Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2021eko apirilaren 16a, ostirala

N.º 74, viernes 16 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2204
2204

AGINDUA, 2021eko martxoaren 24koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baitira 2021eko ekitaldirako turismoko lurralde-proiektuetarako laguntzak.

ORDEN de 24 de marzo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos.

Turismoa garrantzi handiko sektore ekonomikoa da Euskal Autonomia Erkidegoan. Nabarmen laguntzen dio gure herriaren aberastasun ekonomiko eta kulturalari; barne produktu gordinaren (BPGd) % 6,1 sortzen du, eta gaitasun handia du enplegua, hazkundea eta garapen ekonomikoa sortzeko.

El turismo es un sector económico de gran importancia para Euskadi. Contribuye notablemente a la riqueza económica y cultural de nuestro país, suponiendo el 6,1 % del Producto Interior Bruto (PIB), con una capacidad elevada de generar empleo, crecimiento y desarrollo económico.

Azken hamarkadan, turismoak hazkunde etengabea, egonkorra eta iraunkorra izan du EAEn, eta 3,8 milioi bisitarirekin amaitu zuen 2019. urtea. Alabaina, COVID-19ak eragindako pandemiak eta haren ondorioz sortutako krisi sanitarioak geldiarazi egin du turismoaren hazkundea, eta sektore hori suertatu da, hain justu, kaltetuenetako bat.

En la última década, el turismo en Euskadi ha experimentado un crecimiento constante, estable y sostenible, cerrando el año 2019 con la llegada de 3,8 millones de personas turistas. Sin embargo, la pandemia provocada por la COVID-19 y la consiguiente crisis sanitaria, ha frenado el crecimiento del mismo y ha provocado que el sector turístico haya sido uno de los más afectados.

2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak pandemia global izendatu zuen koronabirusaren agerraldia. Krisi sanitarioari aurre egiteko eta gaixotasunaren hedapena kontrolatzeko, Espainiako Gobernuak martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua eman zuen (alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko), herritarren osasuna eta segurtasuna babesteko neurriak hartze aldera. Espainian zein nazioartean ezarririko konfinamendu zorrotzak, murriztapenek eta pertsonen mugimenduan ezarritako mugek inpaktu zuzena izan zuten euskal turismo-sektorean, eta nabarmen urritu zuten sektorearen jarduna, bai eta erabat geldiarazi ere.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de coronavirus, caracterizándolo como pandemia global. Para hacer frente a la crisis sanitaria, y controlar la propagación de la enfermedad, el Gobierno de España dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía. El estricto confinamiento, las restricciones y limitaciones en el movimiento de personas, tanto a nivel estatal como internacional, afectaron directamente al sector turístico vasco, reduciendo notablemente su actividad y ocasionando su completa paralización.

Joan den udan gertatu agerraldien eta udazkeneko goranzko kasu kopuruen ondorioz eman ziren urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, eta Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretua, osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzekoa alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko; dekretu horrek, batetik, murriztu egin zituen Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean pertsonen sarrera-irteerak, eta, horretaz gainera, mugatu egin zituen pertsonen sarrera-irteerak bizilekua finkatuta zuten udalerrietan.

Los rebrotes sufridos durante el pasado verano y la tendencia ascendente en el número de caso en otoño provocaron que se dictara el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, y el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que estableció, entre otras medidas, la restricción de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y adicionalmente la limitación de la entrada y salida de personas de cada término municipal en que tuvieran fijada su residencia.

Ondoren, lehendakariaren abenduaren 22ko 47/2020 Dekretuaren bidez aldatu zen lehendakariaren abenduaren 10eko 44/2020 Dekretua, zeinaren bidez testu bakar batean bildu eta eguneratzen baitira prebentzio-neurri espezifikoak, alarma-egoera deklaratu den eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, eta eutsi egiten dio pertsonak Euskal Autonomia Erkidegora sartzeko eta irteteko murrizketari, baita mugikortasunean ezarritako beste hainbat murrizketari ere.

Posteriormente, el Decreto 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y de actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, mantiene la restricción de entrada y salida de personas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como otras restricciones en la movilidad.

Horregatik, askotariko enpresa-tipologiak biltzen dituen turismo-sektorean batzen diren kolektibo guztiei arreta emateko, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, beste hainbat instituziok bezala, zenbait laguntza-programa jarri ditu abian, jarduerari eta enpleguari eusten laguntzeko eta, horrela, krisi sanitarioari erantzuteko hartutako neurrien ondorioz jasaten ari diren zuzeneko galera ekonomikoak arintzeko.

Por ello, con el fin de atender a todos los colectivos que engloba el sector turístico, con muy variadas tipologías de empresas, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, al igual que diferentes instituciones, ha puesto en marcha distintos programas de ayudas para contribuir al mantenimiento de la actividad y el empleo, y con ello, paliar las pérdidas económicas directas que están sufriendo como consecuencia de las medidas adoptadas para responder a la crisis sanitaria.

Testuinguru horretan, turismoko lurralde-proiektuei laguntzeko programak lortu nahi du ekonomia suspertzea eta turismo-jarduera berrabiaraztea, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak legegintzaldi honetarako garatutako bi aldiko estrategiaren barruan dago. Programa hori 1. ardatz estrategikoaren barruan dago: oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa Euskadiko XII. Legegintzaldiko Gobernu Programan, eta, horren barruan, 7. jarduketa-eremuan. Turismo jasangarria eta bikaintasunekoa, zehazki, konpromiso hauetan: 41. Euskadi-Basque Country helmuga turistiko segurua, jasangarria eta arduratsua, eta 42. Euskadi-Basque Country, bikaintasunezko helmuga turistikoa.

En este contexto, el programa de apoyo a proyectos territoriales turísticos (PTT) - busca el estímulo de la reactivación económica y el relanzamiento de la actividad turística, y forma parte de la estrategia de dos tiempos desarrollada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para esta legislatura. El citado programa se enmarca en el Eje estratégico n.º 1: Prosperidad. El Empleo y la recuperación económica del Programa de Gobierno de la XII Legislatura de Euskadi, y, dentro de este, en el área de actuación 7. Turismo sostenible y de excelencia, en concreto, en los compromisos: 41. Euskadi-Basque Country destino turístico seguro, sostenible y responsable y 42. Euskadi-Basque Country, destino turístico de excelencia.

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezartzea, sektoreko eragile guztien atxikimendua sustatuta eta garapen jasangarriaren helburuak turismoaren sektorean aplikatuta, EAEn turismo seguru, jasangarri eta arduratsua lortzeko konpromisoa lortzeko aurreikusitako ekimenetako bat da, eta, beraz, erakunde onuradunentzako laguntza-programa honen helburua da beren helmugak osatzen dituzten enpresa, zerbitzu eta baliabide turistikoetan Euskadiko Turismoaren Kode Etikoarekin lotutako jarduketak, eta Turismoaren Euskal Saretik (Saretour) eratortzen diren ekimenak. Turismoaren Euskal Sareak (Saretour) kudeaketa- eta gobernantza-eredu berri bat sustatzen du, euskal turismo-sektorearen topaketarako, baterako lanerako eta koordinaziorako foro bat izanik, balio-kate turistikoaren eremu guztietan lankidetza-mekanismoak ezarriko dituena, Kode Etikoaren irizpideak beteta eta sektore anitzeko enpresen arteko lankidetza sustatuta. Azken batean, enpresa eta erakunde elkartuen lehiakortasuna hobetzea sustatzen du.

Implantar el Código Ético del Turismo de Euskadi, fomentado la adhesión de todos los agentes del sector y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector turístico es una de las iniciativas previstas para el logro del compromiso de lograr en Euskadi un turismo seguro, sostenible y responsable y, por tanto, objeto de apoyo de este programa de ayudas a las entidades beneficiarias para implementar en las empresas, servicios y recursos turísticos que conforman sus destinos las actuaciones asociadas al Código Ético del Turismo de Euskadi, y en las iniciativas que se deriven de la Red Vasca de Turismo (Saretour). La Red Vasca de Turismo (Saretour) promueve un nuevo modelo de gestión y gobernanza, siendo un foro de encuentro, trabajo conjunto y coordinación del sector turístico vasco que establezca mecanismos de cooperación en todos los ámbitos de la cadena de valor turística, cumpliendo los criterios del Código Ético, y fomentando la cooperación interempresarial con carácter multisectorial. Promueve, en definitiva, la mejora competitiva las empresas y entidades asociadas.

Bestalde, Euskadi-Basque Country bikaintasuneko helmuga turistiko izateko konpromisoa lortzeko aurreikusitako ekimenetako bat, programa honen laguntzaren xede ere badena, turismo-eskaintzaren bikaintasuna sustatzea da, helmugen dibertsifikazioari eta horien berezitasunari lotuta, eta gastronomia-, enologia-, landa-, kirol- eta kultura-eskaintzarekin eta familia-, erosketa-, industria-, ongizate- eta negozio-turismoarekin lotuta. Hain zuzen, turismo-produktu eta -esperientzia jasangarriak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzea lagunduko da, hauetan laguntzen dutenak, hain zuzen: EAEko esperientzia turistikoa hobetzen; balio erantsi handiagoa emanda turismo-eskaintza sendotzen eta bereizten; eta turismo-fluxu berriak indartzen eta sortzen, turismoa sasoiz kanpo zabaltzeko eta turisten batez besteko egonaldia eta gastua handitzeko. Zeharkakoak izango dira, ahal dela, eta eskualdez gaindiko eragin handiagoa izango dute, eta, horretarako, helmugen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatuko da.

Por su parte, una de iniciativas previstas para el logro del compromiso de Euskadi-Basque Country como destino turístico de excelencia, e igualmente objeto de ayuda en el presente programa, es impulsar la excelencia en la oferta turística, vinculada a la diversificación de los destinos y su singularidad y a la asociación con la oferta gastronómica, enológica, rural, deportiva y cultural, así como con el turismo familiar, de compras, industrial, de bienestar y de negocios. En efecto, se apoyará la creación, puesta en marcha, promoción y comercialización de productos y experiencias turísticas sostenibles que contribuyan a mejorar la experiencia turística en Euskadi; a fortalecer, así como a singularizar la oferta turística dotándola de un mayor valor añadido; y a intensificar y crear nuevos flujos turísticos que favorezcan la desestacionalización e incrementen el gasto y estancia media de los y las turistas. Tendrán preferentemente un carácter transversal y una mayor incidencia supracomarcal, potenciando para ello la colaboración y coordinación entre los destinos.

Aurrekoa kontuan hartuta, eta bat etorriz Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 4. eta 5. artikuluekin, Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-eskarirako turismo-politika dibertsifikatua, kalitatezkoa, jasangarria eta erakargarria garatzeko diseinatu da laguntza-programa hau, eta honako hauek dira helburu espezifikoak:

Teniendo en cuenta lo anterior, y con los artículos 4 y 5 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, el presente programa de ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de desarrollar una política turística diversificada, de calidad, sostenible y atractiva para la demanda turística de la Comunidad Autónoma de Euskadi y con los objetivos específicos son los siguientes:

1.– Turismo-produktuen eta -esperientzien kopurua handitzea.

1.– Aumentar el número de productos y experiencias turísticas.

2.– Turismo jasangarria eta arduratsua lortzeko eta lehiakortasuna hobetzeko ekintzetan parte hartzen duten enpresen kopurua handitzea (Basquetourrek bultzatzen eta kudeatzen ditu ekintzak), Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezarrita.

2.– Aumentar el número de empresas que participan en las acciones de mejora de competitividad impulsados y gestionados por Basquetour dirigidos a lograr un turismo sostenible y responsable, a través de la implantación del Código Ético del Turismo de Euskadi.

Laguntza programa honek behar besteko aurrekontu-kreditua du Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko ekitaldiko aurrekontu orokorretan, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 25eko Aginduan jasota dago, zeinaren bidez onartzen baita Turismo, Merkataritza eta Turismo Sailaren Dirulaguntzen 2021eko Plan Estrategikoa.

El presente programa de ayudas cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, y se encuentra recogido en la Orden de 25 de enero del 2021 del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo por la que se aprueba el Plan estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para 2021.

Horrenbestez, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak dituen eskumenak baliatuta (honako arau hauek eman dizkiote eskumenak: Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 5.2 artikulua; Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren –Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena– 15.1.a) artikulua; Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua– testu bateginaren 51.2 artikulua), honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que confiere al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo el artículo 5.2 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, el artículo 15.1.a) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el artículo 26 de Ley 7/1981, 30 de junio, sobre Ley de Gobierno y el artículo 51.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da EAEko helmugen erakargarritasuna eta kalitatea hobetuko duten turismoko lurralde-proiektuei laguntzeko programaren oinarri arautzaileak ezartzea, 2021eko ekitaldirako turismo-fluxu berriak dinamizatuz, banatuz eta sortuz, betiere lekua badute laguntza-lerro hauetan:

El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras del programa de apoyo a proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo y calidad de los destinos de Euskadi, dinamizando, distribuyendo y generando nuevos flujos turísticos, para el ejercicio 2021, que tengan cabida en las siguientes líneas de ayuda:

– Euskal Autonomia Erkidegoko helmugen erakargarritasuna eta esperientzia turistikoa hobetzen duten turismoko lurralde-proiektuak.

– Proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo de los destinos y la experiencia turística en Euskadi.

– Helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko proiektuak.

– Proyectos que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos.

2. artikulua.– Baldintzak eta definizioak.

Artículo 2.– Términos y definiciones.

Agindu honi begira, honako definizio hauek finkatu dira:

A efectos de la presente Orden se establecen las siguientes definiciones:

1.– Turismo-produktua: produktutzat hartuko dira baliabide eta zerbitzu nagusi eta/edo osagarri guztiak, turismo-jardueretan erabiltzeko eta gozatzeko direnak, baldin eta erabiltzaileek jarduera bat edo batzuk egin baditzakete berorietan.

1.– Producto turístico: se entienden como productos todos aquellos recursos o servicios principales y/o complementarios, estructurados para el uso y disfrute turístico, en el que se puedan realizar una o varias actividades por parte de las personas usuarias.

2.– Eskualdeko turismo-lankidetzako erakundeak (aurrerantzean, turismo-lankidetzako erakundeak): beren konstituzioan eta/edo kudeaketan turismo-sektorearekin lotutako erakunde publikoak eta pribatuak barne hartzen dituzten erakundeak dira, eta elementu giltzarria dira helmugaren turismo-garapenerako.

2.– Entes de cooperación turística comarcales (en adelante entes de cooperación turística): son entidades que integran en su constitución y/o gestión a las entidades públicas y privadas vinculadas al sector turístico de su ámbito de actuación y constituyen elementos clave para el desarrollo turístico del destino.

Eragile hauen helburua da modu koordinatuan eta parte-hartzearen bidez beren gain hartzea eskualdea helmuga turistiko lehiakor bihurtzeko erronka, horretarako mahai instituzionalak, turismoko mahaiak eta, dagokionean, mahai azpisektorialak erabiliz. Ondorioz, turismo-lankidetzako erakunde bakarra egon daiteke eskualde bakoitzeko.

El objetivo de estos agentes es el de asumir de forma coordinada y participativa la tarea de convertir la comarca en un destino turístico competitivo, sirviéndose para ello de las Mesas Institucionales, Mesas de Turismo y, en su caso, Mesas Subsectoriales. Consecuentemente, únicamente puede haber un ente de cooperación turística por comarca.

3.– Hiriburuetan turismoa sustatzeko erakundeak: Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan turismoa sustatzeko ardura duten erakunde publikoak.

3.– Entes promotores de turismo de las capitales: entidades públicas responsables del desarrollo y promoción turística de las tres capitales ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Turismo-produktuak kudeatzen dituzten eskualdez gaindiko erakundeak (aurrerantzean, turismo-produktuak kudeatzen dituzten erakundeak): eskualdez gaindiko erakundeak dira, eta bisitariak erakartzeko eta turismo-fluxuak sortzeko ahalmen handia duen baliabide gastronomiko, natural edo kultural jakin bat turismo-produktu gisa abiarazteko, kudeatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko sortu dira.

4.– Entes gestores de productos turísticos supra comarcales (en adelante entes gestores de producto turístico): son entidades de ámbito supracomarcal creadas específicamente para la puesta en marcha, gestión, promoción y comercialización como producto turístico de un recurso gastronómico, natural o cultural concreto, con gran poder de atracción y capacidad para generar flujos turísticos.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Turismo-proiektuen garapenerako laguntzak emateko diru-baliabideen zenbatekoa 1.450.000 eurokoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetan ezarritakoak izango dira.

Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas para apoyar el desarrollo de proyectos turísticos ascienden a 1.450.000 euros y procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatu hauek izango dira onuradunak:

1.– Tendrán la consideración de beneficiarias las entidades públicas y privadas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco siguientes:

1.1.– Hiriburuetako turismo-sustapenaren ardura duten erakunde publikoek (udalak, toki-erakunde autonomoak, tokiko enpresa eta titulartasun publikoko merkataritza-sozietateak) eta eskualdeko turismo lankidetzarako erakundeetan ez dauden toki-erakundeek (horrelakorik ez dagoelako edo haien eremu geografikoan eratu ez direlako), betiere toki-erakunde horiek Itourbask–Turismo Bulegoen Euskal Sareari atxikita dauden turismo bulegoen edo turismo-informazioko guneen titularrak badira eta urte osoan jendearentzat irekita badaude.

1.1.– Entidades públicas (ayuntamientos, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles de titularidad pública) responsables de la promoción turística de las capitales, así como de los municipios no integrados en entes de cooperación turística comarcales, por no existir o no haberse constituido estos en su ámbito geográfico, siempre que dichas entidades locales sean titulares de oficinas y/o puntos de información turística pertenecientes a la Red Vasca de Oficinas de Turismo –Itourbask, y estén abiertas al público todo el año.

1.2.– Erakunde publikoak nahiz pribatuak (kuadrillak eta mankomunitateak, garapen-agentziak, landa-garapeneko elkarteak, partzuergoak, entitate publikoek eta pribatuek eratutako merkataritza-sozietateak eta bestelako erakundeak eta elkarteak), baldin eta eskualde-mailan nahiz eskualdez gaindikoan turismo-lankidetzarako erakunde edo turismo-produktuak kudeatzen dituzten erakunde gisa jarduten badute.

1.2.– Entidades públicas o privadas (cuadrillas y mancomunidades, agencias de desarrollo, asociaciones de desarrollo rural, consorcios, sociedades mercantiles constituidas por entidades públicas y privadas, otras entidades y asociaciones) que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal como entes de cooperación turística o como entes gestores de productos turísticos.

2.– Erakunde hauek ezingo dira laguntzaren onuradun izan:

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarias de la ayuda las siguientes entidades:

– Enpresa taldeak, enpresa-elkarteak, kirol-erakundeak eta Eusko Jaurlaritzari edo foru-aldundiei lotuta edo horien mende dauden eta nortasun juridikoa duten sozietate publikoak.

– Las agrupaciones de empresas, las asociaciones empresariales, las asociaciones deportivas, y las sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Diputaciones Forales o del Gobierno Vasco.

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan ondorio horietarako jasotako kasuren batean daudenak:

– Aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias recogidas a estos efectos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre las que se encuentran:

● Ez egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Laguntza eman eta ordaindu baino lehen egiaztatuko da eskakizun hau betetzen dela.

● No hallarse al corriente en el del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El cumplimiento de este requisito se verificará con anterioridad a la concesión de la ayuda y a los pagos de la misma.

● Ez ordainduta izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak. Laguntza eman eta ordaindu baino lehen egiaztatuko da baldintza horri eusten zaiola.

● No hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones. El mantenimiento de dicha condición se verificará con anterioridad a la concesión de la ayuda y a los pagos de la misma.

– Horretarako ezgaitzen dituen legezko debekua duten erakundeak, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

– Las que se encuentren incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 5.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagundu daitezke 2021eko ekitaldian proiektu mota hauek garatzeko egiten diren jarduketak:

Serán subvencionables las actuaciones que se realicen durante el ejercicio 2021 para el desarrollo de las siguientes tipologías de proyectos:

a) EAEko helmugen erakargarritasuna eta turismo-esperientzia hobetuko duten turismoko lurralde-proiektuak; I. eranskinean zehazten dira haien ezaugarriak, eskakizunak eta baldintzak.

a) Proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo de los destinos y la experiencia turística en Euskadi, cuyas características, requisitos y condiciones se especifican en el Anexo I.

b) Helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko proiektuak; II. eranskinean zehazten dira haien ezaugarriak, eskakizunak eta baldintzak.

b) Proyectos que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos, cuyas características, requisitos y condiciones se especifican en el Anexo II.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 6.– Gastos subvencionables.

1.– Oro har, gastu diruz lagungarritzat hartuko dira, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluaren arabera, diruz lagundutako jardueraren izaerari inongo zalantzarik gabe erantzuten diotenak, baldin eta behar-beharrezkoak badira eta agindu honetan zehaztutako epean egiten badira. Gastu horiek I. eta II. eranskinetan daude zehaztuta.

1.– Con carácter general, se considerarán gastos subvencionables aquellos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen durante el presente ejercicio económico. Dichos gastos se concretan en los Anexos I y II.

Zeharkako zergak ere sartu ahal izango dira, baldin eta azken horiek ezin badira berreskuratu edo konpentsatu.

Se podrán incluir los impuestos indirectos que correspondan, siempre que estos últimos no sean susceptibles de recuperación o compensación.

2.– 2021. urtean garatuko diren jarduketetarako 2020ko ekitaldian egindako gastu-aurrerakinak onartuko dira, kontrataziorako baldintzek hala eskatzen dutenean (azoketarako guneak erreserbatzea, Espainiako eta nazioarteko sareetako kide izateko kuotak). Era berean, onartuko dira 2020ko ekitaldian egindako jarduerak garatzeko 2020an egindako gastuak, baldin eta ekitaldi horretan ezin izan badira egin lehendakariaren 36/2020 Dekretuan ezarritako mugen ondorioz (36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, berariazko prebentzio-neurriak ezartzen dituena alarma-egoeraren deklarazioaren esparruan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko), eta zeina 2021ean betetzea proposatu baita.

2.– Se admitirán los anticipos de gasto realizados en el ejercicio 2020 para actuaciones que vayan a desarrollarse en el 2021 cuando las condiciones para su contratación así lo exijan (reserva espacios para ferias, cuotas para ser miembros de redes estatales e internacionales). Igualmente, se aceptarán los gastos contraídos en el 2020 para el desarrollo de actuaciones en dicho que ejercicio que no hayan podido realizarse como consecuencia de las limitaciones establecidas en el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y cuya ejecución se haya pospuesto al 2021.

3.– Dirulaguntzaren xede diren jarduera guztiak azpikontratatu ahal izango dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Dirulaguntzen Legearen Erregelamenduaren 68. artikuluan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua) ezarritako baldintzetan.

3.– Se podrá subcontratar la totalidad de las actividades objeto de subvención en las condiciones previstas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

Erakunde onuradunek kontratuak egiten badituzte ekipamenduen horniduraren edo aholkularitza edo laguntza teknikoaren zerbitzuak emateko, eta diruz lagundu daitekeen zenbateko garbia 15.000 eurokoa edo hortik gorakoa bada, erakunde onuradunak, gutxienez, eskaintza bana eskatu beharko die hiru hornitzaileri, zerbitzua kontratatzeko edo ondasuna emateko konpromisoa kontratatu aurretik, salbu eta bere ezaugarri bereziak direla eta merkatuan ez badago zerbitzu hori egiteko, eskaintzeko edo hornitzeko behar beste erakunderik, edo salbu eta gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada.

En los casos en que las empresas beneficiarias realicen contratos para el suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresa de consultoría o asistencia técnica en los que el importe del gasto subvencionable iguale o supere la cuantía neta de 15.000 euros la empresa beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión de la subvención.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideekin bat etorriz hautatu beharko da aurkeztutako eskaintzen artean (justifikazioan aurkeztu beharko dira), eta, betiere, hautua berariaz justifikatu beharko da memoria batean, baldin eta proposamen ekonomiko onenaren alde egiten ez bada.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en las propuestas económicas más ventajosa.

4.– Dirulaguntza onartu ondoren erakundeari ematen zaizkion funtsen % 70i dagozkion benetako finantza-etekinak dirulaguntzaren zenbatekoari gehituko zaizkio, eta diruz lagundutako jarduerari aplikatuko. Horren ondorioz, finantza-etekinen eta emandako dirulaguntzaren baturak jardueraren kostua gainditzen badu, soberakina itzultzeko eskatu ahal izango da. Atal hau ez da aplikatuko onuraduna administrazio publiko bat denean.

4.– Los rendimientos financieros efectivos que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias correspondientes al 70 % del importe de la subvención tras la aceptación de la ayuda concedida incrementarán el importe de la misma y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Ello conlleva que, si los rendimientos financieros más la subvención percibida superan el coste de la actividad, será exigible el exceso. Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la entidad beneficiaria sea una Administración Pública.

7. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantías de las ayudas.

1.– Diruz lagundutako jarduketa mota bakoitzarentzako laguntzen zenbatekoak I. eta II. eranskinetan daude jasota.

1.– Las cuantías de las ayudas para cada una de las tipologías de actuación subvencionadas se recogen en los Anexos I y II.

2.– Hona hemen erakunde batek deialdian gehienez jaso ahalko duen dirulaguntzaren zenbatekoa, kontuan hartuta erakundearen jarduketa-eremua eta aurreko apartatuan xedatutakoari jarraikiz:

2.– La subvención máxima que una misma entidad podrá percibir en la presente convocatoria teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior y su ámbito de actuación será la siguiente:

a) Udal-mailako eremuko toki-erakundeak: 40.000 euro; eta, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuek, aldiz, 66.500 euro.

a) Entidades locales de ámbito municipal: 40.000 euros, salvo las capitales vascas que, en cuyo caso, será de 66.500 euros.

b) Eskualdearen edo eskualdez gaindiko eremuan jarduten duten erakundeak: 66.500 euro.

b) Entidades que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal: 66.500 euros.

3.– Erakunde batek gehienez 35.000 euro jaso ahalko ditu, turismoko lurralde-proiektuak planifikatzeko eta kudeatzeko giza baliabideetan egindako gastua (I.2.1 eranskina) eta helmugen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzen duten programetan parte hartzen duten enpresa eta erakundeei laguntzeko gastuak (II. eranskina) ordaintzeko.

3.– La suma de las ayudas correspondiente al gasto en recursos humanos para la planificación y gestión de los proyectos territoriales turísticos (Anexo I.2.1) y para acompañar a las empresas y entidades participantes en los programas que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los destinos (Anexo II) que una misma entidad podrá recibir será 35.000,00 euros.

8. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Agindu honen bidez araututako laguntzak bateragarriak izango dira Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailarekin lotura organiko edo funtzionalik ez dute bestelako erakundeek edo organismoek xede bererako emandako laguntza ororekin. Salbuespen gisa, bateragarriak izango dira turismo-sektoreari laguntzeko Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak COVID-19aren testuinguruan erabil ditzakeen aparteko laguntzekin.

1.– Las ayudas reguladas en la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas para la misma finalidad por otras entidades u organismos que no tengan vinculación orgánica o funcional con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Excepcionalmente, serán compatibles con las ayudas extraordinarias de apoyo al sector turístico que en el contexto de la COVID-19 el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo pueda instrumentalizar.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa gorabehera, arau honen babespean emandako zenbatekoak, bere horretan edo beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emandako dirulaguntzekin edo laguntzekin batera, eta jarduketa eta/edo inbertsio beretarako beste diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, ez du gaindituko laguntza emateko arrazoia den jarduketaren kostua. Kasu horietan, mugaren gainetik geratzen den zenbatekoa kenduko zaio agindu honen bidez emandako laguntzari.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el importe de la ayuda concedida al amparo de esta norma en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, y con cualquiera otros ingresos o recursos para las mismas actuaciones y/o inversiones subvencionadas, supere el coste de la finalidad para la que se concede esta ayuda, en tal caso se minorará, en la cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de la presente Orden.

9. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 9.– Entidades colaboradoras.

Agindu honetan jasotako araudiaren arabera ematen diren laguntzen ondorioetarako, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari atxikitako erakunde deklaratzen da Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA, erakunde laguntzaile gisa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 15.2 artikuluan ezartzen den bezala, eta honako hauetaz arduratuko da:

A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A., entidad adscrita al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo tal y como se establece en el 15.2 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, como Entidad Colaboradora que se encargará de las siguientes funciones:

1.– Eskabide-fasean, informazioa ematea Basquetourrek Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren esparruan bultzatutako eta kudeatutako jarduketak gauzatuko dituzten helmugetan ezarriko dituzten erakundeei buruz, bai eta inskribatutako erakunde, enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoen kopuruari buruz ere.

1.– En la fase de solicitud, facilitar información de las entidades que van a implementar en los destinos en los que operan las actuaciones impulsadas y gestionadas por Basquetour en el marco del Código Ético de Turismo de Euskadi, así como el número de entidades, empresas, recursos y servicios turísticos inscritos.

2.– Justifikazio-fasean, informazioa ematea dirulaguntzen programa honen babesean helmuga bakoitzean Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren programari atxikitzearen ondoriozko jarduerak gauzatzeko laguntza jaso duten erakundeen kopuruari buruz.

2.– En la fase de justificación, facilitar información del número de las entidades que han sido asistidas en la ejecución de las actuaciones derivadas de la adhesión al programa del Código Ético del Turismo de Euskadi en cada destino, al amparo del presente programa de ayudas.

10. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Erakundeek elektronikoki aurkeztu behar dituzte eskabideak, EAEko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan (euskadi.eus), helbide honen bidez:

2.– Las entidades deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco euskadi.eus, a través de las siguientes direcciones:

3.– Espedientean sartzeko, jakinarazpenak jasotzeko, dokumentazioa aurkezteko eta prozedurarekin lotutako gainerako izapideak egiteko, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» aplikazioa baliatu behar da (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

3.– El acceso al expediente, las notificaciones, aportación de documentación y demás trámites implicados en el procedimiento se realizarán exclusivamente a través de la aplicación «Mi carpeta» de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante CAE) (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

4.– Erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea. Era berean, eskaeratik eratorritako jarduketetan, eta prozedura guztian zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del Euskera.

5.– Erakunde eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du, eta bertan jasoko dira agindu honen I. eta II. eranskinetan zerrendatutako jarduera diruz lagungarri guztiak. Erakunde batek eskabide bat baino gehiago aurkeztuko balu, horietako batean atzera egiteko eskatuko zaio, eta, hala egingo ez balu, erregistratutako lehen eskabidea onartuko da, eta gainerako guztiak artxibatuko.

5.– Se admitirá una única solicitud por entidad solicitante en la que se incluirán todas las actuaciones subvencionables relacionadas en los Anexo I y II de la presente Orden. En el supuesto de que una misma entidad presente más de una solicitud, se le requerirá para que desista de una de ellas y, si no lo hiciera, se admitirá la primera en ser registrada, archivándose el resto.

6.– Laguntza eskatzeko, interesa duen erakundeak behar bezala bete eta sinatu behar du inprimaki normalizatua (ikus IV. eranskina), EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos/) onartutako identifikazio elektronikoko bitartekoren baten bidez, eta artikulu honetan aipatzen diren dokumentazio osagarriak aurkeztu. Sinadura elektronikoaren eguna izango da aurkezpen-eguna.

6.– La solicitud de la ayuda la conforman el formulario normalizado (ver Anexo IV), debidamente cumplimentado y firmado por la entidad solicitante mediante alguno de los medios de identificación electrónica admitidos en la Sede Electrónica en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE ((https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos/) (y la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la del registro electrónico de entrada.

7.– Ordezkaritza beste pertsona bati eman ahal izango zaio, haren izenean elektronikoki jardun dezan agindu honi dagozkion prozedura guztietan, eta, horretarako, aukera hauetako bat erabiliko da:

7.– Se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe en su nombre por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente Orden, utilizando para ello:

– Ordezkarien Erregistro Elektronikoa, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan kokatua (https://www.euskadi.eus/ordezkariak/), edo

– bien el Registro Electrónico de Representantes ubicado en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/representantes/), o

– «Borondatezko legezko ordezkaritza egilesteko inprimaki normalizatua» (https://www.euskadi.eus/ordezkaritza-ematea/), behar bezala formalizatua, eta eskabidearekin batera aurkeztu beharko da. Pertsona juridikoek, gainera, ordezkaritza-ahalordearen kopia erantsi beharko dute, edo, bestela, hirugarren pertsona bati ordezkaritza ematen dion erakundearen legezko ordezkari gisa ahalorde-emailea legitimatzen duen zuzenbidean baliozkoa den agiri bat.

– bien el «impreso normalizado de otorgamiento de representación legal voluntaria» (https://www.euskadi.eus/otorgamiento-representacion/), debidamente formalizado, que deberá adjuntarse a la solicitud. Las personas jurídicas, además, deberán adjuntar copia del poder de representación o cualquier documento válido en derecho que legitime al poderdante como representante legal de la entidad que otorga la representación a una tercera persona.

Ordezkariak (fisikoa zein juridikoa) identifikazio elektronikorako onartutako bitarteko bat izan beharko du egoitza elektronikoan.

La persona representante (física o jurídica) deberá disponer de alguno de los medios de identificación electrónica admitidos en la citada sede electrónica.

9.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

9.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

11. artikulua.– Eskabidearen eta aurkeztu beharreko bestelako dokumentazioaren edukia.

Artículo 11.– Contenido de la solicitud y otra documentación a presentar.

1.– Eskabidearen inprimaki normalizatuan erakundearen datu orokorrak idatzi beharko dira, eta langileen datuak sexuaren arabera bereizita jaso. Era berean, proiektuak aztertzeko eta laguntzak kalkulatzeko behar den informazioa eman beharko da. Gainera, eskabide horretan jasota dagoen informazioaren egiazkotasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena ere jasoko du. Hau, zehazki:

1.– El formulario normalizado de la solicitud contendrá los datos generales de la entidad, incluidos los datos de la plantilla personal desagregada por sexo, así como la información necesaria para el análisis de los proyectos y para el cálculo de las ayudas. Igualmente, incluirá una declaración responsable de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:

– Laguntza jaso duen pertsonaren edo erakundearen izaerari dagokionez:

– En relación a la condición de persona o entidad beneficiaria de la ayuda:

● Pertsona edo erakundea ez dago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aipatutako egoeretan, zeinek eragotzi egiten baitute pertsona edo erakunde onuradun izatea.

● Que no concurren en la persona o entidad las circunstancias mencionadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que le impidan obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

– Zehapenei dagokienez:

– En relación a sanciones:

● Ez dauka dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal edo administratibo irmorik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

● Que no se halla sancionada penal ni administrativamente por sentencia firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

● Erakundea itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dagoen ala ez, Administrazio Orokorrak edo Euskal Autonomia Erkidegoak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasitako prozedura.

● Si la entidad se encuentra, o no, incursa en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General o de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos.

– Bestelako laguntzei dagokienez:

– En relación a otras ayudas:

● Proiektu bererako beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuei eskatutako edo haiengandik jasotako laguntzak.

● Las ayudas que para el mismo proyecto haya solicitado u obtenido de otras instituciones públicas o privadas.

● Agindu honetan ezarritako zenbatekoa, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emandako dirulaguntzekin edo laguntzekin batera, dirulaguntza emateko xede den jarduketaren kostua baino altuagoa bada, eskatzaileak konpromisoa hartzen du egoera horren berri emateko.

● Que si el importe de la ayuda establecida en esta Orden fuera de tal cuantía que, sumada a las subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, la cantidad resultante superara el coste de la finalidad para la que se concede, el solicitante se compromete a comunicar dicha circunstancia.

– Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez:

– En relación con la igualdad de mujeres y hombres:

● Ez dago zigortuta dirulaguntzen eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren arabera.

● Que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas en virtud del artículo 24.2 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 18 de febrero.

– Eskabideko datuei dagokienez:

– En relación a los datos de la solicitud:

● Erakundearen organo eskudunak erabaki du jarduketak laguntza-programa honen deialdira aurkezten diren bezala onestea eta finantzaketa-konpromisoa onartzea diruz lagundu ezin daitekeen zatiarentzat.

● Que el órgano competente de la entidad solicitante ha acordado aprobar las actuaciones en los términos que se presentan a la convocatoria del presente programa de ayudas y aceptar el compromiso de financiación que no resulte subvencionable.

● Betetzen ditu deialdia arautzen duten oinarrietan ezarritako eskakizunak.

● Que cumple con los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

● Egiazkoak dira eskabideko datu guztiak eta aurkeztutako dokumentazioa, eta norbere gain hartzen da dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

● Que son ciertos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento y asumo la correspondiente responsabilidad (artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Erantzukizunpeko adierazpen batean jasotako funtsezko datu edo informazioren bat zehaztugabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak. (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

2.– Eskabideekin batera, gainera, ondoren zehazten den dokumentazio digitalizatua aurkeztu beharko da:

2.– Las solicitudes, además, deberán acompañarse de la documentación digitalizada que se especifica a continuación:

● Ekintza-plan bat turismo-produktu bakoitzeko, alderdi hauek bilduko dituena: ekintza-planaren testuingurua, helburuak, laguntzaren helburu izango diren jardueren deskribapena eta aurrekontu banakatua, plana garatzeko behar diren baliabideak, kronograma eta ebaluazio-adierazleak.

● Plan de acción por cada producto turístico que recoja el contexto en el que se desarrolla este, los objetivos, descripción y presupuesto desglosado de las actuaciones para las que se solicita la ayuda que deberán estar previstas en el citado plan, los recursos necesarios para su desarrollo, así como el cronograma y los indicadores de evaluación.

● Dirulaguntzaren xede den proiektuaren tipologia ez badator bat Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak Basquetourren bidez garatzen dituenekin, erakunde eskatzaileak horretarako egindako produktuaren plana aurkeztu beharko da, eta horrek agindu honen I. eranskinaren 3. apartatuan jasotako gutxieneko edukiak izan beharko ditu.

● Las entidades que soliciten ayuda para la realización de proyectos relativos a productos cuyas tipologías no se encuentran entre las desarrolladas por la Viceconsejeria competente en materia de Turismo, a través de Basquetour, deberán presentar el plan de producto realizado por la entidad solicitante, en el que se incluyan los contenidos mínimos recogidos en el apartado 3 del Anexo I de la presente Orden.

● Lankidetza turistikorako erakundeak: akten kopia, laguntza-eskabidean aurkeztutako proiektuei buruz hartu diren erabakiak jasotzen dituena.

● Los entes de cooperación turística: copia de las actas de las distintas mesas de turismo en las que se recojan los acuerdos alcanzados respecto de los proyectos que se presentan en la solicitud de ayudas.

● Turismo-produktuak kudeatzen dituzten erakundeak: akten kopia, laguntza-eskabidean aurkeztutako proiektuei buruz hartu diren erabakiak jasotzen dituena.

● Los entes gestores de productos turísticos: copia del acta en la que se recojan los acuerdos alcanzados respecto de los proyectos que se presentan en la solicitud de ayudas.

3.– Erakunde interesdunek ez dute zertan aurretik administrazioren batean aurkeztutako dokumentuak aurkeztu, betiere adierazten badute noiz eta zer administraziotan aurkeztu zituzten. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ofizioz bilduko ditu datu edo dokumentu horiek, erakunde eskatzaileak espresuki horretarako baimena ukatzen ez badu. Materialki ezinezkoa bada agiria zuzenean eskuratzea, organo kudeatzaileak agiri hori aurkezteko eskatu ahal izango dio erakunde eskatzaileari, edo, aurkeztu ezin badu, agirian aipatzen diren eskakizunak beste modu batez egiazta ditzala.

3.– No será preceptiva la presentación de documentos que las entidades interesadas hayan aportado anteriormente a cualquier Administración, siempre que indiquen en qué momento y ante qué órgano se presentaron. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo recabará de oficio dichos datos o documentos, salvo que conste la oposición expresa para el acceso a los mismos. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano gestor podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere.

4.– Deialdi honen organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du laguntza eskatzen duten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, non eta ez den arrazoituta aurka egiten, orduan egiaztagiri horiek aurkeztu beharko baitira.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de la ayuda se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, salvo que se oponga de manera motivada, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabideak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de las solicitudes presentadas.

1.– Eskabidea guztiz bete ez bada, edo aurreko artikuluan aipatutako nahitaezko dokumentazioarekin batera aurkeztu ez bada, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko lurralde-bulegoetako Turismoaren arloko teknikariek entitate eskatzaileari 10 eguneko epea emango diote akatsa zuzentzeko edo nahitaezko dokumentuak bidaltzeko; era berean, hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela adieraziko dio. Epe hori igarota, zuzenketak egin ez badira, dagokion ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación obligatoria relacionada en el artículo anterior, personal técnico de las oficinas territoriales del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en artículo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Jakinarazpenak elektronikoki egingo dira, «Nire karpeta» aplikazioaren bidez, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zein egun eta ordutan eskaini zaion jakinarazpena jakinarazten den ekintzaren interesdunari, eta zeinetan sartu den hura haren edukira; une horretatik aurrera, jakinarazpena egintzat emango da. Jakin baldin badakigu jakinarazpena iritsi zaiola, baina, hamar egun natural igarota, ez baldin bada edukira sartu, ulertuko dugu jakinarazpena ukatu egin duela. Izapidea egintzat joko da, eta prozedurak aurrera jarraituko du, non eta ez den garbi geratzen, ofizioz edo interesdunak eskaturik, teknikoki ezinezkoa izan zaiola edukira sartzea.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

13. artikulua.– Esleitzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Epean aurkeztutako eskabideak aztertuko dituzte Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lurralde-bulegoetako teknikariek, eta, horretarako, bete beharreko eskakizunak bete diren egiaztatuko dute; bestalde, erakunde eskatzaileari eta Basquetourri eskatu ahalko diete horietako bakoitza egoki ulertzeko eta ebaluatzeko behar beste dokumentazio eta/edo informazio osagarri.

1.– Personal técnico de las oficinas territoriales del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo realizará el análisis de las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiendo requerir, tanto a la entidad solicitante como a Basquetour, cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de cada una de ellas.

2.– Azterketa horren emaitza eskabide bakoitzeko txosten batean jasoko da, zeinetan identifikatuko baitira gastu hautagarriak eta hautagarri izan ez direnak, eta, kasu horretan, ez onartzeko arrazoiak emango dira, bai eta eman beharreko dirulaguntzaren gehieneko ehunekoak eta zenbatekoak ere (dirulaguntza teorikoa), agindu honen 7. artikuluan eta I. eta II. eranskinetan adierazitako mugen arabera.

2.– El resultado de dicho análisis se recogerá en un informe por cada una de las solicitudes, en el que se identificarán los gastos elegibles y los que no lo hayan sido, motivando en este caso las razones de su inadmisión, así como los porcentajes e importes máximos de subvención a conceder (subvención teórica) en función de los limites señalados en el artículo 7 y Anexos I y II de la presente Orden.

3.– Gero, egindako txostenak eta programara bideratutako zuzkidura ekonomikoa ikusita, Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzako antolaketa-arduradunak edo, halakorik ez badago, sustapen-arduradunak ebazpen-proposamen bat bidaliko dio zuzendaritza horretako titularrari.

3.– Posteriormente, a la vista de los informes realizados y de la dotación económica destinada al programa, la persona responsable de ordenación o, en su ausencia, la de promoción de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, elevará una propuesta de resolución a la persona titular de la citada dirección.

4.– Baldin eta 3. artikuluan adierazitako zuzkidurarekin nahikoa ez bada 7. artikuluan eta I. eta II. eranskinetan aurreikusitako gehieneko ehunekoetan eta zenbatekoetan aurkeztutako eskabide guztiei erantzuteko, eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskabide guztien artean banatuko da zuzkidura hori, haietako bakoitzerako hasieran kalkulatutako kopuruek eskabide guztiak betetzeko behar den guztizko zenbatekoarekiko izango luketen proportzio berean.

4.– En el supuesto de que con la dotación indicada en el artículo 3 no alcanzase para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas en los porcentajes y las cuantías máximas previstas en el artículo 7 y Anexos I y II, dicha dotación se distribuirá entre todas las solicitudes formuladas que cumplan los requisitos exigidos, en la misma proporción que las cantidades calculadas inicialmente para cada una de ellas tuvieran respecto al importe total necesario para cubrirlas en su totalidad.

14. artikulua.– Laguntzak emateko ebazpena.

Artículo 14.– Resolución de concesión de las ayudas.

1.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak du eskumena erakundeek eskatutako laguntzak eman edo ukatzeko administrazio-ebazpena emateko eta jakinarazteko; sei hileko epea du horretarako, urteko deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ebazpen horretan identifikatuko dira erakunde onuradunak, finantzatutako proiektuak eta emandako zenbatekoak edo, hala badagokio, laguntza ukatzeko arrazoiak.

1.– Corresponderá a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería dictar y notificar, en un plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual, la resolución administrativa por la que se concedan o se denieguen las ayudas solicitadas. Dicha resolución identificará las entidades beneficiarias, los proyectos financiados y los respectivos importes concedidos o en su caso el motivo de la denegación.

2.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Turismo eta Merkataritzako sailburuordeari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 122. artikuluan xedatutakoaren arabera. Gora jotzeko errekurtsoa egoitza elektronikoko «Nire Karpeta» aplikazioaren bidez bakarrik izapidetuko da (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/).

2.– Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante la persona titular de la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, según lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso de alzada se tramitará exclusivamente a través de la aplicación Mi carpeta» de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

3.– Epe hori ebazpenik eman eta jakinarazi gabe igarotzen bada, erakunde interesdunak bere eskaera ezetsi dela ulertu ahal izango du, hargatik eragotzi gabe organo eskudunak ebazpen espresua emateko duen betebeharra.

3.– Transcurridos seis meses sin que se haya dictado y notificado resolución alguna, la entidad interesada podrá entender desestimada su pretensión, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa.

4.– Laguntzak emateko ebazpena erakunde interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio, banan-banan, bitarteko elektronikoen bidez. Horretaz gain, erakunde esleipendunen eta emandako laguntzen zerrenda argitaratu ahal izango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

4.– La resolución de concesión de ayudas se notificará por medios electrónicos de forma individualizada a cada entidad interesada, sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades adjudicatarias y de las ayudas concedidas.

5.– Arau honetan aurreikusitako dirulaguntzak erakunde onuradunei emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da bukatuta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezarriko balitz eta halakorik egingo ez balitz horretarako ezarritako borondatezko epean, indargabetu egingo da baldintzapean emandako laguntza, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik.

5.– La concesión y, en su caso, los pagos a las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiaria.

15. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Abono de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren ordainketa Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak aginduko du, eta bi epetan ordainduko da, honela: dirulaguntzaren % 70 emandako laguntza onartu ondoren edo, dagokionean, agindu honen 16.1 artikuluan zehaztutako epea dirulaguntzari espresuki uko egin gabe igarotzen denean; eta gainerako % 30a egindako gastuen justifikazioa aurkeztu ondoren, hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– El abono de la subvención, que será ordenado por la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, se realizará mediante dos pagos de la manera siguiente: un 70 % de la subvención tras la aceptación de la ayuda concedida o, en su caso, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 16.1 de esta Orden, sin mediar renuncia expresa, y el 30 % restante previa justificación de los gastos realizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Aurrerakina ordaintzeko laguntza onartu arren, errekurtsoa aurkeztu ahalko da laguntza onartzen duen ebazpenaren aurka.

La aceptación de la ayuda para el abono del anticipo no imposibilita recurrir la resolución por la que se concede esta.

2.– Dirulaguntza kobratzeko, eta pertsona edo enpresa onuradunaren bankuko edo izen sozialeko datuak aurretik eman ez badira edo aldatu nahi izanez gero, hirugarrenei alta emateko datuak eman beharko dira, Ogasun eta Ekonomia Sailak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera (https://www.euskadi.eus/hirugarrenarenak/).

2.– Para el cobro de la subvención, y solo en el caso de que no se hayan facilitado antes o se quieran modificar los datos bancarios o de la razón social de la persona o empresa beneficiaria, será necesario facilitar los datos para el Alta de Tercero, según modelo y procedimiento establecido por el Departamento de Economía y Hacienda (https://www.euskadi.eus/altaterceros/).

Hirugarrenen alta Hirugarrenen Erregistro Telematikoaren bidez egiten ez bada, inprimakiarekin batera nortasun fiskaleko txartela ere aurkeztu beharko da.

En caso de que la cumplimentación del «Alta de Tercero» no se realice a través del «Registro Telemático de Terceros», deberá aportarse, junto con el impreso, la Tarjeta de Identificación Fiscal.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrez gain, honako hauek ere bete beharko dituzte agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir, además de las impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretan, dirulaguntzaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, erakunde onuradunak ukoa idatziz eta espresuki adierazten ez badu, dirulaguntza onartu egiten duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Emandako dirulaguntza eskatutako helburua betetzeko bakar-bakarrik erabiltzea, agindu honen 18.2 artikuluan ezarritakoa aplikatzekoa ez bada behintzat. Horrez gain, laguntzaren xede diren helburuak eta jarduketak bete dituztela justifikatu beharko dute, agindu honetan eta laguntza emateko ebazpenean xedatutakoari jarraikiz.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida, salvo que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.2 de esta Orden. Además, deberán justificar el cumplimiento de los objetivos y las actuaciones objeto de ayuda en los términos establecidos en la presente Orden y en la resolución de concesión de la misma.

3.– Beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuen eskutik xede bererako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, horren berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta, nolanahi ere, dirulaguntza justifikatzeko agiriekin batera.

3.– Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, junto con la documentación justificativa de la subvención.

4.– Dirulaguntza emateko edozein inguruabar objektibo edo subjektibo aldatzen bada, aldaketa egin aurretik horren berri ematea.

4.– Comunicar con anterioridad a su realización la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

5.– Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea jasotako laguntzen inguruan dagozkien zereginak betez eskatzen dieten informazio oro.

5.– Facilitar cuanta información le sea requerida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, así como por la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

6.– Jasotako funtsak aplikatu direla egiaztatzen duten dokumentuak eta fakturak gordetzea, baita dokumentazio elektronikoa ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak horiek egiaztatzeko eta kontrolatzeko aukera izan dezan, gutxienez 5 urteko denbora-tartean, diruz lagundutako jardueraren azken justifikazioa egin eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante, al menos, un período de 5 años, a partir del día siguiente a la justificación final de la actividad subvencionada.

7.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lankidetza espresuki aipatzea modurik egokienean, diruz lagundutako proiektuaren ezaugarrien arabera eta irizpide hauek betez:

7.– Mencionar expresamente la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo en la forma más idónea, de conformidad con las características del proyecto subvencionado con arreglo a las siguientes consideraciones:

● Hezkuntza, sustapen eta marketinerako euskarriek, beren formatua eta hedatzeko modua edozein delarik ere, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren logoa (https://www.euskadi.eus/nortasun-gidaliburua/ eta Euskadi-Basque Country turismo-marka erakutsi beharko dituzte, horri buruzko eskuliburuetan jasotako aplikazioen arabera, salbu eta bidaia-agentziekin edo turismo-preskriptoreekin egindako sustapen-ekintzetan erakunde onuradunaren, helmugaren edo produktu-klubaren logotipoa erabiltzen ez bada. Euskadi-Basque Country markaren eskuliburua eta logoa Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren web-orrian daude (Turismoa): https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/turismoa/)

● Los soportes didácticos, promocionales y de marketing, cualquiera que sea su formato y medio de difusión, deberán incorporar el logo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (https://www.euskadi.eus/manual-identidad/ y la marca turística Euskadi Basque Country, conforme a las distintas aplicaciones recogidas en los respectivos manuales, salvo en el caso de que se realicen acciones promocionales con agencias de viajes o prescriptores turísticos sin utilizar la marca con logotipo de la entidad beneficiaria, del destino o del club de producto. El manual y logo de la marca Euskadi Basque Country se encuentra en la página web del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (Turismo): https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/turismo/)

● Gainera, eta hala badagokio, webgunean, turismoaren web-orri ofizialaren banner bat jarri beharko da: www.euskaditurismo.eus

● Además, y en su caso, se deberá establecer en su web un banner con la página oficial de turismo: www.euskaditurismo.eus

8.– Beren gain hartzea Administrazioarekin laguntzak kontratatzen, hitzartzen edo handik laguntzak jasotzen dituzten erakundeei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak ezartzen dizkien betebeharrak. Tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetuaren printzipioak betez jardutea; estatistika eta azterketak egokitzea; hizkuntza mota ororen erabilera ez-sexista egitea euskarri guztietan, eta zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan gaitasun, prestakuntza eta ahalmen egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua edukitzea.

8.– Asumir las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres a las entidades que contraten, convengan o reciban ayudas de la Administración. Obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores; la adecuación de estadísticas y estudios; el uso no sexista de todo tipo de lenguaje en cualquier soporte y la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacidad, competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados.

9.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko zerbitzu teknikoek egin beharrekotzat jotzen dituzten ikuskaritzei eta egiaztapenei men egitea. Diruz lagundutako jardueren garapen eta betearazpenarekin zerikusia izan dezakete ikuskaritzek eta egiaztapenek, eta erakunde onuradunek eman egin beharko dute horien inguruan eskatzen zaien informazio oro, baita eskatzen zaien justifikazio-dokumentazio oro ere.

9.– Someterse a cuantas inspecciones y comprobaciones estimen oportunas los servicios técnicos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en relación con el desarrollo y ejecución de las actuaciones subvencionadas, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información al respecto les sea requerida, así como la documentación justificativa que se les pueda solicitar.

17. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa eta azken likidazioa.

Artículo 17.– Justificación y liquidación final de la subvención.

1.– Justifikaziora sartzeko eta hori betetzeko, modu bakarra egongo da, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/) «Nire karpeta» aplikazioa erabiltzea.

1.– El acceso a la justificación y su cumplimentación se realizará exclusivamente a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

2.– Dokumentuak elektronikoki aurkeztuta frogatu beharko du erakunde onuradunak bete dituela ezarritako baldintzak eta lortu duela laguntza ematean ezarritako helburua. Justifikazioa egiteko epea 2022ko urtarrilaren 31n amaituko da.

2.– La entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente por medios electrónicos el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad para la que se concedió la ayuda. El plazo para efectuar dicha justificación finalizará el 31 de enero de 2022.

3.– Epe hori igaro eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko lurralde-bulegoetako teknikariek errekerimendua egingo diote enpresa onuradunari, hamabost eguneko epe luzaezinean aurkez dezan. Ezarritako epean justifikaziorik aurkeztu ezean, baldintza hori bete gabe geratuko da, eta, ondorioz, ordaindutako dirulaguntza eta berandutze-interesa itzuli beharko dira.

3.– Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, el personal técnico de las oficinas territoriales del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido será motivo de incumplimiento y conllevará consigo la exigencia del reintegro de la subvención abonada más el interés de demora.

4.– 2. apartatuan zehazten den justifikazio-aldia bukatu aurretik egiaz ordaindutakoa joko da egindako gastutzat.

4.– Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en el apartado 2.

5.– Dirulaguntzak justifikatzeko, justifikazio-kontua modalitatea erabiliko da, gastuaren egiaztagiriak aurkeztuta. Horrek dokumentazio hau bildu beharko du gutxienez:

5.– La justificación de las subvenciones se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto que contendrá, al menos, la siguiente documentación:

● Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko jarduketen azalpen-memoria; zer jarduera egin eta zer emaitza eskuratu diren adierazi behar da.

● Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de la actividad realizada y de los resultados obtenidos.

● Justifikazio-memoria ekonomikoa, egindako jardueraren kostuarena, hauek jasoko dituena:

● Una memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada que contendrá:

a) Jardueraren gastuen zerrenda sailkatua, enpresa hartzekodunaren identifikazioarekin (IFZ eta enpresaren izen soziala), faktura noiz eman den (data), kontzeptua eta zenbatekoa (BEZa barne, diruz lagungarria bada) eta ordainketa-eguna. Dirulaguntza aurrekontu baten arabera eman bada, gertatutako desbideratzeen berri ere eman beharko da. Fakturen koadroa egoitza elektronikoan garatutako eta emandako ereduaren arabera beteko da: (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/).

a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación de la empresa acreedora (NIF y razón social de la empresa), fecha de emisión de la factura, concepto e importe (IVA incluido en el caso de que sea subvencionable) y fecha de abono. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. El cuadro de facturas se cumplimentará según el modelo desarrollado y facilitado en la sede electrónica: (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

b) Jatorrizko fakturek (elektronikoak izan daitezke), merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio bera duten dokumentuek edo administrazio-eraginkortasuna dutenek bat etorri beharko dute aurreko apartatuan zehaztutakoekin. Bidaia-gastu txikiak justifikatzeko (bidesariak, kilometrajea, hiriko garraioa eta mantenu-gastuak), ordainagirien ordez, posible izango da kontzeptu horregatik egindako gastuen egiaztagiri bat aurkeztea, arduradunaren edo baimendutako pertsonaren sinadurarekin (udal-ikuskatzailea, erakundearen kudeaketa ekonomikoaren arduraduna, eta abar), betiere zenbateko hori emandako dirulaguntzaren % 10 baino txikiagoa bada. Diruz lagundutako gastuen kostuak ez du, inola ere, merkatuko balioa gaindituko.

b) Facturas originales, que podrán ser electrónicas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que tendrán que corresponderse con las especificadas en el apartado anterior. Para la justificación de los gastos menores de viaje (peajes, kilometraje, transporte urbano y manutención) se podrá presentar en lugar de los recibos una certificación de los gastos realizados por dicho concepto, firmada por la persona responsable o autorizada para ello (interventor municipal, responsable de la gestión económica de la entidad, etc.), siempre que dicho importe no supere el 10 % del total de la subvención otorgada. En ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.

c) Ordainketa egiaztatzen duen dokumentazioa.

c) Documentación acreditativa del pago.

b) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuei buruzko erantzukizunpeko adierazpena, zenbatekoa eta jatorria ere aipatzen dituena; adieraziko da, halaber, oinarrietan eta ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen dituela, jarduerak egin dituela eta proiektu horren emaitzak lortu dituela –jardueraren azken memoriaren eta justifikazio-kontuaren bidez hala justifikatzen baitu– eta datuak eta aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

d) Declaración responsable de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia; de que cumple las condiciones impuestas en las bases y en la resolución de concesión, que se han realizado las actividades y obtenido los resultados del referido proyecto como se justifica mediante la memoria final de la actuación y cuenta justificativa que se adjuntan, así como de la autenticidad de los datos y documentos aportados.

e) Lan-kontratua eta dagozkion nominak, pertsona kualifikaturen bat kontratatzeko dirulaguntza jasotzen den kasuetan.

e) Contrato de trabajo y nóminas correspondientes, en los casos en que se subvencione la contratación directa de personal cualificado.

f) Hala badagokio, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legearen 31.3 artikuluari jarraikiz eta agindu honen 6.3 artikuluan ezarrita dagoen moduan, erakunde onuradunak eskatu dituen hiru aurrekontuak.

f) En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y tal y como se recoge en el artículo 6.3 de la presente Orden, haya solicitado la entidad beneficiaria.

6.– Gainera, kasu guztietan:

6.– Además, en todos los casos:

– Sustapenerako materiala egiteko dirulaguntza eskatu dutenek aurkeztu beharko dute sortutako material bakoitzaren ale bat edo, materiala interneten argitaratu bada, interneteko sarbidea.

– Quienes hayan solicitado una subvención para la elaboración de material promocional deberán presentar un ejemplar de cada uno de ellos, o bien el vínculo a su dirección en Internet en caso de haberse publicado allí.

– Dagokionean, bankuko dokumentu bat, dirulaguntzaren % 70eko aurrerakinak ordaindu zenetik dirulaguntzaren justifikazio aurkezteko egunera arte sortu dituen benetako finantza-etekinak adierazita.

– En su caso, documento bancario en el que se indiquen los rendimientos financieros efectivos generados por el anticipo del 70 % del importe de la subvención concedida desde la fecha de su abono hasta la fecha de presentación de la justificación de la subvención.

7.– Turismo eta ostalaritzaren arloko teknikariek aurkeztutako dokumentazioa aztertuta egiaztatuko dute diruz lagundutako jarduerak egin direla.

7.– El personal técnico del área de turismo y hostelería verificará mediante el análisis de la documentación aportada la realización de las actividades subvencionadas.

8.– Dokumentazioa egiaztatzean ikusten bada konpon daitezkeen akatsak daudela erakunde onuradunak aurkeztutako egiaztagirian, jakinaren gainean jarriko dute aipatutako langileek, eta hamar eguneko epea emango diote akatsok zuzentzeko.

8.– Cuando en la comprobación de la documentación se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, dicho personal lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

9.– Dirulaguntza likidatzeko, kontuan hartuko dira entitate onuradunak benetan egindako eta justifikatutako diruz lagundutako gastua, diruz lagundutako jarduketak finantzatzeko beste entitate batzuek emandako laguntzak, bai eta, hala badagokio, laguntzaren aurrerakinaren finantza-etekinak ere. Dirulaguntzaren azken zenbatekoa ezin izango da inola ere dirulaguntza emateko ebazpenean adierazitako zenbatekoa baino handiagoa izan. I. eranskinean jasotako jardueren justifikazioen zenbatekoak, dirulaguntzaren ehuneko berekoak badira, elkarrekin konpentsatu ahal izango dira, baina ezin izango dute gainditu jarduketa horietarako emandako gehieneko zenbatekoa.

9.– Para la liquidación de la subvención se tendrá en cuenta el gasto subvencionado efectivamente realizado y justificado por la entidad beneficiaria, las ayudas recibidas por otras entidades para la financiación de las actuaciones subvencionadas, así como, en su caso, los rendimientos financieros del anticipo de la ayuda. En ningún caso, el importe final de la subvención podrá ser superior al importe reflejado en la resolución de concesión. Los importes de las justificaciones de las actuaciones contempladas en el Anexo I con el mismo porcentaje de ayuda, podrán compensarse entre ellos, sin que puedan superar el importe máximo concedido para dichas actuaciones.

10.– Justifikaturiko eta likidazioan onartutako kostua onetsitako aurrekontua (laguntza zehazteko baliatu zena) baino txikiagoa bada, dirulaguntza berriz kalkulatuko da, dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berriari aplikatuta.

10.– En el caso de que el coste justificado y admitido en la liquidación fuera inferior al presupuesto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, la subvención se recalculará aplicándose el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

11.– Aipatutako alderdi guztiak egiaztatu eta gero, izendatutako teknikariek txosten bat emango dute, eta Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari igorriko diote; bertan, justifikatutako eta onartutako gastuaren arabera, dagokion dirulaguntzaren likidazioa proposatuko da. Nolanahi ere, ez badira dirulaguntzaren justifikazioan aurkeztutako gastu guztiak onartzen, eta, horrek emandako dirulaguntza murriztea badakar, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari dagokion dirulaguntzaren likidazioa proposatu baino lehen, hamabost eguneko entzunaldi-izapidea emango zaio erakunde interesdunari egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan, hala badagokio.

11.– Una vez verificados todos los aspectos mencionados, El personal técnico asignado emitirá un informe que se remitirá a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería proponiendo la liquidación de la subvención que corresponda, de conformidad con el gasto justificado y admitido. No obstante, si no se aceptaran todos los gastos presentados en la justificación de la subvención y esto supusiera una minoración de la subvención concedida, antes de proponer a la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería la resolución de liquidación de la subvención que corresponda, se dará trámite de audiencia de quince días a la entidad interesada para que, en su caso, realice las alegaciones que estime oportunas.

18. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 18.– Modificación de las ayudas.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira eta beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emandako dirulaguntzak edo laguntzak jasotzen badira, edota, hala badagokio, helburu bererako beste diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da, betiere ustezko ez-betetzeak estaltzen ez badira, arau honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira eta hirugarrenei kalterik eragiten ez bazaie. Laguntza-programa honen onuradun izateko, gutxieneko baldintza horiek bete behar dira. Baldintzak agindu honen 4. artikuluan daude, eta dirulaguntzak jasotzeko jarduerak, ordea, 5. artikuluan eta I. eta II. eranskinetan. Ondore horietarako, aldatzeko ebazpena emango du Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, eta, bertan, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doituko dira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que la modificación no encubra supuestos de incumplimientos, se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiaria de esta y no se perjudique a terceros. Dichos requisitos mínimos son los que deben cumplir las entidades para obtener la condición de beneficiarias del presente programa de ayudas, recogidos en el artículo 4 de la presente Orden, y las actuaciones para ser subvencionables, recogidas en el artículo 5 y en los Anexos I y II. A estos efectos, por la persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Aurrekoa gorabehera, aurkeztutako proiektua funtsean aldatzen ez duten aldaketak, hala nola diruz lagundutako turismo-produktuak sortzeko, sustatzeko edo merkaturatzeko aurreikusitako ekintzak antzeko izaera eta helburuko beste batzuekin ordezkatzea, laguntza-eskabidean aurkeztutako eta ondoren onartutako baldintzetan egin ezin izateagatik, SARS-CoV-2k eragindako pandemia globalaren testuinguruan gerta daitezkeen eta erakundearekin zerikusirik ez duten zirkunstantziengatik, eta dirulaguntza-deialdi honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira eta laguntza ematea eragin zuen helburuari eusten bazaio, idatziz jakinarazi eta justifikatu beharko zaio Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzari, baina dirulaguntza emateko ebazpena ez da aldatuko.

2.– No obstante lo anterior, las modificaciones que no supongan una alteración sustancial del proyecto presentado, tales como la sustitución de acciones previstas para la creación, promoción o comercialización de los productos turísticos subvencionados por otras de similar naturaleza y objetivos por no poderse realizar en los términos presentados en la solicitud de la ayuda y posteriormente aprobados, por circunstancias sobrevenidas ajenas a la entidad que puedan producirse en el contexto de la pandemia global provocado por el SARS-CoV-2, y siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria de subvenciones y se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberá ser notificada y justificada por escrito ante la dirección competente en materia de turismo y hostelería, pero no dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda.

19. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 19.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza eskatzen duen erakundeak atzera egin dezake bere eskaeran. Eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko du atzera. Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, osoki onartuko du uko egitea, eta prozedura amaitutzat eman.

1.– La entidad solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas. La persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, mediante resolución, aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento.

2.– Enpresa onuradunak uko egin ahal izango dio emandako laguntzari. Emandako dirulaguntza onartu ondoren ere uko egin ahal izango zaio. Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, ebazpen baten bidez, berariaz onartuko du emandako ukoa, eta ordurako ordainketaren bat egin bada, dirulaguntza itzultzeko obligazioa adieraziko du, sortutako interes eta guzti; halaber, amaitutzat emango du prozedura.

2.– La entidad beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida. Esta renuncia podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La persona titular de la dirección competente en materia de turismo y hostelería, mediante resolución, aceptará de forma expresa la renuncia y, en el caso de haberse efectuado algún pago, declarará la obligación de reintegrarlo, además de los intereses que correspondan, así como dar por concluido el procedimiento.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunak ez badu betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenak ezartzen duen baldintzaren bat, edo ez badu laguntza emateko aintzat hartutako xedea, edo dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzera behartzen duen egoeraren batean badago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluarekin bat etorriz, laguntza eman zuen organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea izapidetu ondoren (interesdunari entzunda), ebazpen baten bidez, dirulaguntza osoa edo zati bat jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, eta, hala badagokio, aginduko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko hartu dituen laguntzak (guztia edo zati bat, proiektuaren betetze-mailarekiko modu proportzionalean) eta berandutze-interesak, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin eta aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin bat etorriz, hartara eragotzi gabe beste neurri batzuk hartzea. Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– Si la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, el órgano competente que concedió la ayuda, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la entidad interesada, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar, total o parcial proporcionalmente al grado de ejecución realizado del proyecto, a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Segidan aipatzen den gorabeheraren bat gertatzen bada, dirulaguntza osorik kobratzeko eskubidea galduko da:

2.– La concurrencia de alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total:

a) Emandako dirulaguntzaren % 25 edo gutxiago gauzatu izana diruz lagundutako jarduerak guztira.

a) la ejecución total de las actuaciones subvencionadas en un porcentaje igual o inferior al 25 % de la subvención concedida.

b) Egiaztagiriak ezarritako epetik kanpo aurkeztea, delako errekerimendua egin denetik aurrera.

b) La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido, una vez realizado el correspondiente requerimiento.

c) Laguntza eskuratzeko eskatutako eskakizunak ez betetzea.

c) No reunir los requisitos exigidos para la obtención de la ayuda.

3.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendariari dagokio ez-betetzearen espedientea hastea eta ebaztea. Ez-betetzearen espediente hori EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bitartez bakarrik izapidetuko da (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/).

3.– Corresponderá a la persona titular competente en materia de turismo y hostelería la incoación del expediente de incumplimiento, así como la resolución del mismo. Dicho expediente de incumplimiento se tramitará exclusivamente a través de la aplicación «Mi Carpeta» en la Sede Electrónica del de la Administración Pública de la CAE (https://www.euskadi.eus/micarpeta/).

4.– Prozedura administrazioko arau-hauste izan daitezkeen egitateen ondorioz hasten bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion.

4.– Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

21. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 21.– Datos de carácter personal.

Eskatzaileen datu pertsonalak «Turismo-arloko laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira. Datu pertsonalak honako arau hauen arabera tratatuko dira: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Los datos de carácter personal de las personas solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Ayudas y subvenciones en materia de turismo». El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

1.– La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudian eta hura garatzen duen erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) aurreikusitako dirulaguntzen araubide juridikoa aplikatu behar zaio laguntza-programa honi. Horrek ez du galaraziko hauetan xedatutakoa: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko araubide orokorra eta ezartzen baitira kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak; eta prozedura-arloan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko Legea.

2.– En todo lo no previsto por las bases, a este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencionar previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión; y en materia de procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraz, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2021.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HELMUGEN ERAKARGARRITASUNA ETA ESPERIENTZIA TURISTIKOA HOBETZEN DUTEN TURISMOKO LURRALDE-PROIEKTUAK
PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS QUE MEJOREN EL ATRACTIVO DE LOS DESTINOS Y LA EXPERIENCIA TURÍSTICA EN EUSKADI

1.– Atal honetan oinarrituko dira helburu hauek lortzeko turismo-produktuak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzea dakarten proiektuak: EAEko esperientzia turistikoa hobetzea; turismo-eskaintza sendotzea eta bereiztea, balio erantsi handiagoa emanez; eta turismo-fluxu berriak indartzea eta sortzea, horrela kontsumo turistikoa urte guztian modu uniformean banatzen laguntzen badute eta turisten batez besteko egonaldia eta gastua handitzen badute. Zeharkakoak izango dira, ahal dela, eta eskualdez gaindiko eragin handiagoa izango dute, eta, horretarako, helmugen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatuko da. Ekimen pribatuaren parte-hartzea sustatuko dute fase guztietan, ea berariaz merkaturatzean; eta konponbide teknologikoak erabiltzeko joera izango dute, helmugaren, turismo-enpresaren eta bisitariaren arteko interakzioa ahalbidetzeko.

1.– Se apoyarán en este apartado los proyectos cuyas actuaciones conlleven la creación, puesta en marcha, promoción y comercialización de productos y experiencias turísticas sostenibles que contribuyan a mejorar la experiencia turística en Euskadi; a fortalecer, así como a singularizar la oferta turística dotándola de un mayor valor añadido; y a intensificar y crear nuevos flujos turísticos que favorezcan la desestacionalización e incrementen el gasto y estancia media de los y las turistas. Tendrán preferentemente un carácter transversal y una mayor incidencia supracomarcal, potenciando para ello la colaboración y coordinación entre los destinos. Propiciarán la participación privada en todas sus fases, y de manera específica en la relativa a la comercialización; y tenderán a incorporar soluciones tecnológicas que permitan una interacción completa entre destino-empresa turística-visitante.

2.– Diruz lagun daitezkeen proiektuak izango dira Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak sustatutako gida-planen eta turismo-produktuen arabera –Basquetour SA erakundeari eska dakizkioke– egiten diren jarduerak; zehazkiago, honako hauek:

2.– Serán subvencionables los proyectos cuyas actuaciones se realicen conforme a los planes directores y de productos turísticos promovidos por la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, los cuales podrán solicitarse a Basquetour S.A., a siguientes:

2.1.– Turismo enogastronomikoa: turismo enogastronomikoa sustatzeko planarekin bat datozen proiektuak baino ez dira kontuan hartuko, «Euskadi Gastronomika» produktu-klubaren testuinguruan garatutakoak.

2.1.– Turismo Enogastronómico: se contemplarán, prioritariamente, los proyectos acordes con el Plan de Impulso del Turismo Enogastronómico, que se desarrollen bajo el contexto del club de producto «Euskadi Gastronomika».

2.2.– Naturarekin lotutako turismoa: honako kategoria hauetan bildutako turismo-produktuei dagozkien proiektuak baino ez dira hartuko kontuan:

2.2.– Turismo de Naturaleza: se contemplarán los proyectos que se corresponden con los productos turísticos agrupados en las siguientes categorías:

2.2.1.– Turismo aktiboa naturan.

2.2.1.– Turismo Activo en la Naturaleza.

– Mendi-ibilaldiak: Euskadiko mendi-ibilien plana.

– Senderismo: Plan de senderismo de Euskadi.

– Zikloturismoa: Euskadiko zikloturismo-plana.

– Cicloturismo: Plan de Cicloturismo de Euskadi.

2.2.2.– Ekoturismoa: Ekoturismoaren gida-planarekin bat datozen proiektuek izango dute lehentasuna.

2.2.2.– Ecoturismo: se contemplarán prioritariamente los proyectos acordes con el Plan Director de Ecoturismo.

2.3.– Bilera eta pizgarrien turismoa (MICE): Basquetourrek eginiko MICE turismoaren garapen-planarekin bat datozen hiriburuetako proiektuek izango dute lehentasuna.

2.3.– Turismo de Reuniones e Incentivos (MICE): se contemplarán, prioritariamente, los proyectos de las capitales que sean acordes con el Plan de desarrollo del turismo MICE elaborado por Basquetour.

2.4.– Kultura-turismoa.

2.4.– Turismo Cultural.

– Done Jakue Bidea EAEn.

– Caminos de Santiago en Euskadi.

– Ignaziotar Bidea EAEn.

– Camino Ignaciano en Euskadi.

2.5.– Kostaldeko turismoa: EAEko kostaldearen gida-planeko eragiketa-planari dagozkion eta ezarritako lan-mahai edo foroetan onartzen diren ekintza guztiak jasoko dira; hala ere, produktu hauei lotutakoek izango dute lehentasuna: Surfing Euskadi, turismo nautikoa eta marinel-kultura.

2.5.– Turismo de Costa: se contemplarán todas aquellas acciones que respondan al plan operacional del Plan Director de Costa y que se hayan aprobado en las mesas o foros de trabajo establecidos, teniendo preferencia las vinculadas a los productos: Surfing Euskadi, turismo náutico y cultura marinera.

2.6.– Familia-turismoa: familia turismoaren planarekin bat datozen proiektuak.

2.6.– Turismo Familiar: proyectos acordes al Plan de Turismo Familiar.

2.7.– Esperientzien programa eta jarduera-planak: III. eranskinean zerrendatutako esperientzia eta plan ofizialei dagozkien ekintza guztiak.

2.7.– Programa de experiencias y planes de actividades: Todas aquellas acciones que correspondan a las experiencias y planes oficiales listadas en el Anexo III.

2.8.– Turismo industriala: Turismo industrialaren gida-planarekin bat datozen proiektuek izango dute lehentasuna.

2.8.– Turismo Industrial: se contemplarán, prioritariamente, los proyectos acordes con el Plan Director de Turismo Industrial.

2.9.– Erosketa arduratsuko turismoa: Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak abiarazi duen «Erosketa arduratsuko turismoa» estrategiarekin bat datozen ekintzak barne hartuko dira.

2.9.– Turismo de Compras Responsable: se contemplarán todas aquellas acciones acordes con la estrategia de «Turismo de Compras Responsable» puesta en marcha por la Viceconsejería de Turismo y Comercio.

3.– Halaber, aurreko atalean identifikatutako planetan ez dauden baina ezarriko diren helmugen turismo-garapenerako estrategikotzat jo daitezkeen beste produktu-mota batzuk (txangoak, ibilaldiak, interes bereziko turismoa, eta abar) sortzeko, garatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko jardunak sustatuko dira, eta, horrela, produktuaren planean justifikatuko, baita onartutako Turismoko Estatu Idazkaritzako (Setur) Helmugetako Turismo Iraunkortasuneko Planetan jasotako jarduerak ere. Planak honako atal hauek jaso beharko ditu, gutxienez:

3.– Se apoyarán también las actuaciones para la creación, desarrollo, promoción y comercialización de otras tipologías de productos que no se encuentren en los planes identificados en el apartado anterior pero que puedan ser considerados estratégicos para el desarrollo turístico del o los destinos en el que se implementen, tales como escapadas e itinerarios, de interés especial, etc., y así se justifique en el plan de producto que se realice al efecto, así como las actuaciones contempladas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) que hayan sido aprobadas el cual deberá contener los siguientes apartados de carácter mínimo:

– Planaren justifikazioaren diagnostikoa (hala badagokio, eskaintzaren, ahalmenaren eta eskariaren azterketa eta AMIA diagnostikoa identifikatuta).

– Diagnóstico justificativo del plan (identificando, en su caso, el análisis de la oferta, de la competencia, de la demanda, y el diagnóstico DAFO).

– Planaren helburuen identifikazioa.

– Identificación de los objetivos del plan.

– Turismo-produktuaren definizioa eta ezaugarriak.

– Definición y caracterización del producto turístico.

– Produktuaren marketin-plana (sustapena eta merkaturatzea).

– Plan de marketing (promoción y comercialización) del producto.

– Garapen-estrategia (aurreikusitako ekintzak, kronograma, markaren irudia –hala badagokio–, eta abar).

– Estrategia de desarrollo (acciones previstas, cronograma, en su caso la imagen de marca, etc.).

– Helburuen lorpenaren amaierako ebaluazioa.

– Evaluación final del logro de los objetivos.

4.– Diruz lagundu ahalko dira, zalantzarik gabe, jarraian adierazitako ardatz bakoitzean zehaztutako jarduerak egiteko behar diren gastuak:

4.– Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, sean necesarios para la realización de las actuaciones detalladas en cada uno de los siguientes ejes:

1) Plangintza eta kudeaketa:

1) Planificación y gestión:

– Proiektuak kudeatzeko, horien jarraipena egiteko eta dinamizatzeko giza baliabideak. Diruz lagundu ahal izango da langile kualifikatuak aldi baterako kontratatzeko gastua –laguntza teknikoaren bidez edo obra, zerbitzu edo antzeko kontratu baten bidez–, bai eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 2. artikuluaren arabera «toki-erakundetzat» hartzen ez diren erakundeetako langile finkoen edo egonkorren gastua ere, baldin eta laguntzaren xede diren proiektuak kudeatzea, horien jarraipena egitea eta dinamizatzea xede badute.

– Recursos humanos para la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos. Será subvencionable el gasto relativo a la contratación temporal de personal cualificado – mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar- así como el gasto de personal fijo o estable de las entidades que no tengan la consideración de «entidad local» según el artículo 2 de la Ley 2/2016, de 7 d abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que tengan como objeto la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos objeto de ayuda.

– Erakundea Espainiako eta nazioarteko sareetako kide izateari dagozkion gastuak, hala nola kuotak, bidaiak eta ekitaldiak.

– Gastos vinculados a la pertenencia de la entidad a redes estatales e internacionales, tales como: cuotas, viajes y eventos.

– Produktuak kudeatzeko tresna teknologikoak ezartzea eta mantentzea (produktuak garatzeko beharrezkoak diren prozesuak eta baliabideak planifikatzeko eta kontrolatzeko sistemak, bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak).

– Implantación y mantenimiento de herramientas tecnológicas de gestión de productos (sistemas para la planificación y el control de los procesos y recursos necesarios para el desarrollo de productos, sistemas de gestión de relaciones con clientes).

2) Produktua sortzea:

2) Creación de Producto:

– Produktua dinamizatzeko tailerrak. Diruz lagundu ahalko dira produktuaren eta haren kudeaketaren garapenean interesa duten erakundeek parte hartzen duten tailerren garapenari lotuta dauden gastuak, horiek hobetzen edo sortzen eta gauzatzen laguntzeko, besteak beste: aretoak eta materiala alokatzea, tailerrak garatzeko kanpo-enpresak kontratatzea, eta abar. Barne hartzen dira, halaber, webinar bidez egindako mintegiei, hitzaldiei eta prestakuntzei lotutako gastuak.

– Talleres de dinamización de producto. Serán subvencionables los gastos vinculados al desarrollo de talleres en los que participen las entidades interesadas en el desarrollo o ampliación del conocimiento del producto y su gestión, que contribuyan a su mejora o creación y materialización, tales como alquiler de salas, material, contratación de empresas externas para el desarrollo de los talleres, etc. Se incluyen igualmente los gastos asociados a los seminarios, conferencias y formaciones realizadas a través de webinar.

– Jardunbide egokien bidez ezagutza eman dezaketen beste helmuga batzuetara azterketak egiteko bidaiak. Diruz lagundu ahalko dira ostatuari eta garraiori dagozkien bidaia-gastuak.

– Viajes de prospección a otros destinos que puedan aportar conocimiento a través de las buenas prácticas. Serán subvencionables los gastos de viaje relativos al alojamiento y al transporte.

– Proiektua abiaraztea. Diruz lagundu ahalko dira produktuaren inguruan eskaintza antolatzeko aukera ematen duten ekimenak abian jartzearen ondoriozko gastuak, bai eskariaren jokamoldearen azterlanei buruzkoak (Ibiltur estatistika-operazioaren planteamendu metodologikoaren arabera), bai horiek eraginkor bilakatzeko laguntza ematen duten zerbitzuei eta jarduerei zabalkunderako behar diren euskarriei dagozkienak.

– Puesta en marcha del proyecto. Serán subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de las iniciativas que permitan articular la oferta en torno al producto: tanto los referidos a estudios de comportamiento de la demanda bajo el planteamiento metodológico de la operación estadística IBILTUR, como los relativos a los servicios y actuaciones que apoyen su operativización, así como los soportes que sean necesarios para su difusión.

– Kanpoko sentsibilizazio-ekintzak, foroak, jardunaldiak eta produktuen aurkezpenak, indarrean dagoen Euskadiko Marketin Planarekin bat datozenak, aurrez aurre nahiz modu birtualean. Diruz lagundu ahal izango dira ekintza horiek abiaraztearen ondoriozko gastuak, hauei dagokienez: euskarri fisiko eta teknologikoen garapena, espazioen alokairua, materialaren garapena, zabalkundea, hizlariak, eta abar.

– Acciones de sensibilización externa, foros, jornadas y presentaciones de productos alineados al Plan de Marketing de Euskadi vigente, tanto de forma presencial como virtual. Serán subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de dichas acciones en relación al desarrollo de soportes físicos y tecnológicos, alquiler de espacios, desarrollo del material, divulgación, ponentes, etc.

– IKTekin lotutako soluzio teknologikoak ezartzea, produktua osatzen duten baliabideen bisita turistikoa eta interpretazioa errazteko: seinaleztapena eta informazio-panelak teknologia berrietan oinarrituta, audio-giden edukien garapena, errealitate areagotua, eta abar.

– Implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con las Tics para facilitar la visita turística de los recursos que conforman el producto y su interpretación: señalización y paneles informativos soportados en nuevas tecnologías, desarrollo de contenidos de audio guías, realidad aumentada, etc.

3) Sustapena:

3) Promoción:

– Interes handiko ekitaldiak sortzea edo martxan jartzea, deialdirako eta/edo oihartzun mediatikorako duten ahalmenagatik, bai eta produktuarekin zerikusia duten nazioarteko ekitaldiak ere, izan aurrez aurre nahiz birtualki.

– La creación o puesta en marcha de eventos de alto interés, por su capacidad de convocatoria y/o repercusión mediática, así como de eventos de proyección internacional relacionados con el producto, tanto de forma presencial como virtual.

– Web-euskarriak eguneratzea edo hobetzea (webguneak, blogak, newsletterrak, eta abar).

– Las actualizaciones o mejoras del soporte web (página web, blogs, newsletters, etc.).

– Sare-sozialen kudeaketaren eta mantentze-lanen gastuak.

– Gastos de gestión y mantenimiento de las redes sociales.

– Ikus-entzunezko edukiak garatzea: irudi-bankuak, ikus-entzunezko erreportajeak eta abar egitea, betiere erakunde eskatzailearen esku geratzen badira eta material hori eta doan erabiltzeko eskubidea Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzaren esku geratzen badira, erakunde onuradunari aplika dakizkiokeen baldintza beretan.

– El desarrollo de contenidos audiovisuales: elaboración de bancos de imágenes, reportajes audiovisuales, etc. siempre y cuando queden bajo la propiedad de la entidad solicitante y se ponga dicho material y el derecho de su uso gratuito a disposición de la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, en las mismas condiciones que le resulten aplicables a la entidad beneficiaria.

– Proiektuarekin zerikusia duten sustapenerako materialak editatzea eta sortzea eta emango diren euskarrietara –fisikoa edo digitala– egokitzea. Gainera, zehazki, Euskadi Gastronomika eta Familia Turismoa produktu-klubei lotutako helmugetarako, produktu-klubari ikusgaitasuna emango dieten euskarri fisikoak lagunduko dira diruz, eta, naturako produktuari dagokionez, mendi-ibilaldiei, zikloturismoari eta ekoturismoari buruz egindako euskarrien inprimatzeen ondoriozko gastuak lagundu ahal izango dira diruz.

– Edición y elaboración de material promocional relacionado con el proyecto, adecuándolo a los diferentes soportes- físico o digital- en que se vayan a facilitar. Además, específicamente, para los destinos vinculados al club de producto Euskadi Gastronomika y Turismo Familiar se subvencionarán los soportes físicos que den visibilidad al club de producto, y en relación con el producto de Naturaleza, serán subvencionables los gastos derivados de la impresión de los soportes físicos relativos a senderismo, cicloturismo y ecoturismo.

– Produktuan espezializatuta dauden turismoko azoka profesionaletara eta amaierako publikoari zuzendutako produktuan espezializatutako azoka turistikoetara joatea: diruz lagunduko dira espazioa eta standa alokatzearen eta pertsona baten ostatuaren, bidaiaren eta mantenuaren ondoriozko gastuak, baita jendearentzako arreta-zerbitzua emateko pertsona baten kontratazioarenak ere. Azoka birtualen kasuan, partaidetza-gastuak. Ez dira diruz lagunduko Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Basquetourren bidez bisitatzen dituen azokak.

– Asistencia a ferias turísticas y profesionales especializadas en el producto, así como a las especializadas en el producto dirigidas al público final: Se subvencionarán los gastos de alquiler del espacio, stand y los gastos de alojamiento, viaje y manutención de una persona, así como los de contratación de una persona para la atención al público. En el caso de ferias virtuales, gastos de participación. No se subvencionarán las ferias a las que asista el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de Basquetour.

– Publizitatea sartzea (online eta offline), «press-trip» delakoak eta kaleko ekintzak.

– Inserción de publicidad (on line y off line), «press-trips» y acciones de calle.

4) Merkaturatzea:

4) Comercialización:

– Eskaintza dinamizatzea, eragile espezializatuen bidez, eta/edo eskaintza kokatzeko ekintza interesgarriak egitea; besteak beste, fam tripak, alderantzizko jardunaldiak, zuzeneko jardunaldiak, workshopak, eta abar.

– Dinamización de la oferta a través de agentes clave especializados y/o desarrollo de acciones de interés para posicionar la oferta como, por ejemplo, fam trips, jornadas inversas, jornadas directas, workshops, etc.

– Lineako merkataritza-estrategiak.

– Estrategias de comercialización on line.

5.– Gastu hauek ez dute dirulaguntzarik jasoko:

5.– No se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

– Inbertsio-gastuak.

– Gastos de inversión.

– Informatikako ekipamendua erostea.

– Adquisición de equipamiento informático.

– Funtzionamendurako ohiko gastu orokorrak (hornidurak, ura, argia, telefonoak, aseguruak, bulegoko materiala, alokairua eta antzekoak); Internetera sartzeko kuotak; beste elkarte batzuei ordaindutako kuotak, eta egon ohi diren antzeko beste gastu batzuk. Diruz laguntzen den egitatearekin zuzeneko harremana dagoela egiaztatzen duten frogak aurkezten ez badira.

– Gastos (generales) corrientes de funcionamiento (suministros, agua, luz, teléfonos, seguros, material de oficina, alquiler y similares); cuotas de acceso a internet; cuotas abonadas a otras asociaciones, y demás gastos similares de carácter recurrente, salvo que se aporten evidencias justificativas de su directa relación con el hecho subvencionable.

– Erakunde eskatzaileko langile finkoen edo egonkorren gastuak, eranskin honen 4.1) apartatuan zehaztutakoak izan ezik.

– Gastos de personal fijo o estable de la propia entidad solicitante, salvo los especificados en el apartado 4.1) del presente anexo.

– Luntxak, bazkariak eta antzekoak, gastu horiek ekintza garatzeko zuzeneko harremana daukatenean eta beharrezkoak direnean izan ezik; baina, betiere, eskabidean arrazoitu beharko dira.

– Lunches, comidas y similares salvo cuando estos gastos guarden una relación directa y necesaria para el desarrollo de la acción y como tales se justifique en la solicitud.

– Gonbidapenen, merchandisingaren eta oparien ondoriozko gastuak.

– Gastos de invitaciones, merchandising, y obsequios.

– Web orria erregistratzeko gastuak eta mantendu eta ostatatzeko («hosting»a) kuotak.

– Gastos de registro, cuotas de mantenimiento y alojamiento («hosting») de la página web.

6.– Turismo-produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzen garapena diruz lagunduko da honako eremu hauetan:

6.– Los ámbitos en los que se subvencionarán el desarrollo de las acciones de promoción y comercialización de los productos turísticos serán los siguientes:

– Euskal Autonomia Erkidegoa.

– Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Espainian eta nazioartean, batez ere indarreko Euskadiko Marketin Planean lehentasunezkotzat jotzen diren merkatuetan, hiru hiriburuetako eta Arabako Errioxako turismoa sustatzen duten erakundeek egiten dituzten jardueretarako. Era berean, gainerako erakunde onuradunek eremu horietan egiten dituzten sustapen- eta merkaturatze-ekintzak ere onartuko dira, baldin eta Espainiako eta/edo nazioarteko sareetako kide izateagatik badira eta hala justifikatzen bada eskabidean.

– Nacional e internacional, preferentemente en aquellos mercados considerados como prioritarios en el Plan de Marketing de Euskadi vigente, para las actuaciones que realicen los entes promotores de turismo de las tres capitales y Rioja Alavesa. Se admitirá, igualmente, el desarrollo de acciones de promoción y comercialización que realicen el resto de las entidades beneficiarias en estos ámbitos, siempre y cuando estén motivadas por su pertenencia a redes nacionales y/o internacionales y así se justifique en la solicitud.

7.– Honako hau izango da produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzetan aplikatu beharko den logotipoa duten markak elkarrekin agertzeko politika:

7.– La política de convivencia de marcas con logotipo a aplicar en las acciones de promoción y comercialización de productos será la siguiente:

– Erakunde onuradunen logotipoa duten markak Euskadi-Basque Country markarekin eta, hala badagokio, produktu-klubaren markarekin batera agertuko dira.

– Convivirán las marcas con logotipo de las entidades beneficiarias con la de «Euskadi Basque Country» y la marca del club de producto en caso de que la hubiere.

– Euskadi-Basque Country logotipoa duen markak eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren logotipoak erakunde onuradunaren logotipoa duen markaren garrantzi hierarkiko bera edo handiagoa izango dute.

– La marca con logotipo «Euskadi Basque Country», así como el logo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, tendrán la misma o mayor importancia jerárquicamente a la marca con logotipo de la entidad beneficiaria.

– Aurrekoa gorabehera, bidaia-agentziekin edo preskriptore turistikoekin sustapen-ekintzak egiten badira, erakunde onuradunaren logotipoa duen marka erabili gabe, ez da beharrezkoa izango Euskadi-Basque Country logotipoa duen marka erabiltzea, ez eta produktu-klubarena ere.

– No obstante, lo anterior, en caso de que se realicen acciones promocionales con agencias de viajes o prescriptores turísticos sin utilizar la marca con logotipo de las entidades beneficiarias, no será obligatorio el uso de la marca con logotipo de Euskadi Basque Country, ni la del club de producto.

8.– Dirulaguntzen zenbatekoa:

8.– Cuantía de las ayudas:

8.1.– Honako hauek dira eranskin honetan jasotako laguntzen zenbatekoak eta ehunekoak:

8.1.– Las cuantías y porcentajes de las ayudas contempladas en este anexo son las siguientes:

a) Proiektuak kudeatzeko, horien jarraipena egiteko eta dinamizatzeko giza baliabideak (eranskin honen 4.1 apartatua): onartutako gastuaren % 60, eta, gehienez, 25.000 euro erakunde bakoitzeko.

a) Recursos humanos para la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos (apartado 4.1 del presente anexo): 60 % del gasto admitido hasta una subvención máxima de 25.000 euros por entidad.

b) Diruz lagun daitezkeen gainerako jarduketak: onartutako gastuaren % 50.

b) Resto de las actuaciones subvencionables: 50 % del gasto admitido.

8.2.– Aurrekoa gorabehera, honako hau da eranskin honetan ezarritako kontzeptu guztiengatik erakunde onuradun berak gehienez jaso dezakeen dirulaguntza, bere jardun-eremuaren arabera:

8.2.– No obstante, lo anterior, la subvención máxima que podrá percibir una misma entidad beneficiaria por todos los conceptos establecidos en el presente anexo, en función de su ámbito de actuación, es la siguiente:

a) Udal-mailako eremuko toki-erakundeak: 15.000 euro; eta, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuek, aldiz, 66.500 euro.

a) Entidades locales de ámbito municipal: 15.000 euros, salvo las capitales vascas, en cuyo caso la subvención máxima será de 66.500 euros.

b) Eskualdearen edo eskualdez gaindiko eremuan jarduten duten erakundeak: 66.500 euro.

b) Entidades que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal: 66.500 euros.

II. ERANSKINA
ANEXO II
HELMUGEN LEHIAKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA HOBETZEKO PROIEKTUAK
PROYECTOS QUE MEJOREN LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS DESTINOS

1.– Erakunde onuradunei Basquetourrek sustatutako eta kudeatutako jarduerak antolatzen eta ezartzen lagunduko zaie, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoaren eta Turismoaren Euskal Sarearen (Saretour) esparruan, bai entitateen bai helmuga bateko enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko.

1.– Se apoyará a las entidades beneficiarias la organización e implementación de las actuaciones impulsadas y gestionadas por Basquetour para la mejora de la competitividad y sostenibilidad tanto de las entidades, como de las empresas, recursos y servicios turísticos pertenecientes a un destino, en el marco del Código Ético del Turismo de Euskadi y de la Red Vasca de Turismo (Saretour).

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezinbesteko tresna da Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda garatzeko; izan ere, bere helburu nagusia garapen jasangarrirako 17 helburuak (GJH) betetzea da.

El Código Ético del Turismo de Euskadi es una herramienta vital para el desarrollo de la Agenda de Desarrollo 2030, cuyo objetivo final no deja de ser otro que cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Basquetourren bitartez, euskal turismo-lehiakortasunaren eraldaketa jasangarri eta arduratsua egiten ari da, Garapen Jasangarriaren 17 Helburuak (GJH) betetzea lortzeko. Eraldaketa hori proiektu integratzaile bat zabaltzean datza, eta proiektu hori Euskadiko Turismoaren Kode Etikoari (euskal enpresak eta helmugak) atxikitzearekin hasten da, iraunkortasunarekin eta erantzukizunarekin duten konpromisoa erakusteko. Behin erakundeak atxikita, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan ezarritako 8 printzipioak betetzeko konpromisoa hartzen dute. Printzipio horiek gobernantzaren, teknologiaren, berrikuntzaren, jasangarritasunaren eta irisgarritasunaren arloekin lotuta daude, eta kode horri lotutako jarduketak inplementatuta gauzatzen dira.

Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, a través de Basquetour, se está llevando a cabo una transformación sostenible y responsable de la competitividad turística vasca, para la consecución del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dicha transformación consiste en la extensión de un proyecto integrador que comienza con la adhesión de las entidades (empresas y destinos vascos) al Código Ético del Turismo de Euskadi para mostrar su compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad. Una vez adheridas las entidades, estas adquieren el compromiso de cumplir con los 8 principios establecidos en el Código Ético del Turismo de Euskadi que van alineados con los ámbitos de Gobernanza, Tecnología, Innovación, Sostenibilidad y Accesibilidad; y que se materializan a través de la implementación de actuaciones asociadas al citado código.

Bestalde, Euskadiko Turismo Sareak (Saretour) kudeaketa- eta gobernantza-eredu berri bat sustatzen du, euskal turismo-sektorearen topaketarako, baterako lanerako eta koordinaziorako foro bat izanik, balio-kate turistikoaren eremu guztietan lankidetza-mekanismoak ezarriko dituena, Kode Etikoaren irizpideak betez eta sektore anitzeko enpresen arteko lankidetza sustatuz. Azken batean, enpresa eta erakunde elkartuen lehiakortasuna hobetzea sustatzen du.

Por su parte la Red Vasca de Turismo (Saretour) promueve un nuevo modelo de gestión y gobernanza, siendo un foro de encuentro, trabajo conjunto y coordinación del sector turístico vasco que establezca mecanismos de cooperación en todos los ámbitos de la cadena de valor turística, cumpliendo los criterios del Código Ético, y fomentando la cooperación interempresarial con carácter multisectorial. Promueve, en definitiva, la mejora competitiva las empresas y entidades asociadas.

2.– Euskadiko Turismoaren Kode Etikoari dagokionez, Basquetourreko urteko programazioko laguntzaren erakunde eskatzaileak onarpena eman beharko du jarduketa horiek ezartzeko.

2.– Será necesaria la aceptación de la entidad solicitante de la ayuda en la programación anual de Basquetour en relación al Código Ético del Turismo de Euskadi.

3.– Euskadiko Turismoaren Kode Etikoan parte hartzeko, Euskal Turismo Sareari (Saretour) atxiki beharko zaizkio enpresak.

3.– Para participar en el Código Ético del Turismo de Euskadi las empresas deberán adherirse a la Red Vasca de Turismo (Saretour).

4.– Diruz lagundu ahal izango da langile kualifikatuak aldi baterako kontratatzeko gastua –laguntza teknikoaren bidez edo obra, zerbitzu edo antzeko kontratu baten bidez–, bai eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 2. artikuluaren arabera «toki-erakundetzat» hartzen ez diren erakunde onuradunetako langile finkoen edo egonkorren gastua ere, baldin eta haien xedea bada Euskadiko Turismoaren Kode Etikoko prestakuntza-ibilbidean, memoria lantzen eta lotutako ondorengo jardueretan laguntzea, baita Turismoaren Euskal Saretik datozen ekimenetan ere.

4.– Será subvencionable el gasto relativo a la contratación temporal de personal cualificado – mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar – así como el gasto del personal fijo o estable de las entidades beneficiarias que no tengan la consideración de «entidad local» según el artículo 2 de la Ley 2/2016, de 7 d abril, de Instituciones Locales de Euskadi, – que tenga como objeto específico acompañar a las entidades participantes en el cumplimiento del itinerario formativo del Código Ético del Turismo de Euskadi, en la elaboración de la memoria y en las posteriores actuaciones asociadas, así como en las iniciativas que se deriven de la Red Vasca de Turismo (Saretour).

5.– Laguntza onartutako gastuaren % 60koa izango da, eta, gehienez, 25.000 eurokoa erakunde bakoitzeko. Onartutako zenbatekoa honako alderdi hauek kontuan hartuta kalkulatuko da:

5.– La ayuda será del 60 % del gasto admitido hasta un importe máximo de 25.000 euros por entidad. El importe admitido se calculará teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Euskal Turismoaren Kode Etikoari atxikitako erakunde, enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoen kopurua.

a) El número de entidades, empresas, recursos y servicios turísticos adheridos al Código Ético del Turismo Vasco.

b) Erakunde, enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoengatik, gehienez 20 ordu ordaindu ahal izango dira entitate parte-hartzaile bakoitzeko.

b) Las horas subvencionables por entidades, empresas, recursos y servicios turísticos son un máximo de 20 horas/entidad participante.

c) Orduko diruz lagun daitekeen gehieneko kostua 35 euro da. Horrenbestez, honako hau da onartutako zenbatekoa eskuratzeko aplikatu beharreko formula: (enpresa parte-hartzaileen kop.) x (diruz lagundutako ordu kop.) x (kostua orduko).

c) El coste hora máximo subvencionable será de 35 euros. Por tanto, la fórmula a aplicar para obtener el importe admitido es la siguiente: (n.º entidades, empresas, recursos y servicios turísticos adheridas) x (n.º de horas subvencionadas) x (coste/hora).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental