Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

211. zk., 2021eko urriaren 22a, ostirala

N.º 211, viernes 22 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5402
5402

AGINDUA, 2021eko urriaren 14koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, EAEn ingurumen-boluntariotzako proiektuak egiten dituzten irabazteko asmorik gabeko erakunde pribatuentzako dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta laguntzon deialdia egiten duena.

ORDEN de 14 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para proyectos de voluntariado ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 11.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena du ingurumenaren eta ekologiaren alorrean estatuko oinarrizko legeria bere lurraldean garatzeko eta betearazteko.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma ostenta competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología.

Aipatutako eskumena Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak gauzatzen du, halaxe xedatzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien funtzioak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, 8. artikuluan.

La citada competencia se ejerce por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio ambiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 98. artikuluaren arabera, herri-administrazioek dute ingurumen-hezkuntza gizarte-sektore guztietan sustatzeko eginkizuna, hain justu ere ingurumena babestera bideratutako informazioa, jarrerak, balioak eta jokabideak herritarrengan hedatzeko eta zabaltzeko ekimenen bitartez.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en su artículo 98, encomienda a las Administraciones públicas el impulso de la educación ambiental en todos los sectores sociales, mediante actuaciones que difundan y extiendan en la ciudadanía, información, actitudes, valores y comportamientos tendentes a la protección del medio ambiente.

Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legeak, batetik, boluntarioek gure erkidegoan egiten duten jarduerarako berariazko lege-esparrua ezartzen du, eta, bestetik, zehaztu egiten du: euskal administrazioak boluntariotza sustatzeko eta herritarrek gizartea eraikitzen parte hartzeko duten eskubidean sakontzeko konpromisoa.

La Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado, establece el marco legislativo específico para la actividad de voluntariado en nuestra Comunidad y representa el compromiso de la Administración vasca de promover el voluntariado, profundizando en el derecho de la ciudadanía a participar en la construcción de la sociedad.

Bestetik, 2030erako Euskadiko Jasangarritasunerako Hezkuntza Estrategiak –gobernu-kontseiluak 2018ko ekainaren 5eko bilkuran onartutakoak– lehenengo jomugan bilduta dauka ekintzarako hezkuntzan aurrera egin behar dela; halaber, herritarrak eta gizarte-eragileak ingurumen-politiketan lankidetza aktiboan aritzea dela, hain zuzen, jasangarritasunerantz aurrera egiteko beharrezko baldintzetako bat.

Por otra parte, la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad del País Vasco 2030, aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 5 de junio de 2018, recoge en la primera de sus metas la necesidad de avanzar en la educación para la acción, siendo la cooperación activa de la ciudadanía y de los agentes sociales en las políticas ambientales una de las condiciones necesarias para avanzar hacia la sostenibilidad.

Deialdi honen helburua da: Natura 2000 Sareko esparruan jarduketak sendotzea, klima-aldaketaren aurkako borrokari eta ekonomia zirkularrari dagokienez, EAEko IV. Ingurumen Esparru Programarekin (2020) eta garapen jasangarriaren helburuekin bat etorriz. Ingurumen-erronka horien artean, ardura sektore publikoaren eta pribatuaren artean banatzeari eta herritarrak gero eta gehiago sentsibilizatzeari lehentasuna emango dien gobernantza publiko bat sortzea da. Azken finean, lortu nahi da ingurumenarekiko konpromisoa pertsonengan sakon errotzea, herritarren balio-eskeman sar dadin.

La presente convocatoria pretende potenciar las actuaciones en el marco de la Red Natura 2000, en relación con la lucha contra el cambio climático y con la economía circular, en concordancia con el Cuarto Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estos retos ambientales se marca el de una gobernanza pública que prime la corresponsabilidad público-privada y apueste por una mayor y creciente sensibilización de la ciudadanía. Se quiere conseguir como última instancia que el compromiso medioambiental arraigue sólidamente en las personas y lo incorporen en su esquema de valores.

Ingurumen-boluntariotza da herritarrek parte hartzeko era libre, altruista eta zuzena; eta era berean honako emaitzak eragiten ditu: ingurunea hobetzea; eta ingurumena hobetu eta kontserbatzeko motibazioari eta inplikazioari dagokienez eraldaketa pertsonal eta sozial sakona. Eta ikusten denez, aipatutako helburuak lortzeko tresna eragingarrienetako bat da.

El voluntariado ambiental es una forma de participación libre, altruista y directa de la ciudadanía, que al mismo tiempo que genera una mejora del entorno, produce una transformación personal y social profunda y duradera en cuanto a motivación e implicación en la conservación y mejora del medio ambiente. Se revela, por tanto, como una de las herramientas más eficaces para alcanzar el reto citado.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak babestu egiten ditu irabazteko asmorik gabe egiten diren ingurumenaren inguruko boluntario-proiektu guztiak eta, horretarako dirulaguntza-lerro hau sustatzen du, hezkuntzarako, gizarte-kontzientziarako eta ingurumenerako hain onuragarriak diren jarduketa horiek sustatzeko. Horrez gain, laguntza hau Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduaren bidez onartu zen 2021-2023 ekitaldietarako dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan jasota dago.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente apoya los proyectos de voluntariado ambiental realizados por entidades sin ánimo de lucro promoviendo la presente línea de subvención, incentivando estas actuaciones tan beneficiosas para la educación, la concienciación social y el medio ambiente. Además, esta ayuda se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 aprobado por Orden de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 17 de marzo de 2021.

Horrenbestez, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta eginkizunak finkatzen dituen lehendakariaren abenduaren 28ko 48/2020 Dekretuak eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuak ematen didaten eskumena baliatuz, 1/1997 Legea, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako laguntza eta dirulaguntzei aplikatu beharreko gainerako xedapenetan xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeak adierazten du badagoela aurrekontu-kreditu nahikoa agindu honen esparruan garatzen diren proiektuei beharrezko finantzaketa emateko.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 48/2020, de 28 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones; el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 refleja la existencia de crédito presupuestario suficiente para dotar de la financiación necesaria a los proyectos que se desarrollen en el marco de la presente Orden.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Norgehiagoka-prozeduraren bitartez dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzeko eta laguntzok deitzeko helburua du agindu honek; irabazteko asmorik gabeko erakunde pribatuek jaso ditzakete laguntza horiek, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte ingurumen-boluntariotzako proiektuak 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra arte.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, a las que podrán acogerse las entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, proyectos de voluntariado ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Ingurumen-boluntariotzako proiektuen deskribapena.

Artículo 2.– Descripción de los proyectos de voluntariado ambiental.

1.– Honelako proiektuak lagun daitezke diruz: ingurune fisikoaren gaineko ekintza zuzenak egiten dituztenak, hain justu ingurumen-boluntarioek era libre, altruista eta irabazteko asmorik gabekoan egindakoak badira ekintzok, eta horretaz gain, erakunde sozialek koordinatzen badituzte, zertarako-eta, ondoren aipatutako eremuetako batean, ingurunea hobetu eta babesteko:

1.– Se consideran objeto de subvención los proyectos que contemplen acciones directas sobre el entorno físico, desarrolladas por voluntarios y voluntarias ambientales de manera libre, altruista y sin ánimo de lucro y coordinadas por las entidades beneficiarias con objeto de mejorar y proteger aquel entorno, enmarcadas en alguno de los siguientes ámbitos de actuación:

a) Ingurune naturala: ekosistemak kontserbatzea (ibaiak, basoak, kobak, gailurrak, itsasertza, hezeguneak, eta beste habitat batzuk); paisaia mantentzea eta leheneratzea. Honelako proiektuek ez dute jasoko dirulaguntzarik: espezie inbaditzaileak kentzeko direnak, salbu eta boluntariotza bidez gauzatzeko ekintzak direla jasota egon berariaz, betiere erakunde eskudunek onartutako kontrol-egitasmo baten barruan.

a) Medio natural: conservación de ecosistemas (ríos, bosques, cuevas, cumbres, litoral, zonas húmedas, así como otros hábitats, lugares de interés geológico); mantenimiento y recuperación del paisaje. No serán objeto de subvención los proyectos de eliminación de especies invasoras, a no ser que constituyan acciones que específicamente se contemplen como susceptibles de realizarse mediante voluntariado en un plan de control aprobado por los organismos competentes.

b) Babestutako naturaguneak: aurreko apartatuan adierazitakoez gain, baliabideak mantentzen laguntzea (bide-zidorrak, ekipamenduak...).

b) Espacios naturales protegidos: además de los recogidos en el apartado anterior, colaboración en mantenimiento de recursos (senderos, equipamientos...).

c) Hiri-ingurumena: hiriko giroaren kalitatea hobetzea, hiriko eta hiri-aldiriko berdeguneetan ekintzak egitea, hiriaren jasangarritasuna sustatzea (mugikortasuna, hondakinak, energia, kontsumoa, eta beste edozein esparru), herri eta hirietako flora, fauna eta geodibertsitatea (Interes geologikoko tokiak, arroka apaingarriak, eraikuntza material tradizionalak, etab.) ezagutzeko ikerlanetan kolaboratzea.

c) Medio ambiente urbano: mejora de la calidad ambiental de la ciudad, acciones en espacios verdes urbanos y periurbanos, fomento de la sostenibilidad urbana (movilidad, residuos, energía, consumo, así como cualquier otro ámbito de intervención), colaboración en tareas de investigación para el conocimiento de la flora, fauna y geodiversidad (Lugares de Interés Geológico, rocas ornamentales, materiales de construcción tradicionales, etc.) de pueblos y ciudades.

d) Mintegien edo hazi-bankuen bidez landare-espezie eta -barietateak kontserbatzea, eta EAEko fosil edo mineral bildumak kontserbatzea.

d) Conservación de variedades y especies vegetales autóctonas a través de bancos de semillas o viveros, y conservación de colecciones de fósiles y/o minerales de la CAPV.

e) Flora eta faunako espezie babestuak eta haien habitata kontserbatzeko ikerlanetan kolaboratzea, baita interes geologikoko toki kalteberetan edo degradazio arriskua dutenetan.

e) Colaboración en tareas de investigación y conservación de especies de flora y fauna protegidas y de sus hábitats, así como sobre los lugares de interés geológico vulnerables y/o con riesgo de degradación.

2.– Ikerketa-atazetan laguntzearen arloan, ibilbide zientifiko eta ikertzaile ziurtatua duten pertsona eta erakundeekin gauzatu behar da lankidetza hau. Ibilbide hori ziurtatuko duen dokumentazioa eskabidearekin batera aurkeztuko da.

2.– En el ámbito de colaboración en tareas de investigación, esta colaboración ha de realizarse con entidades o personas con acreditada trayectoria científica e investigadora. La documentación que acredite dicha trayectoria se presentará junto con la solicitud.

3.– Ez dira joko boluntariotzako jardueratzat: informazio- edo zabalkunde-materialen edizio hutsa, edo prestakuntza-jardueren gauzatze hutsa.

3.– No se entiende como actividad de voluntariado la mera edición de materiales divulgativos e informativos o la simple realización de actividades formativas.

4.– Erakunde eskatzaileek proiektuaren koordinatzaile tekniko bat izendatu beharko dute proiektuaren diseinuaren, gauzatzearen eta ebaluazioaren arduradun gisa. Proiektu bakoitzak 10 parte-hartzaile izan beharko ditu gutxienez.

4.– Las entidades solicitantes deberán designar una persona coordinadora técnica del proyecto como responsable del diseño, la ejecución y la evaluación del mismo. Cada proyecto deberá contar con un mínimo de 10 participantes.

5.– Aurreko ataletan azaltzen diren proiektuak; betiere, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen barruan gauzatu beharko dira.

5.– Los proyectos descritos en los apartados anteriores deberán realizarse dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Agindu honen helburua betetzeko diru-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan xede horretarako berariaz ezarriko diren aurrekontu-kredituetatik hartuko dira.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto de la presente Orden procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Horretarako, ehun mila (100.000) euro jarriko dira gehienez, aurrekontu-aplikazio honetan: 21.0.1.05.42.0100.4.454.99.44210.008.T

2.– A dicha finalidad se destinará un máximo de cien mil euros (100.000) consignados en la aplicación presupuestaria 21.0.1.05.42.0100.4.454.99.44210.008.T.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Honako hauek jaso ahal izango dituzte agindu honetan araututako dirulaguntzak: irabazteko asmorik gabeko erakunde edo elkarte pribatuak, legez eratuak eta administrazio publikoaren partaidetzarik ez dutenak.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden, las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y no participadas por Administraciones públicas.

5. artikulua.– Erakunde eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos de las entidades solicitantes.

1.– Erakunde eskatzaileek dagokien erregistroan inskribatuta egon behar dute.

1.– Las entidades solicitantes deberán estar inscritas en el correspondiente Registro.

2.– Ogasuneko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta. Baldintza hori nahitaez bete beharko da onuraduna izateko eta, beraz, baldintza hori betetzen den egiaztatuko da dirulaguntza ematean eta ordainketak egitean.

2.– Deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. El cumplimiento de este requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y, por tanto, se verificará su cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

3.– Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legearen (edo horren baliokide den araudiaren) menpe egongo dira erakunde eskatzaileak.

3.– Las entidades solicitantes habrán de regirse por la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado, o normativa equivalente.

4.– Fundazioak aurkeztuz gero, EAEko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean xedatutakoa bete beharko dute.

4.– En el caso de concurrir fundaciones, estas deberán cumplir con lo dispuesto en Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, o normativa equivalente.

5.– Honako hauek ezingo dituzte eskuratu deialdi honetako dirulaguntzak: laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzeko aukera galarazten duen zigor penal edo administratiboren bat dutenak; edo legezko galarazpen edo kausaren bat izatea, eta horrek halakorik eskuratzeko ezgaitzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoa barnean dela.

5.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de la presente convocatoria quienes se encuentren sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estén incursos en alguna causa o prohibición legal que les inhabilite para ello, incluida la establecida en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Halaber, ezin izango dira dirulaguntzen onuradun izan azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. zenbakian jasotako gorabeheraren batean dauden erakundeak. Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. zenbakitik 6.era bitartean ezarritakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako muga izango dute.

6.– Asimismo, no podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y tendrán el alcance que para cada una se establece.

6. artikulua.– Baimenak eta erakunde eskatzaileak zenbait betekizun egiaztatzea.

Artículo 6.– Autorizaciones y acreditación de requisitos de la entidad solicitante.

1.– Deialdi honetan parte hartzeko eskatzean, erakunde eskatzaileek baimen hauek ematen dituzte:

1.– La solicitud de participación en la presente convocatoria, comportará las siguientes autorizaciones por parte de la entidad solicitante:

a) Organo kudeatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko elkarte eta fundazioen erregistroetako inskripzioa ofizioz egiaztatzeko baimena.

a) Autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio la inscripción en los Registros de asociaciones y fundaciones competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erakunde eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela baimentzen ofizioz egiaztatzea Elkarteen eta Fundazioen Erregistroan inskribatuta dagoela, dagokion erregistroaren ziurtagiriaren inskripzioaren kopia aurkeztu beharko du eskabidearekin batera.

En el caso de que la entidad solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio de la inscripción en el Registro de asociaciones y fundaciones, deberá aportar copia de la inscripción del certificado del Registro correspondiente junto con la solicitud.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteen edo fundazioen erregistroan inskribatuta ez badago, erakunde eskatzaileak dagokion erregistroan duen inskripzioaren kopia aurkeztu beharko du, eskabidearekin batera.

Asimismo, en caso de no estar inscrita en un Registro de asociaciones o de fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la entidad solicitante deberá presentar copia de la inscripción en el correspondiente Registro, junto con la solicitud.

b) Baimena ematea organo kudeatzaileak ofizioz egiazta dezan laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, behar beste aldiz.

b) Autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas tantas veces como fuera necesario.

Erakunde eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela baimenik ematen ofizioz egiaztatzeko zerga-betebeharrak eta/edo Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela, organo eskudunek emandako administrazio-ziurtagiri positiboen bidez egiaztatu beharko du.

En el caso de que la entidad solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio del cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social, deberá de acreditarse mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos competentes.

2.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz (horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen da), honako betebehar eta eskakizun hauek eskabidearekin batera aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko dira:

2.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones y requisitos:

a) Jakinaraztea ea eskatu den helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzarik, laguntzarik, sarrerarik edo baliabiderik eta, kasua bada, ea eskuratu den.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, proiektua justifikatu baino lehen.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación del proyecto.

b) Ez jasotzea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak emandako laguntza edo dirulaguntzarik, natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuei zuzenduta.

b) No está recibiendo ninguna ayuda o subvención otorgada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, dirigida a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural.

c) Pertsona edo erakunde eskatzailea ez egotea egoera hauetan: administrazio- edo zigor-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, edo dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean, bereziki kontuan izanik sexu-diskriminazioaren ondoriozkoetan.

c) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

d) Era berean, adieraztea eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak egiazkoak direla, eta dirulaguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako eskakizunak betetzen dituela.

d) Así mismo, la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

3.– Erakunde eskatzaileek eskabidearekin batera emandako erantzukizunpeko adierazpenean adieraziko dute ez daudela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzeko edo bukatzeko dagoen inongo itzultze- edo zigor-prozeduratan. Prozedura horietako batean baldin badago, zehaztu egin beharko du zeinetan.

3.– Las entidades solicitantes expresarán en la declaración responsable incluida en la solicitud, la circunstancia de estar o no incursas en algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. En caso afirmativo deberá expresar en cual se halla incursa.

4.– Erakunde eskatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, adieraziko dute aldez aurretik eskatuko dituztela, behar izanez gero, proiektua gauzatzeko behar diren baimenak.

4.– Las entidades solicitantes declararán responsablemente que solicitarán, en caso necesario, los permisos pertinentes para la ejecución del proyecto con anterioridad a la realización del mismo.

7. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 7.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak ematea bateragarri izango da funts publiko edo pribatuen kargura helburu berarekin eman daitezkeen beste dirulaguntza batzuekin, betiere ez bada gainfinantzaketarik gertatzen. Halakorik gertatuz gero, murriztu egingo da emandako dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion mugara egokitu arte.

1.– La concesión de las subvenciones reguladas por la presente Orden será compatible con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas con cargo a fondos públicos o privados, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite que corresponda.

2.– Ez dira bateragarriak izango agindu honetan araututako dirulaguntzak eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren Aginduaren babesean ematen direnak. Agindu horren bidez, natura-ondarea babesteari buruzko ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuei dirulaguntzak emateko deialdia egiten da.

2.– Será incompatible la concesión de las subvenciones reguladas por la presente Orden con las que se concedan al amparo de la orden de la Conejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural.

8. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 8.– Gastos subvencionables.

1.– Honako gastu hauek lagundu daitezke diruz, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legearen 31. artikuluan ezarritakoaren arabera:

1.– Serán subvencionables, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, los siguientes gastos:

a) Boluntarioen erantzukizun zibileko eta istripuetako asegurua.

a) Seguro de accidentes y responsabilidad civil de las personas voluntarias.

b) Jardueraren garapenarekin zuzenean lotutako material beharrezkoak.

b) Materiales necesarios directamente relacionados con el desarrollo de la actividad.

c) Boluntarioak prestatzeko eta egindako edo egiteko jardueren zabalkundea egiteko behar diren materialen edizio-gastuak. Gehienez ere 500 euro.

c) Gastos de edición de materiales necesarios para la formación de personas voluntarias y difusión de las actividades realizadas o a realizar. Hasta un máximo de 500 euros.

d) Garraio- eta mantenu-gastuak edo pertsonak edo salgaiak garraiatzeko ibilgailuak alokatzeko direnak, betiere jardueretarako beharrezkoak badira eta eskabidean egoki justifikatzen badira.

d) Gastos de manutención y transporte o alquiler de vehículos de transporte de mercancías o de personas, necesarios para el desarrollo de las actividades y que queden debidamente justificados en la solicitud.

2.– Lehengo gastu horiez gain, gastu zuzen hauek ere lagunduko dira diruz:

2.– Junto con los gastos anteriores, también se subvencionarán los siguientes gastos directos:

a) Diruz lagundu daitezkeen egitura-gastuak: Halakotzat hartuko dira: erakundearen egiturak jarduera gauzatzeko zuzenean eragindakoak (telefonoa, elektrizitatea, posta, fotokopiak, paper-gauzak, material suntsikorra, etab.).

a) Gastos estructurales subvencionables: Se consideran como tales los realizados por la estructura de la entidad directamente relacionados con la realización de la actividad (teléfono, electricidad, correo, fotocopias, papelería, material fungible, etc.).

Gastu horiek, gehienez, emandako dirulaguntzaren % 10 izan ahalko dira.

El importe total de estos gastos podrá suponer como máximo el 10 % de la subvención concedida.

b) Langileen gastuak. Halakotzat hartuko dira: erakunde onuraduneko langileek sortutakoak; langileak plantillakoak izan nahiz proiektuko boluntarioak koordinatzeko edo kudeatzeko berariaz kontratutakoak izan; gastuok nomina bidez justifikatu ahalko dira.

b) Gastos de personal. Se consideran como tales los generados por el personal de la entidad beneficiaria, bien sea de plantilla o contratado específicamente para la gestión y/o coordinación del voluntariado del proyecto y serán justificables mediante nómina.

Diruz lagundu daitezkeen langile-gastuak, gehienez, emandako dirulaguntzaren % 10 izan ahal izango dira.

El importe total de los gastos de personal subvencionables podrá suponer como máximo el 10 % de la subvención concedida.

c) Proiektuari lotutako komunikazio-gastuak: publizitate eta merchandising kanpainak, emandako dirulaguntzaren% 10eko mugarekin.

c) Gastos de comunicación ligados al proyecto: campañas de publicidad y merchandising, hasta un límite del 10 % de la subvención concedida.

3.– Gastu hauek ez dute dirulaguntzarik jasoko:

3.– No serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Dirulaguntza jaso duen proiektuari zuzenean lotuta ez daudenak; batez ere, erakunde onuradunaren ohiko funtzionamendukoak edo egiturakoak.

a) Los que no estén directamente afectos al proyecto subvencionado, en particular los gastos de funcionamiento ordinario o estructurales de la entidad beneficiaria.

b) Web-orriak argitaratzeari lotutako gastuak.

b) Gastos asociados a publicación de páginas web.

c) Zeharkako zergak, berreskuratu edo konpentsatzekoak direnean.

c) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

d) Beharrik gabekoak eta gaizki justifikatutakoak. Beharrik gabeko gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren nolakotasunari erantzuten ez diotenak, behar-beharrezkoak ez direnak eta agindu honek ezarritako epean gauzatzen ez direnak.

d) Los innecesarios o mal justificados. Se considerarán gastos innecesarios o mal justificados aquellos que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, no resulten estrictamente necesarios y no se realicen en el plazo establecido por la presente Orden.

Diruz lagundutako gastuen erosketa-kostua ezingo da izan, inondik inora, merkatuko balioa baino handiagoa, ezta neurriz gabekoa ere, ekonomiaren eta kostu-eraginkortasun harremanaren printzipioei dagokienez.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, ni desmesurado en función de los principios de economía y de relación coste-eficacia.

4.– Eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuan, artikulu honetan diruz laguntzeko modukoak ez diren gastuak biltzen badira, balorazio-batzordeak desagerrarazi edo kendu egingo ditu, diruz laguntzeko moduko gastuen aurrekontua zenbatekoa den zehazteko; aurrekontu hori dirulaguntzaren zenbatekoa ezartzeko oinarria izango da. Diruz lagundu daitezkeen gastuak zein diren eta zein ez diren erabakitzea 13. artikuluan deskribatutako balorazio-batzordeari dagokio, aurreko apartatuetan xedatutakoari jarraituz.

4.– En caso de que el presupuesto presentado por la entidad solicitante incluyera gastos considerados como no subvencionables en el presente artículo, la comisión de valoración procederá a su eliminación o depuración al objeto de determinar el presupuesto de gastos subvencionable que servirá de base para la determinación del importe de la subvención. Corresponde a la comisión de valoración descrita en el artículo 13, determinar, en su caso, qué gastos se consideran subvencionables en aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.

9. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa eta muga.

Artículo 9.– Cuantía y límite de las ayudas.

1.– Laguntzak norgehiagokaren bidezko dirulaguntzatzat hartuko dira Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz –testu bategina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen–.

1.– Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones en concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa, 8. artikuluan ezarritakoarekin bat, onartutako gastu-sailen % 100 izan daiteke, gehienez ere, eta, proiektu bakoitzerako, ezingo du gainditu 15.000 euroko kopurua.

2.– La cuantía de la subvención será como máximo del 100 % de las partidas de gasto aceptadas conforme a lo establecido en el artículo 8 y no podrá exceder de la cantidad de 15.000 euros por proyecto.

3.– Irabazteko asmorik gabeko erakunde bakoitzari, gehienez ere, proiektu baterako dirulaguntza eman dakioke. Eskabide bat baino gehiago aurkezten bada, puntuaziorik handiena lortu duen proiekturako baino ez da emango dirulaguntza.

3.– Cada entidad sin ánimo de lucro podrá recibir subvención como máximo para un proyecto. En caso de presentarse varias solicitudes, solo se concederá subvención para el proyecto que haya obtenido mayor puntuación.

10. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Artículo 10.– Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez baino ez dira aurkeztuko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan:

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

3.– Interesdunek izapideak elektronikoki egin ahal izango dituzte ordezkari baten bidez, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatuz (https://www.euskadi.eus/ordezkariak).

3.– Los interesados podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, inscribiendo dicha representación en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/representantes).

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Erakunde eskatzaileek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentazioa, nahi duten eran. Era berean, prozedura osoan zehar, entitate eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabidearen ondorengo izapideak bide elektronikoz egingo dira, «Nire karpeta»ren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

6.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán por canal electrónico a través de «Mi carpeta» en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

11. artikulua.– Aurkeztutako eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak, eskabidean akatsen edo zehaztugabetasunen bat aurkitzen badu, erakunde eskatzaileari jakinaraziko dio, eta akatsa edo zehaztugabetasuna zuzentzeko hamar eguneko epea emango dio. Jakinarazpenean, adieraziko da erakundeak zuzenketa egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela, betiere aldez aurretik ebazpena emanda, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan jasotakoari jarraituz.

Si la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud lo comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzeko ardura duen erakundea.

Artículo 12.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan jasotako laguntzak kudeatzeko eginkizunak betetzea.

Corresponde a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

13. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 13.– Comisión de valoración.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, kide anitzeko ebaluazio-organo bat eratuko da (balorazio-batzordea), honela osatua:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá un órgano de evaluación colegiado (comisión de valoración) compuesto por:

a) Natura Ondare eta Klima Aldaketaren zuzendaria. Bera izango da buru.

a) El Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, quién realizará las tareas de Presidencia.

b) Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzako bi teknikari, zuzendariak izendatuak. Bietatik, zerbitzuan antzinatasun handiagoa duenak jardungo du idazkari-lanetan.

b) Dos personas técnicas adscritas a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático y designadas por el Director, correspondiendo a la persona de mayor antigüedad en el servicio las tareas propias de la Secretaría.

2.– Balorazio-batzordearen osaera, aurreko apartatuan ezarritakoaren arabera, EHAAn argitaratuko da, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49. artikuluan ezarritakoa betez.

2.– La composición nominativa de la comisión de valoración, conforme a lo previsto en el apartado anterior, se publicará en el BOPV, siguiendo lo establecido en el artículo 49 del TRLPOHGPV.

3.– Balorazio-batzordeak dagokion ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Ingurumeneko sailburuordeari. Proposamen horretan zehaztuko da zer jarduerek jaso dezaketen dirulaguntza eta horien zenbatekoak, agindu honen 14. artikuluan aipatutako esleipenerako irizpideen eta aurrekontu-mugen arabera. Era berean, adieraziko du zer proiektu baztertzea proposatzen duen, eta zergatik.

3.– La comisión de valoración elevará a la Viceconsejera de Medio Ambiente la correspondiente propuesta de resolución, que ajustándose a los criterios de adjudicación señalados en el artículo 14 de la presente Orden y a los límites presupuestarios, determine los proyectos susceptibles de obtener subvención, así como la cuantía de la misma. Asimismo, indicará los proyectos que se propone sean denegados y el motivo de tal propuesta.

14. artikulua.– Balorazio-irizpideak eta esleipen-prozedura.

Artículo 14.– Criterios de valoración y procedimiento de adjudicación.

1.– Dirulaguntzak emateko, eskabidean jarraian adierazten diren baldintzak betetzen diren baloratuko da. Gehienez ere ehun (100) puntu lor daitezke, irizpide hauen arabera banatuta:

1.– Para la concesión de las subvenciones se valorará la concurrencia en la solicitud presentada de las condiciones que se indican a continuación. La valoración máxima que puede obtenerse es de cien (100) puntos, distribuidos de conformidad con los siguientes criterios:

a) Proposatutako jarduerek ingurumenari dagokionez duten interesa eta proiektua zenbateraino egokitzen zaion deialdiaren xedeari (gehienez 20 puntu). Gehieneko puntuazioarekin baloratuko dira jarduketa Natura 2000 Sarearen barruko eremuetan ardazten duten proiektuak, klima-aldaketaren aurka borrokatzera bideratutakoak, eta ekonomia zirkularra sustatzean ardaztutakoetan.

a) Grado de interés de las actividades propuestas para el medio ambiente y adecuación del proyecto a la finalidad de la convocatoria (máximo 20 puntos). Serán valorados con la máxima puntuación los proyectos que centren su actuación en los espacios que forman parte de la Red Natura 2000, los que estén enfocados hacia la lucha contra el cambio climático y los que se centren en la promoción de la economía circular.

b) Aurkeztutako proiektuaren kalitate teknikoa. Baloratzeko, kontuan hartuko dira: helburuen zehaztasuna, jardueren azalpen zehatza, metodologiaren garapena, giza baliabideak egokiak izatea, bideragarritasuna eta ebaluazioa (20 puntu gehienez).

b) Calidad técnica del proyecto presentado. Se valorará en función de la concreción de sus objetivos, la explicación detallada de las actividades, el desarrollo de la metodología, la idoneidad de los recursos humanos, la viabilidad y la evaluación (hasta 20 puntos).

c) Proiektuan parte hartuko duten boluntarioen kopurua gutxi gorabehera (gehienez, 15 puntu).

c) Número estimado de personas voluntarias que participarán en el proyecto (máximo 15 puntos).

d) Gizarte-errentagarritasuna, hau da, kostuen eta jardueren onuren edo onuradunen arteko oreka (gehienez 15 puntu).

d) Rentabilidad social, es decir, balance entre el coste y los beneficios o personas beneficiarias de las actuaciones (máximo 15 puntos).

e) Erakundearen esperientzia antzeko jarduerak gauzatzen (gehienez, 5 puntu). Honako agindu honen 2. artikuluan azaldutakoen antzeko proiektuetan izandako ibilbidea egiaztatzeko, eskabidean bete beharko da erakundeak garatu dituen edo garatzen ari den ingurumen-ekintzen edo ingurumeneko boluntariotza-ekintzen laburpena; dena dela, sailak behar diren agiri osagarriak eskatu ahal izango ditu.

e) Experiencia de la entidad en la realización de actividades similares (hasta 5 puntos). A efectos de acreditar la trayectoria en proyectos similares a los descritos en el artículo 2 de la presente Orden, se deberá cumplimentar en la solicitud el apartado correspondiente al resumen de actividades de carácter ambiental o de actividades de voluntariado ambiental desarrolladas o en curso por la propia entidad, pudiendo el Departamento solicitar la documentación complementaria necesaria.

f) Tokiko erakundeekiko lankidetza edo euren parte-hartzea daukaten proiektuak egitea (6 puntu); proiektuaren batera egiaztatu beharko da.

f) Realización de proyectos en colaboración y con la participación de entidades locales. (6 puntos), que deberá acreditarse junto con el proyecto.

g) Proiektua ingurumen-boluntariotzako beste erakunde batzuekin batera gauzatzea (5 puntu). Eskabidean zehaztuko da zer entitate, elkarte eta erakunderekin lan egingo den eta zer jarduera diren elkarrekin egitekoak. Ez da lankidetza kontsideratuko: erakundeek diruzko kontraprestazio baten truke egindakoa.

g) Realización del proyecto en colaboración con otras entidades de voluntariado ambiental (5 puntos). Se indicarán en la solicitud la relación de las entidades, asociaciones e instituciones con las que se va a trabajar y detalle de las actividades conjuntas. No se entenderá colaboración la que prestan entidades a cambio de una contraprestación económica.

h) Euskaraz gauzatutako proiektuak (gehienez, 5 puntu).

h) Proyectos realizados en euskera (máximo 5 puntos).

i) Genero-ikuspegia sartzea proiektuaren diseinuan eta exekuzioan. Proiektuaren edozein fasetan genero-ikuspegia txertatuz gero, horri loturiko jarduketak baloratuko dira, jardueretan, metodologian zein ebaluazio-adierazleetan izan (5 puntu gehienez).

i) Integrar la perspectiva de género en el diseño y ejecución del proyecto. Se valorarán las actuaciones que se realicen a favor de la integración de la perspectiva de género en las diferentes fases del proyecto, esto es, tanto en las actividades, metodología e indicadores de evaluación (máximo 5 puntos).

j) Proiektuan, desgaitasunen bat daukaten, arriskuan edo baztertuta dauden eta nagusiak diren pertsonekiko esku-hartze soziala txertatzea (4 puntu gehienez).

j) Integrar en el proyecto la intervención social con personas con discapacidad, en riesgo o exclusión y personas mayores (máximo 4 puntos).

2.– Laguntzak lortu ahal izateko, nahitaezkoa izango da gutxienez 10 puntu lortzea aurreko apartatuko a) eta b) letretan zehaztutako alderdietan eta, gainera, gutxienez 50 puntu lortzea apartatu horretan jasotako irizpideen arabera egiten den balorazio orokorrean.

2.– Solo podrán acceder a las ayudas aquellas solicitudes que obtengan una puntuación mínima de 10 puntos en los aspectos contemplados en las letras a) y b) del apartado anterior, y alcancen un mínimo de 50 puntos en la valoración global que se efectúe con arreglo a los criterios recogidos en dicho apartado.

3.– Ezarritako betekizunak betetzen dituztenek aurkeztutako proiektuak baloratu ondoren, behar den gutxieneko puntuazioa lortu dutenak ordenatzeari ekingo zaio, handienetik txikienera, lortu duten puntuazioaren arabera, eta laguntzak hurrenkera horren arabera esleituko dira, agindu honen 9.2 artikuluak ahalbidetzen duen gehieneko kopuruan, harik eta, hala gertatzen bada, deialdiaren zuzkidura agortzen den arte.

3.– Una vez efectuada la valoración de los proyectos presentados por quienes reúnan los requisitos exigidos, se procederá a ordenar los que hubieran alcanzado la puntuación mínima exigida en sentido descendente, en función de la puntuación obtenida, adjudicando las ayudas en atención a dicha ordenación por las cuantías máximas que posibilita el artículo 9.2 de la presente Orden, hasta el agotamiento, en su caso, de dotación de la convocatoria.

15. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitate-prozedura.

Artículo 15.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Aurkezten diren eskabideak prozedura bakar baten bidez izapidetuko dira, eta prozedura hori ebaztea, erakunde interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Ingurumeneko sailburuordeari dagokio, betiere balorazio-batzordearen proposamenez.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán a través de un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde, a propuesta de la comisión de valoración, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

2.– Hartzen den ebazpenean, eskatutako dirulaguntzak eman diren edo ez adieraziko da. Dirulaguntza ematen denean, hauek zehaztuko dira: onuradunaren izena, diruz lagundutako proiektua, partida diruz lagungarrietan onartutako aurrekontua, baztertutako gastuak eta eman den dirulaguntzaren zenbatekoa. Eskaera ukatzen denean, zergatik ukatu den azaldu beharko da.

2.– La Resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas expresando en el caso de las primeras la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, el presupuesto aceptado en las partidas subvencionables, los gastos excluidos y el importe de la subvención concedida. En el caso de las denegadas, recogerá los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du amaitzen administrazio-bidea, eta, horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote erakunde interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta). Dena den, jendeak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da erakunde onuradunen zerrenda, eman zaien dirulaguntza eta finantzatutako inbertsio-proiektua adierazita.

4.– La Resolución que se adopte será notificada telemáticamente a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta) a las entidades interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias con indicación del respectivo importe de la ayuda concedida y proyecto de inversión financiado.

5.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa izango da, deialdiaren agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, se podrá entender desestimada la solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Dirulaguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaitu egin beharko dira itzultze- edo zehapen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen esparruan hasita eta oraindik izapidetze-aldian badaude.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

16. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntzaren % 60 laguntza onartu ondoren ordainduko da, 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– El 60 % del importe de la subvención concedida se hará efectivo una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 18.1.

2.– Dirulaguntzaren gainerako % 40a, berriz, erakunde onuradunak 17. artikuluan adierazten den eran eta epean dirulaguntzaren justifikazioa aurkeztearen mende geratuko da.

2.– El pago del 40 % restante del importe quedará condicionado a la presentación por la entidad beneficiaria de la justificación de la subvención, en los términos y plazo que se indican en el artículo 17.

3.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du. Erregistro horretan alta emateko edo datuak aldatzeko, helbide honetara jo beharko da: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. El alta o la modificación de los datos de tercero en este Registro se efectuará a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

17. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 17.– Justificación de las subvenciones.

1.– Justifikazioak elektronikoki aurkeztuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta), eta gutxieneko dokumentazio hau erantsiko zaie:

1.– Las justificaciones se presentarán por medios electrónicos a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta), y contendrán al menos la siguiente documentación:

a) «Jardueraren memoria» deritzon inprimakia, non honako hauek adierazi beharko baitira: eskabidean jasotako alderdi guztiei dagokienez, proiektuaren exekuzioa; hasierako aurreikuspenei dagokienez izan diren aldaketak, eta horien justifikazioa, barnean direla jardueraren argazkiak; gauzatutako jardueraren planoak edo krokisak; jarduera zenbat pertsonak egin zuten (sexuaren eta adinaren arabera bereizita); proiektuaren ebaluazioa, eta itzulkinen eta errentagarritasun sozialaren adierazle objektiboak, proiektu edo jarduera zehatz bakoitzerako egokituak.

a) Formulario «Memoria de la actividad», en la que se recoja la ejecución del proyecto en todos los aspectos reflejados en la solicitud, las variaciones que se hayan dado respecto a las previsiones iniciales y su justificación, y que incluya fotografías de la actividad, planos o croquis de la actuación realizada, número de personas que efectivamente realizaron la actividad (desagregadas por sexo y edad), evaluación del proyecto, y medidores objetivos, adaptados a cada proyecto o actividad específica, del retorno y rentabilidad social.

b) «Justifikazio-kontua» inprimakia. Justifikazio ekonomikoa justifikazio-kontu sinplifikatuko administrazio-prozeduraren bidez egingo da. Prozedura horretan, jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua, hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data eta hasierako aurrekontuarekiko izandako desbideratzeak jasoko dira. Hala badagokio, helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrera batzuk jaso diren zehaztu beharko da.

b) Formulario «Cuenta justificativa». La justificación económica se realizará mediante procedimiento administrativo de cuenta justificativa simplificada, que incluya una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto inicial. Se deberá especificar, en su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.

«Justifikazio-kontua» betetzeko, baliagarriak dira fakturak eta balio frogagarri baliokidea duten gainerako agiriak, merkataritzako trafiko juridikoan baliozkoak direnak edo eraginkortasun administratiboa dutenak, diruz lagundutako aurrekontu-sailetan egindako gastuei dagozkienak.

Para la cumplimentación de la «Cuenta justificativa», serán válidas facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, correspondientes a los gastos efectuados en las partidas del presupuesto subvencionadas.

Dirulaguntza behar bezala aplikatzen dela egiaztatzeko, finantzatutako jardueraren gastuen frogagiriak, diruz lagundutako proiektuen % 10ean gutxienez, organo kudeatzaileak baliozkotu eta zigilatuko ditu. Horretarako, eskuragarri egon beharko dute laguntza eman eta hurrengo bost urteetan, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, Kontrol Ekonomikorako Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egin beharreko gainerako ikuskapen-, jarraipen- eta kontrol-ekintzak alde batera utzi gabe.

Con el fin de verificar la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes de gasto de la actividad financiada, en al menos el 10 % de los proyectos subvencionados, serán objeto de validación y estampillado por parte del órgano gestor para lo cual deberán estar disponibles durante los cinco años siguientes a la concesión de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones de inspección, seguimiento y control que procedan, por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas.

c) Erakunde aseguratzaileak aseguru-polizei buruz emandako egiaztagiria, gutxienez datu hauek adierazita: zenbatekoa den organizazioak boluntarioen alde kontratatutako aseguru polizen, istripu-polizen eta erantzukizun zibileko polizen estaldura, eta, gainera, aseguratuak zenbat diren eta polizaren munta osoa zenbatekoa den. Bai istripu-aseguruak eta bai erantzukizun zibilekoak, biek egon beharko dute indarrean jarduerak egiteko denbora guztian.

c) Certificación expedida por la entidad aseguradora, en la que se acrediten, como mínimo, los datos relativos a las coberturas de las pólizas de seguros, de accidentes y responsabilidad civil, contratadas por la organización a favor de los voluntarios y voluntarias, concretando el número de personas aseguradas y la cuantía total de la póliza. Tanto el seguro de responsabilidad civil como el de accidentes deben tener vigencia durante todo el período de ejecución de las actividades.

d) Proiektuan edo jardueran sortutako materialen kopia.

d) Copia de los materiales originados en el proyecto o la actividad.

e) Baimenen kopia, proiektua egiteko baimena eskatu behar izan bada.

e) En el caso de haber necesitado permisos para la ejecución del proyecto, copia de los mismos.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako dokumentuak bi hileko epean aurkeztuko dira, jardueraren amaiera-datatik zenbatzen hasita, eta betiere 2022ko martxoaren 1a baino lehenago.

2.– Los documentos citados en el apartado anterior se presentarán en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de finalización de la actividad y en todo caso, antes del 1 de marzo de 2022.

3.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak, aurkeztutako emaitzak, egiaztapena eta dokumentazioa oinarritzat hartuta, dirulaguntzaren bigarren ordainketa egingo du Natura Ondare eta Klima Aldaketaren zuzendariak emandako ebazpen baten bidez.

3.– La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, sobre la base de los resultados y comprobaciones y la documentación aportada, procederá al segundo pago de la subvención que corresponda, mediante la oportuna resolución del Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza esleitu izana jakinarazten duen komunikazioa jaso eta 10 eguneko epean, dirulaguntzaren onuradunak espresuki uko egiten ez badio, dirulaguntza onartu duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención otorgada. En este sentido se entenderá que esta queda aceptada, siempre que la entidad beneficiaria no renuncie expresamente a la misma, en el plazo de 10 días tras la fecha de la recepción de la notificación de la concesión.

2.– Dirulaguntza eman den xederako erabiltzea.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikorako Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari informazioa ematea egiaztatze- eta fiskalizatze-lanetan eskatutakoari dagokionez, dirulaguntzaren xedearekin lotuta.

3.– Facilitar tanto al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, como a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones tanto de comprobación como de fiscalización del destino de las subvenciones.

4.– Dirulaguntzak emateko oinarri diren hauek egin behar dituzte: helburua bete, proiektua gauzatu, jarduera egin edo horretarako jokabide egokia izan.

4.– Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

5.– Dirulaguntza esleitzen duen organoaren aurrean justifikatu behar dute betetzen dituztela eskakizunak eta baldintzak, egin dutela jarduera eta bete dutela helburua: hots, dirulaguntza esleitzeko erabakian oinarri izan den hori egikaritu dutela.

5.– Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

6.– Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legearen ondoriozkoak, edo arau baliokideak.

6.– Las derivadas de la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado o normativa equivalente.

7.– Boluntarioentzako istripuetarako eta erantzukizun zibilerako aseguruak kontratatzeari buruzkoak.

7.– Las relativas a la contratación de los seguros de accidentes y de responsabilidad civil para el voluntariado.

8.– Proiektuetan, organo eskudunak aldez aurretik emandako baimenak aurkeztu beharko dira proiektuko jarduerek eremu hauek ukitzen badituzte: natura-ondarea, naturagune babestuak, ibai-ibilguak, Batasuneko garrantzizko lekuak, ondare historikoko ondasunak edo babestutako flora eta fauna espezieak. Baimenok jarduerak hasi aurretiko data izan behar dute. Proiektua egiteko unean, erakundeak ez badauzka behar diren baimen guztiak, dirulaguntza osoa errebokatuko zaio.

8.– En aquellos proyectos que impliquen actuaciones sobre el patrimonio natural, espacios naturales protegidos, cauces fluviales, lugares de importancia comunitaria, bienes del patrimonio histórico y/o especies de flora y fauna protegida, se obtendrán los permisos necesarios fechados con anterioridad a la realización de las correspondientes actividades, emitido por el órgano competente. No contar con todos los permisos y autorizaciones necesarios en el momento de realizar el proyecto supone la revocación de la subvención íntegra.

9.– Jarduera sustatzeko argitalpen, liburuxka edo publizitate orotan, berariaz adieraztea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza dela. Argitalpen horiek euskaraz idatziko dira, edo euskaraz eta gaztelaniaz.

9.– Hacer constar en todas aquellas publicaciones, folletos o publicidad relacionadas con la promoción de la actividad, mención expresa de la subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Dichas publicaciones se redactarán en euskera o bien en euskera y castellano.

10.– Proiektuen emaitzak Eusko Jaurlaritzaren euskarri elektronikoen bitartez zabaldu ahal izango dira. Hori dela eta, ingurumen-informazioaren tratamendu eta entregari buruzko jarraibideen arabera aurkeztu beharko dira agiri guztiak, www.euskadi.eus/natura webgunean zehaztu bezala.

10.– Los resultados de los proyectos podrán ser difundidos a través de los soportes electrónicos del Gobierno Vasco, por lo que la documentación deberá ser proporcionada atendiendo a lo dispuesto en las instrucciones sobre el tratamiento y entrega de la información ambiental, disponibles en www.euskadi.eus/natura

11.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari lagatzea, dohainik eta ez modu esklusiboan, aurkeztutako dokumentuetan biltzen den informazio teknikoa eta grafikoa, administrazio horrek erabiltzeko eta bere informazio-sistemetan sartzeko, baita informazio hori hedatzeko edo argitaratzeko bibliografia-arloko, ikus-entzunezkoen arloko, informatika-arloko edozein baliabide edo formatutan edo teknika hori erabiltzea ahalbidetzen duen edozein baliabide eta formatutan, betiere egile-eskubideak errespetatuta 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, eta, orobat, uztailaren 18ko 27/2006 Legean ezarritakoa beteta –lege horrek ingurumen-gaiei buruzko informazioa eskuratzeko, publikoki parte hartzeko eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen ditu–.

11.– Ceder, con carácter gratuito y no exclusivo, al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente el derecho de utilización de la información técnica y gráfica contenida en la documentación presentada, para su uso e incorporación en los sistemas de información de esta Administración, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medio y formato bibliográfico, audiovisual, informático o que permita el uso de la técnica, respetándose en todo caso los derechos de autor en los términos del Real Decreto Legislativo 1/1996, y a su vez dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Apartatu honi dagokionez, erakunde onuradunek hauek bete beharko dituzte: Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/279 Erregelamendua –erregelamendu hori pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da datu pertsonalei ematen zaien tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta indarrik gabe uzten du 95/46/EE Zuzentaraua (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra)–.

Relacionado con este apartado, las entidades beneficiarias cumplirán lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/279 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 94/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

12.–. Parte hartzea, hala erabakitzen bada, Eusko Jaurlaritzak emaitzak zabaldu edo esperientziak trukatzeko antolatutako jardunaldietan.

12.– Participar, si así se decidiese, en jornadas organizadas por Gobierno Vasco para la difusión de resultados o intercambios de experiencias.

13.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari jakinarazi beharko diote dirulaguntza emateko baldintza izan den edozein inguruabar aldatzen bada, aldaketa gertatu dela jakin orduko eta, edonola ere, proiektua exekutatzeko epea amaitu aurretik.

13.– Comunicar a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático la modificación de cualquier circunstancia que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención, tan pronto como sea conocida y en todo caso antes del plazo de justificación del proyecto.

19. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

1.– Onartutako aurrekontua aldatzeko, arrazoitu egin beharko da, eta aldaketak ezingo du handitu proiektuari esleitutako dirulaguntza osoaren munta.

1.– Las modificaciones en el presupuesto aprobado, deberán estar motivadas y no supondrán incremento de la cuantía total de la subvención asignada al proyecto.

2.– Baldin eta jardunaren behin betiko kostua txikiagoa bada laguntza ematean aurreikusitako aurrekontuan jasotakoa baino, emandako dirulaguntzaren zenbatekoari behar den ehunekoa murriztuko zaio. Orduan, dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berrian aplikatuko da.

2.– En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

20. artikulua.– Dirulaguntzarako baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, edozelan ere, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik beste dirulaguntza batzuk edo bestelako laguntzak jasotzen badira, edota, kasua bada, helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk eskuratzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da, betiere dirulaguntzen onuradun izateko arauetan jarritako baldintzak betetzen badira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos por la presente Orden para ser beneficiaria de esta.

Ondorio horietarako, Ingurumeneko sailburuordeak dagokion ordainketa-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren kopurua doitu egingo da edota, hala badagokio, jasotako gehiegizko diru-kopurua itzultzeko eskatuko da.

A estos efectos, por la Viceconsejera de Medio Ambiente se dictará la oportuna Resolución de Liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

21. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 21.– Incumplimientos y procedimiento de reintegro.

1.– Erakunde onuradunak dirulaguntza eskatu eta eman zen helbururako erabiltzen ez badu, dirulaguntza emateko zergatia izan zen jarduera burutzen ez badu, dirulaguntza finkaturiko xedeetarako erabili duela justifikatzen ez badu, edo, orokorrean, ez baditu betetzen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako betebeharrak edo, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 37. artikuluan ezarritakoak, edo agindu honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztutakoak, jaso duen diru-kopurua itzuli egin beharko dio EAEko Diruzaintza Nagusiari, sortutako legezko interesekin batera, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 37.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención concedida para el destino específico para el que se solicitó, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumplan las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en esta Orden o en la resolución de concesión, se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe que corresponda en cumplimiento de lo establecido, más los intereses demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Erakunde onuradunaren betetze-maila nabarmen badago osorik betetzetik gertu eta konpromisoak zalantzarik gabe betetzeko jarduna izan duela egiaztatzen badu, dirulaguntza emateko adierazi eta erabilitako irizpideen arabera zehaztuko da itzuli beharreko zenbatekoa.

2.– Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la adecuación de la aplicación de la subvención a los criterios utilizados en la concesión de la ayuda.

Betetze partzialak ondorioztatuko dira dirulaguntza justifikatzeko erabilitako dokumentuen azterketa teknikotik. Halaber, itzultze partziala zehazteko, kontuan hartuko da dirulaguntza behar bezala aplikatu den ala ez kopurua kalkulatzeko kontuan hartu diren irizpideen arabera.

El cumplimiento parcial se deducirá del estudio técnico de los documentos utilizados para la justificación de la ayuda. Asimismo, el reintegro parcial vendrá también determinado por la adecuada aplicación de la ayuda concedida a los criterios tenidos en cuenta para el cálculo de la misma.

22. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 22.– Recursos.

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta, beraz, beronen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera bi hileko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan aipatutako dirulaguntzak honako hauetan xedatutakoaren mende egongo dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, zeinaren bidez lege horren erregelamendua onartzen baita.

Las subvenciones a que se refiere la presente Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común