Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

12. zk., 2017ko urtarrilaren 18a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
278

EBAZPENA, 2017ko urtarrilaren 9koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2016-2017 ikasturtean ebaluazio jarraituaren bitartez HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2017ko azterketa-deialdiak egiten dituena.

Herritar helduek euskararen gaitasuna egiaztatzeari buruz azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, HABE erakundea sortzekoak, eta uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuak xedatutakoa betez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2016ko azaroaren 23ko Agindua eman zuen, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena.

Agindu horrek xedatzen du HABEren Erregistroan dauden euskaltegietako eta autoikaskuntzarako zentroetako ikasleek HEOCaren sei gaitasun-mailei dagozkien egiaztagiriak (A1, A2, B1, B2, C1, C2) eskuratu ahal izango dituztela.

Era berean, egiaztagiri horiek eskuratzeko bi era ezartzen ditu: ikasprozesuan zehar gauzatutako ebaluazio jarraituaren barruan egindako ebaluazio-jarduerak eta HABEk berariaz egindako azterketa-deialdiak. Honi dagokionez, aurreikusten du ebaluazio jarraitua balio egiaztatzaileaz modu progresiboan ezarriko dela, gehienez lau urteko epean orokortuko dela HEOCaren maila guztietara iritsita eta HABEren zuzendari nagusia ahalmenduta egongo dela ikasturte bakoitza hasi baino lehen erabakitzeko ebaluazio jarraituan oinarritutako ebaluazio-jarduerak balio egiaztatzailearekin zein mailatan aplikatuko diren. 2016-2017 ikasturtea hasita dagoenez, berriz, hamabost eguneko epea aurreikusten du ikasturte honetan ebaluazio jarraituaren bitartez zein maila egiaztatuko diren zehaztuko duen ebazpena emateko.

Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Ebaluazio jarraituaren barruko ebaluazio-jardueren sistema aplikatzea 2016-2017 ikasturtean, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren A1, A2 eta B1 gaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko Ebazpen honen I. eta III. eranskinetan zehaztutako ezaugarrien eta baldintzen arabera.

Bigarrena.– Bi azterketa-deialdi egitea 2017an, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko Ebazpen honen II. eta III. eranskinetan jasotako oinarrien eta irizpideen arabera.

Hirugarrena.– Ebazpen honen euskal eta erdal testuen arteko edozein interpretazio-auziren aurrean, jatorrizkoa euskaraz idatzitakoa dela kontuan izanik, euskal testuari dagokion irakurketari lehentasuna ematea.

Laugarrena.– Interesdunei jakinaraztea administrazio-bidea agortzen ez duen Ebazpen honen aurka egiteko, gora jotzeko errekurtsoa jar daitekeela Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epearen barruan.

Donostia, 2017ko urtarrilaren 9a.

HABEren zuzendari nagusia,

JOSEBA ERKIZIA ITOITZ.

I. ERANSKINA
A1, A2 ETA B1 GAITASUN-MAILAK EBALUAZIO JARRAITUAREN BITARTEZ EGIAZTATZEKO OINARRIAK

1. oinarria.– Xedea.

Oinarri hauen xedea da euskaltegietako eta autoikaskuntza-zentroetako ikasleek, 2016-2017 ikasturtean, ebaluazio jarraituaren barruko jardueren bitartez, HEOCaren A1, A2 eta B1 gaitasun-mailak egiaztatzeko prozeduraren ezaugarriak eta xehetasunak zehaztea.

2. oinarria.– Oinarrizko esparrua.

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma eta Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Marko Bateratua izango dira ikasleen hizkuntza-gaitasuna egiaztatzeko oinarri eta markoa, hurrenez hurren.

Ondorioz, HEOCean ezarritako gaitasun-mailei dagozkien ziurtagiriak lortzera bideratutako ebaluazio jarraituaren jarduerak HEOCean jasotako ebaluazio-irizpideetara bilduko dira.

3. oinarria.– Gaitasun-mailak egiaztatzeko baldintzak.

A1, A2 eta B1 gaitasun-mailen ziurtagiriak lortzeko, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 4.1 artikuluari jarraikiz ebaluazio jarraitua ikasturtean zehar garatuko den bi garaietako bakoitzean, ikasleak ondoren zehazten diren baldintzak bete beharko ditu:

a) Oro har, gutxienez 50 ikastordu hartuak eduki beharko ditu, eta udako ikastaroetan 30 ordu.

b) Asistentziari dagokionez, gutxienez % 75eko betetze-maila izan beharko du ebaluazio jarraituaren bitartez gaitasun-agiria eskuratzeko. Beraz, aurrez aurreko ikasjardunean, euskaltegiak emandako ikastorduen % 75 gutxienez hartuak izan beharko ditu, eta autoikaskuntzan, berriz, mintza-saioetan izandako asistentzia-orduekin, ikastaroaren guztizko ordu teorikoen % 7,5era iritsi beharko du gutxienez; hori dena garai bakoitzean euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentroek IKASLEAK izeneko fitxategiaren aplikaziora bildutako datuen arabera.

c) Gaitasun-mailaren aurrerapenari dagokionez, ikasleak:

– A1 gaitasun-maila egiaztatzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, A1A0 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, A1A1 (A1 maila) lorpen-maila.

– A2 gaitasun-maila egiaztatzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, A2A1 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, A2A2 (A2 maila) lorpen-maila.

– B1 gaitasun-maila egiaztatzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, B1A2 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, B1B1 (B1 maila) lorpen-maila.

4. oinarria.– Ebaluazio-jardueren ezaugarriak.

4.1.– Ebaluazio jarraitua ikasturtean zehar garatuko den bi garaietako bakoitzaren barruan, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentroek, beren Euskaltegiaren curriculum-proiektuan jasotako irizpideen eta ebaluazio-sistemaren arabera, gutxienez ebaluazio-jarduera hauek egingo dituzte, helburu didaktikoez egin ditzaketen nahi beste jardueraz gainera: hasierako ebaluazio diagnostikoa, tarteko ebaluazioa edo ebaluazioak -ikasprozesuaren iraupenak horretarako aukera ematen badu- eta amaierako ebaluazioa. Maila amaierako ebaluazio-jarduerak gainditzea derrigorrezkoa izango da ikasleak egiaztagiria eskuratzeko.

4.2.– Ebaluazio jarraituaren barruan ondorio didaktikoetarako egin litezkeen bestelako behaketa, ariketa eta abar eragotzi gabe, balio egiaztatzailea izango duten gutxieneko ebaluazio-jarduera horiek lau trebetasunetan (idatzizkoaren ulermena eta adierazpena eta ahozkoaren ulermena eta adierazpena) ikasleek eskuratutako gaitasuna neurtzeko eta egiaztatzeko egokiak izango dira.

4.3.– Ebaluazio jarraituaren barruan balio egiaztatzaileaz egingo diren ebaluazio-jarduerek HEOCean ageri dena aintzat hartuko dute eta komunikazio-eraginkortasuna izango dute ebaluazio-irizpide nagusia. Hain zuzen ere, HEOCaren «Ebaluazio-irizpideak eta eskalak» atalean, maila bakoitzari dagokionez, trebetasunez trebetasun zehazten diren irizpideen balioespen-eskalako tarteko deskripzioa (bigarrena) izango da, oro har, mailako helburuak bete izanaren adierazle.

4.4.– Aurreko ataletan esandakoa kontuan hartuta, ebaluazio jarraitua aplikatzeko era eta ebaluazio-jardueren diseinu propioak erabiliko ditu euskaltegiak edo autoikaskuntzarako zentro homologatuak, betiere HABEren orientabideak eta III. eranskinean jasotakoak jarraituz.

4.5.– Hasierako ebaluazioaren eta, halakorik badago, tartekoen jarduerak ikasleen irakasle edo tutoreak berak ebaluatuko ditu, eta amaierako ebaluazioren jarduerak irakasle edo tutoreak eta beste irakasle batek ebaluatuko dituzte eta euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentroko zuzendariak onetsiko ditu.

4.6.– 2016-2017 ikasturtean, Ebazpen hau argitaratu baino lehenago egindako ebaluazio-jarduerak balio egiaztatzailea izango dute eranskin honetan ezarritako gutxieneko beharkizunak betetzen badituzte. Bestela, ebaluazio-jarduera horiek ikasturtean zehar eranskin honetara egokituta berregiteko aukera izango dute euskaltegiek.

5. oinarria.– Erreklamazioak.

Ikasleek egin dituzten ebaluazio-jarduera egiaztatzaileak eta horien ebaluazioak ikusteko eta euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroaren aurrean erreklamazioak aurkezteko eskubidea izango dute. Horretarako, prozedura eta epeak euskaltegiak edo autoikaskuntzarako zentroak onartu eta jakinaraziko ditu aurrez. Gehienez ere, euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroek erreklamazioak jartzeko eta erantzuteko aurreikusten dituzten epeak oinarri hauek argitaratu eta hilabeteko epean www.habe.euskadi.eus atariaren bitartez argitaratuko den egutegian ezarritako gehienezko epeak errespetatu beharko dituzte.

Halaber, euskaltegiaren edo autoikaskuntzarako zentroaren aurrean egindako erreklamazioaren erantzunarekin ados ez badaude, HABEren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango dute ikasleek. Euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroak ebazten dituenetik bost lan-eguneko epean aurkeztu beharko dituzte (izen-deiturak, NANa, jakinarazpenerako helbidea, erreklamazioaren arrazoia, erreklamazioa oinarritzen duten agiriak edo frogak, data eta izenpea jarrita). HABEren lurralde-Ikuskatzailetzara zuzenduko dituzte erreklamazioak, euskaltegia edo autoikaskuntzarako zentro homologatuaren kokapenaren arabera, eta HABEren zuzendari nagusiak ebatziko ditu, Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuaren irizpena eskatu ondoren.

6. oinarria.– Euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen egitekoak.

6.1.– A1, A2 eta B1 mailetako egiaztatze-prozesuan euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek ondoren zerrendatzen diren betebeharrak izango dituzte:

a) Matrikulaturik dituzten ikasleen asistentzia-datuak eta lau trebetasunetan dituzten gaitasun-mailak adieraziko dizkiote HABEri, mailaz mailako kodeen bidez, Ikasleak izeneko fitxategiaren bitartez, www.habe.euskadi.eus atarian argitaratuko den egutegiaren arabera.

b) Oinarriotan jasotakoaren araberako ebaluazio-jarduera zehatzak egingo dizkio irakasleak ikasleari.

c) Balio egiaztatzaileaz egiten diren ebaluazio-jarduerak eta horien kalifikazioak euskaltegian bertan jasota geratuko dira, eta maila amaierako ebaluazio-jarduerak eta kalifikazioak HABEren aplikazio informatikora bilduko dituzte euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroek. Ikasleen hasierako eta tarteko ebaluazio-jarduerak hurrengo ikasturtearen bukaera arte gordeko ditu euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuak, HABEk eskuragarri izan ditzan.

d) Horiez gainera, euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako zuzendariek A1, A2 eta B1 mailetako ziurtagiriak eskuratzeko baldintza guztiak betetzen dituzten ikasleen emaitzak mailaz mailako aktetara bilduko dituzte, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 4.7 artikuluan eta eranskin honen 4.5 oinarrian aurreikusitakoen sinadurak jasoz, eta HABEra bidaliko dituzte.

e) Garaiz erantzungo dituzte aurkeztutako erreklamazioak.

6.2.– Lortutako gaitasun-mailei dagozkien ziurtagiriak jaulkitzeari begira, euskaltegiak edo autoikaskuntzarako zentro homologatuak ebaluazio-garai bakoitzaren amaieran ziurtagiria eskuratu dezaketen ikasleei buruz egindako proposamenari oniritzia eman beharko dio HABEren zuzendariak, ikasturtean zehar, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduan xedatutakoak eta horiek garatzeko ebazpen honetan ezartzen diren irizpide eta prozedurak bete direla konprobatu ondoren.

7. oinarria.– Bateratze-saioak.

7.1.– Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ageri denari jarraikiz, ebaluatzaileen gaikuntza-maila zabaltzeko eta sendotzeko, eta ebaluazio jarraituaren barruan balio egiaztatzaileaz egingo diren jardueretan irizpide objektiboak eta berdinak erabiltzeko eta ebaluazio-prozesuari zehaztasuna eta bermea emateko, ebaluazio-irizpideen inguruko bateratze-saioak antolatuko ditu HABEk urtero. Euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentroek beren curriculum-proiektuan jasoko dute beren irakasleen partaidetzarako plangintza, euskaltegi edo zentro bakoitzak egoki ikusten duen trebakuntza-zikloaren barruan egin ditzaten irakasle guztiek.

Saio horiek mailaz maila antolatuko dira eta aurrez aurre edo/eta on-line teknologiak baliatuz bideratuko dira.

7.2.– Ebaluazio jarraituaren barruko jardueren bitartez egiaztatzeko prozesuan, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentroek HABEren laguntza eta aholkularitza jasoko dute, bereziki Programa Berezietarako Atalarena kudeaketa orokorraren aldetik, Ebaluazio Atalarena ebaluazio-jardueren ezaugarri eta ebaluazioaren aldetik, eta Informatika Atalarena, kudeaketa informatikoaren aldetik.

8. oinarria.– Ziurtagiriak.

Ebaluazio jarraituaren ebaluazio-jardueren bidez mailaren bat egiaztatu duenak dagokion ziurtagiria eskuratzeko eskaria www.habe.euskadi.eus atariaren bitartez egin behar du. HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak eskabidean eman helbidera igorriko dio dagokion ziurtagiria edo duplikatua, finantza-erakundeen bidez edo Internet erabiliz, dagokion tasa ordaindua duela frogatu ondoren.

Maila bakoitzeko agiria eskuratzeagatik, eskari-egunean indarrean dagoen tasa ordaindu beharko da, mailaren egiaztapena aurreko urteetan egin bada ere. Agirien eta duplikatuen tasen unean uneko zenbatekoak www.habe.euskadi.eus atariaren bidez jakinaraziko ditu HABEk.

Euskaltegi eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek egiaztatzen dituzten euskararen gaitasun-mailak HEOCeko gaitasun-mailen ziurtagirien HABEren Erregistroan inskribatuko dira.

Erregistro honetan, pertsona bakoitzari buruzko identifikazio-datuekin batera, egiaztatutako euskara-maila eta egiaztapenaren eragin-data jasoko dira.

Aipatu datuek izaera pertsonala dutenez, Erregistroa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoan deklaratutako fitxategi mekanizatu batean gauzatuko da.

Halaber, B1 gaitasun-maila egiaztatu dutenen informazioa Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura bilduko du HABEk, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuak xedatutakoaren arabera.

9. oinarria.– Datu pertsonalen babesa.

Irakasle, tutore, zuzendari eta HABEko teknikarien betebeharra da isilpean gordetzea, egiaztatzegintzari lotutako ezein eragileri buruz, beren egitekoen jardunean ezagutzen dituzten datu pertsonalak eta bestelako informazioa.

II. ERANSKINA
AZTERKETA-DEIALDIEN OINARRI OROKORRAK

1. oinarria.– Xedea.

Oinarri hauen xedea da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduak xedatutakoaren arabera, euskaltegi eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) zedarritutako B2, C1 eta C2 gaitasun komunikatiboak egiaztatzeko 2017ko azterketa-deialdien zehaztapenak egitea.

2. oinarria.– Deialdietarako oinarrizko esparrua.

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma eta Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Marko Bateratua izango dira azterketariaren hizkuntza-gaitasuna egiaztatzeko oinarri eta barruti, hurrenez hurren.

Horrela, HEOCean ezarritako gaitasun-mailei dagozkien ziurtagiriak lortzera bideratutako gaitasun-probak HEOCean zedarritutako ebaluazio-irizpideetara eta III. eranskineko edukietara bilduko dira.

3. oinarria.– Gaitasun-mailak egiaztatzeko prozesuetan parte hartzeko baldintzak.

Azterketariak ondoren zehazten diren bi baldintzak bete beharko ditu bi deialdi hauetan parte hartu ahal izateko:

a) HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegi edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologaturen batean matrikulatuta egotea, 2016ko ekainaren 1etik aurrera hasitako HEOCaren B2 edo C1 mailako ikastaro batean, edo 2015eko urriaren 1etik aurrera hasitako HEOCaren C2 mailako ikastaro batean.

b) Azterketariak 2015eko urriaren 1etik aurrera hasitako ikastaroetan, lau hizkuntza-trebetasunetan, egiaztatu nahi duen mailari dagokion atalasea iritsia izan beharko du euskaltegian edo autoikaskuntzarako zentroan 2017ko martxoaren 17rako, B2, C1 eta C2 gaitasun-mailei dagokienez, lehen deialdian; eta 2017ko irailaren 7rako bigarren deialdian, bietan 4. oinarrian zehaztutako kodeetan adierazita. Ondorio horretarako, euskaltegiak Ikasleak izeneko fitxategiaren aplikazioan sartu dituen datuak hartuko ditu kontuan HABEk.

Dena dela, euskaltegian C1 gaitasun-maila eskuratzeko matrikulatuta egon eta, ezarritako datarako, dagokion maila gainditu ez duen azterketariak B2 mailako aztertetara aurkezteko aukera izango du, baldin eta, aurreko puntuan ezarritako epean, gutxienez, azpimaila bat gainditu izan eta euskaltegiak Ikasleak izeneko fitxategiaren aplikazioan emaitza hori sartua badu.

4. oinarria.– Euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen egitekoak.

Azterketa-deialdietan euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek matrikulaturik dituzten ikasleen datuak eta horien gaitasun-mailen gutxienekoak adieraziko dizkiote HABEri, Ikasleak izeneko fitxategiaren aplikazio informatikoaren bidez, deialdien egutegietan adierazitako egunetarako eta ezarritako prozedurei jarraikiz, mailaz mailako kodeetan:

– B2 mailan: B2B2 kodea.

– C1 mailan: C1C1 kodea.

– C2 mailan: C2C2 kodea.

5. oinarria.– Deialdien egutegia.

5.1.– 2017an bi azterketa-deialdi antolatuko dira HEOCaren B2, C1 eta C2 mailetako gaitasuna egiaztatu ahal izateko.

5.2.– Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean emango ditu argitara HABEk, www.habe.euskadi.eus atariaren bidez, 2017. urteko egiaztatze-prozesuetarako aurreikusitako egutegiak: deialdi bakoitzeko matrikula-epea, egiaztatze-prozesu bakoitzerako onartutakoen zerrenda argitaratzeko data, probak egiteko egunak eta lekuak, eta proben emaitzak jakinera emateko datak.

5.3.– HABEk egutegietan aurreikusitako egunak alda ditzake deialdion kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera, azterketaldirako matrikula-epeak izan ezik.

5.4.– Egiaztatze-prozesuan matrikula egin eta gero, egiaztatze-proba egiteko egutegian ezarritako azterketa-data aldatu ahal izateko, inguruabar eragileak eman beharko dira, eta adierazitako egunean azterketariari proba egitea galarazten dion arrazoiak ustekabekoa eta ezinbestekoa beharko du izan. Halaber, azaldutako karia dagokion txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko da, ezinbestez. HABEk gertaera hori berariaz ontzat emanez gero, proba egiteko eguna aldatzeko aukera eskainiko dio azterketariari. Horrelakoetan, data berriak egiaztatzegintzaren antolaketaren ardatzetara egokitu beharko du, ezinbestez.

5.5.– Azterketa-lekua aldatzeko eskabidea posta elektronikoz egingo da www.habe.euskadi.eus atarian finkatutako prozedurei jarraikiz; eskari hori egiteko arrazoiak azalduz eta, betiere, deialdiaren egutegian ezarritako epeetan.

6. oinarria.– Matrikula egiteko izen-ematea, ordaina eta ordainketa.

6.1.– B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatzeko gaitasun-proba egiteko izen-ematea www.habe.euskadi.eus atarian egingo da, matrikula-orria betez, horretarako ezarritako epearen barruan.

6.2.– Matrikularen ordainketa ere epe horretan egin beharko da, interneten bidez edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular), izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz.

6.3.– Matrikulatze-prozesua osatu dela ulertuko da izen-ematea eta matrikula-ordainketa emandako epearen barruan eginak daudenean. Beraz, izen-ematea edo ordainketa matrikula-epearen barruan ez egin izanak egiaztatze-prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.

6.4.– Behin matrikula-eskubideak ordainduz gero ez da dirurik itzuliko, non eta oker bat izan eta maila bereko matrikula birritan egin ez den edo matrikula okerreko maila baterako burutu bada eta kasu honetan itzulketarako eskaria matrikula-epearen barruan egin ez bada.

6.5.– Matrikularen ordainari dagokionez, deialdi bakoitzaren matrikula-epealdia irekitzen denean, HABEk eskaini eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak aplikatuko dira, eta horiek finkatzeko aldi bakoitzean indarrean dagoen araudia baliatuko. Unean uneko zenbatekoak www.habe.euskadi.eus atariaren bidez emango ditu ezagutzera HABEk.

6.6.– Gutxienekoak bete eta maila batera baino gehiagotara aurkeztu nahi duen azterketariak zenbat matrikula, hainbat matrikula-ordain egin beharko ditu. Matrikula bakoitza deialdi bakar baterako izango da. Halaber, 9.4 oinarriaren arabera, bigarren deialdian trebetasun-proba guztiak egin behar ez dituenak ere ezarritako diru-kopurua ordaindu beharko du matrikula gisa.

6.7.– Matrikula egitearekin batera, oinarri hauetara bildutako irizpide eta jokabide guztiak bere egiten dituela onartu eta aditzera ematen du izena emana duen azterketariak.

7. oinarria.– Onartuen zerrenda.

Matrikula egiteko epea amaitu ondoren, HABEren zuzendari nagusiak argitaratuko du B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatzeko probetan parte hartzeko onartuen zerrenda eta azterketari bakoitzak www.habe.euskadi.eus atarian ikusi ahal izango du norberari dagokion matrikula zertan den.

8. oinarria.– Berariazko egoerak.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 16. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, behar jakinak izan eta egiaztatze-probetan parte hartu nahi duen ikaslearen kasuan, berdintasun-neurriak hartuko ditu HABEk, azterketari horren aukerak bermatzeko; betiere, azterketaren edukia indargabetzeke edota eskatu beharreko gaitasun-maila murrizteke.

Gaitasun-proba berariazko behar horietara egokitu ahal izateko, azterketariak azterketaldirako matrikula egiteko garaian, HABEren lurralde-arduradunari egin beharko dio eskaera, eta, duen desgaitasuna agiri ofizialez zuritzeaz gain, eskatzen duen egokitzapena azalduko du (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema, etab.), kasuan kasuko antolaketa-moduaren arabera.

Eskari hauen aurrean, HABEk denbora nahiz baliabideak egokituko dizkio behar bereziak dituen azterketariari, betiere 2006ko ekainaren 9ko ORDEN/PRE/1822/2006 Aginduari edota gaitasun-probok izan egunean indarrean egon daitekeen arautegiari jarraikiz.

9. oinarria.– Gaitasun-proben ezaugarriak, antolamendu-modua, ebaluazio-irizpideak eta atalez ataleko kalifikazioa.

9.1.– Gaitasun-mailak ebaluatzeko prestatutako probek ikaslearen euskarazko gaitasun komunikatiboaren zenbatekoa eta nolakoa neurtuko dute: ikasleak zein azterketariak euskaraz entzundakoa ulertzeko eta irakurritakoa bereganatzeko duen gaitasuna, batetik, eta euskaraz aditzera eman nahi dituen testuak ahoz zein idatziz egiteko duena, bestetik.

9.2.– Proben aplikazioari dagokionez, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak aplikatuko ditu idazmena eta mintzamena neurtzeko probak, lurraldeka eta lurralde bakoitzean eremu bateratuan. Entzumenari eta irakurmenari dagozkien kalifikazioak aitortzeko, berriz, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek trebetasun horietan ezarritako emaitza onartuko da.

9.3.– Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko Ebaluazio Atalak prestatuko ditu idazemena eta mintzamena neurtzeko probak, III. eranskinean zehaztutakoa oinarri hartuz.

9.4.– Maila bakoitzeko probek 100 puntu osatuko dituzte guztira, eta gainditzeko, gutxienez, 50 puntu lortu beharko ditu azterketariak, III. eranskinean jasotako puntuazio-sistemaren arabera. Hain zuzen ere, HEOCaren «Ebaluazio-irizpideak eta eskalak» atalean, maila bakoitzari dagokionez, trebetasunez trebetasun zehazten diren irizpideen balioespen-eskalako tarteko deskripzioa (bigarrena) izango da, oro har, mailako helburuak bete diren adierazle.

Ezinbesteko baldintza izango da idazmeneko proba gainditzea mintzamen-probetara aurkezteko.

Gaitasun-maila bakoitzeko probak gainditutzat emateko, oro har, lau trebetasunetan gainditu beharko ditu ikasleak III. eranskinean zehaztutako gutxienekoak. Nolanahi ere, B2 eta C1 gaitasun-mailetako idazmenean 15 puntura iritsi ez, baina, gutxienez, 13 puntu lortzen dituen ikasleak falta duen puntuazioa konpentsatu ahal izango du mintzamen-proban. Horretarako, idazmenekoan 15era iristeko falta dituen puntuak lortu beharko ditu mintzamenekoan.

C2 mailako proiektua euskaltegiak ontzat eman ondoren (Ikasleak fitxategiaren aplikazioan, C2C2 kodeaz), hurrengo bi urteetako lau deialdietan baliatu ahal izango du azterketariak, gaitasun-maila hori egiaztatu ahal izateko. Deialdi horien ondoren, iraungi egingo zaio euskaltegiak proiektuari aitortutako balioa, eta, ondorioz, HABEk baja emango dio ofizioz Ikasleak izeneko fitxategian.

Lehen deialdiko probetan idazmen-proba gainditu eta mintzamen-proba gainditzen ez dutenek, mintzamen-proba bakarrik egin beharko dute bigarren deialdian matrikulatzen badira gaitasun-maila egiaztatzeari begira. Gainditutako trebetasunen emaitzak 2017ko bigarren deialdirako bakarrik gordeko dira.

9.5.– Egiaztatze-prozesua bideratzeko jardunak, gailu elektronikoek (telefono, ordenagailu, argazki-kamera, MP3 grabagailu, haririk gabeko entzungailu, irakur-tresnadun ordulariak eta entzungai edo ikusgai diren edukietara sarbidea eskaintzen duten betaurrekoek...) eskain dezaketen edukietarako sarbiderik izan gabe daude aurreikusita eta Interneterako konexiorik gabe.

9.6.– Idazmen-probetan, irakurgarria izango da idazketa eta ulergarria kaligrafia. Mintzamenekoetan, berriz, argi ahoskatuko da eta zuzen ebakiko dira hitzak.

10. oinarria.– Gaitasun-proben zuzenketa-prozesua.

10.1.– Hizkuntza-arauak eta euskalkiak.

Lau hizkuntza-trebetasunak neurtzeko azterketariek egindako probek Euskaltzaindiak indarrean dituen arauak beteko dituzte, eta, betiere, euskara-eredu landu eta jantzian emanak etorriko dira.

Ahozkotasuna neurtzeko probetan, azterketariak bere euskalkia erabiltzeko gaitasuna eta jariotasuna erakuts dezake, betiere, egitekoaren testuinguruari hala badagokio. Honelakoetan, aztertzaileek azterketarion gaitasun- eta jariotasun-maila hori aintzat hartu eta balioetsiko dute azken emaitza jartzean.

10.2.– Izengabetasuna.

Gaitasun-probak norenak diren jakin gabe zuzenduko dituzte aztertzaileek zein tutoreek, zuzenketa izengabea bermatzeko. Irakasleak ezin izango du berak izandako ikasleen gaitasun-probarik zuzendu. Horrelakorik gertatuz gero, aztertzaileak berak laga beharko du zeregin hori azterketaldiaren antolaketa-garaian.

10.3.– Irakurmen- eta entzumen-proben zuzenketa.

Euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatu bakoitzak dagokion Epaimahaiari bidaliko dizkio azterketariak euskaltegian edo autoikaskuntzarako zentro homologatuan trebetasun bi hauetan izandako kalifikazioak, HABEk berariaz jarritako datutegiaren bitartez, deialdien egutegian horretarako ezarritako epearen barruan.

10.4.– Idazmen-probaren zuzenketa.

a) Idazmen-proba, gutxienez, bina aztertzailek zuzenduko dute, eta irizpen arrazoitua emango dute adostutako kalifikazio-fitxan. Informazioa berariazko fitxa digital batera bilduko da, bertan jarritako kalifikazioak azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

b) Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak baloratzerakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den aztertzaileari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

(Ikus .PDF)

c) Aztertzaileak idazmen-proba zuzendu ondoren, jarraibide hauei lotuko zaizkie:

– Bi aztertzaileen kalifikazioak proba gainditzeko behar diren gutxienekoak baino handiagoak direnean, epaimahaiari bi aztertzaileek adosturiko emaitza proposatuko zaio, eta kalifikazio-fitxa bakarrean emango da irizpen arrazoitua.

– Bi aztertzaileen kalifikazioak proba gainditzeko behar diren gutxienekoetara iristen ez direnean, epaimahaiari bi aztertzaileek adosturiko emaitza proposatuko zaio, eta kalifikazio-fitxa bakarrean emango da irizpen arrazoitua.

– Gutxienekoak bete diren ala ez erabakitzean bi aztertzaileak bat ez badatoz edo tutorea ohartzen bada kalifikazio-proposamena ez dela egokitzen mailako irizpideetara, hirugarren zuzenketa bideratuko da tutorearen eskutik. Horrelakoetan, tutoreak ofizioz ebaluatuko ditu probak, aztertzaileei emango die horren berri, eta irizpen arrazoitu propioa proposatuko dio Epaimahaiari.

d) Idazmen-proba berariazko aplikazio informatikoen bidez banatuko zaie aztertzaile zein tutoreei euskarri digitalean.

10.5.– Mintzamen-probaren zuzenketa.

a) Mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta zuzenduko dute, eta kalifikazio-fitxa bakarrean emango dute irizpen arrazoitua. Informazioa berariazko fitxa digital batera bilduko da, bertan jarritako kalifikazioak azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

b) Gutxienekoak bete diren ala ez erabakitzean bi aztertzaileak bat ez badatoz, bigarren zuzenketa bideratuko da tutorearen eskutik. Tutoreak irizpen propioa eman eta gero, jarritako emaitzen proposamena Epaimahaiaren eskura jarriko du.

c) Mintzamen-proba guztiak grabatu egingo dira, zuzenketa-prozesuaren euskarri eta ikerketa-helburu zein aztertzaileen trebakuntzarako.

10.6.– Bateratze-saioak.

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ageri denari jarraikiz, ebaluatzaileen gaikuntza-maila zabaltzeko eta sendotzeko, irizpide objektiboak eta berdinak erabiltzeko eta ebaluazio-prozesuari zehaztasuna eta bermea emateko, ebaluazio-irizpideen inguruko bateratze-saioak antolatuko ditu HABEk urtero. Euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentroek beren curriculum-proiektuan jasoko dute beren irakasleen partaidetzarako plangintza, euskaltegi edo zentro bakoitzak egoki ikusten duen trebakuntza-zikloaren barruan egin ditzaten irakasle guztiek.

Saio horiek mailaz maila antolatuko dira eta aurrez aurre edo/eta on-line teknologiak baliatuz bideratuko dira.

11. oinarria.– Egiaztatze-prozesuaren emaitzak onartzea.

Mailaz mailako Epaimahaiek aztertzaile eta tutoreek egindako balorazioak aztertuko dituzte eta probei dagozkien emaitzak onartu eta Azterketa Batzordeari igorriko dizkiote.

Jarraian, Azterketa Batzordeak emaitza guztiak HABEren zuzendari nagusiari aurkeztuko dizkio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 10. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

12. oinarria.– Egiaztatze-prozesuen emaitzak argitaratzea.

HABEk egiaztatze-prozesuen emaitzak argitaratuko ditu www.habe.euskadi.eus atarian, mailaz maila, egutegian zehaztutako datetan, emaitzok trebetasunez trebetasun adieraziz.

13. oinarria.– Ziurtagiriak.

Gaitasun-probak gaindituz mailaren bat egiaztatu duenak dagokion ziurtagiria eskuratzeko eskaria www.habe.euskadi.eus atariaren bitartez egin behar du. HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak eskabidean eman helbidera igorriko dio dagokion ziurtagiria edo duplikatua, finantza-erakundeen bidez edo Internet erabiliz, dagokion tasa ordaindua duela frogatu ondoren.

Maila bakoitzeko agiria eskuratzeagatik, eskari-egunean indarrean dagoen tasa ordaindu beharko da, mailaren egiaztapena aurreko urteetan egin bada ere. Agirien eta duplikatuen tasen unean uneko zenbatekoak www.habe.euskadi.eus atariaren bidez jakinaraziko ditu HABEk.

14. oinarria.– Erreklamazioak eta gora jotzeak.

Deialdi hauetako egiaztatze-prozesuko interesdunak erreklamazioa jar dezake HABEren zuzendari nagusiaren aurrean onartuen zerrendaren aurka aurkezten denean, eta dagokion Epaimahaiaren aurrean, prozeduran, puntuazioen zenbatzean edo emaitzetan nolabaiteko errakuntzarik gertatu dela uste badu; betiere, jarraian azaltzen diren datu zein agiriak aurkezten baditu:

– Erreklamatzailearen izen-deiturak eta jakinarazpenetarako helbidea.

– Nortasun-agiriaren zenbakia.

– Egiten duen eskaera edo erreklamazioa.

– Gertaera edo errakuntza hori izan dela erakusten duten agiriak edo frogak.

– Lurraldea, lekua, data eta egiaztatze-maila.

– Erreklamaziogilearen izenpea.

Erreklamazioak hiru eguneko epean aurkeztu beharko dira, onartuei buruzko erabakia hartu edota proben emaitzak ezagutzera eman eta biharamunetik kontatzen hasita; erreklamazioak, emaitza orokorrak onartu baino lehen ebatziko dira.

Interesdunek, halaber, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute HABEren zuzendari nagusiaren aurrean, azterketen behin betiko emaitzak argitaratu eta hurrengo hilabetean, edo, horrela dagokionean, aurkatutako egintza gertatu den egunetik aurrera. Errekurtsoak ebazteko, HABEren zuzendari nagusiak lurralde-arduradunari, mailaz mailako Epaimahaiaren buruari edota Azterketa Batzordeko buruari eska liezaieke errekurtsoaren mamiari buruzko txostena; txosten hori, gehienez, hamar eguneko epean emango dute. Halaber, deialdi hauetan parte hartzen ez duen kanpoko adituren baten irizpena ere eska lezake.

Erreklamazioak zein gora jotzeko errekurtsoak HABEren Donostiako Erregistro Nagusira igorriko dira, honako helbide honetara: Vitoria-Gasteiz kalea 3,6.a, 20018 Donostia. Horretarako, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, 38. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako baliabideak erabili ahal izango dira.

Edozein modutan, erreklamazioek zein gora jotzeko errekurtsoek ez dituzte etengo deialdi hauetan jasotako ohiko prozedurak eta egutegia.

15. oinarria.– Informazioa eta tramitazioa on-line.

Deialdi hauetan aurreikusitako prozeduren ondoriozko argitaratze eta jakinarazpenak www.habe.euskadi.eus atariaren bidez egingo dira, azterketen gaineko erreklamazioei eta Administrazioarekiko errekurtso eta gora jotzeen ebazpenei dagozkienak izan ezik.

Era berean, azterketariak www.habe.euskadi.eus ataria erabiliz gauzatuko ditu oinarri hauetan horrela xedatutako izapideak.

16. oinarria.– Espedienteak ikusteaz.

Idazmen- eta mintzamen-ataletako kalifikazio-orriak eta azterketariak egindako idazmen-proba ikusgai izango ditu azterketariak www.habe.euskadi.eus atarian, baita bere mintza-saioa entzungai ere.

17. oinarria.– Datu pertsonalen babesa.

Egiaztatze-deialdi hauen kudeaketan horretarako sorturiko fitxategian tratatuko dira datu pertsonalak. HABEren Zuzendaritza Nagusia bera izango da fitxategiaren administrazio-organo arduraduna eta sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko eskubidea Zuzendaritza horren aurrean gauzatu ahal izango da. Fitxategi horretan jasotako datuen erabilera ondoren zehazten dena izango da:

– Deialdi hauetan aurreikusitako prozeduren kudeaketa.

– HABEren Euskararen ezagutza egiaztatzeko agirien erregistroan gordetzea, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 19. artikuluak dioenari jarraikiz.

– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura emandako ziurtagiriak helaraztea, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuak agintzen duen moduan, deialdi honetan gaitasun-maila egiaztatzen dutenen datuak.

– Maila egiaztatu duten ikasleei zuzendutako diru-laguntzen proposamena egiteko, horretarako deialdia onartzen bada.

Egiaztatze-prozesuan parte hartzeko bete beharreko eskabide-orriak datu pertsonalen babesaren gaineko argibideei buruzko klausula jasoko du.

Egiaztatze-deialdian parte hartuko duten administrazio-langileek eta berariaz izendaturiko kideek deialdiaren kudeaketan ezagutzen dituzten datu pertsonalen gaineko sekretua zaindu beharra dute.

Prozesuko argitaratze-faseek publizitate-printzipioari eusteko gutxieneko datu pertsonalak izango dituzte, eta erreklamatzeko epeak igaro arte bakarrik jasoko dituzte. Informazio horrek datuok izaera pertsonala dutela ohartarazten duen klausula bat izango du, alegia, datu pertsonalok datuak babesteko arloan egungo legedia betetzen dutela eta euren helburu bakarra prozedura honen faseari publikotasuna eman eta, hala behar denean, parte-hartzaileei jakinaraztea dela adieraziz. Horretaz gain, informazio-paragrafo bat izango du; bertan, adieraziko da informazioa ez dela jendearen eskurako iturri, eta ezingo direla ez osorik ez partez kopiatu, ez eta informazioa errekuperatzeko inongo sistemaren bidez transmititu eta erregistratu ere, ukituek eurek baimena eman ezean.

Egiaztatze-prozesua amaitu ondoren, lau trebetasunak neurtzeko egin probak prestakuntzarako eta ikerketarako erabili ahal izango dira, betiere datu pertsonalak bereizi ondoren, indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan.

18. oinarria.– Jarduerak isilpean gorde beharra.

Aztertzaile, tutore, maila bakoitzeko epaimahaikide, Lurralde Batzordeetako kide, zein Azterketa Batzordeko kideen betebeharra da isilpean gordetzea, egiaztatzegintzari lotutako ezein eragileri buruz, beren egitekoen jardunean jakindako gertaera, ezagututako dokumentu, kalifikazio-proposamen, izandako eztabaida eta emandako egoerak.

III. ERANSKINA

2016-2017 IKASTURTEAN A1, A2 ETA B1 MAILAK EGIAZTATZEKO EBALUAZIO-JARDUEREN ETA 2017. URTEAN B2, C1 ETA C2 MAILAK EGIAZTATZEKO AZTERKETEN EZAUGARRIAK, ANTOLAMENDU-MODUA ETA ATALEZ ATALEKO KALIFIKAZIOAK

1.– Ebaluazio-irizpideak.

A1, A2 eta B1 gaitasun-mailak egiaztatzeko ebaluazio jarraituaren ebaluazio-jardueretan eta B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatzeko azterketetan oinarri hartuko dira A1, A2, B1, B2, C1 zein C2 mailetako ebaluazio-irizpideak eta eskalak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren Aginduz 2015eko uztailaren 22an indarrean jarritako HEOCaren «Ebaluazioa» atalean jasotakoaren arabera.

2.– Ezaugarriak, antolamendu-modua eta atalez ataleko kalifikazioak.

A1 maila: hasierako erabiltzailea

A1 gaitasun-mailako agiria lortzeko, ikasleak lau trebetasunetan egindako ebaluazio-jarduerak hartuko ditu aintzat irakasleak, baita jarduera horietan ikasleak erakutsitako arrakasta eta eraginkortasun-maila ere.

Ebaluazio-jardueraren emaitzak agerian utziko du ikasleak bereganaturik dituela A1 mailarako HEOCean zehaztutako helburuak, orokorrak zein trebetasunez trebetasun emandakoak. Maila hau gainditzeko, beraz, helburuotan adierazitako gaitasun komunikatiboaren adierazle diren ekintza komunikatiboak gauzatzeko gai dela erakutsi beharko du ikasleak. Hasierako erabiltzailearen maila honetan, mintzameneko ekintza komunikatiboak erabat galde-erantzun motz eta zehatzen bidez osatutako elkarrizketak izango dira.

Ikasleak ikastaroaren amaieran A1 mailako ebaluazio-irizpideen balioespen-eskalan bigarren deskripzioan zehaztutakora iritsi beharko du, lau trebetasunetarako zehaztutakora iritsi ere. Arian-arian egindako ikaslearen ekoizpenak jaso eta gorde egingo ditu irakasleak; eta euskaltegiak edota autoikaskuntzarako zentroak emaitzak, akta batera bildu ondoren, HABEren Ikasleak izeneko fitxategiaren aplikazioan sartuko ditu.

A2 maila: oinarrizko erabiltzailea

A2 gaitasun-mailako agiria lortzeko, ikasleak lau trebetasunetan egindako ebaluazio-jarduerak hartuko ditu aintzat irakasleak, baita jarduera horietan ikasleak erakutsitako arrakasta eta eraginkortasun-maila ere.

Ebaluazio-jardueraren emaitzak agerian utziko du ikasleak bereganaturik dituela A2 mailarako HEOCean zehaztutako helburuak, orokorrak zein trebetasunez trebetasun emandakoak. Maila hau gainditzeko, beraz, helburuotan adierazitako gaitasun komunikatiboaren adierazle diren ekintza komunikatiboak gauzatzeko gai dela erakutsi beharko du ikasleak. Oinarrizko erabiltzailearen maila honetan, mintzameneko ekintza komunikatiboak galde-erantzunen bidez osatutako elkarrizketak izango dira.

Ikasleak ikastaroaren amaieran A2 mailako ebaluazio-irizpideen balioespen-eskalan bigarren deskripzioan zehaztutakora iritsi beharko du, lau trebetasunetarako zehaztutakora iritsi ere. Arian-arian egindako ikaslearen ekoizpenak jaso eta gorde egingo ditu irakasleak; eta euskaltegiak edota autoikaskuntzarako zentroak emaitzak, akta batera bildu ondoren, HABEren Ikasleak izeneko fitxategiaren aplikazioan sartuko ditu.

B1 maila: erabiltzaile independentea

B1 gaitasun-mailaren agiria lortzeko, ikasleak lau trebetasunetan egindako ebaluazio-jarduerak hartuko ditu kontuan irakasleak, baita jarduera horretan ikasleak erakutsitako arrakasta- eta eraginkortasun-maila ere.

Ebaluazio-jardueren emaitzek agerian utziko dute ikasleak bereganaturik dituela B1 mailarako HEOCean zehaztutako helburuak, orokorrak zein trebetasunez trebetasun emandakoak. Maila hau gainditzeko, beraz, ikasleak erakutsi beharko du gai dela helburuotan adierazitako gaitasun komunikatiboaren adierazle diren ekintza komunikatiboak gauzatzeko, betiere trebetasun hauen zuzenketa-prozesuak 2016ko azaroaren 23ko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Aginduaren 4. artikuluan xedatutakoa betez.

Ikasleak B1 mailako ebaluazio-irizpideen balioespen-eskalan bigarren deskriptorean zehaztutakora iritsi beharko du ikastaroaren amaierako ebaluazio-jardueran, lau trebetasunetarako zehaztutakora iritsi ere. Arian-arian egindako ikaslearen ekoizpenak jaso eta gorde egingo ditu irakasleak; eta euskaltegiak edota autoikaskuntzarako zentroak emaitzak, akta batera bildu ondoren, HABEren Ikasleak izeneko fitxategiaren aplikazioan sartuko ditu.

Euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro bakoitzak bere Euskaltegiaren curriculum-proiektuan ebaluazio jarraitua gauzatzeko irizpideak eta ebaluazio-sistema zehaztu bitartean, honako gutxieneko ezaugarri hauek biltzen dituen ebaluazio-jarduera burutuko du ikasleak:

Entzumen-jarduera

Ikasleei B1 mailako testu bat jasotzen duen audio-grabazio bat(zuk) eskainiz bideratuko da ebaluazio-jarduera hau. Ikasleek, audio-grabazio horretan entzundakoari buruzko itemei egoki erantzunez, entzundakoa ulertu dutela frogatu beharko dute.

Irakurmen-jarduera

Ikasleei B1 mailari egokitutako testu bat(zuk) emango zai(zki)e irakurtzeko. Jarraian, ikasle bakoitzak, jarritako item batzuei erantzunez, testu hori(ek) ulertu d(it)uela frogatu beharko du.

Idazmen-jarduera

Ikasleei B1 mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bati egokitutako testu bat edo bi idaztea eskatuko zaie.

Ikasle bakoitzak, gutxienez 140 hitzeko testu bat edo 100 inguruko bi testu idatziko ditu, eskatutako ekintza komunikatiboa gauzatzeko.

Mintzamen-jarduera

Ikasleak binaka elkarreraginean jarriz burutuko da jarduera hau, irakaslearen edo irakasleen gidaritzapean.

Ikasleei B1 mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bati egokitutako gai bat jarriko zaie, horretaz mintza daitezen.

Jarduera honen helburua ere bada ikasleen arteko elkarreraginerako gaitasuna neurtzea. Horretarako, irakasleek hasierako gaiaz jardutea eska dezakete, edota, berariaz, beste bat aurkeztu.

Ikasle bakoitzak hamar minutuko solasaldia burutu beharko du, gutxienez, jarduera hau gainditzeko.

B2 maila: erabiltzaile aurreratua

Entzumena:

Azterketariak eguneroko bizitzako edo ohiko gaien inguruko hainbat testu grabatu entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu... Jakin ere jakin beharko du hizlariaren jarrera bereizten eta testuari dagozkion ondorioak ateratzen. Entzungaia testu luze bat izan liteke edo zenbait testu labur. Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira, izan aurrez aurreko solasaldietatik jasotakoak (gertaerak, kronikak, azalpen didaktikoak, prozesuen deskribapenak...), izan komunikabideetatik jasotakoak (albisteak, elkarrizketak, dokumentalak, kantak, bertsoak...) eta HEOCean B2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 25 minutu ingurukoa.

Mintzamena:

Probak hiru atal izango ditu:

a) sarreran, azterketariak aztertzailearekin elkarrizketa motz bat izango du eta hainbat gairi buruzko galderei erantzungo die (norberaren ezaugarriak, familia, zaletasunak, lana, bidaiak, osasuna...);

b) aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpena, argudiozko adierazpena, kexa edo erreklamazioa, gertaeren kontaketak, pasadizo barregarriak...) eta B2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa);

c) bukatzeko, elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin elkarreraginean, emandako argazki bat oinarri hartuta.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira. Azterketariak 10 minutu izango ditu bigarren atala prestatzeko eta 10 minutu inguru proba egiteko.

Irakurmena:

Azterketariak, emandako testua edo testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren ulermen orokorra eta xehea eskatuko zaio eta betiere, emandako testutik informazioa ateratzea. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (toki publikoetako instrukzio edo argibideak, hitzaldi baten laburpena, katalogoak, prospektuak eta agiri ofizialak, administrazioko idazkiak, bilera-aktak, egunkariko erreportajeak, lan-egitasmoak...), eta HEOCean B2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko. Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 45 minutu ingurukoa.

Idazmena:

Azterketariak, gutxienez, 200 hitzeko testu bat edo 150 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (administrazioko idazkiak, jakinarazpen-gutunak, erreportaje edo albiste baten laburpena, argudio-testu laburrak, biografiak...), eta B2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak baloratzerakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den aztertzaileari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

(Ikus .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira. Probaren iraupena 75 minutukoa izango da.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

Horrez gain:

– Hitz-elkarketak: hitz bakar bezala zenbatuko dira, kontzeptuak berak adierazten duen bezala.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

Antolaketa:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Kalifikazioak, ponderazioa eta emaitzak:

a) B2 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

(Ikus .PDF)

b) Ponderazioa:

Idazmenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 13; koherentzia, % 24; kohesioa, % 17; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 26.

Mintzamenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 25; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 25.

c) Emaitzak:

Irakurmena: Gai/Ez gai.

Idazmena: Gai/Ez gai.

Entzumena: Gai/Ez gai.

Mintzamena: Gai/Ez gai.

Guztira: Gai/Ez gai.

C1 maila: erabiltzaile gaitua

Entzumena:

Azterketariak lagunarteko, lan-esparruko edota komunikabideetako gaien inguruko hainbat testu grabatu entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua eta xehetasunak bereizi eta nabarmendu... Era berean, informazioa eta iritzia bereizi edo ondorioak ere atera beharko ditu. Egiteko horiek jarduera-mota hauek erabiliz egingo dira: aukera anitzekoak, egia/gezurra erakoak, erantzun laburrekoak, esaldiak osatzekoak, taulak osatzekoak edo loturak egitekoak. Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (lan-prozedurak, iragarkiak, kantak eta bertsoak, erreportajeak, hedabideetako iruzkinak, eztabaidak, esketxak, antzezlanak...) eta HEOCean C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 25 minutu ingurukoa.

Mintzamena:

Probak bi atal izango ditu:

a) aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (egoera psikologikoen, izaeren eta sentipenen deskribapenak, iruzkinak, jendaurreko adierazpenak, laburpenak, aholkuak, argibideak eta jarraibideak, balioespen eta kexuak, eztabaidak, galdeketak...) eta C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Egiteko hau prestatzeko testu-aipamenak, elementu grafikoak edo irudiak eman dakizkioke azterketariari.

Azterketariak 20 minutu izango ditu gaia prestatzeko, eta 5 minutuz hitz egitea eskatuko zaio aztertzaileen aurrean. Azterketaria gaia garatzeko eskemaz balia daiteke, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

b) bat-bateko elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin argazki edo beste elementu grafikoez baliatuz. Bat-bateko elkarrizketak 10 minutu inguru iraungo ditu (azterketari bakoitzak 5 minutu).

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen. Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira.

Irakurmena:

Azterketariak, emandako testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren esanahi orokorra, ideia nagusiak nahiz bigarren mailakoak edo xehetasunak, edota espresuki testuan adierazten ez diren ideiak, hala nola komunikazio-xedea, idazlearen jarrera, ikuspuntua edo iritzia antzematea eskatuko zaio, besteak beste. Egiteko horiek jarduera-mota hauek erabiliz egingo dira: aukera anitzeko galderak, erantzun laburrekoak, egia/gezurra erakoak, testu-zatiei dagozkien ideiak aukeratu, lotura egokiak egin, testua ordenatu, laburtu, ideiak edota paragrafoak lotu. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (azalpen-artikuluak, alegiak eta kondairak, editorialak, lan-egitasmoak, lan-hitzarmenak, iritzi-artikuluak...), eta HEOCean C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Bestalde, zenbait testu baliatuko dira azterketariaren sintaxiaren eta lexikoaren erabilera neurtzeko. Horretarako, honako jarduerei erantzutea eskatuko da: azpimarratutako hitzen sinonimoak jarri emandako testuan, aukera anitzekoen bidez lexikoa aukeratu, hitz eratorri eta elkartuak erabiliz testuak berridatzi, aukera anitzen bidez egitura sintaktikoak osatu, proposatutako esaldien baliokideak eman edota egitura koherenteak sortu testua osatzeko.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko. Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 60 minutu ingurukoa.

Idazmena:

Azterketariak, gutxienez, 300 hitzeko testu bat edo 180 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpen-artikuluak, bilera-aktak, erabilera-gidak, iritzi-artikuluak, kontaketak eta ipuinak, lan-proposamenak, erreportaje edo albiste baten laburpena...), eta C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak baloratzerakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den aztertzaileari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

(Ikus .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira. Probaren iraupena 90 minutukoa izango da.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

Horrez gain:

– Hitz-elkarketak: hitz bakar bezala zenbatuko dira, kontzeptuak berak adierazten duen bezala.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

Antolaketa:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Kalifikazioak, ponderazioa eta emaitzak:

a) C1 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

(Ikus .PDF)

b) Ponderazioa:

Idazmenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taula honen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 20; koherentzia, % 20; kohesioa, % 20; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 20.

Mintzamenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 20; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 20; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 20.

c) Emaitzak:

Irakurmena: Gai/Ez gai.

Idazmena: Gai/Ez gai.

Entzumena: Gai/Ez gai.

Mintzamena: Gai/Ez gai.

Guztira: Gai/Ez gai.

C2 maila: erabiltzaile aditua

Entzumena:

Azterketariak, euskara batuan nahiz euskalkietan, gai orokorreko testu grabatua bitan entzungo du, eta ulertu duela frogatzeko 50-70 hitzetan laburbilduko du entzundakoa, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat... Testua maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokia izango da (hedabideetako iruzkina, ahozko iritzia, azalpena, mahai-ingurua, hitzaldia, komunikazioa, lan-egitasmoa...) eta HEOCean C2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoa.

Entzumena ebaluatzerakoan, kontuan hartuko da: a) zer neurritan egin duen azterketariak agindu zaiona eta b) zuzen eta egoki egin duen.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Iraupena, aldiz, eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 40 minutu ingurukoa.

Mintzamena:

Azterketariak, aztertzaileen aurrean, ordu-erdi lehenago adieraziko zaion ekintza komunikatiboa gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (hitzaldia, komunikazioa, ahozko iruzkina, kronika, historia-kontakizuna...) eta C2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Aztertzaileak idazmen-proban jorratutako gaia izango du hizpide.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira. Ezinbestekoa izango da irizpide guztietan nahikoa izatea. Azterketariak 30 minutu izango ditu egitekoa prestatzeko eta 10 minutu inguru proba egiteko.

Irakurmena:

Azterketariak, emandako testua irakurriko du eta ulertu duela frogatzeko 50-70 hitzetan laburbilduko du irakurritakoa, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat... Testua maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokia izango da (iritzi-artikulua, txostena, lan-egitasmoa, testu juridikoa, saiakera, editoriala, azalpen-artikulua...) eta HEOCean C2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoa.

Irakurmena ebaluatzerakoan, kontuan hartuko da: 1) zer neurritan egin duen azterketariak agindu zaiona eta 2) zuzen eta egoki egin duen.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Iraupena, aldiz, eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta betiere, 50 minutu ingurukoa.

Idazmena:

Azterketariak, gutxienez, 350 hitzeko testu bat idatziko du, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpen- edo iritzi-artikulua, komunikazioa, txostena, lan-proposamena, erreportajea, editoriala, hitzaurrea...), eta C2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak baloratzerakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen ez den aztertzaileari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera.

(Ikus .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira. Ezinbestekoa izango da irizpide guztietan nahikoa izatea. Probaren iraupena 2 ordu eta 20 minutukoa izango da.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

Horrez gain:

– Hitz-elkarketak: hitz bakar bezala zenbatuko dira, kontzeptuak berak adierazten duen bezala.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

Antolaketa:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Kalifikazioak eta emaitzak:

a) C2 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

(Ikus .PDF)

b) Emaitzak:

Irakurmena: Gai/Ez gai.

Idazmena: Gai/Ez gai.

Entzumena: Gai/Ez gai.

Mintzamena: Gai/Ez gai.

Guztira: Gai/Ez gai


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana