apartatuan aurreikusitako epea amaitu ondoren interesdunei ez bazaie beren eskabidearen ebazpena jakinarazi, horiek ezetsitzat jo ahal izango dituzte beren eskabideak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen azken xedapenetako hirugarreneko 6. apartatuari dagokionez.

6.– Si transcurrido el plazo previsto en el apartado primero de la presente base no se hubiese notificado a las personas interesadas la resolución de su solicitud, estas podrán entender desestimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el apartado 6 de la Disposición Final Tercera de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi para el ejercicio 2021.

7.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera, edo, hiru hilabeteko epean administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

7.– Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. oinarria.– Onuradunen betebeharrak.

Base 10.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honetako laguntzen onuradunek artikulu hauetan jasotako betebeharren araubidea bete behar dute: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikulua –testu bategin hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen–; eta, bereziki, hauek bete behar dituzte:

Las personas beneficiarias de las ayudas que se convocan en la presente Orden estarán sujetas al régimen de obligaciones regulado en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre (en adelante TRLPOHGPV), y en concreto deberán cumplir en todo caso las siguientes:

14.1 artikuluari dagokionez:

Respecto del artículo 14.1:

a) Dirulaguntza eman izanaren oinarrian dagoen jarduera egitea, jarrera hori hartzea, proiektua egikaritzea edo helburua betetzea.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Dirulaguntza ematen duen erakundeari edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileari frogatzea betekizunak eta baldintzak betetzen direla, dirulaguntzaren xede den jarduera egin dela eta haren helburua bete dela.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundeak edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileak egingo dituzten egiaztapen-ekintzak betetzea, eta eskumena duten kontrol-organoek –estatukoek zein Europar Batasunekoek– finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen beste edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzen dituzten bestelako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideak lortu izanaren berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari edo erakunde laguntzaileari. Jakin bezain laster jakinarazi behar zaio, eta betiere jasotako funtsen erabilera justifikatu baino lehen. Agindu honetan xedatzen den laguntza 2020ko martxoaren 19ko Batzordearen Jakinarazpenaren eta haren aldaketen bidez araututako denbora-esparruan, eta Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian eta haren aldaketetan onartutako denbora-esparru nazionalean sartzen denez, eskatzaileek aitorpen bat aurkeztu beharko dute, araudi horren mende jasotako gainerako laguntza guztiei buruzkoa. Denbora-esparru hori 2021eko abenduaren 31ra arte izango da aplikagarria, eta haren bertsio kontsolidatuan, zenbateko mugatuko zuzeneko dirulaguntzak emateko aukera gaitzen du 3.1 apartatuan; gehienez 1.800.000 euro enpresa bakoitzeko.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Al incluirse la ayuda objeto de la presente Orden dentro del Marco Temporal regulado mediante la Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020 y sus modificaciones, y del Marco Nacional Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, y sus modificaciones, los solicitantes deberán presentar una declaración, referente a todas las demás ayudas recibidas acogidas a esta normativa. Este Marco Temporal resulta aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, y en su versión consolidada, en el apartado 3.1 habilita la posibilidad de conceder subvenciones directas de importe limitado, concretamente con el límite de 1.800.000 euros por empresa.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, laguntza edo dirulaguntza likidatu arte.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, hasta la liquidación de la ayuda o subvención.

f) Kontabilitate-liburuak, erregistro bideratuak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuak izatea, onuradunari kasu bakoitzean aplikatzekoa zaion merkataritza-legeriak eta sektorekoak eskatutako baldintzetan, eta dirulaguntzen oinarri arautzaileek eskatutako kontabilitateko egoera-orri eta erregistro espezifiko oro izatea, egiaztatze- eta kontrol-jardun egokia bermatzeko.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Emandako laguntza onartzea, 9. oinarriko 5. apartatuan aurreikusitakoaren arabera.

g) Aceptar la ayuda concedida según lo previsto en el apartado 5 de la base 9 anterior.

h) Betetze onaren bermea egitea, 9. oinarriko 5. apartatuko bigarren paragrafoan zehaztutako terminoetan.

h) Constituir la garantía de buena ejecución en los términos establecidos en el segundo párrafo del apartado 5 de la base 9 anterior.

i) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, zeren eta egiaztapenak eta kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

j) Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluaren 4. apartatuan jasotako zabalkunde-neurriak hartzea.

j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

k) Jasotako funtsak itzultzea, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan jasotzen diren kasuetan.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en el artículo 53 del TRLPOHGPV.

46. artikuluari dagokionez, laguntzeko betebeharra ezartzen da:

Respecto del artículo 46 se establece la obligación de colaboración de forma que:

1.– Onuradunek, erakunde laguntzaileek eta, hala badagokio, dirulaguntzaren xedearekin edo justifikazioarekin lotuta dauden hirugarrenek beren laguntza eta beharrezkoak diren agiriak eman beharko dizkiete honako hauei, kontrol-jarduerak egiten dituztenean eta dirulaguntza ematen duen administrazioaren esparruaren barruan: Estatuko Administrazioaren Kontu Hartzailetza Nagusia, autonomia-erkidegoena edo toki-korporazioena. Horiez gain, Europar Batasunaren araudiaren arabera finantza-kontrolerako egitekoak esleituta dituzten organoei ere eman beharko diete informazio hori; xede horretarako, ahalmen hauek izango dituzte:

1.– Las personas beneficiarias, las entidades colaboradoras, en su caso, y terceras relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la Intervención General de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a) Egiaztatu beharreko dokumentazioa haien esku jarri behar dute, are programa eta fitxategi informatikoak ere.

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.

b) Negozio-lokaletan sartzen utzi behar diete, bai eta dirulaguntzaren xede izan den jarduera egiten den establezimendu eta toki guztietan eta dirulaguntzaren kargura finantzatutako eragiketak egiazkoak eta erregularrak direla egiaztatzeko arakatu beharreko tokietan ere.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) Dirulaguntza oker jaso, gozatu edo erabili delako zantzuak agertzen dituzten eragiketen inguruko fakturak edo antzeko edo ordezko dokumentuak gorde behar dituzte, edo haien kopiak eman.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) Dirulaguntza kobratu den finantza-erakundeko banku-kontuko edo funtsak baliatzeko erabili den kontuko informazio guztia eman behar diete.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

2.– Betebehar hori betetzeari uko egitea erresistentziatzat, aitzakiatzat, oztopatzetzat edo ukapentzat hartuko da, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluaren arabera, eta, hala badagokio, zehapenak ezarri ahalko dira.

2.– La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Halaber, laguntzen entitate onuradunek beren gain hartu behar dituzte Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako betebeharrak, hala nola tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen aniztasuna eta diferentzia errespetatzeko printzipioen arabera jarduteko betebeharra. Publizitatean eta sortzen dituzten dokumentuetan, hizkeraren eta irudien erabilera inklusiboa egingo dute, sexuarekin lotutako rolak eta estereotipoak saihestuz.

Asimismo, las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de las personas trabajadoras. En la publicidad y en los documentos que generen efectuarán un uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes evitando roles y estereotipos asociados al sexo.

Horrez gain, II., III. eta IV. kapituluetan jasotako laguntzen kasuan, onuradunek 2021eko ekitaldiko mahats-bilketarako mahatsaren salerosketa-kontratuak aurkeztu beharko dituzte, 6. oinarriko 8. apartatuan mahatsaren prezioari buruz eskatzen den konpromisoa bete dela egiaztatzeko. Konpromiso hori bete ez bada, oinarri honetako lehen apartatuko h) letran eta 9. oinarriko 5. apartatuan adierazitako bermea gauzatzeari ekingo zaio. Kontratuak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita.

Adicionalmente, en el caso de las ayudas recogidas en los Capítulos II, III y IV, los beneficiarios deberán aportar los contratos de compraventa de la uva para la vendimia del ejercicio 2021 a fin de comprobar que se ha cumplido el compromiso solicitado en la Base 6, apartado 8 en relación al precio de la uva. En caso de que dicho compromiso se haya incumplido, se procederá a la ejecución de la garantía referida en la letra h) del apartado primero de esta base y en el apartado 5 de la base 9 anterior. El plazo para la presentación de los contratos será de un mes desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

Agindu honetan jasotako laguntza-lerro guztien onuradunek idatziz hitzeman beharko dute beren jarduera eta enplegu-maila mantenduko dituztela, gutxienez 2021eko ekitaldian. Horretarako, jarduera mantendu izanaren egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte 2022ko urtarrilean zehar.

Los beneficiarios de todas las líneas de ayuda recogidas en la presente Orden se comprometerán por escrito a mantener su actividad y nivel de empleo, al menos, durante el ejercicio 2021. Para ello, deberán presentar a largo del mes de enero de 2022 los documentos acreditativos del mantenimiento de la actividad.

Amaitzeko, azkeneko bost urteetan Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso ez bada, Hirugarrenen Alta dokumentua aurkeztu beharko da, laguntza ordaindu ahal izateko; hau da, agiri hori dirulaguntza ordaindu aurretik aurkeztu behar da.

Finalmente, en el supuesto de no haber recibido subvenciones del Gobierno Vasco en los últimos 5 años deberá presentar Documento de Alta a Terceras Personas, para materializar el abono de la ayuda concedida y por tanto con carácter previo al pago de la subvención.

Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoko zerbitzuaren bidez: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

El alta de terceras personas se puede tramitar electrónicamente a través del servicio disponible en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accesible a través de las direcciones https://www.euskadi.eus/altaterceros

11. oinarria.– Atzera egitea.

Base 11.– Desistimiento.

Eskatzaileak atzera egin ahal izango du, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskaera bat helarazi beharko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito dirigido a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

12. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 12.– Incumplimientos.

1.– Ez-betetzeen kausak izango dira, gutxienez, hauek guztiak:

1.– Son causas de incumplimiento, al menos, las siguientes:

a) Agindu honetan ezarritako betebeharretako edozein ez betetzea.

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

b) Dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen diren baldintzak, halakorik izanez gero, ez betetzea.

b) Incumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.

c) Laguntza emateko xedea ez betetzea edo mantentzea.

c) No cumplir o mantener la finalidad para la que se concedió la ayuda.

d) Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutako itzulketa-kausaren bat denean.

d) Incurrir en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Onuraduna aurreko apartatuan zerrendatutako ez-betetzeen kausetako baten egoeran egongo balitz, Elikagaien Kalitate eta Industriaren Zuzendaritzak, 15 eguneko epean, interesdunari entzunaldia emango dion ez-betetze espedientea egin ondoren, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira.

2.– Si la persona beneficiaria incurriera en cualesquiera causas de incumplimiento enumeradas en el apartado anterior, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, por un plazo de 15 días, para que formule las alegaciones que estime oportunas, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan. Administrazioko arau-hausteak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren III. kapituluan jasotako jokabideak.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. Constituirán infracciones administrativas las conductas recogidas en el Capítulo III de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. oinarria.– Bateraezintasunak.

Base 13.– Incompatibilidades.

Agindu honetan aurreikusitako laguntzak bateraezinak izango dira 5/2021 Errege Lege Dekretuan zehaztutakoekin (5/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiaren aurrean enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzkoarekin) eta Europar Batasunak, estatuko aurrekontu orokorrek edo gainerako administrazioek finantzatutako xede bererako gainerako laguntzekin.

Las ayudas previstas en este orden serán incompatibles con la percepción de las establecidas en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y con cualesquiera otras ayudas dedicadas a la misma finalidad y objeto financiadas por la Unión Europea, los Presupuestos Generales del Estado o el resto de Administraciones.

14. oinarria.– Datuen babesa.

Base 14.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Para obtener información sobre Protección de Datos: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARDOA DESTILATZEKO LAGUNTZA
AYUDA PARA LA DESTILACIÓN DE VINO

15. oinarria.– Aplikazio-eremua.

Base 15.– Ámbito de aplicación.

Krisi-destilaziorako laguntza bat ezarri da (borondatezkoa izango da) gutxienez % 11ko alkohol-gradua duen eta EAEn ekoitzita dagoen ontziratu gabeko ardoarentzat, 2020-2021 kanpainan.

Se establece una ayuda a la destilación de crisis, voluntaria, para vino a granel con grado alcohólico mínimo de 11 % en volumen producido en la CAE, en la campaña 2020-2021.

Ekoizleak destilategian entregatutako ardoak behar bezala bete behar ditu 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren, 2013ko abenduaren 17koaren, VII. eranskineko II. zatiko 1., 4., 5. eta 6. apartatuetan jasotako definizioak. Erregelamendu horren bidez, nekazaritza-produktuen merkatuen erakunde komuna sortu da, eta 922/1972 (EEE), 234/1979 (EEE), 1037/2001 (EE) eta 1234/2007 (EE) Erregelamenduak indargabetzen dira.

El vino entregado por el productor a la destilería debe responder a las definiciones recogidas en los apartados 1, 4, 5 y 6 de la parte II del Anexo VII del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/1972, (CEE) n.º 234/1979, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.

JDB batek babestutako ardotzat hartuko dira 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren, 2013ko abenduaren 17koaren, 93.1 a) artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz aitortzen eta babesten diren ardoak.

Se entenderá por vinos amparados por una DOP, los así reconocidos y protegidos sobre la base de lo establecido en el artículo 93.1 a) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

16. oinarria.– Laguntzaren onuradunak.

Base 16.– Beneficiarios de la ayuda.

Krisi-destilaziorako laguntzen onuradunak egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten ardo-enpresak izango dira, betiere ardoa Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan aktibo dagoen establezimendu batean ekoizten badute.

Los beneficiarios de las ayudas de destilación de crisis serán las empresas vinícolas que tengan su sede social y domicilio fiscal en la CAE y produzcan vino con DOP en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias del País Vasco.

17. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 17.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntza kalkulatzeko, honako zifra hauek hartuko dira kontuan:

1.– El cálculo de la ayuda se hará teniendo en cuanta las diferentes cifras:

a) Upategiak 2020an egindako litroak justifikatzea. Horretarako, 2020ko laugarren hiruhileko 553 aitorpena aurkeztu beharko da.

a) Justificar los litros elaborados por la bodega en el 2020. Para ello se deberá presentar la declaración 553 del cuarto trimestre del 2020.

b) Upategiaren 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena justifikatzea. Horretarako, urte bakoitzeko 390 ereduak erantsi beharko dira, baita bi ekitaldietako ardo-salmentarekin lotutako eragiketen zatia adierazten duen zinpeko adierazpena ere.

b) Justificar el volumen de operaciones de bodega de 2019 y 2020. Para ello se deberá adjuntar los modelos 390 de cada año, y la declaración jurada en la que se indique la parte de operaciones no vinculadas a la venta del vino de ambos ejercicios.

2.– Gehienez destilatu beharreko kantitatea kalkulatuko da, 2020an izandako eragiketa-bolumenaren beherakada kontuan hartuta (2019. urtekoarekin alderatuta):

2.– Se calculará la cantidad máxima a destilar según la caída en volumen de operaciones en 2020 frente a 2019:

a) Beherakada % 10etik beherakoa bada, destilatu beharreko kantitatea 0 litro izango da.

a) Si la caída es inferior al 10 % la cantidad a destilar será 0 litros.

b) Beherakada % 10ekoa edo handiagoa bada, baina % 20tik beherakoa bada, destilatu beharreko kantitatea 2020an ekoitzitako litroen % 10 izango da. Horrenbestez, destila daitekeen gehieneko litro kantitatea 40.000 litro izango da.

b) Si la caída es mayor o igual al 10 % e inferior al 20 %, la cantidad a destilar será el 10 % de los litros elaborados en 2020. Siendo 40.000 litros la cantidad máxima de litros destilables.

c) Beherakada % 20koa edo handiagoa bada, destilatu beharreko kantitatea 2020an ekoitzitako litro kopuruaren % 20 izango da. Horrenbestez, destila daitekeen gehieneko litro kantitatea 80.000 litro izango da.

c) Si la caída es mayor o igual al 20 %, la cantidad a destilar será el 20 % de los litros elaborados en 2020. Siendo 80.000 litros la cantidad máxima de litros destilables.

3.– Laguntzaren balioa 1,75 euro izango da destilatutako litro bakoitzeko.

3.– El valor de la ayuda por litro destilado se fija en 1,75 euros.

4.– Eragiketa horretatik eratorritako zenbatekoa bi ordainketatan ordainduko da. Lehenengoan, laguntzaren % 25 ordainduko da, ebazpena ematen den unean bertan; bigarrena, aldiz, krisi-destilazioa egin dela justifikatzen denean emango da, eta benetan destilatutako ardo kantitateari dagokion zenbatekoa ordainduko da. Aurreratutako zenbatekoa estaltzen ez bada, zati proportzionala itzul dadila eskatuko da.

4.– La cantidad resultante de esta operación se abonará en dos pagos. El primero, por importe del 25 % de la ayuda, se abonará en el momento de la resolución, y el segundo, cuando se justifique la realización de la destilación de crisis, y será por el importe correspondiente a la cantidad de vino efectivamente destilado. Caso de no cubrir el importe adelantado, se pedirá reintegro de la parte proporcional.

18. oinarria.– Laguntza-eskaerak.

Base 18.– Solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak egiteko, I. kapituluko 6. oinarrian ezarritakoa bete beharko da; eskaera horietan, II. eranskinean eta oinarri honetan zehaztutako informazio guztia jaso beharko da. Operadore bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du.

Las solicitudes de ayuda se realizarán siguiendo lo establecido en la base 6.del Capítulo I, y contendrán toda la información especificada en el Anexo II y en esta base. Se admitirá una única solicitud por operador.

19. oinarria.– Ebazpena.

Base 19.– Resolución.

Ebazpena 9. oinarriak dioenaren arabera egingo da.

La resolución se realizará según lo indicado en la base 9.

Ardoa destilategira eramateko azken eguna 2021eko urriaren 1a izango da.

La fecha límite para realizar la entrega del vino a la destilería será el 1 de octubre de 2021.

20. oinarria.– Ordainketa-eskaerak.

Base 20.– Solicitudes de pago.

2021eko urriaren 15a baino lehen, laguntzaren onuradunak ordainketa-eskaera bat aurkeztu beharko du, gutxienez, ardoaren destilatze-probarekin batera. EMCS eredua erantsi beharko da, baita destilategiko faktura, destilategian entregatutako kantitate osoaren egiaztagiria eta 2021eko kanpainako mahatsaren salerosketa-kontratuak ere.

Antes del 15 de octubre de 2021 el beneficiario de la ayuda deberá presentar una solicitud de pago, junto con, al menos, la prueba de destilación del vino. Se debe adjuntar modelo EMCS, factura de destilería, justificante de la cantidad total entregada en la destilería y contratos de compraventa de la uva de la campaña 2021.

21. oinarria.– Alkoholaren norakoa.

Base 21.– Destino del alcohol.

Ardoa destilatu ondoren atera den eta laguntza jaso duen alkohola industria-prozesuetan bakarrik erabiliko da, baita desinfektatzaileak eta farmazia- edo energia-produktuak fabrikatzeko ere, lehia askean nahasmendurik gerta ez dadin.

El alcohol obtenido de la destilación del vino a la que se haya concedido la ayuda se utilizará exclusivamente en procesos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos, o energéticos, con el fin de evitar distorsiones de la libre competencia.

Lortutako alkohola industria- edo energia-prozesu batera bideratuko dela ulertuko da, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretu bidez onartutako Zerga Berezien Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorriz, gizakiaren kontsumorako egokiak ez diren onartutako substantziak erabiliz desnaturalizatu bada.

Se podrá considerar que el alcohol obtenido se va a destinar a un proceso industrial o energético si el mismo ha sido desnaturalizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado mediante el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, con las sustancias aprobadas que lo hagan impropio para el consumo humano por ingestión.

22. oinarria.– Ordainketak.

Base 22.– Pagos.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari dagokio laguntza hau ematea eta ordaintzea edo ukatzea.

El otorgamiento y pago o denegación de esta ayuda corresponde a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Onuradun batek ezin badu egiaztatu destilatu duen bolumena eman zitzaionaren berdina dela, laguntza murriztuko zaio, alde horri dagokion proportzioan.

En caso de que un beneficiario no pueda acreditar finalmente un volumen destilado igual al que le fue concedido, se le aplicará una reducción del importe de la ayuda proporcional a esa diferencia.

23. oinarria.– Bermeak kentzea.

Base 23.– Liberación de garantías.

Betetze onaren bermea agindu honen 20. oinarrian aipatutako dokumentazioa berrikusi ondoren emango da.

La garantía de buena ejecución se liberará tras la revisión de la documentación a que se hace referencia en el base 20 de la presente Orden.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
TXAKOLINA DESTILATZEKO LAGUNTZA
AYUDA PARA LA DESTILACIÓN DE TXAKOLI

24. oinarria.– Aplikazio-eremua.

Base 24.– Ámbito de aplicación.

Krisi-destilaziorako laguntza bat ezarri da (borondatezkoa izango da) gutxienez % 9,5eko alkohol-gradua duen eta EAEn ekoitzita dagoen ontziratu gabeko txakolinarentzat, 2020-2021 kanpainan.

Se establece una ayuda a la destilación de crisis, voluntaria, para txakoli a granel con grado alcohólico mínimo de 9,5 % en volumen producido en la CAE, en la campaña 2020-2021.

Destilatzeko laguntza jasoko duen txakolinaren hasierako bolumena 1 milioi hektolitro izango da, eta Jatorri Deitura (JDB) batek babestuta egongo da.

El volumen inicial de txakoli que recibirá ayuda a la destilación será de 1 millón de hectolitros de txakolis amparados por una Denominación de Origen Protegida (DOP).

Salbuespen gisa, JDB Cavarako erabiltzen diren txakolinak destilatu ahal izango dira, bolumenean gutxienez % 9,5eko alkohol-edukia badute.

Excepcionalmente, podrán ser objeto de destilación los txakolis base para la DOP Cava con un contenido alcohólico mínimo de 9,5 % en volumen.

Ekoizleak destilategian entregatutako txakolinak behar bezala bete behar ditu 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren, 2013ko abenduaren 17koaren, VII. eranskineko II. zatiko 1., 4., 5. eta 6. apartatuetan jasotako definizioak. Erregelamendu horren bidez, nekazaritza-produktuen merkatuen erakunde komuna sortu da, eta 922/1972 (EEE), 234/1979 (EEE), 1037/2001 (EE) eta 1234/2007 (EE) Erregelamenduak indargabetzen dira.

El txakoli entregado por el productor a la destilería debe responder a las definiciones recogidas en los apartados 1, 4, 5 y 6 de la parte II del Anexo VII del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/1972, (CEE) n.º 234/1979, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.

JDB batek babestutako txakolintzat hartuko dira 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren, 2013ko abenduaren 17koaren, 93.1 a) artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz aitortzen eta babesten diren txakolinak.

Se entenderá por txakolis amparados por una DOP, los así reconocidos y protegidos sobre la base de lo establecido en el artículo 93.1 a) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

25. oinarria.– Laguntzaren onuradunak.

Base 25.– Beneficiarios de la ayuda.

1.– Krisi-destilaziorako laguntzen onuradunak egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten ardo-enpresak izango dira, betiere JDB duen txakolina Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan aktibo dagoen establezimendu batean ekoizten badute.

1.– Los beneficiarios de las ayudas de destilación de crisis serán las empresas vinícolas que tengan su sede social y domicilio fiscal en la CAE y produzcan txakoli con DOP en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias del País Vasco.

26. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 26.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntza kalkulatzeko, honako zifra hauek hartuko dira kontuan:

1.– El cálculo de la ayuda se hará teniendo en cuanta las diferentes cifras:

a) Upategiak 2020an egindako litroak justifikatzea. Horretarako, 2020ko laugarren hiruhileko 553 aitorpena aurkeztu beharko da.

a) Justificar los litros elaborados por la bodega en el 2020. Para ello se deberá presentar la declaración 553 del cuarto trimestre del 2020.

b) Upategiaren 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena justifikatzea. Horretarako, urte bakoitzeko 390 ereduak erantsi beharko dira, baita bi ekitaldietako txakolin-salmentarekin lotutako eragiketen zatia adierazten duen zinpeko adierazpena ere.

b) Justificar el volumen de operaciones de bodega de 2019 y 2020. Para ello se deberá adjuntar los modelos 390 de cada año, y la declaración jurada en la que se indique la parte de operaciones no vinculadas a la venta del txakoli de ambos ejercicios.

2.– Gehienez destilatu beharreko kantitatea kalkulatuko da, 2020an izandako eragiketa-bolumenaren beherakada kontuan hartuta (2019. urtekoarekin alderatuta):

2.– Se calculará la cantidad máxima a destilar según la caída en volumen de operaciones en 2020 frente a 2019:

a) Beherakada % 10etik beherakoa bada, destilatu beharreko kantitatea 0 litro izango da.

a) Si la caída es inferior al 10 % la cantidad a destilar será 0 litros.

b) Beherakada % 10ekoa edo handiagoa bada, baina % 20tik beherakoa bada, destilatu beharreko kantitatea 2020an ekoitzitako litroen % 10 izango da. Horrenbestez, destila daitekeen gehieneko litro kantitatea 40.000 litro izango da.

b) Si la caída es mayor o igual al 10 % e inferior al 20 %, la cantidad a destilar será el 10 % de los litros elaborados en 2020. Siendo 40.000 litros la cantidad máxima de litros destilables.

c) Beherakada % 20koa edo handiagoa bada, destilatu beharreko kantitatea 2020an ekoitzitako litro kopuruaren % 20 izango da. Horrenbestez, destila daitekeen gehieneko litro kantitatea 80.000 litro izango da.

c) Si la caída es mayor o igual al 20 %, la cantidad a destilar será el 20 % de los litros elaborados en 2020. Siendo 80.000 litros la cantidad máxima de litros destilables.

3.– Laguntzaren balioa 2,25 euro izango da destilatutako litro bakoitzeko.

3.– El valor de la ayuda por litro destilado se fija en 2,25 euros.

4.– Eragiketa horretatik eratorritako zenbatekoa bi ordainketatan ordainduko da. Lehenengoan, laguntzaren % 25 ordainduko da, ebazpena ematen den unean bertan; bigarrena, aldiz, krisi-destilazioa egin dela justifikatzen denean emango da, eta benetan destilatutako txakolin kantitateari dagokion zenbatekoa ordainduko da. Aurreratutako zenbatekoa estaltzen ez bada, zati proportzionala itzul dadila eskatuko da.

4.– La cantidad resultante de esta operación se abonará en dos pagos. El primero, por importe del 25 % de la ayuda, se abonará en el momento de la resolución, y el segundo, cuando se justifique la realización de la destilación de crisis, y será por el importe correspondiente a la cantidad de txakoli efectivamente destilado. Caso de no cubrir el importe adelantado, se pedirá reintegro de la parte proporcional.

27. oinarria.– Laguntza-eskaerak.

Base 27.– Solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak egiteko, I. kapituluko 6. oinarrian ezarritakoa bete beharko da; eskaera horietan, II. eranskinean eta oinarri honetan zehaztutako informazio guztia jaso beharko da. Operadore bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du.

Las solicitudes de ayuda se realizarán siguiendo lo establecido en la base 6 del Capítulo I, y contendrán toda la información especificada en el Anexo II y en esta base. Se admitirá una única solicitud por operador.

28. oinarria.– Ebazpena.

Base 28.– Resolución.

Ebazpena 9. oinarriak dioenaren arabera egingo da.

La resolución se realizará según lo indicado en la base 9.

Txakolina destilategira eramateko azken eguna 2021eko urriaren 1a izango da.

La fecha límite para realizar la entrega del txakoli a la destilería será el 1 de octubre de 2021.

29. oinarria.– Ordainketa-eskaerak.

Base 29.– Solicitudes de pago.

Urriaren 15a baino lehen, laguntzaren onuradunak ordainketa-eskaera bat aurkeztu beharko du txakolinaren destilatze-probarekin batera. EMCS eredua erantsi beharko da, baita destilategiko faktura, destilategian entregatutako kantitate osoaren egiaztagiria eta 2021eko kanpainako mahatsaren salerosketa-kontratuak ere.

Antes del 15 de octubre el beneficiario de la ayuda deberá presentar una solicitud de pago, junto con la prueba de destilación del txakoli. Se debe adjuntar modelo EMCS, factura de destilería, justificante de la cantidad total entregada en la destilería y contratos de compraventa de uva de la campaña 2021.

30. oinarria.– Alkoholaren norakoa.

Base 30.– Destino del alcohol.

Txakolina destilatu ondoren atera den eta laguntza jaso duen alkohola industria-prozesuetan bakarrik erabiliko da, baita desinfektatzaileak eta farmazia- edo energia-produktuak fabrikatzeko ere, lehia askean nahasmendurik gerta ez dadin.

El alcohol obtenido de la destilación de txakoli a la que se haya concedido la ayuda se utilizará exclusivamente en procesos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos, o energéticos, con el fin de evitar distorsiones de la libre competencia.

Lortutako alkohola industria- edo energia-prozesu batera bideratuko dela ulertuko da, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretu bidez onartutako Zerga Berezien Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorriz, gizakiaren kontsumorako egokiak ez diren onartutako substantziak erabiliz desnaturalizatu bada.

Se podrá considerar que el alcohol obtenido se va a destinar a un proceso industrial o energético si el mismo ha sido desnaturalizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado mediante el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, con las sustancias aprobadas que lo hagan impropio para el consumo humano por ingestión.

31. oinarria.– Ordainketak.

Base 31.– Pagos.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari dagokio laguntza hau ematea eta ordaintzea edo ukatzea.

El otorgamiento y pago o denegación de esta ayuda corresponde a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Onuradun batek ezin badu egiaztatu destilatu duen bolumena eman zitzaionaren berdina dela, laguntza murriztuko zaio, alde horri dagokion proportzioan.

En caso de que un beneficiario no pueda acreditar finalmente un volumen destilado igual al que le fue concedido, se le aplicará una reducción del importe de la ayuda proporcional a esa diferencia.

32. oinarria.– Bermeak kentzea.

Base 32.– Liberación de garantías.

Betetze onaren bermea Agindu honen 29. oinarrian aipatutako dokumentazioa berrikusi ondoren emango da.

La garantía de buena ejecución se liberará tras la revisión de la documentación a que se hace referencia en base 29 de la presente Orden.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ARDOA ETA TXAKOLINA MODU PRIBATUAN UPELERATZEKO LAGUNTZA
AYUDA PARA EL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE VINO Y TXAKOLI

33. oinarria.– Aplikazio-eremua.

Base 33.– Ámbito de aplicación.

1.– Laguntza bat ezarri da JDB duen ardoaren edo txakolinaren borondatezko upeleratze pribaturako.

1.– Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de vino con DOP o txakoli con DOP.

2.– Ardoa edo txakolina egiten den establezimenduak eta hura upeleratzen den establezimenduak Euskadiko Autonomia Erkidegoan eta dagokion jatorri-deituran zehazten den lurraldean kokatuta egon behar dute.

2.– Tanto el establecimiento donde se elabora el vino o txakoli como el establecimiento en el que se realiza el almacenamiento deben estar dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi y del territorio definido en su DO.

3.– JDB duten ardo eta txakolin gisa hartuko dira 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren, 2013ko abenduaren 17koaren, 93.1. a) eta b) artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz aitortzen eta babesten direnak.

3.– Se entenderá por vinos con DOP y txakoli con DOP, los así reconocidos y protegidos en cada caso sobre la base de lo establecido en el artículo 93.1. a) y b) del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

4.– Modu pribatuan upeleratzen diren ardoak edo txakolinak upeleratuta dauden ardoak eta txakolinak izango dira. Horiek behar bezala identifikatuta egon behar dute, laguntzaren xede den produktua hitzartutako upeleratze-aldia baino lehen merkaturatzen ez dela bermatzeko. Gainera, produktuaren osotasuna behar bezala egiaztatu behar da, eta upeleratze-aldian zehar ardoaren edo txakolinaren ordezkapenik egin ez dela bermatu behar da.

4.– Los vinos o txakolis objeto de almacenamiento privado, serán vinos o txakolis que se encuentren almacenados e identificado de forma que se garantice que el producto objeto de la ayuda no salga al mercado antes del periodo de almacenamiento comprometido, y siempre que quede perfectamente acreditada la integridad del producto y garantizada la inexistencia de substituciones de vino o txakoli a lo largo del periodo de almacenamiento.

Etiketatutako ardoa edo txakolina ezin izango da inola ere upeleratu.

Bajo ningún concepto se podrá considerar almacenable vino o txakoli etiquetado.

34. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 34.– Importe de la ayuda.

Laguntza kalkulatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

El cálculo de la ayuda se hará teniendo en cuenta lo siguiente:

1.– Eragiketa-bolumenaren % 10etik beherako galera izan duten upategiek ez dute laguntza eskatzeko aukerarik izango.

1.– Las bodegas con una pérdida de volumen de operaciones inferior al 10 % no tendrán opción a solicitar la ayuda.

2.– Eragiketa-bolumenaren % 10 eta % 20 arteko galera izan duten upategien kasuan, laguntza honela kalkulatuko da:

2.– Para bodegas que han tenido una pérdida de volumen de operaciones de entre el 10 % y el 20 % la ayuda está se establece de la siguiente manera:

a) 2020an 200.000 litro baino gutxiago ekoitzi dituzten upategien kasuan, laguntza 0,06 euro/hl izango da upeleratutako egun bakoitzeko.

a) Para bodegas por debajo de 200.000 litros elaborados en 2020, la ayuda será de 0,06 euros/hl por día almacenado.

b) 2020an 200.000 eta 500.000 litro artean ekoitzi dituzten upategien kasuan, laguntza 0,03 euro/hl izango da upeleratutako egun bakoitzeko.

b) Para bodegas que elaboraron entre 200.000 y 500.000 litros en 2020, la ayuda será de 0,03 euros/hl por día almacenado.

c) 2020an 500.000 litro baino gehiago ekoitzi dituzten upategien kasuan, laguntza 0,025 euro/hl izango da upeleratutako egun bakoitzeko.

c) Para bodegas por encima de 500.000 litros elaborados en 2020, la ayuda será de 0,025 euros/hl por día almacenado.

3.– Eragiketa-bolumenaren % 20ko edo hortik gorako galera izan duten upategien kasuan, laguntza honela kalkulatuko da:

3.– Para bodegas que han tenido una pérdida de volumen de operaciones del 20 % o superior la ayuda está se establece de la siguiente manera:

a) 2020an 200.000 litro baino gutxiago ekoitzi dituzten upategien kasuan, laguntza 0,08 euro/hl izango da upeleratutako egun bakoitzeko.

a) Para bodegas por debajo de 200.000 litros elaborados en 2020, la ayuda será de 0,08 euros/hl por día almacenado.

b) 2020an 200.000 eta 500.000 litro artean ekoitzi dituzten upategien kasuan, laguntza 0,05 euro/hl izango da upeleratutako egun bakoitzeko.

b) Para bodegas que elaboraron entre 200.000 y 500.000 litros en 2020, la ayuda será de 0,05 euros/hl por día almacenado.

c) 2020an 500.000 litro baino gehiago ekoitzi dituzten upategien kasuan, laguntza 0,035 euro/hl izango da upeleratutako egun bakoitzeko.

c) Para bodegas por encima de 500.000 litros elaborados en 2020, la ayuda será de 0,035 euros /hl por día almacenado.

4.– Laguntza gutxienez 50 hektolitrokoa izango da eskatzaile bakoitzeko, eta gehienez ere 2020an ekoitzitako kantitatekoa edo 10.000 hektolitrokoa eskatzaile bakoitzeko. Azken horien artean, kantitaterik txikienak markatuko du gehienekoa.

4.– La ayuda será para un mínimo de 50 hectolitros por solicitante y con un máximo de la cantidad elaborada en 2020 o 10.000 hectólitros por solicitante. Entre estas el tope lo marcará la cantidad que sea menor.

5.– Upeleratzeak 180, 270 edo 360 eguneko iraupena izan dezake. Aldi horiek eten egin ahal izango dira merkatuko baldintzek hala gomendatzen badute; kasu horretan, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak ebazpena eman beharko du.

5.– La duración de este almacenamiento podrá ser de 180, 270 o 360 días. Estos periodos podrán interrumpirse si las condiciones del mercado así lo aconsejan, lo que deberá establecerse por resolución de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

6.– Onuradunak hasiera batean eskatutako upeleratze-aldia eten nahi duenean, gutxienez 5 egun baliodun lehenago jakinarazi beharko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, produktua merkaturatu aurretik dagozkion kontrolak egin ahal izateko. Upeleratzea eten izanaren ondorioz, jarritako bermearen egikaritze partziala egingo da, hitzemandako aldiaren gainerako denbora-tarteari dagokion zenbateko proportzionalean.

6.– Cuando el beneficiario quiera interrumpir el periodo de almacenamiento inicialmente solicitado, deberá comunicarlo a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias con una antelación mínima de 5 días hábiles, con el fin de que puedan realizarse los controles previos a la puesta del producto en el mercado. La interrupción del almacenamiento tendrá como consecuencia la ejecución parcial del aval depositado en una cantidad proporcional al tiempo restante del periodo al que se había comprometido.

7.– Eragiketa-bolumenaren galera kalkulatzeko, onuradunek aurkeztutako 2019ko eta 2020ko 390 ereduak alderatuko dira.

7.– La pérdida del volumen de operaciones se calculará mediante la comparación de los modelos 390 de 2019 y 2020 presentados por los beneficiarios.

35. oinarria.– Laguntza-eskaerak.

Base 35.– Solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak egiteko, I. kapituluko 6. oinarrian ezarritakoa bete beharko da; eskaera horietan, II. eranskinean eta oinarri honetan zehaztutako informazio guztia jaso beharko da. Eskabide bakarra onartuko da operadore bakoitzeko.

Las solicitudes de ayuda se realizarán siguiendo lo establecido en la base 6 del Capítulo I, y contendrán toda la información especificada en el Anexo II y en esta base Se admitirá una única solicitud por operador.

36. oinarria.– Ebazpena.

Base 36.– Resolución.

Ebazpena 9. oinarriak dioenaren arabera egingo da.

La resolución se hará según lo indicado en la base 9.

37. oinarria.– Kontratuak.

Base 37.– Contratos.

Upeleratze-kontratu bat egin beharko da Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren eta eskaera onartu zaien onuradunen artean. Kontratu horretan, kontratua egin duten alderdien betebeharrak eta upeleratzeko baldintzak jasoko dira, baita kontratuzko upeleratze-aldia ere.

Será necesario celebrar un contrato de almacenamiento entre la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias y los beneficiarios cuya solicitud de ayuda haya sido aceptada, que incluya las obligaciones de las partes contratantes y las condiciones de almacenamiento, incluyendo el período de almacenamiento contractual.

Kontratuak benetan upeleratutako kantitatearen arabera egingo dira («kontratuko kantitatea»), eta kantitate horrek ez du inola ere eskabidean adierazitakoa gaindituko.

Los contratos se celebrarán por la cantidad realmente almacenada (la «cantidad contractual»), que no superará la cantidad indicada en la solicitud.

Upeleratutako produktua onartu eta upeleratze-data berretsi ondoren egin ahal izango dira kontratuak; bestalde, andelak edo upelak dagozkion kontrolak egin ondoren zigilatu ahal izango dira, eta akta edo txosten bat egingo da horrekin lotuta.

Los contratos podrán celebrarse tras la confirmación de la admisibilidad del producto almacenado, así como de la fecha de almacenamiento, y el precintado de los depósitos o almacenes, después de la realización de los correspondientes controles, levantándose un acta o informe de control al respecto.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak kontratua egin dela jakinaraziko dio laguntzaren onuradunari, kontrolaren akta edo txostena egin eta bost egun balioduneko epean. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak eragile ekonomikoari jakinarazpena egiten dion egunean bertan egingo da kontratua.

La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias notificará al beneficiario de la ayuda, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de expedición del acta o informe de control, que el contrato se considera celebrado. La fecha de celebración del contrato será aquella en la que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias efectúe la notificación al agente económico.

Kontratuek honako betebehar hauek jasoko dituzte, gutxienez, onuradunaren aldetik:

Los contratos incluirán, al menos, las siguientes obligaciones por parte del beneficiario:

a) Kontratuko upeleratze-aldian zehar kontratuko kantitatea upeleratuta mantentzea, bere kontura eta arriskupean.

a) Mantener almacenada la cantidad contractual durante el período de almacenamiento contractual, por su cuenta y riesgo.

b) Upeleratutako produktuaren ezaugarriak mantentzen direla bermatzea, upeleratutako produktua ordeztu gabe eta beste leku batera eraman gabe.

b) Garantizar el mantenimiento de las características del producto almacenado, sin substituir el producto almacenado ni trasladarlo a otro lugar de almacenamiento.

c) Kontratazio-prozesuari buruzko dokumentuak gordetzea.

c) Conservar los documentos relativos al proceso de contratación.

d) Edozein unetan, erakunde ordaintzaileak kontratuan ezarritako betebehar guztiak betetzen direla egiaztatu ahal izatea; horretarako, haren eskura jarri beharko du kontratuan jasotako dokumentazio guztia, barne hartzen dituen elementu guztiak egiaztatu ahal izateko.

d) Permitir que el organismo pagador compruebe, en cualquier momento, el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, manteniendo a disposición de este toda la documentación incluida en el mismo que permita verificar todos los elementos incluidos.

38. oinarria.– Upeleratze pribaturako prozedura.

Base 38.– Procedimiento para el almacenamiento privado.

1.– Zigila daitekeen andela edo upel bakoitzean, eskatzaile baten ardoa edo txakolina bakarrik upeleratu ahal izango da, upeleratze-aldi jakin baterako.

1.– En cada depósito o almacén precintables podrá almacenarse únicamente vino o txakoli de un solicitante y con un periodo de almacenamiento concreto.

2.– Upeleratutako ardoa edo txakolina ezin izango da beste andela batera lekualdatu edo birkokatu, justifikatutako egoeretan salbu, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinarazpena egin ondoren.

2.– El vino o txakoli almacenado no se podrá trasladar ni reubicar en otro depósito, salvo circunstancias justificadas y previa comunicación a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

3.– Kontratuko upeleratze-aldia EAEk emandako ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko da.

3.– El periodo de almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución emitida por la CAPV.

4.– Upeleratu behar den ardoa edo txakolina ezin izango da kategoriaz aldatu, ez upeleratuta egon bitartean, ez ondoren.

4.– El vino o txakoli objeto de almacenamiento no podrá cambiar de categoría ni durante ni al final del almacenamiento.

39. oinarria.– Ordainketak.

Base 39.– Pagos.

Laguntza kontratuak egin ondoren ordainduko da, hau da, andelen edo upelen kontrolak egin eta horiek zigilatu ondoren.

El pago de la ayuda se realizará cuando se hayan celebrado los contratos, es decir, tras haber realizado los controles y el precintado de los depósitos o almacenes.

40. oinarria.– Bermeak kentzea.

Base 40.– Liberación de garantías.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak upeleratze-amaierako kontrolak egin ondoren kenduko da bermea, produktua atera aurretik eta 2021eko kanpainako mahatsaren salerosketa-kontratuak egiaztatzen dituenean.

1.– La garantía se liberará cuando la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias efectúe los controles correspondientes del final de almacenamiento previos a la retirada del producto y compruebe los contratos de compraventa de uva de la campaña 2021.

2.– Bermea partzialki gauzatuko da laguntza-eskabidean adierazitako upeleratze-aldia eteten denean; eta gainerako zenbatekoaren arabera gauzatuko da, proportzionalki, eskatutako upeleratzea amaitu arte.

2.– La garantía se ejecutará parcialmente cuando el periodo de almacenamiento indicado en la solicitud de ayuda se interrumpa; y se ejecutará proporcionalmente al importe restante hasta la finalización del almacenamiento solicitado.

3.– Bermea oso-osorik egikarituko da 6. oinarriko 8. apartatuan deskribatutako konpromisoa bete ez dela egiaztatzen bada.

3.– La garantía se ejecutará en su totalidad si se comprueba que se ha incumplido el compromiso descrito en la Base 6 apartado 8.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
SAGARDO NATURALA OZPIN BIHURTZEKO LAGUNTZA
AYUDA PARA DESTINAR SIDRA NATURAL A VINAGRE

41. oinarria.– Aplikazio-eremua.

Base 41.– Ámbito de aplicación.

Laguntza bat ezarri da EAEn ekoitzitako sagardo naturala norbere borondatez atera eta hura ozpin bihurtzeko.

Se establece una ayuda a la retirada voluntaria de sidra natural, producido en territorio de la CAPV, para su transformación en vinagre.

42. oinarria.– Laguntzaren onuradunak.

Base 42.– Beneficiarios de la ayuda.

1.– Sagardo naturalarekin ozpina egiteko laguntzen onuradunak egoitza soziala eta zerga-egoitza EAEn duten sagardo-enpresak izango dira, betiere sagardo naturala Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan aktibo dagoen establezimendu batean ekoizten badute.

1.– Los beneficiarios de las ayudas a destinar sidra natural a vinagre serán las empresas sidreras que tengan su sede social y domicilio fiscal en la CAE y produzcan sidra natural en un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias del País Vasco.

43. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 43.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntza kalkulatzeko, honako zifra hauek hartuko dira kontuan:

1.– El cálculo de la ayuda se hará teniendo en cuanta las diferentes cifras:

a) Sagardotegiak 2020an egindako litroak justifikatzea. Horretarako, 2020ko laugarren hiruhileko 553 aitorpena aurkeztu beharko da.

a) Justificar los litros elaborados por la sidrería en el 2020. Para ello se deberá presentar la declaración 553 del cuarto trimestre del 2020.

b) Sagardoaren 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena justifikatzea. Horretarako, urte bakoitzeko 390 ereduak erantsi beharko dira, baita bi ekitaldietako sagardo-salmentarekin lotutako eragiketen zatia adierazten duen zinpeko adierazpena ere.

b) Justificar el volumen de operaciones de la sidrería de 2019 y 2020. Para ello se deberá adjuntar los modelos 390 de cada año, y la declaración jurada en la que se indique la parte de operaciones no vinculadas a la venta de sidra de ambos ejercicios.

2.– Gehienez ere ozpin bihurtuko den kantitatea kalkulatuko da, 2020an izandako eragiketa-bolumenaren beherakada kontuan hartuta (2019. urtekoarekin alderatuta):

2.– Se calculará la cantidad máxima a transformar en vinagre según la caída en volumen de operaciones en 2020 frente a 2019:

a) Beherakada % 10etik beherakoa bada, eraldatu beharreko kantitatea 0 litro izango da.

a) Si la caída es inferior al 10 % la cantidad a transformar será 0 litros.

b) Beherakada % 10ekoa edo handiagoa bada, baina % 20tik beherakoa bada, eraldatu beharreko kantitatea 2020an ekoitzitako litroen % 20 izango da. Horrenbestez, ozpin bihur daitekeen gehieneko litro kantitatea 100.000 litro izango da.

b) Si la caída es mayor o igual al 10 % e inferior al 20 %, la cantidad a transformar será el 20 % de los litros elaborados en 2020. Siendo 100.000 litros la cantidad máxima de litros a transformar.

c) Beherakada % 20koa edo handiagoa bada, eraldatu beharreko kantitatea 2020an ekoitzitako litro kopuruaren % 30 izango da. Horrenbestez, ozpin bihur daitekeen gehieneko litro kantitatea 150.000 litro izango da.

c) Si la caída es mayor o igual al 20 %, la cantidad a transformar será el 30 % de los litros elaborados en 2020. Siendo 150.000 litros la cantidad máxima de litros a transformar.

3.– Laguntzaren balioa 0,40 euro izango da destilatutako litro bakoitzeko.

3.– El valor de la ayuda por litro destilado se fija en 0,40 euros.

4.– Eragiketa horretatik eratorritako zenbatekoa bi ordainketatan ordainduko da. Lehenengoan, laguntzaren % 25 ordainduko da, ebazpena ematen den unean bertan; bigarrena, aldiz, ozpina egin dela justifikatzen denean emango da, eta benetan ozpin bihurtutako sagardo naturalari dagokion zenbatekoa ordainduko da. Aurreratutako zenbatekoa estaltzen ez bada, zati proportzionala itzul dadila eskatuko da.

4.– La cantidad resultante de esta operación se abonará en dos pagos. El primero, por importe del 25 % de la ayuda, se abonará en el momento de la resolución, y el segundo, cuando se justifique la realización del vinagre, y será por el importe correspondiente a la cantidad de sidra natural efectivamente transformado en vinagre. Caso de no cubrir el importe adelantado, se pedirá reintegro de la parte proporcional.

44. oinarria.– Laguntza-eskaerak.

Base 44.– Solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak egiteko, I. kapituluko 6. oinarrian ezarritakoa bete beharko da; eskaera horietan, II. eranskinean eta oinarri honetan zehaztutako informazio guztia jaso beharko da. Operadore bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du.

Las solicitudes de ayuda se realizarán siguiendo lo establecido en la base 6 del Capítulo I, y contendrán toda la información especificada en el Anexo II y en esta base. Se admitirá una única solicitud por operador.

45. oinarria.– Ebazpena.

Base 45.– Resolución.

Ebazpena 9. oinarriak dioenaren arabera egingo da.

La resolución se realizará según lo indicado en la base 9.

Ozpina egiten duen enpresara sagardo naturala eramateko azken eguna 2021eko urriaren 1a izango da.

La fecha límite para realizar la entrega de la sidra natural a la empresa elaboradora de vinagre, será el 1 de octubre de 2021.

46. oinarria.– Ordainketa-eskaerak.

Base 46.– Solicitudes de pago.

2021eko urriaren 15a baino lehen, laguntzaren onuradunak ordainketa-eskaera bat aurkeztu beharko du, gutxienez, sagardo naturala ozpin bihurtu izanaren frogagiriarekin batera. Zerga Administraziorako Agentziaren ARC dokumentua, ozpin-saltzailearen faktura eta ozpin-saltzaileari emandako kantitate osoaren frogagiria erantsi behar dira.

Antes del 15 de octubre de 2021 el beneficiario de la ayuda deberá presentar una solicitud de pago, junto con, al menos, prueba de la transformación de la sidra natural en vinagre. Se debe adjuntar el documento de Acompañamiento ARC de la Agencia Tributaria, factura de la vinagrera, justificante de la cantidad total entregada en la vinagrera.

47. oinarria.– Ordainketak.

Base 47.– Pagos.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari dagokio laguntza hau ematea eta ordaintzea edo ukatzea.

El otorgamiento y pago o denegación de esta ayuda corresponde a la Dirección de Calidad e Industrias alimentarias.

Onuradun batek ezin badu egiaztatu laguntzaren xede izan den sagardo naturalaren bolumena, laguntza murriztuko zaio, alde horri dagokion proportzioan.

En caso de que un beneficiario no pueda acreditar finalmente un volumen destinado a sidra natural igual al que le fue concedido, se le aplicará una reducción del importe de la ayuda proporcional a esa diferencia.

48. oinarria.– Bermeak kentzea.

Base 48.– Liberación de garantías.

Betetze onaren bermea Agindu honen 46. oinarrian aipatutako dokumentazioa aurkeztean emango da.

La garantía de buena ejecución se liberará en el momento de presentación de la documentación a que se hace referencia en el base 46 de la presente Orden.

VI. KAPITULUA,
CAPÍTULO VI
UR MINERAL NATURALA MODU PRIBATUAN UPELERATZEKO LAGUNTZA,
AYUDA PARA ALMACENAMIENTO PRIVADO DE AGUA MINERAL NATURAL

49. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Base 49.– Ámbito de aplicación.

1.– Laguntza bat ezarri da ur mineral naturala norbere borondatez modu pribatuan upeleratzeko, botilatzeko enpresentzat.

1.– Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de agua mineral natural, para empresas embotelladoras.

2.– Ura botilatan sartzeko establezimenduak eta ura upeleratzen den establezimenduak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egon behar dute.

2.– Tanto el establecimiento donde se embotella, como en el que almacena el agua, deben estar dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Modu pribatuan upeleratzen den ura upeleratuta dagoena izango da. Urak behar bezala identifikatuta egon behar du, laguntzaren xede den produktua hitzartutako upeleratze-aldia baino lehen merkaturatzen ez dela bermatzeko; gainera, behar bezala egiaztatu behar da produktuaren osotasuna.

3.– El agua objeto de almacenamiento privado, será la que se encuentre almacenada e identificada de forma que se garantice que el producto objeto de la ayuda no salga al mercado antes del periodo de almacenamiento comprometido, y siempre que quede perfectamente acreditada la integridad del producto.

50. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 50.– Importe de la ayuda.

Laguntza kalkulatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

El cálculo de la ayuda se hará teniendo en cuenta lo siguiente:

1.– 2020an eragiketa-bolumenaren % 10etik beherako galera izan duten enpresek (2019arekin alderatuta) ez dute laguntza eskatzeko aukerarik izango.

1.– Las empresas con una pérdida de volumen de operaciones 2020 con respecto a 2019, inferior al 10 % no tendrán opción a solicitar la ayuda.

2.– % 10 eta % 20 arteko eragiketa-bolumena galdu duten enpresen kasuan, laguntza 0,1 euro/hl izango da upeleratze-egun bakoitzeko.

2.– Para empresas que han tenido una pérdida de volumen de operaciones de entre el 10 % y el 20 % la ayuda será de 0,1 euros/hl por cada día de almacenaje.

3.– % 20ko edo hortik gorako eragiketa-bolumena galdu duten enpresen kasuan, laguntza 0,19 euro/hl izango da upeleratze-egun bakoitzeko.

3.– Para empresas que han tenido una pérdida de volumen de operaciones del 20 % o superior, la ayuda será de 0,19 euros/hl por cada día de almacenaje.

4.– Laguntza 300.000 litrorako izango da, gehienez, eskatzaile bakoitzeko.

4.– La ayuda será para un máximo de 300.000 litros por solicitante.

5.– Upeleratzeak 60, 120 edo 180 eguneko iraupena izan dezake. Aldi horiek eten egin ahal izango dira merkatuko baldintzek hala gomendatzen badute; kasu horretan, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak ebazpena eman beharko du.

5.– La duración de este almacenamiento podrá ser de 60, 120 o 180 días. Estos periodos podrán interrumpirse si las condiciones del mercado así lo aconsejan, lo que deberá establecerse por resolución de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

6.– Onuradunak hasiera batean eskatutako upeleratze-aldia eten nahi duenean, gutxienez 5 egun baliodun lehenago jakinarazi beharko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, produktua merkaturatu aurretik dagozkion kontrolak egin ahal izateko. Upeleratzea eten izanaren ondorioz, jarritako bermearen egikaritze partziala egingo da, hitzemandako aldiaren gainerako denbora-tarteari dagokion zenbateko proportzionalean.

6.– Cuando el beneficiario quiera interrumpir el periodo de almacenamiento inicialmente solicitado, deberá comunicarlo a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias con una antelación mínima de 5 días hábiles, con el fin de que puedan realizarse los controles previos a la puesta del producto en el mercado. La interrupción del almacenamiento tendrá como consecuencia la ejecución parcial del aval depositado en una cantidad proporcional al tiempo restante del periodo al que se había comprometido.

7.– Eragiketa-bolumenaren galera kalkulatzeko, onuradunek aurkeztutako 2019ko eta 2020ko 390 ereduak alderatuko dira.

7.– La pérdida del volumen de operaciones se calculará mediante la comparación de los modelos 390 de 2019 y 2020 presentados por los beneficiarios.

51. oinarria.– Laguntza-eskaerak.

Base 51.– Solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak egiteko, I. kapituluko 6. oinarrian ezarritakoa bete beharko da; eskaera horietan, II. eranskinean eta oinarri honetan zehaztutako informazio guztia jaso beharko da. Eskabide bakarra onartuko da operadore bakoitzeko.

Las solicitudes de ayuda se realizarán siguiendo lo establecido en la base 6 del Capítulo I, y contendrán toda la información especificada en el Anexo II y en esta base Se admitirá una única solicitud por operador.

52. oinarria.– Ebazpena.

Base 52.– Resolución.

Ebazpena 9. oinarriak dioenaren arabera egingo da.

La resolución se hará según lo indicado en la base 9.

53. oinarria.– Kontratuak.

Base 53.– Contratos.

Upeleratze-kontratu bat egin beharko da Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren eta eskaera onartu zaien onuradunen artean. Kontratu horretan, kontratua egin duten alderdien betebeharrak eta upeleratzeko baldintzak jasoko dira, baita kontratuzko upeleratze-aldia ere.

Será necesario celebrar un contrato de almacenamiento entre la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias y los beneficiarios cuya solicitud de ayuda haya sido aceptada, que incluya las obligaciones de las partes contratantes y las condiciones de almacenamiento, incluyendo el período de almacenamiento contractual.

Kontratuak benetan upeleratutako kantitatearen arabera egingo dira («kontratuko kantitatea»), eta kantitate horrek ez du inola ere eskabidean adierazitakoa gaindituko.

Los contratos se celebrarán por la cantidad realmente almacenada (la «cantidad contractual»), que no superará la cantidad indicada en la solicitud.

Upeleratutako produktua onartu eta upeleratze-data berretsi ondoren egin ahal izango dira kontratuak; bestalde, andelak edo upelak dagozkion kontrolak egin ondoren zigilatu ahal izango dira, eta akta edo txosten bat egingo da horrekin lotuta.

Los contratos podrán celebrarse tras la confirmación de la admisibilidad del producto almacenado, así como de la fecha de almacenamiento, y el precintado de los depósitos o almacenes, después de la realización de los correspondientes controles, levantándose un acta o informe de control al respecto.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak kontratua egin dela jakinaraziko dio laguntzaren onuradunari, kontrolaren akta edo txostena egin eta bost egun balioduneko epean. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak eragile ekonomikoari jakinarazpena egiten dion egunean bertan egingo da kontratua.

La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias notificará al beneficiario de la ayuda, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de expedición del acta o informe de control, que el contrato se considera celebrado. La fecha de celebración del contrato será aquella en la que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias efectúe la notificación al agente económico.

Kontratuek honako betebehar hauek jasoko dituzte, gutxienez, onuradunaren aldetik:

Los contratos incluirán, al menos, las siguientes obligaciones por parte del beneficiario:

a) Kontratuko upeleratze-aldian zehar kontratuko kantitatea upeleratuta mantentzea, bere kontura eta arriskupean.

a) Mantener almacenada la cantidad contractual durante el período de almacenamiento contractual, por su cuenta y riesgo.

b) Upeleratutako produktuaren ezaugarriak mantentzen direla bermatzea, upeleratutako produktua ordeztu gabe eta beste leku batera eraman gabe.

b) Garantizar el mantenimiento de las características del producto almacenado, sin substituir el producto almacenado ni trasladarlo a otro lugar de almacenamiento.

c) Kontratazio-prozesuari buruzko dokumentuak gordetzea.

c) Conservar los documentos relativos al proceso de contratación.

d) Edozein unetan, erakunde ordaintzaileak kontratuan ezarritako betebehar guztiak betetzen direla egiaztatu ahal izatea; horretarako, haren eskura jarri beharko du kontratuan jasotako dokumentazio guztia, barne hartzen dituen elementu guztiak egiaztatu ahal izateko.

d) Permitir que el organismo pagador compruebe, en cualquier momento, el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, manteniendo a disposición de este toda la documentación incluida en el mismo que permita verificar todos los elementos incluidos.

54. oinarria.– Upeleratze pribaturako prozedura.

Base 54.– Procedimiento para el almacenamiento privado.

1.– Zigila daitekeen andel edo upel bakoitzean, eskatzaile baten ur mineral naturala bakarrik upeleratu ahal izango da, upeleratze-aldi jakin baterako.

1.– En cada depósito o almacén precintables podrá almacenarse únicamente agua mineral natural de un solicitante y con un periodo de almacenamiento concreto.

2.– Upeleratutako ura ezin izango da beste gordailu batera lekualdatu edo birkokatu, justifikatutako egoeretan salbu, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinarazpena egin ondoren.

2.– El agua almacenada no se podrá trasladar ni reubicar en otro depósito, salvo circunstancias justificadas y previa comunicación a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

3.– Kontratuko upeleratze-aldia EAEk emandako ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko da.

3.– El periodo de almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución emitida por la CAPV.

55. oinarria.– Ordainketak.

Base 55.– Pagos.

Laguntza kontratuak egin ondoren ordainduko da, hau da, andelen edo upelen kontrolak egin eta horiek zigilatu ondoren.

El pago de la ayuda se realizará cuando se hayan celebrado los contratos, es decir, tras haber realizado los controles y el precintado de los depósitos o almacenes.

56. oinarria.– Bermeak kentzea.

Base 56.– Liberación de garantías.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak upeleratze-amaierako kontrolak egin ondoren kenduko da bermea, produktua atera aurretik.

1.– La garantía se liberará cuando la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias efectúe los controles correspondientes del final de almacenamiento previos a la retirada del producto.

2.– Bermea partzialki gauzatuko da laguntza-eskabidean adierazitako upeleratze-aldia eteten denean; eta gainerako zenbatekoaren arabera gauzatuko da, proportzionalki, eskatutako upeleratzea amaitu arte.

2.– La garantía se ejecutará parcialmente cuando el periodo de almacenamiento indicado en la solicitud de ayuda se interrumpa; y se ejecutará proporcionalmente al importe restante hasta la finalización del almacenamiento solicitado.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ARTISAU-GARAGARDOA FABRIKATZEN DUTEN ENPRESEN KAUDIMENEAN LAGUNTZEKO LAGUNTZA
AYUDA PARA PARA APOYAR LA SOLVENCIA EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS QUE FABRICAN CERVEZA ARTESANA

57. oinarria.– Aplikazio-eremua.

Base 57.– Ámbito de aplicación.

1.– Laguntza bat ezarri da 2020ko ekitaldian (2019ko ekitaldiarekin alderatuta) garagardoaren sektorean izandako eragiketa-bolumenaren galerak konpentsatzeko.

1.– Se establece una ayuda para compensar pérdidas de volumen de operaciones en el sector de la cerveza en el ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2019.

2.– Enpresa fabrikatzaileak Euskadiko Autonomia Erkidegoan egon behar du, eta EAEn benetan fabrikatutako produktua bakarrik izango da kontuan.

2.– La empresa fabricante debe estar dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi y solamente se tendrá en cuenta el producto efectivamente fabricado en la CAPV

58. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 58.– Importe de la ayuda.

Laguntza kalkulatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

El cálculo de la ayuda se hará teniendo en cuenta lo siguiente:

1.– Eragiketa-bolumenaren % 10etik beherako galera izan duten enpresek ez dute laguntza eskatzeko aukerarik izango.

1.– Las empresas con una pérdida de volumen de operaciones inferior al 10 % no tendrán opción a solicitar la ayuda.

2.– Eragiketa-bolumenaren % 10 eta % 20 arteko galera izan duten upategien kasuan, laguntza honela kalkulatuko da:

2.– Para bodegas que han tenido una pérdida de volumen de operaciones de entre el 10 % y el 20 %, la ayuda está se establece de la siguiente manera:

a) 2019an 40.000 litro baino gutxiago ekoitzi zituzten enpresen kasuan, laguntza 10.000 eurokoa izango da.

a) Para empresas por debajo de 40.000 litros fabricados en 2019, la ayuda será de 10.000 euros.

b) 2019an 40.000 eta 80.000 litro artean fabrikatu zituzten enpresen kasuan, laguntza 15.000 eurokoa izango da.

b) Para empresas que fabricaron entre 40.000 y 80.000 litros en 2019, la ayuda será de 15.000 euros.

c) 2019an 80.000 litro baino gehiago ekoitzi zituzten enpresen kasuan, laguntza 20.000 eurokoa izango da.

c) Para empresas por encima de 80.000 litros fabricados en 2019, la ayuda será de 20.000 euros.

3.– Eragiketa-bolumenaren % 20ko edo hortik gorako galera izan duten enpresen kasuan, laguntza honela kalkulatuko da:

3.– Para empresas que han tenido una pérdida de volumen de operaciones del 20 % o superior, la ayuda está se establece de la siguiente manera:

a) 2019an 40.000 litro baino gutxiago ekoitzi zituzten enpresen kasuan, laguntza 20.000 eurokoa izango da.

a) Para empresas por debajo de 40.000 litros elaborados en 2019, la ayuda será de 20.000 euros.

b) 2019an 40.000 eta 80.000 litro artean fabrikatu zituzten enpresen kasuan, laguntza 25.000 eurokoa izango da.

b) Para empresas que elaboraron entre 40.000 y 80.000 litros en 2019, la ayuda será de 25.000 euros.

c) 2019an 80.000 litro baino gehiago ekoitzi zituzten enpresen kasuan, laguntza 30.000 eurokoa izango da.

c) Para empresas por encima de 80.000 litros elaborados en 2019, la ayuda será de 30.000 euros.

Eragiketa-bolumenaren galera kalkulatzeko, onuradunek aurkeztutako 2019ko eta 2020ko 390 ereduak alderatuko dira.

La pérdida del volumen de operaciones se calculará mediante la comparación de los modelos 390 de 2019 y 2020 presentados por los beneficiarios.

59. oinarria.– Laguntza-eskaerak.

Base 59.– Solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak egiteko, I. kapituluko 6. oinarrian ezarritakoa bete beharko da; eskaera horietan, II. eranskinean eta oinarri honetan zehaztutako informazio guztia jaso beharko da. Eskabide bakarra onartuko da operadore bakoitzeko.

Las solicitudes de ayuda se realizarán siguiendo lo establecido en la base 6 del Capítulo I, y contendrán toda la información especificada en el Anexo II y en esta base Se admitirá una única solicitud por operador.

60. oinarria.– Ebazpena.

Base 60.– Resolución.

Ebazpena 9. oinarriak dioenaren arabera egingo da.

La resolución se hará según lo indicado en la base 9.

61. oinarria.– Ordainketak.

Base 61.– Pagos.

Laguntza onartzeko ebazpenaren ondoren ordainduko da.

El pago de la ayuda se realizará tras la resolución aprobatoria.

II. ERANSKINA
ANEXO II
ESKABIDEA EGITEKO INPRIMAKIAREN EDUKIA
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD

Oinarrizko eremu orokorrak:

Campos básicos generales:

– Titularra.

– Titular.

– Identifikazio-agiriaren mota.

– Tipo de documento de identificación.

– Identifikazio-zenbakia.

– Número de identificación.

– Izena, abizenak eta sexua (pertsona fisikoentzat bakarrik).

– Nombre, apellidos y sexo (solo para personas físicas).

– Entitatearen izena (pertsona juridikoek soilik).

– Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

– Helbidea.

– Dirección.

– Lurraldea.

– Territorio.

– Telefonoak, helbide elektronikoa.

– Teléfonos, e-mail.

– Harremanetarako pertsona.

– Persona de contacto.

– Legezko ordezkaria, izena, abizenak, telefonoa eta NANa.

– Representante legal, nombre, apellidos, teléfono y DNI.

– Jakinarazpen- eta komunikazio-bidea.

– Canal de notificación y comunicación.

– Jakinarazpenen hizkuntza.

– Idioma de las notificaciones.

– Zerga-egoitza.

– Domicilio fiscal.

– Jarduera nagusia eta lortutako produktuak.

– Actividad principal y productos obtenidos.

– Diruz lagun daitezkeen ekintzak: ardoa destilatzea, txakolina destilatzea, ardoa upeleratzea, txakolina upeleratzea, ozpin egiteko sagardoa, ur minerala upeleratzea edo artisau-garagardoari laguntzea.

– Tipo de acciones subvencionables: destilación de vino, destilación de txakoli, almacenamiento de vino, almacenamiento de txakoli, sidra destinada a vinagre, almacenamiento de agua mineral o apoyo a la cerveza artesana.

Ardoa edo txakolina modu pribatuan upeleratzeko laguntza (IV. kapitulua):

Ayuda para el almacenamiento privado de vino o txakoli (Capítulo IV):

Horiez gain, honako datu hauek ere jaso beharko dituzte upeleratze-eskabideek:

Las solicitudes para almacenamiento contendrán, además, los datos siguientes:

a) Upeleratutako produktuaren datuak: dagokion JDB eta upeleratu nahi den bolumena (hektolitroak, bi dezimalekin), eskatutako upeleratze-aldi bakoitzeko.

a) Datos del producto almacenado: DOP a la que pertenece, volumen que solicita almacenar (hectolitros con dos decimales) por periodo de almacenamiento solicitado.

b) Kokapenaren datuak: biltegiaren edo biltegien izena, upeleratzeko leku bakoitzaren helbidea, eta zigilatu daitezkeen andelen edo upelen kokapena (herria, udalerria eta lurralde historikoa), eta horietako bakoitzean upeleratutako kasuan kasuko kantitateak, eskatutako upeleratze-aldiaren arabera.

b) Datos de la localización: nombre del almacén o almacenes, dirección de cada lugar de almacenamiento y ubicación de los depósitos o almacenes precintables (localidad, municipio y territorio histórico) y cantidades correspondientes almacenadas en cada uno, de acuerdo con el periodo de almacenamiento solicitado.

Ardoa (II. kapitulua) edo txakolina (III. kapitulua) destilatzeko laguntza:

Ayuda a la destilación de vino (Capítulo II) o txakoli (Capítulo III):

Horiez gain, honako datu hauek ere jaso beharko dituzte destilatze-eskabideek:

Las solicitudes para destilación contendrán, además, los datos siguientes:

a) Produktuaren datuak: dagokion JDB eta destilatu nahi den bolumena (hektolitroak, bi dezimalekin).

a) Datos del producto: DOP a la que pertenece, volumen que solicita llevar a destilación (hectolitros con dos decimales).

Sagardo naturala ozpin bihurtzeko laguntza (V. kapitulua):

Ayuda para destinar sidra natural a vinagre (Capítulo V):

a) Produktuaren datuak: JD bati dagokion eta destilatu nahi den bolumena (hektolitroak, bi dezimalekin).

a) Datos del producto: si pertenece a DO, volumen que solicita llevar a destilación (hectolitros con dos decimales).

Ur mineral naturala modu pribatuan upeleratzeko laguntza (VI. kapitulua):

Ayuda para almacenamiento privado de agua mineral natural (Capítulo VI):

a) Upeleratutako produktuaren datuak: upeleratu nahi den bolumena (hektolitroak, bi dezimalekin), eskatutako upeleratze-aldi bakoitzeko.

a) Datos del producto almacenado: volumen que solicita almacenar (hectolitros con dos decimales) por periodo de almacenamiento solicitado.

b) Kokapenaren datuak: biltegiaren edo biltegien izena, upeleratzeko leku bakoitzaren helbidea, eta zigilatu daitezkeen andelen edo upelen kokapena (herria, udalerria eta lurralde historikoa), eta horietako bakoitzean upeleratutako kasuan kasuko kantitateak, eskatutako upeleratze-aldiaren arabera.

b) Datos de la localización: nombre del almacén o almacenes, dirección de cada lugar de almacenamiento y ubicación de los depósitos o almacenes precintables (localidad, municipio y territorio histórico) y cantidades correspondientes almacenadas en cada uno, de acuerdo con el periodo de almacenamiento solicitado.

Lerro guztietan, honako hau dioen erantzukizunpeko adierazpena:

Todas las líneas, declaración responsable de que:

– Betetzen ditut Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren aginduan ezarritako eskakizunak (agindu horren bidez deitzen dira 2021eko ekitaldirako ezohiko laguntzak, ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta botilatutako uraren sektoreetarako), eta badaukat hori egiaztatzen duen dokumentazioa, zeina Administrazioaren eskura jarriko baitut hala eskatzen zaidanean; eta, halaber, aurreko betebeharrak betetzeko konpromisoa hartzen dut laguntza-eskubidea aitortzeak dakarren aldi osoan.

– Que cumplo los requisitos establecidos en la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas extraordinarias a los sectores del vino, txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua envasada que dispongo de la documentación que así lo acredita, que la pondré a disposición de la Administración cuando me sea requerido y que me comprometo a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente al reconocimiento del derecho a la ayuda.

– Gaurko egunera arte, behean ageri diren erakunde publikoei edo pribatuei laguntza eskatu eta haien laguntza jaso duela proiektu honetarako; eta, gainera, konpromisoa hartzen duela aurrerantzean ere proiektu honetarako aurkezten dituen laguntza-eskabide guztien berri emateko (Hala da / Ez da hala - markatu dagokiona).

– Que sí/no (marcar lo que proceda) ha presentado solicitud y ha obtenido ayuda para este proyecto, hasta la fecha, en las instituciones públicas o privadas que a continuación se relacionan, comprometiéndose a comunicar cuantas solicitudes de ayuda realice para este proyecto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Lortu ditu/Ez ditu lortu (markatu dagokiona) 2020ko martxoaren 19ko Batzordearen Jakinarazpenaren eta haren aldaketen bidez araututako denbora-esparruan, eta Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian eta 2020an eta 2021ean haren aldaketetan onartutako denbora-esparru nazionalean jasotzen diren laguntzak. Laguntza horiek............................... eurokoak dira.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) ha obtenido ayudas sujetas al Marco Temporal regulado mediante la Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2020 y sus modificaciones, y del Marco Nacional Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N) de 2 de abril, y sus modificaciones, durante 2020 y 2021, y que ascienden a............................... euros.

– Enpresa ez dagoela krisialdian, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).

– No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

– Sartuta dagoela/Ez dagoela sartuta (markatu dagokiona) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta organismo autonomoek ematen dituzten izaera bereko laguntzen arloan abian den inongo itzultze- edo zehapen-prozeduratan.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) se encuentra incurso o incursa, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

– Egunean dagoela itzultze- edo zehapen-prozeduretako kopuruak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, dirulaguntzen esparruan. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

– Que se encuentra al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de subvenciones. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

– Jaso duela/Ez duela jaso (markatu dagokiona) zigor- eta administrazio-arloko zehapenik, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galarazten dionik, eta ez dagoela/dagoela horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoarekin.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Eskatuta duela/Ez duela eskatuta (markatu dagokiona) konkurtso-deklarazioa, edozein prozeduratan kaudimengabetzat deklaratuta ez dagoela, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez dagoela edo desgaituta ez dagoela Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) ha solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Galdu duela/Ez duela galdu (markatu dagokiona) dirulaguntzak lortzeko aukera, ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetako bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) ha sido sancionado o sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

– Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmoa eragin duela/eragin ez duela (markatu dagokiona).

– Que sí/no (marcar lo que proceda) ha dado lugar, por causa por la que hubieran sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak sartuta daudela/ez daudela sartuta (markatu dagokiona) Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo ez dela Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat, horietan ezarritako baldintzetan.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) esta incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

– Ez daukala Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean duela/ez duela (markatu dagokiona).

– Que sí/no (marcar lo que proceda) tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

– Elkarteen kasuan, ez egotea sartuta/sartuta egotea (markatu dagokiona) horiek elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial irmorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

– En el supuesto de las asociaciones, que estas que si/no (marcar lo que proceda) se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

– Berreskuratzeko agindu baten mende egotea/ez egotea (markatu dagokiona), Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa dela eta ezin dela bateratu barne-merkatuarekin.

– Que sí/no (marcar lo que proceda) está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

II., III. eta IV. kapituluetan araututako laguntzen kasuan:

Para las ayudas reguladas en los Capítulos II, III y IV:

2021eko mahats-bilketan, enpresa eskatzaileak hitzematen du/ez du hitzematen mahatsa benetako ekoizpen-kostuaren prezio berean edo handiagoan erosiko duela.

– Que la empresa solicitante sí/no se compromete, durante la vendimia 2021, a adquirir la uva a un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

Enpresa eskatzaileak mahatsaren salerosketa-kontratuak aurkeztea hitzematen du/ez du hitzematen, aurreko konpromisoa bete dela egiaztatzeko helburuarekin.

– Que la empresa solicitante sí/no se compromete a aportar los contratos de compraventa la uva a fin de comprobar que se ha cumplido con el compromiso anterior.

Agindu honetan araututako laguntza guztietarako:

Para todas las ayudas reguladas en la presente Orden:

Aurkakoa adierazi ezean, baimen inplizitua eman beharko du Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki ziurta ditzan zerga-betebeharrak bete izana eta Gizarte-segurantzako ordainketak egin izana; baimen hori berariaz ukatzeko aukera izango du, eta, kasu horretan, eskatzaileak aurkeztu beharko du dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria.

Se entenderá, salvo indicación en contrario, el consentimiento implícito para que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verifique automáticamente los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, con la posibilidad de que deniegue expresamente ese consentimiento, y la consecuencia de que, en ese caso, deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.

III. ERANSKINA
ANEXO III
LAGUNTZA-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE AYUDA

Pertsona juridikoak:

Personas jurídicas:

– Ahalordetze-eskritura.

– Escritura de apoderamiento.

– Entitatea eratzeko eskritura eta estatutuak, dagokion erregistroak zigilatuak.

– Escritura de constitución y de los estatutos de la entidad, sellados por el registro correspondiente.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen ziurtagiria, baimenari espresuki uko egin bazaio bakarrik.

– Certificado del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, solo en el caso de que se haya denegado expresamente el consentimiento.

Pertsona fisikoak:

Personas físicas:

– NANaren kopia, baimenari espresuki uko egin bazaio bakarrik.

– Copia del DNI, solo en el caso de que se haya denegado expresamente el consentimiento.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen ziurtagiria, baimenari espresuki uko egin bazaio bakarrik.

– Certificado del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, solo en el caso de que se haya denegado expresamente el consentimiento.

Ardo-enpresek bakarrik:

Solo para empresas vinícolas.

– 2020ko laugarren hiruhileko 553 adierazpena. Ardoaren eta edari hartzituen fabriketan eta gordailuetan egindako eragiketen aitorpena.

– Declaración 553 del cuarto trimestre del 2020. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos de vino y bebidas fermentadas.

– 2019ko eta 2020ko 390 ereduak.

– Modelo 390 de 2019 y de 2020.

– 2019an eta 2020an ardoaren salmentarekin lotu gabeko eragiketen zatia jasotzen duen zinpeko adierazpena.

– Declaración jurada en la que se indique la parte de operaciones no vinculadas a la venta del vino en 2019 y en 2020.

– Hirugarrenen alta-agiria, azken bost urtean ez bada Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso.

– En el supuesto de no haber recibido subvenciones del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta a Terceras Personas.

Sagardoa ekoizten duten enpresek bakarrik:

Solo para empresas productoras de sidra:

– 2020ko laugarren hiruhileko 553 adierazpena. Ardoaren eta edari hartzituen fabriketan eta gordailuetan egindako eragiketen aitorpena.

– Declaración 553 del cuarto trimestre del 2020. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos de vino y bebidas fermentadas.

– 2019ko eta 2020ko 390 ereduak.

– Modelo 390 de 2019 y de 2020.

– Hirugarrenen alta-agiria, azken bost urtean ez bada Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso.

– En el supuesto de no haber recibido subvenciones del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta a Terceras Personas.

Garagardoa ekoizten duten enpresek bakarrik:

Solo para empresas productoras de cerveza.

– 2019ko laugarren hiruhileko 558 adierazpena. Garagardoen fabriketan eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena.

– Declaración 558 del cuarto trimestre del 2019. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de cervezas.

– 2019ko eta 2020ko 390 ereduak.

– Modelo 390 de 2019 y de 2020.

– Hirugarrenen alta-agiria, azken bost urtean ez bada Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso.

– En el supuesto de no haber recibido subvenciones del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta a Terceras Personas.

Botilatutako ur-enpresek bakarrik:

Solo para empresas de agua envasada:

– 2019ko eta 2020ko 390 ereduak.

– Modelo 390 de 2019 y de 2020.

– Hirugarrenen alta-agiria, azken bost urtean ez bada Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso.

– En el supuesto de no haber recibido subvenciones del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta a Terceras Personas.

Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertu, ebaluatu eta eskabidea izapidetzeko beharrezko irizten dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud de ayuda.


Azterketa dokumentala


Análisis documental