Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

75. zk., 2020ko apirilaren 21a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
1879

AGINDUA, 2020ko apirilaren 7koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren bidez araututako dirulaguntzak emateko 2020ko deialdia. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

Irailaren 23ko 179/2014 Dekretua nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzei buruzkoa da –Lehiatu Sustapena Programa–, eta nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzen erregimena ezartzen eta arautzen du.

Aipatutako dekretuaren 9. artikuluak xedatzen duenez, urtero, dekretuan ezarritako laguntzetarako deialdia egingo da, eta artikulu horretan jasotzen diren zenbait alderdi zehaztu.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko xedez, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak dirulaguntzen plan estrategiko bat dauka, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko otsailaren 19ko Aginduaren bidez onartua, eta haren barruan dago agindu honetako deialdiko dirulaguntza, zeina euskadi.eus webgunean kontsulta baitaiteke.

2019ko ekitaldian ardoaren sustapenerako laguntza-lerro berri bat jarri zen abian, Lehiatu Ardoa. Laguntza horiek ardogintzako enpresei espresuki laguntzeko sortu ziren, gaur egun ardoaren munduko merkataritzari dauden oztopoen aurrean; ikus Brexit-aren negoziazioak edo ardoari AEBetan ezarritako muga-zergak.

Horregatik, 2020ko ekitaldi honetan berriro deituko dira Lehiatu Ardoa laguntzak, ardogintzarako laguntza publikoak modu eraginkorragoan kudeatzeko. Beraz, agindu honetan jasotako laguntzak arrantza-, elikagai- eta baso-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko industriako enpresei emango zaizkie, ardogintza-industriari izan ezik, horrek bere laguntzak izango baititu Lehiatu Ardoa programaren bidez.

Laguntza-deialdi honek behar besteko aurrekontu-zuzkidura du, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 2019ko abenduaren 27ko 13/2019 Legeak baimendutako kredituen arabera.

Horiek horrela, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Xedea.

Agindu honen xedea da irailaren 23ko 179/2014 Dekretuak araututako dirulaguntzak emateko 2020ko deialdia egitea. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

Bigarrena.– Betekizunak.

Zioen azalpenean azaldu bezala, agindu honetan jasotako laguntzak arrantza-, elikagai- eta baso-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko industriako enpresei emango zaizkie, ardogintza-industriari izan ezik, horrek bere laguntzak izango baititu Lehiatu Ardoa programaren bidez.

Agindu honetan iragarritako edozein laguntzaren onuradun izateko, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako betekizunez gain, puntu honetan ezarritako betekizunak bete behar dira. Betekizun horiek Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko betekizunak jasotzen dituzte.

1.– Onuradun edo erakunde laguntzaile izan daitezke dirulaguntza ematea oinarritzen duen egoeran dauden pertsonak edo erakundeak, edo oinarri arautzaileetan eta deialdian aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenak.

2.– Ezin izango dira lege honetan araututako dirulaguntzen onuradun edo erakunde laguntzaile izan inguruabar hauetako batean dauden pertsonak edo erakundeak, salbu eta, dirulaguntzaren izaeragatik, araudi erregulatzaileak salbuesten baditu:

a) Dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea, prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak egiteagatik epai irmo bidez kondenatuak izatea.

b) Borondatezko konkurtsoaren deklarazioa eskatu izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo izana, konkurtsoan deklaratuta egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren mende egotea edo desgaituta egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.

c) Administrazioarekin egindako edozein kontraturen suntsiarazpen irmoa eragin izana, kausaren batean errudun deklaratuak izan direlako.

d) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak sartuta egotea Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean eta Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean, edo 5/2015 Lege Organikoan araututako hautapenezko edozein kargu izatea. Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19a, araubide horretan bertan edo araubide autonomiko erregulatzailean ezarritako baldintzetan.

e) Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea, erregelamendu bidez zehazten den moduan.

f) Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean izatea.

g) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketa egunean ez izatea, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan.

h) Ebazpen irmo baten bidez zehatua izatea eta lege honen edo hori ezartzen duten beste lege batzuen arabera dirulaguntzak lortzeko aukera galtzea.

i) Ezin izango dira onuradun izan 11.3 artikuluaren bigarren paragrafoan aurreikusitako taldeak, baldin eta aurreko debekuetako bat gertatzen bada edozein kiderengan.

j) Dirulaguntzak lortzeko debekuek enpresa batzuei ere eragingo diete, baldin eta, indarrean dauden pertsonengatik edo beste inguruabar batzuengatik, uste bada beste enpresa batzuen jarraipena edo deribazioa direla, transformazio, bategite edo ondorengotza bidez.

3.– Ezin izango dira lege honetan araututako dirulaguntzen onuradun edo erakunde laguntzaile izan Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluaren 5. eta 6. paragrafoetan aurreikusitako debeku-kausetan sartuta dauden elkarteak.

Era berean, ezin izango dira onuradun edo erakunde laguntzaile izan inskribatzeko administrazio-prozedura eten zaien elkarteak, ez-zilegitasun penalaren arrazoizko zantzuak aurkitzeagatik, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, harik eta ebazpen judizial irmoa eman arte, eta ebazpen horren bidez dagokion erregistroan inskribatu ahal izango da.

4.– Artikulu honetako 2. paragrafoko b), d), e), f), g), h), i) eta j) paragrafoetan eta 3. paragrafoan jasotako debekuak modu automatikoan balioetsiko dira, eta indarrean jarraituko dute kasuan-kasuan ezarritako inguruabarrek dirauten bitartean.

5.– Artikulu honetako 2. apartatuaren a) eta h) paragrafoetan jasotako debekuak automatikoki balioetsiko dira. Debekuaren norainokoa epai edo ebazpen irmoan zehaztutakoa izango da. Halakorik ezean, irismena erregelamendu bidez zehaztutako prozeduraren arabera finkatuko da, eta ezingo da bost urtetik gorakoa izan, debekua epai irmoaren ondorio ez bada.

6.– Artikulu honetako 2. apartatuaren c) paragrafoan jasotako debekuaren balioespena eta irismena 21. artikuluan ezarritakoaren arabera zehaztuko da, ekainaren 16ko 2/2002 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bateginaren 20.c) artikuluarekin lotuta.

7.– Pertsona edo erakundeek artikulu honen 2. eta 3. apartatuetan aipatzen diren onuradun edo erakunde laguntzaile izaera lortzeko debekuetan sartuta ez daudela justifikatzeko, lekukotza judiziala, ziurtagiri telematikoak edo datu-transmisioak erabili ahal izango dituzte, Estatuko Administrazio Orokorrak edo autonomia-erkidegoek teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duen erregelamendu-araudian ezarritakoaren arabera, edo administrazio-ziurtagiria, Kasuak, eta agiri hori ezin badu agintaritza eskudunak eman, agintaritza administratibo edo notario baten aurrean emandako erantzukizunpeko adierazpen batek ordeztu ahal izango ditu.

Era berean, Emakume Nekazarien Estatutuaren 19.3 artikulua betez, ezin izango zaie dirulaguntzarik eman nekazaritzaren arloan diharduten eta zuzendaritza-organoetan emakumeen presentzia gutxienez orekatua ez duten elkarte edo erakunde profesional, enpresarial, sindikal edo bestelakoei. Neurri hori estatutu honetako bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera ezarriko da nekazaritzaren esparruan, eta zuzendaritza-organoetan emakumeen presentzia gutxienez orekatua ez izatea.

Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko epea, eskabide-eredua eta dokumentazioa.

1.– Eskabideak aurkezteko epea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasi eta martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretua – Alarma-egoera deklaratzen duena – Edo, hala badagokio, dekretu horren luzapenak indarra galtzen duenetik hilabetera artekoa izango da. Eskabidearekin batera, aurkeztutako dokumentazioa aurkeztu beharko da, oinarri honen 6. paragrafoan ezarritako moduan.

Laguntza hau eskatzeko inprimakiaren edukia agindu honen II. eranskinean ageri da.

2.– Eskabideak euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, ebazpen honen 3. apartatuan adierazitako helbideen bidez.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak bide elektronikoz nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-eko egoitza elektroniko honetan eskura daitezke:

https://www.euskadi.eus/ayudas_appa/ – Programa Lehiatu Promoción 2020 (Ref:0082208) y https://www.euskadi.eus/laguntzak_naep/ – Lehiatu Sustapena Promoción 2020 (Ref:0082208)

Eskabidearen ondorengo izapideak hemen egingo dira, bide elektronikoz:

https://www.euskadi.eus/micarpeta y https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak.

5.– Prozeduraren eskuliburua onartzen da, eta eskuragarri egongo da http/www.euskadi.eus web-orrian, bai eta argitara eman ere agindu honen I. eranskinean.

6.– Eskatzaileek, laguntza-eskabidearekin batera, agindu honen III. eranskinean adierazitako dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute. Dekretu arautzailearen 8. artikuluaren 3.c) puntuan adierazten den memoria xehatua egiteko, ebazpen-zati honen 3. apartatuan adierazitako web-helbideko «fitxa-txostena» bete beharko da.

7.– Enpresa txiki eta ertainek (ETE) izaera hori egiaztatu beharko dute, agiri hauek aurkeztuta:

A) Pertsona fisikoentzat: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kopia, ekonomia-jardueren eranskinarekin batera, eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiarena.

B) Pertsona juridikoentzat: eskabidea aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zergaren kopia.

Agiriekin batera, dokumentazioak erakusten duen egoera aldatu ez dela dioen adierazpena.

8.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori laguntza-eskabidean, eta, hala egiten badu, dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria aurkeztu beharko du.

9.– Eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 3. paragrafoaren 28. artikuluan ezarritakoarekin bat. Eskatzaileak adierazi beharko du zein Administraziotan eta zer unetan aurkeztu diren. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, dokumentazioa aurkeztu beharko du.

10.– Nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dira laguntza-eskabidea eta eskatutako agiriak. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat etorriz.

Laugarrena.– Betebeharrak.

Agindu honetan araututako laguntzen onuradunek, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako betekizunez gain, dekretu horren 15. artikuluan eta ebazpen-zati honetan jasotako betebeharrak bete behar dituzte. Izan ere, horietan jasota daude Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetako betebeharrak. Hauek dira:

14.1 artikuluari dagokionez:

a) Dirulaguntza eman izanaren oinarrian dagoen jarduera egitea, jarrera hori hartzea, proiektua egikaritzea edo helburua betetzea.

b) Dirulaguntza ematen duen erakundeari edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileari frogatzea betekizunak eta baldintzak betetzen direla, dirulaguntzaren xede den jarduera egin dela eta haren helburua bete dela.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundeak edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileak egingo dituzten egiaztapen-ekintzak betetzea, eta eskumena duten kontrol-organoek –estatukoek edo Europar Batasunekoek– finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen beste edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute.

d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzen dituzten bestelako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideak lortu izanaren berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari edo erakunde laguntzaileari. Jakin bezain laster jakinarazi behar zaio, eta betiere jasotako funtsen erabilpena justifikatu baino lehen.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzea, dirulaguntza emateko ebazpen-proposamena egin baino lehen.

f) Kontabilitate-liburuak, erregistro bideratuak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuak izatea onuradunari kasu bakoitzean aplikatzekoa zaion merkataritza-legeriak eta sektorekoak eskatutako baldintzetan, eta dirulaguntzen oinarri arautzaileek eskatutako kontabilitateko egoera-orri eta erregistro espezifiko oro, egiaztatze- eta kontrol-jardun egokia bermatzeko.

g) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzak gauzatzeko erabil baitaitezke.

h) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18. artikuluaren 4. paragrafoan jasotako zabalkunde-neurriak hartzea.

i) Jasotako funtsak itzultzea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotako kasuetan.

46. artikuluari dagokionez, lankidetzarako betebeharra ezartzen da. Horren arabera:

1.– Onuradunek, erakunde laguntzaileek eta dirulaguntzaren xedearekin edo haren justifikazioarekin zerikusia duten hirugarren pertsonek laguntza eman beharko diete Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, Erkidegoko araudiaren arabera finantza-kontroleko eginkizunak esleituta dituzten organoei, dirulaguntza eman duen administrazioaren esparruan, dagozkien kontrol-eginkizunak betetzeko eskatzen zaien dokumentazio guztia emanez. Helburu hauek izango dituzte:

a) Egiaztatu beharreko dokumentazioa haien esku jarri behar dute, are programa eta fitxategi informatikoak ere.

b) Negozio-lokaletan sartzen utzi behar diete, bai eta dirulaguntzaren xede izan den jarduera egiten den establezimendu eta toki guztietan eta dirulaguntzaren kargura finantzatutako eragiketak egiazkoak eta erregularrak direnez egiaztatzeko arakatu beharreko tokietan ere.

c) Dirulaguntza oker jaso, gozatu edo erabili delako zantzuak agertzen dituzten eragiketen inguruko fakturak edo antzeko edo ordezko dokumentuak gorde behar dituzte, edo haien kopiak eman.

d) Dirulaguntza kobratu den finantza erakundeko banku kontuko edo funtsak baliatzeko erabili den kontuko informazio guztia eman behar diete.

2.– Betebehar hori betetzen ez bada, erresistentzia, aitzakia, oztopatzea edo ezezkoa dela ulertuko da, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe bestelako zehapenak ere jarri ahal izatea.

Horrez gain, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuak araututako Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18.4 artikulua aplikatuz, onuradunak behar bezalako publikotasuna eman behar dio diruz lagundutako jardueraren finantzaketaren izaera publikoari. Onuradunek jasotako dirulaguntzen eta laguntzen berri eman beharko dute, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean xedatutako moduan eta baldintzetan.

Bosgarrena.– Aurrekontu-zuzkidura.

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako aurrekontu-kredituak, deialdi honetarako, bostehun mila (500.000) eurokoak dira.

Seigarrena.– Onuradun bakoitzari gehienez emango zaion laguntzaren zenbatekoa.

Onuradun bakoitzari gehienez sei mila (6.000) euroko laguntza emango zaio, dekretu arautzailearen 6. artikuluaren 1.A paragrafoan xedatzen diren ekintza indibidualetarako, eta hogeita bi mila (22.000) eurokoa agindu arautzaile horren 1.B paragrafoan zehaztutako sustapen-programetarako.

Dena den, honako araudi hauetan ezarritako dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak errespetatu beharko dira: Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak –arrantzaren eta akuikulturaren alorrean– de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2014ko ekainaren 27ko Batzordearen 717/2014 (EB) Erregelamenduan; horiek aplikagarri izango dira baldin eta enpresa onuraduna nekazaritza edo arrantza sektorekoa bada, eta, hori horrela izanik, lehenengo kasuan laguntza 200.000 eurokoa izango da, hiru zergalditan ematekoa; bigarren kasuan, berriz, 30.000 eurokoa izango da, hiru zergalditan ematekoa.

Zazpigarrena.– Diruz lagun daitezkeen ekintzak.

Honako ekintza hauek sartu ahal izango dira dirulaguntza deialdi honetan:

A) Ekintza indibidualak. Jarduera hauek hartzen dira ekintza indibidualtzat:

1.– Izaera profesionala duten nazioarteko azoketan edo merkataritza-lehiaketetan erakusketari gisa parte hartzea, merkataritza-jarduerak garatzeko, produktuak erakutsiz erakusmahai indibidual edo partekatuetan.

2.– Azoketara joatea, hau da, eskatzaileak bisitaldiak egitea profesionalei zuzendutako nazioarteko azoketara.

3.– Zuzeneko misioak egitea eta estatuz kanpoko merkatuetan produktuak aurkeztea, hau da, enpresa eskatzailearen produktuak aurkezteko edo dastatzeko ekintzak egitea, atzerriko merkatu horietan merkataritza-harremanak eta produktuen esportazioa areagotzeko.

4.– Alderantzizko misioak egitea: atzerriko erosleei edo iritzi-emaileei gonbitea egitea enpresen ekoizpen-establezimenduetan bisitaldiak egin ditzaten; Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik egingo dira bisitaldi horiek.

5.– Estatutik kanpoko merkatuetako salmenta-puntuetan sustapen ekintza zehatz eta espezifikoak egitea, produktuaren publizitatea eginez eta hura dastatzeko aukera emanez, kontsumitzailearen oniritzia lortzeko.

6.– Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak, hau da; enpresaren irudiari eta produktuei buruzko dibulgazio-materialak egitea, gutxienez atzerriko hizkuntza batean.

B) Sustapen-programak:

1.– Sustapen-programa datza gutxienez hiru herrialdetan A apartatuko sei jarduera jasotzen dituen plan edo programa integral bat egitean. Hortik kanpo geratzen da enpresari kanpoko zerbitzuak ematen dizkioten zerbitzu profesionalen kontratazioa, eskatzailearen produktuak sustatzeko programa garatzeko aholkularitzarako.

2.– Ez da dirulaguntzarik emango azoketan parte hartzeko, baldin eta azoka horietan erakusmahai bat jarri badu Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, edo Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberek, edo kanpoko merkatuan enpresei laguntza finantzarioa ematen dieten antzeko erakundeek, eta erakunde horiek euskal enpresei azoka horietan parte hartzeko tokia eskaini badiete. Hala ere, dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte aipatutako erakundeei azoketan tokia eskatu baina baiezko erantzunik jaso ez duten enpresek.

Zortzigarrena.– Guztizko zenbatekoa, eremu geografikoaren arabera.

Joan-etorrietarako, ostaturako eta mantenurako gastuei dagokienez, jarduera bakoitzean, hauek dira guztizko zenbatekoak eremu geografikoaren arabera banatuta:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoa eta Estatuko gainerako tokiak: mila (1.000) euro.

2.– Europa: mila eta bostehun (1.500) euro.

3.– Amerika, Afrika, Asia eta Ozeania: bi mila eta bostehun (2.500) euro.

Bederatzigarrena.– Justifikazioa.

Egikaritutako gastuak justifikatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

– Fakturen eta ordainketen Excel fitxategia.

– Eginiko jarduera bakoitza justifikatzeko fitxa-txostenak.

– Eginiko gastuen fakturak eta ordainketa-ziurtagiriak.

– Jarduerak egin direla frogatzen duten euskarri-dokumentuak.

Agindu honen hirugarren ebazpen-zatiaren 3. puntuan adierazitako helbidean jasota dauden jarraibideen arabera aurkeztuko da gastuen justifikazioa.

Hamargarrena.– Bateraezintasuna.

Irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 24. artikuluan xedatutakoaren arabera, dekretu horretan araututako eta agindu honen bidez deitutako laguntza bateragarria da beste edozein erakunde publiko zein pribatuk xede bererako emandako beste edozeinekin, betiere dirulaguntza guztien baturak gainditzen ez baditu 11. artikuluak egoera bakoitzerako ezarritako gehieneko ehunekoak. Muga hori gaindituz gero, programa honen babespean emandako laguntzari kendu egingo zaio gaindikinari dagokion zenbatekoa.

Hamaikagarrena.– Datuak babestea.

Agindu honen aplikazioan jasotako datu pertsonalak Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Hamabigarrena.– Errekurtsoak.

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Hamahirugarrena.– Ondorioak.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 7a.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
NEKAZARITZA-, ELIKAGAI-, ARRANTZA- ETA BASOGINTZA-PRODUKTUAK EAE-TIK KANPOKO MERKATUETAN SUSTATZEKO LAGUNTZAREN GASTUAK KUDEATU ETA JUSTIFIKATZEKO ESKULIBURUA
(Ikus .PDF)

II. ERANSKINA
ESKABIDEA EGITEKO INPRIMAKIAREN EDUKIA (LEHIATU SUSTAPENA)
(Ikus .PDF)

III. ERANSKINA
LAGUNTZA-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
(Ikus .PDF)


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana