Ekonomia eta Ogasun Saila

Ekonomia Itunaren terminoen glosarioa

Euskaraz Gaztelaniaz
abeltzaintza-ustiapen explotación pecuaria
aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas
abiaburu-urte año base
administrazioarekiko auzi-errekurtso recurso contencioso administrativo
administrazio-egintza acto administrativo
administrazio erkide administración común
administrazio hartzekodun administración acreedora
administrazio instituzional administración institucional
administrazio-emakida concesión administrativa
administrazioko erakunde ente de la administración
administrazio-lankidetza cooperación administrativa
aduana aduana
ahalmen facultad
aitorpen declaración
aitorpen osagarri declaración complementaria
aitorpenak aurkezteko epe plazo de presentación de declaraciones
aitorpenak aurkezteko era forma de presentación de declaraciones
aitorpenak aurkezteko leku lugar de presentación de declaraciones
aitorpen-eredu modelo de declaración
aitorpen-likidazio declaración-liquidación
aitorpen-likidazioa aurkezteko epe plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones
aktiboak bereizte escisión de activos
aktiboen bat-egite
aktiboak bat egite
fusión de acrivos
aktiboen ekarpen aportación de activos
aktiboko eragiketa operación activa
akzioak eskualdatze transmisión de acciones
akzioak itzultze reembolso de acciones
akziodun accionista
aldakuntza-ehuneko negatibo porcentaje de variación negativo
aldakuntza-ehuneko positibo porcentaje de variación positivo
aldi baterako errenta renta temporal
aldi baterako enpresa-elkarte unión temporal de empresas
alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas
amortizazio-kuota cuota de amortización
aparteko itzulketa devolución extraordinaria
aplikatu beharreko araudi normativa aplicable
apustu apuesta
arau formal norma formal
arau substantibo norma sustantiva
araubide berezi régimen especial
araubide erkideko tokiko tributu-sistema sistema tributario local de régimen común
araubide erraztu régimen simplificado
araudi normativa
araudi autonomo normativa autónoma
araugintzarako eskumen competencia normativa
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordea Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa
arautu
eraendu
regir
arautze
arautegi
regulación
Arbitraje Batzordea junta arbitral
Arbitraje Batzordearen ebazpen resolución de la junta arbitral
arrisku riesgo
aseguru-eragiketa operación de seguro
aseguru-erakunde entidad aseguradora
aseguru-hartzaile tomador del seguro
aseguru-poliza póliza de seguro
aseguru-primen gaineko zerga impuesto sobre las primas de seguros
atalase-zifra cifra umbral
atoi-zerbitzu servicio de remolque
atxikipen retención
atxikipenen eta konturako sarreren laburpen resumen de las retenciones e ingresos a cuenta
atxikipenen urteko laburpen resumen anual de retenciones
atxikipenak ordainarazte exacción de retenciones
atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen declaración de retenciones e ingresos a cuenta
aurrekontu-defizit déficit presupuestario
atxikipenak eta konturako sarrerak retenciones e ingresos a cuenta
aurrekontu-egonkortasun estabilidad presupuestaria
aurrekontu-esleipen asignación presupuestaria
aurrekontu-esleipen oso asignación presupuestaria íntegra
aurrekontuko sarrera ingreso presupuestario
aurrezki-kutxa caja de ahorro
ausazko konbinazio combinación aleatoria
autokontsumorako jartze puesta a autoconsumo
autolikidazio auto-liquidación
autonomia finantzario
finantza-autonomia
autonomía financiera
autonomia fiskal autonomía fiscal
autonomia fiskal eta finantzario autonomía fiscal y financiera
autonomia-erkidego comunidad autónoma
azienda semoviente
Euskaraz Gaztelaniaz
bizi-aseguru seguro sobre la vida
baliabide naturalak erauzte extracción de recursos naturales
baliabide naturalak esploratze exploración de recursos naturales
baliaezintasun-aseguruen kontratu contrato de seguro de invalidez
baliaezintasun-aseguru seguro de invalidez
balio erantsiaren gaineko zerga
BEZ
impuesto sobre el valor añadido
IVA
balio erantsiaren gaineko zergak eragindako doikuntza ajuste por el impuesto sobre el valor añadido
balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazio declaración-liquidación por el impuesto sobre el valor añadido
baliokidetasun-errekarguaren araubide régimen de recargo de equivalencia
baliokidetasun-errekargu recargo de equivalencia
balore (titulu) valor (título)
balore-errenten kobrantza cobro de rentas de valores
balore-truke canje de valores
baloreak dohainik eskualdatze transmisión a título gratuito de valores
banakako aitorpen declaración individual
banakako tributazioaren araubideko lurralde erkideko araudi normativa de territorio común en régimen de tributación individual (estar sujetas a)
banakako tributazioaren araubideko foru-araudi normativa foral en régimen de tributación individual
bankako trafiko tráfico bancario
banakako tributazio tributación individual
banakako tributazioaren araubide régimen de tributación individual
baso-ustiapen explotación forestal
baterako aitorpen declaración conjunta
baterako tributazio tributación conjunta
batezbesteko aritmetiko media aritmética
bat-egite
bat egite
fusión
bazkide socio
behin betiko likidazio liquidación definitiva
behin-behineko kupo cupo provisional
behin-behineko likidazio liquidación provisional
benetako presio fiskal orokor presión fiscal efectiva global
benetako zuzendaritza-egoitza sede de dirección efectiva
benetako bilketa recaudación real
berandutze-interes interés de demora
bereganatu gabeko zama carga no asumida
bereganatutako eskumen competencia asumida
bereganatutako zama carga asumida
berme garantía
berme errealeko mailegu préstamo con garantía real
berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
berretsi sancionar (ratificar una ley)
berrikuste revisión (de tributos)
berriz saltze reventa
berriz saltzeko delako salbuespen exención por destino a reventa
betebehar pertsonal obligación personal
beterarazte-intzidente incidente de ejecución
bilketa likido recaudación líquida
bizi-aseguruaren onuradun beneficiario de seguro de vida
bizi-aseguruen kontratu contrato de seguro de vida
contrato de seguro sobre la vida
biziarteko errenta renta vitalicia
bizkortasun-printzipio principio de celeridad
bonu bono
borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde entidad de previsión social voluntaria
Euskaraz Gaztelaniaz
defizitaren zati egozgarri parte imputable del déficit
delitu fiskal delito fiscal
desadostasun discrepancia
dibidendu dividendo
diru-laguntza subvención
diru-sarrera
sarrera
ingreso
diruzaintza nagusi tesorería general
dohaintza donación
dohaintza-emaile donante
dohaintza-hartzaile donatario
dohaintzak metatze acumulación de donaciones
doikuntza ajuste
Euskaraz Gaztelaniaz
ebazpen irmo régimen comunitario de ventas a distancia
ebazpen-proposamen propuesta de resolución
edukitzaile tenedor
efektuak zabaltze extensión de efectos
efikazia-printzipio principio de eficacia
egiaztapen comprobación
egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumen competencia para comprobación e investigación
egiaztapen-jarduketa
egiaztatze-jarduketa
actuación comprobadora
egileste (eskritura...)
egite
otorgamiento (de escritura…)
egintza juridiko dokumentatu acto jurídico documentado
egintza juridiko dokumentatuen gaineko karga gravamen de actos jurídicos documentados
egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga impuesto sobre actos jurídicos documentados
egitatezko elementu elemento de hecho
eragiketen zenbateko volumen de operaciones
egoiliarren kontsumo consumo residentes
egoitza fiskal domicilio fiscal
residencia fiscal
egoitza fiskala aldatze
egoitza fiskalaren aldaketa
cambio de domicilio fiscal
egoitza fiskala Euskadiko lurraldean daukan subjektu pasibo sujeto pasivo con domicilio fiscal en territorio vasco
egoitza fiskala lurralde erkidean daukan subjektu pasibo sujeto pasivo con domicilio fiscal en territorio común
egoitza nagusi sede central
egoitza ofizioz aldatze cambio de oficio de domicilio
egoitza sozial domicilio social
egozpen-indize índice de imputación
eguneratze-indize índice de actualización
egutegiko urte año natural
ekarpen aportación
ekoizkin
produktu
producto
ekoizle productor
Ekonomia Itun Concierto Económico
Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordea junta arbitral del Concierto Económico
Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa Comisión Mixta del Concierto Económico
ekonomia-intereseko talde agrupación de interés económico
ekonomia-printzipio principio de economía
elkarlanaren printzipio principio de colaboración
elektrizitatearen gaineko zerga berezi impuesto especial sobre la electricidad
elkarlan colaboración
elkarlanerako eta elkarren laguntzarako hitzarmen convenio de colaboración y asistencia mutua
elkarrekiko hipika-apustu apuesta mutua hípica
elkarren laguntza asistencia mutua
elkartasunari begirune respeto de la solidaridad
emakida misto concesión mixta
energia elektrikoaren ekoizpen-balioaren gaineko zerga impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak ekoiztearen gaineko zerga impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
energia-produktuen eta elektrizitatearen gaineko zergen Europar Batasuneko araubide régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad
energia elektrikoaren hornidura suministro de energía eléctrica
enplegatu empleado
enplegua sustatzeko funts fondo de promoción de empleo
Enpleguko Institutu Nazionala Instituto Nacional de Empleo
enpresak bat egiteko eta zatitzeko eragiketa operación de fusión y escisión de enpresas
enpresak zatitze escisión de empresas
enpresari empresario
enpresen bat-egite
enpresak bat egite
fusión de empresas
entregatze
emate
entrega
eragiketa pasibo operación pasiva
errentak egozteko araubide régimen de imputación de rentas
errenta renta
egoiliar residente
eragiketen erregularizazio regularización de operaciones
eragiketen kalifikazio calificación de operaciones
eraginkortasun-egun fecha de efectividad
eraikuntza-obra obra de construcción
erakunde
entitate
entidad
erakunde
instituzio
institución
erakundearen aktibo activo de una entidad
erakunde autonomo organismo autónomo
erakunde bateko eskubide edo partaidetzen ondoriozko ondare-irabazi ganancia patrimonial derivada de derechos o participaciones en una entidad
erakunde emakidadun entidad concesionaria
erakunde ez-egoiliar entidad no residente
erakunde gordailuzain entidad depositaria
erakunde lotuak entidades vinculadas
erakunde nagusi entidad dominante
erakunde ordaintzaile entidad pagadora
erakunde ordezkari entidad representante
erakunde pribatu entidad privada
erakunde pribatuetako funts propioetako partaidetzatik lortutako etekin rendimiento derivado de la participación en fondos propios de entidades privadas
erakunde publiko entidad pública
erakunde publiko enpresarial entidad pública empresarial
erakunde-taldearen araubide berezi régimen especial del grupo de entidades
erauzle extractor
erkide comunero
erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko zerga impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
erregistro publiko registro público
errentak eratxikitzeko araubide régimen de atribución de rentas
errenta eratxikitze atribución de renta
errentak egozteko araubideko erakunde entidad en régimen de imputación de rentas
errentak eratxikitzeko araubideko erakunde entidad en régimen de atribución de rentas
errentak kargatu gravar rentas
errentamendu arrendamiento
errentari arrendatario
erreskate rescate
errolda-aitorpen declaración de carácter censal
erruduntasun-testigantza tanto de culpa
eskubide derecho
eskubide errealak kostu bidez eratze constitución onerosa de derechos reales
eskubide errealak kostu bidez lagatze cesión onerosa de derechos reales
eskubide historiko derecho histórico
eskubide metatu derecho acumulado
eskubidea segurtatze aseguramiento del derecho
etxe-aldaketako zerbitzu servicio de mudanza
eskubideen errentamendu arrendamiento de derechos
eskubideak eskualdatze transmisión de derechos
eskumen competencia
eskumen esklusibo competencia exclusiva
eskumen esleitu competencia atribuida
eskumenak egikaritu ejercer competencias
eskumenak eskualdatzeko egutegi calendario de transferencia de competencias
eskumen-gatazka conflicto de competencias
eskurapen adquisición
eskuratzaile adquirente
Espainiako Estatu estado español
esportazio exportación
establezimendu establecimiento
establezimendu iraunkor establecimiento permanente
establezimendu iraunkorraren bidez lortutako errenta renta obtenida mediante establecimiento permanente
balore-errenta renta de valores
establezimendu iraunkorrik gabeko erakunde entidad sin establecimiento permanente
establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliar no residente sin establecimiento
estali (aseguruak) cubrir (un seguro)
Estatuan adskribatutako partzuergo consorcio de adscripción estatal
Estatuaren aurrekontu orokor presupuesto general del estado
Estatuaren eskumen esklusibo competencia exclusiva del Estado
Estatuaren zama carga del Estado
Estatuaren zor deuda del Estado
Estatuko Administrazioa administración del Estado
Estatuko esportazioak exportaciones del estado
Estatuko faktoreen kostuari erantsitako balio gordina valor añadido bruto al coste de los factores del Estado
Estatuko fundazio fundación estatal
Estatuko kapital-eraketa gordina formación bruta de capital del estado
Estatuko Loterien eta Apustuen Estatuko Sozietatea Sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado
Estatuko merkataritza-sozietate sociedad mercantil estatal
Estatuko tributuetan parte hartze participación en los tributos del Estado
participacíon en tributos
Estatuko zergen egitura orokor estructura general impositiva del Estado
etekin rendimiento
Europar Batasunaren barruko intracomunitario
Europar Batasunaren barruko emate eta eskurapenak laburbiltzeko aitorpen declaración recapitulativa de entregas y adquisiciones intracomunitarias
Europar Batasunaren barruko eskurapen adquisición intracomunitaria
Europar Batasunaren barruko ondasunen trafiko tráfico intracomunitario de bienes
Euskadiko esportazioak exportaciones del País Vasco
Euskadiko faktoreen kostuari erantsitako balio gordina valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco
Euskadiko kapital-eraketa gordina formación bruta de capital del País Vasco
Euskadiko lurralde territorio vasco
Euskal Autonomia Erkidegoa Comunidad Autónoma Del País Vasco
euskal erakunde publikoetako funts propioetako partaidetzatik lortutako etekin rendimiento derivado de la participación en fondos propios de entidades públicas vascas
euskal herritar izaera politiko condición política de vasco
ez-egoiliar no residente
ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga impuesto sobre la renta de no residentes
Euskaraz Gaztelaniaz
fabrikazio-zerga berezi impuesto especial de fabricación
fabrikazio-zerga bereziek eragindako doikuntza ajuste por los impuestos especiales de fabricación
faktoreen kostuari erantsitako balio gordin valor añadido bruto al coste de los factores
familia-unitate unidad familiar
fidantza fianza
fidantza-hartzaile afianzado
finantza-erakunde institución financiera
entidad financiera
finantza-transakzioen gaineko zerga impuesto sobre las transacciones financieras
finantza-zaintzako ahalmen facultad de tutela financiera
foru-administrazio administración foral
foru-aldundi diputación foral
foru-araubide régimen foral
foru-araudi normativa foral
foru-lurralde territorio foral
funts propio fondo propio
Euskaraz Gaztelaniaz
garabi-zerbitzu servicio de grúa
garagardoaren gaineko zerga impuesto sobre la cerveza
gardentasun fiskal transparencia fiscal
gardentasun fiskalaren araubide régimen de transparencia fiscal
gardentasun fiskalaren araubideko erakunde entidad en régimen de transparencia fiscal
garraiobideen errentamendu arrendamiento de medios de transporte
garraio-zerbitzu servicio de transporte
gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzte-balioaren gaineko zerga impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
gastu gasto
gatazka controversia
Gizarte Segurantzaren araubide publiko régimen público de la Seguridad Social
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia Tesorería General de la Seguridad Social
gordailuzain depositario
Euskaraz Gaztelaniaz
hainbanatze prorrateo
harmonizazio fiskal armonización fiscal
harmonizazio fiskalari buruzko arau norma de armonización fiscal
harmonizazio-arau norma de armonización
harpidetza-eskubide derecho de suscripción
harpidetza-eskubideak eskualdatze transmisión de derechos de suscripción
hartutako kopuru cantidad contraída
hartzeko pasibo haber pasivo
hidrokarburoen gaineko zerga impuesto sobre hidrocarburos
higiezinez bestelakoen errentamendu
ondasun higiezin ez direnen errentamendu
arrendamiento no inmobiliario
hipotekadun higiezin inmueble hipotecado
hiri-ondasun bien de naturaleza urbana
Euskaraz Gaztelaniaz
ibilgetu inmovilizado
ibilgetuaren balio valor del inmovilizado
identifikazio fiskaleko zenbaki número de identificación fiscal
identifikazio fiskaleko zenbakia esleitze asignación del número de identificación fiscal
identifikazio fiskaleko zenbakia errebokatze revocación del número de identificación fiscal
igorpen giro
igortze (bonoak…) libramiento (de bonos)
ikatzaren gaineko zerga berezi impuesto especial sobre el carbón
ikertze-jarduketa actuación investigadora
ikuskapen-eskumen
ikuskapenak egiteko eskumen
competencia inspectora
ikuskapen-jarduketa
ikuskatze-jarduketa
actuación inspectora
ikuskatzeko baterako plan plan conjunto de inspección
ikuskatzeko eskumenen koordinazio coordinación de competencias inspectoras
inbertsio kolektiboko erakunde institución de inversión colectiva
inbertsioak elkarrekin finantzatze financiación conjunta de inversiones
indibidualizazio-arau norma de individualización
indizearen egozpen imputación del índice
industria-jabetzatik lortutako etekin rendimiento procedente de la propiedad industrial
informatika fiskaleko baterako plan koordinatu plan conjunto y coordinado de informática fiscal
informatzeko betebehar obligación de información
inportatzaile importador
inportazio importación
inportazio-eskubide derecho de importación
inportazio-karga
inportazioen gaineko karga
gravamen a la importación
inputen kostu-igoera incremento de coste de insumos
instalazio-obra obra de instalación
interes interés
interesdun interesado
itzulketa devolución
itzulketa partzial devolución parcial
itzulitako kuoten erregularizazio regularización de cuotas devueltas
Euskaraz Gaztelaniaz
jabetza intelektualetik lortutako etekin rendimiento procedente de la propiedad intelectual
jarduera amaitu cesar en la actividad
jarduera ekonomiko
ekonomia-jarduera
actividad económica
jarduera ekonomikoen etekin rendimiento de actividades económicas
jarduera ekonomikoen etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingresos a cuenta por rendimiento de actividades económicas
jarduera ekonomikoen gaineko zerga impuesto sobre actividades económicas
jarduera ekonomikoen gaineko zergaren aitorpen declaración por el impuesto sobre actividades económicas
jarduera enpresarial
enpresa-jarduera
actividad empresarial
jarduera haste inicio de actividad
jarduera murrizte reducción de actividad
jarauntsi banatugabe herencia yacente
jarduera pertsonal actividad personal
jarduera profesional actividad profesional
jarduera zabaltze ampliación de actividad
jarduketak koordinatze coordinación de las actuaciones
jasotzaile perceptor
jaulkitze (bonoak…)
jaulkipen
emisión (de bonos…)
jesapen empréstito
joko juego
jokoaren gaineko tributu tributo sobre el juego
joko-jardueren gaineko zerga impuesto sobre actividades de juego
impuesto sobre las actividades de juego
Euskaraz Gaztelaniaz
kapital higigarriaren etekin rendimiento del capital mobiliario
klase pasiboen araubide publiko régimen público de clases pasivas
kontsolidazio fiskalaren foru-araubide
baterakuntza fiskalaren foru-araubibe
régimen de consolidación fiscal foral
konturako sarreren urteko laburpen resumen anual de ingresos a cuenta
kredituen trafiko tráfico crediticio
kanbio-letra letra de cambio
kapital capital
kapital higigarri capital mobiliario
kapital higigarriaren etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingreso a cuenta por rendimiento del capital mobiliario
kapitalak jartze colocación de capitales
kapital-eraketa gordin formación bruta de capital
kapital-ezarpen imposición de capital
kapitalizazio-eragiketa operación de capitalización
kapital-prestazioen ordainsari retribución de prestaciones de capital
karga gravamen
karga berezi gravamen especial
karga-tasa tipo de gravamen
kargatu gravar
kausatzaile causante
kendu deducir
kenkari
kenkari fiskal
deducción
deducción fiscal
kenkari oso deducción total
kenkari partzial deducción parcial
kenkarirako eskubide derecho a la deducción
kirol eta ongintzako elkarrekiko apustu apuesta mutua deportivo-benéfica
klase pasibo clase pasiva
kobrantza cobro
konpentsazio compensación
konpromiso compromiso
kontabilitate-orri kontsolidatu
kontabilitate-orri bateratu
estado contable consolidado
kontraprestazio contraprestación
kontratatzaile
kontratugile
contratante
kontribuzio berezi contribución especial
Kontseiluaren 2003ko urriaren 27ko 2003/96/EE Zuzentaraua, Energia-produktuen eta elektrizitatearen gaineko Europar Batasuneko zergapetze-araubidea berregituratzen duena Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, pora la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad
kontsolidazio fiskal
baterakuntza fiskal
consolidación fiscal
kontsolidazio fiskalaren araubide
baterakuntza fiskalaren araubibe
régimen de consolidación fiscal
kontsumo-indize índice de consumo
kontsumorako jartze puesta a consumo
kontu cuenta
konturako atxikipen retención a cuenta
konturako ordainketa pago a cuenta
konturako ordainketa zatikatu pago fraccionado a cuenta
konturako ordainketen eraginkortasun eficacia de los pagos a cuenta
konturako sarrera ingreso a cuenta
konturako sarrerak ordainarazte exacción de ingresos a cuenta
kontzeptu concepto
koordinatze
koordinazio
coordinación
kostu bidez eskualdatze transmisión onerosa
kreditu crédito
kreditu-erakunde entidad de crédito
establecimiento de crédito
kreditu-erakundeen gordailuen gaineko zerga impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito
kreditu-kooperatiba cooperativa de crédito
kuota cuota
kuota gradual cuota gradual
kupo cupo
kupo global cupo global
kupo likido cupo líquido
kupo likidoa gutxitze minoración del cupo líquido
kupoa eguneratze actualización del cupo
kupoa ordaintze ingreso del cupo
kupoa zehazte determinación del cupo
señalamiento del cupo
kupoaren konpentsazio compensación de cupo
kupoaren likidazio liquidación de cupo
Kupoari buruzko Legea Ley de Cupo
Euskaraz Gaztelaniaz
lagapen
lagatze
cesión
laguntza teknikoa ematetik lortutako etekin rendimiento procedente de la prestación de asistencia técnica
lan-etekin rendimiento de trabajo
rendimiento del trabajo
lan-etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingreso a cuenta por rendimientos del trabajo
landa-ondasun bien de naturaleza rústica
lantegi fábrica
lehen salmenta primera venta
lehiaketa concurso
leihatila bakar ventanilla única
leihatila bakarreko mekanismo mecanismo de ventanilla única
lekualdaketarik gabeko bahi prenda sin desplazamiento
likidatutako kopuru cantidad liquidada
likidatutako kuota cuota líquidada
likidatutako obligazio obligación liquidada
likidazio-aldi período de liquidación
likidazio-oinarri base liquidable
loteria lotería
loteriako dezimo décimo de lotería
loteriako kupoi cupón de lotería
loteriako zatiki fracción de lotería
lotune punto de conexión
lurralde erkide territorio común
lurralde historiko territorio histórico
lurralde bati atxikitze territorialización
lurralde-administrazio administración territorial
lurraldeari atxikitako gordailu depósito territorializado
Lurraldearteko Konpentsazio Funtsa Fondo de Compensación Interterritorial
lurralde-eremu ámbito territorial
lurralde-erkideko korporazio corporación de territorio común
Euskaraz Gaztelaniaz
mailegu-hartzaile prestatario
mailegu bermatu préstamo garantizado
mailegu soil préstamo simple
meatzeen errentamendu arrendamiento de minas
mendeko erakunde entidad dependiente
mendeko sozietate sociedad dependiente
merkataritzako igarobidean dagoen ondasun bien en tránsito comercial
merkaturatze-sistema ez-presentzial sistema de comercialización no presencial
montepio montepío
mortis causa eskurapen adquisición mortis causa
mugaz haraindiko merkataritza elektroniko comercio electrónico transfronterizo
muntatze-obra obra de montaje
murriztapen
murrizte
reducción
mutualitate mutualidad
Euskaraz Gaztelaniaz
nazioarteko akordio acuerdo internacional
nazioarteko hitzarmen convenio internacional
nazioarteko tratatu tratado internacional
nazioarteko zergapetze bikoitz doble imposición internacional
negozioen errentamendu arrendamiento de negocios
nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo arrantzako ustiatzaileek edo arrantzontzi-armadoreek egindako ekoizkin-emate entrega realizada por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos
nekazaritza-ustiapen explotación agrícola
neurri ez-tributario medida no tributaria
neurri tributario
tributu-neurri
medida tributaria
nortasun juridikorik gabeko erakunde ente sin personalidad jurídica
entidad carente de personalidad jurídica
notario-eskritura escritura notarial
notario-testigantza testimonio notarial
Euskaraz Gaztelaniaz
obligazio (balore-titulua) obligación
obrak egite ejecución de obra
obrak egiteko emakida concesión de ejecución de obras
ogasun orokor hacienda general
ogasun publiko hacienda pública
Ogasun Publikoaren aurkako delitu delito contra la hacienda pública
ohiko bizileku residencia habitual
ohiko etxebizitza vivienda habitual
oinarri egotzi base imputada
oinarrizko printzipio principio básico
oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga impuesto sobre sucesiones y donaciones
ondarearen gaineko zerga impuesto sobre el patrimonio
ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
ondare-irabazi ganancia patrimonial
ondasun bien
ondasunak eskualdatze transmisión de bienes
ondasun eraldatu bien transformado
ondasun gorpuzdun bien corporal
ondasun higiezin bien inmueble
ondasun higiezinen azpierrentamendu subarrendamiento de bienes inmuebles
ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak kostu bidez eskualdatze transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos
ondasun higiezinak emate
ondasun higiezinak entregatze
entrega de bienes inmuebles
ondasun higiezinen dohaintza donación de bienes inmuebles
ondasun higiezinen errentamendu arrendamiento de bienes inmuebles
ondasun higiezinen gaineko hipoteka
higiezinen hipoteka
hipoteca inmobiliaria
hipoteca sobre bienes inmuebles
ondasun higiezinen gaineko hipotekaren bidez bermatutako maileguen interes
higiezinak hipotekatuz bermatutako maileguen interes
interés de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria
ondasun higiezinen gaineko zerga impuesto sobre bienes inmuebles
ondasun higiezinen ondoriozko ondare-irabazi ganancia patrimonial derivada de bienes inmuebles
ondasun higigarri bien mueble
ondasun higigarri gorpuzdunak emate
ondasun higigarri gorpuzdunak entregatze
entrega de bienes muebles corporales
ondasun higigarrien gaineko hipoteka
higigarrien hipoteka
hipoteca mobiliaria
ondasun higigarrien gaineko hipoteka eratze constitución de hipoteca mobiliaria
ondasun hipotekatu bien hipotecado
ondasun metatu bienes acumulados
ondasunak edo egintzak inskribatze inscripción de bienes o actos
ondasunak emate
ondasunak entregatze
entrega de bienes
ondasunak ustiatzeko emakida concesión de explotación de bienes
ondasun-emate salbuetsi
ondasun-entregatze salbuetsi
entrega de bienes exenta
ondasunen administrazio-emakida concesión administrativa de bienes
ondasunen edo egintzen idatzoharra egite anotación de bienes o actos
ondasunen errentamendu arrendamiento de bienes
ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen zirkulazio aske libre circulación de bienes, capitales y servicios
ondasun-erkidego comunidad de bienes
onetsi aprobar
onuradun beneficiario
ordainarazpen-eskumen
ordainarazteko eskumen
competencia exaccionadora
ordainarazteko eskumenen koordinazio coordinación de competencias exaccionadoras
ordainduko pagaré
ordainsari aktibo retribución activa
ordainsari pasibo retribución pasiva
ordainketa-kredituen transferentzia transferencia de crédito de pago
ordaindutako errenta renta satisfecha
ordainketa pago
ordainketa zatikatu pago fraccionado
ordainsari retribución
ordaintzaile pagador
organo eskudun órgano competente
organo ikuskatzaile órgano de inspección
Euskaraz Gaztelaniaz
partaide partícipe
partaidetza
parte hartze
participación
partaidetzak eskualdatze transmisión de participaciones
pentsio pensión
pentsiodun pensionista
pentsio-plan plan de pensiones
pertsona edo erakunde lotu personas o entidades vinculadas
pertsona fisiko persona física
pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
PFEZ
impuesto sobre la renta de las personas físicas
IRPF
pertsona juridiko persona jurídica
pertsonen zirkulazio aske eta kokatzeko askatasun libertad de circulación y establecimiento de personas
portu-agintaritza autoridad portuaria
prebentziozko idatzohar anotación preventiva
prestazio prestación
prezio geroratu precio aplazado
prestazio pasibo prestación pasiva
probintzia-kuota cuota provincial
profesional profesional
prozedura laburtu procedimiento abreviado
prozedura procedimiento
prozedura berezia procedimiento especial
Euskaraz Gaztelaniaz
salbuespen exención
salbuetsi exento
salerosketa compraventa
sarrera-eredu modelo de ingreso
sarrera ez-tributario ingreso no tributario
ingreso de naturaleza no tributaria
sarrera publiko ingreso público
sarrerak egiteko epe plazo de ingreso
sarreren zati egozgarri parte imputable de los ingresos
sarreren zenbatespen estimación de ingresos
sortu devengar
sortutako kopuru cantidad devengada
sortutako zor deuda devengada
sortzapen devengo
sortzapen-egun fecha de devengo
sozietateen gaineko zerga
sozietate-zerga
impuesto de sociedades
impuesto sobre sociedades
sozietate-eragiketa operación societaria
sozietate-partaidetza participación social
sozietateen gaineko zerga eragiketen zenbatekoaren arabera ordaindu behar duen sozietate sociedad sujeta a tributación en proporción al volumen de operaciones en el impuesto de sociedades
sozietateen gaineko zergaren aitorpen-likidazio declaración-liquidación por el impuesto sobre sociedades
sozietate zibil sociedad civil
subjektu pasibo sujeto pasivo
subjektu pasibo ez-egoiliar sujeto pasivo no residente
sukurtsal sucursal
superabit superávit
Euskaraz Gaztelaniaz
tabako- eta tinbre-saltoki expendeduría de tabaco y timbre
tabako-laboreen gaineko zerga impuesto sobre las labores del tabaco
talde fiskal grupo fiscal
talde fiskalaren erakunde ordezkari entidad representante del grupo fiscal
taldearteko kenketa eliminación intergrupo
tarteko produktuen gaineko zerga impuesto sobre productos intermedios
tarifa tarifa
tasak ordainarazte exacción de las tasas
tailer taller
talde fiskalen kontsolidazio fiskalaren araubide
talde fiskalen baterakuntza fiskalaren araubide
régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales
tasa tasa
tipo
titulartasun titularidad
titulu título
toki-erakundeen tributu propio tributo propio de las entidades locales
toki-ogasun hacienda local
trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
transferentzia transferencia
transferitu gabeko unibertsitate publiko universidad pública no transferida
tratu- eta tributazio-berdintasun igualdad de trato y tributacióón
tributazio
tributatze
zergak ordaintze
tributación
tributazio-proportzio proporciones de tributación
tributu-araubide régimen tributario
tributu-harreman relación tributaria
tributuak lagatzeko araubide régimen de cesión de tributos
tributaziorik gabeko lurralde territorio de nula tributación
tributu-izaera duen egintza
tributu-egintza
tributu propio tributo propio
tributu-sistema sistema tributario
tributu-sistemaren erreforma reforma del sistema tributario
tributu sortu tributo devengado
tributu-zuzenketa rectificación tributaria
tributu arloko konpentsazio compensación tributaria
tributu tributo
tributu-informazio información tributaria
tributu itunduetan parte hartze participación en tributos concertados
tributu itundugabe tributo no concertado
tributu itundugabeetan parte hartze participación en tributos no concertados
toki-tributu tributo local
tributu itundu tributo concertado
tributu-administrazio administración tributaria
tributuak ikuskatze
tributu-ikuskapen
inspección de los tributos
tributuak ikuskatzeko jarduketa actuación de inspección de los tributos
tributuak ituntze concertación de los tributos
tributuak kudeatze
tributu-kudeaketa
gestión de los tributos
gestión de tributos
tributuak ordainarazteko eta ikuskatzeko koordinazio coordinación en la exacción e inspección tributaria
tributu itundu berrien araubide iragankor régimen transitorio de los nuevos tributos concertados
tributu-araudi normativa tributaria
tributu-arloko arau-hauste infracción tributaria
tributuei buruzko ordenamendu juridiko ordenamiento jurídico tributario
tributuen arloan eragina duen eragiketa operación de trascendencia tributaria
tributuen foru-administrazio administración tributaria foral
Tributuen Lege Orokorra Ley General Tributaria
tributuen zati egozgarri parte imputable de los tributos
tributu-figura figura tributaria
finantza-harreman relación financiera
tributu-ikerketa
tributu-arloko ikerketa
investigación tributaria
tributu-informazioa orokorrean emateko betebehar obligación de suministro general de información tributaria
tributu-izaera duen egintza
tributu-egintza
acto de naturaleza tributaria
tributu-kontsulta consulta tributaria
tributu-onura beneficio tributario
tributupeko ondare-elementu elemento patrimonial objeto de tributación
tributu-zor deuda tributaria
Euskaraz Gaztelaniaz
udal-kuota cuota municipal
udal-zerga impuesto municipal
urrutiko salmentaren Erkidegoko araubide régimen comunitario de ventas a distancia
urteko azken zerga-bilketa recaudación final anual
urteko azken zerga-bilketa Euskadin
RFPV
recaudación final anual para el País Vasco
RFPV
urteko benetako zerga-bilketa lurralde erkidean
RRTC
recaudación real anual del territorio común
RRTC
urteko benetako zerga-bilketa Euskadin
RRPV
recaudación real anual para el Páis Vasco
RRPV
urteko benetako zerga-bilketa recaudación real anual
urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta
RRAD
recaudación real anual por importaciones
RRAD
urrutiko salmenten araubide régimen de ventas a distancia
ustiapen ekonomikoen etekin rendimiento de explotaciones económicas
Euskaraz Gaztelaniaz
zama orokor carga general
zati egozgarri parte imputable
zehapen sanción
zeharkako zerga impuesto indirecto
zeharkako zergapetze imposición indirecta
zeharkako zerga-figura figura impositiva de naturaleza indirecta
zehatu sancionar (aplicar una sanción o castigo)
zenbait garraiobideren gaineko zerga berezi impuesto especial sobre determinados medios de transporte
impuesto especial sobre ciertos medios de transporte
zenbait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
zenbait ondare-irabazi direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingreso a cuenta por determinadas ganancias patrimoniales
zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zerga impuesto sobre determinados servicios digitales
zerbitzuak ustiatzeko emakida concesión de explotación de servicios
zerbitzu-prestazio prestación de servicio
zerbitzu-prestazio kargatu prestación de servicio gravada
zerbitzu-prestazioetatik lortutako etekin rendimiento derivado de prestaciones de servicios
zerbitzu-ustiapen explotación de servicios
zerga impuesto
zerga berezi impuesto especial
zerga ikuskatze
zerga-ikuskapen
inspección del impuesto
zerga itundugabe impuesto no concertado
zerga ordaintzeko betebehar erreal obligación real de contribuir
zerga-bilketa
bilketa
recaudación
zerga-bilketarako ahalmen capacidad recaudatoria
zerga-bilketarako ahalmenaren indize índice de la capacidad recaudatoria
zerga-oinarri oso base imponible total
zergadun contribuyente
zergadunei egozte imputación a contribuyentes
zergadunen egoitza domiciliación de los contribuyentes
zerga-egitate hecho imponible
zergak kontsumoari doitze ajuste a consumo en los impuestos
zergak ordainarazte exacción de impuestos
zergaldi período impositivo
zerga-likidazio
zergak likidatze
liquidación de impuestos (de tributos…)
zerga-oinarri base imponible
zergapeko
tributu-betebeharpeko
obligado tributario
zergapetze bikoitz doble imposición
zergaren aitorpen-likidazio declaración-liquidación del impuesto
declaración-liquidación por el impuesto
zergaren aplikazio-eremu ámbito de aplicación del impuesto
zergaren konturako ordainketa pago a cuenta del impuesto
zergaren kudeaketa
zerga kudeatze
gestión del impuesto
zergaren sortzapen devengo del impuesto
zerga-tasa autonomiko tipo impositivo autonómico
zor deuda
zori-, enbido- edo adur-jokoen gaineko tasa tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar
zorren amortizazio-kuota cuota de amortización de las deudas
zorren interes interés de las deudas
zozketa rifa
zozketa, tonbola, apustu eta ausazko konbinazioen gaineko tasa fiskal tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias
zuzenbide osagarri derecho supletorio
zuzenbideko oinarri fundamento de derecho
zuzeneko zerga impuesto directo
zuzeneko zerga itundu impuesto directo concertado
zuzeneko zergapetze imposición directa
zuzeneko zergen sarrera ingreso por impuesto directo
zuzendaritzaren egoitza sede de dirección
Euskaraz Gaztelaniaz
28/2007 Legea, urriaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
7/2014 Legea, apirilaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
10/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duena Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de Valores
8/2015 Legea, Hidrokarburoen Sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatu eta hidrokarburoen esplorazio, ikerketa eta ustiaketarekin loturiko hainbat zerga-neurri eta zerga-neurri ez direnak arautzen dituena Ley 8/2015, por la que se modifica la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos

Azken aldaketako data: