Eusko Jaurlaritza

Ertzaintzaren polizia-fitxategietan jasotako datu pertsonalen babesaren arloko eskubideak baliatzea

Ertzaintzaren polizia-fitxategietan jasotako datu pertsonalen babesaren arloko eskubideak baliatzeari dagokionez, kontuan hartu beharko dira araudi espezifikoa eta balia daitezkeen eskubide zehatzak.

Araudia: 2016/680 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, agintaritza eskudunek arau-hauste penalak prebenitzeko, ikertzeko, detektatzeko edo epaitzeko datu pertsonalak tratatzeari edo zehapen penalak betearazteari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (bai eta Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa ere). Izaera pertsonala, -aipatutako Zuzentarauan (EB) xedatutakoa transkribatzen duen araua indarrean sartzen ez den bitartean.

Eskubideak: araudi horretan oinarrituta, eskubidea duzu honako hauek eskatzeko tratamenduaren arduradunari: tratamenduan dauden izaera pertsonaleko datuak eskuratzea; okerrak edo osatugabeak diren datuak zuzentzea edo aldatzea; desegokiak edo gehiegizkoak diren datuak ezabatzea, eta tratamendua mugatzea. Eskubide horiek erabiltzeko aukera duzu tratamenduaren arduradunaren aurrean, eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez: www.euskadi.eus/zerbitzuak/10842/
Era berean, Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (Tomas Zumarraga dohatsua, 71, 3. solairua, 01008 Vitoria-Gasteiz) edozein erreklamazio egiteko ahalmena duzu, edo aurretiazko erreklamazio bat egin dezakezu Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroan (Larrauri Mendotxe Bidea 18, 48950 Erandio dgvs@seg.euskadi.eus).

Azken aldaketako data: