Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

214. zk., 2021eko urriaren 27a, asteazkena

N.º 214, miércoles 27 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5476
5476

AGINDUA, 2021eko urriaren 19koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Beste Bat-Berritzen arte biziak dinamizatzeko programarako 2021. urteko azken hiruhilekorako eta 2022. urteko lehen hiruhilekorako dirulaguntzak ematea arautu eta horietarako deialdia egiten duena.

ORDEN de 19 de octubre de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones al programa de dinamización de las artes vivas, Beste Bat-Berritzen, para el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio arte eta kultura mailako jarduerei dagozkien egitekoak eta horien zabalkundea. Eginkizun horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagozkio, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuaren bidez.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Pandemia hasi zenetik, Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna COVID-19aren hedapena mugatzea eta hari aurre egitea da, alde batetik, pandemiak pertsonen osasunean duen eragina minimizatzeko, eta, bestetik, hainbat neurri eta jarduketa abian jartzeko, hedapen globalak eta ustekabekoak euskal gizarte osoarentzat enplegu-iturri eta ongizate-iturri den jarduera ekonomiko eta industrialean eragin duen eta sortzen ari den inpaktu negatiboa murrizteko.

Desde que comenzara la pandemia, la prioridad del Gobierno Vasco se centra en limitar y combatir la propagación del COVID-19, con el propósito firme de minimizar su impacto en la salud de las personas, por un lado, y la puesta en marcha de diferentes medidas y actuaciones de diferente naturaleza para reducir el impacto negativo que la expansión global e inesperada ha generado y está generando en la actividad económica e industrial, fuente de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad vasca.

Horrela, Europako Batzordeak, 2020ko martxoaren 19an, COVID-19aren krisiaren aurrean [COM (2020) 1863] Ekonomia laguntzeko Laguntzei buruzko Aldi Baterako Esparrua onartu zuen. Bertan kokatzen da COVID-19a hedatzearen ondoriozko ezohiko, bat-bateko eta ezusteko krisia (aurrerantzean, EBren Aldi baterako Esparrua). Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluaren 3. apartatuaren b) letraren arabera, Batzordeak barne-merkatuarekin bateragarritzat jo ditzake «estatu kide baten ekonomian nahasmendu larri bat konpontzeko» laguntzak.

Así, la Comisión Europea aprobó, el 19 de marzo de 2020, el Marco Temporal sobre Ayudas en apoyo a la Economía ante la crisis del COVID-19 [COM (2020) 1863], donde se encuadra la crisis de carácter excepcional, sobrevenida e imprevista derivada de la propagación del COVID-19 (en adelante, Marco Temporal de la UE). Con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, la Comisión puede declarar compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro».

Ondorioz, Espainiako Gobernuak Batzordearen komunikazioan oinarritutako aldi baterako esparru nazionala jakinarazi zuen. Aldi baterako esparru nazional hori Europako Batzordearen erabaki baten bidez baimendu zen lehenengo aldiz 2020ko apirilean. Geroago, EBren denbora-esparrua eta estatu-mailako denbora-esparrua aldatu egin dira. Aldi baterako esparru nazionalaren helburua da Estatuko Administrazio Orokorrak, autonomia-erkidegoetako administrazioek, toki-administrazioa osatzen duten erakundeek eta aurreko administrazioei lotuta edo haien mendean dauden eta nortasun juridiko propioa duten zuzenbide publikoko gainerako erakundeek barne-merkatuarekin bateragarriak diren laguntzak ematea.

En consecuencia, el Gobierno de España notificó un Marco nacional temporal basado en la comunicación de la Comisión. Dicho Marco nacional temporal fue autorizado a través de una Decisión de la Comisión europea por primera vez en abril de 2020. Posteriormente, tanto el Marco Temporal de la UE como el Marco nacional temporal han estado sujetos a distintas modificaciones. El Marco nacional temporal busca facilitar la concesión de ayudas compatibles con el mercado interior por parte de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las anteriores Administraciones.

Beraz, estatu-laguntzei buruzko araudia betetzeari dagokionez, laguntza hau EBren Aldi Baterako Esparruaren arabera taxutzen da (EBAO, C91 I, 2020-03-20), egungo COVID-19 agerraldiaren (eta ondorengo aldaketen) testuinguruan ekonomia babesteko estatu-mailako laguntza-neurriei buruzkoa, bai eta aldi baterako esparru nazionalaren arabera ere, enpresei eta autonomoei zuzendutako zuzeneko dirulaguntzak, aurrerakin itzulgarriak, zerga-abantailak, maileguen bermeak eta interes-tasen hobariak ekonomia babesteko maileguetan, Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/n) Erabakian (eta haren aldaketetan) onartutako egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko helburua dutenak.

Por lo tanto, y en relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de estado, esta ayuda se configura de conformidad con el Marco Temporal de la UE (DOUE, C 91 I, 20-03-2020) relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (y sus sucesivas modificaciones), así como el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851(2020/N), de 2 de abril (y sus sucesivas modificaciones)

Halaber, agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartutako 2021eko Dirulaguntzen Urteko Planean sartuta dago. Agindu hori 2021eko uztailaren 15eko Aginduaren eta 2021eko irailaren 13ko Aginduaren bidez aldatu zen, eta aipatutako sailaren webgunean argitaratu zen.

Asimismo, la presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024 y en el Plan anual de subvenciones 2021, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, modificado por Orden de 15 de julio de 2021 y Orden de 13 de septiembre de 2021 y publicado en la web del citado Departamento.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da 2021. urteko azken hiruhilekoan eta 2022. urteko lehenengoan zuzeneko arteak erakusteko programak eta Europako eta/edo Latinoamerikako zinema erakusteko programak garatzeko dirulaguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea.

1.– La presente Orden tiene por objeto regular y convocar las subvenciones para el desarrollo de programas de exhibición de las artes en vivo, así como de exhibición de cine europeo y/o latinoamericano durante el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.

2.– Deialdi honetan jasotako modalitate bakoitzari dagozkion kapituluetan zehazten dira diruz lagun daitezkeen jarduerak.

2.– Las actividades subvencionables serán aquellas que se especifican en los capítulos correspondientes a cada una de las modalidades contempladas en esta convocatoria.

2. artikulua.– Modalitateak eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Modalidades y recursos económicos.

1.– Deialdi honek barne hartzen dituen laguntza-modalitateen arabera, 1.500.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da:

1.– Atendiendo a las modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria el importe global de 1.500.000 euros se distribuirá de la siguiente forma:

a) Zuzeneko arteak erakusteko programetarako laguntzak: 1.300.000 euro.

a) Ayudas a programas de exhibición de las artes en vivo: 1.300.000 euros.

b) Europako eta/edo Latinoamerikako zinema erakusteko laguntzak: 200.000 euro.

b) Ayudas a la exhibición de cine europeo y/o latinoamericano: 200.000 euros

2.– Modalitate bakoitzerako adierazitako zuzkidurak gorabehera, eskabiderik ez dagoelako, eskakizunak betetzen ez dituztelako edo aurkeztutako eskabideek kalitate falta dutelako modalitateetako batean ezarritako zenbatekoa agortzen ez bada, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak gehikuntza-proposamena egingo dio Kulturako sailburuordeari, horrek dagokion ebazpena eman dezan, betiere jasotzaile-modalitatea oraindik ebatzi gabe badago. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– Sin perjuicio de las dotaciones indicadas para cada modalidad, cuando por razón de falta de solicitudes o de incumplimientos de requisitos, o de falta de calidad de las solicitudes presentadas no se agotará la cuantía establecida en una de las modalidades, la Dirección de Promoción de la Cultura elevará la propuesta de incremento al Viceconsejero de Cultura para que adopte la oportuna resolución, siempre y cuando la modalidad destinataria se encuentre aún sin resolver. La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, hurrengo kapituluetan laguntza-modalitate bakoitzerako zehazten direnak ere betetzen dituztenek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek.

1.– Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir con los requisitos establecidos en este artículo, cumplan con los que se determinen para cada modalidad de ayuda en los capítulos siguientes.

2.– Pertsona edo erakunde onuradunek, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafe egokietan alta emanda egon beharko dute eta, pertsona juridikoen kasuan, diruz lagundutako jardueren garapenarekin bat datorren xede edo helburu soziala izan beharko dute.

2.– Las personas o entidades beneficiarias deberán, a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes, estar dado/a de alta, en los correspondientes epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas y, en el caso de las personas jurídicas, tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de las actividades subvencionadas.

3.– Ezin izango dute deialdiko dirulaguntzarik jaso Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 3. artikuluetan aurreikusitako egoeraren batean daudenek, besteak beste:

3.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketak egunean ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik izatea, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik izatea.

– Estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

4.– Baldintza horiek laguntza-eskaera aurkezten denetik dirulaguntza likidatzen den arte bete beharko dira.

4.– El cumplimiento de tales requisitos habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

5.– Administrazioak ofizioz egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela. Hala ere, eskatzaileak modu arrazoituan egin ahal izango du egiaztapen hori egitearen aurka; kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztuko du.

5.– Se acreditará de oficio por la Administración que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social. No obstante, el solicitante podrá oponerse de manera motivada a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente.

6.– Gainerako baldintzak eskabidearen formulario elektronikoan jasotako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko dira.

6.– El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

4. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de concesión.

Deialdi honen kontura emango diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Horretarako, laguntzak emateko, aurkeztutako eskabideak alderatuko dira, modalitate bakoitzean ezartzen diren balorazio-irizpideak kontuan hartuta haien arteko lehentasun-ordena ezartzeko, eta laguntzak esleituko dira, deialdiari esleitutako kredituak agortu arte, hala badagokio.

Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurso. A estos efectos la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración que se fijan en cada modalidad y adjudicando las ayudas hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados a la convocatoria.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 5.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Bide presentziala: eskabideak Zuzenean Zerbitzuan aurretiko hitzorduarekin bakarrik egin daitezke, https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean sartuz, edo aurretiko hitzordua eskatzeko edo baliogabetzeko telefono esklusiboaren bidez: 945 01 90 00, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasoak, eta 16/2015 Legearen 16. artikuluan eta urriaren 39. artikuluan aurreikusiriko erakundeak, eta haren erakunde autonomoak).

– Canal presencial: las solicitudes en el Servicio Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos, establecimientos y dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, artikulu honen 4. apartatuan adierazitako helbideen bidez, bai eta administrazio publikoen gainerako erregistro elektronikoetan ere, 39/2015 Legearen 16.4.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo, así como en los restantes registros electrónicos de las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015.

– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, presentziala edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein unetan alda daiteke aukeratutako bidea.

– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

3.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte eskabideak, lehen aipatutako helbide elektronikoaren bidez.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Eskabide elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira.

4.– Las solicitudes electrónicas se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskabide-inprimakia eta izapideak egiteko moduari, erantzukizunpeko adierazpenei eta gainerako ereduei buruzko zehaztapenak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko hauetan:

El formulario de solicitud junto con las especificaciones sobre como tramitar, las declaraciones responsables y demás modelos, están disponibles en las siguientes sedes electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

– Zuzeneko arteak erakusteko programak: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1207301

– Programas de exhibición de las artes en vivo: www.euskadi.eus/servicios/1207301

– Europako eta/edo Latinoamerikako zinema erakustea: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1207302

– Exhibición de cine europeo y/o latinoamericano: www.euskadi.eus/servicios/1207302

Eskaeraren ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://euskadi.eus/nirekarpeta.

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikazio eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

5.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentran accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

6.– Izapidetze elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistroan aldez aurretik inskribatutako ordezkariaren bidez egin ahal izango da, helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

6.– La tramitación electrónica podrá realizarse a través de representante previamente inscrito en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de la dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

7.– Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak eta horiekin batera doazen egiaztagiriak. Halaber, eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

7.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Pertsona edo erakunde eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra aurkeztu ahal izango du.

8.– Cada persona o entidad solicitante solo podrá presentar un proyecto.

6. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 6.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Cuando se trate de personas físicas:

– Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzea.

– Acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoen kasuan:

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

Administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeak:

Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración:

– Eskabidean adieraziko dute zein erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzio hori egiaztatzea.

– Indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

Administrazio honetakoak ez diren erregistroetan inskribatutako erakundeek erakundearen izaera juridikoaren araberako legezko eraketa egiaztatu beharko dute, baita ordezkariaren nortasuna ere, eta ordezkaritza-ahalorde nahikoa justifikatu beharko dute, honako hauen bidez:

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica, la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

– Eratze-eskritura eta estatutuak, bai eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daudela egiaztatzen duen agiria ere.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

– Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

– Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzea, bai eta ordezkari horrek duen ahalmena ere.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica, así como acreditación del poder de representación que ejerza.

c) Pertsona fisiko zein juridikoentzat:

c) Tanto para personas físicas como jurídicas:

– Dagokion EJZn alta ematea, 3.2 artikuluan jasotzen den bezala.

– Alta en el IAE correspondiente tal y como se recoge en el artículo 3.2.

– Lokalaren titulartasuna eta/edo programazioaren kudeaketa.

– Titularidad del local y/o de la gestión de su programación.

d) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, pertsona edo erakunde interesdunek eskubidea dute administrazio jardulearen esku dauden dokumentuak edo beste edozein administraziok egindakoak ez ekartzeko; horrela, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskuratu ahal izango ditu, salbu eta pertsona edo erakunde interesdunak horren aurka egiten badu.

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas o entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona o entidad interesada se opusiera a ello.

2.– Aurkeztu beharreko proiektuari buruzko dokumentazioa:

2.– Documentación relativa al proyecto a presentar:

Dirulaguntza hauen pertsona edo erakunde onuradunek modalitate bakoitzari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar la documentación referida en cada una de las modalidades.

7. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 7.– Declaraciones responsables.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakoa aplikatuz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko da honako betebehar hauek betetzen direla:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu dituen eta, hala badagokio, lortu dituen.

– Si ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dagoen ala ez.

– Si está o no incurso el algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

– Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen administratiborik edo penalik, eta ez duela horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik.

– Que no se encuentra sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.

– Egunean dituela dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

– Que se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 3. artikuluetan ezarritako gainerako egoeretan.

– Que no se halla incurso en ninguna de las restantes circunstancias establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Eskabidean agertzen diren datuak egiazkoak direla, eta eskabidean agertzen diren zehaztasun falten ondoriozko erantzukizunak bere gain hartzen dituela.

– Que son ciertos los datos que figuran en la solicitud, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en la misma.

8. artikulua.– Aurkeztutako eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Eskabidea izapidetzeko onartzeko eskatzen diren dokumentuak falta direla edo haietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, edo balorazioa egiteko alegatutako dokumentazioan akatsak daudela ikusiz gero, interesdunari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko, eta ohartaraziko zaio, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, edo eskaera egin aurreko izapidean atzera egin duela.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridikoek aurrez aurre aurkezten badute eskabidea, aurkezpen elektronikoaren bidez zuzen dezala eskatuko diote administrazio publikoek interesdunari. Horretarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán a la persona interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

9. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 9.– Gestión de las ayudas.

1.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzeko lanak egitea, eta Kultura Sustatzeko zuzendaria izango da laguntza horien organo arduraduna.

1.– Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, siendo la Directora de Promoción de la Cultura el órgano responsable de las mismas.

2.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak modalitate bakoitzean jasotako eskabideak aztertuko ditu, ezarritako hautaketa-irizpideetan oinarrituta, eta bidezko ebazpen-proposamenak egingo dizkio Kulturako sailburuordeari. Ebazpen-proposamen horietan dirulaguntzaren zenbatekoa eta dirulaguntzaren xedea adieraziko dira, bai eta ezetsitako eskabideak eta ezesteko arrazoiak ere.

2.– Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección de Promoción de la Cultura procederá al estudio de las solicitudes recibidas en cada modalidad en base a los criterios de selección establecidos, y elevará las oportunas propuestas de resolución al Viceconsejero de Cultura, la cual contendrá la cuantía de la subvención por entidad beneficiaria y el destino de la subvención, así como las solicitudes desestimadas y las causas de la desestimación.

10. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 10.– Resolución.

1.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak egindako laguntza-proposamenak ikusita, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzei buruzko ebazpenak emango ditu Kulturako sailburuordeak.

1.– A la vista de las propuestas de ayudas, elevadas por la Dirección de Promoción de la Cultura, el Viceconsejero de Cultura dictará las resoluciones de las subvenciones previstas en esta convocatoria.

2.– Esleipen-ebazpenek zehaztuko dute eskatutako dirulaguntzak ematen diren edo, hala badagokio, ukatzen diren. Ematen badira, honako hauek adieraziko dira: pertsona edo erakunde onuradunaren identitatea, diruz lagundutako jarduera eta emandako zenbatekoa. Ukatutako eskabideei dagokienez, pertsona edo erakunde eskatzailearen nortasuna eta laguntza zergatik ukatu den adieraziko da.

2.– Las resoluciones de adjudicación que se adopten determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras la identidad de la persona o entidad beneficiaria, la actuación subvencionada y el importe concedido. En el caso de las denegadas recogerá: la identidad de la persona o entidad solicitante y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las resoluciones a la que se refiere el párrafo anterior, no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpenak banan-banan jakinaraziko zaizkie interesdunei. Jakinarazpen horretaz gain, ebazpen horien edukia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lehenengo egin den jakinarazpenaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat.

4.– Las resoluciones que se adopten serán notificadas individualmente a las personas interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Ebazpenak bide elektronikoz jakinarazteko, «Nire karpeta» sakatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La notificación de las resoluciones, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https:// www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdi-agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden de convocatoria transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Dirulaguntza emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

11. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateraezinak dira Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak helburu bererako emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin.

1.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria, son incompatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos que, teniendo el mismo fin, hayan sido otorgadas por la Dirección de Promoción de la Cultura.

2.– Beste erakunde batzuek emandako laguntzek edo finantzaketak gainfinantzaketa eragiten badute, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehieneko mugaraino.

2.– En caso de producirse sobrefinanciación por las ayudas o financiación otorgada por otras entidades se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

12. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, pertsona edo erakunde onuradunek dirulaguntza eman zaiela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean berariaz uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Izaera publikoko erakundeek kreditua handitzea zuzeneko arteen programaziorako dagokion partidan, emandako zenbatekoan.

b) Aquellas entidades de carácter público, realizar una ampliación de crédito en la partida correspondiente para la programación de artes en vivo, por el importe concedido.

c) Diruz lagundutako proiektua deialdira aurkeztutako baldintzetan gauzatzea.

c) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria.

d) Estatuko edo nazioarteko beste edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako laguntzak edo dirulaguntzak eskuratuz gero, horren berri ematea dirulaguntza eman duen organoari.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

f) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzea katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafikoetan. Material hori euskaraz argitaratuko da, beste hizkuntza batzuk ere erabil daitezkeen arren.

f) Realizar expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico. Dicho material se editará en euskera sin perjuicio del uso de otras lenguas.

g) Era berean, pertsona edo erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte.

g) Asimismo, las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

13. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 13.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Los pagos de las subvenciones otorgadas se harán efectivos de la siguiente forma:

a) Dirulaguntzaren % 40 dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren eta 12.a artikuluan ezarritako epea igaro ondoren ordainduko da.

a) El 40 % de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez dictada la Resolución de concesión y transcurrido el plazo establecido en el artículo 12.a.

b) Gainerako % 60a ordainduko da, betiere 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, diruz lagundutako jarduera egin dela egiaztatu ondoren eta jarduera osoa behar bezala justifikatu ondoren, aurkeztutako gastu-aurrekontuaren arabera.

b) El pago del 60 % restante, y siempre a partir del 1 de enero de 2022, se realizará previa acreditación de la realización de la actividad subvencionada y una vez que haya quedado debidamente justificada, la totalidad de la actividad subvencionada, de conformidad al presupuesto de gastos presentado.

2.– Laguntzaren pertsona edo erakunde onuraduna ez badago erregistratuta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan, edo bertan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, Eusko Jaurlaritzaren hirugarren interesdunaren alta-inprimakia aurkeztu beharko du. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen dagokion zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

2.– En el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, deberá presentar el impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– Ez da inolako ordainketarik egingo pertsona edo erakunde onuradunak egunean ez baditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, edo itzulketa-ebazpen baten bidez zordun bada.

3.– No se efectuará ningún pago en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la seguridad social o sea deudor por resolución declarativa de procedencia de reintegro.

14. artikulua.– Justifikazioa: modua eta tokia.

Artículo 14.– Justificación: modo y lugar.

1.– Diruz lagundutako jarduera amaitu eta bi hilabeteko epean, eta betiere 2022ko maiatzaren 31 baino lehen, modalitate bakoitzari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko dute dirulaguntza hauen pertsona edo erakunde onuradunek.

1.– Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar en los dos meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 31 de mayo de 2022, la documentación referida en cada una de las modalidades.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkez ditzakete justifikazioak:

2.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Justifikazioak modu presentzialean aurkeztu ahal izango dira Zuzenean zerbitzuan, soilik hitzordua eskatuta (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean, exclusivamente con cita previa (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Justifikazioak bide elektronikoz ere aurkeztu ahal izango dira, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta webgunean.

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte justifikazioak, lehen aipatutako helbide elektronikoaren bidez.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Justifikazioak modu presentzialean zein elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, agindu honen 5.4 artikuluan adierazitako helbideetan.

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las direcciones indicadas en el artículo 5.4 de la presente Orden.

15. artikulua.– Aldatzeko ebazpena.

Artículo 15.– Resolución de modificación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira – betiere dirulaguntzaren helburua bete bada – edo beste erakunde publiko zein pribatuetatik beste laguntzarik jaso bada, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kulturako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak egokitzeko.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

16. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 16.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek hartuko dira ez-betetzetzat:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntzak, osorik zein zatika, agindu honetan aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, dirulaguntza emateko egintzan ezarritakoak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazitako zenbatekoa ez itzultzea, hala badagokio, horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía, que en su caso se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzen arloko xedapenetan oro har ezartzen den eta nahitaez bete behar den beste edozein betebehar.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional.

2.– Kasu horietakoren bat gertatu dela egiaztatuz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan aurreikusitakoaren arabera eta horiek bete ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura jasotako diru-kopuruak itzuli beharko dira.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZUZENEKO ARTEAK ERAKUSTEKO PROGRAMETARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A PROGRAMAS DE EXHIBICIÓN DE LAS ARTES EN VIVO

17. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen arloak.

Artículo 17.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak deialdi honetako pertsona edo erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen dituzten zuzeneko arteak erakusteko programetara zuzenduta daude, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Las ayudas previstas en este Capítulo van dirigidas a los programas de exhibición de las artes en vivo que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Euskadi por las personas o entidades beneficiarias de la presente convocatoria y que cumplan las siguientes condiciones:

a) antzerkia, dantza, zirkua, bertsolaritza eta musika erakusteko programak badira.

a) sean programas de exhibición de teatro, danza, circo bertsolaritza y música.

b) programatutako ikuskizunak eta kontzertuak euskal konpainia edo profesionalenak direnean.

b) los espectáculos y conciertos programados estén representadas por compañías o personas profesionales vascas.

2.– Diruz lagundu ahal izateko, aurkeztutako proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.– Los proyectos presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder ser subvencionados:

a) Aurkeztutako programazio-proiektuak gutxienez 5 ikuskizun eta/edo kontzertu izan beharko ditu.

a) El proyecto de programación presentado deberá disponer, como mínimo, de 5 espectáculos y/o conciertos.

b) Aurkeztutako ikuskizun eta kontzertu guztietatik, agindu honetan jasotako ezein espezialitatek (antzerkia, dantza, musika, zirkua eta bertsolaritza) ezingo du % 60tik gorako programazio-pisua izan, musika-areto pribatuek izan ezik, horiek % 100eko musika-programazioa garatu ahal izango baitute.

b) Del total de espectáculos y conciertos presentados, ninguna especialidad recogida en esta Orden (teatro, danza, música, circo y bertsolaritza) podrá tener un peso de programación superior al 60 %, a excepción de las salas privadas de música que podrán desarrollar una programación musical al 100 %.

c) Testu batean oinarrituta aurkezten diren ikuskizun eta kontzertu guztietatik, gutxienez % 60 euskaraz izango dira.

c) Del total de espectáculos y conciertos presentados que estén sustentados en un texto, como mínimo, un 60 % serán en euskera.

d) Astelehenetik ostegunera bitartean egongo dira programatuta emanaldiak, 20.000 biztanletik beherako herrietan kokatutako guneetan izan ezik; horietan, asteko edozein egun programatu ahal izango dute.

d) Las representaciones estarán programadas de lunes a jueves, salvo en espacios enclavados en localidades de menos de 20.000 habitantes, que podrán programar cualquier día de la semana.

e) Deialdi hau argitaratzen den egunetik 2022ko martxoaren 31ra bitartean egin ahal izango da programazioa.

e) La programación podrá desarrollarse entre la fecha de publicación de esta convocatoria y el 31 de marzo de 2022.

f) Kanpoan geratuko dira ekitaldi tradizionalei lotutako emanaldiak edo beste herri batzuetan antzezteko diseinatuta ez dauden ekoizpenak.

f) Quedarán excluidas las representaciones ligadas a eventos tradicionales o las producciones que no estén diseñadas para ser representadas en otras localidades.

18. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko betekizunak.

Artículo 18.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen honako baldintza hauek betetzen dituztenek ere eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek:

Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 cumplan los siguientes a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes:

a) Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona fisiko edo juridikoak, pribatuak edo publikoak izatea.

a) Sean personas físicas o jurídicas; privadas o públicas cuyo domicilio o sede social se ubique en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Zuzeneko arteen programazioa egin ohi den EAEko espazioen titularrak edo/eta kudeatzaileak izatea.

b) Sean titulares y/o gestionen espacios en la CAE en el que se desarrollen habitualmente programación de artes en vivo.

Pertsona edo erakunde onuradunak artelanen zuzeneko programazioa egin ohi duela ulertuko da, baldin eta 2019ko programazioan gutxienez 20 ikuskizun eta/edo kontzertu kontratatu badira. 20.000 biztanletik beherako herrietan, gutxienez 12 ikuskizun eta/edo kontzertu egin beharko dira. 2019ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean sortutako espazioak badira, gutxienez ikuskizun edo kontzertu bat eskatuko da jardunean egon den hilabete bakoitzeko, pertsona edo erakunde onuradun bat eskuratu ahal izateko.

Se considerará que la persona o entidad beneficiaria desarrolla habitualmente programación de artes en vivo, siempre que en su programación de 2019 consten un mínimo de 20 espectáculos y/o conciertos contratados. Para espacios situados en localidades de menos de 20.000 habitantes el número mínimo de espectáculos y/o conciertos será de 12. En caso de tratarse de espacios creados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2021, se solicitará un espectáculo o concierto como mínimo por cada mes que haya estado en activo, para que pueda optar a persona o entidad beneficiaria.

19. artikulua.– Aurkeztu beharreko proiektuari buruzko dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación relativa al proyecto a presentar.

Euskadi.eus-en eskuragarri dagoen inprimakia, behar bezala beteta, aurkeztutako emanaldiei dagozkien datuekin eta eskainitako kostua egiaztatzen duen aurrekontuarekin (dirulaguntzaren proposamenean jasoa).

El formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado con los datos correspondientes a las funciones presentadas y el presupuesto que acredite el coste ofertado y recogido en la propuesta de subvención.

20. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.

Artículo 20.– Criterios de selección.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, irizpide objektibo hauek aplikatuko dira:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, se aplicará los siguientes criterios objetivos:

a) Egindako emanaldien kopurua (gehienez 25 puntu). 80 pertzentilari dagokion balioa baino balio handiagoak dituzten proiektu guztiek 25 puntuko puntuazioa lortuko dute. Gainerako kasuetan, formula hau aplikatuz proportzionalki dagokien puntuazioa emango zaie:

a) Número de funciones realizadas (hasta 25 puntos). Todos los proyectos que presenten valores superiores al valor correspondiente al percentil 80 obtendrán la puntuación de 25 puntos. En el resto de los casos se les otorgará la puntuación que proporcionalmente les corresponda en aplicación de la siguiente formula:

Egindako emanaldien kopurua x eman daitekeen gehieneko puntuazioa / 80. pertzentilaren balioa.

N.º funciones realizadas X puntuación máxima otorgable / valor del percentil 80.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

b) Inbertsio-ahalegina (gehienez 25 puntu). Jardueretan egindako inbertsioaren eta dagoen herriko biztanle kopuruaren arteko ratioa handiena duen pertsona edo erakunde onuradunak 25 puntuko gehieneko puntuazioa lortuko du. Gainerako onuradunei dagozkien puntuak lehenengoak adierazitako proportzioaren arabera esleituko dira. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

b) Esfuerzo inversor (hasta 25 puntos). La persona o entidad beneficiaria cuya ratio entre la inversión en actuaciones y el número de habitantes de la localidad en la que se encuentra sea mayor obtendrá la máxima puntuación de 25 puntos. Los puntos correspondientes al resto de beneficiarias se adjudicarán en base a la proporción marcada por la primera. Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

c) Programazio-oreka (gehienez 20 puntu). Agindu honetan jasotako espezialitate guztien (antzerkia, dantza, musika, zirkua eta bertsolaritza) presentzia puntuatuko da programazio-proiektuan. Espezialitate horietako bakoitzari 4 puntu emango zaizkio, musika-areto pribatuetan izan ezik, horietan 20 puntuko puntuazio finkoa lortuko baita. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

c) Equilibrio de programación (hasta 20 puntos). Se puntuará la presencia en el proyecto de programación de todas las especialidades recogidas en esta Orden (teatro, danza, música, circo y bertsolaritza), adjudicándose por la presencia cada una de ellas 4 puntos, a excepción de las salas privadas de música quienes obtendrán una puntuación fija de 20 puntos. Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

d) Sustapen-arriskua (gehienez 30 puntu). Erakunde programatzaile pribatua izatea puntuatuko da.

d) Riesgo promotor (hasta 30 puntos) Se puntuará el hecho de tratarse de una entidad programadora privada.

21. artikulua.– Dirulaguntzak kuantifikatzeko irizpideak eta mugak.

Artículo 21.– Criterios de cuantificación y límites de las subvenciones.

1.– Emanaldi bakoitzari dagozkion dirulaguntzak aurkeztutako ikuskizunen katxearen arabera (BEZa barne) kalkulatuko dira. Katxea kontratatutako alderdiak bere jardueragatik jasotzen duen kontraprestazio ekonomikoa da.

1.– Las subvenciones que corresponden a cada función se calcularán en función del caché (IVA incluido) de los espectáculos presentados. Se entenderá por caché la contraprestación económica que recibe la parte contratada por su actuación.

2.– Katxearen % 70 lagunduko da diruz pertsona edo erakunde pribatuen kasuan, eta katxearen % 50 erakunde publikoen kasuan.

2.– Se subvencionará un 70 % del caché en el caso de personas o entidades de carácter privado y un 50 % del caché en el caso de entidades de carácter público.

3.– Laguntzari dagokion ehunekoa % 10 handituko da honako genero-irizpide hauek betetzen dituzten jarduketetarako:

3.– El porcentaje correspondiente a la ayuda se incrementará en un 10 % para aquellas actuaciones que cumplan con los siguientes criterios de género:

– Musika: lidergo femeninoa duen taldea, edo interprete gehienak emakumeak dituena.

– Música: grupo en el que el liderazgo sea femenino o que la mayoría de los intérpretes en el escenario sean mujeres.

– Antzerki- edo zirku-ikuskizunak, non egilea, zuzendaritza edo interpretazioa (interprete nagusia edo agertokiko interprete gehienak) femeninoa den.

– Espectáculos teatrales o circenses en los que la autoría, la dirección o la interpretación (interprete principal o mayoría de los intérpretes en el escenario) sea femenina.

– Emakume batek koreografiatutako dantza-ikuskizunak edo interpretazioa (interprete nagusia edo agertokiko interprete gehienak) femeninoa izatea.

– Espectáculos de danza coreografiados por una mujer o que la interpretación (interprete principal o mayoría de los intérpretes en el escenario) sea femenina.

– Bertsolaritzako ikuskizunak, parte-hartzaileen % 50, gutxienez, emakumeak badira.

– Espectáculos de bertsolaritza, en los que al menos el 50 % de las participantes sean mujeres.

4.– Aurreko artikuluko hautaketa-irizpideak aplikatu ondoren, laguntzak honela esleituko dira:

4.– Una vez establecida la prelación tras aplicar los criterios de selección incluidos en el artículo anterior, se adjudicarán las ayudas de la siguiente manera:

a) Lehenengo fasean, aurkeztutako programan jasotako 5 emanaldiei dagozkien laguntzak esleituko dira. Pertsona edo erakunde eskatzaileak aurkeztu dituen ordenaren arabera hautatuko dira emanaldiak. Aurreko puntuetan ezarritako zenbatekoei aurre egiteko nahikoa dirurik ez badago, aurreko artikuluan ezarritako irizpideen arabera eskabide bakoitzari legokiokeen puntuazioaren arabera hainbanatuko dira laguntzak.

a) En una primera fase se irán adjudicando las ayudas que correspondan a 5 representaciones incluidas en el programa presentado. La elección de las representaciones se hará en función del orden en los que los haya presentado la persona o entidad solicitante. En caso de que no se cuente con disponibilidad económica suficiente para hacer frente a las cantidades establecidas en los puntos anteriores, las ayudas se prorratearán en base a las puntuaciones que a partir de los criterios establecidos en el artículo anterior le corresponderían a cada solicitud.

b) Lehenengo fase honetan dirulaguntza horietarako bideratutako zenbateko osoa agortzen ez bada, diruz lagun daitezkeen 5 emanaldien muga gainditu ahal izango da, puntuazio handiena lortu duen eskabidetik hasita eta muga unitate batean handituta, eta horrela hurrenez hurren, aurkeztutako emanaldi guztiak diruz lagundu arte edo aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

b) Si en esta primera fase no se agotara el importe global destinado a estas subvenciones se podrá superar el límite de 5 representaciones subvencionables comenzando por la solicitud que haya obtenido una mayor puntuación y aumentando el límite en una unidad, y así sucesivamente hasta que se subvencionen todas las representaciones presentadas o se agote la dotación presupuestaria.

5.– Edonola ere, honako muga hauek ez dira gaindituko:

5.– En todo caso, no se superarán los siguientes límites:

a) Ikuskizunagatiko dirulaguntza ez da inolaz ere 3.500 eurotik gorakoa izango, edo 4.000 eurotik gorakoa generoari dagokion % 10a aplikatzen bada.

a) La subvención por espectáculo en ningún caso superará los 3.500 euros o los 4.000 euros para el caso en se aplique el 10 % relativo a género.

b) Erakunde onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa ez da 30.000 eurotik gorakoa izango.

b) El importe máximo concedido a cada entidad beneficiaria no podrá ser superior a 30.000 euros.

c) Ikuskizun edo kontzertu batek hainbat emanaldi egiten baditu, horietako bat bakarrik lagunduko da diruz.

c) En el caso de que se realicen varias funciones de un mismo espectáculo o concierto solo será subvencionable una de ellas.

22. artikulua.– Justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 22.– Justificación: documentación a aportar.

Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute 14. artikuluan ezarritako epean:

Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 14 la documentación siguiente:

a) Memoria zehatza, dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzkoa.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad presentada junto con la solicitud de subvención.

b) Diruz lagundutako programaren barruan egindako emanaldi guztien kontratuak.

b) Contratos de todas las funciones realizadas dentro del programa subvencionado.

c) Emanaldi-egunean esku hartzen duten langileen alta gizarte-segurantzan.

c) Alta en la seguridad social del personal interviniente el día de la representación.

d) Diruz lagundutako programaren barruan egindako emanaldi guztien fakturak.

d) Facturas de todas las funciones realizadas dentro del programa subvencionado.

e) Egindako kreditu-handitzearen egiaztagiria.

e) Documento justificativo de la ampliación de crédito realizada.

f) Katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafiko edo soinuzkoaren hizkuntza-bertsioen aleak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzen dutenak.

f) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUROPAKO ETA/EDO LATINOAMERIKAKO ZINEMA ERAKUSTEKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA EXHIBICIÓN DE CINE EUROPEO Y/O LATINOAMERICANO

23. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen arloak.

Artículo 23.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak deialdi honen pertsona edo erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen dituzten Europako edota Latinoamerikako zinema erakusteko programetarako dira.

1.– Las ayudas previstas en este Capítulo van dirigidas a los programas de exhibición de cine europeo y/o latinoamericano que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Euskadi por las personas o entidades beneficiarias de la presente convocatoria.

2.– Diruz lagundu ahal izateko, aurkeztutako proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.– Los proyectos presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder ser subvencionados:

a) Aurkeztutako programazio-proiektuak aretoko estreinaldiak diren edo estreinaldiaren ondorengo 4 asteetan programatuta dauden 10 film jaso beharko ditu gutxienez.

a) El proyecto de programación presentado deberá incluir, como mínimo 10 películas que sean estrenos en sala o estén programadas en las 4 semanas siguientes al estreno.

b) Deialdi hau argitaratzen den egunetik 2022ko martxoaren 31ra bitartean egin beharko da programazioa.

b) La programación deberá desarrollarse entre la fecha de publicación de esta convocatoria y el 31 de marzo de 2022.

c) Europar Batasuneko edo Latinoamerikako estaturen bateko nazionalitatea duten filmak baino ez dira kontuan hartuko.

c) Solo se tendrán en cuenta aquellas películas con nacionalidad de algún estado de la Unión Europea o de Latinoamérica.

24. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko betekizunak.

Artículo 24.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Laguntza hauek eskatu ahal izateko, 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, honako hauek ere bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean:

1.– Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 cumplan los siguientes a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako zinema-aretoen edo zinema-guneen titular edo kudeatzaile diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, Zinemari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legearen 4. artikuluko l) eta m) tartekiek, hurrenez hurren, ezartzen duten definizioaren arabera.

a) sean personas físicas o jurídicas privadas, titulares o gestores de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la definición que de dichos conceptos establecen los incisos l) y m) del artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, respectivamente.

b) Erakusketa-guneak jendearentzat irekita egon beharko dira deialdia argitaratu baino sei hilabete lehenagotik gutxienez, txarteldegi-sistema batekin eta diru-sarreren aitorpenarekin. Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileek Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren Enpresa Zinematografikoen Administrazio Erregistroan inskribatuta egon beharko dute.

b) Los espacios de exhibición deberán estar abiertos al público desde al menos seis meses antes de la publicación de la convocatoria, con un sistema de taquilla y declaración de ingresos. Asimismo, las personas o entidades solicitantes deberán estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2.– Nolanahi ere, kanpoan geratuko dira X aretoen erakusketa-programak.

2.– En cualquier caso, quedarán excluidos los programas de exhibición de las salas X.

25. artikulua.– Aurkeztu beharreko proiektuari buruzko dokumentazioa.

Artículo 25.– Documentación relativa al proyecto a presentar.

a) euskadi.eus webgunean dagoen formularioa, behar bezala beteta.

a) El formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

b) Kultura Ministerioaren Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren (ICAA) zinema-aretoen Erregistroan inskribatuta egotearen egiaztagiria.

b) Acreditación de estar inscritas en el Registro de salas de exhibición cinematográfica del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura.

c) ICAAri bidalitako emanaldi-txostenaren kopia, dirulaguntza aurkeztu aurreko 6 hilabeteetako programazioari buruzkoa.

c) Copia del informe de exhibición remitido al ICAA, referente a la programación de un periodo de 6 meses anterior a la presentación de la subvención.

26. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.

Artículo 26.– Criterios de selección.

Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, irizpide objektibo hauek aplikatuko dira:

Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, se aplicará los siguientes criterios objetivos:

a) Proiektuan sartutako Europako eta Latinoamerikako zinema-filmen kopurua (gehienez 25 puntu). 80 pertzentilari dagokion balioa baino balio handiagoak dituzten proiektu guztiek 25 puntuko puntuazioa lortuko dute. Gainerako kasuetan, formula hau aplikatuz proportzionalki dagokien puntuazioa emango zaie:

a) Número de películas de cine europeo y latinoamericano incluidas en el proyecto (hasta 25 puntos). Todos los proyectos que presenten valores superiores al valor correspondiente al percentil 80 obtendrán la puntuación de 25 puntos. En el resto de los casos se les otorgará la puntuación que proporcionalmente les corresponda en aplicación de la siguiente formula:

Egindako emanaldien kopurua X eman daitekeen gehieneko puntuazioa / 80. pertzentilaren balioa.

N.º funciones realizadas X puntuación máxima otorgable / valor del percentil 80.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

b) 2021ean egindako inbertsio-ahalegina (gehienez 25 puntu). 2021ean Europako eta Latinoamerikako zinemako filmetan egindako inbertsioaren eta kokatuta dagoen herriko biztanle kopuruaren arteko ratioa handiena duen pertsona edo erakunde onuradunak 25 puntuko gehieneko puntuazioa lortuko du. Gainerako onuradunei dagozkien puntuak lehenengoak adierazitako proportzioaren arabera esleituko dira. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

b) Esfuerzo inversor realizado en el año 2021 (hasta 25 puntos). La persona o entidad beneficiaria cuya ratio entre la inversión en películas de cine europeo y latinoamericano realizada en 2021 y el número de habitantes de la localidad en la que se encuentra sea mayor obtendrá la máxima puntuación de 25 puntos. Los puntos correspondientes al resto de beneficiarias se adjudicarán en base a la proporción marcada por la primera. Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

c) Programazio-oreka (gehienez 20 puntu). Proiektuan ikus-entzunezko genero desberdinetarako programazioaren presentzia puntuatuko da (fikzioa, animazioa, dokumentala, film laburrak), eta horietako bakoitzak 4 puntu jasoko ditu. Film laburren kasuan, gutxienez 60 minutuko iraupena duten saioak baino ez dira kontuan hartuko. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

c) Equilibrio de programación (hasta 20 puntos). Se puntuará la presencia en el proyecto de programación para diferente género de audiovisual (ficción, animación, documental, cortometraje), adjudicándose por la presencia cada una de ellas 4 puntos. En el caso del cortometraje, solo se considerarán sesiones con una duración mínima de 60 minutos. Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

d) Plana osatzen duten produktuetan emakume zuzendarien kopurua (15 puntu); proportzionalki emakume zuzendari gehien aurkezten duen pertsona edo erakunde onuradunari 15 puntu esleituko zaizkio. Gainerako onuradunei dagozkien puntuak lehenengoak adierazitako proportzioaren arabera esleituko dira.

d) Número de mujeres directoras en los productos que componen el plan (15 puntos), siendo la persona o entidad beneficiaria que proporcionalmente más mujeres directoras presente aquella a la que se le adjudiquen 15 puntos. Los puntos correspondientes al resto de beneficiarias se adjudicarán en base a la proporción marcada por la primera.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

e) Euskarazko filmen edo euskarazko azpitituludunen kopurua (15 puntu); proportzionalki euskarazko film-kopururik edo euskarazko azpitituludun film-kopururik handiena duen pertsona edo erakunde onuradunari 15 puntu esleituko zaizkio. Gainerako onuradunei dagozkien puntuak lehenengoak adierazitako proportzioaren arabera esleituko dira.

e) Numero de filmes en euskera o subtitulados al euskera (15 puntos), siendo la persona o entidad beneficiaria que proporcionalmente más filmes en euskera o subtitulados al euskera presente aquella a la que se le adjudiquen 15 puntos. Los puntos correspondientes al resto de beneficiarias se adjudicarán en base a la proporción marcada por la primera.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona edo erakunde onuradunek lortutako gutxieneko puntuazioa izango dute.

Aquellas personas o entidades beneficiarias que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2020, tendrán la puntuación mínima obtenida.

27. artikulua.– Dirulaguntzak kuantifikatzeko irizpideak eta mugak.

Artículo 27.– Criterios de cuantificación y límites de las subvenciones.

1.– Aurreko artikuluko hautaketa-irizpideak aplikatu ondoren, laguntzak honela esleituko dira:

1.– Una vez establecida la prelación tras aplicar los criterios de selección incluidos en el artículo anterior, se adjudicarán las ayudas de la siguiente manera:

a) Lehenengo fasean, aurkeztutako programan jasotako 5 proiekziori dagozkien laguntzak esleituko dira. Proiekzioak pertsona edo erakunde eskatzaileak aurkeztu dituen ordenaren arabera hautatuko dira. Aurreko puntuetan ezarritako zenbatekoei aurre egiteko nahikoa dirurik ez badago, aurreko artikuluan ezarritako irizpideen arabera eskabide bakoitzari legokiokeen puntuazioaren arabera hainbanatuko dira laguntzak.

a) En una primera fase se irán adjudicando las ayudas que correspondan a 5 proyecciones incluidas en el programa presentado. La elección de las proyecciones se hará en función del orden en los que los haya presentado la persona o entidad solicitante. En caso de que no se cuente con disponibilidad económica suficiente para hacer frente a las cantidades establecidas en los puntos anteriores, las ayudas se prorratearán en base a las puntuaciones que a partir de los criterios establecidos en el artículo anterior le corresponderían a cada solicitud.

b) Lehenengo fase honetan dirulaguntza horietarako bideratutako zenbateko osoa agortzen ez bada, diruz lagun daitezkeen 5 proiekzioen muga gainditu ahal izango da, puntuazio handiena lortu duen eskaeratik hasita eta muga unitate batean handituta, eta horrela hurrenez hurren, aurkeztutako proiekzio guztiak diruz lagundu arte edo aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

b) Si en esta primera fase no se agotara el importe global destinado a estas subvenciones se podrá superar el límite de 5 proyecciones subvencionables comenzando por la solicitud que haya obtenido una mayor puntuación y aumentando el límite en una unidad, y así sucesivamente hasta que se subvencionen todas las proyecciones presentadas o se agote la dotación presupuestaria.

2.– Edonola ere, honako muga hauek ez dira gaindituko:

2.– En todo caso, no se superarán los siguientes límites:

a) Dirulaguntza ez da inolaz ere 2.500 eurotik gorakoa izango film bakoitzeko.

a) La subvención en ningún caso superará los 2.500 euros por película.

b) Erakunde onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 25.000 eurokoa izango da.

b) El importe máximo concedido a cada entidad beneficiaria no podrá ser superior a 25.000 euros.

28. artikulua.– Justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 28.– Justificación: documentación a aportar.

Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute 14. artikuluan ezarritako epean:

Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 14 la documentación siguiente:

a) Memoria zehatza, dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzkoa.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad presentada junto con la solicitud de subvención.

b) Diruz lagundutako programaren barruan egindako estreinaldi guztien kontratuak.

b) Contratos de todos los estrenos realizados dentro del programa subvencionado.

c) Banaketa-kostuen fakturak.

c) Facturas de los costes de distribución.

d) Katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafiko edo soinuzkoaren hizkuntza-bertsioen aleak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzen dutenak.

d) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Datu pertsonalak babesteari buruzko informazio-klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: zuzeneko arteak erakusteko programak eta Europako eta/edo Latinoamerikako zinema erakusteko programak garatzeko dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestión de las subvenciones para el desarrollo de programas de exhibición de las artes en vivo, así como de exhibición de cine europeo y/o latinoamericano.

Legitimazioa: interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak: arloan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, bai eta tratamendua mugatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala.

Derechos: ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune hauetara:

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en las siguientes direcciones web:

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez, 2. artikuluan adierazitako zenbatekoak handitu ahal izango dira, eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren agortu gabe geratu diren aurrekontu-baliabideen arabera, eta programa horiei buruzko ebazpena eman aurretik. Horretarako, 2.3 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. Ebazpen hori EHAAn argitaratu beharko da.

Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos. Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.3. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas o entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común