Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

89. zk., 2020ko maiatzaren 13a, asteazkena

N.º 89, miércoles 13 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1970
1970

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 6koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskadiko Kirol Federazioen 2020ko kirol-programetarako aurkeztutako dirulaguntza-eskaerak ebazten dituena.

ORDEN de 6 de mayo de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se resuelven las solicitudes de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas para el año 2020.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Ondorengo lege-xedapen hauetan ezarritakoaren babesean aurkeztutako eskaerak ikusi dira: Euskadiko kirol federazioetarako kirol programen gaineko dirulaguntzak emateko modua arautzen duen abenduaren 26ko 287/2000 Dekretua eta Euskadiko Kirol Federazioen 2020ko kirol-programetarako dirulaguntzak emateko modua arautzen duen 2019ko abenduaren 26ko Agindua.

1.– Vistas las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto en el Decreto 287/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas y en la Orden de 26 de diciembre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de las Federaciones Deportivas Vascas correspondientes al año 2020.

2.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko abenduaren 26ko Agindua eta goian aipatutako dekretuaren 7.1 artikulua kontuan izanda, Kalifikazio Batzordea Gasteizen bildu zen 2020ko martxoaren 17an, eta aurkeztutako eskaeren gaineko ebazpen-proposamena egin zuen.

2.– De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 26 de diciembre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística y en el artículo 7.1 del referido Decreto, la Junta Calificadora, reunida el día 17 de marzo de 2020, en Vitoria-Gasteiz, emitió propuesta de resolución acerca de las solicitudes presentadas.

Horiek horrela, eta Kalifikazio Batzordeak egindako ebazpen-proposamena ikusirik, aipatutako dekretuak 7.2 artikuluan ematen zaidan ahalmena erabiliz, honako hau

En su virtud, y vista la propuesta de resolución formulada por la Junta Calificadora y en el ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 7.2 del citado Decreto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean jasota dauden Euskadiko Federazioei dirulaguntzak ematea; bertan zehazten dira kopuruak. Urteko gehieneko dirulaguntzak dira kopuru horiek, hau da, horren barruan direla ulertuko da lehen aipaturiko dekretuaren 5. artikuluak ordaintzeko moduari buruz ezarritakoari jarraituz 2020. urteko dirulaguntzaren kontura federazioek aldez aurretik jaso dituzten diru-kopuruak. Aipatutako dirulaguntzak finantzatzeko, guztira 2.475.000 euro bideratu dira.

Primero. – Adjudicar una subvención a las federaciones vascas relacionadas en el anexo por las cuantías señaladas en el mismo, en las que se entenderán comprendidas las cantidades recibidas con carácter anticipado por cada federación a cuenta de la subvención anual correspondiente al año 2020, de acuerdo con el régimen de libramiento de pagos establecido en el artículo 5 del mencionado Decreto. La cantidad total destinada a financiar las citadas subvenciones es de 2.475.000 euros.

Bigarrena.– Aipatutako aginduaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskadiko Kirol Federazioen kirol-programak finantzatzeko dirulaguntzak aldi bakarrean ordainduko dira. Horretarako, emandako dirulaguntza osoari aldez aurretik emandako kopuruak kendu ondoren geratzen den kopurua ordainduko da, betiere aldez aurretik emandako diru kopuruak justifikatu ondoren.

Segundo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la referida Orden, el pago de las subvenciones otorgadas para financiar los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas se hará efectivo mediante un libramiento en el que se abonará la cantidad resultante de restar a la subvención concedida el importe de los pagos anticipados realizados, una vez justificadas las cantidades abonadas anticipadamente.

Hirugarrena.– Dirulaguntzaren bat jaso duten federazioek diru hori 2019ko abenduaren 26ko Aginduan eta dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztutako helburuetarako erabili dela egiaztatu eta justifikatu behar dute 2021eko otsailaren 28a baino lehenago. Horretarako, ondoren jasotzen diren agiriak aurkeztuko dituzte:

Tercero.– Las federaciones beneficiarias de subvenciones deberán acreditar y justificar antes del 28 de febrero de 2021 la aplicación de la subvención al destino establecido en la Orden de 26 de diciembre de 2019 y en la resolución de concesión mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Jarduera gauzatzeari buruzko memoria laburtuta, zeinetan, gutxienez, jasotzen baitira agindu honetan baloratuko diren gaiak, datu guztiak sexuaren arabera bereizita dituela.

a) Memoria del proyecto deportivo ejecutado acompañada de la documentación pertinente justificativa de haberse desarrollado las actividades contempladas en la solicitud, presentando todos los datos desagregados por sexos.

b) Batzar Nagusiak onartutako 2020ko aurrekontuaren likidazioa (VI. eranskina).

b) Liquidación del presupuesto del año 2020 aprobada por la Asamblea General (Anexo VI).

c) Fakturen bidez eta zuzenbide- eta merkataritza-zirkulazioan froga-balio baliokidea duten edo administrazio-efkazia duten gainerako agirien bidez egiaztatuko dira gastuak. Faktura elektronikoen bidez ere egiaztatu ahal izango dira gastuak, baldin eta zerga-arloan onartuak izateko betekizunak betetzen badituzte, betiere.

c) Justificación de gasto mediante la presentación de facturas y justificantes de pago. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

Faktura eta dokumentu guztiak espedientera igo behar dira.

Todas las facturas y documentos acreditativos serán subidos al expediente electrónico.

Aurkezten diren fakturak dirulaguntzan emandako kopurua justifikatu behar dute.

Las facturas presentadas deberán justificar el total de la subvención concedida.

d) Helburu bererako emandako beste laguntza ororen zerrenda, eskabideak aurkezteko unean haren eraginkortasunaren berri izan ez bada.

d) Relación de cualesquiera otras ayudas con destino al mismo objeto, de cuya efectividad no se tuviera conocimiento en el momento de presentación de las solicitudes.

e) Eskabidea bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko konpromisoarekin batera aurkeztu duten federazioen kasuan, erabilera hori egiaztatzen duten sortutako agirien aleak.

e) En caso de aquellas federaciones que hayan acompañado su solicitud con el compromiso de utilizar los dos idiomas oficiales, ejemplares de la documentación generada que acrediten dicho uso.

f) Federazioko idazkariak egindako ziurtagiria eta lehendakariak sinatua, federazioaren dokumentazio ekonomiko hau jasotzen duena:

f) Certificado expedido por el secretario o secretaria y firmado por el presidente o presidenta que incluya la siguiente documentación económica de la federación:

1.– Balantzea 2020ko abenduaren 31n.

1.– Balance a 31 de diciembre de 2020.

2.– Diruzaintza garbia 2020ko abenduaren 31n.

2.–Tesorería neta a 31 de diciembre de 2020.

3.– Finantza-erakundeekiko zorrak 2020ko abenduaren 31n.

3.– Deudas con entidades financieras a 31 de diciembre de 2020.

4.– Azken bi ekitaldietako mozkin eta galeren kontua.

4.– Cuenta de beneficios/pérdidas de los dos últimos ejercicios.

g) Federazio-lizentzien guztizko kopurua 2020ko abenduaren 31n.

g) Número total de licencias federativas a fecha 31 de diciembre de 2020.

Laugarrena.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, Jarduera Fisikoko eta Kiroleko zuzendariak dagokion likidazio-ebazpena emango du, eta, hala badagokio, dagoeneko ordaindu den baina itzuli egin behar den zenbatekoa adieraziko du, betiere bat etorrita Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin.

Cuarto.– A la vista de la documentación aportada, el Director de Actividad Física y Deporte procederá a dictar la oportuna resolución de liquidación, en la que, en su caso, señalará la cuantía de la subvención ya abonada cuyo reintegro procede, de conformidad con el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarrena.– Dirulaguntzaren baldintzak ez betetzea:

Quinto.– Constituyen supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza 287/2000 Dekretuan aurreikusitako jarduerak egiteko barik, beste batzuk egiteko erabiltzea.

a) La aplicación de la subvención recibida para actividades distintas de las previstas en el Decreto 287/2000.

b) Emandako dirulaguntza ez justifikatzea.

b) La no justificación de la subvención concedida.

c) Aurkeztutako eskaeran edo dokumentazioan jasotako edozein datu egiazkoa ez izatea.

c) La falsedad de cualquiera de los datos contenidos en la solicitud o documentación presentada.

d) Kirol Federazioak ez jakinaraztea Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari kirol programak egiteko beste laguntza batzuk jaso dituela.

d) La no comunicación a la Dirección de Actividad Física y Deporte de otras ayudas o subvenciones recibidas por la Federación para financiar sus programas deportivos.

e) Bestelakoren bat, baldin eta ezargarri den bestelako xedapenen batean ezarritakoaren aurka badoa.

e) Cualquier otro supuesto que conculque lo establecido en cualquier disposición general que sea de aplicación.

Egiaztatzen bada ez dela bete dirulaguntza ematea ebazteko kontuan izan ziren baldintzaren bat, jasotako diru kopurua eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari, bai azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak, bai abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak ezartzen duenaren arabera eta modu-moduan.

La constatación de la existencia de dichos incumplimientos, conllevará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, las cantidades percibidas más los intereses legales de demora, según lo establecido en los artículos 37.1 y 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 53.1) y 2) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y artículo 4 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

Seigarrena.– Honako ebazpen hau interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio.

Sexto.– La presente Resolución será comunicada individualmente a todas las interesadas.

Zazpigarrena.– Dirulaguntza guztiak eta onuradunak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Séptimo.– El total de las subvenciones y las beneficiarias deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraz, beronen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su recepción, de conformidad a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 6a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2020.

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana