Diru-laguntzak, biodibertsitateari buruzko ikerketa aplikatuen egitasmoak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei

LABURPENA
Titulua:
Diru-laguntzak, biodibertsitateari buruzko ikerketa aplikatuen egitasmoak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei
Xedea:

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei norgehiagokako prozeduraren bidez diru-laguntzak ematea arautzea: hain zuzen ere, 2010eko urtarrilaren 1etik 2010eko abenduaren 31ra bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan biodibertsitatearen gaineko ikerketa aplikatuko azterketak eta lanak egiten dituzten erakundeei.

Diru kopurua:

150.000 €

Deialdiaren araudia:
 • Agindua 2010/05/12 (BOPV Zk. 0105/2010)

  Orden de 12 de mayo de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se regula la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de investigación aplicada de la biodiversidad

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza
Deialdia egiten duen organoa:
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
Egitura atal ebazlea:
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental
Bertan emandako arreta:

Oficinas de atención al público:

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (centro ciudad):
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Álava)

Horario de atención al público:

 • De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Itzuli

Oficinas de atención al público:

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (centro ciudad):
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Álava)

Horario de atención al público:

 • De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Telefono bidezko arreta:

La Administración Pública del país Vasco pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 012.

 • Horario de atención telefónica:
  El servicio de atención a la ciudadanía del Gobierno dispondrá de horarios ininterrumpidos de atención telefónica de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
 • Número de Teléfono:
  Desde el País Vasco: 012
  Desde fuera del País Vasco: 945 018000
  Desde el extranjero: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Diru-laguntzak, biodibertsitateari buruzko ikerketa aplikatuen egitasmoak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei norgehiagokako prozeduraren bidez diru-laguntzak ematea arautzea: hain zuzen ere, 2010eko urtarrilaren 1etik 2010eko abenduaren 31ra bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan biodibertsitatearen gaineko ikerketa aplikatuko azterketak eta lanak egiten dituzten erakundeei.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Irabazi-asmorik gabeko elkarte edo erakunde pribatua izan behar da, herri-administrazioa parte ez dela, eta elkarteak edo dena delakoak ingurumena, natura edo biodibertsitatea babestu edo ikertzeari lotutako helburua eduki behar du edo ingurumenarekin lotutako ekintzetan ibilbide egiaztagarria, eta bere jardun-eremuak Euskal Autonomia Erkidegoa izan behar du. Halaber, erakunde horiek dagokien erregistroan legez osatuta eta idatzita egon behar dute, gutxienez, urte bete lehenago agindu hau argitaratzen den eguna baino.

Betebeharrak:

• Irabazi asmorik gabeko beste elkarte eta erakunde batzuk ingurumenarekin zerikusia duten esperientzietan duten ibilbidea egiaztatzeko, eskabideko A Eranskineko A2 atala bete behar da: erakundeak garatutako edo garatzen ari diren ingurumen-ekintzen laburpena; dena dela, Sailak egoki irizten dizkion agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskabidea aurkeztu duen erakundeari.

• Kideen artean boluntarioak dituzten irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuek Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legea bete beharko dute.

• Erakunde onuradunak egunean egon beharko du zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan.

• Laguntzak eman eta, hala dagokionean, horiek ordaintzeko honako baldintza bete beharko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomoek ematen dituzten izaera bereko diru-laguntzen esparruan dirua itzultzeko edo zehapenen bat ezartzeko prozeduraren bat hasita eduki, eta oraindik tramiteak amaitu gabe baldin badaude, lehenik prozedura hori amaitu beharko da.

• Deialdi honetan ezingo dira lehiatu, dagokion zehapenak ezarritako denboraldian, sexuagatiko diskriminazioan erortzeagatik zehapen administratibo edo penalen bat duten erakundeak, eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako legearen araberako debekuagatik zigortutakoak ere ez.

• Ezingo dute parte hartu deialdi horretan ingurumen-legeria bete ez eta hutsegite larri eta oso larriengatik zigortuak izan diren erakundeek, neurri zuzentzaile egokiak gauzatu eta dagokion zigorra betetzen ez duten bitartean.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

150.000 €

Muga:

Diru-laguntzaren zenbatekoa 6. artikuluan azaldutakoa kontuan izanik, onartutako aurrekontuaren %80 izango da eta proiektu bakoitzerako 25.000 €tako kopurua ezingo du gainditu.

TRAMITEAK
Diru-laguntza eskaera:
Eskaeran aurkeztu beharreko dokumentazioa
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaeran aurkeztu beharreko dokumentazioa (Eskaera)

1. Eskabidea egiteko inprimakia (1-A eranskina), behar bezala beteta. Proposatutako egitasmoa azaltzeko txostena paperean eta formatu digitalean aurkeztuko da (testu tratamendua).

2. Eskabidea sinatu duenaren ordezkaritzaren ziurtagiria.

3. Dagokion ogasunaren ziurtagiri eguneratua, zerga-betebeharrak bete dituela adieraziz eta Elkartea erroldatuta dagoen Balio Erantsiaren Gaineko Zergaren erregimena agertuz.

4. Dagokion lurralde-diruzaintzaren ziurtagiri eguneratua, Gizarte Segurantzako betebeharrak bete dituela adieraziz.

5. Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

6. Erakundeak izena emanda duelako ziurtagiri eguneratua eta, izaera juridikoaren arabera, dagokion erregistroan jasotako estatutuen kopia.

7. Erakunde eskatzailearen arduradunak luzatutako ziurtagiria, proiektu bererako eskatutako edo jasotako bestelako diru-laguntzei buruzkoa (A5 inprimakia).

8. Kideen artean boluntarioak dituzten irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuen kasuan, Boluntariotza Erakundeen Errolda Orokorrean izena emanda egotearen ziurtagiria, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorraren funtzionamendu-araudia onartu eta boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituen irailaren 1eko 169/2000 Dekretuan horren inguruan ezarritakoaren arabera.

9. Erakunde eskatzailearen izaera juridikoa fundazioarena edo erabilera publikoko elkartearena bada, hurrenez hurren Babesletzan edo Elkarteen Erregistro Orokorrean aurkeztutako azken kontu-ematearen egiaztagiria

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Telefono bidezkoa

La Administración Pública del país Vasco pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 012.

 • Horario de atención telefónica:
  El servicio de atención a la ciudadanía del Gobierno dispondrá de horarios ininterrumpidos de atención telefónica de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
 • Número de Teléfono:
  Desde el País Vasco: 012
  Desde fuera del País Vasco: 945 018000
  Desde el extranjero: 00 34 945 018000


Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez pasado dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Alzada:
El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Alzada (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso de alzada
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2010/06/05 - 2010/07/05
Aurkezteko epe-muga:

2010/07/05

Ebazteko epea:

2010/04/11

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Gobierno Vasco; Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca; Viceconsejería de Medio Ambiente.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Gobierno Vasco; Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca; Viceconsejería de Medio Ambiente.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.