Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

233. zk., 2020ko azaroaren 23a, astelehena

N.º 233, lunes 23 de noviembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5021
5021

94/2020 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Osasun sailaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Erizainen Elkargo Ofizialen arteko lankidetza-hitzarmena, lanbide-jarduera Osakidetza-Euskal osasun zerbitzutik kanpoko osasungintza eremuetan egiten edo egin duten pertsonak akreditatzeko prozedura ezartzeko, erizainek ahalmena izan dezaten gizakientzako sendagaiak eta produktu sanitarioak aholkatzeko, erabiltzeko eta banatzea baimentzeko, horrela eskatzen baitu urriaren 22ko 1302/2018 Errege Dekretuak, zeinak urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretua aldatzen baitu.

RESOLUCIÓN 94/2020, de 12 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y los Colegios Oficiales de Enfermería de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para establecer el procedimiento para la acreditación de las personas que ejerzan o hayan ejercido su actividad profesional en ámbitos de la sanidad diferentes a Osakidetza-Servicio vasco de salud para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros, exigida en el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Osasun sailaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Erizainen Elkargo Ofizialen arteko lankidetza-hitzarmena, lanbide-jarduera Osakidetza-Euskal osasun zerbitzutik kanpoko osasungintza eremuetan egiten edo egin duten pertsonak akreditatzeko prozedura ezartzeko, erizainek ahalmena izan dezaten gizakientzako sendagaiak eta produktu sanitarioak aholkatzeko, erabiltzeko eta banatzea baimentzeko, horrela eskatzen baitu urriaren 22ko 1302/2018 Errege Dekretuak, zeinak urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretua aldatzen baitu. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y los Colegios Oficiales de Enfermería de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para establecer el procedimiento para la acreditación de las personas que ejerzan o hayan ejercido su actividad profesional en ámbitos de la sanidad diferentes a Osakidetza-Servicio vasco de salud para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros, exigida en el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2020.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN AZAROAREN 12KO 94/2020 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 94/2020, DE 12 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, OSASUN SAILAREN ETA ARABAKO, BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO ERIZAINEN ELKARGO OFIZIALEN ARTEKOA, LANBIDE-JARDUERA OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUTIK KANPOKO OSASUNGINTZA EREMUETAN EGITEN EDO EGIN DUTEN PERTSONAK AKREDITATZEKO PROZEDURA EZARTZEKO, ERIZAINEK AHALMENA IZAN DEZATEN GIZAKIENTZAKO SENDAGAIAK ETA PRODUKTU SANITARIOAK AHOLKATZEKO, ERABILTZEKO ETA BANATZEA BAIMENTZEKO, HORRELA ESKATZEN BAITU URRIAREN 22KO 1302/2018 ERREGE DEKRETUAK, ZEINAK URRIAREN 23KO 954/2015 ERREGE DEKRETUA ALDATZEN BAITU
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y LOS COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE EJERZAN O HAYAN EJERCIDO SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN ÁMBITOS DE LA SANIDAD DIFERENTES a Osakidetza-Servicio vasco de salud PARA LA INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DE USO HUMANO POR PARTE DE LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS, EXIGIDA EN EL REAL DECRETO 1302/2018, DE 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 954/2015, DE 23 DE OCTUBRE
BILDU DIRA:
REUNIDAS:

Alde batetik, Ignacio Berraondo Zabalegui jauna, Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuordea, zeinak jarduten baitu Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuak 5.2.g) artikuluan ematen dion eskuduntzari jarraikiz.

De una parte, D. Ignacio Berraondo Zabalegui, Viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, que actúa en virtud de la competencia que le reconoce el DECRETO 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, en su artículo cinco 5.2.g).

Eta bestetik, Hosanna Parra Vinós andrea, Arabako Erizainen Elkargoko presidentea; María José García Etxaniz andrea, Bizkaiko Erizainen Elkargoko presidentea, eta Pilar Lecuona Ancizar andrea, Gipuzkoako Erizainen Elkargoko presidentea.

Y de la otra parte, D.ª Hosanna Parra Vinós, Presidenta del Colegio de Enfermería de Álava, D.ª María José García Etxaniz, Presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia y D.ª Pilar Lecuona Ancizar, Presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa.

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Urriaren 22ko 1302/2018 Errege Dekretuak, urriaren 23ko 954/2015 Errege Dekretua aldatu eta erizainek gizakientzako sendagaiak eta produktu sanitarioak aholkatzeko, erabiltzeko eta banatzea baimentzeko prozedura arautzekoak, 2. artikuluan ezartzen du erizainek, beren jarduera profesionalean, gizakientzako sendagaiak –medikuaren preskripziorik gabekoak– eta produktu sanitarioak aholkatu, erabili eta banatzea baimendu ahal izango dutela, modu autonomoan, 5. artikuluan ezarritako ezaugarriak izango dituen banaketa-agindu baten bidez. Hori egiteko, zainketa espezializatuetako erizainak dagokion akreditazioa eduki beharko du, dagokion autonomia-erkidegoko organo eskudunak errege-dekretu horretan ezarritakoa betez emanda.

Que el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, establece en su artículo 2 que las enfermeras y los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano, de forma autónoma, mediante una orden de dispensación que tendrá las características establecidas en el artículo 5. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto la enfermera o enfermero responsable de cuidados especializados deberá ser titular de la correspondiente acreditación emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva conforme a lo establecido en este Real Decreto.

Halaber, errege-dekretu beraren 3. artikuluak xedatzen du erizainek, beren jardun profesionalean, medikuaren preskripzioa duten sendagaiak aholkatu, erabili eta banatzea baimendu ahal izango dituztela, 6. artikuluan aipatutako praktika kliniko eta asistentzialeko protokolo edo gidei jarraikiz eta banatze-agindu egokiaren bidez. Elkarlaneko jarduera horiek betetzeko, bai zainketa orokorrez bai zainketa espezializatuez arduratzen diren erizainek dagokien akreditazioa eduki beharko dute, kasuan kasuko autonomia-erkidegoko organo eskudunak emanda.

Asimismo, el artículo 3 del mismo Real Decreto establece que las enfermeras y enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, conforme a los protocolos o guías de práctica clínica y asistencial a los que se refiere el artículo 6, y mediante la correspondiente orden de dispensación. Para el desarrollo de estas actuaciones colaborativas, tanto el personal de enfermería responsable de cuidados generales como el de cuidados especializados, deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva.

Osasun Sailak, bere eskumenak betez, Osasuneko sailburuaren 2019ko abenduaren 10eko Agindua eman du, eta agindu horren bidez xedatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan zer erakundek bideratuko dituzten Osakidetza-Euskal osasun zerbitzutik kanpo osasungintzako beste eremu batean jardun profesionalean aritzen edo aritu diren pertsonen akreditazioak.

En el ejercicio de sus competencias, el Departamento de Salud ha dictado la Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se determina, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, las entidades encargadas de vehiculizar las acreditaciones de las personas que ejerzan o hayan ejercido su actividad profesional en ámbitos de la sanidad diferentes a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Osasuneko sailburuaren 2019ko abenduaren 10eko Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz (agindu horren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan erizainek gizakientzako sendagaiak eta produktu sanitarioak aholkatzeko, erabiltzeko eta banatzea baimentzeko baldintzak betetzen dituztela akreditatzera bideratutako prozedura), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzutik kanpoko eremu batean jardun profesionalean aritzen edo aritu diren erizainak akreditatzeko sistema hitzartu da Erizainen Elkargo Profesionalekin, urriaren 22ko 1302/2018 Errege Dekretuaren 2. eta 3. artikuluetan ezarritakoa betetzeko; eta Osasun Sailaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erizainen Elkargo Profesionalen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu behar da, akreditazio hori izapidetzeko baldintzak ezartzeko.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejera de Salud, que aprueba el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se acuerda con los Colegios Profesionales de Enfermería el sistema de acreditación de las enfermeras y enfermeros que ejerzan o hayan ejercido su actividad profesional en ámbitos diferentes a Osakidetza-Servicio vasco de salud, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, y se debe suscribir un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y los Colegios Profesionales de Enfermería de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que se establecerán las condiciones para la tramitación de dicha acreditación.

Horregatik guztiagatik, bi aldeek lankidetza-hitzarmen hau sinatzea erabaki dute, eta hauek izango dira lankidetza-hitzarmena arautuko duten

Por todo lo cual, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá conforme a las siguientes:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honek xedetzat du Osasun Sailaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erizainen Elkargo Profesionalen arteko lankidetza-baldintzak ezartzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzutik kanpo osasungintzako beste eremu batean jardun profesionalean aritzen edo aritu diren erizaintzako profesionalek gizakientzako sendagaiak eta produktu sanitarioak aholkatzeko, erabiltzeko eta banatzea baimentzeko behar duten akreditazioa izapidetzeko, eskatutako eskakizunekin bat etorrita.

El presente convenio tiene por objeto establecer los términos de cooperación entre el Departamento de Salud y los Colegios Profesionales de Enfermería de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la tramitación necesaria de la acreditación de profesionales de la enfermería que ejerzan o hayan ejercido su actividad profesional en ámbitos de la sanidad diferentes a Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, conforme a los requisitos exigidos.

Bigarrena.– Alderdien konpromisoak.

Segunda.– Compromiso de las partes.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Erizainen Elkargo Ofizialen konpromisoak.

1.– Compromisos por parte de los Colegios Oficiales de Enfermería de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Erizainen Elkargo Ofizialek, nork bere lurraldean, konpromiso hauek hartzen dituzte:

Los Colegios Oficiales de Enfermería de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se comprometen respecto a su territorio a:

1) Urriaren 22ko 1302/2018 Errege Dekretuak aldatutako 954/2015 Errege Dekretuaren 9.1 eta 9.2 artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. Hau da, Erizaintzako Graduko, Erizaintzako Diplomaturako edo Osasun Laguntzaile Teknikoko titulazioa –edo horren baliokidea– edukitzea, eta honako bi baldintza hauetako bat betetzea:

1) Comprobar el cumplimento de los requisitos establecidos en los artículos 9.1 y 9.2 del Real Decreto 954/2015, modificado por el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre. Esto es, estar en posesión de la titulación de Grado en Enfermería, Diplomatura en Enfermería o de Ayudante Técnico Sanitario, o equivalente, y cumplir con uno de los dos siguientes requisitos:

a) Urtebeteko gutxieneko lanbide-esperientzia egiaztatzea.

a) Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año.

b) Administrazio sanitarioak doan eskainitako egokitze-ikastaroa gainditzea.

b) Superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de manera gratuita.

Hori guztia egiaztatzeko, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte akreditazioa eskatzen duten pertsonek:

Para llevar a cabo esta comprobación recabarán la siguiente documentación de cada persona que solicite su acreditación:

a) Akreditazio-eskaera.

a) Solicitud de acreditación.

b) Titulazioaren ziurtagiri ofiziala.

b) Certificado oficial de titulación.

c) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eginiko lan-bizitzaren ziurtagiria, erizaintzako urtebeteko lan-esperientzia egiaztatzeko.

c) Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acredite un año de experiencia profesional en enfermería.

d) Egokitze-ikastaroa gainditu dutela egiaztatzen duen ziurtagiria, horrela dagokionean.

d) Certificado que acredite la superación del curso de adaptación cuando proceda.

e) Araudian ezarritako akreditazio-baldintzak betetzen dituztela dudarik gabe bermatzen duen beste edozein agiri, aurrekoak argitzeko.

e) Cualquier otro documento que, en aclaración de los anteriores, pueda garantizar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para la acreditación.

2) Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Zuzendaritza eskudunari berehala jakinaraztea dagokion akreditazioa jaso behar duten pertsonen zerrenda.

2) Comunicar de forma inmediata a la Dirección competente del Departamento de Salud del Gobierno Vasco la relación de personas que deben recibir la acreditación correspondiente.

3) Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Zuzendaritza eskudunari jakinaraztea, halaber, beste autonomia-erkidego batzuetako erregistroetan izena emanda duten profesionalen akreditazio-zerrenda eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo emandako egokitze-ikastaroa gainditu dutenen zerrenda.

3) Comunicar también a la Dirección competente del Departamento de Salud del Gobierno Vasco la relación de acreditaciones de otras comunidades autónomas de profesionales inscritas en sus registros y la superación de un curso de adaptación, no impartido el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4) Hitzarmen honetako jarraipen-batzordean parte hartzea.

4) Participar en la Comisión de Seguimiento del presente acuerdo.

2.– Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren konpromisoak.

2.– Compromisos por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco se compromete a:

1) Akreditazioa egitea, dagokion elkargo profesionalak interesdunen zerrenda jakinarazi ondoren, 2019ko abenduaren 10eko Aginduan ezarritakoarekin bat etorriz; horri dagokion ziurtagiria ematea eta berau jakinaraztea interesdunari eta Estatuko zein Euskal Autonomia Erkidegoko Profesional Sanitarioen Erregistroei.

1) Realizar la acreditación, una vez que el Colegio Profesional correspondiente le comunique la relación de personas interesadas, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 10 de diciembre de 2019, emitiendo el correspondiente certificado y notificando el mismo a la persona interesada así como a los Registros de Profesionales Sanitarios estatal y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2) Hitzarmen honetako jarraipen-batzordean parte hartzea.

2) Participar en la Comisión de Seguimiento del presente acuerdo.

Hirugarrena.– Jarraipen Batzordea.

Tercera.– Comisión de Seguimiento.

1.– Jarraipen-batzorde bat eratuko da lankidetza-hitzarmen honetan hitzartutako helburuen jarraipena egiteko. Alderdi sinatzaileen bina ordezkari egongo da bertan, eta funtzio hauek edukiko dituzte:

1.– Para el seguimiento de los objetivos comprometidos en el presente acuerdo de colaboración se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos personas representantes de cada una de las partes firmantes, y cuyas funciones serán las siguientes:

a) Hitzarmen honen helburuak lortzeko proposatutako jarduera-plana onartzea. Jarraipen Batzordeak jarduera zehatzak onartuta ere, jarduera horiek berariazko akordio edo hitzarmen bat izapidetu edo sinatzea eska dezakete, horretarako aplikatu beharreko araudiaren arabera.

a) Aprobar el plan de actividades propuestas para la consecución de los objetivos del presente acuerdo. La aprobación de las actividades concretas por la Comisión de Seguimiento, será sin perjuicio de que las mismas requieran, en su caso, la tramitación y suscripción del oportuno acuerdo o convenio, conforme a la normativa aplicable a tal efecto.

b) Egutegi bat ezartzea, hitzarmenaren jarraipena adierazitakoaren arabera egiteko beharrezkoak diren bileretarako.

b) Establecer el calendario de reuniones necesario para realizar el seguimiento del acuerdo en los términos descritos.

c) Hitzarmen honen interpretazioak eta aplikazioak auzirik sortuz gero, horren gaineko ebazpena ematea.

c) Resolver las cuestiones que pudieran derivarse de la interpretación y aplicación de este acuerdo.

2.– Jarraipen Batzordeak kide hauek izango ditu:

2.– Esta Comisión de Seguimiento estará formada por:

a) Osasun Sailaren ordezkari izango dira Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuordea eta Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.

a) En representación del Departamento de Salud: la persona titular de la Viceconsejería de Salud del Gobierno Vasco y la persona titular de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

b) Erizainen Elkargo Ofizialen ordezkari izango dira: Pilar Lecuona Ancizar andrea, Gipuzkoako Erizainen Elkargoko presidentea eta Cecilia Nabal Vicuña Elkargo horretako aholkulari juridikoa.

b) En representación de los Colegios Oficiales de Enfermería: D.ª Pilar Lecuona Ancizar, Presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa y D.ª Cecilia Nabal Vicuña asesora jurídica del mismo Colegio.

3.– Era berean, hitzarmena sinatzen duten aldeei eskumena ematen zaie egokitzat jotzen dutenean batzordekideak izendatzeko. Betebehar bakarra izango da: beste aldeari batzordearen eraketan eginiko aldaketen berri ematea; kasu horietan, ez da beharrezkoa izango beste hitzarmen bat sinatzea.

3.– Asimismo, se habilita a cada una de las partes firmantes del acuerdo, cuando estime oportuno, para el nombramiento de sus vocales, con la única obligación de dar traslado a la otra parte de los cambios efectuados en la composición de la Comisión y sin que ello suponga la necesidad de suscribir un nuevo acuerdo.

Laugarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.

Cuarta.– Vigencia del Convenio.

Hitzarmen hau sinatzen den egunean bertan jarriko da indarrean, eta 2022ko ekainaren 30ean amaituko da.

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de firma del presente convenio, finalizando el 30 de junio de 2022.

Nolanahi ere, alderdiek hitzarmena salatu ahal izango dute, baina idatziz jakinarazi beharko diote beste aldeari, hitzarmena amaitu nahi duten eguna baino hiru hilabete lehenago.

No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con al menos tres meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por finalizado.

Halaber, adierazitako indarraldia amaitu baino lehen, bi alderdiek aho batez erabaki ahal izango dute hitzarmena luzatzea gehienez ere beste lau urtez.

Asimismo, antes de la finalización del período de vigencia señalado, ambas partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales.

Bosgarrena.– Aplikatu beharreko araudia.

Quinta.– Normativa aplicable.

Hitzarmen honek administrazioen arteko hitzarmenaren izaera du, eta hauek ditu arau: hitzarmenaren klausulak, aplikatzekoak zaizkion arau bereziak, eta, zehazki, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen VI. kapituluak ezarritakoa.

El presente Convenio tiene carácter de convenio interadministrativo y se regula por las cláusulas previstas en el mismo, por las normas especiales que le sean de aplicación y en concreto por lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Alderdi sinatzaileek honako arau hauetan xedatutakoa betetzeko konpromisoa hartzen dute: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa; eta 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, zeinak 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen baitu (Datuak babesteko erregelamendu orokorra).

Las partes firmantes se comprometen a cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Así como, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Seigarrena.– Aldaketa-araubidea.

Sexta.– Régimen de modificación.

Hitzarmen honetan edozein aldaketa egiteko, alderdiek aho batez erabaki beharko dute.

Cualquier modificación del presente convenio deberá ser aprobada por acuerdo unánime de las partes.

Eta ados daudela adierazteko, bi aldeek lankidetza-hitzarmen honen bi ale sinatzen dituzte, goiburuan adierazitako lekuan eta egunean.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente convenio de colaboración por duplicado en el lugar y la fecha señalados en el encabezamiento.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2020.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

IGNACIO JESÚS BERRAONDO ZABALEGUI.

IGNACIO JESÚS BERRAONDO ZABALEGUI.

Arabako Erizainen Elkargoko presidentea,

La Presidenta del Colegio de Enfermería de Álava,

HOSANNA PARRA VINÓS.

D.ª HOSANNA PARRA VINÓS.

Bizkaiko Erizainen Elkargoko presidentea,

La Presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia,

MARÍA JOSÉ GARCÍA ETXANIZ,

D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA ETXANIZ.

Gipuzkoako Erizainen Elkargoko presidentea,

La Presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa,

PILAR LECUONA ANCIZAR.

D.ª PILAR LECUONA ANCIZAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana