Genero-indarkeriaren egoeraren administrazio-egiaztapenaren eskaera

Deskribapena


Zer da administrazio-egiaztapena?

Titulu ez-judizial bat da, genero-indarkeriaren biktimaren egoera egiaztatzea gaitzen duena, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzu espezializatuen balorazio-txosten batean oinarrituta.

Genero-indarkeriaren arloko Estatu Itunak ezartzen du emakumeen indarkeria prebenitzeko eta horri aurre egiteko, bai eta erakundeek emakume biktimak babesteko ematen duten erantzuna hobetzeko neurrietako bat ere, genero-indarkeriaren biktima izatearen aitorpena salaketa baten mende ez jartzea beharrezkoa dela. Neurri hori garatzeko, Estatuko Ituna garatzeko premiazko neurriei buruzko abuztuaren 3ko 9/2018 Errege Lege Dekretuak egiaztapen-modu berri bat gehitzen die Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan ezarritakoei, zeinak orain arte genero-indarkeriaren biktima dela egiaztatzeko gaitzen zuten tituluak definitzen baitzituen.

Egiaztapen-titulu berri horrek Estatuko lurralde osoan du eragina, eta biktimek honako hauek eskura ditzakete:

 • Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren II. Kapituluan (Lan-eskubideak eta Gizarte Segurantzaren prestazioak) araututako eskubideak.
 • Aplikatu beharreko Estatuko araudian aitortutako eskubide, baliabide eta zerbitzu guztiak, baldin eta horiek garatzeko arauek eskatzen badute gizarte-zerbitzuen, zerbitzu espezializatuen edo administrazio publikoetako harrera-zerbitzuen txostenaren bidez egiaztatzea eskubide, baliabide eta zerbitzu horiek eskuratzeko baldintza gisa.

Besteak beste, Gizarteratzeko Errenta Aktiborako, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerarako eskatu ahal izango da, baina inola ere ez genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarreko laguntza ekonomikorako.

Zein egoeratan eska daitekeen:

 • Salatzeko erabakia hartzeko prozesuan dauden biktimak.
 • Prozedura judiziala artxibatu edo artxibatu zaien biktimak.
 • Salaketa jarri duten biktimak eta zigor-prozedura bideratzen ari direnak.
 • Kondena-epai irmoa duten biktimak, preskripzioagatik, zigortuaren heriotzagatik, kondena betetzeagatik (besteak beste) edo aktibo geratu ez den babes-aginduagatik (ezarritako neurriak jada ez daude indarrean), absoluzio-epaiagatik edo indarkeria dagoela frogatuta ez dagoen beste edozein kausagatik iraungitako zigorrak edo zigorrak dituztenak.
 • Babes-agindua ukatu zaien baina zigor-eginbideak irekita dituzten biktimak.
 • Aurretik salaketa-aurrekariak daudenean edo salaketa kendu denean.

Inola ere ez da emango biktimek titulu judizialak dituztenean (genero-indarkeriako delituagatiko kondena-epaia, babes-agindua edo biktimaren aldeko kautela-neurria erabakitzen duen beste edozein ebazpen judizial, edo genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostena), baldin eta ezarritako zigorrak edo neurriak indarrean badaude.

Prozedura:

Lehen aipatutako zerbitzuek Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari eskatuko diote administrazio-akreditazioa emateko, interesdunak eskatu ondoren.

Eskabide hori elektronikoki egingo da

Nori dago zuzenduta


Genero-indarkeriaren biktimentzako gizarte-zerbitzuak, zerbitzu espezializatuak edo administrazio publikoko harrera-zerbitzuak, genero-indarkeriaren biktimaren egoera zehazten duen balorazio-txostena egin dutenak.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak / Gizarte Politiketako Sailburuordetza > Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

 • Emaila: violenciacontramujeres@euskadi.eus
 • Internet: euskadi.eus-eko harremanetarako postontzia
 • Telefonoa: 012/945 01 80 00

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Genero-indarkeria administrazi-egiaztapena: 1215201

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Lehen aipatutako zerbitzuek Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari eskatuko diote administrazio-akreditazioa emateko, interesdunak eskatu ondoren.

Egiaztapena behar bezala sinatuta eskatzen zaion pertsonaren balorazio-txostena erantsi beharko da. Bertan jaso beharko da sinatzen duen profesionalak uste duela baloratutako pertsona genero-indarkeriaren biktima dela.

Eskaera hori jaso eta aztertu ondoren, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak dagokion egiaztapen-ziurtagiria egingo du, pertsonaren izenean, eta erakunde eskatzaileari bidaliko dio bide elektroniko beretik. Espedientearen egoeraren tramitazioa eta jarraipena Nire karpetaren bidez egingo da.

 

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Beste tramite batzuk