Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

128. zk., 2013ko uztailaren 5a, ostirala

N.º 128, viernes 5 de julio de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
3061
3061

AGINDUA, 2013ko ekainaren 18koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena. Honen bidez, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda aldatzen da.

ORDEN de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 47. artikuluak Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda sortu zuen, eta uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuak zerrenda hori arautu, legeak esandakoa garatuz. Arau horiek jarraituz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2011ko urtarrilaren 10eko Aginduaren bidez, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda aldatu zen, eta testu bakarra onartu.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, desarrollado por el Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, se dictó la Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modificó el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprobó el texto único.

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako Katalogoa 139/2011 Errege Dekretuaren bidez onartu zen, eta Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda aztertu ondoren espezie batzuen katalogazioaren artean desberdintasunak topatu direnez, Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda aldatu beharra dagoela ondorioztatu da.

Habiéndose detectado diferencias relativas a la catalogación de distintas especies entre el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y el Catalogo Español de Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 139/2011, debe procederse a modificar el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Bestalde, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak horrela eskatuta, Euskal Herriko Unibertsitateak ikerketa bat egin du Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendako kiropteroen egoera eguneratzeko. Katalogazio berrikusketaren proposamena Natura Zaintzeko Nazioarteko Batasunaren (NZNB) 2010eko irizpideak jarraituz egin da. Behar izan denean Babes Bereziko Erregimenean dauden Basa Espezieen Zerrenda eta Espainiako Espezie Mehatxatuen Katalogoan zehazten diren kategorietara moldatu da.

Por otra parte, desde el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, se ha encargado a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) un estudio para la actualización de la situación de los quirópteros en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. La propuesta de recatalogación se ha llevado a cabo siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) de 2010 y, en los casos requeridos, se ha adaptado la categoría obtenida a la establecida tanto en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Horiekin batera, zenbait ornogabe espezie sartu dira zerrendan. Hauek zerrendan sartzea beharrezkoa zen Europa eta Estatu mailako zerrenda eta katalogoetan duten mehatxu estatusa ikusita eta 2010. urteaz geroztik egin diren ikerketen emaitzek horrela eskatuta. Odonatoen, intsektu koleoptero saproxilikoen eta naiadeen zenbait espezie sartu dira horrela.

Igualmente, se han incluido en el catálogo varias especies de invertebrados, cuya catalogación resulta necesaria a la vista tanto de su estatus de amenaza en otros listados y catálogos a escala europea y estatal, como a la vista de los resultados de los últimos estudios realizados a partir de 2010. Se trata de diversas especies de odonatos, insectos coleópteros saproxílicos y náyades.

Bukatzeko eta landarediari dagokionez, flora baskularreko espezie berri bat sartu da arraroen kategorian, errore baten ondorioz 2011ko urtarrilaren 10eko Aginduan sartu ez zena. Eta beste alde batetik, Briofitoei buruzko azterketak aurreratuta daudelarik, aldaketa honetan 7 espezie sartzeko moduan gaude, etorkizunean briofitoen EAEko zerrenda gorrian sartuko diren 50 espezieen artean daudenak.

Para finalizar y por lo que se refiere a la flora, se ha incluido una nueva especie de flora vascular en la categoría de rara, que no se incluyó por error en la Orden de 10 de enero de 2011; y por otra parte, avanzados los estudios de los últimos años sobre Briófitos (musgos y hepáticas), se está en disposición de incluir en la presente modificación 7 especies de las 50 que se está considerando incluir en una futura lista roja de los Briófitos de la CAV.

Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda arautzen duen uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuan ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Legearen 50.2 artikuluaren bidez jaso ditudan eskumenak direla-eta, eta 167/1996 Dekretuaren 5.1 artikuluaren arabera, aldez aurretik Naturzaintzaren Aholku Kontseiluaren txostena eman ondoren, honako hau

De conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y en virtud de las competencias que me han sido otorgadas por el artículo 50.2 de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y el 5.1 del Decreto 167/1996, previo informe del Consejo Asesor de la Conservación de la Naturaleza-Naturzaintza,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan zenbait taxon eta populazio berri sartu dira eta beste zenbait kasutan flora eta fauna taxon eta populazioen kategoria aldatu da. Ondorengo zerrendan azaltzen dira:

Artículo único.– Se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina para incluir nuevos taxones y poblaciones y en su caso, para cambiar de categoría los taxones y poblaciones de la flora y fauna del País Vasco que se relacionan a continuación:

1.– Galtzeko arriskuan daudenen kategorian sailkatutako espezie, azpiespezie eta populazioak:

1.– Especies, subespecies y poblaciones catalogadas que pasan a la categoría «en peligro de extinción»:

Briofitoak:

Briófitos:

Buxbaumia viridis.

Buxbaumia viridis.

Orthotrichum casasianum.

Orthotrichum casasianum.

Breutelia chrysocoma.

Breutelia chrysocoma.

Lepidozia cupressina.

Lepidozia cupressina.

Sphagnum squarrosum.

Sphagnum squarrosum.

Ornogabeak:

Invertebrados:

Macromia splendens.

Macromia splendens.

Margaritifera auricularia.

Margaritifera auricularia.

Austropotamobius italicus (lehen A. pallipes).

Austropotamobius italicus (antes A. pallipes).

Arrainak:

Peces:

Petromyzon marinus, Itsas lanproia, Lamprea marina.

Petromyzon marinus, Itsas lanproia, Lamprea marina.

Hegaztiak:

Aves:

Milvus milvus, Miru gorria, Milano real.

Milvus milvus, Miru gorria, Milano real.

Chlidonias niger, Itsas enara beltza, Fumarel común.

Chlidonias niger, Itsas enara beltza, Fumarel común.

Botaurus stellaris, Txori zezen arrunta, Avetoro común.

Botaurus stellaris, Txori zezen arrunta, Avetoro común.

Ugaztunak:

Mamíferos:

Barbastella barbastellus, Baso-saguzarra, Murciélago de bosque.

Barbastella barbastellus, Baso-saguzarra, Murciélago de bosque.

Myotis myotis, Arratoi-belarri handia, Murciélago ratonero grande.

Myotis myotis, Arratoi-belarri handia, Murciélago ratonero grande.

Myotis mystacinus, Saguzar biboteduna, Murciélago bigotudo.

Myotis mystacinus, Saguzar biboteduna, Murciélago bigotudo.

Myotis alcathoe, Saguzar bibotedun txikia, Murciélago ratonero bigotudo pequeño.

Myotis alcathoe, Saguzar bibotedun txikia, Murciélago ratonero bigotudo pequeño.

2.– Kalteberen kategorian sailkatutako espezie, azpiespezie eta populazioak:

2.– Especies, subespecies y poblaciones catalogadas que pasan a la categoría «vulnerable»:

Briofitoak:

Briófitos:

Schistostega pennata.

Schistostega pennata.

Telaranea europaea.

Telaranea europaea.

Ornogabeak:

Invertebrados:

Osmoderma eremita.

Osmoderma eremita.

Oxygastra curtisii.

Oxygastra curtisii.

Gomphus vulgatissimus.

Gomphus vulgatissimus.

Potomida littoralis.

Potomida littoralis.

Unio elongatus.

Unio elongatus.

Anfibioak:

Anfibios:

Triturus alpestris, Gailurretako uhandrea, Tritón alpino.

Triturus alpestris, Gailurretako uhandrea, Tritón alpino.

Bufo calamita, Apo lasterkaria, Sapo corredor: populazio guztiak.

Bufo calamita, apo lasterkaria, Sapo corredor: todas las poblaciones.

Narrastiak:

Reptiles

Caretta caretta.

Caretta caretta.

Hegaztiak:

Aves:

Ardeola ralloides, Lertxuntxo karramarrozalea, Garcilla cangrejera.

Ardeola ralloides, Lertxuntxo karramarrozalea, Garcilla cangrejera.

Pandion haliaetus, Arrano arrantzalea, Águila pescadora.

Pandion haliaetus, Arrano arrantzalea, Águila pescadora.

Phalacrocorax aristotelis, Ubarroi mottoduna, Cormorán moñudo.

Phalacrocorax aristotelis, Ubarroi mottoduna, Cormorán moñudo.

Ugaztunak:

Mamíferos:

Nyctalus lasiopterus, Gau-saguzar handia, Noctulo mayor.

Nyctalus lasiopterus, Gau-saguzar handia, Noctulo mayor.

Nyctalus noctula, Gau-saguzarra, Nóctulo común.

Nyctalus noctula, Gau-saguzarra, Nóctulo común.

3.– Bakanen kategorian sailkatutako espezie, azpiespezie eta populazioak:

3.– Especies, subespecies y poblaciones catalogadas que pasan a la categoría de «rara»:

Flora baskularra:

Flora vascular:

Ribes petraeum Wulfen.

Ribes petraeum Wulfen.

Ornogabeak:

Invertebrados:

Aeshna affinis.

Aeshna affinis

Aeshna isósceles (lehen Anaciaeschna isósceles).

Aeshna isósceles (antes Anaciaeschna isósceles).

Brachytron pratense.

Brachytron pratense.

Onychogomphus costae.

Onychogomphus costae.

Sympetrum meridionale.

Sympetrum meridionale.

4.– Interes berezikoen kategorian sailkatutako espezie, azpiespezie eta populazioak:

4.– Especies, subespecies y poblaciones catalogadas que pasan a la categoría «de interés especial»:

Ornogabeak:

Invertebrados:

Margaritifera margaritifera.

Margaritifera margaritifera.

Anodonta anatina.

Anodonta anatina.

Unio tumidiformis (lehen U. crassus).

Unio tumidiformis (antes U. crassus).

Rosalia alpina.

Rosalia alpina.

Lucanus cervus.

Lucanus cervus.

Cerambyx cerdo.

Cerambyx cerdo.

Ugaztunak:

Mamíferos:

Rhinolophus hipposideros, Ferra-saguzar txikia, Murciélago pequeño de herradura.

Rhinolophus hipposideros, Ferra-saguzar txikia, Murciélago pequeño de herradura.

Myotis nattereri, Natterer saguzarra, Murciélago de Natterer.

Myotis nattereri, Natterer saguzarra, Murciélago de Natterer.

Pipistrellus kuhlii, Kuhl pipistreloa, Murciélago de borde claro.

Pipistrellus kuhlii, Kuhl pipistreloa, Murciélago de borde claro.

Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelo txikia, Murciélago común.

Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelo txikia, Murciélago común.

Pipistrellus pygmaeus, Pipistrelo mediterraneoa, Muciélago de Cabrera.

Pipistrellus pygmaeus, Pipistrelo mediterraneoa, Muciélago de Cabrera.

Plecotus auritus, Ipar belarrihandia, Murciélago orejudo septentrional.

Plecotus auritus, Ipar belarrihandia, Murciélago orejudo septentrional.

Plecotus austriacus, Hego belarrihandia, Murciélago orejudo meridional.

Plecotus austriacus, Hego belarrihandia, Murciélago orejudo meridional.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2013.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana