Idioma

Sormen Industrien Enpresa-Konfiantza Adierazleak. 1 buletina.

ENPRESA-KONFIANTZA ADIERAZLEAK (EKA) SORMEN INDUSTRIETAN

2020EKO BULETINA

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) EN INDUSTRIAS CREATIVAS

BOLETÍN 2020

Sormen Industrien sektoreko Enpresa-Konfiantza Adierazleen (EKA, hemendik aurrera) lehendabiziko estatistika da hau, Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) egina.

Helburua Sormen Industrietako enpresek negozioaren egungo egoeraz eta epe laburrerako aurreikuspenez dituzten pertzepzioak ezagutzea da.

Horretarako, enpresa kolaboratzaileen panel bat osatu da eta panelaren bitartez jasotako datuekin sormen sektore ezberdinetan egoera eta espektatiba adierazleak kalkulatu dira. Ondorengo sormen sektoreetako enpresekin osatu da panela: Hizkuntzaren industria, Bideojokoak, Diseinua, Publizitatea, Moda eta Arkitektura.

Observatorio vasco de la cultura

Esta es la primera estadística de Indicadores de Confianza Empresarial (en adelante, ICE) de las Industrias Creativas realizada por el Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC).

Su principal objetivo es conocer las percepciones que las empresas de las Industrias Creativas tienen entorno a la situación actual del negocio y sobre las expectativas a corto plazo.

Para ello se ha configurado un panel de empresas colaboradoras y a través de los datos obtenidos mediante ese panel de consulta se han calculado los indicadores ICE de los diferentes subsectores creativos: Industria de la lengua, Videojuegos, Diseño, Publicidad, Moda y Arquitectura.

EAEko Sormen Industrien 2020ko Enpresa Konfiantza Adierazlea (EKA) -24 puntukoa da.

 

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del 2020 de las Industrias Creativas de la CAE es de -24 puntos.

Sormen Industrien lehen panel honetan Enpresa Konfiantza Adierazle Armonizatua (EKAA) 100 puntukoa da kasu guztietan (EKAA kalkulatzeko oinarri gisa panelaren lehen edizioko EKA hartzen baita kontutan).

En este primer panel de Industrias Creativas el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) es de 100 puntos en todos los casos (ya que para el cálculo del ICEA se toma como base el ICE de la primera edición del panel).

   
Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak Factores que limitan la actividad empresarial
  Hizkuntzaren industria Bideojokoak Diseinua Publizitatea Moda Arkitektura Guztira   Industrias de la lengua Videojuegos Diseño Publicidad Moda Arquitectura Total
Ekoizpen gastuak (%): %20,0 %0,0 %16,7 %11,9 %0,0 %11,1 %12,1 Costes producción (%): 20,0% 0,0% 16,7% 11,9% 0,0% 11,1% 12,1%
Eskariaren jaitsiera (%): %60,0 %33,3 %50,0 %47,6 %50,0 %55,6 %50,9 Descenso de la demanda (%) 60,0% 33,3% 50,0% 47,6% 50,0% 55,6% 50,9%
Finantziazio/tesoreria arazoak (%): %10,0 %33,3 %11,1 %21,4 %25,0 %16,7 %18,1 Insuficiente financiación/tesorería (%): 10,0% 33,0% 11,1% 21,4% 25,0% 16,7% 18,1%
Gastu fiskalak (%): %0,0 %0,0 %5,6 %7,1 %8,3 %5,6 %5,2 Costes fiscales (%): 0,0% 0,0% 5,6% 7,1% 8,3% 5,6% 5,2%
Bestelakoak (%): %10,0 %33,3 %16,7 %11,9 %16,7 %11,1 %13,8 Otros (%): 10,0% 33,3% 16,7% 11,9% 16,7% 11,1% 13,8%
Faktore disruptibo erabakigarria osasun-egoera izan da. El factor disruptivo decisivo ha sido la situación sanitaria.
   
2020 urtearen inguruko balorazioa Valoración empresarial del año 2020

2020ko emaitza ekonomikoa ezkorra izan dela adierazi duten enpresak emaitza baikorra edo normala izan dela adierazi dutenak baino gehiago izan dira. Zehazki enpresen erdiak baino gehiagok, % 54k, adierazi du bere enpresaren 2020ko emaitza negatiboa izan dela; normala edo ohikoa izan dela adierazi dutenak % 28 izan dira eta ezkorra izan dela adierazi dutenak % 17. Hori dela eta egoera balantzea, hau da erantzun baikorren eta ezkorren portzentajeen arteko aldea negatiboa da: -37 puntukoa hain zuzen.

Las empresas que señalan que el resultado económico en 2020 ha sido desfavorable han sido más que las que han señalado que el resultado ha sido favorable o normal. Concretamente más de la mitad de las empresas, el 54 %, señala que el resultado de su empresa en 2020 ha sido negativo; quienes señalan que ha sido normal o habitual han sido el 28 % y quienes señalan que ha sido desfavorable el 17 %. Por ello, el balance de situación, es decir, la diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas es negativa: -37 puntos.

   
2021urtearen inguruko aurreikuspenak Expectativa empresarial para el 2021

2021. urterako aurreikuspen saldoa ere negatiboa da Sormen Industrietako enpresa panelisten artean. Hau da, 2021erako espektatiba ezkorrak dituzten enpresak espektatiba baikorrak dituztenak baino gehiago dira. Zehazki saldo hori -11 puntukoa izan da panelaren lehen edizio honetan. 2021 urterako aurreikuspen baikorrak dituzte enpresen % 20k eta ezkorrak % 31k. Aurreikuspen normalak dituztenak % 42 dira.

El saldo de previsión para el año 2021 también es negativo entre las empresas panelistas de Industrias Creativas. Es decir, las empresas con expectativas negativas para el 2021 son más que las que tienen expectativas optimistas. Concretamente este saldo ha sido de -11 puntos en esta primera edición del panel. El 20 % de las empresas tiene perspectivas favorables para el 2021 y el 31 % desfavorables. Las previsiones normales son del 42 %.

Giza baliabideak   Recursos humanos

Panelean parte hartu duten Sormen Industrietako establezimenduetan guztira 798 lanpostu daude eta 10etik 6 baino gehiago emakumezkoak dira (% 62). Ardura postuak dituzten langileak 192 dira, eta postu horietan emakumeen presentzia % 47ra jaisten da.

 

En las empresas de Industrias Creativas que han participado en el panel hay un total de 798 puestos de trabajo y más de 6 de cada 10 pertenecen a mujeres (62 %). El personal con puestos de responsabilidad asciende a 192, y en estos puestos la presencia de mujeres baja al 47 %.

     
Langile kopurua guztira eta ardura postuak dituzten langile kopurua   Personal total y personal con cargos de responsabilidad
    Guztira               Total        
    Kop. %               Cant. %        
Enpresako langileak Ema. 495 62,0           Personal de la empresa Muj. 495 62,0        
Giz. 303 38,0           Hom. 303 38,0        
Ez-bin. 0 0,0           No bin. 0 0,0        
Guztira 798 100,0           Total 798 100,0        
     
Ardura postuak Ema. 90 46,9           Cargos responsables Muj. 90 46,9        
Giz. 102 53,1           Hom. 102 53,1        
Ez-bin. 0 0,0           No bin. 0 0,0        
Guztira 192 100,0           Total 192 100,0        
     
Covid-19ak eragindako pandemiari aurre egiteko neurriak   Medidas para hacer frente a la pandemia por Covid-19

Covid-19ari aurre egiteko hartutako neurriez galdetuta, dagoeneko hartu dituzten neurrien artean telelana bultzatzea izan da zabalduena edo enpresek gehien egin dutena (kontsultatutako enpresen % 76k pandemiari aurre egiteko neurri modura telelana bultzatu duela adierazi du). Bigarren neurri aipatuena presentzia eta komunikazio digitala hobetzea izan da (enpresen % 75ak aipatu du neurri hori). Eta hirugarren postuan, zerbitzuak, produktuak edo formatuak egokitzea (% 55).

 

Preguntando por las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19, entre las medidas que ya han adoptado, la más extendida ha sido la de impulsar el teletrabajo (el 76 % de las empresas consultadas afirma haber impulsado el teletrabajo). La segunda medida más mencionada ha sido la mejora de la presencia y de la comunicación digital, mencionada por el 75 % de las empresas. Y en tercer lugar, la adaptación de servicios, productos o formatos (55 %).

Covid-19ak eragindako pandemiari aurre egiteko neurriak / Medidas para hacer frente a la pandemia por Covid-19