Desgaitasuna duten langileentzako enplegu-zentro berezietan enplegu egonkorra sortzeko inbertsiorako laguntzak. 2022

[IGCEE_2022]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen xedea da aktibo ez-korronteetako inbertsioei laguntzak ematea, eta horiei lotutako laguntza teknikoak, baldin eta gizarte-ekimenekotzat kalifikatuta eta inskribatuta dauden enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten langileentzako lanpostu egonkorrak sortzen badituzte inbertsio horiek, bat etorriz urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren II. kapituluko 3. ataleko 2. azpiatalean xedatutakoarekin; dekretu horren bidez arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa. 

Inbertsioak finantza-errentamendu bidez (leasing) finantzatzen badira, diruz laguntzeko modukotzat hartuko da, gehienez ere, diru-laguntza justifikatzeko epea amaitzen den egunera arte enpresa errentatzaileari ordaindutako zenbatekoa, betiere kontratuan erosteko aukera ere jasotzen bada, eta kontratua gauzatzeko konpromisoa, bi alderdiek sinatuta.

Aurrekontuko zuzkidura

1.000.000 €

Prestazio ekonomikoa

Dirulaguntzaren zenbatekoa inbertsioak sortutako kontratazio mugagabe bakoitzeko ezarriko da, kontuan hartuta desgaitasuna duten langileen ehunekoa enplegu-zentro bereziko plantillan:

12.000 euro, desgaitasuna duten langileen ehunekoa enplegu-zentro bereziko plantillan % 90etik gorakoa bada. 

9.000 euro, desgaitasuna duten langileen ehunekoa enplegu-zentro bereziko plantillan % 70etik % 90era artekoa bada. 

Aurreko apartatuan ezarritako zenbatekoak lanaldi osorako egindako kontratazioei dagozkie. Lan-kontratua lanaldi partzialekoa bada, zenbatekoak hitzartutako lanaldiaren arabera murriztuko dira, proportzionalki.

Kontratatu eta laneratu den desgaitasuna duen pertsona emakumea bada, % 10 handituko dira aurreko paragrafoetan xedatutako dirulaguntzen zenbatekoak.

Dirulaguntzaren zenbatekoa ez da 100.000 eurotik gorakoa izango erakunde onuradun bakoitzeko, ezta diruz lagun daitekeen gastu osoaren % 70etik gorakoa ere.

Ordainketa-modua:

La subvención se abonará en dos pagos, del siguiente modo:

  1. El 20% en el momento de la concesión.

  2. El resto, tras la justificación de la inversión realizada y los gastos relativos a la misma, así como de los contratos de trabajo generados, según los términos que se establezcan en la convocatoria y en la Resolución de concesión, en función del proyecto presentado.

Nori dago zuzenduta


Euskal Erregistroan gizarte-ekimeneko enplegu-zentro berezi gisa kalifikatu eta inskribatutako enplegu-zentro bereziak.

Betekizunak

  • Enplegu Zentro Berezia bezela kalifikatuta eta erregistratuta egotea
  • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak egunean edukitzea

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

  • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Kontaktu-informazioa


Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua
945 160 601 (Informazio orokorra)

Kodea

0137610

Eskabidea


Eskabidea jaitsi, bete eta igo, beharrezko dokumentazioarekin batera, Egoitza Elektronikoaren bidez.

  • Elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta, horretarako, ordezkaritza Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu ahal izango da, helbide honetan:https://www.euskadi.eus/ordezkariak

  • Eskaeraren ondorengo izapideak Euskal Autonomia erkidegoko egoitza elektronikoko "nire karpeta" atalaren bidez egingo dira: https://euskadi.eus/nirekarpeta

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabidea aurkeztu eta hurrengo 6 hilabete barruan.

168/2019 Dekretuaren 47.2 artikuluak zentzu positiboa administrazio-isiltasunari ematen dion arren, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeak 9. apartatua berria sartu du Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51. artikuluan. Honen arabera, laguntzak edo dirulaguntzak emateko prozedura edozein dela ere, horretarako ezarritako gehieneko epea ebazpenik jakinarazi gabe igarotzeak interesdunak legitimatzen ditu dirulaguntza emateko eskaera administrazio-isiltasunez ezetsi dela ulertzeko.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Dirulaguntzaren justifikazioa


Dirulaguntzaren erakunde onuradunak egindako inbertsioaren justifikazio-memoria bat aurkeztu beharko du 2022ko abenduaren 30a baino lehen:

  • Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  • Sartu Nire Karpetara eta bertan aurkituko duzun laguntza honi buruzko espedientera.

Ziurtatu identifikazio elektronikorako onartutako bitarteko bat duzula.

Beste tramite batzuk