Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

38. zk., 2021eko otsailaren 22a, astelehena

N.º 38, lunes 22 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
985
985

62/2021 DEKRETUA, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena.

DECRETO 62/2021, de 16 de febrero, de modificación del Decreto de constitución y organización del Centro Vasco de Control Lechero (CVCL).

Behi-, ardi- eta ahuntz-espezien ebaluazio genetikorako esne-errendimenduaren kontrol ofiziala arautzen duen apirilaren 8ko 368/2005 Errege Dekretuak (2005eko apirilaren 23ko BOE, 97. zenbakia) –maiatzaren 29ko 419/2015 Errege Dekretuak aldatu zuen– Estatuko lurralde osoan behi-, ardi- eta ahuntz-espezieen esne-errendimenduaren kontrol ofizialaren koordinazio eta funtzionamendurako oinarrizko arauak ezartzen ditu. Esnearen kontrol ofizialak esnetarako gaitasuna duten behi-, ardi- eta ahuntz-espezieen espezimen ugaltzaileen ebaluazio genetikoa egitea du xede, esne-ekoizpenak hobetzeko eta esne-abereen ustiategien errentagarritasun handiagoa lortzeko. Ekoiztutako esne-kantitatearen eta bere osagaien egiaztapen sistematikoan eta baliozko beste informazio batzuen bilketan datza kontrola, hain zuzen ere arraza ezberdinetarako onartutako aukeraketa-eskemetan gehitzeko.

El Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina (BOE n.º 97, de 23 de abril de 2005), modificado por el Real Decreto 419/2015, de 29 de mayo, establece las normas básicas de coordinación y funcionamiento del control oficial del rendimiento lechero en ganado bovino, ovino y caprino en todo el territorio del Estado. La finalidad del control lechero oficial es la evaluación genética de los especímenes reproductores, de las especies bovina, ovina y caprina de aptitud lechera, para mejorar las producciones lácteas y lograr una mayor rentabilidad de las explotaciones de ganado lechero. Consiste en la comprobación sistemática de la cantidad de leche producida y de sus componentes, así como en la recogida de otra información de validez, para su incorporación a los esquemas de selección aprobados para las diferentes razas.

Errege Dekretuaren 11. artikuluak autonomia-erkidegoetan esne-kontrolerako zentro bana sortzea aurreikusten zuen, beren lurraldean esne-kontrol ofizialaren betearazpenaren koordinazio eta kudeaketa unitate moduan jarduteko. Aurreko guztia oinarri hartuta, urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde eremuan esne-errendimenduaren kontrol ofiziala egiteko zentroa eratu zen. Zentroak erkidegoko herri-administrazioen ikuskaritzapean jardungo du, eta, bertan, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoren eremuan esnetarako gaitasuna duten arrazen liburu genealogikoak kudeatzeko ofizialki aitortutako abeltzainen erakunde eta elkarteek esku hartu eta aholkularitza emango dute. Dekretu horretan, halaber, zentroaren osaera eta antolaera ezarri ziren, eta esne-kontrol ofizialaren funtzioak esleitu zitzaizkion.

El artículo 11 de dicho Real Decreto preveía la constitución de un centro de control lechero en cada Comunidad Autónoma, que actuara como la unidad de coordinación y gestión de la ejecución del control lechero oficial en su territorio. En base a todo lo anterior mediante el Decreto 13/2007, de 30 de enero, se constituyó el centro que, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, bajo la supervisión de las Administraciones Públicas de dicha Comunidad, y con la participación y el asesoramiento de las organizaciones o asociaciones ganaderas oficialmente reconocidas para la gestión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi de los libros genealógicos de razas de aptitud lechera, realiza el control oficial del rendimiento lechero. Así mismo, se estableció su composición y organización, y se le asignaron las funciones propias al control lechero oficial.

Urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretua argitaratu zenetik denbora luzea igaro da, eta, ondorioz, arautu beharreko gaiak sortu dira. Halaber, esne-kontrolean ahuntz-arrazak sartzeko aukera planteatu da. Era berean, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroaren funtzionamendua egokitu egin nahi da esne-sektorearen eta esnetarako gaitasuna duten ahuntz-arrazen genealogia liburuak kudeatzen dituzten elkarteen egoera aldakorrera. Argiago definitzen da, halaber, nola egin daitezkeen esne-kontrolaren auditoretzak eta administrazio eskudunen ikuskapen ofizialak.

Debido al tiempo transcurrido desde la publicación del Decreto 13/2007, de 30 de enero, han surgido cuestiones que es preciso regular. Asimismo, se ha planteado la posibilidad de introducir razas de caprino en el control lechero. También se pretende adecuar el funcionamiento del Centro Vasco de Control Lechero a la realidad cambiante del sector lechero y de las asociaciones que gestionan los libros genealógicos de las razas de aptitud lechera. De la misma manera se define de forma más clara la forma en la que se pueden hacer las auditorías del control lechero, así como las inspecciones oficiales por parte de las administraciones competentes.

Dekretu hau ematen da, alde batetik, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.2 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari, bere autogobernurako antolakuntza, erregimen eta funtzionamenduaren arloan, ematen dion eskumen esklusiboaren babespean eta Lege horren 10.9 artikuluan, nekazaritza eta abeltzaintzaren arloan ezarritakoaren babespean; eta, beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeek emandako arauak garatzeko eta betearazteko eskumenari zor zaion errespetua emanez, abere-ekoizpen eta -osasunaren arloan Lurralde Historikoetako foru organoei baitagokie, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. artikuluaren b) letran ezarritakoaren arabera.

El presente Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, así como la que establece el artículo 10.9 del mismo cuerpo legal en materia de agricultura y ganadería, y con el debido respeto a la competencia de desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes que, en materia de producción y sanidad animal, corresponde a los órganos forales de los Territorios Históricos conforme a la letra b) del artículo 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundietan abeltzaintza-arloan eskumena duten sailei galdetu egin zaie dekretua egiterakoan. Era berean, abeltzaintza-arloan ordezkaritza duten erakunde eta elkarteei eta, artez edo zeharka, esnetarako gaitasuna duten espezieen hobekuntza genetikoan esku hartzen duten agente guztiei entzunaldia eman zaie.

En su elaboración han sido consultados los departamentos competentes en materia de ganadería de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Así mismo, se ha dado audiencia a las organizaciones y asociaciones representativas del sector ganadero, así como a todos los agentes que, directa o indirectamente, participan en la mejora genética de las especies de aptitud lechera.

Lege-aldaketa horrek ez dio diru-sarrerarik sortzen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari, ez du gastu edo finantza-konpromiso handiagorik hartuko Administrazio honetako Ogasun Nagusiaren Diruzaintzaren kargura, eta ez die inolako kosturik eragingo beste administrazio publiko batzuei, ez partikularrei, ez ekonomia orokorrari.

Esta modificación legal no genera ingresos para la Hacienda General del País Vasco, no va a suponer la asunción de un mayor gasto o compromiso financiero con cargo a la Tesorería de la Hacienda General de esta Administración y tampoco supondrá coste alguno para otras Administraciones Públicas ni para los particulares ni para la economía general.

Horrenbestez, nahitaezko txostenak eman ondoren, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko otsailaren 16an egindako bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 16 de febrero de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Aldatu egiten da urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren 2. artikuluaren 1. apartatua (aplikazio-eremua), eta honela idatzita geratzen da:

Artículo primero.– Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Decreto 13/2007, de 30 de enero, (ámbito de aplicación) que queda redactado como sigue:

«1.– Esne-errendimenduaren kontrol ofizialaren pean egongo dira hazkuntza-programan parte hartzen duten ustiategi kolaboratzaile guztiak, hazkuntza-programa idatzi duten eta errendimenduak kontrolatzeko programa eta genealogia-liburua kudeatzen dituzten elkarteen irizpidearen arabera. Ustiategi horien titularrek inskribatuta eduki beharko dituzte behi-, ardi- eta ahuntz-espezieetako animaliak. Xedapen honek esnea ekoizteko beste animalia-arraza batzuen ustiategiei ere eragingo die, baldin eta beren animaliak dagokien liburu genealogikoan inskribatuta badaude eta agintaritza eskudunak abalatutako hazkuntza-programa badute, esne-kontrola barnean dela».

«1.– Estarán sometidas al control oficial del rendimiento lechero todas las explotaciones colaboradoras del programa de cría a criterio de las asociaciones gestoras del libro genealógico que han redactado el programa de cría y gestionan el programa de control de rendimientos. Los titulares de esas explotaciones deberán tener inscritos sus animales de las especies bovina, ovina y caprina en los libros genealógicos gestionados por las organizaciones o asociaciones de ganaderos de la Comunidad Autónoma de Euskadi oficialmente reconocidas para ello. También afectará esta disposición a las explotaciones de otras razas animales de producción láctea que tengan inscritos sus animales en el correspondiente libro genealógico y tengan un programa de cría avalado por la autoridad competente que incluya el control lechero».

Bigarren artikulua.– Aldatu egiten da urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren 3. artikuluaren 1. apartatua (Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroaren osaera), eta honela idatzita geratzen da:

Artículo segundo.– Se modifica el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 13/2007, de 30 de enero, (Composición del Centro Vasco de Control Lechero) que queda redactado como sigue:

«1.– Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa kide anitzeko organo moduan eratzen da, abeltzaintzaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoari atxikita, eta honela osatuta egongo da:

«1.– El Centro Vasco de Control Lechero se constituye como órgano colegiado adscrito al órgano competente en materia de ganadería de Gobierno Vasco, y tendrá la siguiente composición:

a) Zentroko lehendakaria; Eusko Jaurlaritzako dagokion sailean abeltzaintzaren arloan eskumena duen organoaren titularra izango da. Kargua hutsik edo titularra kanpoan edo gaixorik badago edo legezko beste arrazoi bat egonez gero, zentroko lehendakariak edo, hala badagokio, hierarkian goragoko mailakoak ordezko bat izendatuko du.

a) Un presidente o presidenta, que será el titular del órgano competente en materia de ganadería del Departamento correspondiente del Gobierno Vasco. El presidente o presidenta, o, en su caso, su superior jerárquico, nombrará un sustituto o sustituta en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

b) Bokal bat, Eusko Jaurlaritzan abeltzaintzaren arloko eskumena duen saila ordezkatuz; zentroko lehendakariak izendatuko du, eta idazkari-lanak egingo ditu.

b) Una persona que ejerza la función de vocal, en representación del Departamento competente en materia de ganadería del Gobierno Vasco, designada por la presidencia y que ejercerá las funciones de secretaría.

c) Bokal bat, zuzendari maila duena gutxienez, foru aldundi bakoitzean abeltzaintzaren arloan eskumena duen organoa ordezkatuz. Kargua hutsik edo titularra kanpoan edo gaixorik badago edo legezko beste arrazoi bat egonez gero, organo horrek edo, hala badagokio, hierarkian goragoko mailakoak ordezko bat izendatuko du.

c) Una persona que ejerza la función de vocal, con rango al menos de director o directora, en representación del órgano competente en materia de ganadería de cada Diputación Foral. Este órgano, o, en su caso, su superior jerárquico, nombrará un sustituto o sustituta en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

d) Bi bokal, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan esnetarako gaitasuna duen behi frisoi arrazaren liburu genealogikoa kudeatzeko ofizialki aitortutako abeltzainen erakunde edo elkarteen izenean (aurrerantzean, abeltzainen elkarteak). Esne-kontrolaren kudeaketarako teknikari baten laguntza izan dezake, eta horrek hitza izango du, baina ezin izango du botorik eman.

d) Dos vocales en representación de las organizaciones o asociaciones ganaderas oficialmente reconocidas para la gestión, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del libro genealógico de la raza de aptitud lechera bovina frisona (en adelante asociaciones ganaderas); podrán participar asistidos por un técnico o técnica en gestión del control lechero, que participará con voz, pero sin voto.

e) Bokal bat, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan esnetarako gaitasuna duen ardi latxa arrazaren liburu genealogikoa kudeatzeko ofizialki aitortutako abeltzainen erakunde edo elkarteen izenean (aurrerantzean, abeltzainen elkarteak). Esne-kontrolaren kudeaketarako teknikari baten laguntza izan dezake, eta horrek hitza izango du, baina ezin izango du botorik eman.

e) Una persona que ejerza la función de vocal, en representación de las organizaciones o asociaciones ganaderas oficialmente reconocidas para la gestión, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del libro genealógico de la raza de aptitud lechera ovina latxa (en adelante asociaciones ganaderas); podrá participar asistido por un técnico o técnica en gestión del control lechero, que participará con voz, pero sin voto.

f) Noizean behin, aholkularitza teknikoa eskatu ahal izango zaie hirugarrenei, eta, bereziki, arraza bakoitzaren hazkuntza-programa abalatzen duen animalia-genetikako zentro kualifikatuko teknikariei.

f) Con carácter puntual, se podrá recabar asesoramiento técnico a terceras personas, y especialmente, al personal técnico del centro cualificado en genética animal que avale el programa de cría de cada raza.

Etorkizunean esnetarako gaitasuna duen ahuntz-azienda ekoizten duten pertsonen elkarte bat eratuko balitz, eta elkarte hori Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialki aitortuta egongo balitz zuzenean edo modu delegatuan kudeatzeko, erakunde hori ordezkatuko duen bokal-postu bat gehituko litzateke. Bokal horrek esne-kontrola kudeatzeko teknikari batek lagunduta parte hartu ahal izango du. Teknikariak hitza izango du, baina botorik ez.

Si en el futuro se constituyera una asociación de personas productoras de ganado caprino de aptitud lechera que estuviera reconocida oficialmente para la gestión directa o de forma delegada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se añadirá un puesto de vocal en representación de esa organización, que, a su vez, podrá participar asistido por un técnico o técnica en gestión del control lechero, que participará con voz, pero sin voto.

Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroaren osaeran, emakumeen eta gizonen presentziak orekatua izan beharko du, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluari eta Emakume Nekazarien Estatutuaren urriaren 15eko 8/2015 Legearen 18. eta 19. artikuluei jarraikiz. Akta bakoitza egitean, bilerara joan diren pertsonen zerrenda agertuko da, eta, gizonen eta emakumeen ordezkaritza orekatua ez bada, aipamen espezifikoa egingo da.

La presencia de mujeres y hombres en la composición del Centro Vasco de Control Lechero deberá ser equilibrada en atención al artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y a los artículos 18 y 19 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. En la elaboración de cada acta aparecerá el listado de las personas que han asistido a la reunión, y en caso de que la representación de hombres y mujeres no sea equilibrada, se hará una mención específica.

Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroaren osaeran, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea. Kideek euren jardunean hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute. Euskararen normalizazioa helburu, organoak horrela erabakitzen badu, bilera deialdiak, gai zerrendak, aktak, ziurtagiriak eta testu idatziak oro har euskaraz bideratuko dira. Bestelakoa erabakitzen bada, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da».

En la composición del Centro Vasco de Control Lácteo se tendrá en cuenta la capacitación suficiente para el manejo de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Los miembros del mismo podrán utilizar en sus actividades cualquiera de las lenguas oficiales. Para la normalización del uso del euskera, si así lo decide el órgano, las convocatorias de reuniones, los órdenes del día, las actas, los certificados y los textos escritos, se podrán tramitar en euskera; en caso contrario, se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Hirugarren artikulua.– Aldatu egiten da urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren 4. artikulua (Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroaren funtzionamendua), eta honela idatzita geratzen da:

Artículo tercero.– Se modifica el artículo 4 del Decreto 13/2007, de 30 de enero, (Funcionamiento del Centro Vasco de Control Lechero) que queda redactado como sigue:

«1.– Gutxienez, urtean behin egingo da ohiko bilkura. Zentroko lehendakariak bilkura berezirako deialdia egiten badu edo kideen herenak hala eskatzen badu, bilkura berezian batzartu ahal izango dira. Betiere batzartu ahal izango dira kide guztiak daudenean eta aho batez hala erabakitzen dutenean.

«1.– Se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año. Así mismo, se podrá reunir en sesión extraordinaria cuando el presidente lo convoque con ese carácter, o a petición de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso el órgano se podrá reunir cuando esté presente la totalidad de sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

2.– Zentroak aholkularitza teknikoa, administratiboa eta informatikoa izango ditu dagozkion egitekoak gauzatzeko.

2.– Contará con el asesoramiento técnico, administrativo e informático necesario para realizar sus funciones.

3.– Haren araubide juridikoa zentroak berak onartzen dituen barne-araubideko arauetara egokituko da, eta betiere Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. atalean ezarritakora».

3.– Su régimen jurídico se ajustará a las normas de régimen interno que el propio centro, en su caso, apruebe, y en todo caso a lo establecido en la sección 3.ª de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».

Laugarren artikulua.– Aldatu egiten dira urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren 6. artikuluaren –Abeltzainen elkarteen egitekoak– e) eta j) letrak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo cuarto.– Se modifican las letras e y j del artículo 6 del Decreto 13/2007, de 30 de enero, (Funciones de las asociaciones ganaderas) que quedan redactados como sigue:

«e) Behi, ardi eta ahuntzen esne-kontrol ofizialaren erregelamenduei jarraituz, ustiategi bakoitzaren datuak biltzea. Erregelamendu horietan finkatu egiten dira espezie bakoitzarentzako esne-kontrol ofizialaren metodoak, datuak biltzeko metodologia eta datuen kudeaketa eta prozesuak, apirilaren 8ko 368/2005 Errege Dekretuan edo hura ordezten duen arauan ezarritakoaren arabera».

«e) Recopilar los datos de cada explotación conforme a los Reglamentos de Control Lechero Oficial del Ganado Bovino y Ovino y Caprino, en los que se establecen los métodos de control lechero oficial para cada especie, la metodología para la recogida de datos, así como la gestión y el procesado de dichos datos establecidos en el citado Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, o norma que lo sustituya».

«j) Esne-kontrol ofizial arruntetik lortutako datuei buruzko informazioa agintari eskudunen eskura jartzea».

«j) Tener a disposición de las autoridades competentes la información en relación con los datos obtenidos del control lechero oficial ordinario».

Bosgarren artikulua.– Aldatu egiten dira urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren 8. artikuluaren (Barne-auditoretzak) 2. eta 4. apartatuak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo quinto.– Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 8 del Decreto 13/2007, de 30 de enero, (Auditorías internas), que quedan redactados como sigue:

«2.– Lurralde historiko bakoitzeko abeltzain-elkarteen lurralde-elkarteek berek burutuko dituzte auditoretza-egitekoak. Kontrolpeko ustiategi eta ugaltzaileen ehuneko bia ikuskatuko dute gutxienez, ausaz eta modu ez zuzenduan. Ofizioz, edo Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroak eskatuta, egokitzat jotzen dituzten auditoretza zuzenduak egingo dituzte, bereziki indarreko legerian ezarrita dagoenarekiko irregulartasunak edo akatsak atzematen direnean».

«2.– Las funciones de auditoria las realizarán las propias asociaciones territoriales de las asociaciones ganaderas de cada Territorio Histórico. Como mínimo auditarán, de forma aleatoria y no dirigida, el dos por ciento de las explotaciones y de las reproductoras en control. De oficio, o a solicitud del Centro Vasco de Control Lechero, realizarán las auditorías dirigidas que estimen oportunas, especialmente cuando se detecten irregularidades o deficiencias respecto a lo estipulado en la legislación vigente».

«4.– Apirilaren 8ko 368/2005 Errege Dekretuaren I.B eranskinean edo hori ordezten duen arauan ezarritako jarraibideen arabera egingo da auditoretza, bai eta Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroak onartutako prozeduren arabera ere».

«4.– La auditoría se realizará conforme a las directrices establecidas en el Anexo I.B. del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, o norma que lo sustituya y conforme al procedimiento o procedimientos aprobados por el Centro Vasco de Control Lechero».

Seigarren artikulua.– Aldatu egiten dira urtarrilaren 30eko 13/2007 Dekretuaren 9. artikuluaren (Administrazioaren ikuskaritza) 2., 3. eta 4. apartatuak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo sexto.– Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 del Decreto 13/2007, de 30 de enero, (Inspección de la Administración) que quedan redactados como sigue:

«2.– Esne-kontrol ofizialpeko emeen ehuneko bia ikuskatuko dute gutxienez, urtean behin eta ausaz».

«2.– Inspeccionarán, anualmente y de forma aleatoria, como mínimo el dos por ciento de las hembras en control lechero oficial.»

«3.– Barne-auditoretzetarako ezarritako jarraibideen eta prozeduraren arabera egin ahal izango da ikuskaritza, edo dokumentuen kontrolean oinarrituta, eta betiere agintaritza eskudunak ezarritako prozeduraren arabera. Bigarren kasu horretan, honako hauei buruzko informazioa hartuko da kontuan:

«3.– La inspección podrá realizarse conforme a las directrices y el procedimiento establecido para las auditorías internas o podrá desarrollarse en base a un control documental, y en cualquier caso conforme al procedimiento establecido por la autoridad competente. En este segundo caso, se tendrá en cuenta la información relativa a:

– Ustiategiaren erregistro-egoera Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean eta ustiategiaren errolda, eme ugaltzaileak zein diren zehaztuta.

– Situación registral de la explotación en REGA y censo de la explotación, especificando cuáles son las hembras reproductoras.

– Ikuskatutako animaliei buruzko informazioa liburu genealogikoan (animaliak inskribatuta dauden atala, egindako filiazio-kontrolen emaitzak).

– Información en el libro genealógico de los animales inspeccionados (sección donde están inscritos los animales, resultados de los controles de filiación realizados).

– Ustiategian egiten den esne-kontroleko metodoa eta egungo esnealdian lortutako datuak; horretarako, esne-kontroleko base informatizatuak eskuratu ahal izango dira.

– Método de control lechero que se realiza en la explotación y datos obtenidos en la lactación actual, para lo cual se tendrá acceso a las bases informatizadas de control lechero.

– Kontrol-ekipoaren deskribapena, ICAR akreditazioaren egiaztapena eta azken kalibrazioarena.

– Descripción del equipo de control, verificación de la acreditación ICAR y de su última calibración.

– Lurralde-elkarteek egindako barne-auditoretzen emaitzak (prozedura, akta, emaitzen txostena aurreko kontrolarekiko emaitzak eta aldeak kalkulatuta, bai eta egon daitezkeen irregulartasunak ere).

– Resultados de las auditorías internas elaboradas por las asociaciones territoriales (procedimiento, acta, informe de resultados con resultados y diferencias calculadas con respecto al control anterior, así como posibles irregularidades).

– Intseminazioak, estaltzeak edo enbrioien transferentziak kontrolatzeko sistema.

– Sistema de control de inseminaciones, cubriciones o transferencias de embriones.

Horrekin lotuta, atzematen dituzten irregulartasun guztiak jakinaraziko dizkiote Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroari, eta, hala badagokio, bidezko neurri zuzentzaileak ere proposatuko dizkiote».

En este sentido, comunicarán al Centro Vasco de Control Lechero todas las irregularidades que detecten y propondrán, en su caso, las medidas correctoras oportunas».

«4.– Egindako ikuskaritzak eta lortutako emaitzak urtean behin jakinaraziko dizkiote Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroari, eta datu horiek Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari helaraziko zaizkio, dagokion formatuan».

«4.– Anualmente informarán al Centro Vasco de Control Lechero sobre las inspecciones realizadas y los resultados obtenidos, que serán trasladados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el formato correspondiente».

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Baimena ematen zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezko diren xedapen guztiak hartzeko.

Se autoriza a la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko otsailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana