Uraren kanona

Deskribapena


Uraren kanona zeharkako zerga ekologikoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko zerga da. Uraren kanonaren helburua, beste neurri eta jarduketa batzuekin batera, denboran zehar ingurumenaren iraunkortasuna bermatzea da, portaeren aldaketa sustatuz eta uraren erabileran jokabide desiragarriak eta eraginkorrak bultzatuz.

SUBJEKTU AKTIBOA

Uraren Euskal Agentzia da uraren kanonaren subjektu aktiboa

SUBJEKTU PASIBOAK

Uraren kanonaren subjektu pasiboak, zergadun gisa, pertsona fisiko edo juridikoak eta Euskal Autonomia Erkidegoan ur kontinentalen sarrerak edo sarrerak egiten dituzten erakundeak dira, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko.

Ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira subjektu pasibo zergaduntzat, kontrako frogarik ezean:

 1. Aprobetxamendua ustiatzeko gaikuntza ematen duen administrazio-emakida edo -baimenaren pertsona edo erakunde titularra.
 2. Ura hartzeko instalazioen pertsona edo erakunde titularra, proo ura administrazio-emakida edo -baimenik ez duen aprobetxamendu batetik datorrenean.
 3. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako banaketa-instalazioen erakunde titularrak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bildutako ura instalazio horietan erabili edo kontsumitzeko erabiltzen bada.

ZERGAPETU GABEKO KASUAK

Ur hauek ez dira uraren kanonaren mende egongo:

 1. Itsas urak.
 2. Euri-urak edo jariatze-urak.
 3. Ura industria-erabileretan edo beste erabilera batzuetan berrerabiltzea. Horretarako, ura berrerabiltzeko araubide juridikoa ezartzen duen abenduaren 7ko 1620/2007 Errege Dekretuan definitutako kontzeptua hartuko da uren berrerabilpentzat.

ZERGAPEKO EGITATEA

Zergapeko egitatea da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean ur kontinentalak biltzea, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko, ur horiek erabiltzeak ingurumenean eragin dezakeen eraginagatik.

Zergapeko egitatearen barruan sartuko da Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko ur kontinentalak Euskal Autonomia Erkidegoan sartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko.

Ingurumen-helburua duten ur kontinentalen hartuneen edo sarreren kasuan, ur-erabilerarik edo -kontsumorik ez dela gertatzen ulertuko da.

ZERGA-OINARRIA

Ur kontinentalen hartuneen eta sarreren bolumena da zerga-oinarria, metro kubikotan adierazita.

Zerga-oinarria zehazteko, modalitate hauetako bakoitzerako ezarritako arauak aplikatu ahal izango dira:

 1. Zuzeneko zenbatespen-sistema.
 2. Zenbatespen objektiboko sistema.
 3. Zeharkako zenbatespen-sistema.

KARGA-TASA ETA ZERGA-KUOTA

Aplikatu beharreko karga-tasa hiru zentimokoa izango da ur metro kubiko bakoitzeko.

2022ko ekitaldirako EAEko aurrekontu orokorrak onartzen dituen legeak uraren kanonaren aplikazio progresibo bat sartzen du, eta, horrela, hurrengo urteetarako honako hau izango da:

 • 2022 URTEA: 0,02 €/ M3
 • 2023 URTEA: 0,025 €/ M3
 • 2024. urtea eta hurrengoak: 0,03 €/ m3

Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatzearen emaitza izango da tributu-kuota.

Uraren Kanonaren inguruko informazio gehiago


Hasierako adierazpena eta autolikidazioak

Zergadun subjektu pasiboek aprobetxamenduagatiko hasierako aitorpen bat aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, 2022/01/01etik 6 hilabeteko epean. Aitorpen horretan informazio zehatza jaso beharko da hartuneen egoerari buruz eta hartutako edo sartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatuei buruz, bai eta uraren kanona aplikatzeko beharrezkoak diren datu eta elementuei buruz ere. Aprobetxamendu berrien kasuan, hasierako aitorpena Uraren Euskal Agentzian aurkeztu beharko da, aprobetxamendua hasi eta hilabeteko epean.

Zergapeko subjektu pasiboek, urte bakoitzeko urtarrilean, aurreko urtean bildutako ur-bolumenari dagokion aprobetxamenduagatiko autolikidazioa aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari.


Salbuespenak eta hobariak

Salbuespenak

Kanona ordaintzetik salbuetsita daude ur kontinentalen hartuneak eta sarrerak, honako erabilera edo kontsumo hauetarako:

 • Energia lortzeko edo indar eragilea erabiltzeko kontsumorik gabe erabiltzea.

Salbuespen hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek eskaera aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, aipatutako erabilera ez-kontuntiboa gertatzen den lekuaren kokapen-planoarekin batera, ura hartzeko eta itzultzeko puntuak adierazita, bai eta hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatuak ere.

 • Ingurunera itzultzen den ur kenduaren bolumena, kendu beharreko puntutik hurbil, errespetatu beharreko emari ekologikoaren zati gisa.

Salbuespen hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek eskaera egin beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, eta horrekin batera memoria tekniko bat aurkeztu beharko dute, non egiaztatuta geratuko den ur-bolumen horiek itzulera-puntu bat dutela, kenketa-puntutik hurbil, eta errespetatu beharreko emari ekologikoaren parte direla, eta bertan zehaztuko dela bolumen horien ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatua.

 • Urtean 200 metro kubikotik beherako bolumena duten hartuneak eta sarrerak.

Salbuespen hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek ez diote aurrez Uraren Euskal Agentziari eskaerarik egin beharko, baina dagokion administrazio-baimena edo -emakida izan beharko dute.

Hobariak

Zerga-oinarriaren % 90eko hobaria emango da nekazaritza eta abeltzaintzako erabilerarako ura hartzeko edo sartzeko, baldin eta subjektu pasiboa Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategi baten titularra bada edo nekazaritza-ustiategiaren txartela badu.

Hobari hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek eskabidea aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategi baten titulartasuna egiaztatzen duten agiriekin edo nekazaritza-ustiategiaren txartelarekin batera.

Hobari hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da ur-azaleratzearen edo aprobetxamenduaren Administrazioaren baimena edo emakida izatea, eta baimen edo emakida horretan abeltzaintza- edo ureztatze-erabilera agertzea uraren xede gisa.

Hala badagokio, gainera, salbuespen edo hobari horri dagokion ur-bolumena bereizita kuantifikatzea posible izan beharko da, ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu indibidualizatuen bidez. Sistema honen bidez salbuetsitako edo hobaritutako uraren bolumena zehazterik ez badago, administrazioaren baimenean edo emakidan uraren erabilera bakoitzerako adierazten diren ehunekoetatik abiatuta zehaztuko da edo, bestela, posible bada, baimenean edo emakidan adierazitako uraren erabileretatik abiatuz gero, kopuru bera hartuko da kontuan.


Hornitutako bolumenen informazio-eredua

Erabiltzaileei ur-hornidurak egiten dizkieten subjektu pasibo zergadunek, urte bakoitzeko lehen bi hilabeteetan, aurreko urtean hartutako edo sartutako uraren bolumen osoa identifikatuko dute, bai eta erabilera mota bakoitzean erabilitako edo kontsumitutako uraren bolumena ere (ihesak, galerak eta kontrolik gabekoak, etxe- eta egoitza-erabilerak, nekazaritza eta abeltzaintzako erabilerak, industria- eta merkataritza-erabilerak, udal-erabilerak), eta uraren bolumen salbuetsia, hobariaren arabera.

Erabiltzaileei ur-hornidurak egiten dizkieten erakundeek, baina uraren kanonaren zergadun subjektu pasiboak ez direnek, epe berean aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari altan emandako ur-bolumenei eta aurreko urtean erabilera mota bakoitzean emandako bolumenei buruzko informazio-eredua.


Nekazaritzako eta abeltzaintzako sareko uraren %90eko konpentsazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen legearen bitartez Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeari azken xedapenetako bigarrena aldatzen da.

Nekazaritza eta abeltzaintzarako ura sareko horniduraren bidez jasotzen duten erabiltzaileek konpentsazioa eskatu eta jaso ahalko dute nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera horiek direla-eta uraren kanonak beren fakturan duen eraginagatik.

Konpentsazio hori Uraren Euskal Agentziak egingo du Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 47.2 artikuluan jasotako ehuneko berean. Horretarako erabiltzaileak Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategi baten titularra izan beharko da edo nekazaritza-ustiategiaren txartela izan. Halaber kontratu bat eduki beharko du, non uraren erabilera abeltzaintzarako edo ureztaketarako dela jasoko den, edo erakunde hornitzailearen ziurtagiria, uraren erabilera nekazaritza eta abeltzaintzakoa dela egiaztatzen duena.

Nori dago zuzenduta


Uraren kanonaren subjektu pasiboak, zergadun gisa, pertsona fisiko edo juridikoak eta Euskal Autonomia Erkidegoan ur kontinentalen sarrerak edo sarrerak egiten dituzten erakundeak dira, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko.

Ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira subjektu pasibo zergaduntzat, kontrako frogarik ezean:

 1. Aprobetxamendua ustiatzeko gaikuntza ematen duen administrazio-emakida edo -baimenaren pertsona edo erakunde titularra.
 2. Ura hartzeko instalazioen pertsona edo erakunde titularra, proo ura administrazio-emakida edo -baimenik ez duen aprobetxamendu batetik datorrenean.
 3. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako banaketa-instalazioen erakunde titularrak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bildutako ura instalazio horietan erabili edo kontsumitzeko erabiltzen bada.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Ebazten duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Helbide elektronikoa: urarenkanona@uragentzia.eus

Telefonoa: 900 840 909

Kodea(k)

 • Hasierako adierazpena eta autolikidazioak: 1022501
 • Salbuespenak eta hobariak: 1022502
 • Hornitutako bolumenen informazio-eredua: 1022503
 • Nekazaritzako eta abeltzaintzako sareko uraren %90eko konpentsazioa: 1022504

Hasierako adierazpena


Hasierako adierazpena. F.A-0008 eredua zuzeneko erabiltzaileak

Zergadun subjektu pasiboek aprobetxamenduagatiko hasierako aitorpen bat aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, 2022/01/01etik 6 hilabeteko epean. Aitorpen horretan informazio zehatza jaso beharko da hartuneen egoerari buruz eta hartutako edo sartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatuei buruz, bai eta uraren kanona aplikatzeko beharrezkoak diren datu eta elementuei buruz ere.

Aprobetxamendu berrien kasuan, hasierako aitorpena Uraren Euskal Agentzian aurkeztu beharko da, aprobetxamendua hasi eta hilabeteko epean.

F.A-0008 eredua betetzeko eskuliburua  (PDF, 366 KB)

Hasierako adierazpena. F.A-0009 eredua Erakunde hornitzaileak

Zergadun subjektu pasiboek hornidura-sistema bidezko hasierako aitorpena aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, 2022/01/01etik 6 hilabeteko epean. Aitorpen horretan informazio zehatza jaso beharko da hartune-puntuen egoerari buruz eta hartutako edo sartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatuei buruz, bai eta uraren kanona aplikatzeko beharrezkoak diren datu eta elementuei buruz ere.

Aprobetxamendu berrien kasuan, hasierako aitorpena Uraren Euskal Agentzian aurkeztu beharko da, aprobetxamendua hasi eta hilabeteko epean.

F.A-0009 eredua betetzeko eskuliburua (PDF, 345 KB)

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Autolikidazioa


Autolikidazioa. F.A-0012 eredua, ur-aprobetxamenduak

Zergapeko subjektu pasiboek, urte bakoitzeko urtarrilean, aurreko urtean bildutako ur-bolumenari dagokion aprobetxamenduagatiko autolikidazioa aurkeztu beharko diote uraren euskal agentziari.

F.A-0012 eredua betetzeko eskuliburua  (PDF, 458 KB)

Autolikidazioa. F.A-0013 eredua erakunde hornitzaileak

Zergapekp subjektu pasiboek, urte bakoitzeko urtarrilean, aurreko urtean hartutako edo barneratutako ur-bolumenari dagokion hornidura-sistemen autolikidazioa aurkeztu beharko diote uraren euskal agentziari.

F.A-0013 eredua betetzeko eskuliburua (PDF, 484 KB) 

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide   elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Autolikidazioa.

Beste tramite batzuk


Salbuespen eta hobarien eskaera


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
F.A-0010 eredua- Salbuespenak eta hobariak eskatzea

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


F.A-0014 eredua. Hornitutako bolumenen informazio-eredua


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide   elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
F.A-0014 Eredua Hornitutako bolumenen informazio-eredua

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Beste tramite batzuk


Eskabidea


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Beste tramite batzuk