Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

57. zk., 2014ko martxoaren 24a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
1389

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2014ko otsailaren 27ko bilkuran hartua, «Bilboko aireportua sustatzeko sozietatea, S.A. 2012» txostena behin betiko onesten duena.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2014ko otsailaren 27an egindako bilkuran,

ERABAKITZEN DU:

«Bilboko aireportua sustatzeko sozietatea, S.A. 2012», txostena behin betiko onestea, Erabaki honen eranskin modura ageri dena.

HKEEren 1/1988 Legearen 13.2 artikuluak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko otsailaren 27a.

HKEEren lehendakaria,

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE.

HKEEren idazkari nagusia,

TERESA CRESPO DEL CAMPO.

ERANSKINA
BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA, S.A. 2012

LABURDURAK

AENA: Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.

BMING: Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera.

EB: Espainiako Konstituzioa.

BFA: Bizkaiko Foru Diputazioa.

EAE: 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriko Autonomia Estatutuari buruzkoa.

SPKL: 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa.

15/2010 Legea: 15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten duena, merkataritzako eragiketetan berandutzaren aurkako neurriak ezartzeko dena.

697/2013 ED: 697/2013 Errege Dekretua, irailaren 20koa, Aireportuko Koordinazio Batzordeen antolamendua eta funtzionamendua arautzen duena.

13/2010 LED: 13/2010 Errege Dekretu-legea, abenduaren 3koa, zerga eta lan esparruko jarduerei eta inbertsioa eta enplegu sorrera sustatzeko jarduera liberalizatzaileei buruzkoa.

SA: Sozietate anonimoa.

SAU: Pertsona bakarreko Sozietate Anonimoa.

SM: Sozietate Mugatua.

SPKLTB: 3/2011 Legegintzazko Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena.

KSLTB: 1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Kapitalezko Sozietateen Legeari buruzko Testu Bategina onesten duena.

HKEE: Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.

I.– SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeak hala eskatuta, «Bilboko Aireportua Sustatzeko Sozietatea, S.A.» Sozietatearen (aurrerantzean Sozietatea) 2012ko ekitaldiaren fiskalizazio lana mamitu du.

Sozietatea 2001eko urriaren 3an eratu zen, 240.000 euroren kapital sozialarekin, 80.000 akziotan zati-banatua, bakoitza 3 euroan.

Sozietateak iraupen mugagabekoa da eta sozietatearen egoitza Bilbon dago. Xede soziala Bilboko Aireportua sustatzeko, garatzeko eta horri buruz informatzeko zerbitzu guztiak ematea da. Horretarako, bidaiarientzako, merkantzientzako eta hegazkinentzako zerbitzuak, aireportuko merkataritza-zerbitzuak, operadore, integratzaile logistiko eta operadore turistikoen zerbitzuak sustatu edo garatzeko edozein jarduera gauzako du; baita Bilboko Aireportu ingurua sustatu eta sozioekonomikoki garatzeko jarduerak eta aireportuaren konektibitatea hobetzekoak ere, bai sarbideetan, bai loturetan ere.

Estatutuetan aurreikusia dago Sozietateak xede soziala gauzatu ahal izango duela, zuzen nahiz zeharka, xede sozial bera edo antzekoa duten sozietateetan parte hartuta.

Sozietatea eratzearekin batera, akziodunek «Bilboko Aireportua Sustatzeko merkataritza Sozietateko akziodunen kontratua, S.A.». Kontratu honen helburua da Sozietatean akziodunen sarrera eta administrazio-kontseiluaren osaera arautzea.

Zehatzago esanda, akziodunetan AENAri (edo AENAk kontrolatutako erakundeari), Bilboko Udalari eta Erandioko Udalari sarrera emateko aukera aurreikusi zen, sozietatea sortu eta hiru urteko epean. Berebat, kontratu horretan Sozietatearen Administrazio Kontseiluko lehendakari, BMINGko lehendakari den hura izatea erabakitzen da.

2004ko ekainaren 17an Akziodunen Batzorde Orokorrak aldez aurretik erabaki ondoren, 2004ko irailaren 23ko eskritura bidez Bilbao Ganbera Gestión, S.A.U. eta Erandioko Udalaren artean akzioen salerosketa gauzatzen da. Zehatzago esanda, 4.000 akzio saldu ziren balio nominalarekin.

Eratze unean eta 2012ko abenduaren 31n eskrituran jasotako kapitalaren osaera eta banaketa honakoa da:

(Ikus .PDF)

Eskumenen egoera.

Bilboko Aireportua ororen intereseko aireportua da, azaroaren 27ko 2858/1981 Errege Dekretuaren arabera, aireportu zibilen kalifikazioari buruzkoa; horren eskumena Estatuarena da Espainiako Konstituzioaren 148.20 artikuluaren arabera eta EAEri Estatuaren legeria egikaritzea dagokio, honek zuzeneko kudeaketa bere gain hartzen ez duenean (EAEren 12.8 artikulua).

Aireportuko zerbitzuen kudeaketa eta ustiaketa Aena Aeropuertos SAri dagokio (AENAk bertako kapitalaren % 100 du) 2011ko ekainaz geroztik, 13/2010 LEDren arabera. Aurretik AENA enpresa erakunde publikoari zegokion.

Aurreko 13/2010 LEDen 13. artikuluan eta 697/2013 EDren 1. XGn aurreikusitakoari jarraiki, berehalakoa da Autonomia Erkidego bakoitzean Aireportuko Koordinazio Batzordeen sorrera; Batzorde horiek aholku organoak dira, administrazio publikoak (Estatua, Autonomia Erkidegoa eta Toki erakundeak), Merkataritza Ganberak eta erkidego bakoitzean esanguratsuen diren antolamendu ekonomiko eta sozialak ordezkatuko dituztenak. Bere egitekoen artean, honako hauek daude:

– Aireportuetako zerbitzuen eta jardueraren kalitatea zaintzea, aireportuko jardueraren garapena sustatzeko beharrezko iritzitako jarduerak proposatuz.

– Aena Aeropuertos, SArekin lankidetzan aritzea erkidego bakoitzeko aireportuetan garatu beharreko ildoak zehazteko.

– Aireko garraioaren sustapenarekin lotutako jarduerak bideratu eta aireko konektibitatea indartzeko beharrezko diren ekintzak sustatzea, nazioarte eta nazio mailako aireko bide berriak ezarri eta sustatuz.

Sozietatearen helburua Bilboko Aireportuaren kudeaketa eta ustiaketaren ardura duen Aena Aeropuertos, S.A. erakundeak garatutako jarduerarekin bat dator, nahiz, logikoki, aireportuaren kudeaketa kanpoko kokagunetik ikusita, horren sustapen esparrura mugatzen den.

Ez da egiaztatu Sozietateak Aena Aeropuertos, S.A. Bilboko aireportuko erakunde kudeatzailearekin edo AENA enpresa erakunde publikoarekin hitzarmen, protokolo edo bestelako koordinazio baliabiderik izenpetu duenik, non helburuak, jarduera programak finkatu edo Sozietateak aireportua sustatzeko jarduerak zehaztuko diren.

Horregatik guztiagatik, Sozietateak bere ekimenez eta Bilboko Aireportuaren kudeaketa eta ustiaketaren ardura duen erakundearekin koordinatu gabe Bilboko aireportua sustatzeko hainbat jarduera garatzen ditu eta honenbestez, ezin neur daiteke aireportuen kudeaketa hobetzen eraginkorra izan den edo ez.

Fiskalizazioaren helburua.

Lanaren mamia honako hau izan da:

– 2012ko ekitaldian zehar langileriaren, obren eta ondasun eta zerbitzuen kontratazioan ezargarria den arautegia bete izanaren azterketa.

– Sozietatearen 2012ko Urteko Kontuak ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat datozela egiaztatzea.

– Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta eragimenari buruzko azterlanik besarkatzen. Nolanahi den ere, azaleratutako akatsak «Barne kontrolerako sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak» idazpuruan xehetasunez jaso ditugu.

Lana egiteko sozietatearen 2012ko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoria txostena eskuratu dugu, kanpoko auditoreek egindakoa, txosten horren euskarri diren lan-paperak aztertu eta beharrezko iritzitako auditoria proba osagarriak gauzatu ditugu.

II.– IRITZIA

II.1.– LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

Epaitegi honen ustetan, Sozietateak zuzentasunez bete du 2012ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2.– URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

1.– Sozietateak jardueraren galerak eta funtzionamendu gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntza orokorrak «Bestelako ustiaketa sarrerak» idazpuruko kontuetan kontabilizatzen ditu; 2012ko ekitaldian 75.000 euroren zenbatekoa egin du. Oro har onartutako printzipio eta arauei jarraiki, diru-laguntza horiek «Kideen edo jabeen ekarpenak» idazpuruan erregistratu behar lirateke, laburtutako egoera balantzearen Funts Propioak kapituluan. Honenbestez, 2012ko ekitaldiaren ondorioari balio handiegia eman zaio eta bazkide edo jabeen ekarpenei aipatutako zenbatekoan balio txikiagoa, egoera honetatik Sozietatearen ondare egoeran inongo ondorio garbirik eragin ez dela.

2.– 2012ko ekainaren 22an Akziodunen Batzorde Orokorrak akziodun bakoitzaren parte hartze ehunekoaren arabera ekarpenak egitea erabaki zuen eta guztira 71.223 euroren zenbatekoan, ondare egoera zuzentzearren. 2012ko abenduaren 31n egindako ekarpenak 46.295 eurorenak izan dira; gainera, 2013an 7.122 euroren ekarpena egin da. 2012ko abenduaren 31n kobratzeko dagoen zenbatekoa, 24.928 eurorena, ez da kontularitzan erregistratu eta horregatik, laburtutako egoera balantzearen Bestelako zordunak eta Bazkide edo Jabeen ekarpenak idazpuruak adierazitako kopuruan balio txikiagoa eman zaie.

Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan adierazitako salbuespenen eragina salbuetsita, atxikitako 2012ko ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2012ko abenduaren 31ko ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.

3.– Urteko kontuei buruzko iritzian eraginik izan gabe, egoki interpretatu ahal izateko komenigarri iritzi diogu aintzat hartzeari Sozietateak 2012ko ekitaldian zehar 33.067 euroren galerak izan dituela eta ondare garbia negatiboa dela 83.180 euroan; honela, bada, Sozietatea erabakia desegiteko kausa egoeran dago KSLTBren 363. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Egoera honek zalantza eragiten dute Sozietateak bere eragiketekin jarraitzeko duen gaitasunari dagokionez eta administrazio publikoetatik eratorritako diru-laguntzak eta/edo akziodunek ondareari egin diezazkioketen bestelako ekarpenak eskuratzeari meneraturik daude (ikus A.4 eta A.8).

III.– BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO IRIZPENAK

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko alderdiak ere azaleratu dira.

III.1.– ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA

– 2012ko ekitaldian Sozietateak ez zuen SPKLTBren 53. artikuluak agintzen duen kontratugilearen profilik eta honenbestez, Sozietateak 2009ko urtarrilaren 1ean onartu zituen Kontrataziorako Barne Jarraibideak ez dira profil horretan argitara eman 2013ko uztailera arte; horrek, bada, 2012ko ekitaldian SPKLTBren 191.b) artikulua urratu du, profil horretan Jarraibideak argitaratzea agintzen baitu.

– Kontratazioko Barne Jarraibideek lehia bermatu behar dute 50.000 euroren azpitiko ondasun eta zerbitzu erosketetarako, SPKLTBren 191 a) artikuluak agintzen duen moduan.

III.2.– BESTE BATZUK

– 2012an gauzatutako merkataritzako eragiketen kontzeptuko ordainketetatik 15/2010 Legeak agindutako epeak gaindituta, 29.508 euroren zenbatekoa ordaindu da, zeinak ekitaldi horietan gauzatutako ordainketen % 89,6 egiten duen.

IV.– URTEKO KONTUAK

(Ikus .PDF)

(Ikus .PDF)

(Ikus .PDF)

2011 eta 2012ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiei dagokien ondare garbian aldaketen egoera laburtuak.

A) AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN EGOERA LABURTUA

(Ikus .PDF)

B) ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA LABURTUA GUZTIRA

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana