Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

54. zk., 2021eko martxoaren 16a, asteartea

N.º 54, martes 16 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1559
1559

AGINDUA, 2021eko martxoaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021ean kultura arloko profesionalei zuzendutako COVID-19 laguntzak arautu eta laguntzetarako deialdia egiten duena.

ORDEN de 9 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19, dirigidas a profesionales de la cultura, en el año 2021.

COVID-19 pandemiak aurrekaririk gabeko osasun-krisia eragin du mundu osoan, bai eta krisi ekonomikoa ere, jarduera-sektoreak geldiaraztearen eta moteltzearen ondorioz; izan ere, sektore horien behin betiko dimentsioak ez gara oraindik ezartzeko gai. Norbere burua babesteko-neurriak denboran luzatzeak eszenatoki berria erakusten du, eta zalantzazko etorkizuna, pandemia aurretik genuen normaltasunera itzultzeko zailtasun handiekin.

La pandemia COVID-19 ha generado en todo el mundo una crisis sanitaria sin precedentes, y una crisis económica derivada de la paralización y ralentización de los sectores de actividad, cuyas dimensiones definitivas aún no somos capaces de establecer. La prolongación en el tiempo de las medidas de autoprotección, dibujan un escenario nuevo, y un futuro incierto con grandes dificultades para volver a la normalidad que conocimos antes de la pandemia.

Osasun-alarma globalaren aurrean hartu behar izan diren neurriek bizitza sozial eta ekonomikoaren esparru guztiei eragiten badiete, kulturaren sektorean izan dituzten ondorioak bereziki kezkagarriak dira. Ekonomiaren hauskortasuna, lan- eta enpresa-egituren berezitasuna, jardueren aldizkakotasuna eta jarduerak gizartearen garapenean, dinamismoan eta nortasunean duen berebiziko garrantzia direla eta, beren-beregizko eta presazko neurriak hartu beharra dugu, ahal den neurrian, sormen-ehunari eusteko eta haren jarraipena eta jarduera bermatzeko.

Si el impacto negativo de las medidas que ha habido que adoptar ante la alarma sanitaria global afectan a todos los ámbitos de la vida social y económica, las consecuencias en el sector de la cultura son especialmente preocupantes. La fragilidad de su economía, la singularidad de sus estructuras laborales y empresariales, la intermitencia de sus actividades y la importancia vital de su actividad en el desarrollo, el dinamismo y la identidad de una sociedad obligan a adoptar medidas específicas y urgentes para asegurar, en la medida de lo posible, el sostenimiento del tejido creativo y garantizar su continuidad y su actividad.

Ildo horretan, 2020an izandako ezeztapenei gehitu zaien kontratazioaren dezelerazioak kalte ekonomikoak eragin dizkie kulturaren arloko profesional gehienei. Kulturaren Euskal Behatokiaren arabera, % 40,8 izan zen negozio-zifraren hasierako eragin negatiboa, enplegu-zifra % 40,3 jaitsi zen, eta etorkizuneko kontratazioak, berriz, % 80,4.

En este sentido, la desaceleración de la contratación añadido a las cancelaciones sufridas en 2020, suponen afecciones económicas para la mayor parte del colectivo de profesionales de la cultura. El Observatorio vasco de la cultura, cifró el impacto negativo inicial de la cifra de negocios en un 40,8 %, con un descenso en la cifra de empleo del 40,3 %, y futuras contrataciones afectadas en un 80,4 %.

Osasun-krisiaren aurrean 2021ean hartzen diren autobabes-neurriek kultura-sektoreak zifra negatiboak izaten jarraitzea ekar dezakete. Kultur jarduerari ezarritako mugak eragiten ari diren diru-galerak ehun hori nabarmen galtzea ekarriko du, eta galera hori nekez berreskuratu ahal izango datozen urteetan.

Las medidas de autoprotección que se adopten ante la crisis sanitaria durante el 2021 pueden suponer que el sector cultural siga manteniendo cifras negativas. La pérdida de ingresos que está provocando las limitaciones a la actividad cultural conllevarán a una pérdida sustancial de este tejido, difícilmente recuperable en los próximos años.

Merkatu-lehiakortasunari begira kultura-jarduerari 2021ean berriz noiz ekingo zaion ez jakiteak arriskuan jartzen du kulturan diharduten pertsona eta egitura profesionalek sorkuntza- eta berrikuntza proiektu berrietan inbertsioa handitzeko duten gaitasuna.

La incertidumbre sobre la fecha de reanudación en términos de competitividad de los mercados, de la actividad cultural en 2021, provocará que la capacidad de las personas y estructuras profesionales de la cultura para mantener y aumentar la inversión en nuevos proyectos de creación e innovación se vea seriamente comprometida.

Eusko Jaurlaritzak estaldura eman nahi die egoera horiei, jarduerari ezarritako mugek eragindako zuzeneko galera ekonomikoa arintzen laguntzeko eta egitura horiek behin betiko ixtera jotzea saihesteko ahal den neurrian.

Es voluntad del Gobierno Vasco dar una cobertura a estas situaciones, para contribuir a paliar la situación de pérdida económica directa producida por las limitaciones a la actividad, y evitar, en lo posible, que estas estructuras se vean abocadas a un cierre definitivo.

Horretarako, dirulaguntza bat ezartzen da, 2020an beren jarduerari, egiturei eta know how-ari eusteko diru-sarreretan jaitsierak izan dituzten pertsona autonomoei, enpresei eta kultura-arloko erakunde profesionalei laguntzeko. Horregatik proposatzen du Eusko Jaurlaritzak laguntza-ildo bat ezartzea, 2021ean kultura-jarduera ahalbidetzeko.

Para ello, se plantea una subvención que dé soporte a personas autónomas, empresas y entidades profesionales del ámbito cultural, que hayan sufrido descensos en sus ingresos en 2020, en el mantenimiento de su actividad, de sus estructuras y su know how. Es por ello por lo que el Gobierno vasco propone establecer una línea de ayudas para posibilitar la actividad cultural en 2021.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio, besteak beste, arte- eta kultura-jarduerei eta horien zabalkundeari buruzko eskumenak.

De conformidad con el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística, entre otras, las competencias relativas a las actividades artísticas y culturales y su difusión.

Bestalde, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuaren 12. artikuluak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak gauzatuko ditu honako arlo hautan: musika, arte eszenikak, liburua, ikus-entzunezkoak, ikusizko arteak eta kultura- eta sormen industriak.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística, corresponde a la Dirección de Promoción de la Cultura el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto en las áreas de música, artes escénicas, libro, audiovisual, artes visuales e industrias culturales y creativas.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan dirulaguntzen eta laguntzen arloan indarrean dagoen araudia jasota dago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina –EAEONALTB– Onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartzen den Erregelamenduan.

Asimismo, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de subvenciones y ayudas está contenida en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco –TRLPOHGPV–, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Deialdi hau Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2021eko otsailaren 18an onartu duen eta sailaren beraren webgunean (https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/saileko_planak_21_24/eu_def/adjuntos/Dirulaguntzen-URTEKO-plana-Plan-ANUAL-Subvenciones-PAS-2021.pdf argitaratua den Kultura eta Hizkuntza Politikako sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusia da eta baita Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailaren Urteko Dirulaguntzen Planean ere, 2021eko otsailaren 18an onartua eta Sailaren web gunean argitaratua: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/sail-plana/sailaren-dirulaguntzen-plan-estrategikoa-2021-2024/)

La presente convocatoria se halla prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el año 2021-2024, aprobado el 18 de febrero de 2021 por Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística y publicado en la web del citado Departamento, en https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/saileko_planak_21_24/eu_def/adjuntos/Dirulaguntzen-URTEKO-plana-Plan-ANUAL-Subvenciones-PAS-2021.pdf así como en el Plan Anual de Subvenciones, aprobado el 18 de febrero de 2021, publicado igualmente en la web del Departamento: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2021-2024/,

Eta, horren arabera,

Y, en su virtud

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Articulo 1.– Objeto de la convocatoria.

Agindu honen xedea da dirulaguntzak arautzea eta horietarako deialdia iragartzea, COVID-19 pandemiak sorturiko krisiaren eraginez diru-sarrerak murrizteagatik, 2021erako euren jarduera ekonomiko profesionalaren jarraitutasuna ezbaian ikusi duten EAEko kultura-sektoreko profesional autonomoek, enpresek eta entitate profesionalek kultura-jarduerarekin jarrai dezaten.

Es objeto de la presente Orden regular y convocar las subvenciones para la continuidad de la actividad cultural de las personas profesionales autónomas, empresas y entidades profesionales del sector cultural de Euskadi, que debido a la reducción de ingresos derivado de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 por la que hayan visto la continuidad de su actividad económica profesional comprometida para 2021.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Articulo 2.– Recursos económicos.

Deialdi honetan araututako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak 1.100.000 eurokoak dira guztira, 2021eko ekitaldiko ordainketa-kredituari dagozkio.

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a un total de 1.100.000 euros, correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2021.

3. artikulua.– Eskatzaileak.

Artículo 3.– Personas solicitantes.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izango dira beren jarduera ekonomikoa edo profesionala EAEko kultura profesional esparruan garatzen duten profesional autonomoak, enpresak eta erakunde profesionalak.

1.– Serán beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas profesionales autónomas, empresas y entidades profesionales, que desarrollen su actividad económica o profesional en el ámbito cultural profesional de la CAE.

2.– Deialdi honetan xedatutako ondorioetarako, jarduera ekonomikotzat hartuko da kultura-adierazpenei lotutako produktuak edo zerbitzuak sortzea, izaera profesional eta irabazi-asmokoak.

2.– Se entenderá por actividad económica, a los efectos dispuestos en esta convocatoria, la generación de productos o servicios vinculados a manifestaciones culturales, con carácter profesional y lucrativo.

Deialdi honen ondorioetarako, profesionaltasun-baldintza gertatuko da jarduera garatzen dutenek sektorean ezarritako hitzarmen edo erabilerekin bat datorren ordainsaria dutenean, eta inoiz ez lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa 2019ko ekitaldian.

La condición de profesionalidad, a los efectos de esta convocatoria, se producirá cuando aquellos que desarrollen la actividad tengan una remuneración acorde a los convenios o usos establecidos en el sector y nunca inferior al salario mínimo interprofesional.

Horiek horrela, deialdi honetatik kanpo geratuko dira elkarte amateur guztiak, baldin eta elkarte horietako kideek ez badute inolako ordainsaririk jasotzen, agiri bidez egiaztatuta, garatutako jarduerarengatik.

Por ello, quedarán excluidas de esta convocatoria todas aquellas asociaciones de carácter amateur, cuyos integrantes no reciben remuneración alguna, documentalmente acreditada para tal fin, por la actividad desarrollada.

Era berean, deialdi honen ondorioetarako, irabazizko izaera edo merkataritza-izaera izango du gutxienez 2019ko ekitaldian merkatuarekin bat datorren kontraprestazio ekonomikoa duen produktu- edo zerbitzu-sorkuntzak.

Asimismo, a los efectos de esta convocatoria, se le presumirá carácter lucrativo o comercial a aquella generación de producto o servicio que tenga una contraprestación económica acorde al mercado al menos durante el ejercicio 2019.

3.– Deialdi honetan xedatutakoaren ondorioetarako, kultura sektoreko alderdi hauek baino ez dira aintzat hartuko: sorkuntza, ekoizpena, erakustea, profesionalak prestatzea eta/edo zaintzea, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera horretan aritzeko legez eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte eta honako tipologia hauetakoren baten sartzen badira: arte eszenikoak, ikusizko arteak, arkeologia, ikus-entzunezkoak, bertsolaritza, bitartekaritza eta/edo kultura aholkularitza/kontsultoretza, liburua eta literatura, musika eta ondarea.

3.– A los efectos de lo dispuesto en esta convocatoria, se considerarán solo aquellos aspectos del sector de la cultura vinculados a la creación, producción, exhibición, formación de profesionales y/o conservación, que cumpliendo los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de la misma en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se encuadren en alguna de las tipologías siguientes: artes escénicas, artes visuales, arqueología, audiovisual, bertsolarismo, mediación y/o asesoramiento/consultoría cultural, libro y literatura, ilustración, música o patrimonio.

4.– Kanpoan geratuko dira kulturaren sektorean txikizkako merkatura bideratutako jarduerak egiten dituzten erakundeak (liburu-dendak, musika-dendak eta zinema-aretoak), baita prestakuntzaren esparruan kulturaren profesionalei zuzenduta ez daudenak ere. Halaber, berariaz kanpo geratzen dira kirol-, aisialdi-, astialdi-, ostalaritza- edo turismo-jarduerak.

4.– Quedan excluidas aquellas entidades que lleven a cabo actividades dirigidas a la comercialización minorista (librerías, tiendas de música y salas de cine) en el sector de la cultura, así como aquellas que dentro del ámbito de la formación no estén dirigidas a profesionales de la cultura. Asimismo, quedan expresamente excluidas aquellas actividades de carácter deportivo, ocio, tiempo libre, hostelería o turísticas.

5.– Nolanahi ere, kanpoan geratuko dira, halaber, enpresa publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak, bai eta administrazio publikoek gehiengoz izendatutako pertsonek edo haien kide direnek osatutako organo gorena dutenak ere.

5.– En cualquier caso, también quedarán excluidas las empresas públicas y entidades de derecho público, así como aquellas cuyo órgano máximo esté compuesto por personas mayoritariamente designadas por las Administraciones Públicas o formen parte de las mismas.

6.– Era berean, kanpoan geratuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko eta 2021eko ekitaldietako Aurrekontu Orokorretan laguntza izendunekin agertzen diren erakundeak.

6.– Asimismo, quedan excluidas aquellas entidades que figuren con ayudas nominativas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

4. artikulua.– Onuradun izateko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

1.– Onuradunek honako hauek bete beharko dituzte:

1.– Las personas beneficiarias deberán cumplir:

a) 2020ko fakturazioa, gutxienez % 70ean, Agindu honen 3.3 artikuluan adierazitako jarduera batekoa edo batzuetakoa izatea.

a) Que la facturación del 2020 provenga, por lo menos en un 70 %, de una o varias de las actividades señaladas en el artículo 3.3 de la presente Orden.

b) Eskaera egiten den unean eta dirulaguntza justifikatzen den unean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan eta Gizarte Segurantzan alta emanda egotea, eta hala dagokionean, dagozkion erregistroetan.

b) Estar dado de alta en IAE y en la Seguridad Social, y cuando así corresponda, en los registros correspondientes, en el momento de la solicitud, así como en el de la justificación de la subvención.

c) Agindu honen 3.3 artikuluan jasoetako jardueretako bat izatea gizarte-jardueraren edo -helburuaren xedea.

c) Tener como objeto de actividad o fin social el desarrollo de alguna de las actividades recogidas en el artículo 3.3 de la presente Orden.

d) 2020ko fakturazioak % 20ko edo gehiagoko murrizketa izatea 2019ko ekitaldiarekiko, COVID-19 pandemiak eragindako krisiaren ondorioz.

d) Que la facturación del 2020 haya sufrido una reducción igual o superior al 20 % respecto al ejercicio 2019, como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19.

e) EAEn establezimendu iraunkorra izatea.

e) Poseer establecimiento permanente en la CAE.

2.– Erakunde onuradunei dirulaguntza horiek emateko, eta, bidezko denean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta izatea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dauzkaten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura oro.

2.– La concesión, y en su caso, el pago de las ayudas a las entidades o personas beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halla todavía en tramitación.

3.– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako gaitasun gabetu duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik gertatutakoak barne.

3.– No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai eta itzulketa-betebeharrak ere.

4.– Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro.

5.– Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako gainerako egoeretan, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

5.– No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de persona beneficiaria de subvenciones.

5. artikulua.– Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.

Artículo 5.– Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabetekoa izango da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona juridikoek modu elektronikoan aurkeztu beharko dituzte eskabideak.

2.– Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes de forma electrónica.

3.– Pertsona fisikoek aurrez-aurre zein modu elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

3.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean zerbitzuko bulegoetan nahita nahiez aldez aurreko hitzorduaz aurkeztuko dira https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean edo aurretiazko hitzordua eskatzeko edo ezeztatzeko beren-beregi jarritako 945 019000 telefonoaren bide, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusita gainerakoez bat.

– Canal presencial: las solicitudes en el Servicio Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos, establecimientos y dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Elektronikoki: euskadi.eus Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 4. atalean adierazten den helbidean.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00. euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo.

– Eskaera egiteko eta dokumentuak aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta.

– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

4.– Eskabideak aurkezteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora jo beharko da (euskadi.eus), atal honetan adierazitako helbideen bidez edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro elektronikoen bidez.

4.– Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en este apartado o en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabide-inprimakia eta izapideak egiteko zehaztapenak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1200101

El formulario de solicitud junto con las especificaciones sobre como tramitar, las declaraciones responsables y, demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: www.euskadi.eus/servicios/1200101

Eskabidearen ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://euskadi.eus/mikarpeta; bertan daude eskuragarri bide elektronikoz izapidetzeko zehaztapenak.

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://euskadi.eus/micarpeta en la que están disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartutako bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

5.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentran accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

6.– Izapidetze elektronikoa Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan aldez aurretik inskribatutako ordezkariaren bidez egin ahal izango da, helbide honen bidez https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

6.– La tramitación electrónica podrá realizarse a través de representante previamente inscrito en el Registro de representantes del Gobierno Vasco a través de la dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

7.– Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean zein bestean aurkeztu ahal izango dituzte beren eskaera eta hari atxikitako dokumentazioa. Halaber, eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, Euskararen Erabilpena Arautzen duen 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeko 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duten moduan.

7.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

8.– Junto con el impreso de solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

– Eratze-eskritura eguneratua eta/edo estatutuak edo autonomoetako alta, kultura-jarduera jasotzen dutenak. Pertsona juridikoak izanez gero: Administrazio honetako erregistroetan inskribatutako entitateek eskaeran zein erregistrotan den inskribaturik adierazi behar izango dute eta ez da beharrezkoa izango horren inguruko dokumentazioa aurkeztea. Beste administrazioetako erregistroetan inskribatutako entitateek egiaztatu egin beharko dute sortze-eskritura eta estatutuak aurkeztuta eta dagozkien erregistro publikoetan izena emanda daudela egiaztatzen duen agiriaren bitartez.

– Escritura actualizada de constitución y/o Estatutos o alta en autónomos, donde conste la actividad cultural. Cuando se trate de personas jurídicas: las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de la inscripción. Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondiente.

– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluarekin bat etorriz, interesdunak eskubidea dute ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku diren edo beste edozein Administraziok egindakoak diren eskatutako agiriak. Horrela, haien kontsulta eta ateratzea Administrazioak egin ahal izango du, pertsona fisikoen kasuan interesdunak aurka egin ez badu behintzat.

– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo oposición expresa de las personas físicas.

– Erakundearen izenean diharduenaren legezko ordezkaritza-ahalordea.

– Poder de representación legal de quien actúa en nombre de la entidad.

– Profesional autonomoaren IFZ, enpresa edo erakunde profesionalaren IFK eta, elkarteen kasuan, Eusko Jaurlaritzaren edo antzeko erakundearen Elkarteen Erregistroko inskripzio-ziurtagiria.

– El NIF de la persona profesional autónoma, CIF de la empresa o entidad profesional y en el caso de las asociaciones certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco u organismo asimilado.

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta efektiboa izatea.

– Alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas.

– Dagokion Ogasunak konpultsatutako eredua, 2019ko eta 2020ko ekitaldiei dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zergarena eta II. eranskina. Zerga horretatik salbuetsi izana behar bezala egiaztatuz gero, 2019ko eta 2020ko fakturazioa egiaztatuko da zuzenbidean onartutako bitarteko publikoen bidez (sozietateen gaineko zerga, enpresa-jardueraren gaineko zerga, etab.).

– Modelo compulsado por la Hacienda correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 y Anexo II. En caso de acreditar debidamente la exoneración de este impuesto, se acreditará la facturación 2019 y 2020 por aquellos medios públicos admitidos en derecho (impuesto sobre sociedades, impuesto de actividad empresarial, etc.).

– Berariazko adierazpen baten bidez, COVID-19 delakotik eratorritako egoerako ekonomikoa arintzera bideratutako dirulaguntzak, laguntzak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratu direla jakinaraziko da, edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik, 2020 eta 2021eko ekitaldietan (I. eranskina).

– Mediante declaración expresa se comunicará la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas u otros recursos destinados a paliar la situación económica generada por la COVID-19, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados, durante el ejercicio 2020 y 2021 (Anexo I).

– Halaber, eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela laguntza hauek jasotzeko indarrean den araudian ezarritako eskakizunak.

– Asimismo, la persona solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que la acompaña, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

– Erantzukizunpeko adierazpenean jasotako alderdiak baliozkotzeko egokitzat jotzen den beste edozein agiri eskatu ahal izango da.

Podrá solicitarse cualquier otra documentación que se estime oportuna para la validación de los aspectos recogidos en la declaración responsable.

9.– Profesional autonomoaren IFZ, enpresa edo erakunde profesionalaren IFK, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, Jarduera Ekonomikoaren Zerga eta Autonomoen Alta betetzen direla egiaztatzen duten ziurtagiriak automatikoki egiaztatuko ditu organo kudeatzaileak, elkarreragingarritasunaren bidez, dirulaguntza esleitu zein ordainketa egin aurretik. Hala ere, pertsona edo erakunde eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio aurka egiaztapen horri, eta hala egitera izaera hori egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu behar izango ditu.

9.– El NIF de la persona profesional autónoma, CIF de la empresa o entidad profesional, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, el Impuesto de Actividades Económicas y el alta de autónomos se verificará automáticamente, mediante la interoperabilidad, por el órgano gestor, con anterioridad a la adjudicación de la subvención y a la realización del pago. No obstante, la persona o entidad solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar los certificados actualizados que acrediten esta condición.

10.– Eskabideak aurkezteak deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak berariaz eta formalki onartu direla adierazten du, inpugnaziorako bidea itxi gabe.

10.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria, sin perjuicio de que puedan ser objeto de impugnación.

6.– artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 6.– Subsanación de defectos.

1.– Eskabideak izapidera onartzeko agiriak falta direla edota agirietan akats formalak dituela hautemanez gero, orobat hura baloratzeko aipatutako agiriei akatsik antzemanez gero, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari, beharrezko agiriak aurkez ditzan edo hautemandako akatsak zuzen ditzan; horrekin batera, ohartarazi egingo zaio hala egin ezean eskabidean atzera egin duela edo izapide horretarako eskubidea galdu duela ulertuko dela, eta horren berri ebazpen bidez jakinaraziko zaio.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Enpresak eta entitate profesionalek eskabidea aurrez aurre aurkezten badute, administrazio publikoek interesdunari zuzen dezala eta kanal elektronikoaren bidez egin dezala eskatuko diote. Ondorio horietarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-datatzat. Horretarako, zuzenketa egin zeneko eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-eguntzat.

2.– Si las empresas y entidades profesionales presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantía de la ayuda.

1.– Agindu honetan jasotako laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez gauzatuko dira.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Orden se materializarán a través de subvenciones no reintegrables.

2.– Dirulaguntza kalkulatzeko, 2019ko eta 2020ko ekitaldien arteko fakturazio-aldea hartuko da erreferentziatzat, eta 2020ko fakturazioa edo diru-sarrerak 2019ko diru-sarrerekin alderatuz % 20 edo gehiago murriztu direla frogatzen duten eskabideak baino ez dira aintzat hartuko.

2.– Para el cálculo de la subvención, se tomará como referencia la diferencia de facturación entre los ejercicios 2019 y 2020, admitiéndose solo aquellas solicitudes que demuestren una minoración de ingresos en facturación del 2020 respecto al 2019 igual o superior al 20 %.

3.– Onuradunari eman beharreko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 2019-2020 urteen arteko fakturazio-aldearen % 50era artekoa izango da, eta gehienez 30.000 eurokoa.

3.– La cuantía máxima de la ayuda a conceder a la persona beneficiaria será de hasta el 50 % de la diferencia de facturación entre los años 2019-2020, con un máximo 30.000 euros.

8. artikulua.– Prozeduraren kudeaketa.

Artículo 8.– Gestión del procedimiento.

1.– Prozedura izapidetzeko organo arduraduna Kultura Sustatzeko zuzendaria izango da, eta ebazteko organo eskuduna Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.

1.– El órgano responsable para la tramitación del procedimiento será la Directora de Promoción de la Cultural, y el órgano competente para resolver será el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

2.– Deialdi honen kontura ematen diren dirulaguntzak prozedura honen arabera emango dira: garaiz eta behar bezala egindako eskabide guztiak hartuko dira aintzat.

2.– Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán conforme al siguiente procedimiento: se tomarán en cuenta todas las solicitudes formuladas en tiempo y forma.

Aurreikusitako diru-zuzkidura osoa banatuko da eskatzaile guztien artean diru-zuzkidura agortu arte, artikuluetan jasotako mugak aplikatuta.

Se distribuirá el total de recursos previstos entre todos los solicitantes admitidos hasta agotar la dotación económica, aplicando los límites recogidos en el articulado.

Aurreikusitako zuzkidura agortzen bada eta laguntzak ez baditu eskabide guztiak hartzen, proportzionalki aplikatutako ehunekoan murriztuko da, eskabide guztiak estali arte.

En caso de que se agote la dotación prevista sin que la ayuda alcance a todas las solicitudes, se reducirá el porcentaje aplicado proporcionalmente, hasta cubrir todas las solicitudes.

Era berean, hasieran aurreikusitako kreditua osorik exekutatzen ez bada, 2019-2020 urteen arteko fakturazio-aldearen % 60raino igo ahal izango da laguntzaren ehunekoa eta gehienez ere 40.000 eurora arte.

Asimismo, si el crédito previsto inicialmente no se ejecutara en su totalidad, el porcentaje de ayuda se podrá incrementar hasta el 60 % de la diferencia de facturación entre los años 2019-2020, con un máximo de 40.000 euros.

3.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, gehienez ere hiru hilabeteko epean, agindu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera. Jakinarazpen hori gorabehera, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, APAPELen 45.1.b) artikuluan jasotakoa betetzeko. 39/2015 Legearen 41.7 artikuluan ezarritakoaren arabera lehenik egin den jakinarazpenaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat.

3.– La resolución se notificarán individualmente a las personas interesadas en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden. Independientemente de esta notificación, la resolución se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco en cumplimiento de lo recogido en el artículo 45.1.b) de la LPACAP. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar de acuerdo a lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015.

4.– Epe hori igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunek ezetsitzat joko dituzte beren helburuak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren ondorioetarako, baina horrek ez du eragozten Administrazioak berariaz ebazteko duen betebeharra.

4.– Transcurrido el plazo indicado sin que se haya notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones, a los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

5.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke organo horri, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– La Resolución del Consejero de Cultura y Política Lingüística pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

6.– Ebazpenak deialdi honen babesean emandako laguntzen erakunde onuradunen zerrenda jasoko du, emandako zenbatekoak adierazita, bai eta ezetsitako eskabideak ere, horren zergatia zehaztuta.

6.– La Resolución contendrá la relación de entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria, con expresión de las cuantías otorgadas, así como aquellas que se hayan desestimado indicando la razón de esta.

9.– artikulua.– Dirulaguntza ordaintzeko era.

Artículo 9.– Forma de pago de la subvención.

1.– Dirulaguntza ordainketa bakarrean egingo zaie erakunde onuradunei, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hamar egun igaro ondoren.

1.– El abono de la subvención a las entidades beneficiarias se realizará mediante pago único una vez transcurridos diez días tras la fecha de recepción de la notificación de la resolución.

2.– Dirulaguntza onartutzat joko da, baldin eta jakinarazpena egin eta hamar eguneko epean interesdunak berariaz uko egiten ez badio.

2.– Se entenderá aceptada la subvención si en el plazo de diez días tras la notificación la persona interesada no la rechaza expresamente.

3.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko hirugarrenen erregistroan azaldu behar izango du.

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona beneficiaria deberá constar en el Registro de terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda.

Enpresa erregistratuta ez badago edo Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da (izapidetze elektronikora behartuta daudenek hala egin beharko dute), egoitza elektronikoan eskuragarri den zerbitzuaren bidez. Honako helbide hauek ditu, gaztelaniaz eta euskaraz: https://www.euskadi.eus/altaterceros eta https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

En caso de que la empresa no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y economía, El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente (las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer así) a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, cuyas direcciones en castellano y euskera son: https://www.euskadi.eus/altaterceros y https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

10. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 10.– Justificación de la ayuda.

1.– Laguntzen onuradunek 2021eko azaroaren 30era arteko epea dute aurkeztu beharko zuriketa aurkezteko.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas deberán presentar, hasta el 30 de noviembre de 2021 la justificación correspondiente.

a) 2021ean gutxienez 50 egunez kultura-jardueran aritu izana egiaztatu beharko dute. Era berean, justifikazioaren unean alta emanda egon beharko dute autonomoetan eta EJZn.

a) Deberán acreditar el haber ejercido la actividad cultural durante al menos 50 días en 2021. Asimismo, deberán estar dados de alta en autónomos e IAE en el momento de la justificación.

b) Elkarreragingarritasunaren bidez egiaztatuko da autonomoen eta EJZren alta 2021eko azaroaren 30a baino lehen.

b) Se comprobará mediante la interoperabilidad el alta en fecha de autónomos e IAE antes del 30 de noviembre de 2021.

2.– Dirulaguntza emateko baldintzak behar bezala justifikatu ezean, emandako dirulaguntza doitu egingo da, eta, hala badagokio, aldea itzuli behar izango da.

2.– En el caso de que no se justifiquen debidamente las condiciones por las que se otorgó la subvención, se procederá al ajuste de la subvención concedida, debiendo reintegrarse en su caso la diferencia.

11. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Onuradunen betebeharrak dira, oro har, azaroaren 11ko 1997ko Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1 eta 46. artikuluetan ezarritakoak, eta, bereziki, honako hauek:

Son obligaciones de las personas beneficiarias las que, con carácter general, se establecen en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1997, de 11 de noviembre, y en los artículos 14.1 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Laguntza esleitzea eta baliatzea dakarten betekizunak eta baldintzak betetzen direla justifikatzea, bai eta jarduera egin dela ere.

a) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión y disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea.

b) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Diruz lagundutako jardueren xedeari edo izaerari nabarmen eragiten dion edozein gorabeheraren berri ematea.

c) Comunicar cualquier eventualidad que afecte sustancialmente al objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozeduren berri ematea.

d) Comunicar los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos autónomos, Entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tramitación.

e) Jasotako laguntzen izaera publikoaren publizitatea egitea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 18.4 artikuluan ezarritako modu eta baldintzetan. Erakundearen dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan hizkera ez-sexista erabili beharko da, emakumeen aurkako bereizkeria edo estereotipo sexistak eragiten dituen edozein irudi saihestu beharko da, eta berdintasunaren, presentzia orekatuaren, aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta genero-rol eta -identitateen aniztasunaren aldeko irudia sustatu beharko da.

e) Dar publicidad del carácter público de las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en el artículo 18.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de la entidad deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

12. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 12.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da, beti ere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira. Baldintzak aldatzearen ondorioz dirulaguntza osorik edo zati bat itzuli behar bada, itzulketa-prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta Convocatoria para ser persona beneficiaria de las subvenciones. En el supuesto de que de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

13 artikulua.– Beste laguntza edo dirulaguntza batzuekiko bateragarritasunak.

Artículo 13.– Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako beste edozein administrazio edo entitate publiko zein pribatutik datozen dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideekin 3.6 artikuluan aurreikusitakoak izan ezik.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán compatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos que, teniendo el mismo fin, procedan de cualquier administración o ente público o privado a excepción de los supuestos previstos en el artículo 3.6.

Laguntzaren zenbatekoak, beste laguntza batzuekin batera, ezin izango du gainditu agindu honetan laguntza kalkulatzeko hartutako oinarria. Kasu horretan, agindu honen bidez emandako laguntzaren soberakinari dagokion kopurua murriztu egingo da.

El importe de la ayuda no podrá, en concurrencia con otras ayudas, superar la base del cálculo de la ayuda recogida en esta Orden. En tal caso, se minorará en la cantidad correspondiente al exceso de la ayuda concedida en virtud de la presente Orden.

Artículo 14.– Ez betetzea eta emandako dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 14.– Incumplimiento y reintegro de subvenciones concedidas.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, dagokion ebazpenaren bidez, jasotako zenbatekoak osorik edo zati batean itzultzeko betebeharra deklaratuko du, bai eta dirulaguntza ordaindu zenetik dagozkion berandutze-interesak ere, hargatik eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako ekintzak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, abenduaren 17ko 6. Dekretuaren bidez arautua). Aipatutako diru-zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– El Consejero de Cultura y Política Lingüística, mediante la correspondiente Resolución declarará, en su caso, la obligación de reintegrar total o parcialmente, las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan araututako itzulketa-prozedurari hasiera Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak emango dio, eta laguntzaren onuradunari jakinaraziko zaio, ez-betetzea eragin duten egitatea edo egitateak adieraziz eta hamabost eguneko epean egoki iritzitako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko eskatuz.

2.– El procedimiento de reintegro regulado en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, se iniciará por el Consejero de Cultura y Política Lingüística, y será comunicado a la persona beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko zenbateko hori edo gehikuntza baten ondoriozkoa, baldin eta aurrekontuak aldatzen badira indarreko legeen arabera onartuta. Aldaketarik eginez gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Estatu-laguntzei buruzko araudia betetzeari dagokionez, laguntza hau EBren aldi baterako bostgarren esparru-aldaketarekin bat dator (2021/C 34/06). Aldaketa hori ekonomia babesteko estatu-laguntzen neurriei buruzkoa da, egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan, eta enpresa eta pertsona autonomoei laguntzeko neurriei buruzkoa da, zuzeneko dirulaguntzetan, aurrerakin itzulgarrietan, abantaila fiskaletan, maileguen bermeetan eta maileguen interes-tasen hobarietan oinarrituta eta Europako Batzordeak 2021eko otsailaren 1ean onartu.

En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de estado, esta ayuda se configura de conformidad con la quinta modificación Marco Temporal de la UE (2021/C 34/06) relativo a las medidas de ayuda a empresas y personas autónomas consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea el 1 de febrero de 2021.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Datu pertsonalen babesari buruzko informazio-klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Eskatzaileen datu pertsonalak www.euskadi.eus/rgpd/1200101 izeneko tratamendu-jardueran erabili eta sartuko dira. Datu pertsonalen tratamendua honako hauetan ezarritakoaren arabera egingo da: datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datuen zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Los datos de carácter personal de las y los solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada www.euskadi.eus/rgpd/1200101. El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de los datos.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: 2021ean kultura-jarduera ahalbidetzeko dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestión de las subvenciones destinadas a posibilitar la actividad cultural en 2021.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (38/2003, azaroaren 17koa, Dirulaguntzen Lege Orokorra eta 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak: datu pertsonalak arlo horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Informazio gehigarria: datuak babesteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara: www.euskadi.eus/rgpd/1200101

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: www.euskadi.eus/rgpd/1200101

AZKEN XEDAPENEtaKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudian eta hura garatzen duen erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) aurreikusitako dirulaguntzen araubide juridikoa aplikatu behar zaio laguntza-programa honi. Horrek ez du galaraziko hauetan xedatutakoa: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko araubide orokorra arautzen duen eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan.

A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

AZKEN XEDAPENEtaKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENEtaKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana