Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

47. zk., 2018ko martxoaren 7a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
1234

EBAZPENA, 2018ko otsailaren 27koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak hartutako erabaki bat argitara emateko dena. Erabaki horren bitartez, diru-baliabideak esleitzen dira Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan aurreikusitako laguntzak 2018ko ekitaldian finantzatzeko. Agindu horren bidez, hain zuzen ere, desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro berezietan laneratzeko laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2018ko otsailaren 27ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, zenbait diru-baliabide esleitu ditu, zehazki Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan ezarritako laguntzak 2018an finantzatzera bideratuko direnak (agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro berezietan laneratzeko laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira). Gauzak horrela, Lanbideren Estatutuetako 10.2 artikuluaren p) letran xedatutakoarekin bat etorriz (estatutu horiek maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onetsi ziren), Lanbideko zuzendari nagusiak eman behar du argitara erabaki hori.

Azaldutako guztiagatik, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2018ko otsailaren 27ko bilkuran hartutako erabakia, zeinaren bidez esleitzen baitira zenbait diru-baliabide Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan ezarritako laguntzak 2018an finantzatzeko (agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro berezietan laneratzeko laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira). Erabakia ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Bigarrena.– Jakinaraztea argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Erabakiak ondorioak izango dituela ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hirugarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 27a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN ERABAKIA, ZEINAREN BIDEZ ZENBAIT DIRU-BALIABIDE ESLEITZEN BAITIRA LAN ETA GIZARTE GAIETARAKO MINISTERIOAREN 1998KO URRIAREN 16KO AGINDUAN EZARRITAKO LAGUNTZAK 2018AN FINANTZATZEKO. AGINDU HORREN BIDEZ, DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAN LANERATZEKO LAGUNTZA ETA DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK EZARTZEN DIRA

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta gizarteratzeari buruzko Lege Orokorra azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen. Bada, lege horren Testu Bateginaren 43. artikuluak zehazten duenez, enplegu-zentro berezien xede nagusia da ondasunen edo zerbitzuen jarduera produktibo bat egitea, merkatuko operazioetan aldizka parte hartuz, desgaitasuna duten pertsonei ordaindutako lanpostu bat ziurtatzeko; era berean, pertsona horien ahalik eta kopuru handiena ohiko enplegu-erregimenean sartzeko bide bat osatzen dute zentro horiek.

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduak arautzen ditu desgaitasuna duten pertsonak laneratzeko laguntzak, lan babestuaren formula bereziaren bidez, hau da, halako pertsonei enplegu-zentro berezietan sartzea eskainiz.

Enplegu-zentro bereziak finantzatzeko, laguntza publikoen premia dago, eta arau horrek erantzun egiten dio premia horri, hala jasotzen baita berariaz Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren egungo Testu Bateginean, enpleguko zentro berezien Erregelamenduan –abenduaren 4ko 2273/1985 Dekretuaren bidez onartu zen– eta Enpleguari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuan.

Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu egin zitzaizkion Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan egiten zituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak. Geroztik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eskumena da enplegu-programa orokorrak eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten gizataldeei zuzendutako programa espezifikoak kudeatzea.

Xede hori duten laguntzak arautzeko arau autonomiko bat prestatu eta indarrean jarri bitartean, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jarraituko dute Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan araututako laguntza-programa gauzatzen, eta, horrela, beteko dute desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro berezietan laneratzeko premiari buruzko xedapenetan, lehenago aipatutakoetan, ezarritakoa.

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan, bi laguntza-lerro biltzen dira: bata, inbertsioak diruz laguntzeko, eta, bestea, aipatutako gizataldeak enplegu-zentro berezietan dituen lanpostuei eusteko. Aurten emango diren laguntzen bidez, ziurtatuta dago egun dauden lanpostuei eusteko finantzazioa, eta, horrela, saihestu egingo da enplegua suntsitzea, krisi-garaian gehienbat talde eta sektore ahulenei eragiten baitie.

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduak indarraldi mugagabea dauka. Bestalde, laguntza hauek emateko prozeduran, ez da lehiaketaren teknika erabiltzen. Esleitutako aurrekontu-kreditua edo haren eguneratzetik sortzen dena izango da laguntzak emateko muga, berariaz hala ezarrita baitago aginduaren laugarren xedapen gehigarrian.

Hori dela-eta, diru-laguntzak emateko prozeduran errespetatu behar den publikotasun-printzipioa betez, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazi behar da zein den aipatutako aginduan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko esleitutako kredituen zenbateko osoa, bai eta zenbateko hori eguneratzetik sor litekeen zenbatekoa ere.

Bestalde, publikotasunaren eta segurtasun juridikoaren printzipioak betetze aldera, komeni da laguntzen onuradun posibleei jakinaraztea badirela diru-laguntzak emateko prozedurarekin eta araubide juridikoarekin lotutako zenbait alderdi, laguntza horiek arautzen dituen aginduan ezarritakoarekin bat ez datozenak, zuzenean aplikatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko antolamendu- eta laguntza-araudia.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2018ko otsailaren 27ko bilkuran eztabaidatu ondoren, honako erabaki hau hartu du:

ERABAKIA

Lehenengoa.– Zenbait diru-baliabide esleitzea Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan araututako laguntzak 2018ko ekitaldian finantzatzeko. Agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro berezietan laneratzeko laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira. Baliabide ekonomiko horiek, guztira, 33.700.000 eurokoak izango dira, eta 32110-Enplegua Programaren kargura finantzatuko dira.

Diru-baliabide horiek agindu arautzailearen 4.B) artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitako diru-laguntzak finantzatzeko erabiliko dira, osorik, hau da, desgaitasuna duten pertsonek betetako lanpostuen soldata-kostuak estaltzeko, betiere lanposturik ez suntsitzea helburu duen laguntza-lerroaren barruan.

Laguntzen bolumen osoak ez du gaindituko aipatutako zenbateko hori edo zenbateko hori eguneratzetik ateratzen dena, aurrekontu-aldaketarik onartzen bada indarreko legeekin bat. Eguneratzerik izanez gero, argitara eman behar da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman ere.

Bigarrena.– Laguntzen kudeaketari buruzko zenbait alderdiri zuzenean aplikatzen zaizkie bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak laguntzen erakunde kudeatzaile autonomoa den aldetik ezartzen dituen antolamendu- eta funtzionamendu-arauak, bai Euskal Autonomia Erkidegoak diru-laguntzak emateko duen berezko araubide juridikoa. Hortaz, alderdi horien berri eman beharra dago. Hona hemen:

– Ebazpen honetan aipatzen diren diru-laguntzak jasotzeko eskabideak eredu ofizialean aurkeztu beharko dira (I. eranskina), eta honako toki hauetan izango dira eskuragarri: www.lanbide.euskadi.eus web-orrian; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzu zentraletan (Jose Atxotegi kalea 1, Vitoria-Gasteiz 01009), eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoetan, enpleguko lurralde-bulegoetan eta Zuzenean zerbitzuko bulegoetan.

Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan xedatutako moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Laneratzea Aktibatzeko zuzendariak hartuko du bere gain eskabideak kudeatzeko eta izapidetzeko ardura, eta erakunde autonomo horren zuzendari nagusiak ebatziko ditu.

– Ebazteko, gehienez sei hileko epea izango da diru-laguntza eskaera aurkezten den egunaz geroztik, eta, epe hori igarotakoan, ebazpenik eman ez bada, eskaera administrazio-isiltasunaren bidez baietsi dela ulertuko da.

– Zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere aurkez daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

– Diru-laguntzen programa honetan aplikagarria izango den diru-laguntzen erregimen juridiko autonomikoa honako xedapen hauetan dago jasota: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, azken horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezarri baitziren horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen eskakizunak, araubidea eta betebeharrak. Halaber, beste hauek ere aplikagarriak izango zaizkio: diru-laguntzei buruzko estatuko oinarrizko araudia, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean arautua, eta hori aplikatzeko erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua.

Hirugarrena.– Zuzendari nagusiak emango du argitara erabaki hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana