Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

262. zk., 2020ko abenduaren 31, osteguna

N.º 262, jueves 31 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
5610
5610

AGINDUA, 2020ko abenduaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2021eko lehenengo seihilekoan kongresuak eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak emateko.

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el primer semestre de 2021.

Lehendakariak irailaren 6an emandako 18/2020 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu ziren, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu. Dekretu horrek Hezkuntza Sailari esleitzen dio ikerketa teorikoa eta aplikatua bultzatu eta koordinatzeko eskumena.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos asigna al Departamento de Educación el impulso y la coordinación de la investigación teórica y aplicada.

Sail horren iritziz, kongresuak eta –beste arlo batzuen artean– zientzia-bilerak tresna egokiak dira ideia eta ezagupen zientifiko eta teknologiko aurreratuenak trukatzeko eta zabaltzeko, eta, oro har, zientzia ikusgarriago egiteko. Horregatik, uste du interes handikoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako jarduerak egiten laguntzea eta, batez ere, haien kalitate zientifikoa eta arrakasta bultzatzea, ospe handiko ikertzaile eta irakasle nazional eta atzerritarren partaidetzaren bitartez.

Desde este Departamento se considera que los congresos y, en otro orden de conocimiento, las reuniones de carácter científico son mecanismos idóneos para promover el intercambio y la difusión de las ideas y de los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, así como para aumentar la visibilidad global de la Ciencia. Por ello resulta de gran interés contribuir a la realización de tales actividades dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, especialmente, potenciar su calidad científica y éxito mediante la participación de personal investigador, nacional y extranjero, de prestigio reconocido.

Jarduera mota horiek antolatzeko ekarpena dagokion sustapen-programaren bidez bideratzen ari da. Programa horren bidez emandako dirulaguntzek honako hauetan xedatutakoa bete behar dute: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean adierazitako oinarrizko araudia, eta azken horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

La contribución para la organización de tal tipo de actividades viene canalizándose a través del correspondiente programa de fomento que instrumenta la concesión de subvenciones sujetas a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

Une honetan, 2020ko ekitaldietarako egin diren deialdiak ebatzi ondoren, egokitzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa zientifikoaren arloko kongresuak eta bilerak antolatzeko laguntza-programari jarraipena ematea.

En este momento, una vez resueltas las convocatorias efectuadas para los eventos de 2020, resulta oportuno, dar continuidad a al programa de ayudas destinadas a la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la investigación científica, que se realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak subjektu arduradunek diseinatu eta antolatu ahal izan ditzaten, betiere laguntzek gauzatu behar diren ekitaldiaren hasieratik duten finantza-estalduraren segurtasuna kontuan hartuta, eta urte naturaleko seihileko bakoitzerako urtean deialdi bana egiteko planteamenduari jarraituz, egokitzat jotzen da 2021eko lehen seihilekoan egingo diren kongresu eta bileretarako laguntzen deialdia aurreratzea.

Al objeto de posibilitar que las actuaciones objeto de subvención puedan diseñarse y organizarse por los sujetos responsables contando con la seguridad de la cobertura financiera que las ayudas representan desde un momento temprano del ejercicio en que han de materializarse, y siguiendo el planteamiento de efectuar sendos llamamientos anuales para cada uno de los semestres del año natural, resulta oportuno adelantar la convocatoria de las ayudas para aquellos congresos y reuniones que vayan a desarrollarse en el primero de 2021.

Hori guztia, eta honako alderdi hauek kontuan hartuta: deialdia Hezkuntza Sailaren 2020. urteko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dagoela (Plan hori Hezkuntzako sailburuaren 2020ko apirilaren 30eko Agindu bidez onartu zen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren egoitza elektronikoan dago argitaratuta: https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/); laguntza mota hori finantzatzeko gastua Aurrekontu Orokorretan hornituta egon ohi dela; eta Ogasun eta Administrazio Publikoko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteen aurretiaz izapidetzeari buruzkoa, bide hori ahalbidetzen duela; honako deialdi hau onartu da.

En atención a todo ello, considerando que la convocatoria figura en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 del Departamento de Educación aprobado por Orden de la Consejera de Educación, de 30 de abril de 2020, que figura publicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/; que el gasto destinado a financiar este tipo de ayudas se encuentra habitualmente dotado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y el cauce que posibilita la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, procede aprobar la convocatoria de referencia.

Helburu horretarako,

A tal fin

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan 2021eko lehen seihilekoan egingo diren ikerketa zientifikoaren arloko kongresuak eta bilerak, aurrez aurrekoak nahiz birtualak, antolatzeko dirulaguntzen oinarriak ezartzea, eta laguntzak eskuratzeko interesa duten erakundeei deialdia egitea.

1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases para la concesión de subvenciones para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la investigación científica, tanto de carácter presencial como virtual, que se realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el primer semestre de 2021, y convocar a las entidades interesadas en acceder a las mismas.

2.– Deialdi honen ondorioetarako, kongresutzat hartuko dira elkarte zientifikoen aldizkako bilerak, non gutxienez bi saio mota egiten diren: hitzaldi gonbidatuak aurkeztekoak, eta ikertzaileak unean-unean ikertzen ari diren lanei buruzko datuen gaineko komunikazioak aurkeztekoak. Izan beharko dute batzorde antolatzaile bat, batzorde zientifiko bat eta hautaketa-batzorde bat, maila zientifikoa bermatu beharko duena, eta inskripzio bidez parte hartzeko deialdi publiko bat egin behar dute.

2.– A los efectos de la presente convocatoria, se considerarán como congresos aquellas reuniones periódicas de las sociedades científicas en las que existan, al menos, dos tipos de sesiones: unas destinadas a presentación de ponencias o conferencias invitadas y otras destinadas específicamente a la presentación de comunicaciones sobre los datos recientes de las investigaciones en curso llevadas a cabo por los investigadores e investigadoras. Deberán disponer de un Comité Organizador, un Comité Científico y un Comité de Selección que garantice el nivel científico de los mismos, y deberá mediar una llamada pública a la participación mediante una inscripción.

3.– Ekitaldiak nazioartekotzat edo estatukotzat hartuko dira erakunde deitzaileak edo antolatzaileak berak esleitzen duenaren arabera.

3.– El carácter internacional o estatal del evento vendrá determinado por el que la propia entidad convocante u organizadora del mismo le atribuya.

4.– Deialdi honetatik kanpo geratzen dira, oro har, bereziki prestakuntzakoak diren ikastaroak eta jarduerak, hala nola: prestakuntza-jardunaldiak, tailerrak eta mintegiak –irakasleak nahiz ikasleak trebatzekoak–; doktorego-, master- edo graduondo-programekin lotutako batzarrak; etengabeko prestakuntzarako jarduerak, eta ate irekien jardunaldiak eta jardunbide egokiak bateratzeko jardunaldiak, ikerketa zientifikoarekin lotura zuzena ez dutenak.

4.– Quedan excluidos de la convocatoria los cursos y actividades de carácter principalmente formativo tales como jornadas de formación, talleres y seminarios de capacitación docente y discente, reuniones relacionadas con programas de doctorado, master y/o postgrado, así como las actividades de formación continua, jornadas de puertas abiertas y jornadas de puesta en común de buenas prácticas no directamente vinculadas al ámbito de la investigación científica.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdiaren xede diren laguntzak finantzatzeko 200.000 euro bideratuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 2021erako aurrekontuen kargura.

A la financiación de las ayudas objeto de convocatoria se destinan 200.000 euros con cargo a los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak, baldintza hori lortzeko baldintzak eta egiaztatzeko modua.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias, requisitos para acceder dicha condición, y modo de acreditación.

1.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente akreditatuen izaera izango dute laguntza hauen enpresa onuradunek, edozein dela ere haien agente-kategoria, betiere Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 3. artikuluari jarraituz (2015eko uztailaren 16ko EHAA, 3170. zk.). Kanpoan geratuko dira, ordea, I+G enpresa-unitateak eta eskaintzako eta eskariko bitartekotza-erakundeak.

1.– Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las ayudas los agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al artículo 3 del Decreto 109/2015, de 23 de junio (BOPV n.º 3170, de 16-07-2015), por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la excepción de las categorías de unidades de I+D empresariales y organismos de intermediación oferta/demanda.

2.– Ezin izango dituzte deialdi honetako dirulaguntzak eskuratu:

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako egoeretako batean daudenak, honako kasu hauetan, esaterako:

a) Se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Ordainduta ez izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere.

– No estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o ni hallarse incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

b) Armen ekoizpenaren, merkaturatzearen eta finantzaketaren arloetan jardutea.

b) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento.

c) Laguntzen berreskuratze-agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

c) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.– Dirulaguntzen onuradun izateari buruz aurreko apartatuetan adierazitako baldintzak bete beharko dira laguntza-eskabidea aurkezten denetik ematen den dirulaguntza likidatu arte.

3.– El cumplimiento de los requisitos señalados en los aparatados anteriores para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

4.– Aurreko paragrafoetan aurreikusitako alderdiak honela egiaztatuko dira:

4.– La acreditación de los extremos previstos en los párrafos anteriores se efectuará del siguiente modo:

a) Ikerketa Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko ditu honako baldintza hauek:

a) Se acreditará de oficio por la Dirección de Investigación los siguientes requisitos:

– Eskabidea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean egiaztatutako eragile batek formulatu duela.

– que la solicitud se formula por un agente acreditado de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

– Enpresak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

– que la entidad se halla al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz ukatu ahalko du baimena eta, kasu horretan, kasuan kasuko organo eskudunak emandako administrazio-ziurtagiri positiboak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Gainerako baldintza guztiak eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira.

b) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta finantzatu daitezkeen jarduerak:

Artículo 4.– Actividades subvencionables y gastos financiables:

1.– Lehenengo artikuluan zehazten diren diruz lagundu daitezkeen kongresuak eta bilerak 2021eko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean egin beharko dira.

1.– Los congresos y reuniones objeto de subvención definidos en el artículo 1 deberán desarrollarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021.

Hala ere, dirulaguntza eman ondoren, COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioz erakunde onuradunak hasieran aurreikusitako datak aldatu behar baditu (baita 2021eko lehen seihilekotik haratago egin behar badira ere), ez du dirulaguntza galduko.

No obstante, si tras la concesión de la subvención, como consecuencia de la pandemia COVID-19, la entidad beneficiaria se viera en la necesidad de modificar las fechas de celebración inicialmente previstas, incluso trasladarlas más allá del primer semestre de 2021, podrá hacerlo sin pérdida de la subvención.

Nolanahi ere, erakunde onuradunak egoera horren berri eman beharko dio Ikerketa Zuzendaritzari, diruz lagundutako ekitaldia garatzeko hasiera batean programatutako datak igaro baino lehen, eta data berriak jakinarazi beharko dizkio; azken data horiek 2021eko ekitaldikoak izan beharko dute nahitaez.

En todo caso, la entidad beneficiaria deberá dar cuenta justificada de dicha circunstancia a la Dirección de Investigación con anterioridad al transcurso de las fechas inicialmente programadas para el desarrollo del evento subvencionado, comunicando las nuevas, que necesariamente habrán de corresponder al ejercicio 2021.

2.– Diruz lagundutako ekitaldi zientifikoarekin lotutako gastuak bakarrik lagunduko dira diruz.

2.– Se subvencionan exclusivamente gastos que se produzcan en relación con el evento científico subvencionado.

3.– Diruz lagundu daitezkeen gastuen tipologia –ekitaldi motaren (kongresua edo bilera zientifikoa), izaeraren (estatukoa edo nazioartekoa) eta garapen-modalitatearen (aurrez aurrekoa edo birtuala) arabera– zerrendan jasotzen direnak eta taula honetan zehazten direnak izango dira:

3.– La tipología de los gastos subvencionables según el tipo de evento de que se trate (congreso o reunión científica) carácter (estatal o internacional) y modalidad de desarrollo del mismo (presencial o virtual), son los que se recogen en la relación y concretan en la tabla que figuran a continuación:

a) Ekitaldiaren antolakuntzatik, alokairuetatik, web-orrialdeen sorreratik edo laguntza-, itzulpen-, marketin- eta seinaletika-zerbitzuetatik eratorritako gastuak.

a) Los derivados de la organización del evento, alquileres, la creación de páginas web o servicios de apoyo, traducción, marketing, señalética.

b) Hedapen-gastuak, jardueraren argitalpena barne.

b) Los de difusión, incluida la publicación de la actividad.

c) Gonbidatutako hizlarien bidaiei, ostatuari eta mantenuari dagozkienak.

c) Los correspondientes a viajes, alojamiento y manutención de los y las ponentes invitados.

d) Gonbidatutako hizlarientzako sariak, diruz lagundutako jardueran parte hartzeagatik.

d) Las gratificaciones a los y las ponentes invitados por participar en la actividad subvencionada.

e) Inskripzioaren prezioetan 30 urte arteko (horiek barne) ikertzaile gazteei oinarrizko kuotaren gainean aplikatutako beherapen osoak edo partzialak, deialdiaren xede diren ekintzetara joan daitezen.

e) Las rebajas totales o parciales aplicadas en los precios de la inscripción sobre cuota básica (excluidos gastos sociales) a jóvenes investigadores e investigadoras de hasta 30 años inclusive, para la asistencia a las acciones objeto de la convocatoria.

f) Erakundeak ikertzaile gazte horiei ordaindutako zenbatekoen ehuneko 20ra arteko gastuak, diruz lagundutako ekitaldira joateko bidaia- eta ostatu-gastu justifikatu gisa. Ez dira zenbatekoan sartuko norbere ibilgailuarekin egindako joan-etorriak.

f) Hasta el 20 por ciento de las cantidades abonadas por la organización a los referidos jóvenes investigadores e investigadoras en concepto de gastos justificados de viaje y alojamiento para asistencia al evento subvencionado. En ningún caso se computarán los desplazamientos efectuados con vehículo propio.

g) Saioen arteko kafe-atsedenaldiekin lotutako gastuak, aurrez aurreko ekitaldien kasuan.

g) Los vinculados a las pausas de café entre las sesiones, en el caso de los eventos presenciales.

h) Kongresuetan sariak emateko gastuak.

h) Los destinados a otorgar premios en Congresos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Honako hauek, berriz, ez dira diruz lagunduko:

4.– No serán subvencionables:

a) Gastu sozialak, hala nola bertaratutakoen otorduak eta ostatua, egintza ludikoak, dietak, protokolo-gastuak, ez eta batzorde antolatzaileak ekitaldia hasi aurretik dituen gastuak ere.

a) Los gastos sociales, tales como las comidas y alojamiento de asistentes, los actos lúdicos, las dietas y los gastos protocolarios ni gastos previos a la celebración de la actividad del Comité organizador.

b) Gonbidatutako hizlarien bidaliak, ostatua eta mantenua, baldin eta laguntzaren xede den ekitaldiaren programan sartuta ez badaude.

b) Los viajes, el alojamiento, la manutención y la gratificación de los y las ponentes invitados que no estén incluidos en el Programa del evento para el que se realiza la solicitud de ayuda.

c) Jarduerari egotzitako gastuak, erakunde onuradunaren beraren elementuak erabiltzeak sortutakoak.

c) Los gastos imputados a la actividad por utilización de elementos propios de la entidad beneficiaria.

d) Erakunde onuradunaren estatutupeko edo kontratupeko langile finkoen ordainsariak, eta ikerkuntzako bekadunentzako zuzkidurak.

d) Las remuneraciones de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a la entidad beneficiaria y las dotaciones para becarios o becarias de investigación.

e) Bilera zientifikoetan, ez da inola ere finantzatuko sariak emateko gastua.

e) En la organización de Reuniones científicas en ningún caso se financiará el gasto destinado a la concesión de premios.

f) Enpresa hornitzailea eta erakunde onuraduna lotzen dituzten gastuak, ez badira berariaz justifikatzen; justifikazio hori Ikerketa Zuzendaritzak baloratu eta baimendu beharko du. Oinarri hauen ondorioetarako, ulertuko da bi erakunde edo enpresa lotuta daudela, baldin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 68. artikuluko 2. apartatuan adierazitako egoeraren batean badaude.

f) Aquellos gastos en los que la empresa proveedora tenga vinculación con la entidad beneficiaria, salvo justificación expresa que deberá ser valorada y autorizada por la Dirección de Investigación. A efectos de estas bases se considera que dos entidades y/o empresas están vinculadas si incurren en alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 68 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin adostu dezake, gehienez ere, diruz lagundutako jardueraren exekuzioaren guztirako zenbatekoaren % 50, azpikontratu guztietako prezioak gehituta.

5.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

6.– Kontzeptu horretatik kanpo gelditzen dira sustatzaileak dirulaguntza jaso duen proiektua bere kontura gauzatu ahal izateko egin behar dituen gastuak.

6.– Quedan fuera de este concepto los gastos en que tenga que incurrir el promotor para la realización por sí mismo del proyecto subvencionado.

7.– Edonola ere, diruz lagundutako jarduera azpikontratatzen bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren (dirulaguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen duena) 68. artikuluan zehaztutakoa beteko da.

7.– En todo caso, la subcontratación de la actividad subvencionada está sujeta a la observancia de lo establecido en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

8.– Diruz lagundu daitezkeen gastuekin lotutako gainerako guztiari dagokienez, dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

8.– En todo lo demás relacionado con los gastos subvencionables resulta de aplicación lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Eskabideak formalizatzea, agiriak eta aurkezteko epeak.

Artículo 5.– Formalización de solicitudes, documentación y plazos de presentación.

1.– Eskabideak egiteko, inprimaki bat bete beharko da, bide telematikoz Hezkuntza Sailaren egoitza elektronikoaren bidez eskuratu ahal izango dena, www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net web-orrian (https://www.euskadi.eus/servicios/0057507).

1.– Las solicitudes se deberán cumplimentar mediante el formulario que será accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Departamento de Educación en la dirección electrónica www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus (https:// www.euskadi.eus/servicios/0057507).

Eskabidea elektronikoki sinatzeko, erakunde eskatzaileak erakunde-txartela izan beharko du, eta, halakorik izan ezean, legezko ordezkariak alta hartu beharko du Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistroan (Segurtasun, Justizia eta Administrazio Publikoko sailburuaren 2012ko abenduaren 14ko Agindua).

La Entidad solicitante, deberá disponer de la tarjeta de entidad para la firma electrónica de la solicitud o en su defecto el representante legal deberá darse de alta en el Registro de representantes del Gobierno Vasco (Orden de 14 de diciembre de 2012 de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública).

Aplikazioan, ziurtagiri elektroniko bidez sartu beharko da (honako helbide elektroniko honetan argitaratuta daude elektronikoki identifikatzeko onartutako sistemak: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/). Aplikaziora sartzen diren pertsonek baimena ematen diote Ikerketa Zuzendaritzari (deialdia kudeatzen duen organoa baita) nortasun-datuak administrazio eskudunean egiazta ditzan bitarteko elektronikoen bidez edo eskuragarri dituen bestelako baliabideen bidez.

El acceso a la aplicación se realizará mediante con certificado electrónico (en la siguiente dirección están publicados los sistemas de identificación electrónica admitidos: https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/). Las personas que accedan a la aplicación autorizan a la Dirección de Investigación, órgano gestor de la convocatoria, a que compruebe en la administración competente, tanto por medios electrónicos como por otros medios que estén disponibles, los datos de identidad.

2.– Eskabide telematikoa guztiz betetakoan eta dokumentu guztiak (artikulu honetako 5. apartatuan adierazitakoak) aplikazioaren bitartez eranstean, eskatzaileak eskabidea erregistratzeko prozesu elektronikoa osatu beharko du; alegia, eskabide bat sinadura elektronikoaren bitartez baliozkoa izatekoa, erregistroan jasota geratu behar da. Hori ziurtatzeko, eskatzaileak agirien erregistro elektronikoa/aurkezpen-erregistroa eskura dezake, «Ikusi egiaztagiria E/E» aukerarekin. Ez da onartuko bete gabeko eta osorik elektronikoki erregistratu gabeko eskaerarik. Bi modu daude aplikaziora sartzeko: ziurtagiri elektronikoaren bidez (NAN elektronikoa, ONA txartela, FNMTren pertsona fisikoen ziurtagiria), edo erabiltzaile eta pasahitzaren bidez. Aplikaziora sartzen diren pertsonek baimena ematen diote Ikerketa Zuzendaritzari (deialdia kudeatzen duen organoari) nortasun-datuak administrazio eskudunean egiazta ditzan bitarteko elektronikoen bitartez edo eskuragarri dituen bestelako baliabideen bitartez.

2.– Una vez que la solicitud telemática esté cumplimentada en todos sus términos y se hayan adjuntado a través de la aplicación los documentos señalados en el apartado 5 de este artículo, la persona solicitante se deberá completar el proceso electrónico de registro de la solicitud, es decir, para dar validez a una solicitud mediante firma electrónica debe quedar constancia de su registro. Para asegurarse de ello la persona solicitante puede obtener un Registro Electrónico-Registro de Presentación de documentos mediante la opción «Visualización Justificante R/E». No se admitirán solicitudes no cumplimentadas y registradas íntegramente de forma electrónica Existen dos modalidades de acceso a la aplicación: con certificado electrónico (DNI electrónico, tarjeta ONA, certificado de persona física de la FNMT) o con usuario y contraseña. Las personas que accedan a la aplicación autorizan a la Dirección de Investigación, órgano gestor de la convocatoria, a que compruebe en la administración competente, tanto por medios electrónicos como por otros medios disponibles, los datos de identidad.

3.– Azkenik, erantzukizunpeko adierazpena ere erantsi behar da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. zenbakian aipatzen dena (legegintzako dekretu horren bidez onartu da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2011ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen bidez sartu dena).

3.– Finalmente, se adjuntará la Declaración responsable a que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, introducido por la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2011.

4.– Eskatutako dokumentazioa.

4.– Documentación requerida.

Eskabidearekin batera, dokumentu hauek jaso beharko dira, bai eta aplikazio telematikoan sartu ere:

La instancia deberá ir acompañada de los siguientes documentos, que deben incluirse en la aplicación telemática:

a) Jarduerari buruzko memoria zientifikoa; honako hauek zehaztuta:

a) Memoria científica de la actividad, en la que se haga constar:

– Ekitaldiaren garrantzia. Deskribapena, ezaugarriak, irismena, tipologia.

– Relevancia del evento. Deberá incluir descripción, características, alcance, tipología del evento.

– Behin-behineko edo behin betiko programa, egutegia, hizlariak, eta programa argitaratuta duen webgunearen esteka.

– Programa provisional o definitivo, calendario y ponentes y vínculo a la página electrónica en la que se publicita.

– Batzorde antolatzailearen, batzorde zientifikoaren eta hautapen-batzordearen osaera, halakorik badago.

– Composición del Comité Organizador, del Comité Científico y del Comité de Selección, si los hubiere.

b) Eskatzen diren funtsen justifikazioa: kontzeptua, unitateak, tokiak, kostuak eta aurrekontuak zehaztu behar dira. Ahal dela, proformako fakturak aurkeztu behar dira.

b) Justificación de los fondos que se solicitan, detallando concepto, unidades, destinos, costes, presupuestos. Se deberán incluir facturas proforma cuando sea posible.

c) Entitate deitzailearen edo antolatzailearen saileko kontseiluaren edo maila altuagoko batzordearen akta: espresuki adierazi beharko da ekitaldia antolatzeko eta deialdia egiteko erantzukizuna, konpromisoa eta onarpena.

c) Acta del Consejo de Departamento o Comité de mayor nivel de la entidad convocante y/u organizadora en la que se recoja expresamente la aceptación, el compromiso y la responsabilidad de convocar y organizar el evento.

d) Gonbidatutako hizlariek parte-hartzea onartu izanaren egiaztagiria. Aplikazioaren barruan, egiaztatzeko dokumentuaren txantiloi bat dago, behar bezala beteta aurkeztu behar dena. Hizlari bakoitzeko dokumentu bat aurkeztuko da. Aurkeztutako ebidentziak bakarrik balioetsiko dira.

d) Acreditación de la aceptación a participar de los ponentes invitados. El aplicativo incluye una plantilla del documento de acreditación que deberá aportarse debidamente cumplimentada. Se aportará un documento por cada ponente. A efectos de valoración solo se considerarán las evidencias aportadas.

Gonbidatutako hizlaritzat hartuko dira ekitaldirako espresuki hitzaldi bat aurkezteko eskatu zaien eta programan esplizituki ageri diren horiek, baldin eta kongresuaren edo bilera zientifikoaren batzorde antolatzailearen parte hartzeko gonbidapena onartu badute.

Serán considerados como ponentes invitados, aquellas personas a las que se haya encargado una ponencia expresamente para el evento, se encuentren incluidas explícitamente en el programa y hayan aceptado la invitación del comité organizador del congreso o reunión científica.

Ekitaldian poster edo ahozko komunikazioen bidez parte hartzen duten pertsonak ez dira gonbidatutako hizlaritzat hartuko; beraz, ez da haien egiaztapenik bidali beharko.

No se considerarán ponentes invitados, y, por tanto, no se deberá enviar acreditación de las personas que participen en la actividad mediante pósteres o comunicaciones orales.

e) Laguntza honen eskabideko epea amaitzean, eskatu edo eskuratu diren laguntzak egiaztatzea.

e) Acreditación de las ayudas solicitadas u obtenidas a la fecha de fin de la solicitud de esta ayuda.

f) Erantzukizunpeko adierazpena.

f) Declaración responsable.

5.– Eskabideak aurkezteko epeak.

5.– Plazo para la presentación de la solicitud.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El plazo para la presentación de la solicitud será de un mes a partir del día siguiente al de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Deialdiaren kudeaketa.

Artículo 6.– Gestión de la convocatoria.

Ikerketa Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdiaren kudeaketa-lanak.

Las tareas de gestión de la convocatoria corresponden a la Dirección de Investigación.

7. artikulua.– Eskabidea zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de la solicitud.

Baldin eta agindu honen 5. artikuluan eskatutako zerbait betetzen ez duen eskabideren bat edo agiriren bat aurkezten bada, Ikerketa Zuzendaritzak 10 eguneko epea emango die eskabide-sinatzaileei hutsak zuzendu ditzaten edo arauzko agiriak aurkez ditzaten, eta ohartaraziko die ezen, agindutakoa bete ezean, eskabidean atzera egin dutela ulertuko dela. Hala agintzen da urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

En el caso de remitirse instancias y documentación que, en algún punto, no cumplan lo exigido en el artículo 5, las personas firmantes de tales solicitudes serán requeridas por la Dirección de Investigación, para que en el plazo de 10 días subsanen las faltas o presenten los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zuzenketak egiteko errekerimenduak 12. artikuluko hirugarren apartatuan ezarritako prozedurari jarraikiz jakinaraziko dira.

La notificación de requerimiento de subsanación se efectuará conforme al procedimiento establecido en el apartado tercero del artículo 12.

8. artikulua.– Ebaluazioa eta hautaketa.

Artículo 8.– Evaluación y selección.

1.– Batzorde batek ebaluatuko ditu eskabideak. Honako hauek izango dira batzordeko kideak: Ikerketako zuzendaria, Amaia Esquisabel (lehendakaria izango da); Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria, Miren Artaraz; eta Ikerketa Zuzendaritzako teknikaria, Arantza Elgarresta, idazkari-lanak egingo dituena.

1.– Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Selección constituida por la Directora de Investigación, Amaia Esquisabel, que la preside, la Directora de Política y Coordinación Universitaria, Miren Artaraz, y la técnica de la Dirección de Investigación, Arantza Elgarresta, que actuará de secretaria.

Hautaketa Batzordeak, hurrengo paragrafoan ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta, dagokion ebazpen-proposamena igorriko dio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari, eta bertan jasoko ditu ematea proposatzen diren dirulaguntzak, honako hauek adierazita: onuradun gisa proposatutako erakundeen identitatea, balorazio-fasean lortutako puntuazioa, dirulaguntza emateko proposatzen den jarduketa eta emandako zenbatekoa, gastu-kontzeptuen arabera banakatuta. Ukatzea proposatzen direnak ere adieraziko dira, baita uko egin izanaren arrazoiak ere.

La Comisión de Selección, sobre la base de la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el párrafo siguiente, elevará la correspondiente propuesta de resolución al Viceconsejero de Universidades e Investigación, recogiendo en ella las subvenciones que se propone conceder, con expresión de la identidad de las entidades propuestas como beneficiarias, la puntuación obtenida en la fase de valoración, la actuación para cuya realización se propone la concesión y el importe concedido desglosado por conceptos de gasto, así como las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación.

2.– Eskabideak honako irizpide eta puntuazio hauen arabera ebaluatuko dira:

2.– Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios y puntuaciones:

a) Ekitaldi mota. Kongresuek 40 puntuko balorazioa izango dute, eta bilerek, berriz, 20 puntukoa.

a) Tipología del evento. Los congresos se valorarán con 40 puntos y las reuniones con 20 puntos.

b) Ekitaldiaren izaera: nazioartekoa, 20 puntu; estatukoa, 10 puntu.

b) Carácter del evento: internacional 20 puntos, estatal 10 puntos.

c) Gonbidatutako hizlari kopurua: 10 puntura arte gehienez.

c) Número de ponentes invitados, hasta un máximo de 10 puntos.

0,5 puntuko balorazioa emango da gonbidatutako hizlari bakoitzeko, baldin eta eskabideko epea amaitzean beren parte-hartzea baieztatuta badago; 8 puntu, gehienez.

Se valorará con 0,5 puntos por cada ponente o conferenciante invitado cuya participación esté confirmada a la fecha de finalización del plazo de solicitud, hasta un máximo de 8 puntos.

Bi puntu gehiago emango zaizkio gonbidatutako hizlarien genero-orekari. Talde bakoitzaren genero-oreka baloratzeko, honako arau hau erabiliko da: bi puntu emango zaizkie sexu bakoitzeko hizlari gonbidatuen % 40 edo gehiago ziurtatzen duten taldeei; puntu bat emango zaie sexuetako bateko kideak % 30 edo gehiago eta % 40 baino gutxiago direnean; eta ez da puntuaziorik lortuko apartatu honetan sexuetako batek % 30etik behera hartzen duenean.

Se valorará con 2 puntos adicionales el equilibrio de género en los ponentes invitados. Para ello, se otorgarán dos puntos en caso de que se acredite un porcentaje de ponentes invitados de ambos sexos igual o superior al 40 %, un punto cuando uno de los sexos alcance un porcentaje igual o superior a 30 % e inferior a 40 % y no se obtendrá puntuación en este apartado cuando uno de los sexos represente un porcentaje inferior al 30 %.

d) Zenbateko asistentzia aurreikusten den. Bertaratutako hogeita bost laguneko, puntu bat emango da; 10 puntu, gehienez.

d) Previsión de asistentes. Se valorará con un punto por cada veinticinco asistentes hasta un máximo de 10 puntos.

e) Kanpoko iturriek emandako finantzaketa: bertaratutakoen kuotak eta dirulaguntza publikoak edo pribatuak, jarduera egiteko egiaztatutakoak. Puntu batez baloratuko da adierazitako iturrietatik sortutako finantzaketaren % 4ko; 20 puntu, gehienez.

e) Grado de financiación por fuentes externas: cuotas de asistentes y subvenciones tanto públicas como privadas acreditadas. Se valorará con un punto por cada cuatro puntos porcentuales de financiación con origen en las fuentes señaladas, hasta un máximo de 20 puntos.

9. artikulua.– Laguntzak esleitzeko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de adjudicación de las ayudas.

Deialdia lehiaketa bidez ebatziko da. Horretarako, aurkeztu eta onartutako eskabideak erkatuko dira, haien artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko, 9. artikuluan finkatutako irizpideei jarraituz. Puntu gehien lortzen dituzten eskabideei baino ez zaizkie esleituko dirulaguntzak, balorazio-fasean lortutakoaren beheranzko hurrenkeran, harik eta agindu honen 2. artikuluan izendatutako aurrekontu-kreditua agortu arte.

La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso. A tal efecto, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas y admitidas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de adjudicación fijados en el artículo 9, adjudicando solo aquellas que hayan obtenido mayor puntuación, siguiendo el orden descendente de la obtenida en la fase de valoración, hasta el agotamiento, en su caso, del crédito presupuestario consignado en el artículo 2 de la presente Orden.

Lortutako puntuazioan bi eskabideren edo gehiagoren artean berdinketa gertatuz gero, eskabideak betetzeko aplikazioak eskabide bakoitzari esleitutako ausazko zenbakiaren arabera esleituko da dirulaguntza, goitik beheranzko hurrenkeran; hori aplikazio telematikoan sortzen den eskabide-inprimakian jasoko da.

En los casos de empate entre dos o más solicitudes en la puntuación conseguida la adjudicación de la subvención se efectuará siguiendo el orden creciente número aleatorio que la aplicación de cumplimentación de las solicitudes asigna a cada una de ellas, que quedará reflejado en el formulario de solicitud que se genera en la aplicación telemática.

10. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de las subvenciones.

1.– Agindu honen babesean emango diren laguntzen zenbatekoak hauek izango dira, gehienez ere:

1.– La cuantía máxima de las ayudas que al amparo de esta Orden se concedan será la siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– «Kafe-atsedenaldietarako» emango den gehieneko zenbatekoak ez du emandako guztiaren % 10 gaindituko.

2.– La cantidad máxima a conceder para «pausas café», no excederá en ningún caso del 10 % del total concedido.

3.– Kongresuetako sarietarako gehieneko zenbatekoak ez du emandako guztiaren % 10 gaindituko.

3.– La cantidad máxima a conceder para premios en congresos no excederá en ningún caso del 10 % del total concedido.

4.– Emandako zenbatekoak ez du inola ere gaindituko ez eskatutako zenbatekoa, ezta aurkeztutako aurrekontuaren herena ere, Agindu honen 4. artikuluan zehaztutako diruz laguntzeko gastuei dagokiena. Ez da emango eskabidean aurreikusitako gastuen eta sarreren arteko aldea gainditzen duen zenbatekorik.

4.– En ningún caso la cuantía total concedida podrá exceder del importe global solicitado, ni de un tercio del presupuesto presentado correspondiente a los gastos subvencionables definidos en el artículo 4 de esta Orden. Tampoco se concederán cantidades que superen la diferencia entre los gastos e ingresos estimados en la solicitud.

5.– Kasu bakoitzean eman beharreko laguntzaren zenbatekoa zehazterakoan, zenbatekoa artikulu honen aurreko apartatuek ahalbidetzen duten gehienekoan finkatuko da.

5.– En la determinación de la concreta cuantía de ayuda a conceder en cada caso, su importe se fijará en el máximo que posibilitan los apartados precedentes de este artículo.

11. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad.

Agindu honen babesean ematen diren laguntzak bateratu ahal izango dira kongresu edo bilera bera egiteko xedea duen beste edozein laguntzarekin, izan funts publiko edo pribatu. Alabaina, kongresu edo bilera bererako lortu diren laguntzen guztirako zenbatekoa kostu osotik gorakoa bada, dagokion neurrian murriztuko da deialdi honen babespean emandako dirulaguntzaren zenbatekoa.

Las ayudas que se concedan en el marco de la presente Orden son compatibles con cualquier otra que tenga por objeto realizar el mismo congreso o reunión, ya provenga la misma de fondos públicos o privados. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas obtenidas para el mismo congreso o reunión sea superior a su coste total, el exceso se reducirá de la ayuda concedida al amparo de esta convocatoria.

12. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 12.– Resolución y notificación.

1.– Emandako laguntzak esleitzeko eta dagozkien zenbatekoak zehazteko, hautapen-batzordeak proposamena egingo du, eta Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak emango du ebazpena, betiere agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitarazten denetik harako sei hileko epean.

1.– La adjudicación de las ayudas concedidas y la determinación de sus respectivas cuantías, se realizará a propuesta de la comisión de selección, por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, en el plazo de seis meses dese la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Proposamenak hauek jasoko ditu: erakunde onuradunen zerrenda eta dagozkien zuzkidura ekonomikoak, dagoen kredituaren mugara arte xehatuak, eta, erabilgarri dagoen aurrekontuaren ondorioz, laguntzarik jaso ez duten erreserben zerrenda. Horrez gain, ukatutako eskabideen zerrenda ere emango da, ukatzeko arrazoiak adierazita, baita baztertutako eskabideen zerrenda ere, baztertzeko arrazoiak zehaztuta.

La propuesta comprenderá: la relación de entidades beneficiarias y la dotación económica correspondiente detallada hasta el límite del crédito disponible y una relación de reservas que no hayan sido objeto de concesión por razones de disponibilidad presupuestaria, así como la relación de solicitudes denegadas con el motivo de denegación y la relación de solicitudes excluidas con el motivo de exclusión.

Ebazpenak hauek jasoko ditu: espedientearen erreferentzia-zenbakia, erakunde onuraduna, erakundearen IFK, laguntza jaso behar duen jardueraz arduratzen den ikertzailearen NANa eta izena, ebaluazioan guztira lortutako puntuazioa, ekitaldiaren deskribapena eta zuzkidura ekonomikoa, laguntza jaso behar duten kontzeptuetan xehatua.

La resolución comprenderá: el número de referencia del expediente, la entidad beneficiaria, CIF de la entidad, el DNI y nombre de la persona investigadora responsable de la actividad objeto de la ayuda, puntuación total obtenida en la evaluación, descripción del evento y dotación económica desglosada en los conceptos objeto de concesión.

2.– Baldin eta artikulu honen 1. apartatuan ezarritako epean berariazko ebazpenik ematen eta jakinarazten ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute beren eskabideak ezetsiak izan direla.

2.– En el caso de que en el plazo establecido en el apartado anterior no se dicte y notifique resolución expresa alguna, los interesados e interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes.

3.– Egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz jakinaraziko da aipatutako ebazpena (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/. Ziurtagiri elektronikoarekin sartu beharko da bertara.

3.– La notificación se realizará mediante la publicación de la referida Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta, a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

Gainera, jakinarazpen bat bidaliko da interesdunak jakinarazi duen gailu elektronikora eta/edo posta elektronikora, aipatutako egoitza elektronikoan jakinarazpen bat jarri dela adierazteko.

Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico de la persona interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la referida sede electrónica.

4.– Alde batera utzi gabe aurreko 3. apartatuan ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenen berri bidali ahal izango die interesdunei, SMS edo posta elektroniko bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen eginaren ondoriorik izango.

4.– Sin perjuicio del apartado 3 anterior, la Dirección de Investigación podrá remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS o de correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

5.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– Contra la resolución podrán los interesados e interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.

6.– Aurrekontu-ekitaldiaren amaieran, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira onuradunen zerrenda eta emandako laguntzak.

6.– Al final del ejercicio presupuestario, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de beneficiarios y beneficiarias y las ayudas recibidas.

13. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazpen-modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 13.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y de publicidad.

1.– Deialdian aurkeztutako eskabideak dagokion prozeduraren bidez izapidetuko dira, eta prozedura hori ebaztea Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari dagokio, hautaketa-batzordeak hala proposatuta.

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través del correspondiente procedimiento, cuya resolución, a propuesta de la comisión de selección, corresponde, al Viceconsejero de Universidades e Investigación.

2.– Hartzen den ebazpenak zehaztuko du eskatutako dirulaguntzak emango diren edo, hala badagokio, ukatu egingo diren. Dirulaguntza ematea erabakiz gero, erakunde onuradunen izen soziala, balorazio-fasean lortutako puntuazioa, dirulaguntza emateko proposatzen den jarduera eta emandako zenbatekoa adieraziko dira, gastu-kontzeptuen arabera banakatuta. Ukatuz gero, berriz, eskatzaileen izen soziala eta ukoa oinarritzen duten arrazoiak jasoko dira.

2.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, la denominación social de las entidades beneficiarias, la puntuación obtenida en la fase de valoración, la actuación para cuya realización se propone la concesión y el importe concedido desglosado por conceptos de gasto. En el caso de las denegadas recogerá la denominación social de los solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen, eta pertsona interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete horren kontra Hezkuntzako sailburuari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso potestativo de alzada ante el Consejero de Educación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren taula elektronikoan argitaratuta jakinaraziko zaie interesdunei (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/. Ziurtagiri elektronikoarekin sartu beharko da bertara.

4.– La Resolución se notificará a los interesados mediante su publicación en el tablón electrónico de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta, a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

Gainera, jakinarazpen bat bidaliko da interesdunak jakinarazi duen gailu elektronikora eta/edo posta elektronikora, aipatutako egoitza elektronikoan jakinarazpen bat jarri dela adierazteko.

Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico de la persona interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la referida sede electrónica.

5.– Alde batera utzi gabe aurreko 3. apartatuan ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenen berri bidali ahal izango die interesdunei, SMS edo posta elektroniko bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

5.– Sin perjuicio del apartado 3 anterior, la Dirección de Investigación podrá remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS o de correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada

6.– Sei hilekoa izango da prozedura ebazteko eta ebazpena pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea, deialdiaren agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; epea igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 25.1.a) artikuluan xedatutako ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la publicación establecida en el apartado anterior, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Jendeak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emandako laguntzen zerrenda argitaratuko da, erakunde onuradunak eta emandako zenbatekoak adierazita.

7.– A los efectos de general conocimiento, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las ayudas concedidas con expresión de las entidades beneficiarias e importes otorgados.

8.– Arau honetan aurreikusitako dirulaguntzak erakunde onuradunei emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da bukatuta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko desgaikuntza badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, eta dirua ez bada itzuli borondatez itzuli beharreko epean, emandako dirulaguntza indargabetu egingo da, onuradunaren izaera eskuratzeko debekua izateagatik.

8.– La concesión y, en su caso, el pago a entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunek honako betebehar hauek bete beharko dituzte: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan xedatutakoak eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. eta 46. artikuluetan adierazitakoak; zehatzago esanda, honako hauek:

Los beneficiarios y beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como los señalados en el artículo 14 y el artículo 46 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto, las siguientes:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Izan ere, dirulaguntza emateko ebazpenari buruzko jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean interesdunak berariaz eta idatziz uko egin ez badio laguntzari, onartu egin duela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. Si transcurridos diez días desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda el interesado o la interesada no hubiera renunciado expresamente y por escrito a la misma se entenderá que la acepta.

b) Helburua bete, jarduera egin, proiektua gauzatu, edo dirulaguntza eman izanaren oinarrian dagoen jarrera hartzea.

b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundearen edo erakunde laguntzailearen aurrean betekizunak eta baldintzak betetzen direla frogatzea, eta dirulaguntzaren xede den jarduera egin dela eta haren helburua bete dela ere bai.

c) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Uko-egiteak, atzerapenak edo gainerako gorabeherak jakinaraztea, Ikerketa Zuzendaritza jakinaren gainean egon dadin eta, behar izanez gero, berariazko baimena eman dezan.

d) Notificar las renuncias, retrasos, o cualquier otro tipo de incidencias, a los efectos de su conocimiento y, en su caso, autorización expresa por parte de la Dirección de Investigación.

e) Egiaztapen-jarduerak onartzea, laguntza eman duen organoak egingo dituenak, bai eta deialdi honen kargura jaso dituzten dirulaguntzei buruzko informazioa ematea ere, Ekonomia Kontrolerako Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

f) Dirulaguntza ematen duen organoari edo erakunde laguntzaileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finantzatzen dituzten beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu izana, baita dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein inguruabar objektibo edo subjektibo aldatu izana ere. Adierazitakoaren berri izan bezain laster egin beharko da jakinarazpen hori, eta, nolanahi ere, jasotako funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen.

f) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g) Merkataritza-legeriak eta kasu bakoitzean onuradun bakoitzari aplikatu ahal zaion sektoreko legeriak eskatutako terminoetan behar bezala ikuskatutako kontabilitate-liburuak, izapidetutako erregistroak eta gainerako dokumentuak eskura izatea, egiaztapen- eta kontrol-eskumenak egoki bete direla bermatzeko.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren logotipoa eta irudi korporatiboa txertatzea, bai karteletan, bai jardueraren publizitatea egiteko erabiltzen diren baliabideetan, bai ondorengo argitalpenetan. (Eusko Jaurlaritzaren claim-a aplikatzeko gidaliburua). 2017ko apirilaren 4ko Ebazpena (2017ko apirilaren 12ko EHAA, 72. zk.).

h) Incluir logotipos e imagen corporativa del Departamento de Educación, en la cartelería y medios que se empleen tanto para publicitar la actividad, como en posteriores publicaciones (Manual de aplicación del claim del Gobierno Vasco). Resolución de 4 de abril de 2017 (BOPV n.º 72, de 12 de abril de 2017).

i) Irudi ez-sexistak erabiltzea ekitaldiaren publizitatea egiteko ikusizko edukietan eta seinaleetan, bai eta ekitaldiak iraun bitartean zabaltzen den materialean ere.

i) Utilizar imágenes no sexistas en los contenidos visuales y en la señalética que publicite el evento y en el material que se difunda durante su celebración.

j) Hizkera ez-sexista erabiltzea laguntza-eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioan, bai eta aktetan edo baliokideetan ere, halakorik balego.

j) Uso de lenguaje no sexista en la documentación presentada junto con la solicitud de ayuda, así como en las actas o equivalentes en caso de que se produzcan.

15. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de las ayudas.

1.– Emandako laguntzak zatika ordainduko dira, bi ordain-aginduren bidez.

1.– Las ayudas concedidas se harán efectivas fraccionadamente mediante dos libramientos.

a) Lehen zatia aurretiaz ordainduko da kontuan, eta emandako laguntzaren % 75ekoa izango da; 13.a) artikuluan adierazitako epea amaitzen denean ordainduko da, baldin eta laguntzari uko egin ez bazaio.

a) El primero de ellos, con carácter anticipado y a cuenta, por importe equivalente al 75 % de la ayuda concedida, se efectuará una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 13.a) sin haber mediado renuncia.

b) Bigarren zatia, berriz, 2022. urtean ordainduko da, jarduera bukatzean. Zehazki, laguntzaren likidaziotik ateratzen den zenbatekoa ordainduko da, hurrengo artikuluan eskatutako agiriak aurkeztu ostean, betiere.

b) El segundo, en 2022, una vez finalizada la actividad, previa presentación de la documentación exigida en el artículo siguiente, por el importe que resulte de la liquidación de la ayuda.

2.– Dirulaguntzak ez dira ordainduko onuradunak ez badu egiaztatzen zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela; ez da ordainduko, halaber, dirulaguntza edo laguntzaren bat itzultzeko badu.

2.– No se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.– Eskatzaileei ez zaie esleitutako laguntzarik ordainduko, baldin eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomoek emandako gisa honetako dirulaguntzengatik, zigor-prozeduraren edo dirulaguntzak itzultzeko prozeduraren batean sartuta badaude, eta prozedura horiek amaitu gabe badaude.

3.– El pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

16. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

Artículo 16.– Justificación de las ayudas.

Laguntzaren xede den ekitaldiko ekintzak burutzeak dakartzan gastuak justifikatu beharko dira, agindu honetako 4.1 artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

Los gastos a justificar serán los ocasionados por la ejecución de las acciones del evento objeto de la ayuda relacionadas en el artículo 4.1 de esta Orden.

1.– Agindu honetako laguntzen erakunde onuradunek justifikatu egin beharko dute kongresu edo bilera zientifikoa egin dutela, finantzaketaren helburu baita; hartarako, Ikerketa Zuzendaritzan honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte inprimaki normalizatuan, jarduera hura bukatzen denetik sei hileko epearen barruan (aplikazioan eskuragarri dago agiri horren txantiloi bat):

1.– Las entidades beneficiarias de las ayudas contempladas en la presente Orden deberán justificar la realización del congreso o reunión científica para cuya financiación se hubiere concedido presentando ante la Dirección de Investigación dentro de los seis meses siguientes al término de la misma la siguiente documentación, en impreso normalizado (el aplicativo incluye una plantilla de este documento).

a) Emandako laguntzaz egindako gastuaren ziurtagiria. Zerrenda bat erantsiko zaio, fakturak eta haien zenbatekoa zehaztuko dituena. Erakunde onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta egon behar du dokumentu horrek.

a) Certificación del gasto propio ejecutado con la ayuda concedida. Se incluirá listado con especificación de facturas e importe de las mismas. El documento deberá venir firmado por el o la representante legal de la entidad beneficiaria.

b) Diruz lagundutako jardueraren gastu eta diru-sarrera guztien balantze ekonomikoa. Erakunde onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztu beharko da dokumentu hori.

b) Balance económico de los gastos e ingresos totales de la actividad subvencionada. El documento deberá estar firmado por el o la representante legal de la entidad beneficiaria.

c) Azken memoria eta balantze zientifikoa, bertaratutakoei entregatu zaien materiala barne. Material hori aurkezteko, esteka elektroniko bat txertatu daiteke memoria horretan, edukia aztertzeko aukera emango duena. Horretaz gainera, azaldu beharko da zer neurri hartu diren honako beharkizun hauek betetzeko: bi hizkuntza ofizialen erabilera; Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea, eta Eusko Jaurlaritzaren logotipoa txertatzea lagundutako jarduera guztietan.

c) Memoria final con el balance científico, incluyendo el material entregado al personal asistente. Este material también podrá ser facilitado insertando un enlace electrónico o link en la memoria que permita visualizar su contenido. Se explicitarán, además, las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones relativas a los dos idiomas oficiales, la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la inclusión del logotipo del Gobierno Vasco en todas las actividades apoyadas.

d) Kongresuaren akten ale bat, edo, halakorik badago, haien baliokideak. Behin-behinean onartuko dira akten zirriborroak edo baliokideak, haiek argitaratzea aurreikusi bada.

d) Un ejemplar de las actas del congreso o equivalentes en caso de que se produzcan. Provisionalmente se aceptarán los borradores de actas o equivalentes cuando se contemple su publicación.

e) Entitate onuradunak gazte ikertzaileei laguntzeko funtsik jasoz gero, bekadunen zerrenda aurkeztu beharko du (izena eta NAN), bai eta egindako deskontuaren zenbatekoa azaltzen duen inskripzioa ere.

e) Si la entidad beneficiaria hubiera recibido fondos para el apoyo a jóvenes investigadores o investigadoras deberá entregar, además, una relación nominal de las personas a quienes se ha becado con su respectivo DNI y una inscripción donde figure el importe del descuento aplicado.

Bidaia-gastuetarako laguntzen kasuan, txartel prezioduna edo faktura aurkeztu beharko da.

Si se trata de ayudas para gastos de viaje, deberá aportarse billete con precio o factura.

2.– Artikulu honetan adierazitako agiri guztiak bide telematikoz aurkeztu beharko dira, 5. artikuluaren 1. apartatuan adierazten den eran, 1.d) apartatukoa izan ezik.

2.– Toda la documentación a la que se hace referencia en este artículo deberá ser presentada por vía telemática que se señala en el apartado 1 del artículo 5, excepto la referida en el apartado 1.d).

3.– Ikerketa Zuzendaritzak egiaztatuko du dirulaguntza behar bezala erabili dela, erakunde onuradunen % 10eko ausazko lagin bat eginez. Horretarako, erakunde onuradunei eskatu zaie dirulaguntzari egotzitako gastuen egiaztagirien jatorrizko agiriak edo kopia konpultsatuak aurkezteko.

3.– La Dirección de Investigación verificará la adecuada aplicación de la subvención en una muestra aleatoria de un 10 % de las entidades beneficiarias. Para ello, las entidades beneficiarias serán requeridas para aportar originales o copias compulsadas de los justificantes de los gastos imputados a la subvención.

4.– Nolanahi ere, erakunde onuradunek fakturak eta laguntzaren xede izan diren gastuak egiaztatzeko gainerako agiriak gorde beharko dituzte gutxienez bost urtez, justifikazio-epea amaitzen denetik aurrera. Epe horretan, faktura eta agiri horiek laguntzak eman dituen organoaren eskura egongo dira, eta eskatu egin ahal izango ditu egiaztatzeko.

4.– En cualquier caso, las entidades beneficiarias deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su comprobación durante un periodo máximo de cinco años a partir del comienzo del plazo de justificación señalado.

5.– Justifikatutako gastuak emandako dirulaguntza baino txikiagoak badira, dirulaguntza gutxitu egingo da justifikatu ez den kopurua kenduta, eta, hala badagokio, jasotako dirulaguntzak proportzioan itzuliko dira, dagokion prozedurari jarraituz. Prozedura hori Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak amaituko du ebazpen batez, non hasierako ebazpena aldatuko den.

5.– La justificación de los gastos por cuantías inferiores a la subvención concedida conllevará una reducción de la misma, equivalente a la cantidad no justificada, con, en su caso, el consiguiente reintegro proporcional de las subvenciones percibidas efectuándose el correspondiente procedimiento que concluirá con la emisión de una resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, de modificación de la resolución inicial.

Halaber, diruz lagunduko den jardueran egindako guztizko gastuaren herenetik gorakoa bada dirulaguntzaren zenbatekoa, murriztu egingo da.

Asimismo, se reducirá la cuantía de la subvención cuando esta exceda del tercio del gasto total incurrido en la actividad objeto de subvención.

Artikulu honetan adierazitako dokumentuak aurkeztu ostean, Ikerketa Zuzendaritzak berriro egiaztatuko du emandako dirulaguntzak ez duela gainditzen erakunde onuradunaren gastuaren herena.

La Dirección de Investigación, una vez se presenten los documentos señalados en este artículo volverá a verificar que la subvención concedida no supere el tercio del gasto de la entidad beneficiaria.

17. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 17.– Seguimiento.

Ikerketa Zuzendaritzak egin behar du jardueraren jarraipena. Horretarako, prozedura egokiak ezarriko ditu, eta egoki iritzitako organo, batzorde edo adituak izendatuko, laguntzaren aplikazioaren jarraipen- eta egiaztapen-jarduerak gauzatzeko, bai eta egoki jotzen duen informazio osagarria aurkez dadila eskatzeko ere, alde batera utzi gabe agindu honetan kasu bakoitzerako berariaz ezarritako jarraipen-jarduerak.

El seguimiento de la actividad corresponde a la Dirección de Investigación, que establecerá los procedimientos adecuados para ello, pudiendo designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda y recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna, sin perjuicio de las establecidas específicamente en cada caso dentro de esta Orden.

18. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 18.– Inspección y control.

Hezkuntza Sailak beharrezko diren ikuskapen eta kontrolak egin ahal izango ditu, agindu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.

El Departamento de Educación podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por esta Orden.

19. artikulua.– Ez-betetzeak, laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratzea eta, hala badagokio, laguntza itzultzea.

Artículo 19.– Incumplimiento, declaración de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso reintegro.

1.– Aplikatzekoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan ezarritakoa (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina; 1998ko urtarrilaren 19ko EHAA) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa.

1.– Será de aplicación lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Texto Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (BOPV de 19 de enero de 1998), y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Dirulaguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira edota beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik dirulaguntza gehiago lortzen bada edota bestelako diru-sarrerarik balego helburu bera lortzeko, dirulaguntza emateko ebazpena alda daiteke; betiere, onuradun izateko agindu honen 3. artikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak eta laguntzen xedeari dagokionez 1. artikuluan ezarritakoa betetzen badira.

2.– Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, y en su caso de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3 de la presente Orden para ser beneficiario de las ayudas y se cumpla con lo señalado en el artículo 1 sobre el objeto de las ayudas.

Ez da ez-betetzetzat hartuko diruz lagundutako ekitaldia garatzeko hasieran aurreikusitako datak aldatzea, ezta aldaketa horiek 2021. urtean egin behar badira ere, betiere lehen seihilekotik aurrera, aldaketa hori COVID-19aren pandemiaren ondorio bada, eta onuradunak hasieran programatutako datak igaro baino lehen jakinarazten badu.

No se considerará incumplimiento la alteración de las fechas inicialmente previstas para el desarrollo del evento subvencionado, incluso en el caso de que hubiera de trasladarlas, siempre dentro del año 2021, más allá de del primer semestre, si ello fuera consecuencia de la pandemia COVID-19, y así lo comunicase la beneficiaria con antelación al transcurso de las fechas inicialmente programadas.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. tituluan ezarritakoarekin bat etorriz, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak adieraziko du, ebazpen baten bidez, laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela eta, hala behar denean, diru-zenbatekoak eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli behar direla (698/1991 Dekretua, Dirulaguntzak itzultzeko prozedura orokorra arautu zuena). Dena den, hori egin baino lehen, prozedurari dagozkion izapideak egin beharko dira, eta behar izanez gero, beste ekintza batzuk ere gauzatuko dira.

3.– De acuerdo con lo establecido en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, en el que se regula el procedimiento general de reintegro de subvenciones, la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas con el interés de demora aplicable a en materia de subvenciones, se declarará por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, previa la substanciación de los trámites procedimentales oportunos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

4.– Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, ondorio guztietarako.

4.– Las cantidades referidas tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos.

20. artikulua.– Berreskuratzea eta uko egitea.

Artículo 20.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza eskatu duten erakundeek atzera egin ahalko dute, betiere eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, Agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko organoari eskaera helarazi beharko dio. Atzera egitea erabat onartuko da Ikerketako zuzendariaren ebazpen baten bidez, eta ebazpen horrek amaitutzat emango du dagokion erakundearentzako prozedura.

1.– La entidad solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano gestor de las ayudas contempladas en la presente Orden. El desistimiento se aceptará de plano mediante resolución de la Directora de Investigación, que declarará concluso el procedimiento para la entidad concernida.

2.– Erakunde onuradunak, gainera, uko egin ahal izango dio onartutako laguntzari, eta hala egin ahal izango du laguntza onartu ondoren. Uko egitea laguntzak kudeatzen dituen organoari aurkeztu beharko zaio eta, horrekin batera, ordura arte jasotako zenbatekoa itzuli beharko da, hala badagokio. Baldintza horietan, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen bidez, ukoa guztiz onartuko da; era berean, uko egindako dirulaguntzarako eskubidea galdu izana adieraziko du.

2.– La entidad beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La renuncia habrá de presentarse ante el órgano gestor de las ayudas acompañada, en su caso, de la devolución del importe de la misma percibido hasta el momento. En tales condiciones, mediante resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, la renuncia se aceptará de plano y declarará la pérdida del derecho a la subvención renunciada.

3.– Aurkeztutako ukoa ez da onartuko, erakunde interesdunari ez-betetzea deklaratzeko prozedura edo deialdi honen esparruan hasitako zehapen-prozedura hasi dela jakinarazi ondoren. Prozedura horrek aurrera jarraituko du ebatzi arte.

3.– No se admitirá la renuncia presentada tras haber sido notificado a la entidad interesada el inicio de un procedimiento declarativo de incumplimiento o sancionador iniciado en el marco de esta convocatoria, que continuará hasta su resolución.

21. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 21.– Protección de datos.

Eskatzaileen datu pertsonalak «Laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira.

Los datos de carácter personal de los solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Subvenciones y ayudas».

Datu pertsonalen tratamendua honako hauetan ezarritakoaren arabera egingo da: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa; eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en el reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agindu honetako laguntzak ebazteko baldintza izango da kreditu egokia eta nahikoa egotea Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urterako aurrekontu orokorretan, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez ordainduko diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2021.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahalko zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados e interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2020.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común