Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

69. zk., 2021eko apirilaren 9a, ostirala

N.º 69, viernes 9 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2059
2059

122/2021 DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Arabako Errioxako (Araba) ardoaren eta mahastien paisaia kulturala kultur ondasun monumentu multzo kategoriarekin deklaratzen duen Dekretua aldatzen duena.

DECRETO 122/2021, de 30 de marzo, de modificación del Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava).

Uztailaren 17ko 265/1984 Dekretuaren bidez (1984ko abuztuaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua), La Hoyako Esparru Arkeologikoa (Guardia) Monumentu Historiko-artistiko nazional eta babestu deklaratu zen. Adierazpen hartan ez zen zehaztu esparruaren mugaketa, ez eta babes-araubidea ere.

El denominado Recinto Arqueológico de La Hoya (Laguardia) fue declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional y protegido mediante el Decreto 265/1984, de 17 de julio, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 4 de agosto de 1984. En dicha declaración no se especificó su delimitación ni su régimen de protección.

Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea onartu ondoren, eta haren Lehenengo Xedapen Gehigarriak xedatzen zuena kontuan hartuta, historiko-artistiko gisa deklaratutako ondasunak Interes Kulturaleko Ondasuntzat hartu eta izendatu ziren.

Aprobada la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y en atención a lo que su Disposición Adicional Primera disponía, los Bienes declarados Histórico-Artísticos pasaron a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural.

Ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoak kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Espainiako Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta. Eskumen oso hori baliatuta, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, eta haren Lehenengo Xedapen Gehigarrian ezarri zen aurreko arauaren arabera Interes Kulturaleko Ondasun gisa deklaratutako ondasunak Kalifikatutako Kultura Ondasuntzat joko zirela.

Posteriormente, la Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución Española y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En ejercicio de esa competencia exclusiva, se aprobó la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, estableciéndose en su Disposición Adicional Primera, que aquellos Bienes declarados de Interés Cultural conforme a la norma anterior pasaban a considerarse Bienes Culturales Calificados.

1996an, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen maiatzaren 23ko Ebazpenaren bidez, espedientea ireki zen, besteak beste, La Hoyako Esparru Arkeologikoa mugatzeko, eta ebazpen horren I. eranskin gisa eremu hori mugatzeko proposamena sartu zen.

En 1996, mediante Resolución de 23 de mayo del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, se incoó expediente con el objeto, entre otros, de delimitar el Recinto Arqueológico de La Hoya y se incorporó como Anexo I a dicha Resolución una propuesta de delimitación para dicha Zona.

Geroago, Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastien Paisaia Kulturala (Araba) monumentu-multzo kategoriako kultura-ondasun deklaratu zuen ekainaren 3ko 89/2014 Dekretuan sartu zen La Hoya Herrixka, aipatutako monumentu-multzoan sartuko ziren eta aldez aurretik deklaratuta eta babestuta zeuden Eremu Arkeologikoen artean (aipatutako dekretuaren IV. eranskina).

Más adelante, el Poblado de La Hoya fue incluido en el Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que se calificó como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava), entre las Zonas Arqueológicas declaradas y protegidas previamente, que se incorporaban a dicho conjunto monumental (Anexo IV del referido Decreto).

Era berean, La Hoya Herrixkaren Eremu Arkeologikoaren mugaketa grafikoki jaso zen aipatutako dekretuaren II. eranskineko A-2/6 planoan (aipatutako planoaren 55. elementua), 1996an argitaratutako mugaketaren arabera.

Así mismo, la delimitación de la Zona Arqueológica del Poblado de La Hoya quedó plasmada gráficamente en el plano A-2/6 del Anexo II al referido Decreto (elemento n.º 55 del referido plano) de acuerdo a la delimitación publicada en 1996.

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legea indarrean sartu zenean, La Hoya Herrixka, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea indarrean jarri aurretik interes kulturaleko deklaratu zena, babes bereziko kultura-ondasuntzat jo zen, mota horretako ondasunei dagokien babes-araubide juridikoaren mende geratuta. Orain arte ez du babes-araubide berezirik izan.

Con la entrada en vigor de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, el Poblado de La Hoya, declarado de interés cultural con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, pasa a tener la consideración de Bien Cultural de protección especial, quedando sometido al mismo régimen jurídico de protección aplicable a estos, sin que hasta la fecha cuente con un régimen de protección particular.

Ondorio horietarako, 6/2019 Legearen 36. artikuluak hau xedatzen du lehen apartatuan: «Babes berezia duten kultura-ondasunak lege honetan aurreikusitako babes-araubidearen bitartez arautuko dira, bai eta ondasun bakoitzaren deklarazioan ezartzen den berariazko araubidearen bitartez ere».

Dispone a estos efectos el artículo 36 de la referida Ley 6/2019, en su apartado primero que «Los bienes culturales de protección especial se regularán por el régimen de protección previsto en esta ley, así como por el régimen particular que se establezca en la declaración de cada bien».

Urteotan Eremu Arkeologiko horren gaineko ezagutza areagotu egin denez, eta eremu horretan aplikatu beharreko araubide bakarra araubide orokorra dela kontuan hartuta, Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroko Zerbitzu Teknikoek txostena egin dute, eta, bertan, egiaztatu da komenigarria dela ekainaren 3ko 89/2014 Dekretua aldatzea, eta horretarako aukera ere badagoela. Modu horretan, ekainaren 3ko 89/2014 Dekretuaren II. eranskinean jasotako La Hoya Herrixkaren mugaketa doitu ahal izango da, bai eta Eremu Arkeologiko horretarako babes-araubide berezia ezarri ere.

Dado que el conocimiento de esta Zona arqueológica se ha visto aumentado en el transcurso de estos años, y teniendo en cuenta que el único régimen a aplicar en esta Zona es un régimen general, los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco emitieron informe en el que se acredita la oportunidad y conveniencia de modificar el Decreto 89/2014, de 3 de junio, con el fin de ajustar la delimitación del Poblado de La Hoya, delimitación que se recogió en el Anexo II de dicho Decreto 89/2014, de 3 de junio, así como para establecer un régimen de protección particular para dicha Zona Arqueológica.

Hala, Kulturako sailburuordearen 2021eko otsailaren 15eko Ebazpenaren bidez (otsailaren 19ko EHAA, 37. zk.), Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastien Paisaia Kulturala (Araba) monumentu-multzo kategoriako kultura-ondasun deklaratu zuen ekainaren 3ko 89/2014 Dekretua aldatzeko espedientea hasi zen, eta jendaurreko informazioaren eta audientziaren izapideak abiarazi ziren.

Así, mediante Resolución de 15 de febrero de 2021, del Viceconsejero de Cultura, publicada en el BOPV n.º 37 de 19 de febrero, se incoa y somete a información pública y audiencia a los interesados el expediente de modificación del Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que se calificó como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava).

Jendaurreko informazioaren izapidea eta interesdunei entzunaldia ematekoa hasita, Arabako Foru Aldundiak alegazio-idazkia aurkeztu du, La Hoya Herrixkaren (Guardia, Araba) Eremu Arkeologikoaren mugaketari eta babes-araubideari buruzko aldaketa teknikoak proposatuz, eta horien azterketa teknikoa egiteko eskatuz, ekainaren 3ko 89/2014 Dekretuaren aldaketaren behin betiko idazketan kontuan har daitezen.

Abierto el trámite de información pública y audiencia a los interesados, la Diputación Foral de Álava ha presentado escrito de alegaciones, proponiendo una serie de modificaciones de carácter técnico que se refieren a la delimitación y al régimen de protección de la Zona Arqueológica del Poblado de La Hoya (Laguardia, Álava) y solicitando que se realice un análisis técnico de las mismas para su consideración en la redacción definitiva de la modificación del Decreto 89/2014, de 3 de junio.

Mugaketari dagokionez, Arabako Foru Aldundiak adierazi du ez dagoela ados espedientea hasteko ebazpenean argitaratutakoarekin, uste baitu desafektatutako eremu guztiek ez dutela esku-hartze arkeologikorik izan, eta, beraz, ezin dela baztertu lurpean ondare-intereseko hondarrak egotea. Ondorioz, 89/2014 Dekretuaren mugaketari eustea proposatzen du, hego-ekialdetik zabalduz, La Costera parajean (horretarako proposatutako mugaketa-planoa erantsi du).

En cuanto a la delimitación, la Diputación Foral de Álava plantea su desacuerdo con la publicada en la Resolución de incoación, debido a que considera que no todas las zonas desafectadas han sido objeto de intervención arqueológica y, por lo tanto, que no es descartable que haya en su subsuelo restos de interés patrimonial. En consecuencia, propone mantener la delimitación del Decreto 89/2014, ampliándola por el sureste, en el paraje de La Costera (incluye para ello plano de delimitación propuesta).

Espedientean jasotako alegazioei erantzuteko txosten teknikoaren arabera, uste da herrixka inguratzen duten partzela gehienak, aldez aurretik esku-hartze arkeologikoa izan edo ez, jada lur-iraulketako lanen edo eraikuntza-proiektuen xede izan direla, eta estratigrafia eta aldatu gabeko egiturak gordetzen dituzten aztarnategiak egoteko aukerak urriak direla. Nolanahi ere, desafektutako lurzatien kasuan, babes-kategoriarik egokiena ustezko arkeologia-eremua dela jotzen da, eta ez La Hoya herriaren babes-ingurunean sartzea. Indarrean dagoen Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak ezartzen duenez, babes-inguruneak «ezkutu» gisa balio behar du kultura-ondasunaren balioak kaltetzen dituzten edo horiek aintzat hartzea, gozatzea eta balioestea eragozten duten jarduerak edo erabilerak eragozteko, eta ez ondasunaren kanpoaldean ezagutzen ez diren beste hondakin batzuk suntsitzea prebenitzeko. Aurrekoa ikusita, alegazio honen eduki osoa ezesten da.

En virtud del informe técnico de respuesta a las alegaciones obrante en el expediente, se considera que la mayor parte de las parcelas que rodean al Poblado, con o sin intervención arqueológica previa, han sido ya objeto de trabajos de desfonde o de proyectos de edificación y las probabilidades de que subsistan yacimientos que conserven estratigrafía y estructuras no alteradas son escasas. En todo caso, para las parcelas desafectadas se considera que la categoría de protección más adecuada es la zona de presunción arqueológica, y no su inclusión en el entorno de protección del Poblado de La Hoya. La vigente Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco establece que el entorno de protección debe servir, a modo de «escudo» para impedir actividades o usos que menoscaben los valores del bien cultural o impidan su contemplación, disfrute y puesta en valor, y no para prevenir la destrucción de otros restos no conocidos en el entorno exterior del bien. A la vista de lo anterior, se desestima el contenido de esta alegación en su totalidad.

Babes-araubide partikularrari dagokionez, Aldundiak zenbait aldaketa proposatzen ditu, hau da, 3. eremu berri bat gehitzea bere babes-araubide partikularrarekin eta, bestetik, II. eranskineko 3.2.5 artikuluan adierazitako 60 cm-ko sakonerako atalasea kentzea.

Por lo que respecta al régimen de protección particular, la Diputación propone varias modificaciones, consistentes en añadir una nueva zona 3 con su régimen de protección particular y, por otro lado, la supresión del umbral de 60 cm de profundidad señalado en el artículo 3.2.5 del Anexo II.

3. eremurako proposatutako babes-araubide partikular berriari dagokionez, eskaera ezetsi egin da, arestian azaldutako arrazoi berberengatik. Bestalde, aurretiazko baimena eskatzeko 60 cm-ko sakonerako atalasea kentzeari dagokionez, alegazioei erantzuteko txostena ikusita, esan behar da Arabako Foru Aldundiak ez duela inolako argudiorik ematen, eta, uste izanez gero, neurriz kanpoko betebehar bat ezartzea ekarriko lukeela, kostu handikoa nekazaritza-ustiategien jabeentzat, eta ez dela oso erabilgarria ondarearen ikuspegitik; izan ere, lursail horietan guztietan 50 cm-ko geruza bat dago, erabat eraldatua.

En cuanto al nuevo régimen de protección particular propuesto para la zona 3 se desestima por las mismas razones expuestas anteriormente. Por otro lado, en relación con la supresión del umbral de 60 cm de profundidad para exigir autorización previa, es necesario decir, a la vista del informe de contestación a las alegaciones, que la Diputación Foral de Álava no aporta argumento alguno y que de estimarse supondría establecer una obligación desproporcionada, onerosa para las personas propietarias de explotaciones agrícolas y escasamente útil desde el punto de vista patrimonial puesto que en todas esas parcelas se puede estimar que hay una capa superficial de unos 50 cm totalmente alterada.

Ondorioz, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 18. artikuluan ezarritakoari jarraituz, Kultura Ondarearen EAEko Zentroko Zerbitzu Teknikoen aldeko txostena ikusita, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak proposatuta eta Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 30ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo que antecede y a tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, visto el informe favorable de los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de marzo del 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastien Paisaia Kulturala (Araba) monumentu-multzo kategoriako kultura-ondasun deklaratu zuen ekainaren 3ko 89/2014 Dekretua aldatzea.

Artículo único.– Modificar el Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que se calificó como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava).

Aldaketaren helburua da La Hoya Herrixkaren mugaketa I. eranskinean agertzen den planoaren arabera doitzea eta II. eranskinean jasotzen den Eremu Arkeologiko horretarako babes-araubide berezia ezartzea.

La modificación tiene como objeto establecer una nueva delimitación del Poblado de La Hoya de acuerdo con el plano que figura en el Anexo I y establecer un régimen de protección particular para dicha Zona Arqueológica que se recoge en el Anexo II.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Dekretuaren jakinarazpena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Notificación del Decreto.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Dekretu honen berri emango dio Jabetza Erregistroari, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 40. artikuluan aurreikusitako eraginetarako. Era berean, Dekretua jakinaraziko zaie ere honako hauei: Guardiako Udalari (Araba), Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailari eta Ingurumen eta Hirigintza Sailari, eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística comunicará el presente Decreto al Registro de la Propiedad, a los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, y lo notificará al Ayuntamiento de Laguardia (Álava), a los Departamentos de Cultura y Deporte y de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava y al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Esku-hartzeak baimentzea eta plangintza egokitzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Autorización de intervenciones y adecuación del planeamiento.

Oro har, Arabako Foru Aldundiari dagokio dekretu honen bidez babesten diren kultura-ondasunetan egin beharreko esku-hartzeak baimentzea, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 33. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Corresponderá, con carácter general, a la Diputación Foral de Álava otorgar la autorización de las intervenciones en los bienes culturales protegidos por este Decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Hirigintzako baimenak eman baino lehen, nahitaez lortu beharko dira aurreko atalean aipatutako baimenak, Monumentu Multzoko ondasunetan eragina duten obrak egiteko. Guardiako Udalak zuzenean baimenduko ditu esku-hartzeak, baldin eta esku-hartze horiek aurreikusita badaude Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak ontzat emandako lurralde- eta hirigintza-antolamenduko planetan edo kultura-ondasunaren deklarazioa duen arloa babesteko plan berezietan, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 46. artikuluan ezarritakoa betez.

Será preceptiva, con carácter previo al otorgamiento de las licencias urbanísticas, la obtención de las autorizaciones citadas en el apartado anterior para la realización de obras o actuaciones que afecten a los bienes del Conjunto Monumental. Las intervenciones que hayan sido previstas en planes de ordenación territorial y urbana o en los planes especiales de protección del área afectada por la declaración de bien cultural informados favorablemente por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco serán autorizadas directamente por el Ayuntamiento de Laguardia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Guardiako Udalari eskatuko dio udal hirigintza-araudia egokitu dezala, Monumentu Multzoa babesteko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren zehaztapenak jaso ditzan, bere mugaketa berriaren eta babes-araubide bereziaren arabera, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47.3 artikuluan ezarritakoa betez.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística instará al Ayuntamiento de Laguardia para que proceda a la adecuación de la normativa urbanística municipal con el fin de que recoja las determinaciones necesarias para garantizar la protección y conservación del Conjunto Monumental protegido de acuerdo con su nueva delimitación y régimen particular de protección, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Argitalpena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Publicación.

Honako dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da jende guztiak horren berri izan dezan.

Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Álava, para su general conocimiento.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hirigintza-plangintzara egokitu aurreko egoera.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Situación previa a la adaptación al planeamiento urbanístico.

Udal-plangintza dekretu honetan ezarritako aldaketei egokitu eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak plangintza berriari oniritzia eman arte, babestutako elementuetan egin beharreko esku-hartzeetarako beharrezkoa izango da Arabako Foru Aldundiaren organo eskudunen baimena eskuratzea, eta baimen hori udal-lizentzia baino lehen lortu beharko da.

Mientras no se produzca la adaptación del planeamiento municipal a las modificaciones establecidas en este Decreto y sea informado favorablemente por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, las intervenciones que deban realizarse sobre los bienes culturales protegidos quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recurso.

Ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, azken argitalpenaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra el presente Decreto los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan izango du indarra dekretu honek.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko martxoaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo del 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

MARTXOAREN 30EKO 122/2021 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 122/2021, DE 30 DE MARZO
LA HOYA HERRIXKAREN MUGAKETA BERRIA
NUEVA DELIMITACIÓN DEL POBLADO DE LA HOYA

La Hoya Herrixka harresiz inguratutako esparruaren mugen barruan dago. Indusketa arkeologikoei esker, harresiaren barruan Burdin Aroko Herrixka gotortu baten egiturak daudela egiaztatu da, bai eta inguruan beste eremu bat dagoela ere, Herrixka ondo kontserbatzeko aukera ematen duena.

La delimitación del Poblado de La Hoya viene establecida por los límites del recinto amurallado, al interior del cual, gracias a las excavaciones arqueológicas, se tiene constancia de la presencia de las estructuras de un Poblado fortificado de la Edad del Hierro, así como un área que, a modo de entorno, permite asegurar con garantías su preservación.

Inguru hori finkatzeko irizpidea, azken urteotan egindako lan arkeologiko ugarietatik lortutako emaitzez gain, aztarnategia babestu beharra izan da; hain zuzen ere, aztarnategiarekin zerikusirik ez duen edozein kutsadura bisualetik babestu beharra. Horretarako, inguruaren topografiaren berezko elementuak erabili dira euskarri gisa: errekak, bideak eta abar.

El criterio a seguir para establecer este entorno, además de los resultados de abundantes intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos años en este ámbito, ha sido el de la necesidad de preservar el yacimiento de cualquier contaminación visual ajena al mismo, utilizando como elementos de soporte, aquellos propios de la topografía del terreno: arroyos, caminos, etc.

Muga horiek zehatzago identifikatzeko, 1. planoa gehitu da eranskin honetan.

Para más concreta identificación de estos límites se incluye plano n.º 1 en este anexo.

La Hoya Herrixkaren mugaketa horretan oinarrituta, aldatu egiten da A-2/6 planoa, Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastien Paisaia Kulturala (Araba) monumentu-multzo kategoriako kultura-ondasun deklaratu zuen ekainaren 3ko 89/2014 Dekretuko II. eranskinean jasotakoa eta 2014ko ekainaren 13ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutakoa (111. zk.). Haren ordez, 2. zk.-ko planoa gehitu da, eranskin honetan jasotakoa.

En base a dicha delimitación del Poblado de La Hoya, queda modificado el plano A-2/6 recogido en el Anexo II del Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava), publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 13 de junio del 2014 (n.º 111), quedando sustituido este por el plano n.º 2 que se adjunta en este anexo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
MARTXOAREN 30EKO 122/2021 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 122/2021, DE 30 DE MARZO
LA HOYA HERRIXKAREN BABES-ARAUBIDE BEREZIA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARTICULAR DEL POBLADO DE LA HOYA

1.– Zonifikazioa.

1.– Zonificación.

Bi eremu daude:

Se distinguen dos zonas:

1.– 1. eremua. Zaintza Zorrotzeko Eremua.

1.– Zona 1. Área de Preservación Estricta.

Horren barruan daude 474, 475 eta 816. katastro-partzelak, eta, hain zuzen ere, hortxe daude museo bihurtutako herrixkaren hondarrak eta Interpretazio Zentroa.

Incluye las parcelas catastrales 474, 475 y 816, donde se encuentran los restos del poblado musealizado y el Centro de Interpretación.

2.– 2. eremua. La Hoya Herrixka babesteko eremua.

2.– Zona 2. Entorno de protección del poblado de La Hoya.

Hauek dira 2. eremuaren mugak: 1. eremuaren mugaketa-lerroa, eta ondoren zehazten diren mugak. Iparraldean, inguruaren mugak bat egiten du Errotarien Bidearekiko mugakide diren partzelen iparraldeko mugarekin: 472. partzelaren ipar-mendebaldeko erpinetik hasi, eta 471, 470, 469, 436, 437, 814, 440 eta 441. partzeletatik pasatuz. 441. partzelaren ipar-ekialdeko erpinetik, mugak hegoalderantz egiten du, eta 441, 811, 433, 430, 429, 428, 810, 422, 421 eta 420. partzelen ekialdeko mugatik doa, hegoalderantz. 420. partzelaren hegoaldeko erpinera iristean, Interpretazio Zentrora sartzeko aldaparen hasierarekin eta La Hoya Herrixkako museo-eremuarekin bat etorriz, mendebalderantz egiten du, 483, 484, 485, 486, 818 eta 490. partzelen hegoaldeko mugan. 490. partzelaren hego-mendebaldeko erpinetik, iparralderantz egiten du bira, eta bere mugak bat egiten du 490, 489, 488, 819, 820, 473 eta 822. partzelen mendebaldeko mugarekin, eta, berriz ere, 472. partzelara iristen da, non Errotarien Bidearekin egiten baitugu topo, eremu arkeologikoaren iparraldeko mugarekin bat eginez.

El ámbito de la Zona 2 viene delimitado por la línea de delimitación de la Zona 1 y los límites que se detallan a continuación. Al norte, el límite del entorno coincide con la linde norte de las parcelas colindantes al Camino de los Molineros: desde el vértice noroeste de la parcela 472, pasando por la 471, 470, 469, 436, 437, 814, 440 y 441. Desde el vértice noreste de la parcela 441 el límite torna hacia el sur, discurriendo por la linde este de las parcelas 441, 811, 433, 430, 429, 428, 810, 422, 421 y 420 hacia el sur. Al llegar al vértice sur de la parcela 420, coincidiendo con el arranque de la cuesta de acceso al Centro de Interpretación y la zona musealizada del Poblado de La Hoya, vira hacia el oeste siguiendo la linde sur de las parcelas 483, 484, 485, 486, 818 y 490. Desde el vértice suroeste de la parcela 490 gira hacia el norte, coincidiendo su límite con la linde oeste de las parcelas 490, 489, 488, 819, 820, 473, 822 y de nuevo llegar a la 472, donde nos encontramos con el Camino de los Molineros coincidente con el límite norte de la zona arqueológica.

2.– 1. Eremuaren babes-araubide berezia.

2.– Régimen de protección particular de la Zona 1.

1.– Irizpide orokorra.

1.– Criterio General.

Eremu arkeologiko honen babes-maila bereziarekin bat etorrita, eremu honetan jarraitu beharreko irizpidea da ez baimentzea aztarnategi arkeologikoa arriskuan jarri edo honda dezakeen erabilerarik eta jarduerarik: ez soilik higiezinen hondarrak suntsitzeari dagokionez (ikusteko moduan daudenak nahiz lurpean ezkutatuta daudenak), baizik eta baita gordailu arkeologikoaren ordena historikoa eralda dezakeen edozein jarduera ere.

De acuerdo con el nivel de protección especial de esta zona arqueológica, el criterio a seguir en esta zona es el de no permitir ningún uso y actividad que pueda poner en peligro o deteriorar el yacimiento arqueológico, no solo en lo que a destrucción de restos de inmuebles se refiere (tanto los hoy apreciables como los que permanecen ocultos en el subsuelo), sino también, cualquier actuación que suponga la alteración del orden histórico del depósito arqueológico.

2.– Baimendutako erabilerak.

2.– Usos permitidos.

Lehen adierazitakoaren arabera, eremu horretan baimendutako erabilerak zientifikoak eta kulturalak izango dira soilik.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en esta zona los usos permitidos serán exclusivamente científicos y culturales.

Babes-araubide honetan zehazten diren erabilerak eta jarduerak baino ez dira onartuko. Ondorengo arauetan adierazten ez diren erabilera eta jarduera guztiak bateraezinak izango dira emandako babesarekin.

Únicamente se permitirán los usos y actividades definidos en el presente régimen de protección. Se consideran incompatibles con la protección otorgada aquellos usos y actividades no indicados en los preceptos siguientes.

3.– Baimendutako esku-hartzeen erregimena.

3.– Régimen de las intervenciones permitidas.

Planteatutako esku-hartzeak soilik izango dira ingurua finkatzekoak, kontserbatzekoak eta/ edo zaharberritzekoak, eta balioa ematera bideratutakoak, bai eta Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 64. artikuluan aipatutakoak ere.

Los tipos de intervención planteados serán únicamente el de la consolidación, conservación y/o restauración y los encaminados a su puesta en valor, así como las referidas en el artículo 64 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco.

Irizpide orokorraren arabera baimendutako esku-hartzeak jarraian adierazten den moduan ulertu beharko dira, eta, nolanahi ere, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 34. artikuluan (bereziki 1., 4. eta 5. apartatuetan) eta 35., 37. eta 38.3 artikuluetan ezarritakoa errespetatu beharko da artikulu horietan, eremu arkeologikoetan esku-hartzeak egiteko irizpideak eta baldintzak ezartzen dira:

Las intervenciones permitidas atendiendo al criterio general deberán ser entendidas siempre de la forma que sigue y, en todo caso, respetar lo preceptuado en los artículos 34 (en especial los apartados 1, 4 y 5), 35, 37 y 38.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, donde se establecen los criterios y los requisitos para la realización de intervenciones en zonas arqueológicas:

1) Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 64. artikuluan aipatutako esku-hartze arkeologikoak.

1) Intervenciones arqueológicas referidas en el artículo 64 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Ezinbestekoa da aurrez pentsatutako plan baten bidez lan egitea, eta aurki daitezkeen hondakinen gaineko jarduketa-aurreikuspenak jasotzea plan horretan.

Es imprescindible que las mismas sean llevadas a cabo mediante un plan preconcebido que incluya las previsiones de actuación sobre los restos susceptibles de ser localizados.

2) Zaharberritzea.

2) Restauración.

Zaharberritze-lanak egiteko, zaharberritu nahi denari buruzko azterketa zehatza egin beharko da, horretarako metodologia arkeologikoa aplikatuz. Azterlan horrek multzoaren berreraikuntza zehatza eta balioztatzea ziurtatuko duten oinarriak eta irizpideak ezarri beharko ditu, haren eraikuntza- eta okupazio-historiaren arabera (azterketa eta ikerketa horren emaitza gisa). Gainera, ez du kanpoko irizpiderik ezarriko.

La restauración requiere siempre de un estudio detallado de aquello que se pretenda restaurar, a través de la aplicación de la metodología arqueológica. Ese estudio deberá sentar las bases y establecer los criterios que aseguren la fiel reconstrucción y puesta en valor del conjunto, de acuerdo a su historia constructiva y de ocupación (resultado de tal análisis e investigación), evitando imponer criterios ajenos al mismo.

Interes eta kontserbazio-maila handia duten aztarnategi-zatiak zaharberrituko dira, horien azterketa arkeologikoa amaitu ondoren.

Se llevará a cabo la restauración de aquellas partes del yacimiento que presenten elevado interés e importante grado de conservación, una vez se haya finalizado el estudio arqueológico de las mismas.

Zaharberritze-prozesu oro aztarnategiari balioa emateko programa global baten barruan sartuko da. Horretarako, gaian adituak diren pertsonak egongo dira zuzendaritza-taldean, eta horien artean arkeologia-arloko profesionalak, erabakigarriak izango direnak jarduerak arautuko dituzten irizpideak ezartzeko orduan, hondakinak modu fidelean berreraikitzeari dagokionez.

Cualquier proceso de restauración se integrará dentro de un programa global de puesta en valor del yacimiento. Para ello, se deberá contar en el equipo director con especialistas en la materia, contando entre ellos con profesionales de la arqueología, quienes serán determinantes a la hora de establecer los criterios que rijan las actuaciones en lo que se refiere a la reconstrucción fiel de los restos.

Erabilitako teknikak eta materialak edozein direla ere, bermatuta geratuko da horien bitartez aztarnategian aplikatutako tratamenduak itzulgarriak izango direla, eta ez dela horien aztarnarik geratuko.

Las técnicas y materiales utilizados garantizarán que cualquier tratamiento aplicado sobre el yacimiento tenga carácter reversible, sin que quede huella del mismo.

Multzoko parteren bat apurtzen bada, berreraiki ahal izango da, baldin eta hori egitea beharrezkotzat jotzen bada multzoa ulertu eta interpretatzeko; hala ere, berreraikitze-mailak ez du multzoaren ikuspegia menderatuko. Nolanahi ere, berreraikuntzak fidela izan beharko du jatorrizko egiturarekiko, azterketa arkeologikoak ezarritako jarraibideen arabera. Hain zuzen ere, azterketa horrek berreraiki beharreko zatiari buruzko informazio zehatza eta sinesgarria eman beharko du, bai eta horretarako irizpideak ere. Ahal dela, jatorrizko materialak berrerabiliko dira, edo, bestela, jatorrizkoak galduz gero, kolorez, formaz, egituraz eta abarrez antzekoak diren materialak. Hala ere, jatorrizko egituraren zatia eta berreraikia argi bereiztea izango da errespetatu beharreko arau nagusia.

Se podrá llevar a cabo la reconstrucción de partes del conjunto destruidas, siempre que se entienda preciso para la lectura e interpretación del mismo, evitando, sin embargo, que el grado de reconstrucción sea tal que domine la visión del mismo. En cualquier caso, esta reconstrucción deberá ser fiel a su estructura originaria, de acuerdo a las pautas marcadas por el estudio arqueológico, que deberá proporcionar información precisa y fehaciente y criterios sobre la parte a reconstruir. Se procurará reutilizar los materiales originales o, en caso de pérdida, materiales que se asemejen a ellos en color, forma, textura etc. Sin embargo, la regla principal a respetar será la de establecer una clara diferenciación entre la parte de la estructura original y la reconstruida.

3) Finkapena eta kontserbazioa.

3) Consolidación y conservación.

Aztarnategi arkeologikoetako egiturak, materialak eta abar (harresia, eraispeneko elementuak, hobia, betegarria, bizitokietako egituren hondarrak, hormak, zutoin-zuloak, materialak eta abar) babesteko egiten diren jarduketa, tratamendu eta esku-hartzerik berehalakoenak dira, aipatutako elementuak finkatzeko eta sendotzeko egiten direnak, ez daitezen hondatu, hobeto ikus daitezen, eta beraiei buruzko ulermena eta zabalkundea ahalbidetu dadin. Batez ere, ikuspuntu historiko-arkeologikotik esanguratsuak diren egiturei aplikatuko zaie.

Son aquellas actuaciones, tratamientos e intervenciones más inmediatas encaminadas a la preservación de las estructuras, materiales, etc. de los yacimientos arqueológicos (muralla, derrumbe, foso, relleno, restos de las estructuras de habitación, muros, agujeros de poste, materiales, etc.), fortaleciéndolos y asegurando su solidez, evitando así su deterioro y contribuyendo a mejorar su visibilidad y facilitar su entendimiento y difusión. Se aplicará principalmente sobre aquellas estructuras que presenten relevancia desde el punto de vista histórico-arqueológico.

Finkapenerako eta kontserbaziorako programak sustatu beharko dira, aztarnategian egin beharreko jarduerak artikulatzeko. Modu horretan, aztarnategia zainduta egongo dela bermatuko da, babes-araubide honen babespeko edozein jarduera egiten den bitartean eta egin ondoren.

Deberán promoverse programas de consolidación y conservación en los que se articulen las actividades a llevar a cabo en el yacimiento, tal que aseguren la preservación del yacimiento durante y después de ser sometidos a cualquier actividad al amparo de este régimen de protección.

Programa horiek Arabako Foru Aldundiko kultura-ondarearen arloan eskumena duen sailak artikulatu beharko ditu, arkeologiako profesionalen aholkularitzarekin betiere. Era berean, prozesu horiek itzulgarriak izango dira beti.

Estos programas deberán ser articulados por el departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Álava, contando siempre con la asesoría de profesionales de la arqueología. Igualmente, estos procesos deberán ser siempre reversibles.

Nolanahi ere, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 68.2 artikuluaren arabera, finkatzeko, zaharberritzeko edo balioa emateko proiektu orok Arabako Foru Aldundiaren baimena izan beharko du.

En cualquier caso, de acuerdo al artículo 68.2, de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, todo proyecto de consolidación, restauración o puesta en valor deberá contar con la autorización de la Diputación Foral de Álava.

4.– Jarduera kulturalak eta aztarnategiaren zabalkundea.

4.– De las actividades de carácter cultural y la difusión del yacimiento.

Jarduera kulturalak garatu eta sustatu ahal izango dira leku hori eta bertako ondarearen balioaren zabalkundea egiteko eta ezagutarazteko, baldin eta jarduera horiek bateragarriak badira aztarnategiko hondakinak kontserbatzearekin.

Se podrán desarrollar y promover aquellas actividades de carácter cultural tendentes a la difusión y conocimiento del lugar y sus valores patrimoniales, siempre que sean compatibles con la conservación de los restos del yacimiento.

1. eremuaren mugen barruan egin beharreko jarduera kultural horietako edozein Arabako Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen sailak sustatzen ez duenean, aldez aurretik Arabako Foru Aldundian arkeologiaren arloan eskumena duen organoaren baimena beharko da, ziurtatu ahal izateko jarduera hori bateragarria dela aztarnategiaren kontserbazioarekin.

Cualquiera de estas actividades culturales a desarrollar dentro de los límites de la zona 1, cuando no sea promovida por departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Álava, requerirá previa autorización del órgano competente en arqueología de la Diputación Foral de Álava, con el fin de asegurar su compatibilidad con la conservación del yacimiento.

5.– Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta jarduera baimenduak.

5.– De los usos y actividades constructivos e instalaciones permitidas.

Eraikuntza arloko erabilera eta jarduerei dagokienez, soil-soilik baimenduko dira ingurua babestea helburu dutenak, bai eta ikerketa edota zabalkunde kulturalerako bideratuta dauden eta horretarako beharrezkotzat jotzen diren eraikinak eta instalazioak ere (esate baterako, Interpretazio Zentroaren eraikina).

Únicamente se autorizarán los usos y actividades constructivas que vayan dirigidas a la protección del propio espacio y aquellas edificaciones e instalaciones que estén destinadas y se entiendan precisas para la investigación y/o difusión cultural, como es el actual edificio que alberga el Centro de Interpretación.

Eraikin horretako instalazioak kontserbatzeko, birmoldatzeko, hobetzeko edo berritzeko egiten diren esku-hartzeek eraginen bat baldin badute eraikin horren zorupean edo museoaren gainerako esparruan, azterketa arkeologikoa egin beharko da aldez aurretik, eta Arabako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloko eskumena duen organoak baimendu beharko ditu aipatutako esku-hartzeak.

Cualquier intervención de conservación, remodelación, mejora o renovación de instalaciones en dicho edificio que afecte a su subsuelo o al del resto del recinto musealizado deberá contar con un estudio arqueológico previo y ser autorizada por el órgano competente en materia de patrimonio arqueológico de la Diputación Foral de Álava.

3.– 2. Eremuaren babes-araubide berezia.

3.– Régimen de protección particular de la Zona 2.

1.– Irizpide orokorra.

1.– Criterio general.

Eremu honetan jarraitu beharreko irizpidea honako hau da: aztarnategiaren inguruko paisaiari kalte egin diezaioketen erabilerak eta jarduerak ez onartzea, edo kutsadura bisuala edo akustikoa sor dezakeen (eta, ondorioz, ingurua behatzeari eta inguruaz gozatzeari kalte egin diezaiokeen) elementurik ez instalatzea, bai eta lurpean egon daitezkeen hondar arkeologikoak kontrolik gabe suntsitzea saihestea ere.

El criterio a seguir en esta zona es el de no permitir ningún uso y actividad que pueda suponer menoscabo al contexto paisajístico del yacimiento o instalar elementos que supongan contaminación visual o acústica, afectando a su contemplación y disfrute, así como evitar la destrucción incontrolada de restos arqueológicos que puedan conservarse en el subsuelo.

2.– Erabilera eta jarduera baimenduak eta debekatuak.

2.– Usos y actividades permitidos y prohibidos.

1) Nekazaritza- eta abeltzaintza-arloko erabilera.

1) Del uso agrícola y ganadero.

Gaur egungo nekazaritza- eta abeltzaintza-arloko erabilera baimentzen da lurzoru urbanizaezinean.

Se permite el uso agrícola-ganadero actual en suelo no urbanizable.

Ezin da abeltzaintza-ustiategi intentsiborik ezarri.

No se permite la implantación de explotaciones ganaderas intensivas.

2) Industria-arloko erabilera.

2) Del uso industrial.

Debekatuta daude industria-arloko erabilera guztiak, baita upategiak ere, edozein neurritakoak direla ere.

Se prohíben todos los usos industriales, incluidas las bodegas, sea cual sea su tamaño.

3) Eraikuntza-arloko erabilerak eta jarduerak.

3) Del uso y actividades constructivas.

Debekatuta daude eraikuntza-arloko erabilerak eta jarduerak, honako helburu hauetakoak izan ezik: hornidura-, saneamendu-, elektrizitate- edo komunikazio-azpiegiturak lurpetik eraikitzea, bai eta 2. eremu honetan sartutako partzelei zerbitzua ematen dieten bideak konpontzea eta mantentzea ere.

Se prohíben los usos y actividades constructivas a excepción, de las que tengan por objeto la construcción soterrada de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, electricidad o comunicaciones, así como la reparación y mantenimiento de los caminos que den servicio a las parcelas incluidas dentro de esta zona 2.

Era berean, eraikin aurrefabrikatuak aldi baterako instalatzea onartzen da, betiere lurperatutako azpiegituretarako baimendutako proiektuak gauzatzearekin lotuta badaude edo, landa-lanak dituztelako, hala jokatzea eskatzen duten ikerketa-jarduerak egin behar badira. Dagokion obra edo jarduera amaitzen denean, aldi baterako eraikuntza horiek kendu egin beharko dira, eta okupatu dituzten lursailak jatorrizko egoerara itzuli beharko dira edo ingurumena lehengoratzeko tratamendua jaso beharko dute.

Igualmente, se admite la instalación temporal de construcciones prefabricadas que en todo caso estén vinculadas a la ejecución de proyectos autorizados de infraestructuras soterradas, así como actividades de investigación que lo requieran porque incluyan trabajos de campo. Una vez finalizada la obra o actividad que las haya motivado, estas construcciones temporales deberán ser retiradas y los terrenos que hayan ocupado deberán ser repuestos a su situación original o ser objeto de un tratamiento de restauración ambiental.

4) Bideen erabilera.

4) Del uso de los caminos.

Partzeletara sartu beharra duten ibilgailuen zirkulazioa onartzen da, baldin eta 2. eremuan dauden bideek zerbitzua ematen badie partzela horiei.

Se permite la circulación de los vehículos que necesiten acceder a las parcelas a las que dan servicio los caminos incluidos en la zona 2.

5) Aldez aurreko baimenak eta gainjarritako baldintzak.

5) De las autorizaciones previas y condicionantes superpuestos.

60 cm-ko sakonerako edo gehiagoko lurrak hondeatu edo mugitu beharra eskatzen duten lanak (lur-iraulketak, lurpe-lanketak edo bestelakoak) dituzten nekazaritza-jarduerek, babes-araubide honen arabera baimendutako edozein eraikuntza-jardueraren kasuan bezala, Arabako Foru Aldundian arkeologia-ondarearen arloko eskumena duen organoaren aldez aurreko baimena beharko dute, eta organo horren aurrean proiektu arkeologiko bat aurkeztu beharko da, eska daitezkeen gainerako administrazio-baimenak eta hirigintza-lizentziak eman aurretik.

Las actividades agrícolas que requieran trabajos de desfonde, subsolado o cualquier otra labor que requiera la excavación o remoción de tierras con una profundidad igual o superior a 60 cm, lo mismo que cualquiera de las actividades constructivas permitidas de acuerdo con este régimen de protección, requerirán la autorización previa del órgano competente en materia de patrimonio arqueológico de la Diputación Foral de Álava, ante el que deberá presentarse un proyecto arqueológico, con carácter previo a la concesión del resto de autorizaciones administrativas y licencias urbanísticas que puedan requerir.

Edozein esku-hartze arkeologiko amaitzen denean, agerian geratutako egiturak eta hondar higiezinak euren ingurunean integratzea sustatuko da, eta eraikuntzaren bideragarritasuna, kanalizazioa edo dena delakoa bateratu egingo da egitura horien kontserbazioarekin eta balioa ematearekin.

Finalizada cualquier intervención arqueológica, se promoverá la integración de las estructuras y restos inmuebles puestos al descubierto en el entorno en que se sitúan, haciendo compatible la viabilidad de la edificación, canalización o lo que fuere con la conservación y puesta en valor de dichas estructuras.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana