Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak 2022

[Elikakatea eta zuraren katea digitalizazioa]

Deskribapena


Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera.

Laguntza hauek hiru helburu dituzte: alde batetik, enpresei digitalizazioaren hastapenean laguntzea, sistema digitalak txertatuz; digitalizazio aurreratuko fasean dauden enpresei laguntzea, 4.0 teknologia sartuz; eta, azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura-katean eta zuraren katean eragina duten digitalizazioko proiektu estrategikoak bultzatzea.

Aurrekontuko zuzkidura

2.000.000 €

Prestazio ekonomikoa

Laguntzak finantzatzeko, 2023ko eta 2024ko ekitaldietarako, 3.000.000 euro bideratuko dira. Kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren –Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 15/2022 Legearen bidez onetsitakoen– kontura finantzatuko da, eta horietatik 1.500.000 euro 2023rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 1.500.000 euro, berriz, 2024rako konpromiso-kredituari. Honela banatuko da:

A) 450.000 euro digitalizazio-prozesua hasten ari diren enpresa-proiektuei esleituko zaizkie; zehazki, 150.000 euro 2023rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 300.000 euroak, berriz, 2024rako konpromiso-kredituari.

B) 900.000 euro digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta 4.0 teknologia txertatu nahi duten enpresen proiektuei esleituko zaizkie; zehazki, 200.000 euro 2023rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 700.000 euroak, berriz, 2024rako konpromiso-kredituari.

C) 1.650.000 euro, abeltzaintza-ustiategien titularrek lepokoak erosteko; horietatik, 1.150.000 euro 2023ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 500.000 euro 2024ko konpromiso-kredituari.

Nori dago zuzenduta


elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzen onuradunak

a) Enpresak, edozein forma juridiko dutela ere; honela sailkatuko dira:

1) Enpresa txiki eta ertaina (ETE):

• Mikroenpresa: 10 pertsona baino gutxiago okupatzen dituena eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra 2 milioi eurotik beherakoa duena.

• Enpresa txikia: 50 pertsona baino gutxiago okupatzen dituena eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra 10 milioi eurotik beherakoa duena.

• Enpresa ertaina: gutxienez 50 pertsona okupatzen dituena, baina gehienez 250 pertsona baino gutxiago, eta urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez duena edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez duena.

2) Enpresa handia: enpresa txiki eta ertainen definizioan jasotzen ez diren enpresak.

b) Elkarteak

c) Enpresa-taldeak

d) Nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridiko pribatuen elkarteak eta ondasun-erkidegoak. Bertan parte hartzen duten enpresa guztiak izango dira onuradunak, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarte horiek beren beregi adierazi beharko dituzte eskabidean elkarteko kide bakoitzak bere gain hartutako gauzatze-konpromisoak, bai eta horietako bakoitzari aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa ere, horiek ere onuraduntzat hartuko baitira. Nolanahi ere, taldeko ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, onuradun gisa elkarteari dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde nahikoarekin, eta kide bat izendatu beharko dute funtsen hartzaile gisa, eta hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean. Elkartea ezin izango da desegin Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 44. artikuluan eta 32.m) artikuluan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte.

Betekizunak

 • Diruz lagundu daitezkeen jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. Baldintza hori bete beharko da bai onuradun izateko bai izaera horri eusteko emandako diru-laguntza likidatu arte, eta, beraz, betetzen dela egiaztatuko da diru-laguntza eman eta ordainketak egiten diren unean.
 • Diru-laguntzaren onuradun den pertsona fisiko edo juridiko pribatua krisian dagoen enpresatzat ez hartzea, krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetan ezarritako definizioaren arabera (2014/C 249/01).
 • Inbertsioak ingurumenaren eta higiene-osasunaren arloko arauak betetzea, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu beharreko berariazko araudiarekin bat etorriz (21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa, eta 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa).
 • Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea, erregelamendu bidez zehaztutako moduan, edo ebazpen irmo baten bidez diru-laguntzak lortzeko aukera galdu ez izana, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren edo hori ezartzen duten beste lege batzuen arabera. Onuradunek edo erakunde laguntzaileek diru-laguntzak itzultzeko betebeharren ordainketa egunean dutela ulertuko da zorrak geroratuta edo zatikatuta daudenean, edo dagokion itzulketa-ebazpena dela-eta etetea erabaki denean. Baldintza hori bete beharko da bai onuradun izateko bai izaera horri eusteko emandako diru-laguntza likidatu arte, eta, beraz, betetzen dela egiaztatuko da diru-laguntza eman eta ordainketak egiten diren unean. Artikulu honen arabera: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zehapen-prozedura amaitzea.
 • Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.
 • Konkurtso-deklarazioa eskatu ez izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez izana, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren mende ez egotea edo desgaitua ez izatea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.
 • Diru-laguntzak lortzeko aukera galtzea dakarren zehapenik ez izatea ebazpen irmo bidez, edo honako delitu hauengatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.
 • Administrazioarekin egindako edozein kontraturen suntsiarazpen irmoa eragin ez izana, erruduntzat jotzeko kausagatik.
 • Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza duten administratzaileak ez egotea ekainaren 26ko 1/2014 Legean, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Interes Gatazkak arautzen dituenean, ezarritako kasuren batean, edo ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapenezko karguren batean, Hauteskunde Araubide Orokorrean bertan aurreikusitako kasuetan, ezarritako kasuetan, ez egotea.
 • Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.
 • Elkarteen kasuan, elkartze-eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. paragrafoetan aurreikusitako aldeko kausetan sartuta ez egotea. Eta 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, ez-zilegitasun penalaren arrazoizko zantzuak aurkitzeagatik inskripzioa egiteko administrazio-prozedura ez etetea, dagokion erregistroan inskripzioa egiteko ebazpen judizial irmoa ematen ez den bitartean.
 • Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela, ez egotea berreskuratzeko agindu baten menpe.
 • Diru-laguntzak jasotzeko debekuek eraginpean hartuko dituzte, halaber, zuzentzen dituzten pertsonak edo beste inguruabar batzuk direla-eta, eraldaketagatik, bat-egiteagatik edo ondorengotzagatik beste enpresa batzuen jarraipena edo deribazioa direla pentsa daitekeen enpresak.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Xabier Andrés Uriarte

Telefonoa: 945 01 87 50

E-maila: x-andres@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1207203

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete deialdiaren agindua EHAAn argitaratzen denetik aurrera.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk