Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

97. zk., 2017ko maiatzaren 24a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
2558

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 16koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2017an Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak administrazio publikoen diru-laguntzen erregimen juridiko orokorra arautzen du.

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu zituen. Dekretu horren 14. artikuluak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari, besteak beste, honako hauen inguruko egitekoak izendatu zizkion: hizkuntza politika eta euskararen sustapena.

Bestalde, 82/2017 Dekretuak, apirilaren 11koak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 13.2.h artikuluan (apirilaren 21eko EHAA, 76. zk.): azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskararen erabilera arautzekoa, eta gainerako xedapen osagarriak egoki garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, hargatik eragotzi gabe administrazioko beste organo batzuek horretarako berariaz izendatuta dituzten funtzioak.

Euskararen Aholku Batzordeak 2012ko uztailaren 18an onartu zuen Euskara Sustatzeko Ekintza Plana. Plan hori, halaber, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak 2012ko uztailaren 24an onartu zuen eta Eusko Legebiltzarrak 2013ko irailaren 11n berretsi zuen. Euskara Sustatzeko Ekintza Planak ingurune digitalerako etorkizunerako erronka era honetan zehazten du: «Kultura digitalaren garai hauetan, ahalegin bereziak bideratu behar dira sareko eduki eta aplikazioetara, ahalik eta esparru gehienetako eskaintza euskaraz izan dadin. Hizkuntza batek IKT alorrean etorkizuna izan nahi badu, oinarrizko baliabideak eta tresnak behar ditu. Horiek euskaraz garatzeko eta eguneratuak izateko ekimen eraginkorrak bultzatuko dira».

Jarriak dauzkan zereginak betetze aldera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, oraingo Agindu honen bitartez, Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko 2017ko diru-laguntza deialdia arautzen du.

Ondorioz, hauxe

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Agindu honen xedea da Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak arautzea eta deialdia egitea.

2. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen egitasmoak eta kopuruak.

1.– Deialdian, besteak beste, mota hauetako egitasmoak aurkeztu ahal izango dira:

– Interneterako euskarazko webgune edo beste formatu berritzaile batzuk (webserie, webirrati, podcast, ...).

– Mugikorrerako euskarazko aplikazioak edo APPak (telefono adimentsuetan, tabletetan edo bestelako gailu mugikorretan exekutatzen diren aplikazioak, erabiltzaileari ataza bat burutzea ahalbidetzen diotenak. Banaketa-plataformen bidez eskuratzen dira).

Horretarako, bi multzo bereiziko dira: ID1 multzoa, egitasmo berrientzat; eta ID2 multzoa, lehendik abian dauden euskarazko egitasmoak eguneratzeko (edukiak gehituz edota funtzionalitate zein zerbitzu berriak gehituz).

Hortaz, honako hauek dira laguntza-mota honetara bil daitezkeen egitasmoak eta multzo bakoitzerako aurreikusitako diru-laguntza kopurua:

ID1. Ingurune digitalerako euskarazko egitasmo berriak sortzea (593.500 euro).

ID2. Ingurune digitalean lehendik abian dauden euskarazko egitasmoak eguneratzea, edukiak zein funtzionalitate berriak gehituz (214.000 euro).

2.– Nolanahi ere, aurreko puntuan zehaztutakoari dagokionez, honako egitasmo hauek ez dute sarbiderik izango eta, ondorioz, kanpoan utziko dira:

a) Alderdi politikoen, hauteskundeetarako koalizioen eta sindikatuen egitasmoak.

b) Egitasmo pertsonalak.

c) Egitasmo puntualak (gertakizun, ekitaldi edo jardunaldi jakin baten inguruan propio antolatutakoak, euskararekin lotura zuzena izanik ere).

d) Demoak eta prototipoak.

e) Produktu eta helburu zabalago baten osagai diren egitasmoak, baldin eta publikoarentzat erabilgarriak ez badira.

f) Softwarea sortzea, lokalizatzea edota eguneratzea helburu duten egitasmoak.

g) Enpresa edo erakunde baten barne erabilerarako egindako intranetak eta antzeko produktuak.

h) Egitasmo korporatiboak.

i) 2016-2018 epealdirako HED deialdian (euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko diru-laguntzak) diru-laguntza eskuratu duten egitasmoak.

j) Erakunde publikoen erabilerarako sortutako egitasmoak.

k) Giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatzen ez dituzten egitasmoak eta, ondorioz, herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementuak jasotzen dituztenak; halaber, herritarren duintasunari kalte egiten dieten edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duten ikur edo elementuak jasotzen dituztenak.

l) Sexu bien arteko trataera-berdintasuna bermatzen ez duten egitasmoak.

m) Laguntza-mota honetan sarbiderik izan arren, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2017an diruz lagundutako egitasmoak.

n) Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basquek hizkuntza normalkuntzarako sinatutako hitzarmen markoaren 2017ko diru-laguntzen deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten egitasmoak.

ñ) Araubide orokorretan zein berezikoetan erabiltzekoak izanik, ikasketa-plan edo curriculumarekin lotura zuzena edo zeharkakoa duten ikasmaterial inprimatu, ikus-entzunezko edo elektronikoak gauzatzeko asmoz aurreikusitako egitasmoak.

o) Euskararen kalitatea bermatzen ez duten egitasmoetan egindako berrikuntza edo horietan kokatuko diren euskarazko eduki berriak. Hau da, lehendik abian dagoen egitasmoan berrikuntzak egin behar direnean, edo euskarazko eduki berriak sartu behar direnean, ezinbestekoa izango da egitasmo horrek euskararen kalitatea bermatzea, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartuz eta betez.

3. artikulua.– Programak edo jarduerak egikaritzeko epea.

Laguntza deialdi honek 2017an burutuko diren egitasmoak baino ez ditu gogoan hartuko. Hori dela-eta, deialdi honetara biltzen diren egitasmoak gauzatzearen ondorioz eskaini, eman edota gizarteratu beharreko jardunak, zerbitzuak eta produktuak 2017ko abenduaren 31 baino lehen eskaini, eman eta gizarteratuko dira.

4. artikulua.– Onuradunak.

1.– Enpresa guztiak, gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa badute eta legalki eratuta badaude indarrean dagoen araudiaren arabera, betiere Agindu honen 2. artikuluan aipaturiko egitasmoak burutzen badituzte.

Diru-laguntza deialdi honen ondorioei dagokienez, honako hau da enpresaren definizioa: jarduera ekonomikoa gauzatzen duen pertsona fisiko edo juridiko pribatua.

2.– Hala ere, deialdi honetatik kanpo geratuko dira:

– Krisian dauden enpresak, aintzat harturik horretarako zer definizio ematen duten krisian dauden enpresa ez-finantzarioak berreskuratu eta berregituratzeko Zuzentarauek (EBAO, C 249, 2014–07–31).

– Berreskuratze agindu gauzatu gabeko baten mende dauden enpresak edo erakundeak, Europar Batasunaren Batzordeak aurrez emandako ebazpen baten bitartez adierazi denean laguntza bat legez kontrakoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela.

Horiez gain, honako hauek:

– Bere kapital gehiena publikoa duten entitate pribatuak eta fundazio-ondarea edota gobernu -edo zuzendaritza- partaidetza nagusiki publikoa duten entitateak.

5. artikulua.– Enpresa eskatzaileen baldintzak eta betebeharrak.

1.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duenak, 50. artikuluan zehaztutako betebeharrak:

a) Laguntza-deialdi honetara ezin izango dira aurkeztu zigor eta administrazioaren arloan diru-laguntza publikoak jasotzeko debekurik dutenak, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituen legezko debekuetan sartuta daudenak ere. Era berean, ezin izango da sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren zigortutakoa izan, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak eman eta, kasua balitz, ordaindu ahal izateko. Halaber, itzulketa-prozedura horietatik eratorritako diru-laguntzak itzultzeko betebeharra bete ez dutenei ezin zaie diru-laguntzarik eman, ezta ordaindu ere.

c) Enpresak egunean edukitzea indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak, arauz zehaztu den bezala.

d) Enpresak egunean edukitzea indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, arauz zehaztu den bezala.

e) Diru-laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legedian ezarritako baldintzak betetzea.

2.– Horiez gain, deialdi honetarako hau:

Enpresa, burutu nahi den egitasmoa burutu ahal izateko jabego intelektualari loturiko elementuen ustiapen-eskubideen jabe izatea.

6. artikulua.– Egitasmoen baldintza bereziak.

Laguntza-mota honetan parte hartu ahal izateko honako baldintza berezi hauek bete behar dira:

1.– Deialdiaren epealdia bete aurretik, hau da, 2017ko abenduaren 31rako, diruz lagundutako egitasmoek guztiz bukatuta eta publikoari zabalik egon beharko dute, edozeinek erabiltzeko moduan. Era berean, merkaturatzeko diren egitasmoak merkatuan eskuragarri egon behar dute ezinbestez 2017ko abenduaren 31rako. Osorik bukatutzat jo ezin diren egitasmoei edo publikoari zabalik edo merkatuan eskuragarri ez dauden egitasmoei emandako laguntza osoa erreklamatuko zaio diru-laguntzaren onuradunari, eta ez da betetako zatiaren araberako likidaziorik bideratuko. Beraz, 23. artikuluari jarraikiz, diru-laguntza itzultzeko espedientea bideratuko da.

2.– Diruz lagundutako egitasmoak eta produktu horien bidez zabaldutako eduki guztiak (argazkiak, idatzizko testua, ikus-entzunezkoak, podcastak...) zein lizentziaren menpe dauden argi azaldu beharko da. Egitasmo bakoitzean, lege-oharretarako atalean sartuko da zehaztapena, eta testua aldez aurretik bidaliko zaio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari, eskabidearekin batera.

3.– Aurkezten diren webguneei dagokienez, diru-laguntza jasotzen duten egitasmo berriek ezinbestez egon beharko dute gailu mugikorretarako egokituta.

4.– Euskarazko webguneek etengabe eguneratzeko plangintza eduki beharko dute. Era berean, aurkeztutako egitasmo guztiek ezagutarazteko plan zehatza izan beharko dute, hala nola, Internet bidezko sustapen plana. Bestalde, euskarazko eduki berrien kasuan, horiek zabaltzeko plangintza zehaztuko da.

5.– Webguneek bisita eta bisitariak neurtzeko neurgailua eduki behar dute. Neurgailuak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

– argi bereizita agertu beharko dira gutxienez honako datu hauek: bisitak («saioak») eta bisitariak («erabiltzaileak»), hilabeteka eta urteka.

– hizkuntza bat baino gehiagoko webguneetan, argi bereizita agertu beharko dira hizkuntza bakoitzean izandako bisitak («saioak») eta bisitariak («erabiltzaileak»). Gainera, webguneko hizkuntza bakoitzeko edukia URL bidez bereizteko aukera izan beharko da (ID1 multzokoen kasuan, egitasmoa abian jartzen denetik aurrera; ID2 multzoko egitasmoetan, gutxienez diru-laguntza eskabidea egiten den egunetik aurrera).

Enpresa eskatzaileak datu horiek jasotzen dituen urteko txostena aurkeztuko dio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari, eta neurgailurako sarbidea ere eman beharko dio.

6.– Egitasmo bakar bati lotutako proiektuak eskaera bakar batean aurkeztu beharko dira, hau da, ezin izango dira zatitu edo banatu.

7.– Edukiek (idatzizko albisteek, erreportajeek, audioek, bideoek...) argitaratze-data izan beharko dute, edozeinek edozein unetan ikusteko moduan (ID1 multzokoen kasuan, egitasmoa abian jartzen denetik aurrera; ID2 multzoko egitasmoetan, gutxienez diru-laguntza eskabidea egiten den egunetik aurrera).

7. artikulua.– Izapidetzea.

1.– Prozeduraren izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta egiteko honako bide hauek izango dituzte interesdunek:

– Jarduera ekonomikoa garatzen duten pertsona fisikoek bide elektronikoa zein bide presentziala erabili ahal izango dituzte. Diru-laguntzaren eskabidea eta dokumentazioa aurkezterakoan bide bat erabiltzeak, izapidetze presentzialak edo elektronikoak, ez du prozeduraren hurrengo pausoetan bide bera erabiltzera behartzen, eta edozein unetan alda daiteke batetik bestera.

– Pertsona juridiko pribatuek bide elektronikoa erabili beharko dute nahitaez.

2.– Eskaera elektronikoaren ondorengo izapideak honako gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

3.– Eskabideak, ardurapeko adierazpenak, zuriketak eta ereduen gaineko zehaztapenak nola izapidetu, izapidetze presentzialaren zein elektronikoaren bidez, euskadi.eus-eko gune elektroniko honetan dago eskuragarri: https://euskadi.eus/diru_laguntza/-/2017/euskara_ingurune_digitalean/eu/

8. artikulua.– Enpresa eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

1.– Laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa berez egiaztatuko du organo kudeatzaileak, bai eta jarduera ekonomikoren bat garatzen dutela ere, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina aplikatuz. Estatu Espainiarreko Ogasunean zergak ordaintzen dituztenekin berdin jokatuko da.

Halere, interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu behar dute, organo eskumendunak emana, bai eta jarduera ekonomikoren bat garatzen dutela adierazten duen agiria ere, horrelakoetan elkarreraginkortasun-zerbitzuak ez baitaude erabilgarri.

Helbide fiskala Estatu Espainiarretik kanpo dutenek agiri guztiak (zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, eta jarduera ekonomikoren bat garatzen dutela egiaztatzen duten dokumentuak) aurkeztu beharko dituzte.

Zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dira, gutxienez, diru-laguntza eskabidea egiteko epea irekitzen den egunetik, diru-laguntzaren Ebazpena ematen den arte. Halaber, diru-laguntzaren onuradun orok egunean izan beharko ditu aipatu betebeharrak diru-laguntzaren ordainketa egiten den momentuan.

2.– Eskabideek honako aukera hau jasoko dute: diru-laguntzaren eskatzaileak, berariaz baimena ematen dio organo kudeatzaileari gainerako datuak edo dokumentuak lortzeko edo egiaztatzeko. Hau guztia, Herri Administrazioari dagozkion egiaztatzeko eta ikuskatzeko eskumenak kaltetu gabe.

Enpresak ez ditu aurkeztu behar izango legalki eratuta dagoela eta dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duten agiriak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Erregistroan dagoen fundazioa, kooperatiba edo elkartea bada. Izan ere, kasu honetan Administrazioak ofizioz egiaztatu ahal izango du Erregistroan dagoela, eta nahikoa izango da eskatzaileak hori adieraztea eskabide-orrian.

Baldin eta enpresari buruzko dokumentazioa Administrazio honetan lehenago ere aurkeztu izan bada eta indarrean jarraitzen badu, eskatzaileak ez du berriro aurkeztu behar izango. Edozein modutan ere, eskatzaileak eskabide-orrian adierazi beharko du dokumentazio hori noiz, zein Sail edo Zuzendaritzatan, eta zein prozeduratan aurkeztu zuen.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea betez, Agindu honetako 5. artikuluan zehaztutako betebeharrak egiaztatuko dira eskaeran, erantzukizunpeko adierazpen bidez.

9. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea, dokumentazioa eta tokiak.

1.– Eskabideak aurkezteko epea.

Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen orok gehienez ere hiru egitasmo aurkezteko aukera izango du Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean.

2.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskaera egiterakoan, honako hauek aurkeztu beharko ditu eskatzaileak:

– Eskabide-orria.

– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

– Egitasmoari buruzko dokumentazioa:

• Egitasmoaren deskripzioa.

• Egitasmoaren aurrekontua.

- Edukien lizentzia eta softwarearen eskuragarritasunari buruzko legezko testua.

• Multzo bakoitzari dagokion bestelako dokumentazioa:

- ID1: prototipoa, eta edukien lagina.

- ID2: aurreko urteko euskarazko bisita-kopuruari buruzko txostena edo grafikak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioaren inguruko zehaztapenak https://euskadi.eus/diru_laguntza/-/2017/euskara_ingurune_digitalean/eu/ helbidean daude jasota.

3.– Eskabideak aurkezteko moduak eta tokiak.

Pertsona juridikoek bide elektronikoa erabili beharko dute nahitaez eskabideak aurkezteko.

Jarduera ekonomikoa duten pertsona fisikoek, berriz, eskabideak bi eratara aurkez ditzakete:

– Eskabide elektronikoaren bidez edo

– Eskabide presentzialaren bidez.

3.1.– Eskabide elektronikoa honako gunearen bitartez egingo da: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

3.2.– Pertsona fisikoa izanik, eskabide presentziala aukeratuz gero, honako leku hauetan aurkez daiteke:

– Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza, Donostia kalea, 1; 01010 Vitoria-Gasteiz.

– Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Lurralde Unitatea, Gran Vía 85, 48011 Bilbao.

– Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Lurralde Unitatea, Andia kalea, 13; 20008 Donostia-San Sebastian.

– Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 38.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

3.3.– Pertsona fisikoa izanik, postaz egin nahi izanez gero, honako helbide honetara bidali beharko dira eskabide-orria eta agiriak: Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza, Donostia kalea, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Bide horri ekitekotan, eskabide-orria kartazal irekian aurkeztu beharko da posta-bulegoan, posta-langileak, ziurtapena egin baino lehen, data eta zigilua jar ditzan eskabide-orrian bertan.

4.– Eskatzaileek nahi duten hizkuntzan, euskaraz edo gaztelaniaz, aurkez ditzakete eskabideak eta haiei lotutako dokumentazioa. Halaber, diru-laguntza eskaeraren ondoriozko jardunetan eta prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Arauzkotzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

10. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean eginiko akatsen zuzenketa.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan (enpresa eskatzaileak diru-laguntzaren onuradun izateko baldintzak betetzen dituela adierazten dutenak) zerbait falta dela edo forma akatsak daudela, hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez. Halaber, ikusten bada egitasmoa baloratzeko ezinbestekoak diren egitasmoaren deskribapena eta/edo aurrekontua ez d(ir)ela aurkezten edo akatsak daudela, hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko; epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidea onartu onartuko da baina gerta daiteke eskatzaileak dagokion izapidea egiteko eskubidea galtzea.

11. artikulua.– Diru-laguntzaren nondik norakoa, zertarakoa eta zenbatekoa.

1.– Laguntza-mota hau egitasmoen gauzatze-lanei zuzen-zuzenean egotzitako gastuei partzialki aurre egitera dator.

Honako gastu hauek kanpoan geldituko dira:

a) Inbertsioetarako gastuak.

b) Aurretiaz euskara ez den beste hizkuntza batean garatutako webguneari edota aplikazioari dagozkion gastuak.

c) Sortzen diren egitasmoak euskaraz gain beste hizkuntza batean edo gehiagotan garatzeko asmoa baldin badago, aurkezten den egitasmoari kostuaren parte bat bakarrik egotziko zaio, euskarazko bertsioari dagokion kostua hain zuzen ere.

d) Halaber, dagoeneko sortutako edukia sarean ipintzeko eskatzen denean diru-laguntza, egokitzapen kostua soilik hartuko da kontuan.

e) Ez dira gastutzat hartuko laguntza-deialdira aurkeztutako egitasmoaren gauzatzeari egozgarri ez zaizkion enpresa eskatzailearen jardun orokorreko gastuak.

f) Balio Erantsiaren gaineko Zergari (BEZ) dagokion gastua ez da kontuan hartuko. Hala ere, BEZa berreskuratu ezin duten erakunde onuradunen kasuan, gastutzat hartuko da, eta erakundeok dagokien foru aldundiko ogasun-sailaren ziurtagiri bidez egiaztatu beharko dute hori.

2.– Gastu-aurrekontuari dagokionez, egitasmo bakoitzaren gastu-aurrekontua ezin izango da 50.000 euro baino gehiagokoa izan.

Gastu-aurrekontuak honako atal hauek izango ditu:

a) Langile-gastuak. Honen barruan sartzen dira egitasmoa egiteko behar izan diren giza-baliabideak, bai enpresa barrukoak (soldata gordinak, zergak kontuan hartu gabe, eta legez beharrezkoak diren kotizazioak), bai eta kanpokoak ere (kanpoko zerbitzuen kontratazioa). Atal honetarako honako muga hauek gordeko dira:

– Edukietarako, hau da, edukien sorkuntzarako nahiz kudeaketarako gehienez ere 20.000 euroko gastua hartuko da kontuan («Aurrekontua» izeneko formularioaren A4 atala).

– Lokalizazioak egin behar direnean, itzulpenetarako gehienez ere 6.000 euroko gastua hartuko da kontuan («Aurrekontua» izeneko formularioaren A2 atala).

– Egitasmoaren kudeaketarako gastuek ezin izango dute gainditu gainontzeko langile-gastuen guztirakoaren % 5a («Aurrekontua» izeneko formularioaren A6 atala).

b) Bestelako gastuak (funtzionamendu-gastuak barne). Atal honetan, gehienez ere, langile-gastuaren % 5 hartuko da kontuan, eta bestelako gastu horiek zein kontzepturi dagozkion zehaztuko da.

3.– Egitasmo orok gutxieneko finantzaketa-maila propioa izan behar du ezinbestean, % 40koa hain zuzen ere. Ondorioz, finantzaketa-maila horretara iristen ez den egitasmoa lehiaketatik kanpo utziko da.

4.– Aurreko puntuan aipaturiko finantzaketa propioa honako diru-sarrera hauez osatuta egongo da:

a) Entitate-eskatzailearen diru-ekarpenak.

b) Zerbitzu-salmentatik eskuratutakoak.

c) Produktu-salmentatik eskuratutakoak.

d) Publizitatetik eskuratutakoak.

e) Entitate pribatuetatik jasotakoak.

5.– Defizitarioak diren egitasmoei bakarrik eman ahal izango zaie diru-laguntza. Ondorioz, defizitarioak ez diren egitasmoak lehiaketatik kanpo utziko dira. Agindu honen ondorioetarako egitasmo bat defizitarioa izango da eskatzailearen ekarpena eta deialdi honetatik kanpoko beste finantzazio publikoa kontuan izanda, gastuen % 100a estaltzen ez denean.

6.– Egitasmo bakoitzari esleitutako diru-laguntza, ez da Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari eskatutakoa baino handiagoa izango. Horrez gain, egitasmo bakoitzak gehienez 20.000 euroko diru-laguntza jaso ahal izango du.

Era berean, jaso beharreko gutxieneko kopuru bat ere ezarri da egitasmoko; horrela, 2.000 euro baino gutxiagoko esleipenak bertan behera geratuko dira.

7.– Enpresa bakoitzak ezingo ditu deialdi honetara hiru eskaera baino gehiago aurkeztu. Eskaera bakoitzeko egitasmo bakarra aurkeztuko da.

8.– Diru-laguntza bateragarria da edozein erakunde publiko zein pribatuk xede berberaz eman ditzakeenekin, betiere, lagundutako egitasmoak gain-finantzaketarik ez badu. Agindu honen epe-barrutia amaitu eta 22. artikuluan finkatutako justifikazioari ekin eta gero gain-finantzaketarik gertatu dela ikusten bada, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, betiere 23. artikuluan zehaztutako bideari jarraituz. Murrizketa hori gain-finantzaketaren bestekoa izango da.

12. artikulua.– Diru-laguntzaren kudeatzailea.

Deialdi honen kudeaketa Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari dagokio.

13. artikulua.– Esleipen-prozedura.

1.– Zeregin horretarako berariaz eratutako Balorazio-batzordeak eskabideei buruzko ebazpen-proposamena landu eta diruzko zenbatekoak finkatuko ditu. Horretarako, lehendabizi, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak aurkeztutako egitasmoen dokumentazioa aztertuko du, eta dokumentazio hori prestatuko du Balorazio-batzordeak egitasmoen balorazioa egiteko. Hortaz, honako urrats hauek emango ditu Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak:

1.1.– Adierazitako aurrekontuari eta eskatutako diru-laguntzari dagokienean,

a) «Aurrekontua» izeneko formularioan adierazitako gastu-aurrekontua eta eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa hartuko ditu abiapuntutzat.

b) 11. artikuluan finkatutakoaren haritik, honako hau ikusiko da: laguntza-deialdira aurkeztutako egitasmoaren gauzatzeari zuzenean eta bakarrik egozgarri zaizkion gastuak baino ez daudela jasota adierazitako gastu-aurrekontuan. Ez dira gastutzat hartuko laguntza-deialdira aurkeztutako egitasmoaren gauzatzeari egozgarri ez zaizkion enpresa eskatzailearen jardun orokorreko gastuak.

c) Horrez gain, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eskatzaileak aurkeztutako aurrekontua egokituko du, lanen merkatuko kostu estimatua kontuan hartuta. Posible den kasuetan, kostu estimatua kalkulatzeko kontuan hartuko dira Eusko Jaurlaritzako erakundeetako prezio publikoak (adibidez, honako tarifa hauek hartuko dira kontuan: itzulpenetarako IVAPek dituenak, eta lan informatikoetarako Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak dituenak).

d) Aurreko bi puntuetan (b eta c) adierazitakoa aintzat hartuta, eskatzaileak adierazitako gastu-aurrekontuari aldaketaren bat egin behar izatekotan, beste horrenbesteko aldaketa egingo zaie adierazitako sarrera-aurrekontuan zehaztutako finantzaketa propioaren kopuruari eta eskatutako diru-laguntzari, beti ere gastu-aurrekontua aldatu den proportzio berean. Modu horretan, aurrekontu onartua finkatuko da. Horrelakoetan, diru-laguntza kalkulatzeko orduan, aurrekontu onartua eta eskatutako diru-laguntza onartua hartuko dira erreferentzia-oinarritzat, baita eskabide-orrian zehaztutako finantzaketa-maila propioa ere.

1.2.– Puntuei dagokienez,

a) Esleipen-prozedurari ekin aurretik, balorazio-fasera pasatutako egitasmoak baloratuko ditu Balorazio-batzordeak, Agindu honen 14. artikuluan finkatutako irizpideen arabera.

b) Egitasmoek, aurrera egitekotan, jaso litezkeen puntuetatik hirurogeita hamar (70) puntu edo hortik gora lortu beharko dituzte. Ondorioz, esandako gutxieneko puntuazio horretatik beherako puntuazioa lortzen duten egitasmoek ez dute diru-laguntzaren banaketan sartzerik izango eta, ondorioz, ez dute diru-laguntzarik hartuko.

c) Puntu horiek onartutako gastu-aurrekontuaren estalpen-indizea zehaztuko dute. Estalpen-indize hori Balorazio-batzordeak zehaztuko du, betiere puntu-tarteak finkatu eta gero.

2.– Egitasmo bakoitzari esleitu beharreko laguntza-kopurua zehazteko orduan, 11. artikuluan finkatutako mugak gordeko dira.

3.– Ebazpen-proposamena lantzerakoan, Balorazio-batzordeak, dauden diru-baliabideak kontuan izanik, ID1 eta ID2 multzoetako batean diru soberakina izan eta horietako besteren batean diru-falta balego, diru-soberakinen birbanaketa egitea proposatuko du eta horrela jasoko da Hizkuntza Politikarako sailburuordeari egingo dion proposamenean. Birbanaketa egiterakoan, multzo horien beharrak izango dira gogoan. Horretarako, multzo bakoitzean eskatutakoaren eta esleitutakoaren arteko aldeak hartuko dira aintzakotzat, horiek estaltzeko beharrezkoak diren formulak erabiliz.

14.– artikulua.– Balorazio-irizpideak.

1.– Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira, betiere, ezarritako mugak errespetatuz eta finkatutako irizpideak erabiliz. Ebazpen-proposamena landu eta diruzko zenbatekoak finkatzeko orduan, zeregin horretarako berariaz eratutako Balorazio-batzordeak honako irizpide eta balio hauek izango ditu kontuan:

Bereziki lagunduko dira aisialdirako eta entretenimendurako egitasmoak, batez ere umeei zein gazteei begira egindakoak. Halaber, lehentasuna izango dute eduki propioz hornitutakoek. Hona hemen irizpide nagusiak:

a) Egitasmoaren kalitatea eta egokitasuna: gehienez ere berrogeita hamar (50) puntu.

Egitasmoaren kalitatea eta egokitasuna baloratzeko honako aldagai hauek hartuko dira kontuan:

– Berrikuntza.

– Erabilgarritasuna.

– Diseinua.

– Edukiak (propioak izatea, konplexutasuna, kopurua, ezaugarriak).

– Eguneratzea.

– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna zaintzeko baliabideak.

– Produktuaren merkaturatzea edota zabalkundea.

b) Euskararen erabilera Ingurune Digitalean bultzatzeko eragingarritasuna: gehienez ere berrogei (40) puntu. Eragingarritasuna neurtzeko hauek izango dira baloratuko diren aldagaiak:

– Gaiaren izaera; aisialdiko eta entretenimendurako egitasmoak lehenetsiko dira, batez ere umeei eta gazteei begira egindakoak.

– Irisgarritasuna / komunitate izaera:

• Erabiltzaile kopurua (bisitak eta bisitariak) jadanik abian diren egitasmoetan.

• Egitasmo berrietan kontuan hartuko da publiko potentzialaren izaera eta dimentsioa.

• Euskal komunitatearen izaera: «.eus» domeinua izatea.

c) Edukien lizentzia eta softwarearen eskuragarritasuna: gehienez ere hamar (10) puntu.

Kodea eta edukia zabaldu, ikusi, aztertu, aldatu eta komertzializatzeko aukera dagoen ala ez neurtuko da.

15. artikulua.– Balorazio-batzordea.

1.– Aurkeztutako eskabideak ebaluatzeko, berariazko Balorazio-batzorde bat osatuko da.

2.– Balorazio-batzordea honako kide hauek osatuko dute:

a) Josune Zabala Alberdi, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria, batzordearen buru izango dena.

b) Estibaliz Alkorta Barragan, Euskara Sustatzeko zuzendaria. Ordezkoa Joseba Lozano Santos, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria.

c) Ane Crespo Calvo, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako EBPNren jarraipenerako arduraduna. Ordezkoa, Edurne Ramon Olano, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Dokumentazio eta Informazio Zerbitzuaren arduraduna.

d) Araceli Diaz de Lezana Fernandez de Gamarra, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Estandarizazio Zerbitzuko arduraduna. Ordezkoa, Igor Goirizelaia Ziardegi, Informatika Zerbitzuen Koordinatzailea.

e) Elene Etxezarreta Etxeberria, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikaria. Honek idazkari-lanak egingo ditu eta hitza izango du, baina ez botorik. Ordezkoa Jone Aboitiz Legarra, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikaria.

3.– Egitasmoak baloratzeko, Balorazio-batzordeak iritzia eskatu ahal izango die adituei.

4.– Balorazio-batzordeak, laguntza-mota honetan finkaturiko irizpideak eta mugak kontuan izanik, ebazpen-proposamena landuko du eta Hizkuntza Politikarako sailburuordeari aurkeztuko dio, honek, zuzen eta bidezkoa joz gero, behin betiko ebazpena har dezan. Aipaturiko proposamenak, honako atal hauek izango ditu gutxienez:

a) Deialdian finkaturiko baldintzak bete ez izateagatik baztertuak izan diren eskabideen zerrenda eta horietako bakoitza baztertu izanaren zioa.

b) Diruz lagundutako egitasmoak; onartutako gastu-aurrekontua; lortutako puntuak, osotara eta atalkakoa; eta diru-laguntzaren zenbatekoa.

c) Gutxieneko puntuak lortu ez izateagatik diru-laguntzarik gabe utzitako egitasmoak eta horiek lortutako puntuazioa, osotara eta atalkakoa.

16. artikulua.– Ebazpena.

1.– Balorazio-batzordearen proposamena ikusita, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak agindu honek arautzen dituen diru-laguntzak esleitzeko ebazpena emango du. Ebazpen hori, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik sei hilabeteko epean interesdunei jakinaraziko die.

2.– Diruz lagundutako egitasmoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da bai eta Eusko Jaurlaritzako webgunean ere (www.euskadi.eus) herritar orok jakin dezan. Zerrenda horretan zehaztuko da diruz lagundutako egitasmo bakoitzak jasoko duen diru-laguntzaren zenbatekoa.

3.– Sei hilabeteko epea amaitu eta interesdunak inolako jakinarazpenik jaso ez badu, eskabidea gaitzetsitzat joko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritako ondorioetarako.

4.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez bada eta gora jo nahi badu, eskatzaile horrek aukera izango du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari gorako errekurtsoa aurkezteko, ebazpena berariaz jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epean.

17. artikulua.– Diru-laguntzaren onarpena.

1.– Diru-laguntzaren onuradunak esleitutako diru-laguntza onartu egin behar du. Ondorioz, diru-laguntza esleitu zaiola adieraziz Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak bidalitako jakinarazpena jaso eta hamar (10) egun balioduneko epean diru-laguntza onartzen duela adierazi behar dio idatziz aipatu Zuzendaritzari.

2.– Diru-laguntzaren onuradunak onarpen-agiria epe horretan aurkezten ez badu, laguntzari uko egiten diola ulertuko da.

18. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Agindu honetan arautzen diren diru-laguntzen onuradunek Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartua) finkaturiko betebeharrez gain, honako betebehar hauek ere izango dituzte:

a) Diru-laguntza eskabide-orrian zehaztutako helburu zehatzerako erabili beharko dute.

b) Eskabide-orrian aurreikusitako egitasmoa bere osotasunean gauzatu beharko dute.

c) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedearen fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia eman beharko dute.

d) Hizkuntzaren kalitatea bermatzea guztiz garrantzizkotzat jotzen denez gero, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartu eta beteko dituzte.

e) Indarrean dauden lege eskakizunak bete beharko dituzte jabego intelektualari, egile-eskubideei, lege-gordailuari, banaketari eta abarri dagokienez.

f) Laguntza-gai diren egitasmoek giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatu beharko dituzte. Ondorioz, egitasmo horiek ezin izango dute herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementurik jaso, ezta beren duintasunari kalte egiten dieten edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duten ikur edo elementurik ere.

g) Adierazpen- eta informazio-askatasunari begirunea erakustea. Horretarako, nork bere deontologiako arauak beteko ditu eta, aldi berean, politika-aniztasuna eta politika-, gizarte- eta kultura-taldeei zor zaien aukera-berdintasuna bermatuko duen informazio egiazkoa eta objektiboa sustatuko du.

h) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoari jarraituz, hizkera sexistarik ez erabiltzea, eta gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik ez egitea.

i) Laguntza-mota honen bidez diruz lagundutako egitasmo orok Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren menpeko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko du egitasmoaren argitan kaleratutako euskarri guztietan. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua agerrarazi behar dute. Logotipoak ikusgai egon behar du hasierako orri edo atal nagusian, ebazpena ematen den unetik gutxienez urtebeteko epean.

19. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa.

1.– Agindu honetan oinarrituz emandako diru-laguntzen ordainketak bi zatitan egingo dira, era honetara:

a) Lehenengo ordainketan diru-laguntza osoaren ehuneko hirurogeita bost (% 65) ordainduko da, diru-laguntza onartzen den egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

b) Bigarren ordainketan, hala badagokio, gainerako ehuneko hogeita hamabosta (% 35) ordainduko da, diru-laguntza justifikatzeko agiri guztiak jaso eta ontzat eman ondoren. Bigarren ordainketa 2018an egingo da edozein kasutan, Eusko Jaurlaritzaren 2018ko aurrekontuen kontura.

20.– artikulua.– Ebazpenaren aldaketa.

Diruz lagundutako egitasmoa eskaeran deskribatu bezala garatuko da. Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretako bat aldatzen bada, diru-laguntzaren helburua betetzat jotzen denean, diru-laguntza eman duen ebazpena ere aldatu ahal izango da. Hori dela eta, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak bidezko likidazio-ebazpena emango du, eta, ebazpen horretan, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa berregokituko da. Horretarako, honako Dekretu honetan ezarritako prozedura aplikatuko da: 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

Nolanahi ere, aurkeztutako egitasmoa hobetzen dituzten aldaketak onartu ahal izango ditu Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, eskatzaileak egitasmoa gauzatu aurretik horretarako baimena eskatzen badu. Diru-laguntza betiere aurkeztutako egitasmoaren gainean ebatziko da eta balizko aldaketak ez du esleitutako diru-laguntza aldatuko.

21. artikulua.– Justifikazioak aurkezteko epea eta tokia.

1.– Esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, diru-laguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoaren gauzatzea justifikatu behar du, ezinbestean, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzaren aurrean. Justifikazioari ekiteko, diru-laguntza esleitzeko orduan erabilitako gastu-aurrekontu onartua erabiliko da.

2.– Diru-laguntzaren justifikazioa egiteko azken eguna 2018ko martxoaren 31 izango da.

3.– Pertsona fisikoa izanik, izapidetze presentziala aukeratuz gero, diru-laguntzaren justifikazioa Agindu honen 9. artikuluan aipatutako lekuetan aurkez daiteke.

4.– Era berean, justifikazioak aurkezterakoan bide elektronikoak erabil ditzakete pertsona fisikoek: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak. Pertsona juridiko pribatuek ezinbestean erabili beharko dute aipatutako bide hau.

22. artikulua.– Justifikazioarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

1.– Aipaturiko justifikazioa justifikazio-kontu erraztuaren arabera egingo da. Justifikazio-kontu erraztuak, zinpeko aitorpenaren izaera izango duenak, honako informazio hau jasoko du:

a) Burututako jardunari eta emaitzei buruzko txostena (Emaitzei buruzko txostena). Beste datu batzuen artean, honako hauek jasoko dira bertan:

– Egitasmoaren helbide elektronikoa zehaztuko da Emaitzei buruzko txostena izeneko formularioan (aplikazioen kasuan, dagokion banaketa-plataforman aplikazioa eskuratzeko lotura).

– Zabalkundea: diruz lagundutako egitasmoa ezagutarazteko egindakoari buruzko azalpen zehatza idatzi beharko da, eta azalpenari laguntzeko pantaila inprimatuak bidaliko dira, pdf dokumentu batean edo beste euskarriren batean.

– Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren babesa (ikus agindu honetako 18. artikuluan xedatutakoa): Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko da egitasmoaren argitan kaleratutako euskarri guztietan, eta babes hori non eta nola agertzen den azaldu beharko da Emaitzei buruzko txostena izeneko formularioan.

b) Diruz lagundutako egitasmoari dagozkion gastuen zerrenda sailkatua (Gastuen zerrenda eta balantzea)

c) Diruz lagundutako egitasmoari dagokion behin betiko balantze ekonomikoa (Gastuen zerrenda eta balantzea)

2.– Diruz lagundutako egitasmoen berri emango da Euskadi.eus atariaren bidez. Horretarako, egitasmoa identifikatzeko irudia aurkeztuko da euskarri elektronikoan.

Horrez gain, aplikazioen kasuan IKTen inbentarioan alta emateko orria bete beharko da, eta euskarri elektronikoan aurkeztu beharko da.

3.– Diru-laguntza ematen duen organoak behar adina frogagiri eskatuko dio onuradunari, diru-laguntza behar bezala erabili dela egiaztatzeko. Horretarako, unitate moneta laginketa teknika erabiliko du.

4.– Justifikazioari dagokionez, anomalia edo irregulartasunen bat ikusiz gero, hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Emandako epean akatsa zuzen ez bada, Agindu honetako 20. eta 23. artikuluetan finkatutakoari ekingo zaio automatikoki.

5.– Eskaera aurkezteko zein justifikazioak egiteko jarraibideak eta eredu normalizatuak euskadi.eus egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus

23. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzultzeko ebazpena.

1.– Betebeharrak bete gabetzat joko dira honako kasu hauetan:

a) Jasotako diru-laguntza, osorik zein zatika, Agindu honetan zehaztutakoez beste jardueretarako erabiltzea.

b) Honako Agindu honen 18. artikuluan zehaztutako betebeharrak ez betetzea.

c) Hala badagokio, likidazio-ebazpenak zehaztutako kopurua ez itzultzea horretarako emandako epean.

d) Diru-laguntza araudiarekin zerikusia duen edozein xedapenetan, nahitaezkotzat jotzen diren gainerako egitekoak ez betetzea.

2.– Ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako dirua eta horren legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari.

Honako Agindu honen pentzutan emandako diru-laguntzaren onuradunak eman eta eskuratutako zenbatekoa eta legez aplikagarriak izan daitezkeen interesak itzuli egin beharko ditu, aurreko pasartean jasotakoak gertatuz gero edo, oro har, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan edo honako Agindu honetan ezartzen diren eginbeharrak betetzen ez badira. Aurreko hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen 698/1991 Dekretuan, abenduaren 17koan, esandakoaren arabera egingo da.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Deialdi honetako 2. artikuluan jaso den guztirako zenbatekoa aldatu egin ahal izango da, eskatutako diru-laguntzen guztirako zenbatekoa kontuan harturik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailean beste programa batzuk bideratu ondoren aurrekontuak agortu gabe geratu badira. Adierazitako aldaketa diru-laguntzak ebatzi baino lehen egin behar da. Aipatutakoaren berri eman beharko da Hizkuntza Politikarako sailburuordearen ebazpen baten bitartez.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak jakinarazten dizu deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, eskabidean eta formularioetan jasotakoak, «Koordinazioa: laguntzak eta diru-laguntzak» izeneko fitxategian sartuko direla. Fitxategi hori honako Agindu honek arautzen du: Agindua, 2015eko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko izaera pertsonaleko datuen fitxategiak arautzekoa (hizkuntza-politikaren, kulturaren eta gizarte-hedabideen arloak), eta gaur egun Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza da fitxategi honen titularra. Fitxategiak diru-laguntza deialdi hau kudeatzea du helburu eta deialdi honekin zer ikusia duten beste edozein prozedura edo espediente administratibo kudeatzea ere bai. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari eman zaio horren berri, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarri dira. Fitxategiaren datuak, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.

Datu pertsonalen babesari buruz dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko aukera, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzara jo dezake (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Deialdi honetan parte hartu duten enpresek baimena ematen diote Administrazioari emandako datuak alderatzeko eta aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko (dela Administrazio honetan, dela beste Administrazio Publiko batean), deialdi honen xede berdinetarako bakarrik eta, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari baimena ematen diote, beste erakunde publiko batzuetan, aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

Administrazio-bidea amaitzen duen agindu honen aurka, interesdunak aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita. Bestela, zuzen-zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Deialdi honen xede diren diru-laguntzei Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua aplikatuko zaie (2014ko ekainaren 26ko EBAO L187), zeinaren bidez, laguntza-kategoria zehatz batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla adierazten den, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko maiatzaren 16a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana