Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 17koa, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez berrikusten eta aldatzen baita Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri (Biocompost de Álava ABEE) emandako ingurumen-baimen integratua, Vitoria-Gasteizko (Araba) udal-mugartean hiri-hondakin solidoak tratatzeko.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 238
 • Hurrenkera-zk.: 5394
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2022/08/17
 • Argitaratze-data: 2022/12/15

Gaikako eremua

 • Gaia: Ekonomi Jarduerak; Administrazioaren antolamendua; Ingurune naturala eta etxebizitza
 • Azpigaia: Industria; EAEko udalak; Ingurumena

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu
 1. Ingurumeneko sailburuordearen 2015eko uztailaren 7ko Ebazpenaren bidez, ingurumen-baimen integratua eman zitzaion Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk sustatutako hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioari, Vitoria-Gasteizko Jundiz industrialdean. Hain zuzen ere, aipatutako bi sozietateek Biocompost de Álava ABEE aldi baterako enpresa-elkartea osatzen dute.

 2. 2016ko azaroaren 17ko jakinarazpenaren bidez, egokitzat jotzen da zarata-kontrolak hiru urtean behin egitea.

 3. 2016ko azaroaren 28ko jakinarazpenaren bidez, beste hondakin arriskutsu bat gehitu zen: HEZ 190702 (substantzia arriskutsuak dituzten lixibiatuak).

 4. Ingurumeneko sailburuordearen 2020ko uztailaren 14ko Ebazpenaren bidez, aldatu egin zen Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri emandako ingurumen-baimen integratua, ez-funtsezkotzat jotzen den aldaketa baten ondorioz: lixibiatu-urak Krispiñako HUAko hondakin-ur gisa kudeatzea, eta edozein arrazoirengatik bere gain hartu ezin dituen partidak hondakin gisa kudeatzea HEZ 190599 delakoaren arabera.

 5. Ingurumeneko sailburuordearen 2020ko uztailaren 14ko Ebazpenaren bidez, aldatu egin zen Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri emandako ingurumen-baimen integratua, ez-funtsezkotzat jotzen den aldaketa baten ondorioz: scrubber azido bat instalatzea 2. bioiragazkiko emisio atmosferikoaren fokuan, amonioaren parametroetarako isuriak desagerrarazteko/murrizteko.

 6. Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen 2021eko ekainaren 9ko Ebazpenaren bidez, aldatu egin zen Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri emandako ingurumen-baimen integratua, ez-funtsezkotzat jotzen den aldaketa baten ondorioz: sortutako hondakinen HEZ kodeak eguneratzea, zarata neurtzeko maiztasuna aldatzea, eta 1. eta 2. fokuetako isurketa-mugen balioak aldatzea.

 7. 2021eko irailaren 10ean, ingurumen-organoak, baimena berrikuste aldera, honako hauek igortzeko eskatu zien Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri: instalazioaren funtzionamenduaren eta ondorioetan deskribatutako teknika erabilgarri onenen arteko alderaketa bat eta instalazioari buruzko bestelako dokumentuak.

 8. 2021eko irailaren 24an, ingurumen-baimen integratua berrikusteko eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuten Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk.

 9. Aurkeztutako dokumentazioa nahikoa zela ikusi eta gero, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariak 2021eko azaroaren 29an emandako Ebazpenaren bidez erabaki zen jendaurrean jartzea, 30 egun baliodunez, ingurumen-baimen integratua emateko Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk egindako berrikuste-eskaera, egoki ikusten ziren alegazioak aurkezteko; horretarako, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 2021eko abenduaren 16an.

 10. Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen 2021eko abenduaren 13ko Ebazpenaren bidez, aldatu egin zen Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri emandako ingurumen-baimen integratua, ez-funtsezkotzat jotzen den aldaketa baten ondorioz: HEZ 02 03 05 (diatomeo-lurrak) duten hondakinak gehitzea, kudeatu beharreko hondakin berri gisa.

 11. Ingurumen-baimen integratua jendaurrean jartzeko izapideak amaituta, egiaztatu da ez dela alegaziorik aurkeztu.

 12. Urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2022ko otsailaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak txostena eskatu zien Amvisari eta Vitoria-Gasteizko Udalari, eta, 2022ko otsailaren 14an, Arabako Osasun Publikoari.

 13. 2022ko martxoaren 1ean, Arabako Osasun Publikoaren Departamentuak txostena egin zuen, eta espedientean jaso da txosten horren emaitza.

 14. 2022ko abuztuaren 3an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 20. artikuluan xedatutakoa betez, Fomento de Construcciones y Contratas SAren eta Cespa Conten SAren esku utzi zen espediente osoa, bertan jasotako emaitzarekin.

 1. 2007ko urriaren 24an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 26/2007 Legea, urriaren 23koa, Ingurumen Erantzukizunari buruzkoa.

 2. 2008ko abenduaren 23an Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2090/2008 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, Ingurumen Erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen garapen partzialerako erregelamendua onartzen duena.

 3. 2011ko uztailaren 29an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.

 4. 2012ko urtarrilaren 23an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 278/2011 Dekretua, abenduaren 27koa, Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituena.

 5. 2013ko urriaren 19an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 815/2013 Errege Dekretua, urriaren 18koa, Industriako Emisioen Erregelamendua onartu eta Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena.

 6. 2013ko abenduaren 11n argitaratu zen 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari buruzkoa.

 7. 2014ko abenduaren 18an onartu ziren Batzordearen 1357/2014 Erregelamendua (2008/98/EE Zuzentarauaren II. eranskina ordeztekoa) eta Batzordearen 2014/955/EB Zuzentaraua (Hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia aldatzekoa), bat etorriz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauarekin.

 8. 2015eko otsailaren 21ean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinei buruzkoa (TEEH). Bertan, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kudeatzaileentzako betekizun eta baldintza tekniko batzuk ezarri ziren.

 9. 2015eko ekainaren 25ean onartu zen 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa.

 10. 2016ko abenduaren 31n, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

 11. 2019ko urriaren 15ean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen urriaren 10eko TEC/1023/2019 Agindua, zeinetan ezartzen baita noiztik aurrera eskatu ahal izango zaien nahitaezko finantza-bermea Ingurumen Erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen III. eranskinean jasotako jarduerei ekainaren 22ko ARM/1783/2011 Aginduaren bidez 3. lehentasun-mailakotzat sailkatuak.

 12. Ingurumen-baimen integratua eman ondoren, ingurumenari buruzko araudi berria promulgatu da; beraz, egokia da indarrean dagoen araudi berrira egokitzea, ofizioz, Ingurumeneko sailburuordearen 2015eko uztailaren 7ko Ebazpenaren baldintzak, ebazpen horren laugarren apartatuan ezarritakoari eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 44. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

 13. 2020ko urtarrilaren 22an eta otsailaren 4an, hurrenez hurren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ziren 209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea, eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko urtarrilaren 23ko Agindua, zeinaren bidez jarraibide tekniko bat onartzen baita, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari eta aplikatzeari buruzkoa, lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari lotua.

 14. 2020ko urtarrilaren 27an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 4/2020 Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, zeinaren bidez indargabetu egiten baita irailaren 25eko 183/2012 Dekretua, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena.

 15. 2020ko ekainaren 19an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 553/2020 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa arautzen duena.

 16. 2021eko azaroan onartu zen Euskadiko Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 2030 Plana.

 17. 2022ko apirilaren 1ean Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 208/2022 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, Hondakinen Arloko Finantza Bermeei buruzkoa.

 18. Sortutako frakzioen tratamendu-prozesuaren eta helmugaren efizientziari dagokionez, adierazi behar da IPPC Legeak 1. artikuluan ezartzen duela haren helburua atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea dela, edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori murriztu eta kontrolatzea, ingurumena ahalik eta gehien babesteko.

 19. Aipatutako IPPC Legearen 3. artikuluak honela definitzen ditu «teknika erabilgarri onenak»: jardueren eta isurien eta emisioen muga-balioak zein baimenaren beste baldintza batzuk (isurketak eta emisioak saihestea edo, hori ezin bada, murriztea, eta isurketek edo emisioek ingurumenean eta pertsonen osasunean duten eragina murriztea helburua dutenak) betetzeko teknika jakin batzuen gaitasun praktikoa frogatu dezaketen ustiapen moten garapen-fase eraginkorrena eta aurreratuena.

 20. Batzordearen 2018/1147 (EB) Betearazpen Erabakiak, 2018ko abuztuaren 10ekoak, baldintza aplikagarriak ezartzen ditu, baldintza absolutu gisa, instalazio guztietan; Betearazpen Erabaki horren bidez, hondakinen tratamendurako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ezartzen dira, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emandako 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera.

 21. Horrekin bat etorriz, bilakaera teknologikoa eta gaur egungo egoera ikusita, Organo honek uste du teknikoki posible dela instalazioan hobekuntzak ezartzea, balorizatu daitezkeen frakzioak efizientzia handiagoarekin bereizteko eta sortutako frakzioak lehentasunezko kudeaketa-lanetara bideratzeko; hau da, «jardueraren eta haren ustiapen moten garapen-fase eraginkorrago eta aurreratuago» batera igaroko litzateke.

 22. Emisioen Erregelamenduaren 26. artikuluak, ingurumen-baimen integratua berrikusteari dagokionez, honako hau ezartzen du 4. apartatuan:

  Betiere, ingurumen-baimen integratua ofizioz berrikusiko da honako kasu hauetan:

  (...)

  1. Emisioak nabarmen murritz daitezkeenean, teknika erabilgarri onenetan eginiko aldaketa handien ondoriozko gehiegizko kosturik izan gabe.

   (...)

 23. Aipatutako testu bateginaren 22.5 artikuluak aurreikusten duenez, organo eskudunak TEOei buruzko ondorioetan deskribatu ez den teknika erabilgarri onenen batean oinarritutako baimen-baldintzak jartzen dituenean, honako hau bermatu beharko du:

  1. Teknika hori 3. eranskinean azaltzen diren irizpideak bereziki aintzat hartuta zehaztu dela.

   7. artikuluko betekizunak betetzen direla.

 24. Era berean, 3. eranskinak oro har kontuan hartu behar diren alderdiak edo kasu berezi batean kontuan hartu behar direnak, 3.12 artikuluan definitzen diren teknika erabilgarri onenak zehazten direnean, ekintza batek ekar ditzakeen kostuak eta onurak eta zuhurtasunaren eta prebentzioaren printzipioak aintzat harturik hauek aipatzen ditu, besteak beste:

  1. Hondakin gutxi sortzen dituzten teknikak erabiltzea.

  1. Prozesuan sortutako eta erabilitako substantziak eta, hala behar denean, hondakinak berreskuratzeko eta birziklatzeko teknikak garatzea.

  2. Eskala industrialean emaitza positiboak eman dituzten prozesu, instalazio edo funtzionamendu-metodo konparagarriak.

  3. Aurrerapen teknikoak eta ezagutza zientifikoen bilakaera.

  1. Teknika erabilgarri onen bat ezartzeko behar den epea.

  1. Emisioen inpaktu globala eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko edo ahalik eta gehien murrizteko premia.

 25. Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak eska dezakeen horrekin guztiarekin, instalazioan ezarri beharreko teknika erabilgarri onenak balioztatzea, balorizatu daitezkeen frakzioak efizientzia handiagoarekin bereizteko eta sortutako frakzioak lehentasunezko kudeaketa-lanetara bideratzeko; horrez gain, instalazioaren baimena berrikusi beharko da, horretarako eskakizuna txertatzeko.

  Aipatutako legeria, eta gai honetan aplikagarri diren gainerako xedapen guztiak aintzat hartuta, honako hau

Lehenengoa. Berrikustea Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri 2015eko uztailaren 7ko Ebazpenaren bidez emandako ingurumen-baimen integratua (Vitoria-Gasteizko udal-mugartean Araba hiri-hondakin solidoak tratatzeko), Batzordearen 2018ko abuztuaren 10eko Betearazpen Erabakian azaltzen den baldintzetan.

Bigarrena. Aldatzea Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri 2015eko uztailaren 7ko Ebazpenaren bidez emandako ingurumen-baimen integratua, hiri-hondakin solidoak tratatzeko. Zentzu horretan, ebazpen horren lehenengo, bigarren eta laugarren apartatuak aldatzea. Honela geratuko dira idatzita:

Lehenengoa. Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri, Biocompost de Álava ABEE aldi baterako enpresa-elkartea osatzen duten sozietate gisa (helbidea: Askarra kalea 20, Vitoria-Gasteiz; IFK: U 01361203), ingurumen-baimen integratua ematea, hondakin arriskugabeak tratatzeko eta desagerrarazteko instalazioa jartzeko Vitoria-Gasteizko (Araba) udal-mugartean, ebazpen honen bigarren apartatuan ezarritako baldintzetan.

Jarduera Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 1. eranskineko kategoria honetan dago sartuta:

"5.4. Hondakin arriskugabeak balorizatzeko edo balorizatu eta desagerrarazteko instalazioak eguneko 75 tonatik gorako gaitasunarekin, baldin eta jarraian zerrendatuko diren jardueretako bat edo gehiago biltzen badituzte, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikagarri zaizkion arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Lege Dekretuan bildutakoak izan ezik:

 1. Tratamendu biologikoa.

 2. Errausketaren edo baterako errausketaren aurreko tratamendua.

 3. Zepa eta errautsen tratamendua.

 4. Hondakin metalikoen birringailuetan tratatzea, hondakin elektrikoak eta elektronikoak barnean hartuta, baita balio-bizitzaren amaieran dauden ibilgailuak eta horien osagarriak ere.

  Instalazioan egiten den hondakinak tratatzeko jarduera bakarra digestio anaerobikoa denean, jarduera horren gaitasun-atalasea eguneko 100 tonakoa izango da."

  Instalazioa Jundizko industrialdean dago kokatuta, eta, gutxi gorabehera, 13.885 m2-ko azalera estalia du.

  Instalazioaren jarduera masan bildutako hiri-hondakinen digestioaren bitartez gauzatzen da, tratamendu mekanikoan baliozta daitezkeen zatiak bereiziz tratamendu biologikoa egin aurretik.

  Instalazioaren gaitasun izendatua 120.750 hiri-hondakin tonakoa da, urteko.

  Kudeatutako hondakin nagusiak bi dira: bereizita biltzen ez diren udal-hondakinen frakzioa (gainerakoen frakzioa) eta gaika biltzen diren udal-hondakinen frakzio organikoa (UHFO).

  Bi hondakin horien hasierako tratamenduan, tamaina handikoak erretiratzen dira eta neurriaren arabera bereizten dira. Material finena biometanizazio-prozesura bideratzen da, non, gutxi gorabehera, 47 eguneko digestio-prozesua egiten baita.

  Material lodiarekin beste bereizketa bat egiten da, eta haren frakzio finena konpostaje-prozesura pasatzen da. Bereizita biltzen ez diren udal-hondakinen frakzioaren kasuan (gainerakoen frakzioa), 6 edo 7 aste bitarteko heltze-prozesua egiten da, eta, ondoren, materiala fintzen da, eta material bioegonkortua eta errefusa sortzen da hortik. Gaika bildutako udal-hondakinen frakzio organikoaren (UHFO) kasuan, materiala fintze-prozesu batean sartzen da, eta, hala badagokio, multzotan egindako aurretiazko heltze-prozesuari ekiten zaio. Ondoren, merkaturatu egingo den konpost bat sortzen da, eta errefusa kudeatzaile baimenduari eramango zaio.

  Hainbat bereizketa-faseren ondoren (bereizgailu balistikoa, objektu gurpildunak, bereizgailu magnetikoa, bereizgailu optikoa eta abar), konpostaje-prozesura bideratzen ez den materiala bereizi egingo da: alde batetik, material berreskuragarriak; eta, bestetik, zabortegira bideratuko diren errefus-materialak.

  Era berean, olio jangarrien garbiketa-lohiak jasotzen dira, eta biometanizazio-prozesuan sartzen dira.

  Beraz, hiru prozesu nagusi bereiz daitezke:

  1. Bereizita bildutako materia organikoaren triajea eta konpostajea (R0301 kudeaketa-lana): Pet eta Pead plastikoak, beira, metal ferrikoak eta ez-ferrikoak, papera eta kartoia, eta edarietarako ontziak (TetraBrik-ak) berreskuratzen dira. Berreskuratze hori eskuz zein automatikoki egiten da. Ondoren, bereizita jasotako frakzio organikoa tratatzen da, eta konposta lortzen da.

  2. Gainerakoen frakzioko frakzio organikoen triajea eta konpostajea (R1203/D802 kudeaketa-lana): Pet eta Pead plastikoak, beira, metal ferrikoak eta ez-ferrikoak, papera eta kartoia, eta edarietarako ontziak (TetraBrik-ak) berreskuratzen dira. Berreskuratze hori eskuz zein automatikoki egiten da. Ondoren, "gainerakoen frakzioan" dagoen materia organikoa degradazio aerobioko prozesura eramaten da. Era berean, udal-hondakinen tratamendu anaerobikoko digestio-lohiak sartzen dira.

  3. Biometanizazioa (R102 kudeaketa-lana): Materia organikoaren kalibre txikiena duen zatiari (gaikako bilketakoa eta masako bilketatik berreskuratutakoa) hartzidura anaerobioa egiten zaio elikagaien industriako lohiekin batera, biogasa ekoizteko. Era berean, biogas hori elektrizitatea sortzeko motor batean erabiltzen da.

   Azkenik, tratatutako hondakinen zati berreskuraezina egokitu egiten da, prentsaketa edo egonkortze bidez, zabortegira eramateko.

   Prozesuetan sortutako hondakin-urak Jundizko industrialdeko saneamendu-sarean tratatzen dira.

   Ur beltzak industrialdeko saneamendu-sarera daude lotuta.

   Ur grisak 400 m3-ko putzu batera bideratzen dira. Han biltegiratzen dira, eta, ondoren, kolektorera isurtzen dira, bi modutan: ponpaketa bidez, urak ur beltzak biltzeko sarera bidaliz; edo gainezkatze bidez, industrialdeko euri-urak biltzeko sarera bidaliz.

   Euri-urak horretarako egindako putzu batean biltzen dira, eta, instalazioaren beharren arabera, industrialdeko euri-uren kolektorera isurtzen dira edo ekoizpen-prozesuan erabiltzen dira.

   Hondakinak kudeatzeko etapetan, materia organikoaren lixibiatuak sortzen dira (kopururik handiena, materia hori jasotzeko eta heltze-prozesuari ekiteko nabeetan eta lubakietan). Lixibiatu horiek lurpeko putzu batera bidaltzen dira, eta, zisterna-kamioi baten bidez, Krispiñako HUAra eramaten dira hondakin-ur gisa, eta HUAk gaitasunik ez balu horiek tratatzeko, kudeatzaile baimenduari bidaliko litzaizkioke HEZ 19 05 99 delakoaren arabera.

   Sortutako hondakin arriskutsuak zein arriskugabeak ekipoak mantentzeko eta instalazioa zaintzeko jarduera orokorretatik datoz, nagusiki.

   Fomento de Construcciones y Contratas SAren eta Cespa Conten SAren jardueran, teknika erabilgarri onenak aplikatzen dira, zehazki, dokumentu honetan biltzen direnak: "Hondakinen tratamendurako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emandako 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera. 2018ko abuztua": TEO1, TEO2, TEO3, TEO4, TEO5, TEO6, TEO7, TEO8, TEO 10, TEO11, TEO12, TEO14, TEO15, TEO16, TEO17, TEO19, TEO20, TEO21, TEO23, TEO33, TEO34, TEO35, TEO36, TEO38.

«Bigarrena. Baldintza eta eskakizun hauek ezartzea, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk Vitoria-Gasteizko (Araba) udal-mugartean sustatutako jarduera ustiatzeko (hondakin arriskugabeak tratatu eta desagerraraztea):

 1. Erantzukizun zibileko asegurua.

  Gutxienez seiehun mila euroko (600.000) erantzukizun zibileko aseguru bat eratu beharko da, honako hauek estaliko dituena: hirugarren pertsonei edo horien ondasunei sortutako balizko kalteengatiko kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako jardueraren ondorioz aldatzen den ingurumena konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

 2. Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) arabera igota.

 3. Ingurumen-erantzukizuna.

  Administrazioarekiko harremanez arduratuko den goi-mailako tituludunaren gainean emandako datuetan aldaketarik badago, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk horren berri emango diote Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari.

 4. Babes- eta zuzenketa-neurriak.

  Babes- eta zuzenketa-neurriak sustatzaileak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala beteko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta honako apartatu hauetan ezarritakoari jarraituz:

  1. Hondakinak hartu, manipulatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

  Instalazioan balorizazioa egiteko onar daitezkeen hondakinak hurrengo apartatuetan daude zehaztuta, horiek behar bezala kudeatzeko zehaztapenekin batera.

  Instalazioan tratatu beharrekotzat jotzen diren hondakinen jatorri bakoitzeko, operadoreak dagokion tratamendu-kontratua igorriko dio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, eta kontratu horretan, hala badagokio, hondakina onartzeko parametro mugatzaile edo baldintzatzaileen proposamena erantsiko da.

  Hondakin jakin bat onar daitekeela egiaztatu ondoren, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk onarpena ziurtatzen duen agiria igorriko diote dokumentu horren titularrari, onarpenaren baldintzak ezarrita.

  1.1. Hondakin onargarriak.

  Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk Europako Hondakinen Zerrendako hondakin arriskugabeak tratatu ahal izango dituzte. Zerrenda hori Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiaren bidez argitaratu zen (erabaki horren bidez aldatu egin zen 2000/532/EE Erabakia, hondakinen zerrendari buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2008/98/EE Zuzentarauan xedatutakoa betetzeko):

 1. Bereizita bildutako hondakinean dauden material birziklagarriak berreskuratzea, materia organikoaren triajearen eta konpostajearen bidez (R301 kudeaketa-lana):

  (Ikus .PDF)

 2. Masan bildutako hondakinean dauden material birziklagarriak berreskuratzea, gainerakoen frakzioa tratatzearen ondoriozko frakzio organikoen triajearen eta konpostajearen bidez (R1203/D802 kudeaketa-lana):

  (Ikus .PDF)

 3. Biometanizazioa, materia organikoaren frakzio finarekin batera, bai gaikako bilketarena, bai masako bilketatik berreskuratutako bilketarena (R102 kudeaketa-lana).

  (Ikus .PDF)

  Instalazioan inola ere ez dira onartuko ebazpen honetan zehaztu ez diren hondakinak, ez eta, hondakin onargarrien artean adierazitakoak izanik ere, beste hondakin mota generikoren batekin kutsatuta daudenak ere.

  Jasotako hondakinek ezingo dute izan 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina ordezten duen Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko 1357/2014 Erregelamenduan ezarritako arrisku-ezaugarrietako bat ere.

  Hondakinak beste autonomia-erkidego batetik lekualdatzeko, identifikazio-agiri bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, bat etorriz ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluarekin.

  1.2. Hondakinen sarrera kontrolatzea.

  Instalaziora balorazioa egiteko iristen diren hondakinen kontrola egin beharko da, ebazpen honen baldintzen arabera onargarriak direla bermatzeko.

  Kontrol horretan, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak onartutako tratamendu-kontratuan ezarritako egiaztapena egin beharko da. Agiri horretan, onartzeko parametro mugatzaile eta baldintzatzaileak ezarriko dira. Egiaztatze hori sarrera-kontroleko agiri batean erregistratuta geratuko da.

  Ezin izango dira onartu baimen honetan adierazitakoez bestelako hondakinak. Nolanahi ere, hondakin mota gehiago kudeatu ahal izateko, beharrezkoa izango da aldez aurretik Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzaren onespena lortzea eta ebazpen honen I apartatuan adierazitakoa betetzea.

  1.3. Zamalanak.

 1. Hondakin horien zamalanak egiteko ibilgailuen geralekuek zolata iragazgaitza izango dute, eta, orobat, behar diren maldak eta balizko jarioak biltzeko sareak, horiek kutxatila itsurantz edo biltzeko putzurantz zuzentzeko, betiere bidean ibilgailuaren azpitik igaro gabe edo beste ibilgailu edo instalazio batzuetara hurbildu gabe.

 2. Instalazioan, hondakinekin zamalanak egitean edo hondakinak manipulatzean, kontu handia izan beharko da ez dadin egon emisio zehaztugaberik edo kontrolez kanpokorik, edo, bestela, emisiook ahalik eta txikienak izateko. Alde horretatik, garrantzitsua izango da ekipamenduen estankotasuna ziurtatzea.

  1.4. Jasotako hondakinak biltegiratzea.

 1. Balorizatu beharreko hondakin arriskugabeak biltegiratzeko gehieneko epea bi urtekoa izango da.

 2. Tratatu beharreko hondakinak biltegiratzeko instalazioek lurzoru estankoak izan behar dituzte, aurreikusitako karga guztiak jasateko eta horien isuri edo ihesak atxikitzeko gaitasunarekin. Biltegiratze-gune bereiziak egongo dira, hondakin onargarrien mota generiko bakoitzerako.

 3. Instalazioan onartutako hondakinak biltegiratzeko orduan, prezipitazio atmosferikoak sartzea eta haizeak hondakinak arrastatzea saihestu beharko da.

 4. Hauts-itxurako hondakinak eta soltean jasotakoak nabearen barruan gorde beharko dira, multzotan eta/edo gelaxketan, tratamendua egiteko unea iritsi arte.

 5. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan daudelako edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Bilketa-sistema horiek independenteak izango dira, baldin eta, hondakinen tipologia dela-eta, isurketa baten ondorioz nahasiz gero arriskutsuago bihurtu badaitezke edo kudeaketa zaildu badezakete.

 6. Hondakinak desagertzen edo galtzen badira, edo ihes egiten badute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan eta Vitoria-Gasteizko Udalean.

 7. Instalazioaren etenaldi teknikoaren egoera berezietan, edo instalazioaren ezohiko funtzionamenduaren ondoriozko bestelako egoeretan, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk badute D.1.1 apartatuan adierazitako hondakinen transferentzia-zentro gisa jarduterik, hondakinak kudea daitezen beste instalazio baimendu batera eramateko.

  1.5. Kudeatutako hondakinen datuak erregistratzea.

  Ekonomia zirkularra bultzatzeko hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk formatu fisiko edo telematikoko artxibo kronologiko bat eduki beharko dute, eta bertan bilduko dira, hurrenkera kronologikoan, hondakinen kopurua, mota, jatorria, helmuga eta hondakinak tratatzeko metodoa, eta, hala badagokio, garraiobidea eta bilketa-maiztasuna. Aipatutako artxibo kronologikoan, hondakinen ekoizpen- eta kudeaketa-lanen agiri bidezko egiaztapenean bildutako informazioa sartu behar da.

  Artxibo kronologiko hori hiru urtez gorde beharko da gutxienez, eta urtero bidali beharko da Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

  Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluari jarraikiz, urte bakoitzeko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da fitxategi kronologikoan jasotako informazioaren memoria laburra, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

  Era berean, bidalitako konpost-kantitatea erregistratuko da, bai eta zehaztapenetatik kanpoko produktuen kantitatea eta helmuga ere.

  1.6. Estatuz kanpotik inportatutako hondakinak.

  Kudeatu beharreko hondakinak beste estatu batzuetakoak badira, Hondakinen lekualdaketei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamenduan ezarritakoa bete beharko da.

  Horrez gain, aurreikusten bada zabortegian desagerrarazi beharko direla inportatu beharreko hondakinak zein inportatutako hondakinen helmugako instalazioan aurreikusitako balioztatze- eta desagerrarazte-tratamendutik lortutako korronte esanguratsuren bat, kontsulta egin beharko zaio organo honi, justifikatuz aurreikusitako mugaz gaindiko lekualdaketak bat datozela EAEko Prebentzio eta Kudeaketako 2030 Planean zehaztutako hondakinen inguruko plangintzaren helburuekin.

  2. Instalazioaren funtzionamendurako baldintza orokorrak.

  2.1. Instalazioan tratatutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

 1. 1 apartatuan adierazten diren hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintza eta kontrolei kalterik egin gabe, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk tratamendu-lerro hauetarako baldintza hauek betetzen dituztela bermatu beharko dute:

 1. Ongarriei buruzko ekainaren 28ko 506/2013 Errege Dekretuaren 14. artikuluan (kalitatea kontrolatzeko barneko sistemak) xedatutakoa bete beharko da, batik bat bitarteko teknikoak eta giza baliabideak esleitzeari dagokionez, bai eta dagokion maiztasuna betez kontrol analitikoak egiteari dagokionez ere.

 2. Produktua soilik bidali ahal izango da, emaitza fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak 506/2013 Errege Dekretuan ezarritako balioen araberakoak direnean.

 3. Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren baimenak ezartzen dituen baldintzak bete beharko dira, honako xedapen hauetan ezarritako eskakizunak betetzeko: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko urriaren 21eko 1069/2009 Erregelamendua (EE), gizakiek jatekoak ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplikatzeko osasun-arauak ezartzen dituena; eta Europako Batzordearen 2011ko otsailaren 25eko 142/2011 Erregelamendua (EB), aipatutako erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena.

 4. Biogasa desagerrarazteko zuzian, 1.000-1.200 ºC arteko tenperatura hartuko da, gutxienez 0,3 segundoan (iraupen-denbora), eta turbulentzia egokiari eutsiz.

 5. Gaika bildutako materia organikoa ez da tratatuko instalazioan egiten diren gainerako tratamenduekin batera; modu horretan, materia organikoa ezin izango da nahasi kudeaketa horietatik eratorritako materialekin. Elementuak gainerakoen frakzioaren fluxuarekin partekatuz gero, protokolo bat ezarri beharko da, kutsadura gurutzatua saihesteko zenbait fasetan: materialak hartzeko, konpostatzeko, heltzeko, fintzeko eta bidaltzeko faseetan, hain zuzen ere.

  2.2. Kudeatutako hondakinen bizitza-amaierarako bete beharreko baldintzak.

  Kudeaketa-prozesuaren ondoriozko burdinazko, altzairuzko eta aluminiozko txatarren kasuan, dagozkien adostasun-deklarazioak egin direla egiaztatu beharko da, bat etorriz Europako Kontseiluaren 2011ko martxoaren 31ko 333/2011 (EB) Erregelamenduaren 5. artikuluan xedatutakoarekin. Erregelamendu horretan, txatar mota jakin batzuek hondakin izateari noiz uzten dioten zehazteko irizpideak finkatzen dira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren arabera.

  Era berean, aipatutako arauaren I. eranskinean finkatutakoarekin bat ez datozen ezaugarriak dituzten kudeaketa-prozesuaren ondoriozko burdinazko, altzairuzko eta aluminiozko txatarren kasuan, hondakin gisako kudeaketa egiaztatuko da, kudeatzaile baimendu baten dagokion onarpen-dokumentua aurkeztuta.

  Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk sortutako konpostak inskribatuta egon beharko du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Ongarrien Erregistroan, eta ongarriei buruzko ekainaren 28ko 506/2013 Errege Dekretuak ezarritakoa bete beharko du. Inskripzio horrekin lotutako edozein aldaketaren berri eman beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari.

  2.3. Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

  2.3.1. Baldintza orokorrak.

  Fomento de Construcciones y Contratas SAren eta Cespa Conten SAren instalazioa ustiatzean, honako baldintza hauek bete beharko dira: atmosferara egingo diren emisioek ez gainditzea ebazpen honetan ezarritako balioak, eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak jarraibide teknikoetan ezarritako baldintza teknikoak betetzea, giza osasuna eta ingurumena zainduta, betiere.

  Prozesuan zehar aireratzen den gai kutsatzaile oro bildu eta bide egokienetatik kanporatuko da, behar denean, emisio horien ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

  Arau orokor honetatik salbuetsi ahalko dira emisio konfinatu gabeak, baldin eta teknikoki edota ekonomikoki atzeman ezin badira edo ingurunean oso eragin txikia dutela frogatua badago.

  Neurri egokiak hartuko dira istripuzko emisioen probabilitatea murrizteko eta haien ondoriozko efluenteek arriskurik izan ez dezaten giza osasunerako eta segurtasun publikorako. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantendu beharko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldaketei eraginkortasunez aurre egiteko moduan. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

  Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 5. artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte instalazioaren titularrek.

  Atmosferaren arloko eskumenak dituen sailak argitaratutako jarraibide teknikoetan ezarritakoa bete beharko dute honako elementu hauek: sekzioa, neurketa-gunea, laginketa-guneak, neurketa-portuak, irisgarritasuna eta guneen segurtasuna eta zerbitzuak.

  Organo horrek foku berri bat baimendu ondoren, hura abiarazten denetik sei hilabete igaro baino lehen, ingurumen-kontroleko erakunde batek egindako hasierako IKE txosten bat igorri beharko da. Nolanahi ere, epe hori luzatzeko eskatu ahalko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, betiere behar bezala justifikatutako arrazoiak direla medio.

  2.3.2. Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

  Fomento de Construcciones y Contratas SAren eta Cespa Conten SAren instalazioak (haren jarduerak urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren eranskineko B-09 10 05 01 kodea du Konposta ekoizteko instalazioa) honako foku hauek ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiari jarraituz katalogaturik:

  (Ikus .PDF)

  Foku ez-sistematikoetakoren bat, batez beste, urtean hamabi alditan baino gehiagotan funtzionatzera pasatuko balitz, ordubete baino gehiagoko iraupen indibiduala izanik, edo, maiztasuna edozein dela ere, emisioen iraupen orokorra instalazioaren funtzionamendu-denboraren ehuneko bostetik gorakoa bada, emisio-foku gisa araupetu beharko da.

  Era berean, baldin eta urte jakin batean foku sistematiko baterako baldintza horietako bakar bat ere betetzen ez bada, urte horretan ez da beharrezkoa izango foku horren gaineko kontrolik egitea; kontrola hurrengo urtean egin beharko da, betiere, kontroletik salbuesteko baldintzek beren horretan jarraitu ezean. Ingurumena zaintzeko dagokion programan justifikatu beharko da inguruabar hori.

  2.3.3. Isurketaren muga-balioak.

  Instalazioa ustiatzean, atmosferara egiten diren isurketetan ez dira muga-balio hauek gaindituko:

  (Ikus .PDF)

  Emisio-balioak betetzen ote diren ebaluatzeko, abenduaren 28ko 278/2011 Dekretuaren 9. artikuluak ezartzen duena beteko da. Ikusten bada emisioko muga-balioren bat ez dela betetzen, behar diren zuzenketa-neurriak hartu beharko dira luzamendurik gabe, eta, berehala, ez-betetzearen, zuzenketa-neurrien eta haien epeen berri eman beharko zaio ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailari.

  2.3.4. Gasak bildu eta husteko sistemak.

  Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximiniak ez dira egongo bigarren apartatuaren D.2.3.2 azpiapartatuan ezarritako goreneko kotatik behera. Atmosferaren arloko eskumenak dituen sailak argitaratutako jarraibide teknikoetan ezarritakoa bete beharko dute honako elementu hauek: sekzioa, neurketa-gunea, neurketa-portuak, irisgarritasuna eta guneen segurtasuna eta zerbitzuak.

  Emisio zehaztugabeak minimizatzeko helburuarekin, ihesak antzemateko ekipamenduak erabiliko dira, ingurumenaren kudeaketa egokia egingo da, eta instalazioa modu egokian diseinatuko da.

  2.3.5. Usainen inguruko baldintzak.

  Usain-isurien jarraipenerako eta hobekuntzarako urteko plana egin beharko da. Besteak beste:

  Iturri konfinatuak eta zehaztugabeak identifikatu beharko dira, eta horien usain-jarioak karakterizatu beharko dira.

  Usain-iturri bakoitzean, usainaren kontzentrazioa, usain-jarioaren abiadura eta usainaren emaria zehaztu beharko dira.

  Era berean, 1. eta 2. fokuetako usainak tratatzeko unitateek usainak murrizteko duten eraginkortasuna ebaluatu beharko da.

  2.4. Saneamendu-sarera isurtzeko baldintzak.

  2.4.1. Isurien sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokalekua.

  Isurpena sortzen duen jarduera mota nagusia: Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

  Jarduera-taldea:

  (Ikus .PDF)

  2.4.2. Isurketaren muga-balioak.

  Saneamendu-sarera egiten diren isurketen parametroak AMVISAren erregelamenduan ezarritakoak izango dira (ALHAOren 9. zk., 1992ko urtarrilaren 24koa). Instalaziora egiten den isurketaren parametroak (etxekoak ez diren isuriei buruzko ordenantza) honako hauek izango dira, bakoitzerako zehazten diren gehieneko balioekin:

  (Ikus .PDF)

  Metalentzako mugak metalen guztirako gisa ulertu behar dira, eta ez metal disolbatu gisa.

  Ezin izango dira diluzio-teknikak erabili isurien muga-balioak lortzeko.

  Horrez gain, emisioen muga-balio batzuk ezartzen dira 1. isurketa-gunerako. Balio horiek betetzen ote diren ebaluatzeko, honako hauek kontuan hartuta egin ahal izango da kalkulua: ingurune hartzailera egindako isurketa eta hondakin-uren eskualdeko araztegi hartzaileko kutsadura-murrizketa. Hauek dira emisioen muga-balioak:

  (Ikus .PDF)

  Ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Bestela, titularrak tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako arauak eta kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

  Baimen honek ez du onartzen baldintza honetan berariaz adierazitakoak ez diren beste substantzia batzuk isurtzea, batez ere maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen diren substantzia arriskutsuak. Errege Dekretu horren bidez, apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen da, Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko titulua eta I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen dituen jabari publiko hidraulikoari buruzko araudia onartzen duena.

  2.5. Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

  Instalazioetan sortutako hondakin guztiak Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legean eta aplikatzekoak diren araudi espezifikoetan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira, eta, beharrezkoa bada, karakterizatu egin beharko dira euren izaera eta helmugarik egokiena zehazteko.

  Berariaz debekatuta dago sortzen diren tipologia ezberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; beraz, jatorritik bertatik bereiziko dira hondakinak, eta haiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak ekiditeko.

  Hondakinak kudeatzeari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro balioztatu egin behar da, eta, horretarako, balioztatzaile baimendu bati entregatu beharko zaizkio. Hondakinak kasu honetan baino ezin izango dira deuseztatu: haiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik bideraezina dela behar bezala frogatzen bada. Birsortzea-berrerabiltzea lehenetsiko da balioztatzeko beste edozein moduren aurretik, izan materiala edo energetikoa.

  Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimendurik badago hondakin zehatz batzuk tratatzeko, hondakin horiek instalazio haietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

  Hondakinen azken helmuga zabortegi baimenduan desagerraraztea dela aurreikusten bada, hondakinak karakterizatzeko, Hondakinak hondakindegietan hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dituen Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiak xedatutakoari jarraituko zaio, bai eta Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak ezarritako jarraibideei ere.

  Instalazioan sortutako hondakinen kantitateak ebazpen honetan daude jasota orientagarriak dira soilik; kantitate horiek kalkulatzeko, kontuan hartu dira jardueraren ekoizpen-gorabeherak eta ekoizpenaren eta sortutako hondakinen arteko erlazioa. Azken datu horiek jardueraren adierazleetan ageri dira. Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan (4.d apartatua) ezarritakoa ezertan galarazi gabe, instalazioko aldaketak kalifikatzeko, kasu honetan soilik eskatu beharko da baimena egokitzea: baldin eta sortutako hondakinen kantitatea handitzeak aurretik ezarri diren biltegiratze- eta ontziratze-baldintzak aldatu beharra badakar.

  Hondakinak biltegiratzeko eremuak edo eremuek lurzoru iragazgaitza izango dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan daudelako edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hauts itxurako hondakinen kasuan, hondakinak euri-urarekin bustitzea edo haizeak herrestan eramatea eragotziko da, eta, beharrezkoa izanez gero, estali egingo dira.

  Hondakinak lehen aldiz atera aurretik, kudeatzaile baimenduari ematen zaizkion sortutako hondakinak behar bezala identifikatu eta sailkatzen direla justifikatu beharko da, bereziki hondakin arriskutsuen izaerari eta arrisku-ezaugarriei dagokienez, betiere honako zerrenda honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz: Europako Hondakin Zerrenda, Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiz argitaratua, zeinaren bidez aldatzen baita hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia; eta Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko 1357/2014/EB Erregelamendua, zeinaren bidez ordezten baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina (hondakinei buruzko zuzentarau horrek zuzentarau jakin batzuk baliogabetu zituen). Hori egiaztatu ondoren, eguneratu egingo dira baimen honetan jasota eta hura izapidetzeko orduan indarrean zeuden identifikazioa eta sailkapena.

  Hondakinak desagertzen edo galtzen badira, edo ihes egiten badute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan eta Vitoria-Gasteizko Udalean.

  Sortutako hondakinak beste autonomia-erkidego batzuetara lekualdatzeko, Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa arautzen duen ekainaren 2ko 553/2020 Errege Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoan gerora egiten den arau horren garapena bete beharko dira.

  Hori hala izanik, hondakinak beste autonomia-erkidego batera lekualdatzeko, identifikazio-agiri bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, bat etorriz Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluarekin.

  Nahitaezko aurretiko jakinarazpen-kasuetan, Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31. artikuluan aurreikusitako eta ekainaren 2ko 553/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluan garatutako kausetako bat gertatzen denean, hala organo honek nola helmugako autonomia-erkidegoko organo eskudunak hondakinak garraiatzearen aurka egin ahalko dute; arrazoitutako erabakia garraio-jakinarazpena aurkeztu eta gehienez hamar eguneko epean jakinarazi beharko diote operadoreari.

  Hondakinak Estatutik kanpora esportatzen badira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamenduan hondakinak lekualdatzeari buruz ezarrita dagoena bete beharko da.

  2.5.1. Hondakin arriskutsuak.

  Sustatzaileak hondakin arriskutsu hauek aitortu ditu:

  (Ikus .PDF)

 1. Hondakin bakoitzaren egoera eta ezaugarriak aintzat hartuta ezartzen dira hondakin arriskutsu bakoitzari dagozkion izendapena eta kodetzea, eta baimena izapidetzean jasotzen da haiei buruzko informazioa. Kode batzuek aldaketaren bat izan badezakete ere, oinarrizko beste batzuk, euren izaera dela eta, aldatu gabe utzi behar dira ekoizpen-jardueran zehar. Horiek definitzen dute hondakina zer motatakoa den eta zer osagai arriskutsu dituen. Kudeaketa-bideetan hierarkizazioa zuzena dela egiaztatzeko, eta Hondakinak Kudeatzeko Europako Estrategian zein Euskal Autonomia Erkidegoko 2030 Ingurumeneko IV. Esparru Programan ezarritakoa betetzen dela bermatzeko, hondakin bakoitzaren tratamendu-kontratuetan jasotako informazioa organo horrek onartu beharko du, dagokion kudeatzaile baimenduak horretarako eskaria egin ostean. Egiaztatzeak garrantzi berezia izango du, batez ere, leheneratzea edo balioztatzea kudeatzeko jardun-kodearen arabera kudeatu diren hondakinen tratamendu-kontratuetan lagatze- edo desagerrarazte-kodeak baliozkotzeko eskatzen bada.

 2. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak independenteak izango dira, baldin eta, hondakinen tipologia dela-eta, isurketa baten ondorioz nahasiz gero arriskutsuago bihurtu badaitezke edo kudeaketa zaildu badezakete.

 3. Hondakin arriskutsuak ontziratzeko, indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun-arauak bete beharko dira. Hondakin arriskutsuak dauzkaten ontziek eta ontzikiek etiketa argia, irakurgarria eta ezabagaitza eduki beharko dute, eta itxita egon beharko dute kudeatzaileari eman arte, edukiak jariatuta edo lurrunduta gal ez daitezen.

 4. Berariazko hondakin sanitarioak (II. taldea) manipulatu, ontziratu, etiketatu eta biltegiratzeko baldintzak Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Sanitarioen Kudeaketari buruzko martxoaren 3ko 21/2015 Dekretuan eta hura garatzeko ondorengo araudietan ezarritakoak izango dira.

 5. Gainerako hondakin arriskutsuek ezin izango dute 6 hilabete baino gehiago egon biltegiratuta. Salbuespen-egoeretan, ingurumen-organoak epe hori aldatu ahalko du, behar bezala justifikatutako arrazoiak direla medio, baldin eta gizakion osasuna eta ingurumena babestuko dela bermatzen bada.

 6. Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan, hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik, eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana bidali aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio zehatza egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

 7. Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, horretarako egin beharreko jakinarazpena aurretiaz eginda dagoela, araudian zehaztutako moduan, identifikaziorako agiria bete beharko da; agiri horren ale bat garraiolariari emango zaio, eta zamarekin batera eraman beharko da jatorritik helmugaraino. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk artxiboan erregistratu eta gutxienez hiru urtez gorde beharko dituzte tratamendu-kontratuak eta identifikazio-agiriak edo agiri ofizial baliokideak.

 8. Egiaztatu beharko da baimendutako kudeatzailearen instalazioetara hondakin arriskutsuak eramateko garraioak bete egiten dituela halako salgaiak garraiatzeari buruzko indarreko legerian eskatutako betebeharrak.

 9. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk sortutako olio erabilia Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko da.

 10. Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak besteak beste, lanpara fluoreszenteenak Gailu Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera kudeatuko dira. Halaber, Pilei eta metagailuei eta haien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko otsailaren 1eko 106/2008 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute pilen eta metagailuen hondakinek. Kudeatzaile baimenduaren onarpen-agiria izateko, eraman aurretiko jakinarazpena egiteko eta kontrol- eta jarraipen-agiria betetzeko betebeharretik salbu egongo dira kudeaketa-sistema integratuko kudeaketa-azpiegituretara eramaten diren hondakinak, bai eta toki-erakundeei ematen zaizkienak ere, gaika bildutako udal-hondakinekin eta haien parekoak direnekin batera kudea ditzaten, baldin eta dagokion toki-erakundeak eman izana egiaztatzen badu. Toki-erakundeei eman izanaren egiaztagiriak hiru urtez gorde behar dira gutxienez.

 11. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk poliklorobifeniloak eduki ditzaketen gailuak badituzte, kudeaketa egokia izan dadin, nahitaez bete behar dituzte poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dauzkaten gailuak desagerrarazteko eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

 12. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko irailaren 16ko 1005/2009/EE Erregelamenduan ozono-geruza agortzen duten substantziei buruzkoa adierazten diren substantziak badituzte, berreskuratu egingo dira, alderdiek onetsitako bitarteko teknikoen bidez edo ingurumenaren ikuspegitik onargarri den beste edozein deuseztatze-bide tekniko erabiliz; bestela, birziklatzeko edo birsortzeko erabiliko dira aparatuak berrikusteko edo mantentzeko lanetan, edo desmuntatu edo deuseztatu aurretik.

 1. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk urtero adierazi beharko diote Ingurumen Sailburuordetzari sortutako hondakin arriskutsuen jatorria zein den, zein kopuru sortu den, zein erabilera emango zaion eta adierazpenaren xede den ekitaldiaren amaieran aldi baterako biltegiratuta daudenen zerrenda. Datu horiek dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera bidaliko dira.

 2. Bat etorriz Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluan xedatutakoarekin, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk urtero adierazi beharko diote Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituzten hondakin arriskutsu guztien jatorria eta kantitatea, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen laburpen-memoria. Datu horiek dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera bidaliko dira.

 1. Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluari jarraikiz, fitxategi kronologiko bat egingo da, eta bertan adieraziko dira kopurua, mota, identifikazio-kodea, jatorria, metodoak eta tratatzeko lekuak eta hondakin guztien sorrera- eta lagapen-datak. Fitxategi hori gutxienez 3 urtez gorde beharko da, eta urtero bidali beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

 2. Hondakin arriskutsuen kudeaketaren oinarrizko printzipioetako bat betetzeko, hau da, mota horretako ahalik eta hondakin gutxien sortzeko, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk hondakin arriskutsu gutxiago sortzeko plan bat egin eta aurkeztu beharko diote Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, gutxienez lau urterik behin, Ekonomia zirkularrerako hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 18.7 artikuluan xedatutakoaren arabera, betiere aipatutako legea garatzen duen araudiak ez baditu hondakin arriskutsuen ekoizle txiki gisa katalogatzen Fomento de Construcciones y Contratas SA eta Cespa Conten SA.

 3. Baldin eta Fomento de Construcciones y Contratas SA eta Cespa Conten SA Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legearen lehenengo xedapen gehigarriari atxiki zaion hornitzaile baten bitartez eskuratutako merkataritzarako edo industriarako ontzi baten azken jabeak badira, ontzi-hondakin edo ontzi erabili horren ingurumen-kudeaketa zuzena egitearen arduradunak izango dira, eta, beraz, ontzi hori kudeatzeko baimena duen kudeatzaile bati eman beharko diote.

 4. Apartatu honetako g) eta h) (kudeatzaileak EAEn daudenean), m), n) eta o) apartatuetan adierazitako agiriak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko dira transakzio elektroniko bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskainitako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.

 5. Amiantoa duten hondakinak atzemanez gero, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk bete egin beharko dituzte Amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako eskakizunak. Horrez gain, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera egingo dira; dekretu horren bidez ezartzen dira amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

  2.5.2. Hondakin arriskugabeak.

  Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskugabeak honako hauek dira:

  (Ikus .PDF)

 1. Bigarren apartatuko D.2.5 azpiapartatuak hondakinen kudeaketarako printzipio hierarkikoei buruz dioena betez, 190599 (material bioegonkortua) eta 190501 (hiri-hondakinen eta parekatuen frakzio konpostatu gabea) motako hondakinak kudeatzeko orduan, balorizatu egingo dira eta ez dira hondakindegian utziko; eta, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza honetan, desagerraraztea ez den bestelako kudeaketa-proposamen bat egiaztatu beharko da, edo, arrazoi teknikoak, operatiboak, ekonomikoak eta abar direla medio, hondakina balorizatzeko ezintasuna justifikatu beharko da.

 2. Hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei dagokienez bigarren apartatuko D.2.5 azpiapartatuan xedatutakoaren arabera, hondakinak balorizatu egin beharko dira, eta balorizatzaile baimendun bati eraman beharko zaizkio horretarako. Hondakinak kasu honetan baino ezin izango dira deuseztatu: haiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik bideraezina dela behar bezala frogatzen bada. Justifikazio tekniko hori lortzeko, hondakin hori onartzeko baimenduta dauden hiru kudeatzailek ezetza eman behar diote kasuan-kasuko hondakina balorizatzeari.

 3. Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio hornitzaileari, erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztatzaile baimendu bati emango zaizkio.

 4. Baldin eta hondakin horiek deuseztatzeko badira, ezingo dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua balorizatzea bada, ordea, 2 urtez gorde ahal izango dira.

 5. Oro har, ebakuatu aurretik hondakin guztiek izan beharko dute kudeatzaile baimendu batek emandako tratamendu-kontratua, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk artxiboan erregistratu eta gutxienez hiru urtez gorde beharko dituzte tratamendu-kontratuak edo agiri ofizial baliokideak, horiek nahitaezkoak direnean.

 6. Hondakina zabortegian biltegiratuz gero, jarraipen- eta kontrol-agiria bete beharko da hondakin arriskugabea lekualdatu aurretik, hondakinak hondakindegian biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

 7. Balorizatzeko edo desagerrarazteko helburuarekin, hondakinak beste autonomia-erkidego batera lekualdatzeko, identifikazio-agiri bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, ekonomia zirkularrerako hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluaren arabera.

 8. Baldin eta Fomento de Construcciones y Contratas SA eta Cespa Conten SA Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legearen lehenengo xedapen gehigarriari atxiki zaion hornitzaile baten bitartez eskuratutako merkataritzarako edo industriarako ontzi baten azken jabeak badira, ontzi-hondakin edo ontzi erabili horren ingurumen-kudeaketa zuzena egitearen arduradunak izango dira, eta, beraz, ontzi hori kudeatzeko baimena duen kudeatzaile bati eman beharko diote.

 9. Bat etorriz Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluan xedatutakoarekin, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk urtero adierazi beharko diote Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituzten hondakin arriskutsu guztien jatorria eta kantitatea, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen laburpen-memoria. Datu horiek dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera bidaliko dira.

 10. Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluari jarraikiz, fitxategi kronologiko bat egingo da, eta bertan adieraziko dira kopurua, mota, identifikazio-kodea, jatorria, metodoak eta tratatzeko lekuak eta hondakin guztien sorrera- eta lagapen-datak. Fitxategi hori gutxienez 3 urtez gorde beharko da, eta urtero bidali beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

 11. Apartatu honetako d), e) (kudeatzaileak EAEn daudenean) g), i) eta j) apartatuetan adierazitako agiriak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko dira transakzio elektroniko bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskainitako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.

  2.6. Lurzorua babesteari lotutako baldintzak.

  Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritako aginduak betetzeko aurkeztutako lurzoruaren egoerari buruzko aurretiazko txostenaren gomendioekin bat etorriz, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk lurzorua babesteko behar diren neurriak hartu beharko dituzte.

  Bat etorriz ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 16. artikuluko 2. apartatuarekin, lurzoruaren egoeraren txostenak aurkeztu beharko dira, gutxienez, 5 urtean behin, lege hori indarrean jartzen denetik aurrera.

  Era berean, aurreko paragrafoan aipatutako araudian (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua eta urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretua), lurzorua babesteko betebeharrak ezartzen dira, eta, hain zuzen ere, horiek betetze aldera, sustatzaileak honako hauek aurkeztu beharko ditu:

  Oinarrizko txostena, abenduaren 26ko 209/2019 Dekretuaren 20. artikuluan aipatutako epeak eta maiztasunak beteta.

  Lurzoruen eta lurpeko uren kontrol- eta jarraipen-agiriak, urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 10.2 artikuluan ezarritako epeen arabera.

  Nolanahi ere, sustatzaileak lurzoruen dokumentu bakar bat bidaliko du, ikerketa-lanak egiten eta lurzoruaren kalitatea leheneratzen diharduen erakunde egiaztatu batek egina, eta aipatutako txostenak bilduko ditu hor (lurzoruaren egoerari buruzko aldizkako txostena, oinarrizko txostena eta lurzoruen eta lurpeko uren kontrol- eta jarraipen-agiriak). Emandako agiriak aldatu edo agiri berriak eman behar diren bakoitzean, lurzoruen agiri bakar berri bat helaraziko da.

  Lur-mugimenduak.

  Sustatzaileak baldintza hauek bete beharko ditu instalazioetan egindako aldaketek eragindako lur-mugimenduei dagokienez:

  1. Aurreikusten bada aldaketaren bat egin behar dela instalazioa baimenduta dagoen lursailaren barruan, eta aldaketa horren ondorioz lurrak mugitu behar badira:

   1. Bat etorriz ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25. artikuluko 1.c) apartatuan jasotzen denarekin, induskatu beharreko materialak (lurrak, eraiste-hondakinak, etab.) karakterizatu egin beharko ditu jardueraren sustatzaileak, ekintza kutsatzaileen ondorioz erasan zaien ala ez egiaztatzearren eta, karakterizazio horren emaitzen arabera, horiek kudeatzeko modu egokiena zehaztearren.

   2. Jarduketa horretan aurreikusten bada induskatu beharreko materialen bolumena 500 m3-tik gorakoa dela (zolatak barne), edo jarduketa burutu bitartean gainditze hori antzematen bada, nahitaezkoa izango da indusketa selektiborako plan bat aurkeztea, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta leheneratzeko egiaztatuta dagoen erakunde batek egina. Indusketa-planak abenduaren 26ko 209/2019 Dekretuaren IV. eranskinean adierazitako edukia jaso beharko du, eta ingurumen-organoak onartu beharko du, gauzatu aurretik.

   3. Induskatu beharreko bolumena 500 m3-tik beherakoa bada, aldaketaren jakinarazpenak honako informazio hau jaso beharko du:

    Jarduketa sustatu duen pertsona fisiko edo juridikoaren eta jarduketa egingo duen kontratistaren identifikazioa.

    Jarduketaren xede den lekua non dagoen, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

    Jarduketaren xede den eremuaren mugaketa eta azalera. Jakinarazpenean, lurzatia eta jarduketa-gunea zehatz-mehatz non dauden jakitea ahalbidetzen duten planoak erantsiko dira.

    Jarduketaren deskribapen xehatua.

    Induskatuko diren materialen bolumena, zolatak barne.

    Ingurumen-jarraipenerako lanen eta azken txostena egitearen arduradunaren identifikazioa; artikulu honetan aipatutako kasuetan, erakunde egiaztatua izan beharko du.

    Jarduketa hasteko aurreikusitako datak.

   4. Aurreko kasuetako edozeinetan, obra egin ondoren, azken txostena bidali beharko da, eta, bertan, lurren karakterizazioaren emaitzak adierazi beharko dira. Horrez gain, induskatutako materialen berrerabilera edo kudeaketa egokia egiaztatzeko txosten bat ere bidali beharko da. Indusketaren bolumena 100 m3-tik gorakoa bada, erakunde egiaztatu batek egingo ditu ingurumen-jarraipenerako lanak eta txostena.

   5. Arau orokor gisa, Kutsatutako lurzoruetan indusketa selektiboak egiteko gidan jasotako irizpideak beteko dira. Esteka honetan eskura daiteke gida:

    https://www.ihobe.eus/argitalpenak/kutsatutako-lurzoruetan-indusketa-selektiboak-egiteko-gida

   6. Soberakinak hondakindegian biltegiratuz hustu nahi izanez gero, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan (hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena) ezarritakoari jarraikiz egingo da hondakinen karakterizazioa. Oro har, laginketa egiteko, oinarrizko irizpide batzuk bete beharko dira; hain zuzen ere, abenduaren 26ko 209/2019 Dekretuaren IV. eranskinean eta gidaren 10.2.6 apartatuan ("Induskatu behar diren lurzoruetan in situ egindako laginketa") adierazitako oinarrizko irizpideak, induskatu beharreko materialen karakterizazio-kanpaina diseinatzerakoan kontuan hartu beharrekoak.

   7. Soberako materialak instalazioan bertan berrerabili ahal izateko, balio hau izan beharko dute material horiek: Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak ezarritako EBA-B (industria-erabilera) balioaren azpikoa. Horrez gain, lur horien hidrokarburo-edukia ezin izango da arriskutsua izan. Horretarako, erakunde egiaztatu batek egin beharko ditu laginketa eta azterketa, urriaren 10eko 199/2006 Dekretuaren arabera, zeinaren bidez ezartzen baita lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema, eta zehazten baita erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa.

   8. Ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutako EBA-A ebaluazioko balio-adierazleak eta TPHko 50 mg/kg-ko balioa baino balio txikiagoak lortzen dituzten lurrak lur garbitzat hartuko dira, eta, beraz, onartu egingo dira baimendutako betelan batean.

   9. Substratu harritsu osasuntsua murrizketarik gabe kudeatu ahalko da. Lurzoru naturalaren parekoa den substratu harritsu meteorizatuaren kasuan, aurreko puntuetan ezarritako irizpidea beteko da.

  2. Aurreikusten bada aldaketaren bat egin behar dela instalazioa baimenduta dagoen lursailetik kanpora (lurzoru berria okupatuz), eta okupatu nahi den lurzoru berrian lehenago gauzatu bada ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinean aipatutako jardueraren bat, sustatzaileak lurzoruaren arloko adierazpen bat lortu beharko du egin nahi diren aldaketak egiten hasi aurretik.

   Era berean, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22. artikuluko 2. apartatuaren arabera, lurraren kutsadura-aztarnak aurkitzen badira, horren berri eman beharko zaie dagokion udalari eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, sailburuordetza horrek dagozkion neurriak har ditzan, aipatutako 4/2015 Legearen 23. artikuluko 1.e apartatuaren arabera.

   2.7. Zaratari buruzko baldintzak.

   1. Beharrezko neurri guztiak ezarriko dira honako indize akustiko hauek gaindi ez daitezen:

    1. Maila hauei egokitu beharko zaie jarduera: etxebizitzen barrualdean entzungo den LAeq,60 segundo zarata-indizeak ezin izango du inoiz ere 40 dB(A) gainditu, 07:00ak eta 23:00ak bitartean, leihoak eta ateak itxita, ezta LAmax indizeak 45 dB(A) ere.

    2. Maila hauei egokitu beharko zaie jarduera: etxebizitzen barrualdean entzungo den LAeq, 60 segundo zarata-indizeak ezin izango du inoiz ere 30 dB(A) gainditu, 23:00ak eta 07:00ak bitartean, leihoak eta ateak itxita, ezta LAmax indizeak 35 dB(A) ere.

    3. Jarduerak ez du 1. taulan adierazitakoa baino zarata handiagoa egingo, 4 m-ko altueran neurtuta (egoera berezietan izan ezik; horietan, apantailamenduak saihesteko behar den altuera hartuko da), industria-esparruaren kanpoaldeko itxituraren perimetro osoan.

    (Ikus .PDF)

    1. taula. Industria-esparruaren kanpoaldeko itxituran bete beharreko zarata-mailak.

     Abian den instalazioak, 1. taulan finkatutako mugak betetzeaz gain, ez du eguneko inolako baliotan (LAeq,d, LAeq,e eta LAeq,n) 1. taulan adierazitako balioak baino 3 dB-tik gorako gehikuntzarik gaindituko.

     Gainera, jardueraren gainerakotik bereizitako prozesuaren jardun-modu bat baldin badago, jardun-modu horri lotutako zarata-maila bat zehaztu beharko da (LAeq,Ti). Ti jardun-modu horren iraupen-denbora izango da. Maila horrek ez ditu 5 dB-tan gaindituko 1. taulan finkatutako balioak.

   2. Jardueraren zuzeneko edo zeharkako eraginez zaratarentzat ezarritako kalitate akustikoaren helburuak gainditzen direnean, hain zuzen ere, zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legean garatzen den zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta igorpen akustikoei buruzko urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 14. eta 16. artikuluetan adierazten direnak, jarduerak beharrezko neurriak hartu beharko ditu helburu horiek gainditu ez daitezen.

   3. Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du nabarmen handituko sentsibilitate akustiko handiko guneetako zarata-maila.

   1. Ingurumena zaintzeko programa.

    Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta apartatu hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

    1. Atmosferara eginiko emisioak kontrolatzea.

   1. Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk emisioak kontrolatu beharko dituzte, informazio honen arabera:

    (Ikus .PDF)

   2. Puntu honetako a) apartatuan aipatutako neurketa guztiak Administrazioaren II. mailako ingurumen-lankidetzako erakunde (ILE) batek egin beharko ditu, urriaren 16ko 212/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituz, eta aldizkako neurketa horiei buruzko txostenek Ingurumeneko sailburuaren 2012ko uztailaren 11ko Aginduan eskatzen diren baldintza guztiak bete beharko dituzte, bereziki honako gai hauei dagokienez: helburua eta neurketa-plana, neurketen adierazgarritasuna, neurketa kopurua eta banakako neurketa bakoitzaren iraupena, eta erreferentzia-metodoak hautatzeko irizpidea.

   3. Halaber, a) apartatuan azaldutako isurketa-foku baten kontrola egin behar den urtean, foku horrek urtean hamabi aldiz baino gutxiagoko batezbesteko maiztasunarekin funtzionatzen badu, isurketa bakoitzak ordubete baino gehiago irauten duela, edo, bestela, edozelako maiztasunarekin, emisioaren iraupen globala instalazioaren funtzionamendu-denboraren ehuneko bostetik gorakoa bada, urte horretan ez da beharrezkoa izango foku horren kontrolik egitea, eta hurrengo urtean egin beharko da, betiere kontroletik salbuesteko baldintzek irauten ez badute. Inguruabar hori urteko ingurumena zaintzeko programan, dagokion urtekoan, justifikatu beharko da.

   4. Biogasa desagerrarazteko zuzian, 1.000-1.200 ºC arteko tenperatura hartuko da, gutxienez 0,3 segundoan (iraupen-denbora), eta turbulentzia egokiari eutsiz.

    1.1. Lortutako emaitzak erregistratzea.

    Erregistro bat egingo da eguneratutako dokumentazioarekin, honako hauetan ezarritakoari jarraikiz, betiere: Atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen eta hura ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituen urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren 8. artikuluan ezarritakoa eta atmosfera kutsa dezaketen jarduerak burutzen dituzten instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoa.

    Erregistro hori eguneratuta eta ingurumen-ikuskatzaileen eskura egongo da.

    2. Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

   1. Sustatzaileak aurkeztutako agirien arabera, azterketa hauek egingo dira:

    (Ikus .PDF)

   2. Kanpoko kontrol bakoitza, bai laginak hartzea, bai ondorengo analisia, "Erakunde Laguntzaile" batek egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo, bestela, lagin puntual esanguratsua.

   3. Isurketen kontrolen emaitzak hauei bidaliko zaizkie:

    Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, ebazpen honetako bigarren apartatuko E.6 azpiapartatuan ezarritako epeak eta baldintzak betez.

    3. Zarataren kontrola.

   1. Indize akustikoen ebaluazioak egin beharko dira hiru urtean behin: Ld, Le, Ln ,LAeq,Ti eta LAeq,60 segundo. Lehenengo kontrol-urtean lortutako emaitzen arabera, ordutik aurrera neurketak beste maiztasun batekin egitea erabaki ahal izango da.

   2. Neurketa bidezko ebaluazio guztiak II. mailako ingurumen-lankidetzako erakunde (ILE) batek egin beharko ditu, bat etorriz urriaren 16ko 2012/2012 Dekretuan ezarritakoarekin. Erakunde horrek UNE-EN ISO/IEC 17025 arauaren araberako egiaztagiria eduki beharko du akustikaren arloan espazio- eta denbora-laginketa egiteko. Nolanahi ere, ingurumen-organoak ebaluazio horiek egiten dituzten erakundeek gaitasun tekniko egokia dutela zainduko du.

   3. Ebaluazio-metodoak eta -prozedurak eta ebaluazio horiei buruzko txostenak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak emandako jarraibide teknikoetan ezarritakora egokituko dira.

    4. Lurzoruaren eta lurpeko uren kontrola.

   1. Hargatik eragotzi gabe ebazpen honen bigarren apartatuko D.2.6 azpiapartatuan eskatutako dokumentazioa, datu hauek aurkeztuko dira lurzoruarekiko afekzio berri baten aukera hauteman den kasuan:

    Aintzat hartutako aldian izan diren gorabeherak, substantzia arriskutsuak direla-eta lurzoruaren eta lurpeko uren kutsadura sortu ahal izan dutenak.

    Instalazioan hartutako neurrien egoera ez ezik zolatak iragazgaiztea, drainatzeak, kubetak eta kutxatilak, larrialdi-egoeran jarduteko bitarteko egokiak eta nahikoak erabilgarri daudela ere egiaztatzen duen adierazpena, teknikari eskudunak sinatua. Ekipamendu eta gainazalak egoera onean daudela egiaztatzen duen edo, hala badagokio, horietan hautemandako gabeziak azaltzen dituen berariazko adierazpena izan beharko du.

    Lurzorua edo lurpeko urak kutsatuta egon daitezkeela dioen adierazpena, halakorik balego, edo, bestela, horrelako aztarnarik ez dagoela egiaztatzen duen adierazpena.

   2. Halaber, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko urtarrilaren 23ko Aginduari dagokionez jakinarazitako baldintzak aztertzean zehazten diren kontrolei kalterik egin gabe agindu horrek Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari eta aplikatzeari buruzko jarraibide teknikoa onartzen du, eta lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari lotuta, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk lurzoruaren eta lurpeko uren kalitatearen kontrola egin beharko dute. Horretarako, gutxienez bi zundaketa egin beharko dituzte urak ezaugarritzeko, ateratako lurzoru-zutabea ezaugarritzeko eta piezometro bana gaitzeko, eta horiek erabiliko dira lurpeko uren kalitatearen jarraipena egiteko. Zundaketak kokatzean, kontuan hartuko dira egon daitezkeen arrisku-iturriak eta lurpeko uren jarioa; hala, instalaziotik gorako eta beherako uren jarioa alderatu ahal izango da.

    Apartatu honetan jasotakoa betetzeko aurkeztu beharreko informazioa lehen aipatutako urriaren 10eko 199/2006 Dekretuan xedatutakoaren arabera egiaztatutako erakunde batek egin beharko du, hala nola organo honek horretarako onar ditzakeen jarraibideetan adierazitakoaren arabera.

    5. Jardueraren adierazleen kontrola.

    Sustatzaileak ondorengo taulan agertzen diren jardueraren inguruko parametro-adierazle nagusien jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko, eta dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera aurkeztuko du.

    (Ikus .PDF)

    6. Emaitzak kontrolatzea eta igortzea.

    Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txostenen eta azterketen emaitzak behar bezala erregistratu beharko dira, eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidali, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren webguneko bidalketa-prozedura telematikoari jarraikiz:

    https://www.euskadi.eus/baimena/ibb-ippc/web01-a2inguru/eu/

    Hala, aipatutako programan zehaztutako aldian egindako kontrol guztiak, ibilgura edo itsasora isuritako urei dagozkienak izan ezik, ingurumena zaintzeko programarekin batera aurkeztuko dira bakarrik, eta erreferentziako urtea amaitu ondoren.

    Ezarritako baldintzak urratzen diren kasuetan bakarrik bidali beharko zaio berehalako jakinarazpena Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, gertatutakoaren berri izan ondoren, betiere; horretarako, helbide elektroniko hau erabili beharko da: ippc@euskadi.eus.

    Horrez gain, urtean behin baino gehiagotan egiten diren kontrolak soilik bidaliko dira kontrola egiten den urteari dagokion programaren barruan.

    Emaitza horiek urtero bidaliko dira, betiere martxoaren 31 baino lehen, eta txosten bat aurkeztu beharko da zaintza-programaren emaitzekin batera. Txosten horretan jasoko dira babes- eta zuzenketa-neurrien eta prozeduren kontrolerako eta ingurumenaren kalitaterako sistemen funtzionamendua eta emaitzen analisia, epe horretan izandako gertakari nagusiak bereziki aipatuta, haien balizko kausa eta konponbideak azalduz; halaber, laginak nola hartu diren zehaztuko da, aldez aurretik hala egin ez bada.

    7. Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

    Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina prestatu beharko du. Bertan, aurkeztutako dokumentazioan proposatutako betebeharrak eta ebazpen honetan jasotakoak bildu beharko ditu. Honako hauek zehaztu beharko ditu programa horrek: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

    Gainera, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazle bereizgarrien zehaztapena eta adierazle horiek aztertzeko sistematika jaso beharko ditu, enpresak berak ingurumen-hobekuntza ziurtatzeko ezarritako neurri eta mekanismoen (ingurumen-adierazleak) eraginkortasuna egiaztatzeko.

   1. Ezohiko egoeretako prebentzio-neurriak eta jardunerako baldintzak.

    1. Instalazioa gelditzeko eta abiarazteko lanak eta mantentze-lanetarako programatutako lanak.

    Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, sortuko diren isurketen eta hondakinen zenbatespena egin beharko du enpresak, eta, dagokionean, haiek kudeatzeko eta tratatzekoa ere bai.

    Instalazioa geldiaraztean nahiz abiaraztean, mantentze-lanetan eta ezohiko egoeretan sortutako hondakinak kudeatu beharko dira, bigarren apartatuko D.2.5 azpiapartatuan ("Instalazioan ekoitzitako hondakinen kudeaketa zuzena bermatzeko baldintzak") ezarritakoarekin bat etorriz, baina ez da beharrezkoa izango hondakin horiek baimendutako hondakinen zerrendan jasota egotea.

    2. Jarduera etetea.

    Jarduerari lege hauek aplikatu behar zaizkio: 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, eta 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide eta estandarrak ezartzekoa. Horrenbestez, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk jarduera uzte horren berri eman beharko diote ingurumen-organoari, bi hilabeteko epea agortu baino lehen; jakinarazpen horrekin batera, jarduketa-proposamen bat ere aurkeztu beharko da, erakunde horrek ezar dezan noraino iristen diren bere betebeharrak eta lurzoruaren kalitatea deklaratzeko prozedura hasteko epea noiz hasiko den beranduenez, ekainaren 25eko 4/2015 Legeak 31.3 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

    Jarduera bertan behera utzi baino lehen, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk instalazioetan dauden hondakin guztiak kudeatu beharko dituzte, ebazpen honen bigarren apartatuko D.2.5 azpiapartatuan ezarritakoarekin bat etorriz.

    3. Jarduera aldi baterako uztea.

    Jarduera aldi baterako etetea eskatuz gero, Industriako Emisioen Erregelamendua onartzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 13. artikuluan arautu bezala, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk, aldi baterako etete-eskabidearekin batera, dokumentu bat bidali beharko dute instalazioa jardunik gabe egonda ere aplikagarriak zaizkien ingurumen-baimen integratuko kontrolak eta baldintzak nola beteko dituzten adierazteko.

    Era berean, instalazioa berriz abiarazi baino lehen, instalazioen funtzionamendu ona ziurtatu beharko da, ingurumenean eragina izan dezakeen isuri edo emisio oro saihesteko.

    4. Jarduera anomaloa izanez gero aplikatu beharreko prebentzio-neurriak eta jarduerak.

    Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean, ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentzio-neurriak eta funtzionamendurako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, apartatu hauetan aipatzen diren baldintzak bete beharko dira:

   1. Instalazioen prebentziozko mantentze-lanak.

    Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere istripuzko isurketak edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesik izanez gero, lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da honako hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztasuna), biltegiratzeko neurri bereziak (substantzia arriskutsuak), gerta litezkeen ihesei antzemateko neurriak edo gehiegizko betetzeaz ohartarazteko alarma-sistemak, fabrikako kolektoreen sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitu beharra, maiztasuna, garbiketa mota) eta lurzoru gaineko isurketak biltzeko sistemak.

    Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen ikuskapen bisualak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoera prebenitzeko.

    Era berean, atmosferara eta uretara egindako emisioak eta isuriak prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) eta ikuskatu eta kontrolatzeko ekipamenduen egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

    Urak arazteko prozesuan sortutako soberako hondakin solidoak eta lohiak behar den maiztasunez aterako dira, instalazioak behar bezala funtziona dezan. Hondakin horiek ez dira ibai-ibilgura botako aldizkako garbiketa egiten denean; bildu egin beharko dira, kudeatzeko edo zabortegi baimendu batera eramateko. Hala dagokionean, hondoan hustubiderik ez duten andel iragazgaitzetan biltegiratuko dira. Ez dira inoiz pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoa kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

    Instalazioek lohien tratamendua badute, lohi horietatik hustutako ura berriro bideratu beharko da arazketa-instalazioaren sarrerara, tratatu dadin.

    Hobi septikoaren sistemak eta iragazki biologikoak garbitze- eta mantentze-lan egokia izango dute errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko du, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

    Pabiloien barruan zolatak garbitzean sortutako urak tratamendu-lerrora bidaliko dira, edo, bestela, kudeatzaile baimendu batek kudeatuko ditu.

    Ez dago baimenduta hondakin-ura "by-pass" bidez isurtzea arazketa-instalazioetan.

    Programatutako mantentze-lanetan nahitaez "by-pass" bidez isurketak egin behar badira, titularrak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari jakinaraziko dio aurretiaz, segurtasun-neurrien eta isurketak ingurune hartzailearen kalitatearen gainean duen eragina ahal den neurrian gutxitzeko neurrien funtzionamendua zehaztuz. "by-pass" horretan aurreikusi gabeko isuri bat badago, titularrak segurtasun-neurrien funtzionamendua egiaztatu beharko du, dagokion txostena Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidalita, apartatu honetako j) puntuan adierazitakoari jarraituz.

   2. Halaber, erregistro bat eduki beharko da, aldizka egindako mantentze-lanak eta hautemandako gorabeherak jasota uzteko.

   3. Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu, arazketa-instalazioak modu egokian ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak mantentzeko.

   4. Besteak beste, erabilitako olioak, efluenteen arazketako hondakinak, eta, orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzean, baliteke lurzorua eta ura kutsatzea. Beraz, isurketak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua duten partzelen azalera guztiak irazgaiztuko dira.

   5. Hauts-itxurako produktuak biltegiratzeko, zulo itxiak edo hautsa xurgatzeko sistemak dituzten pabiloi estali eta itxiak eduki beharko dira.

   6. Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak biltegiratu egingo dira, horiek ingurunean sakabanatzeko aukerarik emango ez duten baldintzetan.

   7. Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, biltegiratze-instalazioek eskakizun batzuk bete beharko dituzte; zehazki, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoak.

   8. Larrialdi-egoeran berehala eta eraginkortasunez jarduteko beharrezkoak diren material guztien behar besteko kantitatea eduki beharko da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gertatzen diren isurketei aurre egiteko produktu xurgatzaile selektiboak; segurtasuneko edukiontziak, kaltetutako ingurunea isolatzeko hesiak eta seinaleztapen-elementuak, eta norbera babesteko ekipo egokiak.

   9. Ontzien hustuketa kontrolatzeko balio duen protokolo edo prozedura dokumentatu bat eduki beharko da. Horren bitartez, instalazioaren eraginkortasunari eragin diezaioketen isuriak instalaziora joatea saihestu beharko da.

   10. Gorabeheraren bat izanez gero, agintariei jakinaraztea.

    Ingurunearen gainean edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabeheraren edo anomaliaren baten aurrean, sustatzaileak, berehala, gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, betiere zuzentzeko edo eusteko neurri egokiak hartu ondoren. Jakinarazpenean, alderdi hauek adierazi beharko dira gutxienez:

    Gorabehera-mota.

    Jatorriak eta arrazoiak (unean bertan zehaztu daitezkeenak).

    Zuzentzeko edo eusteko neurriak, berehala aplikatu direnak.

    Sortutako ondorioak.

    Epe laburrera aurreikusitako jardunak, halakorik balego.

    Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Vitoria-Gasteizko Udala berehala jarri behar dira jakinaren gainean. Ondoren, gehienez ere 48 orduko epean, istripuari buruzko txosten xehatua bidali beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari. Txosten horretan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

    Gorabehera-mota.

    Gorabehera non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

    Gorabeheraren iraupena.

    Ustekabeko isurketa gertatuz gero, emaria eta isuritako materiak eta ingurune hartzailean antzeman daitekeen eragina zehaztu beharko dira, haren analisia barne hartuta.

    Mugak gaindituz gero, emisioei buruzko datuak.

    Eragindako kalteen zenbatespena.

    Hartutako neurri zuzentzaileak.

    Arazoa berriro ez gertatzeko prebentzio-neurriak.

    Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko aurreikusitako epeak.

    Baimenaren baldintzak urratzen dituen isuria gertatzen bada eta, gainera, pertsonen osasunerako arriskutsua bada edo sistema naturalen orekari modu larrian kalte egin badiezaioke, titularrak berehala etengo du isuri hori, eta, horrez gain, gertaeraren berri eman beharko die Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Uraren Euskal Agentziari eta Babes Zibilean eta ingurumenaren arloan ardurak dituzten erakundeei, baita SOS DEIAK (112) larrialdi-zerbitzuei ere, behar diren neurriak har ditzaten.

   11. Aurreko apartatuan ezarritakoaz gain, gertatzen diren gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari instalazioko etenaldi programatu oro, prozesu etengabe batekoa bada, baita aurreikusitako prebentziozko mantentze-lanak ere, ahalik eta denbora-tarte handienarekin.

   12. Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeria aplikatuko da, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

   1. Baldin eta araudi berria indarrean jartzeak edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitea gomendatzen badute, aldatu ahal izango dira babes- edo zuzenketa-neurriak eta ingurumena zaintzeko programa, baita neurtu behar diren parametroak, neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugak ere. Era berean, babes- zein zuzenketa-neurriak eta ingurumena zaintzeko programa alda daitezke, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

    E-PRTR komunikazioa.

    Urtean behin, martxoaren 31 baino lehenago, Fomento de Construcciones y Contratas SAk eta Cespa Conten SAk aurreko urtean atmosferara eta uretara egindako emisioei, eta sortutako hondakin mota guztiei buruzko datuen ingurumen-adierazpena igorriko diote Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, E-PRTR-Euskadi Kutsatzaileen Emisio eta Transferentzien Inbentarioa egiteko eta eguneratuta edukitzeko, 508/2007 Errege Dekretuarekin eta ingurumena zaintzeko programarekin bat etorriz.

    Informazio hori bidaltzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskura jarritako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliko dira.

    Ingurumen-adierazpena publikoa izango da, bat etorriz uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin. Lege horren bidez, informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, une oro bermatu beharko da Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

    1. Instalazioan aldaketak egitea.

     Instalazioetan aldaketak egin ahal izateko, honako helbide elektroniko honetan eskuragarri dagoen inprimakia bete beharko da aldez aurretik:

     https://www.euskadi.eus/contenidos/serv_proc_autorizacion/p_autho_20183895085814/procedures/proc_20183895329689/eu_def/adjuntos/Formulario_modificaciones.doc

     Organo honen onespena ere beharko da, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

     Industriako Isurketen Erregelamendua onartu eta Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 14.1 artikuluak ezartzen ditu aldaketa funtsezkotzat jotzeko irizpideak.

     Nolanahi ere, urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 14.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, irizpide horiek orientagarriak dira, eta ingurumen-organoak kalifikatuko du eskatutako aldaketa, funtsezkotzat edo ez-funtsezkotzat jota, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 10. artikuluan ezarritako irizpideekin bat etorriz, betiere.

     Halaber, proiektua aldatzen den kasuetan, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.1.c eta 7.2.c artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

     Baldin eta aldaketak lurzoru berria okupatzea aurreikusten badu eta lurzoru horrek lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak baditu edo izan baditu, hartu beharreko kokalekuaren lurzoru-kalitatearen deklarazioa eduki beharko da aldaketa gauzatu aurretik, Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

     1. Ingurumen-baimen integratu honetan ezarritako baldintzak ez betetzea arau-hauste astun edo oso astun gisa tipifikatuta dago Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 31. artikuluari jarraituz (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartua), eta aipatutako legearen 32. artikuluan jasotako zigorrak ezartzea ekar dezake».

      Laugarrena. Ingurumen-baimen integratuaren berrikuspena ofizioz egingo da kasu hauetan:

      1. Instalazioak sortutako kutsadura dela eta, finkatutako emisioaren muga-balioak berrikustea edo beste batzuk ezartzea komeni bada.

      2. Emisioak nabarmen murritz daitezkeenean, teknika erabilgarri onenetan eginiko aldaketa handien ondoriozko gehiegizko kosturik izan gabe.

      3. Prozesuaren edo jardueraren funtzionamendu-segurtasuna dela eta, beste teknika batzuk erabili beharra badago.

      4. Arroko erakundeak, urei buruzko legerian araututakoaren arabera, uste baldin badu ingurumen-baimen integratua berrikustea edo aldatzea justifikatzen duten inguruabarrak daudela, Estatuko Administrazio Orokorrak kudeaturiko arroetako jabari publiko hidraulikora egindako isurketei dagokienez. Kasu horretan, arroko erakundeak, txosten lotesle baten bidez, organo eskudunera joko du ingurumen-baimen integratua eman dezan, gehienez ere hogei eguneko epean hasteko berrikuste-prozesua.

      5. Instalazioari aplikagarri zaion sektoreko legeriak hala eskatzen badu, edo, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 22.3 artikuluari jarraikiz, ingurumen-kalitateko arau berriak edo berrikusiak betetzea beharrezkoa bada.

      6. Aplikatu beharreko araudi berria indarrean jartzen bada.

      7. Ingurunearen egiturari eta funtzionamenduari buruzko ezagutza garrantzitsu berrietara egokitu beharra badago; bereziki, inplikatutako sistemen hauskortasuna areagotzen dela hautematen bada.

      8. Ingurumena zaintzeko programan jasotako emaitzen edo beste ohar batzuen arabera, egiaztatzen bada ez direla nahikoak ingurumen-inpakturako ezarritako babes-, zuzenketa- edo konpentsazio-neurriak.

      9. Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 26. artikuluko 1., 2. eta 3. puntuetan ezarritakoaren araberako azterketa eginda, aldatu egin behar dela ondorioztatzen bada.

       Ingurumen-baimen integratua berrikusteak ez dakar kalte-ordaina jasotzeko eskubidea, hala ezarrita baitago abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 26.5 artikuluan.

      Hirugarrena. Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri emandako ingurumen-baimen integratua berrikustea. Hiru hilabeteko epean, proposamenen ebaluazio tekniko bat aurkeztu beharko da, instalazioan hobekuntzak egiteko eta, horrela, balorizatu daitezkeen frakzioak efizientzia handiagoarekin bereizteko eta sortutako frakzioak lehentasunezko kudeaketa-lanetara bideratzeko, baita horiek kudeatzeko ere, helmugei lehentasuna emanez, hondakinen araudi sektorialean ezarritako kudeaketa-lanen hierarkia oinarritzat hartuta.

      Laugarrena. Ebazpen honen edukia jakinaraztea Fomento de Construcciones y Contratas SAri eta Cespa Conten SAri, Vitoria-Gasteizko Udalari, ingurumen-baimen integratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei eta gainerako interesdunei.

      Bosgarrena. Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin.

      Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 17a.

      Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea,

      AMAIA BARREDO MARTÍN.