Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2020ko uztailaren 10a, ostirala

N.º 135, viernes 10 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2710
2710

AGINDUA, 2020ko uztailaren 7koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektorean berme gisako finantza-laguntzak ezartzen dituena (Nekafin programa).

ORDEN de 7 de julio de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen ayudas financieras en forma de garantías para el sector elaborador de vino, de sidra y la cerveza de elaboración artesanal (Programa Nekafin).

Osasunaren Mundu Erakundeak, joan den 2020ko martxoaren 11n, COVID-19ak sortutako osasun publikoko larrialdia nazioarteko pandemia mailara igo zuen. Egoera horrek askotariko ekonomia- eta enpresa-sektoreei eragin eta eragiten die, ohiko jarduna eragozten die eta.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Esta situación ha afectado y afecta a multitud de sectores económicos y empresariales, impidiendo su natural funcionamiento.

Horren ondorioz, eta COVID-19aren ondorio ekonomikoak arintzearren, Agindu honetan jasotako mekanismoak sustatu behar dira, lagunduko baitute artisau-eran egindako ardo, sagardo eta garagardoaren azpisektorearen lehiakortasuna mantentzen eta egoera honen ondorioz eraldatzeko eta merkaturatzeko ahalmenean pairatu duten eragina arintzen, bai eta likidezia errazago lortzen ere (Nekafin programa).

Como consecuencia de ello, y para paliar los efectos económicos del COVID-19 se hace necesario promover los mecanismos que se recogen en la presente Orden, que van a contribuir al mantenimiento de la competitividad del subsector del vino, de la sidra y de la cerveza de elaboración artesanal y a atenuar la incidencia de esta situación en su capacidad transformadora y comercializadora, y a facilitar el acceso a la liquidez (Programa Nekafin).

COVID-19aren ondoriozko krisi sanitarioaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan aurreikusten diren aldi baterako kalteak ahal den neurrian arintzeko ezohiko neurrien barruan sartzen dira laguntza hauek.

Estas ayudas se enmarcan dentro de un conjunto de medidas extraordinarias, destinadas a mitigar en la medida de lo posible los daños temporales que se prevé ocasione la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aurretik azaldutako xedeak lortzeko, Gobernu Kontseiluak berme-funts bat sortzea onetsi du 2020ko uztailaren 7an, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Finantzen Euskal Institutuaren (aurrerantzean, FEI) eta Elkargi SGRren arteko finantza-lankidetzako hitzarmen baten esparruan, agindu honen barruan formalizatuko diren maileguei estaldura ematea helburu.

Para la consecución de los precitados fines, el Consejo de Gobierno ha aprobado en fecha de 7 de julio de 2020 la constitución de un Fondo de Garantía, en el marco de un Convenio de Colaboración financiera entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Instituto Vasco de Finanzas (en adelante, IVF) y Elkargi, S.G.R., cuya finalidad es dar cobertura a préstamos que se vayan a formalizar en el marco de esta orden.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, dagokion lankidetza-hitzarmenaren babesean, Nekafin programaren berme-funtsari egiten dizkien ekarpenek xede hau baino ez dute izango: aipatutako sektoreetarako, eta programa honen babesean, formalizatzen diren zirkulatzaile-maileguetan (likidezia) hartutako arriskua estaltzea.

Las contribuciones que haga el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras al fondo de garantía del programa Nekafin, al amparo del correspondiente Convenio de Colaboración, servirán exclusivamente para cubrir el riesgo asumido en los préstamos de circulante (liquidez) para los sectores mencionados, que se formalicen al amparo de este programa.

Egoki da, horrenbestez, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak horretarako laguntza-deialdia egitea. Ohartarazi behar da laguntza horiek bete-betean lotuta daudela hala arestian aipatutako datan Gobernu Kontseiluak hartutako erabakiarekin, nola maileguen bidezko finantzaketarekin.

Procede, por consiguiente, que el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras efectúe la convocatoria de ayudas correspondiente, advirtiendo que la misma se encuentra plenamente conectada tanto con la medida acordada por el Consejo de Gobierno en la fecha antes indicada, como con la financiación mediante préstamos.

Horregatik, segurtasun juridikoko arrazoiak direla eta, gomendagarria da Nekafin Programaren araudi oso bat aurkeztea. Horrek eskatzen du agindu honetako artikuluetan aipamenak sartzea, bai aipatutako finantzaketari buruzkoak, bai Gobernu Kontseiluak eratzea erabaki duen berme-funtsari buruzkoak. Orobat, agindu honetako eranskin gisa ere sartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, FEIrekin eta Elkargi SGRrekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena.

Por ese motivo, razones de seguridad jurídica aconsejan presentar una regulación completa del Programa Nekafin, lo que exige incluir en el articulado de la presente Orden referencias tanto a la citada financiación como al Fondo de Garantía cuya constitución ha sido acordada por Consejo de Gobierno, y de la misma forma incluir como anexo de esta Orden el Convenio de Colaboración a suscribir por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el IVF y Elkargi, S.G.R.

Aurreko hori gorabehera, kontuan izanik Euskal Autonomia Erkidegoan dirulaguntzen arloan indarrean den araudian jasotako dirulaguntzaren kontzeptua zeinen zabala den, onuradunek jasotzen dituzten abantailei aplikagarri zaie Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartu zena. Bereziki, 51.2 artikuluan ezarrita dago gobernua, sailburuak eta erakunde autonomoetako lehendakari eta zuzendariak direla arauak onartu eta bakoitzak bere esparruko laguntzak eta dirulaguntzak emateko eskumena duten organoak.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la amplitud del concepto de subvención que se encuentra recogido en la normativa vigente en materia de subvenciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a las ventajas que obtienen los beneficiarios, les resulta de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, el artículo 51.2 establece que el Gobierno, los Consejeros o los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos son los órganos competentes para aprobar las normas y conceder ayudas o subvenciones en sus respectivos ámbitos.

Era berean, aplikatzekoa da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.

Así mismo le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Autonomia Estatutuaren 10.10 eta 16. artikuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoari emandako eskumenaren indarrez, eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 74/2017 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz

En virtud de la competencia atribuida a esta Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con los artículos 10.10 y 16 del Estatuto de Autonomía, y de conformidad con lo prescrito en el Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2020ko ekitaldian laguntza-programa bat ezartzea, artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektoreko enpresek likidezia-beharrei erantzuteko finantzaketa eskura dezaten, FEIk eman beharreko zirkulatzaile-finantzaketaren bidez bideratuta.

Es objeto de la presente Orden establecer un programa de ayudas en el ejercicio 2020, para el acceso de empresas de sector elaborador del vino, la sidra y la cerveza de elaboración artesanal, a la financiación destinada a atender las necesidades de liquidez, articulado a través de la prestación de financiación de circulante a conceder por el IVF.

Bigarrena.– Definizioak.

Segundo.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira jarraian datozen definizioak:

A efectos de la presente Orden, se entiende de la manera que figuran a continuación las siguientes definiciones:

1.– Dirulaguntzaren baliokide gordina: laguntzaren azken onuradunak neurri horietatik ateratzen duen ustezko abantailaren edo onuraren tamaina. Dirulaguntzaren baliokide gordinaren zenbatekoa kontuan hartuko da laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko. Dirulaguntzaren baliokide gordina kalkulatzeko formula 964/2014 (EB) Erregelamenduaren III. eranskinean dago jasota.

1.– Equivalente de Subvención Bruto (ESB): volumen de ventaja o beneficio que se considera que obtiene el beneficiario final de la medida de ayuda. El importe del ESB calculado se tendrá en cuenta para el cálculo de la intensidad de la de ayuda. La fórmula para el cálculo del ESB está recogida en el Anexo III del Reglamento (UE) 964/2014.

2.– Pertsona fisikoa: erakunde juridikoaz besteko pertsona oro, enpresa ez dena, Tratatuaren 107. artikuluko 1. zenbakian ezarritakoari jarraituz.

2.– Persona física: toda persona distinta de una entidad jurídica que no sea una empresa a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

3.– Enpresa: Jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen erakunde oro, pertsona fisikoa edo juridikoa eta finantzaketa modua edozein direla ere. Bereziki, enpresatzat hartzen dira banakako edo familiako eskulangintzan edo beste jarduera batzuetan aritzen direnak, pertsonen sozietateak eta erregulartasunez jarduera ekonomiko batean aritzen diren elkarteak.

3.– Empresa: cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de que sea una persona física o jurídica, y de su modo de financiación. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.

4.– Artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektoreko enpresak: Produktu horiek ekoitzi, eraldatu, ontziratu eta merkaturatzen dituzten enpresak, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legeak (abenduaren 2ko 17/2008 Legea) xedatutakoaren arabera.

4.– Empresas del sector elaborador del vino, la sidra y la cerveza de elaboración artesanal: Empresas dedicadas a la producción, transformación, envasado y comercialización de dichos productos, según dispone la Ley 17/2008, de 2 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

5.– Artisau-eran egindako garagardoa: Lehengai naturalak erabiliz eginiko garagardoa, gehigarri edo kontserbagarri artifizialik gabekoa, uraren, lupuluaren, garagarraren eta legamiaren bidez garagardo naturala lortuta.

5.– Cerveza de elaboración artesanal: cerveza elaborada con materia prima totalmente natural, sin aditivos ni conservantes artificiales, obteniendo una cerveza natural a base de agua, lúpulo, cebada y levadura.

6.– Krisiak jotako enpresa: Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduaren 1. artikuluko 18. zenbakian ezarritako betekizunak betetzen dituen enpresa.

6.– Empresa en crisis: empresa que reúna los requisitos establecidos en el artículo 1 párrafo 18 del Reglamento 651/2014, de la Comisión de 17 de junio.

7.– Finantza-bermea: idatzizko edozein konpromiso, hirugarren baten mailegu-eragiketa guztien edo zati baten erantzukizuna norberaren gain hartzen duena, berriki eginiko zor-tresnen, errentamenduaren edo kuasikapital-tresnen eran.

7.– Garantía financiera: todo compromiso escrito en virtud del cual se asume la responsabilidad de la totalidad o una parte de las operaciones de préstamo de un tercero, en forma de instrumentos de deuda, de arrendamiento o de instrumentos de cuasicapital, recientemente realizadas.

8.– Laguntzaren zenbatekoa: Laguntzaren intentsitate gordina, proiektuan diruz lagun daitezkeen kostuen ehunekoaren bidez adierazia. Kopuru guztiak zergetakoak edota bestelakoak diren kenkarien aurretikotzat hartuko dira.

8.– Intensidad de la ayuda: el importe bruto de un ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto. Todas las cifras se entenderán antes de deducciones fiscales o de otro tipo.

9.– Enpresa txiki eta ertainak edo ETEak: mikroenpresen, enpresa txikien eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioan ezarritako irizpideak betetzen dituzten enpresak.

9.– Pequeñas y medianas empresas o Pymes: empresas que cumplan los criterios establecidos en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

10.– Mailegua, agindu honen ondorioetarako: mailegu-emaileak mailegu-hartzailearen esku, hitzartutako epe baterako, hitzartutako diru kopuru bat jartzen duen edozein hitzarmen. Akordio horrek mailegu-hartzailea kopuru hori hitzartutako aldian itzultzera behartzen du. Lehendik dauden maileguak birfinantzatzea ez da diruz lagun daitekeen mailegua izango.

10.– Préstamo a efectos de esta orden: todo acuerdo en virtud del cual el prestamista pone a disposición del prestatario una suma de dinero convenida durante un período de tiempo convenido, y que obliga al prestatario a devolver dicha cantidad en el período convenido; la refinanciación de los préstamos existentes no será préstamo subvencionable.

11.– Itzulketa: Laguntza jasotzeko eskubidea galtzea, eta, hala egokituz gero, jasotako laguntza itzultzea, pertsona edo erakunde onuradunak bere betebeharrak bete ez izanaren ondorioz.

11.– Reintegro: pérdida del derecho a la percepción de la ayuda, y en su caso, devolución de la ayuda percibida, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de la persona o entidad beneficiaria.

Hirugarrena.– Onuradunak.

Tercero.– Personas beneficiarias.

Agindu honetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, ETEren kategoria badute eta artisau-eran ardo, sagardo eta garagardoaren produktuak eraldatu eta merkaturatzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko establezimendu baten titularrak badira, betiere establezimendu hori Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroan inskribatuta badago.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas privadas que tengan la categoría de Pyme y que sean titulares de un establecimiento de transformación y comercialización de los productos de vino, sidra y cerveza elaborada artesanalmente ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre y cuando dicho establecimiento esté inscrito en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Laugarrena.– Baliabide ekonomikoak.

Cuarto.– Recursos económicos.

1.– Elkargi SGRren abalarekin formalizatu beharreko maileguek berrogeita hamar milioi (50.000.000) euroko erreferentzia-muga izango dute. Mailegu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, FEIk eta Elkargi SGRk izenpetutako Lankidetza Hitzarmenaren (agindu honen III. eranskin gisa argitaratzen da) esparruan formalizatuko dira. Xede horretarako, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak bi milioi (2.000.000) euro eman dizkio FEIri, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura, berme-funts bat eratzeko.

1.– Los préstamos con aval de elkargi, s.g.r. a formalizar tendrán un límite de referencia por un importe de cincuenta millones (50.000.000) de euros. Estos préstamos se formalizarán en el marco del Convenio de Colaboración suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el IVF y Elkargi, S.G.R. que se publica como Anexo I de la presente Orden. Para este fin, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ha aportado al IVF un importe de dos millones (2.000.000) de euros, destinado a la constitución de un Fondo de Garantía.

2.– Eusko Jaurlaritzako Kontseiluaren erabakiz, milioi bat eta bostehun mila (1.500.000) euroko ekarpena egingo zaio Elkargi SGRri, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura, hornidura teknikoen funtsa sendotzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, FEIk eta Elkargi SGRk sinatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan.

2.– Por Acuerdo del Consejo del Gobierno Vasco, se ha realizará una aportación, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de un millón quinientos mil (1.500.000) euros a Elkargi, S.G.R., destinado al reforzamiento de su fondo de provisiones técnicas, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el IVF y Elkargi, S.G.R..

3.– Lehen apartatuan zehaztutako eman beharreko maileguen bolumena agortzen bada, gorabehera horri publizitatea ematearren, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena emango du. Ebazpen horretan, zenbateko hori zein egunetan agortu den adieraziko da, eta ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Argitaratze-data horretatik aurrera, agortu den laguntzarako aurkezten den eskabiderik ez da onartuko.

3.– Si se agota el volumen de préstamos a conceder especificado en el primer apartado, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias emitirá Resolución en la que se señalará la fecha en que se ha producido el agotamiento del citado importe, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, no admitiéndose solicitud alguna que se presente a partir de tal publicación para la ayuda objeto de agotamiento.

4.– Dagoeneko aurkeztuta dauden eta izapidetzen ari diren eskabideak, 1. zenbakian zehaztutako eman beharreko maileguen bolumena agortu delako artatu ezin direnak, arrazoi horrengatik ukatuko dira, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpenaren bidez.

4.– Las solicitudes que estuvieran ya presentadas y en tramitación, y que no pudieran ser atendidas por agotamiento del volumen de préstamos a conceder especificado en el apartado 1 serán denegadas por tal motivo, mediante Resolución del Director de Calidad e industrias Alimentarias.

Bosgarrena.– Baldintzak.

Quinto.– Requisitos.

Onuradun izan ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

Para poder tener la condición de persona beneficiaria, se deben cumplir los requisitos siguientes:

1.– Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako baldintza orokorrak:

1.– Los contenidos con carácter general, en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones:

A) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

A) Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

B) Eskabidean jakinaraztea ea sartuta dauden ala ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edota haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean, eta hala bada, prozedurak zein den edo diren adieraztea.

B) Comunicar en la solicitud si se encuentra incursa o no, en algún procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, y en caso de que así fuera señalar cuál o cuáles son dichos procedimientos.

C) Egunean egotea dirulaguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozeduretako kopuruak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, laguntzen edo dirulaguntzen esparruan. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

C) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro de subvenciones o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

D) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor- edo administrazio-arloko epai irmorik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

D) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente, o condenada mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

E) Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana, prozeduraren batean kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea, edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

E) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeta a intervención judicial o no haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

F) Enpresa krisialdian ez egotea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).

F) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

G) Dirulaguntzak lortzeko aukera galduta ez izatea epai irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin duelako: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

G) No haber sido sancionada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

H) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

H) No haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

I) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan edo arlo hau arautzen duen araudi autonomikoan ezarritako baldintzetan.

I) No estar incursa la persona física, las administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula esta metería.

J) Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.

J) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

2.– Baldintza espezifikoak:

2.– Con carácter específico:

A) ETE izatea, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioaren arabera.

A) Tener la consideración de PYME, según la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

B) Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko jarduera-zentro bat edukitzea, eta Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroan alta emanda egotea.

B) Tener un centro de actividad ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi, dado de alta en el registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

C) Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko enpresei dagokienez, mahatsa eskatzailearen mahastizaintzako ustiategian ekoitzia izatea, edo Arabako mahastizaintzako ustiategiei eskuratzea, baldin eta Errioxa JDK Kontseilu Arautzailearen edo Arabako Txakolina JDren babespean badago; Bizkaikoei eskuratzea, Bizkaiko Txakolina JDk babestutako mahatsari dagokionez, edo Gipuzkoakoei, Getariako Txakolina JDk babestutako mahatsari dagokionez.

C) En el supuesto de empresas del sector vitivinícola, que la uva sea producida en la explotación vitícola del solicitante, o bien que la adquiera a explotaciones vinícolas de Álava, en el caso de que esté amparada por el Consejo Regulador DOC Rioja o la DO ArabakoTxakolina, de Bizkaia en el caso de uva amparada por la DO Bizkaiko Txakolina; o de Gipuzkoa, en el caso de uva amparada por la DO Getariako Txakolina.

D) Sagardogintzaren kasuan, sagarra eskatzailearen nekazaritzako ustiategian ekoitzia izatea, edo Euskal Sagardoa JDren babesean dauden nekazaritzako ustiategiei eskuratzea.

D) En el supuesto de empresas del sector de la sidra, que la manzana sea producida en la explotación agrícola del solicitante, o bien que la adquiera a explotaciones agrarias que permitan su amparo por la DO Euskal Sagardoa – Sidra Natural del País Vasco.

E) Artisau-eran egindako garagardo-ekoizleen kasuan, ekoizpena EAEn kokatuta egotea eta Euskal garagardoa - Basque Beer elkartearen Basque Beer bereizgarria edukitzea.

E) En el caso de productores de cerveza de elaboración artesanal, que la producción se sitúe en Euskadi y que posea el distintivo Basque Beer de la Asociación Euskal Garagardoa – Basque Beer.

F) Eskatzaileek jakinarazi behar dute diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez.

F) Comunicar si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados.

G) Berreskuratze-agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

G) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Seigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea eta era.

Sexto.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea agindu honen indarraldia hasten den egunean hasiko da, eta agindu honen laugarren ebazpen-zatian adierazitako zenbateko osoa erabat agortutakoan bukatuko da, edota 2020ko abenduaren 4an.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el día en que surta efectos la presente Orden y finalizará con el agotamiento del importe total de préstamos recogido en resuelvo cuarto de la presente Orden, o el día 4 de diciembre de 2020.

2.– Irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 8. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 14. artikuluan xedatutakoa betez, bide elektronikoak erabiliko dira eskabideak zein agiriak aurkezteko eta prozeduren izapideak egiteko. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora joko da horretarako (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1106801).

2.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 179/2014, de 23 de septiembre, y del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de solicitudes, la aportación de documentos y los sucesivos trámites del procedimiento se llevarán a cabo por medio electrónicos, accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/1106801

3.– Inprimaki-eredu normalizatua erabiliko da eskabideak aurkezteko, helbide honetan eskuragarri dagoena: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1106801

3.– Las solicitudes se presentarán mediante instancia según el modelo normalizado que está disponible en la dirección web https://www.euskadi.eus/servicios/1106801

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egingo dira (https://www.euskadi.eus/mikarpeta).

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico se realizan a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak modu presentzialean eta elektronikoan nola izapidetu jakiteko xehetasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1106801

5.– Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la siguiente sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1106801

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak. Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

6.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de la dirección https://www.euskadi.eus/representantes

7.– Laguntzen eskabide-inprimakia eskura izango da web-orri honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1106801

7.– El modelo de solicitud de las ayudas, que estará disponible en la página web https://www.euskadi.eus/servicios/1106801

8.– Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

8.– Se presentará la documentación siguiente:

a) Pertsona juridikoen kasuan, erakundearen eraketa-eskriturak eta estatutuak. Erregistratuta egon beharko dira.

a) Para las personas jurídicas, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad, que deberán estar registrados.

b) Eskatzailearen ordezkaritza-ahalmenaren kopia.

b) Copia del poder de representación de la persona solicitante.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela frogatzen duen ziurtagiria.

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

d) Aurreikusitako galdu-irabazien kontua, eskabidea aurkezten duen ekitaldiaren ondorengo hiru jarduera-urteei dagokienez. Gainerako kasuetarako, jarduerari atxikitako aktibo eta pasiboen inbentarioa aurkeztuko da, baita azken bi ekitaldietan lortutako emaitzen deskribapen-memoria ere.

d) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsionales para los tres años siguientes de actividad respecto del ejercicio en el que presente la solicitud. En el resto de los casos, se aportará un inventario de los activos y pasivos afectos a la actividad y una memoria descriptiva de los resultados obtenidos en los dos últimos ejercicios.

e) Banako enpresaburuei eta profesional autonomoei dagokienez, eskatzailearen ondasun-aitorpena, 2019ko PFEZaren aitorpena, halakorik badu, eta 2018koa, bai eta 2019. urteko diru-sarrera eta gastuen exekuzioa ere.

e) En el caso de personas empresarias individuales y profesionales autónomos, declaración de bienes del solicitante, declaración del IRPF de 2019, en caso de disponer ya de ella, y la de 2018, así como la ejecución de ingresos-gastos del año 2019.

f) Dagozkien arauek hala eskatzen dutenean, azken bi ekitaldietako urteko kontuak. Aplikatu beharreko araudiak horrela eskatzen duenean, auditatuta egon beharko dira.

f) Cuando las normas correspondientes lo exijan, Cuentas Anuales de los dos últimos ejercicios que, en su caso y cuando la normativa aplicable lo exija, deberán estar auditadas.

g) Aurreikusitako 2020. urteko ekitaldiko balantze eta emaitzen kontu eguneratua, edo, horrelakorik ezean, 2020. urteko ekitaldiko diru-sarrera eta gastu metatuak.

g) Balance y cuenta de resultados previsional actualizada del ejercicio 2020 o en su defecto, ingresos y gastos acumulados del ejercicio 2020.

h) Enpresak aurreikusitako gastuetarako finantza-premien azalpen-memoria (I. eranskinean azaldutako inprimakiaren arabera).

h) Memoria descriptiva de las necesidades de financiación para los gastos previstos por la empresa (Según formulario que se describe en el Anexo I)

i) Mahatsa edo sagarra eskuratuz gero, salerosketa-kontratuaren kopia, honako hauetan jasotako baldintzak beteta: Nekazaritzako Elikagaien Eredu Kontratuak arautzen dituen Legea (urtarrilaren 7ko 2/2000 Legea) eta haren erregelamendua onesten duen maiatzaren 12ko 686/2000 Errege Dekretua.

i) En el caso de adquisición de uva o manzana, copia del contrato de compraventa que cumpla los requisitos de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios y del Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento.

j) Erantzukizunpeko adierazpena, bosgarren ebazpen-zatian xedatutako baldintzak betetzeari buruzkoa, eta behar diren agiriak edukitzea eta administrazioaren eskura jartzea hala eskatuz gero.

j) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en el resuelvo quinto, y que dispone de la documentación que sea necesaria y que la pondrá a disposición de la Administración cuando así se lo requiera.

k) Eta eskatzaileak, eskabidea baliozta dadin, aurkeztu nahi duen agiri osagarri oro.

k) Y cualquier otra documentación complementaria que la persona solicitante desee aportar al efecto de valorar la solicitud.

9.– Laguntzak kudeatzen dituen organoak automatikoki egiaztatuko ditu NANa, IFK, EJZren epigrafea, eta eskatzaileak dagozkion zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketa-betebeharrak egunean dituen. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.– El órgano gestor de las ayudas verificará automáticamente el DNI, el CIF, el epígrafe del IAE, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las obligaciones de pago con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10.– Eskabidea, eskatzen den dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskaera aurkeztu ondorengo jardueretan ere, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat.

10.– La solicitud, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11.– Eskabideak betekizun guztiak betetzen ez baditu, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak interesdunari jakinaraziko dio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo behar diren agiriak eransteko. Halaber, adieraziko dio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industrietako zuzendariak ebazpena eman ondoren, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

11.– Si la solicitud no reúne todos los requisitos, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea bertaratuta aurkeztuz gero, bide telematikoz egindako eskabideak baino ez duela balio jakinaraziko zaio eskatzaileari, eta horrela egiteko eskatuko zaio.

En caso de que se presente la solicitud presencialmente, se comunicará al solicitante que únicamente es válida la solicitud por vía telemática y se le requerirá a que así lo haga.

12.– Eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluan ezarritakoarekin bat.

12.– Cuando la documentación requerida haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración, y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados, conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskatzaileak adierazi beharko du zein administraziotan eta zein unetan aurkeztu diren.

La persona solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados y el momento en que se hayan presentados.

13.– Enpresa txiki eta ertainek (ETE) izaera hori egiaztatu beharko dute, agiri hauek aurkeztuta:

13.– Las Pymes deberán acreditar su condición, mediante la presentación de la siguiente documentación:

A) Pertsona fisikoentzat: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kopia, ekonomia-jardueren eranskinarekin batera, 2019ko ekitaldiarena.

A) Para las personas físicas: copia del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas junto con el Anexo de Actividades Económicas, del ejercicio 2019.

B) Pertsona juridikoentzat: Eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zergaren kopia.

B) Para las personas jurídicas: copia del Impuesto de Sociedades del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

Agiriekin batera, dokumentazioak erakusten duen egoera aldatu ez dela dioen adierazpena.

Junto con la documentación, una declaración de que la situación que refleja la documentación no ha variado.

14.– Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, laguntza-eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

14.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud de ayuda presentada.

Zazpigarrena.– Gastu finantzagarriak.

Séptimo.– Gastos financiables.

1.– Elkargi SGRren abala duten maileguak artisau-eran egindako ardo, sagardo eta garagardoaren produktuak eraldatu eta merkaturatzeko zirkulatzaile-premiak estaltzeko emango dira.

1.– Los préstamos con aval de Elkargi, S.G.R. se concederán para cubrir las necesidades de circulante para la transformación y comercialización de los productos de vino, sidra y cerveza de elaboración artesanal.

2.– Emandako maileguen zenbatekoak onuradunaren kapital zirkulatzailearen premiak estaltzeko erabili beharko dira, premia hori edozein dela ere, eta ezin izango da erabili lehen mailako ekoizleei eskuratutako produktuen prezioa edo bolumena aldatzeko.

2.– El importe de los préstamos concedidos deberá utilizarse para cubrir las necesidades de capital circulante del beneficiario, cualquiera que sea esta necesidad, sin que pueda utilizarse para alterar el precio o el volumen de productos adquiridos a productores primarios.

3.– Enpresa eskatzaile bakoitzaren zirkulatzailearen gehieneko premiak kuantifikatzeko, horrelakoek 2020. urteko ekitaldian izandako jarduera-maila erabiliko da adierazle gisa. Lortu ahal duten maileguaren gehieneko zenbatekoa kalkulatuko da modulu bat (eurotan) eskatzaileak prozesatzea aurreikusten duen lehengai-bolumenaz biderkatuz, honako zenbateko hauen arabera:

3.– Con objeto de cuantificar las necesidades máximas de circulante para cada una de las empresas solicitantes, se utilizará como indicador el nivel de actividad de las mismas durante el ejercicio 2020. El importe máximo del préstamo al que puede optar se calculará como el resultado de multiplicar un módulo en euros por el volumen de materia prima que el solicitante tiene previsto procesar, según los siguientes importes:

1) Errioxa JDKren babeseko mahatsa: 2,2 euro kiloko.

1) Uva amparada en la DOC Rioja: 2,2 euros por kilo.

2) Arabako Txakolina JD, Bizkaiko Txakolina JD eta Getariako Txakolina JDren babeseko mahatsa: 3,5 euro kiloko.

2) Uva amparada en las DO Arabako Txakolina, DO Bizkaiko Txakolina y Getariako Txakolina: 3,5 euros por kilo.

3) Euskal Sagardoa JDren babeseko sagarra: 3,5 euro kiloko.

3) Manzana amparada la DO Euskal Sagardoa: 3,5 euros por kilo.

4) Euskal Autonomia Erkidegoko malta-garagarra erabiliz ekoitzitako garagardoa: 5 euro litroko.

4) Cerveza producida con cebada maltera procedente de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 5 euros por litro.

Nolanahi ere, maileguaren zenbateko nominala ez da inoiz 1.500.000 eurotik gorakoa izango.

No obstante, el importe nominal del préstamo en ningún caso podrá superar 1.500.000 euros.

Zortzigarrena.– Finantzaketa-eragiketen zenbatekoa eta ezaugarriak.

Octavo.– Cuantía y características de las operaciones de financiación.

1.– Agindu honetan aurreikusitako finantza-bermeak emateko, zirkulatzailea finantzatzeko maileguak baimendu behar dira. FEIk formalizatuko ditu horiek, Elkargi SGRren abalarekin, agindu honen I. eranskin gisa argitaratutako lankidetza-hitzarmenaren babesean.

1.– Para la concesión de las garantías financieras previstas en la presente Orden es necesario que se autoricen préstamos para la financiación de circulante que se formalizarán por el IVF, con aval de Elkargi, S.G.R., al amparo del Convenio de Colaboración que se publica como Anexo I de la presente Orden.

2.– Maileguek honako ezaugarri hauek izango dituzte:

2.– Los préstamos tendrán las siguientes características:

● Tresna: mailegu amortizagarria.

● Instrumento: préstamo amortizable.

● Finantzatu beharreko zenbatekoa: Zirkulatzaile-premiak estaltzeko finantzaketa-eragiketen zenbatekoa kalkulatuko da modulu bat (eurotan) eskatzaileak 2020ko sasoian prozesatzea aurreikusten duen edo prozesatu duen lehengai-bolumenaz biderkatuz, Nekafin deialdiaren aginduan zehaztutako zenbatekoen arabera. Mailegu bakoitzeko, gehieneko zenbatekoa 1.500.000 euro izango da.

● Importe que financiar: la cuantía de las operaciones de financiación para cubrir las necesidades de circulante se calculará como el resultado de multiplicar un módulo en euros por el volumen de materia prima que el solicitante tiene previsto procesar o ha procesado en la campaña 2020, según los importes cuantificados en la Orden de convocatoria Nekafin. El importe máximo por préstamo será de 1.500.000 euros.

● Interes-tasaren modalitatea: Interes-tasa aldakorra, urtebeterako Euriborra gehi % 0,5eko diferentzialeko kostuarekin.

● Modalidad de tipo de interés: tipo de interés variable, con un coste de Euribor a un año más un diferencial del 0,5%.

Interesa urtero berrikusiko da. Interesak egunero sortuko dira, maileguaren printzipal biziaren gainean, eta hiruhilekoz hiruhileko likidatuko dira.

La revisión del interés se efectuará con periodicidad anual. Los intereses se devengarán diariamente sobre el principal vivo del préstamo y se liquidarán por trimestres.

Ondorio horietarako, Euribor gisa ulertu behar da Reuter-en EURIBOR= pantailaren bidez (oinarria: Act/360) edo, aurrekoa desagertuz gero, informazio bera eman dezakeen beste pantaila baten bidez lortutako bankuen arteko interes-tasa. Tasa hori hamabi hilabeterako gordailuetarako da, eta eragiketa formalizatu den egunaren aurreko bigarren egun baliodunean kalkulatzen da. Ez da biribiltzerik onartuko. Finkapenaren datan Euriborra % 0tik beherakoa izanez gero, interes-tasa kalkulatzeko, % 0 dela pentsatuko da.

A estos efectos, se entenderá por Euribor, el tipo de interés interbancario obtenido a través de la pantalla Euribor=, de Reuter, base (Act/360), u otra pantalla que suministre la misma información en el caso de que desaparezca la anterior, para depósitos a doce meses, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha de formalización de la operación. No se admitirá redondeo alguno. En caso de que el Euribor en la fecha de fijación fuera inferior a 0%, se entenderá a los efectos del cálculo del tipo de interés que este es igual a 0%.

● Epea: 7 urtera arte.

● Plazo: hasta 7 años.

● Gabealdia: 3 urtera arte.

● Carencia: hasta 3 años.

● Amortizazio-sistema: Hiruhileko epemugak.

● Sistema de amortización: vencimientos trimestrales.

● Komisioak eta gastuak. FEIk ez du komisiorik aplikatuko maileguaren nominalaren gainean, ez irekitzeagatik eta ez aldez aurretik amortizatzeagatik. Mailegu-hartzailearentzako gastu gehigarri bakarra fede-emaile publikoen edota jabetza-erregistroaren (hala egokituz gero) esku hartzetik datorrena izango da. Elkargi SGRren abalari dagozkion komisioak eta gastuak bederatzigarren xedapenean ageri direnak dira.

● Comisiones y gastos. El IVF no aplicará comisiones sobre el nominal del préstamo, ni de apertura ni amortización anticipada. El único gasto adicional para el prestatario será el derivado de la posible intervención de fedatarios públicos o del registro de la propiedad, en su caso. Las comisiones y gastos correspondientes al aval de Elkargi, S.G.R. son las que figuran la estipulación novena.

● Bermeak. % 100 saldo biziaren gainean, Elkargi SGRk emanda.

● Garantías:100% sobre el saldo vivo, otorgadas por Elkargi, S.G.R.

3.– Mailegua ezin izango da erabili pasiboak berregituratzeko (finantza- edo zerga-betebeharren epemugen ondorioz sortutakoak barne), ezta mailegu edo kreditu biziak amortizatzeko ere, eta eskatzailearen finantzaketa-aukeren gehikuntza garbia ekarri behar du.

3.– El préstamo no podrá destinarse a reestructurar pasivos, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, ni a la amortización de préstamos o créditos vivos, debiendo representar un incremento neto de las disponibilidades de financiación del solicitante.

Bederatzigarrena.– Abal-eragiketen ezaugarriak.

Noveno.– Características de las operaciones de aval.

1.– Onuradunek FEIren aurrean, agindu honetan araututako finantzaketa-eragiketen ondorioz, hartutako diruzko arriskuak, zuzenean edo zeharka, bermatuko dituzte Elkargi SGRk erakunde kolaboratzaile gisa emandako finantza-abalek.

1.– Los avales financieros otorgados por Elkargi, S.G.R. como Entidad Colaboradora, garantizarán, directa o indirectamente, riesgos dinerarios de las personas beneficiarias ante el IVF derivados de operaciones de financiación reguladas en la presente Orden.

2.– Hauexek izango dira abalen kostua eta baldintzak:

2.– El coste y condiciones de los avales serán los siguientes:

a) Formalizazio-komisioa eta azterketa-komisioa: abal formalizatuaren % 0,5 eta behin bakarrik, eragiketa formalizatzeko unean.

a) Comisión de formalización y comisión de estudio: 0,5% del aval formalizado y por una sola vez, en el momento de formalización de la operación.

b) Abal-komisioa: % 0,5 urtean. 200.000,00 euro gutxiagoko maileguetan, abal-eragiketaren iraunaldi osoari dagokion abal-komisio metatua likidatuko du Elkargi SGRk formalizatzen den unean, eta abala jaso duenak ordainduko du, behin eta aldez aurretik. Komisioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da abala jaso duen maileguaren indarraldiko urte bakoitzaren hasieran amortizatzeko dagoen kapitala, maileguaren amortizazio-koadroari begiratuta.

b) Comisión de aval: 0,5% anual. Para aquellos préstamos de importe inferior a 200.000 euros, se liquidará por Elkargi, S.G.R. en el momento de la formalización y será satisfecha por la avalada, de una sola vez y por anticipado, la comisión de aval acumulada correspondiente a toda la vida estimada de la operación de aval. Dicha comisión será calculada con relación al capital pendiente de amortización al inicio de cada período anual de vigencia del préstamo avalado, atendiendo al cuadro de amortización del mismo.

c) Elkar bermatzeko sozietate kolaboratzailearen partaidetza sozialak harpidetzea eta ordaintzea: abala jasotako eragiketaren zenbatekoaren % 4. Eragiketa guztiz ezereztean itzuli ahal izango dira.

c) Suscripción y desembolso de participaciones sociales de la sociedad de garantía recíproca colaboradora por valor del 4% del importe de la operación avalada, que serán reembolsables en el momento de la cancelación total de la misma.

d) Elkargi SGRk ez du komisiorik edo gastu osagarririk aplikatuko.

d) No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional por parte de Elkargi, S.G.R.

Hamargarrena.– Maileguak baimentzeko prozedura.

Décimo.– Procedimiento de autorización de los préstamos.

Maileguak baimentzeko, ondoz ondoko konkurrentziaren prozedura erabiliko da; beraz, maileguak esleitzeko, eskabideak aurkezteko unearen hurrenkerari erreparatuko zaio, eta, laugarren ebazpen-zatian ezarritako funts guztiak amaitzen diren arte esleituko zaizkie agindu honetan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei.

Para la autorización de los préstamos, el procedimiento a utilizar será el de concurrencia sucesiva, que supone la adjudicación, de forma ordenada en función del momento en el que el expediente este completo, a todos los solicitantes que cumplan con lo dispuesto en la presente Orden hasta el agotamiento de los fondos previstos en el resuelvo cuarto.

Hamaikagarrena.– Finantzaketa-eragiketen kudeaketa.

Decimoprimero.– Gestión de las operaciones de financiación.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza izango da agindu honek deitzen dituen laguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayudas convocadas en la presente Orden, será la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias.

Finantzen Euskal Institutua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta helburutzat du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-politikako eta kreditu publikoko tresnatzat jardutea. Finantzen Euskal Institutuak egingo ditu koordinazio- eta artekaritza-lanak, hala lankidetza-hitzarmenean nola agindu honetan ezarritakoa aplikatu eta garatzeko ardura duen erakundetzat.

El Instituto Vasco de Finanzas, Ente Público de Derecho Privado, cuya finalidad es actuar como instrumento de la política financiera y de crédito público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, realizará las tareas de coordinación e intermediación como Entidad encargada para la aplicación y desarrollo de lo establecido tanto en el Convenio de Colaboración como en la presente Orden.

2.– Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak ebaluatuko ditu aurkeztutako finantzaketa-eskabideak. Honako hauek osatuko dute batzorde hori: Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpenez izendatutako pertsona bat (zuzendaritzako langileen artean hautatuta), FEIren ordezkari bat eta Elkargi SGRren ordezkari bat. Balorazio eta Jarraipenerako Batzordearen aldeko erabakia izan beharko dute formalizatu beharreko eragiketa guztiek.

2.– La evaluación de las solicitudes de financiación presentadas será realizada, por el Comité de Valoración y Seguimiento que estará constituido por una persona designada por resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias de entre el personal de su dirección, una persona en representación del IVF y una persona en representación de Elkargi, S.G.R. Todas las operaciones a formalizar deberán contar con el acuerdo favorable del Comité de Valoración y Seguimiento.

3.– Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak eskabideak aztertu aurretik, honako eragiketa hauek egingo dira:

3.– Con carácter previo al estudio de las solicitudes por parte del Comité de Valoración y Seguimiento, se realizarán las siguientes operaciones:

● Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak aurkeztutako eskabideak aztertuko ditu eta agindu honetan xedatutakoa betetzen duten egiaztatuko du; halaber, horren berri berariaz jasoko du dagokion txostenaren bidez, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak sinatuta. Txostena egiteko, hilabeteko epea izango du gehienez, espedientea osatzen den egunetik aurrera zenbatuta.

● La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias analizará las solicitudes presentadas y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, dejando constancia expresa del mismo mediante el correspondiente informe firmado por el Director de Calidad e Industrias Alimentarias. El plazo máximo para la elaboración del informe será de un mes a contar desde el día en que el expediente esté completo.

● Txostena finantzaketa-eskabidea izapidetzearen aldekoa bada, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeari bidaliko dio, eskabide eta espedienteetako dokumentazioarekin, hark aztertu eta ebaluatu dezan.

● En el supuesto en que el informe sea favorable a la tramitación de la solicitud de financiación, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias lo remitirá al Comité de Valoración y Seguimiento, junto con la solicitud y la documentación de los expedientes, para su estudio y evaluación.

● Elkargi SGR arduratuko da aurkeztu diren eskabideen azterketa eta ebaluazio finantzarioa egiteaz, eta autonomia izango du jasotzen dituen eskabideak onartzeko modukoak diren ala ez zehazteko, bai eta behar diren kontrabermeak eskatzeko ere. Elkargi SGRk bere abal-jardunean baliatu ohi dituen analisi- eta erabaki-irizpideak aplikatuko ditu ondorio horietarako. Eskabidea aztertzen amaituta, txostena egingo du Elkargi SGRk, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari eta FEIri bidaliko die.

● Elkargi, S.G.R. efectuará el análisis y la evaluación financiera de las solicitudes presentadas, gozando de autonomía para considerar o no susceptibles de aprobación las solicitudes que reciba, así como para exigir las contragarantías que considere necesarias, aplicando a estos efectos los criterios de análisis y decisión utilizados habitualmente en su actividad avalista. Concluido el análisis de la solicitud Elkargi, S.G.R. realizará un informe que será remitido a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias y al IVF.

4.– Hiru aldeek bi txostenak egin eta ebaluatu ondoren, Balorazio eta Jarraipenerako Batzordea bilduko da, espedientea aztertzeko. Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak eragiketa baloratu beharko du. Batzordearen proposamena loteslea izango da.

4.– Una vez que ambos informes estén elaborados y evaluados por las tres partes, se reunirá el Comité de Seguimiento y Valoración, para analizar el expediente. El Comité de Valoración y Seguimiento deberá valorar la operación. La propuesta del Comité tendrá carácter vinculante.

5.– Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak eragiketaren aldeko ahobatezko proposamena egiten badu, proposamena helaraziko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, eskabidea emateko ebazpena eman dezan.

5.– Si el Comité de Valoración y Seguimiento emitiera una propuesta favorable unánime a la operación, elevará propuesta a la Director de Calidad e Industrias Alimentarias para que este dicte resolución de concesión de su solicitud.

Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak eragiketari buruzko ahobatezko erabakirik hartu ezean, proposamena helaraziko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, eskabidea ukatzeko ebazpena eman dezan.

Si el Comité de Valoración y Seguimiento no alcanzara un acuerdo unánime a la operación, elevará propuesta a la Director de Calidad e Industrias Alimentarias para que este dicte resolución de denegación de su solicitud.

6.– Ebazpen-zati honetan xedatu jarduketak kudeatzeko gehieneko epea bi hilekoa izango da, espedientea osatzen den egunetik hasita.

6.– El plazo máximo para la gestión de las actuaciones previstas en este resuelvo será de dos meses a contar desde el día en que el expediente este completo.

7.– Programako mailegu baten indarraldian, mailegu-hartzaileak berritzeak, birfinantzaketak edo hasierako edo aurreko baldintzen beste edozein berrikuspen eskatzen baditu, eta Batzordeak beharrezko baderitze finantzaturiko proiektuen bideragarritasuna ziurtatzeko edo programari dagozkion eragiketen betebeharrak guztiz betetzeko, ebazpen-zati honen 3-6 zenbakietan aurreikusitako prozedurari, mutatis mutandis, jarraituko zaio.

7.– Si durante la vigencia de un préstamo del Programa, el prestatario solicitara novaciones, refinanciaciones y/o cualquier otro tipo de revisión de las condiciones iniciales o anteriores que pudiera ser entendida como necesaria por el Comité con objeto de asegurar de la viabilidad de los proyectos financiados o la atención completa de las obligaciones de las operaciones correspondientes al Programa, se seguirá el procedimiento previsto en los apartados 3 a 6 de este Resuelvo, mutatis mutandis.

Hamabigarrena.– Ebazpena.

Decimosegundo.– Resolución.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari dagokio maileguak baimentzeko ebazpenak ematea.

1.– Le corresponde al Director de Calidad e Industrias Alimentarias dictar las resoluciones de autorización de los préstamos.

A) Laguntza emateko ebazpenek honako termino hauek zehaztuko dituzte:

A) Cada resolución de concesión de la ayuda especificará los siguientes términos:

● Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NANa.

● Nombre o denominación social de la persona beneficiaria, NIF o DNI.

● Emandako bermea eta haren dirulaguntzako baliokide gordina, eragiketa bakoitzari aplikatzekoa.

● La garantía otorgada calculada en Equivalente de Subvención Bruto (ESB), a aplicar a la citada operación.

● Maileguaren zenbatekoa, interes-tasa, epea eta gabealdia zehaztuta.

● El importe del préstamo, especificando el tipo de interés, plazo y carencia.

● Laguntzaren egokitzapena Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoari.

● Ajuste de la ayuda a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

B) Laguntza ukatzeko ebazpenetan, alderdi hauek zehaztu beharko dira:

B) Cada resolución de denegación de la ayuda deberá especificar, los siguientes extremos:

●Eskatzailearen izena edo sozietatearen izena, IFZ edo nortasun-agiria.

● Nombre o denominación social del solicitante, NIF o DNI.

● Laguntza ukatzeko arrazoiak.

● Los motivos que fundamentan la denegación.

2.– Eskabidea agiri guztiekin aurkeztu eta gehienez bi hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

2.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de dos meses desde el día en el que se presente la solicitud con la documentación completa.

Halaber, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpen hori epe berean jakinaraziko die FEIri eta Elkargi SGRri

Así mismo, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias comunicará al IVF y a Elkargi, S.G.R. la precitada resolución en ese mismo plazo.

3.– Baiesteko edo ezesteko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari hilabeteko epearen barruan, ebazpena jasotzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

3.– Contra la Resolución de estimación o desestimación podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución.

4.– Interesdunei ebazpena banan-banan jakinarazteaz gainera, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da agindu honen itzalpean onuradun izango diren pertsonen zerrenda, maileguaren zenbatekoa zehaztuta duela, hura jendaurrean jartze aldera.

4.– Sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución a las personas interesadas, por Resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de los beneficiarios de las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden, con indicación de las cuantías del préstamo, a los efectos de publicidad.

Hamahirugarrena.– Mailegu-eragiketa formalizatzea.

Decimotercero.– Formalización de la operación de préstamo.

1.– Behin finantza-bermea emateko ebazpena onuradunari jakinarazitakoan, pertsona eskatzaileak dagokion mailegua formalizatuko du FEIrekin eta Elkargi SGRrekin, gehienez 15 eguneko epean. Onetsitako mailegu guztiak formalizatuta egon beharko dira 2020ko abenduaren 31n.

1.– Una vez notificada la resolución sobre la concesión de la garantía financiera, la persona solicitante procederá a la formalización del correspondiente préstamo con el IVF y Elkargi, S.G.R. en el plazo máximo de 15 días. Todos los préstamos aprobados deberán estar formalizados el día 31 de diciembre de 2020.

2.– Finantza-bermearen laguntza emateko ebazpenean ageri den titularraren izenean formalizatu beharko da maileguaren poliza, eta Nekafin finantza-tresna arautzen duen agindu honen esparruan ematen dela zehaztu.

2.– La póliza del préstamo deberá formalizarse a nombre del titular que figure en la Resolución de concesión de la ayuda de la garantía financiera y especificar que se concede en el marco de esta Orden, reguladora del instrumento financiero Nekafin.

3.– Finantzen Euskal Institutuak Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeari eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraziko die maileguen kudeaketari dagokionez bidezkoa den guztia, daturik garrantzitsuenak helaraziz.

3.– El Instituto Vasco de Finanzas informará al Comité de Valoración y Seguimiento y a la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias sobre cuántos extremos relacionados con la gestión de los préstamos sean procedentes, mediante la remisión de los datos más relevantes.

Hamalaugarrena.– Onuradunen betebeharrak.

Decimocuarto.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honetan araututako finantza-laguntzen onuradunek, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan jasotako betebeharrak bete behar dituzte, eta bereziki honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas financieras reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones establecidas en el artículo 50.2 la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y en particular:

1.– Elkargi SGRrekin abala duen maileguaren poliza formalizatzea, agindu honen I. eranskinean aurreikusitako lankidetza-hitzarmenean ezarritako baldintzak betez.

1.– Formalizar la póliza de préstamo con aval de Elkargi, S.G.R. en las condiciones establecidas en el Convenio de Colaboración previsto en el Anexo I de la presente Orden.

2.– Dirulaguntza zertarako eman den, xede horrexetarako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuk eskatzen badizkiote administrazioren bati edo erakunde publiko edo pribaturen bati diruz laguntzen den ekintza bera finantzatzeko, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinarazi behar diote, eta, hala badagokio, eman egin dizkietela ere jakinarazi behar diote, idatziz, beste dirulaguntza edo laguntza horiek eman dizkietela jakin eta hamabost egun balioduneko epean.

3.– Comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia.

4.– Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia eman beharko zaie.

4.– Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

5.– Dirulaguntza emateko kontuan hartzen den egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri eman behar diote Elikagaien Kalitate eta Industrietako Zuzendaritzari, idatziz.

5.– Comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se hubiese tenido en cuenta para la concesión del préstamo.

6.– Mailegua kalkulatzeko oinarritzat balio izan duten gastuak egiaztatzen dituzten froga-balio nahikoko agiriak atxikitzea, agindu honen zazpigarren ebazpen-zatiaren arabera.

6.– Mantener los documentos de valor probatorio suficiente que acrediten los gastos realizados que han servido de base para el cálculo del préstamo, según el resuelvo séptimo de esta orden.

Hamabosgarrena.– Bateragarritasunak.

Decimoquinto.– Compatibilidades.

1.– Eragiketek, hala dagokionean, hau bete beharko dute: de minimis estatu-laguntzen araudiak ezarritakoa, Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (EB) jasota baitago (DOUE, L 352/1, 2013/12/24). Erregelamendu horren gaia da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzea.

1.– Las operaciones cumplirán, cuando así proceda, lo establecido, en la normativa reguladora de las ayudas de estado de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L 352/1, 24-12-2013).

2.– Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo entitate publiko zein pribatuk emandako laguntzekin, betiere laguntza guztien zenbatekoa ez bada handiagoa kategorien araberako salbuespenen erregelamenduan edo Batzordeak hartutako erabakiren batean inguruabar zehatzetarako ezarritako zenbatekoa baino. Ildo horretan, laguntzak COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko asmoz enpresei eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalaren arabera konfiguratzen dira. Esparru hori 2020ko apirilaren 02an baimendu zen, 2154 (2020) final Erabakiaren bidez.

2.– Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Departamento, Organismo o Entidad Pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas en cada caso en el Reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión Europea. En este sentido, las ayudas se configuran de conformidad con el Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a empresas y personas empresarias autónomas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19, autorizado mediante Decisión (2020) 2154 final, el 02-04-2020.

Hamaseigarrena.– Ez-betetzeak.

Decimosexto.– Incumplimientos.

1.– Laguntzaren onuradunak ez badu betetzen agindu honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritako betekizunen bat, edo laguntza publikoak itzultzera behartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badago, ez-betetzeari buruzko espedientea egin ondoren (espediente horretan interesdunari entzungo zaio), Elikagaien Kalitate eta Industrietako zuzendariak FEIri jakinaraziko dio hori, emandako finantzaketa ezeztatu dezaten. Hori dela eta, pertsona edo enpresa onuradunak uko egin beharko dio eragiketari, aurretiaz amortizatuta, eta, hala badagokio, jaso dituen laguntzak eta horiei legez dagozkien berandutze-interesak itzuli beharko dizkio EAEko Diruzaintza Nagusiari. Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

1.– Si la persona beneficiaria de la ayuda incumpliera cualesquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, o incurriera en cualquiera de las causas previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, comunicará dicha circunstancia al IVF, para que procedan a la anulación de la financiación concedida, lo que exigirá que la persona o empresa beneficiaria renuncie a la operación mediante su amortización y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses legales de demora en materia de subvenciones. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Bermerako eskubidea galdutzat emateko prozedurari edo itzulketa-prozedurari hasiera emateko arrazoia administrazioko arau-haustea izan litekeen egitateren bat bada, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari jakinaraziko zaio, zehapen-prozedurari hasiera eman diezaion.

2.– Si el procedimiento de pérdida del derecho a la garantía se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del Director de Calidad e Industrias Alimentarias para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

3.– Egiaztatzen bada Elkargi SGRk bereganatutako betebeharren bat ez duela bete, harekin sinatutako hitzarmena azkendu egingo litzateke, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak beste lege- eta administrazio-jarduera batzuk abiaraztea baztertu gabe.

3.– En el supuesto de comprobarse la existencia de algún incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte Elkargi, S.G.R., se producirá la extinción del Convenio suscrito con la misma, sin perjuicio de otras actuaciones legales administrativas que pueda realizar la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hemezortzigarrena.– Dirulaguntzak emateko baldintzak aldatzea.

Decimoctavo.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzen aldaketa oro, edo harekin batera beste edozein erakunde publikok nahiz pribatuk emandako dirulaguntzak edo laguntzak jasotzea, edo FEIrekin eta Elkargi SGRrekin maileguen ezerezte aurreratu oso edo partziala egitea, ezarritako epean, idatziz jakinarazi eta justifikatu beharko zaio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari. Horren ondorioz, laguntza emateko ebazpena aldatu ahalko da, baldin agindu honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira eta laguntza ematean onartutako helburuari eusten bazaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, o la cancelación anticipada, total o parcial, de los préstamos con el IVF y Elkargi, S.G.R., en el plazo establecido, deberá ser notificada y justificada por escrito a la Dirección de Calidad e industrias Alimentarias, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Hemeretzigarrena.– Atzera egitea eta uko egitea.

Decimonoveno.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntzen eskatzaileak atzera egin ahal izango du, betiere laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskaera bat helarazi beharko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

1.– La persona solicitante de las ayudas podrá desistir de su solicitud con anterioridad a la notificación de la Resolución de concesión o denegación de la ayuda solicitada y que se presentará por escrito dirigido al Director de Calidad e Industrias Alimentarias quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento.

2.– Laguntza ebatzitakoan, pertsona onuradunak uko egin ahal izango dio horri, betiere Elkargi SGRren abala duen mailegu-eragiketa oraindik formalizatu gabe badago. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura. Behin ukoa onartuta, pertsona onuradunak besterik gabe galduko du emandako laguntzara onartu zaion eskubidea.

2.– Una vez resuelta la ayuda la persona beneficiaria podrá presentar la renuncia a la misma, siempre y cuando no se haya formalizado la operación de préstamo con aval de Elkargi, S.G.R. La renuncia se presentará por escrito dirigido al Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quién mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento. Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido a la ayuda concedida.

Hogeigarrena.– Kontrola eta jarraipena.

Vigésimo.– Control y seguimiento.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak kasuan kasuko administrazio-kontrolak eta ikuskaritzak egingo ditu, aurkeztu den dokumentazioko datuak egiazkoak diren, eta baldintzak betetzen diren.

La Dirección de Calidad e industrias Alimentarias realizará, los controles administrativos e inspecciones que consideren oportunos, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2020.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO MEMORIAREN EREDUA
MODELO DE MEMORIA A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD

1.– Enpresaren deskribapena: jarduera, negozio-arloak, azken urteetako eboluzioa.

1.– Descripción de la empresa: actividad, áreas de negocio, evolución de los últimos años.

2.– Enpresaren egitura.

2.– Estructura empresarial.

3.– Finantzatu beharreko gastuen deskribapen xehatua, eskuratuko diren lehengaien aurreikuspena barne (kontratuak).

3.– Descripción detallada de los gastos a financiar, incluyendo las previsiones de adquisición de materias primas (contratos).

4.– Azken bi urteetako salmentak eta emaitzak eta hiru urtetarako aurreikuspenak.

4.– Ventas y Resultados de los dos últimos años y previsiones de tres años.

II. ERANSKINA
ANEXO II
HITZARMENA
CONVENIO
FINANTZA-LANKIDETZAKO HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN, FINANTZEN EUSKAL INSTITUTUAREN (FEI) ETA Elkargi SGR-REN ARTEKOA, ARTISAU-ERAN ARDOA, SAGARDOA ETA GARAGARDOA EGITEN DITUEN SEKTORERAKO KAPITAL ZIRKULATZAILEA FINANTZATZEKO LERRO BAT BIDERATZEKOA (Nekafin)
CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS (IVF) y Elkargi, S.G.R. PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE EN el sector elaborador de vino, de sidra y cerveza de ELABORACIÓN ARTESANAL (Nekafin)

Vitoria-Gasteiz, 2020ko................. aren................ (a).

En Vitoria-Gasteiz, a..... de.............. de 2020

HAUEK BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik: María Aranzazu Tapia Otaegui andrea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean eta haren ordezkari gisa; sailburua denez hitzarmen hau sinatzeko ahalmena dauka.

De una parte: Dña. María Aranzazu Tapia Otaegui, en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con facultades para la firma de este Convenio en su calidad de Consejera.

Bestetik: Pedro Azpiazu Uriarte jauna, Finantzen Euskal Institutuaren izenean eta haren ordezkari gisa, administrazio-kontseiluaren presidente modura.

De otra parte: D. Pedro Azpiazu Uriarte en nombre y representación del Instituto Vasco de Finanzas (en adelante IVF), en su cargo de Presidente del Consejo de Administración.

Eta Zenón Vázquez Irizar jauna, Elkargi SGRren izenean eta haren ordezkari gisa.

De otra, D. Zenón Vázquez Irizar en nombre y representación de Elkargi, S.G.R.

Alderdiek, hitzarmen hau sinatzeko nahikoa gaitasun eta ordezkaritza aintzatetsi diote elkarri, eta ados jarrita hauxe,

Las partes, se reconocen recíprocamente capacidad y representación suficientes para obligarse por el presente Convenio, de común acuerdo,

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– Artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektoreko pertsonek eta enpresek, bereziki enpresa txiki eta ertainek (ETEak), zailtasun handia dute, finantza-merkatuan, behar duten zirkulatzailearen finantzaketa lortzeko. COVID-19 birusaren ondorio ekonomikoek nabarmen larriagotu dute egoera hori.

Primero.– Que las personas y empresas, en especial las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector elaborador de vino, de sidra y cerveza elaboración artesanal, encuentran importantes dificultades en el mercado financiero para acceder a la necesaria financiación de circulante. Esta situación se ha agravado de manera acuciante por las consecuencias económicas del virus «COVID 19».

Bigarrena.– Eusko Jaurlaritzarentzat garrantzitsua da, ETEak laguntzeko politika ekonomiko orokorren esparruan, sektore horietako pertsona eta enpresei sorrera, jarduera eta finantzaketa laguntzea.

Segundo.– Que el apoyo a la creación, la actividad y la financiación de las personas y empresas de dichos sectores, en el marco de políticas económicas generales de apoyo a las pymes, es importante para el Gobierno Vasco.

Hirugarrena.– Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak proposatu nahi izan du Nekafin finantza-tresna sortzea, behar horri erantzuteko eta finantza-tresna horren azken hartzaileentzako abantaila finantzarioa izan dadin.

Tercero.– Que de ello surge un interés del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, para proponer la creación del Instrumento Financiero Nekafin que dé respuesta a esta necesidad y que suponga una ventaja financiera para los destinatarios finales de tal Instrumento Financiero.

Laugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko 2008ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartu dituen abenduaren 28ko 15/2007 Legeko seigarren xedapen gehigarriaren bidez eratu da Finantzen Euskal Erakundea. Zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa eratu da, berezko nortasun juridikoa du eta bere helburuak betetze aldera jarduteko gaitasun osoa du. Finantzen esparruan eskudun den sailari dago atxikita.

Cuarto.– Que el Instituto Vasco de Finanzas se crea en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2008, como un ente público de derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al departamento competente en materia de finanzas.

FEI funtsezko tresna gisa eratu da, EAEko enpresek finantzaketarako sarbidea izan dezaten bultzatzeko, zirkulatzaile-premiei erantzuteko, besteak beste. Xede horrekin, EAEko administrazioaren finantzen eta kreditu publikoaren politika arrazionalizatzen du, eta koherentzia ematen dio politika horri, gure herriaren garapen ekonomiko eta sozialean zuzeneko eragina duen esparruan jardun publikoa indartzen baitu.

Que el IVF se configura como un instrumento fundamental, para potenciar el acceso de las empresas vascas a la financiación para sufragar entre otras, sus necesidades de circulante. A tal objeto, racionaliza y da coherencia a la política financiera y de crédito público de la Administración de Euskadi potenciando la actuación pública en un ámbito que tiene una influencia directa sobre el desarrollo económico y social de nuestro país.

Bosgarrena.– Elkargi elkar bermatzeko sozietate bat (EBS) da, eta bere abalen bidez, bankuek ETE eta autonomoei ematen dieten kredituaren baldintzak hobetzen dira, eta finantzaketa erreala errazago eskuratzeko aukera ematen zaie. Finantza-abalak inbertsio- edo zirkulatzaile-proiektuak finantzatzea ahalbidetzen dute, hala estatuan nola nazioartean, eta lehentasunezko baldintzak dituzte interes-tasei eta amortizazio-epeei dagokienez.

Quinto.– Que Elkargi es una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), y mediante sus avales, se mejoran las condiciones del crédito que los bancos conceden a pymes y autónomos, facilitando su acceso a la financiación real. Los Avales Financieros posibilitan la financiación de proyectos de inversión o circulante tanto nacional como internacional, en condiciones preferentes de tipos de interés y plazos de amortización.

Elkargi SGR da eginkizunak EAEn garatzen dituen EAEko elkar bermatzeko sozietate bakarra.

Que Elkargi, S.G.R. es la única Sociedad de Garantía Recíproca de Euskadi que desarrolla sus funciones en Euskadi.

Hori dela eta, azaldutakoa aintzat hartuta, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Finantzen Euskal Institutuak eta Elkargi SGRk honako lankidetza-hitzarmen hau formalizatzea erabaki dute, honako hauen arabera:

Por lo que, en atención a lo expuesto, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, el Instituto Vasco de Finanzas y Elkargi, S.G.R. han acordado la formalización del presente Convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes

XEDAPENAK
ESTIPULACIONES

Lehenengoa.– Hitzarmenaren helburua.

Primera.– Objeto del convenio.

1.– Hitzarmen honetan zehaztu dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren, Finantzen Euskal Institutuaren eta Elkargi SGRren arteko lankidetzaren nondik norakoak, laguntza-programa bat garatzeko. Programa horren bidez maileguak emango zaizkie artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektoreko enpresei, zirkulatzailerako finantzaketa eskatzen dutenean.

1.– El presente Convenio define los términos de colaboración entre el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Instituto Vasco de Finanzas y Elkargi, S.G.R., al objeto de desarrollar un programa de apoyo que consistirá en la concesión de préstamos a demandantes de financiación para circulante presentados por empresas del sector elaborador del vino, la sidra y la cerveza de elaboración artesanal.

Horretarako, FEIk, Elkargi SGRren abalarekin, maileguak emango ditu hitzarmen honetan zehaztutako baldintzekin.

Para ello, el IVF, que contará con el aval de Elkargi, S.G.R., concederá los préstamos en las condiciones que se indican en este convenio.

Bigarrena.– Esku hartzen duten aldeak.

Segunda.– Partes intervinientes.

1.– Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Elikagaien Kalitate eta Industrietako Zuzendaritzaren bitartez, hitzarmen honetan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari esleitutako eginkizunak egingo ditu.

1.– El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, a través de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, realizará las funciones que se asignan a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el presente Convenio.

2.– Finantzen Euskal Institutua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta helburutzat du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren finantza-politikako eta kreditu publikoko tresnatzat jardutea. Finantzen Euskal Institutuak koordinazio- eta artekaritza-lanak egingo ditu, hala lankidetza-hitzarmen honetan nola Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak Nekafin finantza-tresna abian jartzeko emandako deialdi-aginduan ezarritakoa aplikatu eta garatzeko ardura duen erakunde gisa.

2.– El Instituto Vasco de Finanzas, como Ente Público de Derecho Privado cuya finalidad es actuar como instrumento de la política financiera y de crédito público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, realizará las tareas de coordinación e intermediación como Entidad encargada para la aplicación y desarrollo de lo establecido tanto en el presente Convenio de Colaboración como en la Orden de convocatoria que establezca el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para la puesta en marcha del Instrumento Financiero Nekafin.

3.– Elkargi SGRk, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duen elkar bermatzeko sozietate gisa, abalatu egingo ditu Balorazio eta Jarraipenerako Batzordean aho batez proposatutako mailegu-eragiketak.

3.– Elkargi, S.G.R., como sociedad de garantía recíproca que actúa en la Comunidad Autónoma de Euskadi, avalará las operaciones de préstamo propuestas de manera unánime en el seno de la Comité de Valoración y Seguimiento.

Hirugarrena.– Sinatzaileen betebeharrak.

Tercera.– Obligaciones de los firmantes.

A) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren konpromisoak.

A) Compromisos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak hitzarmen honen hamahirugarren eta hamalaugarren xedapenetan ezarritako ekarpenak egitea hitzematen du, xede honekin:

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras se compromete realizar las aportaciones establecidas en las estipulaciones decimotercera y decimocuarta del presente convenio, con la siguiente finalidad:

A.1.– Finantzen Euskal Institutuan, berme-funts bat eratzea, gordailu gisa, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektorerako ematen duen deialdi-aginduaren esparruan formalizatutako maileguak direla-eta gertatzen diren hutseginak estaltzeko (Nekafin programa).

A.1.– Constitución de un fondo de garantía en forma de depósito en el Instituto Vasco de Finanzas para la cobertura de los fallidos que se produzcan por los préstamos que formalice este en el marco de la Orden de convocatoria que establezca el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para el sector elaborador de vino, de sidra y la cerveza artesanal (Programa Nekafin).

A.2.– Elkargi SGRren hornidura teknikoen funtsari ekarpena egitea, Elkargi SGRren kaudimena indartzeko eta sozietate horren abalarekin maileguak ematea sustatzeko, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektorerako ematen duen deialdi-aginduaren barruan (Nekafin programa).

A.2.– Aportación al Fondo de Provisiones Técnicas de Elkargi, S.G.R. con el objeto de reforzar la solvencia de Elkargi, S.G.R. e incentivar la formalización de préstamos avalados por esta sociedad en el marco de la Orden de convocatoria que establezca el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para el sector elaborador de vino, de sidra y la cerveza artesanal (Programa Nekafin).

B) Finantzen Euskal Institutuaren konpromisoak.

B) Compromisos del Instituto Vasco de Finanzas.

Finantzen Euskal Institutuak konpromisoa hartzen du, hitzarmen honen indarraldian, hitzarmen honetan zehaztutako baldintzetan onuradunei maileguak emateko, baita Hamahirugarren Klausulan ezarritakoari jarraituz hutseginak estaltzeko ere.

El Instituto Vasco de Finanzas se compromete a conceder en el período de vigencia del presente Convenio, préstamos a los beneficiarios en las condiciones que se marcan en el presente convenio, así como a la cobertura de fallidos según lo establecido en la Cláusula Decimotercera.

Eragiketa bakoitza formalizatzeko, Finantzen Euskal Institutuak bere balantzeko edo finantzaketa-iturri arruntetako funtsak erabiliko ditu.

Para la formalización de cada operación autorizada el Instituto Vasco de Finanzas utilizará los fondos provenientes de su propio balance o fuentes ordinarias de financiación.

C) Elkargi SGRren konpromisoak.

C) Compromisos de Elkargi, S.G.R.

Elkargi SGRk konpromisoa hartzen du, hitzarmen honen indarraldian, onetsitako mailegu-eragiketa bakoitzaren zenbatekoaren % 100 abalatzeko, hitzarmen honetan zehaztutako baldintzetan.

Elkargi, S.G.R. se compromete a avalar en el período de vigencia del presente Convenio el 100% del importe de cada una de las operaciones de préstamo aprobadas, en las condiciones que se marcan en el presente convenio.

Laugarrena.– Hartzaileak.

Cuarta.– Destinatarios.

Hitzarmen honetan aurreikusitako finantzaketaren onuradun izan ahalko dira pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, ETEren kategoria badute eta artisau-eran ardo, sagardo eta garagardoaren produktuak eraldatu eta merkaturatzen dituen establezimendu baten titularrak badira, betiere establezimendu hori Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroan inskribatuta badago.

Podrán ser destinatarios de la financiación prevista en el presente Convenio, las personas físicas o jurídicas privadas que tengan la categoría de Pyme y que sean titulares de un establecimiento de transformación y comercialización de los productos de vino, sidra y cerveza de elaboración artesanal, siempre y cuando dicho establecimiento esté inscrito en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Bosgarrena.– Gastu hautagarriak.

Quinta.– Gastos elegibles.

1.– Finantzaketa-eragiketak onargarriak izango dira, baldin eta xedetzat badute artisau-eran egindako ardo, sagardo eta garagardoaren produktuak eraldatu eta merkaturatzeko zirkulatzaile-premiak estaltzea.

1.– Serán admisibles aquellas operaciones de financiación cuyo objeto sea cubrir las necesidades de circulante para la transformación y comercialización de los productos de vino, sidra y cerveza de elaboración artesanal.

2.– Zirkulatzailea maileguen bidez finantzatuko da, eta ezin izango da erabili pasiboak berregituratzeko (finantza- edo zerga-betebeharren epemugen ondorioz sortutakoak barne), ezta mailegu edo kreditu biziak amortizatzeko ere, eta eskatzailearen finantzaketa-aukeren gehikuntza garbia ekarri behar du.

2.– El circulante se financiará mediante préstamos, sin que se pueda destinar a reestructurar pasivos, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, ni a la amortización de préstamos o créditos vivos, debiendo representar un incremento neto de las disponibilidades de financiación del solicitante.

Seigarrena.– Betekizunak.

Sexta.– Requisitos.

Hitzarmen honen ondorioetarako, Nekafin programaren finantzaketaren hartzaile direnek honako betekizun espezifiko hauek bete beharko dituzte:

A efectos del presente Convenio, las personas destinatarias de la financiación del Programa Nekafin deberán cumplir los siguientes requisitos específicos:

A) ETE izatea, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioaren arabera.

A) Tener la consideración de Pyme, según la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

B) Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko jarduera-zentro bat edukitzea, eta EAEko Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Erregistroan alta emanda egotea.

B) Tener un centro de actividad ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi y estar dado de alta en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de Euskadi.

C) Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko enpresei dagokienez, mahatsa eskatzailearen mahastizaintzako ustiategian ekoitzia izatea, edo Arabako mahastizaintzako ustiategiei eskuratzea, baldin eta Errioxa JDK Kontseilu Arautzailearen edo Arabako Txakolina JDren babespean badago; Bizkaikoei eskuratzea, Bizkaiko Txakolina JDk babestutako mahatsari dagokionez, edo Gipuzkoakoei, Getariako Txakolina JDk babestutako mahatsari dagokionez.

C) En el supuesto de empresas del sector vitivinícola, que la uva sea producida en la explotación vitícola del solicitante, o bien que la adquiera a explotaciones vinícolas de Álava, en el caso de que esté amparada por el Consejo Regulador DOC Rioja o la DO Arabako Txakolina, de Bizkaia en el caso de uva amparada por la DO Bizkaiko Txakolina; o de Gipuzkoa, en el caso de uva amparada por la DO Getariako Txakolina.

D) Sagardogintzaren kasuan, sagarra eskatzailearen nekazaritzako ustiategian ekoitzia izatea, edo Euskal Sagardoa JDren babesean dauden nekazaritzako ustiategiei eskuratzea.

D) En el supuesto de empresas del sector de la sidra, que la manzana sea producida en la explotación agrícola del solicitante, o bien que la adquiera a explotaciones agrarias que permitan su amparo por la DO Euskal Sagardoa – Sidra Natural del País Vasco.

E) Artisau-eran egindako garagardo-ekoizleen kasuan, ekoizpena EAEn kokatuta egotea eta Euskal garagardoa - Basque Beer elkartearen Basque Beer bereizgarria edukitzea.

E) En el caso de productores de cerveza elaboración artesanal, que la producción se sitúe en Euskadi y que posea el distintivo Basque Beer de la Asociación Euskal Garagardoa – Basque Beer.

F) Enpresa krisialdian ez egotea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).

F) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

G) Eskatzaileek jakinarazi behar dute diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez.

G) Comunicar si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados.

H) Berreskuratze agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

H) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Zazpigarrena.– Maileguen gehieneko muga.

Séptima.– Límite máximo de los préstamos.

Lankidetza-hitzarmen honen babesean Finantzen Euskal Institutuak formalizatutako maileguen zenbateko osoa ez da berrogeita hamar milioi (50.000.000,00) euro baino handiagoa izango.

El importe total de los préstamos que se formalicen por el Instituto Vasco de Finanzas al amparo de este Convenio de Colaboración no superará los cincuenta millones (50.000.000) euros.

Zortzigarrena.– Maileguen ezaugarriak.

Octava.– Características de los préstamos.

Tresna: mailegu amortizagarria.

Instrumento: préstamo amortizable.

Finantzatu beharreko zenbatekoa: Zirkulatzaile-premiak estaltzeko finantzaketa-eragiketen zenbatekoa kalkulatuko da modulu bat (eurotan) eskatzaileak 2020ko sasoian prozesatzea aurreikusten duen edo prozesatu duen lehengai-bolumenaz biderkatuz, Nekafin deialdiaren aginduan zehaztutako zenbatekoen arabera. Mailegu bakoitzeko, gehieneko zenbatekoa 1.500.000 euro izango da.

Importe que financiar: La cuantía de las operaciones de financiación para cubrir las necesidades de circulante se calculará como el resultado de multiplicar un módulo en euros por el volumen de materia prima que el solicitante tiene previsto procesar o ha procesado en la campaña 2020, según los importes cuantificados en la Orden de convocatoria Nekafin. El importe máximo por préstamo será de 1.500.000 euros.

Interes-tasaren modalitatea: Interes-tasa aldakorra, urtebeterako Euriborra gehi % 0,5eko diferentzialeko kostuarekin.

Modalidad de tipo de interés: tipo de interés variable, con un coste de Euribor a un año más un diferencial del 0,5%.

Interesa urtero berrikusiko da. Interesak egunero sortuko dira, maileguaren printzipal biziaren gainean, eta hiruhilekoz hiruhileko likidatuko dira.

La revisión del interés se efectuará con periodicidad anual. Los intereses se devengarán diariamente sobre el principal vivo del préstamo y se liquidarán por trimestres.

Ondorio horietarako, Euribor gisa ulertu behar da Reuter-en EURIBOR= pantailaren bidez (oinarria: Act/360) edo, aurrekoa desagertuz gero, informazio bera eman dezakeen beste pantaila baten bidez lortutako bankuen arteko interes-tasa. Tasa hori hamabi hilabeterako gordailuetarako da, eta eragiketa formalizatu den egunaren aurreko bigarren egun baliodunean kalkulatzen da. Ez da biribiltzerik onartuko. Finkapenaren datan Euriborra % 0tik beherakoa izanez gero, interes-tasa kalkulatzeko, % 0 dela pentsatuko da.

A estos efectos, se entenderá por Euribor, el tipo de interés interbancario obtenido a través de la pantalla Euribor=, de Reuter, base (Act/360), u otra pantalla que suministre la misma información en el caso de que desaparezca la anterior, para depósitos a doce meses, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha de formalización de la operación. No se admitirá redondeo alguno. En caso de que el Euribor en la fecha de fijación fuera inferior a 0%, se entenderá a los efectos del cálculo del tipo de interés que este es igual a 0%.

Epea: 7 urtera arte.

Plazo: hasta 7 años.

Gabealdia: 3 urtera arte.

Carencia: hasta 3 años.

Amortizazio-sistema: hiruhileko epemugak.

Sistema de amortización: vencimientos trimestrales.

Komisioak eta gastuak. FEIk ez du komisiorik aplikatuko maileguaren nominalaren gainean, ez irekitzeagatik eta ez aldez aurretik amortizatzeagatik. Mailegu-hartzailearentzako gastu gehigarri bakarra fede-emaile publikoen edota jabetza-erregistroaren (hala egokituz gero) esku hartzetik datorrena izango da. Elkargi SGRren abalari dagozkion komisioak eta gastuak bederatzigarren xedapenean ageri direnak dira.

Comisiones y gastos: el IVF no aplicará comisiones sobre el nominal del préstamo, ni de apertura ni amortización anticipada. El único gasto adicional para el prestatario será el derivado de la posible intervención de fedatarios públicos o del registro de la propiedad, en su caso. Las comisiones y gastos correspondientes al aval de Elkargi, S.G.R. son las que figuran la estipulación novena.

Bermeak: % 100 saldo biziaren gainean, Elkargi SGRk emanda.

Garantías: 100% sobre el saldo vivo, otorgadas por Elkargi, S.G.R..

Bederatzigarrena.– Berme-eragiketak.

Novena.– Operaciones de garantía.

1.– Onuradunek FEIren aurrean, Nekafin programaren esparruan eginiko finantzaketa-eragiketen ondorioz, hartutako diruzko arriskuak, zuzenean edo zeharka, bermatuko dituzte Elkargi SGR elkar bermatzeko sozietate kolaboratzaileak emandako finantza-abalek. Abalaren zenbatekoa FEIk finantzatu beharreko eragiketaren % 100 izango da.

1.– Los avales financieros otorgados por la sociedad de garantía recíproca colaboradora Elkargi, S.G.R., garantizarán, directa o indirectamente, riesgos dinerarios de las personas beneficiarias ante el IVF derivados de las operaciones de financiación llevadas a cabo en el ámbito del programa Nekafin. El importe del aval será del 100% de la operación a financiar por el IVF.

2.– Hauexek izango dira abalen kostua eta baldintzak:

2.– El coste y condiciones de los avales serán los siguientes:

● Formalizazio-komisioa eta azterketa-komisioa: abal formalizatuaren % 0,5 eta behin bakarrik, eragiketa formalizatzeko unean.

● Comisión de formalización y comisión de estudio: 0,5% del aval formalizado y por una sola vez, en el momento de formalización de la operación.

● Abal-komisioa: % 0,5 urtean. 200.000,00 € gutxiagoko maileguetan, abal-eragiketaren iraunaldi osoari dagokion abal-komisio metatua likidatuko du Elkargi SGRk formalizatzen den unean, eta abala jaso duenak ordainduko du, behin eta aldez aurretik. Komisioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da abala jaso duen maileguaren indarraldiko urte bakoitzaren hasieran amortizatzeko dagoen kapitala, maileguaren amortizazio-koadroari begiratuta.

● Comisión de aval: 0,5% anual. Para aquellos préstamos de importe inferior a 200.000 euros, se liquidará por Elkargi, S.G.R. en el momento de la formalización y será satisfecha por la avalada, de una sola vez y por anticipado, la comisión de aval acumulada correspondiente a toda la vida estimada de la operación de aval. Dicha comisión será calculada con relación al capital pendiente de amortización al inicio de cada período anual de vigencia del préstamo avalado, atendiendo al cuadro de amortización del mismo.

● Elkar bermatzeko sozietate kolaboratzailearen partaidetza sozialak harpidetzea eta ordaintzea: abala jasotako eragiketaren zenbatekoaren % 4. Eragiketa erregulartasunez ezereztean itzuli ahal izango dira.

● Suscripción y desembolso de participaciones sociales de la sociedad de garantía recíproca colaboradora por valor del 4% del importe de la operación avalada, que serán reembolsables en el momento de la cancelación regular de la misma.

● Elkar bermatzeko sozietate kolaboratzaileak ez du komisiorik edo gastu osagarririk aplikatuko.

● No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional por parte de la sociedad de garantía recíproca colaboradora.

Hamargarrena.– Eskabideak aurkezteko eta izapidetzeko epea eta modua.

Decima.– Plazo, forma de presentación y tramitación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua, baita aurkeztu beharreko dokumentazioa ere, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak ematen duen deialdiko aginduan ezarriko dira.

1.– El plazo y la forma de presentación de las solicitudes, así como la documentación a aportar se establecerán en la correspondiente Orden de convocatoria que establezca el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

2.– Finantzaketa-eskabideak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailean aurkeztu ondoren, eta behin eskabideak banan-banan aztertuta, deialdi-aginduan ezarritako prozeduraren arabera, Hamabigarren Klausulan zehaztutako Balorazio eta Jarraipenerako Batzordea bilduko da, eskabideak baloratzeko.

2.– Tras la presentación de solicitudes de financiación en el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, y una vez efectuado el análisis de cada solicitud, según el procedimiento establecido en la Orden de convocatoria, se reunirá el Comité de Valoración y Seguimiento definido en la Cláusula Duodécima para la valoración de cada solicitud.

Hamaikagarrena.– Balorazio eta Jarraipenerako Batzordea.

Undécima.– Comité de valoración y seguimiento.

1.– Aurkeztutako eskabideak elkarrekin ebaluatuko ditu Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak. Batzorde horrek honako kide hauek izango ditu:

1.– La evaluación de las solicitudes presentadas será realizada de forma conjunta en un Comité de Valoración y Seguimiento constituido por:

● Finantzen Euskal Institutuaren ordezkari bat.

● Un representante del Instituto Vasco de Finanzas.

● Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren ordezkari bat, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpenez izendatuta zuzendaritzako lankideetatik. Idazkari jardungo du.

● Un representante del Departamento Desarrollo Económico e Infraestructuras, designado por resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias de entre el personal de su dirección, que actuará como secretario.

● Elkargi SGRren ordezkari bat.

● Un representante de Elkargi, S.G.R.

Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak bere funtzionamendu-arauak ezarri ahalko ditu, kideen artean informazioa albait modu eraginkorrenean bideratzeko.

El Comité de Valoración y Seguimiento podrá establecer sus propias normas de funcionamiento con el objeto de canalizar entre sus miembros la información de la forma más eficiente posible.

Hamabigarrena.– Mailegu-eragiketak onartzea.

Duodécima.– Aprobación de las operaciones de préstamo.

1.– Behin eskabideak dokumentazio guztia duenean, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egindako txosten teknikoarekin eta Elkargi SGRk abal-emaile gisa txostena eginda, Balorazio eta Jarraipenerako Batzordearen bileren aurretik, honako dokumentazio hau bidaliko die kide guztiei Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak:

1.– Una vez que la solicitud cuente con toda su documentación completa, con el informe técnico de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, y el informe realizado por Elkargi, S.G.R. como avalista, con carácter previo a las reuniones del Comité de Valoración y Seguimiento la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, se remitirá a todos sus miembros la siguiente documentación:

a) Eskabidea eta espedienteko dokumentazioa.

a) La solicitud y la documentación del expediente.

b) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak eginiko txostena, deialdiaren aginduan xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko.

b) El informe técnico realizado, por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, que verificará, el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de convocatoria.

c) Elkargi SGRk egindako finantza-azterketaren txostena.

c) El informe del análisis financiero realizado por Elkargi, S.G.R.

2.– Balorazio eta Jarraipenerako Batzordearen ordezkariek aho batez onartu beharko dute eragiketa.

2.– Los representantes del Comité de Valoración y Seguimiento deberán valorar la operación por unanimidad.

3.– Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak eragiketaren aldeko ahobatezko balorazioa erabakitzen badu, proposamena helaraziko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, eskabidea emateko ebazpena eman dezan. Ebazpen hori deialdiaren aginduan aurreikusitakoa betez jakinaraziko zaie interesdunari eta Finantzen Euskal Institutuari, eta mailegu-eragiketa formalizatuko du Finantzen Euskal Institutuak, Elkargi SGRren abalarekin, eta ebazpen horretan onetsitako baldintzetan.

3.– Si el Comité de Valoración y Seguimiento acuerda valorar favorablemente y de forma unánime la operación, elevará propuesta a la Director de Calidad e Industrias Alimentarias para que este dicte resolución de concesión de su solicitud. Dicha resolución se notificará en la forma prevista en la Orden de convocatoria a la persona interesada y al Instituto Vasco de Finanzas y se procederá a la formalización de la operación de préstamo, por el Instituto Vasco de Finanzas con el aval de Elkargi, S.G.R. en las condiciones aprobadas en dicha resolución.

4.– Programako mailegu baten indarraldian, mailegu-hartzaileak berritzeak, birfinantzaketak edo hasierako edo aurreko baldintzen beste edozein berrikuspen eskatzen baditu, eta Batzordeak beharrezko baderitze finantzaturiko proiektuen bideragarritasuna ziurtatzeko edo programari dagozkion eragiketen betebeharrak guztiz betetzeko, mailegua baimentzeko aurreikusitako prozedurari, mutatis mutandis, jarraituko zaio.

4.– Si durante la vigencia de un préstamo del Programa, el prestatario solicitara novaciones, refinanciaciones y/o cualquier otro tipo de revisión de las condiciones iniciales o anteriores que pudiera ser entendida como necesaria por el Comité con objeto de asegurar de la viabilidad de los proyectos financiados o la atención completa de las obligaciones de las operaciones correspondientes al Programa, se seguirá el procedimiento previsto para la autorización del préstamo, mutatis mutandis.

5.– Sei hilean behin, Finantzen Euskal Institutuak segimendu-txosten bat egingo du. Txostenaren edukia hau izango da:

5.– Con una periodicidad semestral, el Instituto Vasco de Finanzas elaborará un informe de seguimiento con el siguiente contenido:

A) Eragiketa hauen balantzea, erregistro-datarekin:

A) Balance, con fecha de registro, de las siguientes operaciones:

1) Ordainketak maileguen onuradunei.

1) Pagos a los beneficiarios de los préstamos.

2) Onuradunen diru-itzultzeen kobrantzak.

2) Cobros por reembolsos de los beneficiarios.

3) Aurreko eragiketetako bakoitzaren osteko saldoa.

3) Saldo tras cada operación anterior.

B) Onuradun bakoitzeko, erregistro bat eramango da, ordainketa-datekin, itzulketekin, atzerapenekin eta gorabeherekin (batez ere, mailegu-hartzaileek muga-egunaren ondoren amortizatu gabeko zenbatekoei buruzkoak).

B) Por cada beneficiario, se llevará un registro con las fechas de pagos, reembolsos, aplazamientos e incidencias, especialmente, las relativas a los importes no amortizados por los prestatarios a su vencimiento.

6.– Eragiketa bakoitza baloratzeaz gainera, Balorazio eta Jarraipenerako Batzordeak onartutako eragiketen segimendu-lanak egingo ditu. Horretarako, Finantzen Euskal Institutuak maileguen kudeaketari dagokionez egoki diren xehetasun guztiei buruzko informazioa emango du, datu nabarmenenak bidalita.

6.– Además de la valoración de cada operación, el Comité de Valoración y Seguimiento ejercerán las funciones de seguimiento de las operaciones aprobadas, para lo que el Instituto Vasco de Finanzas aportará información sobre cuántos extremos relacionados con la gestión de los préstamos sean procedentes, mediante la remisión de los datos más relevantes.

Hamahirugarrena.– Berme-funtsa.

Decimotercera.– Fondo de garantía.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, finantzaketa-lerroa bultzatu duen erakundea denez, finantzaketa-lerroaren arriskua estaltzen parte hartuko du, Finantzen Euskal Institutuan berme-funts bat gordailu gisa eratuz.

1.– La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su condición de organismo impulsor de la línea de financiación, participará en la cobertura del riesgo de la línea de financiación, mediante la constitución de un fondo de garantía en forma de depósito en el Instituto Vasco de Finanzas.

Berme-funtsaren zenbatekoa bi milioi (2.000.000) euro izango da, eta berrogeita hamar milioi (50.000.000) euro izango da, berriz, finantzaketa-lerroaren gehieneko zenbatekoa.

El importe del Fondo de Garantía ascenderá a dos millones (2.000.000) euros, siendo el importe máximo de la línea de financiación de cincuenta millones (50.000.000) euros.

2.– FEIn eratutako berme-funtsari esker, estali ahal izango dira Nekafin programaren barruan formalizatutako abalen ondorioz Elkargi SGRn gertatzen diren hutseginak.

2.– El Fondo de Garantía constituido en el IVF permitirá la cobertura de los fallidos que se produzcan en Elkargi, S.G.R. por los avales formalizados dentro del programa «Nekafin».

Bermean sartuta egongo dira kapitala, interesak eta mailegu hutsegin bakoitzetik eratorritako gastuak.

La garantía comprenderá el capital, intereses y gastos derivados de cada préstamo fallido.

Orobat, finantza-bermeez hornitutako mailegu-eragiketarako laguntza beste dirulaguntza batzuekin bateragarri egitearren, eragiketa bakoitzaren dirulaguntzako baliokide gordina (DBG) kalkulatuko du Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak.

Así mismo, al objeto de compatibilizar la ayuda a la operación de préstamo con garantías financieras con otras posibles subvenciones, se calculará por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias el equivalente de subvención bruta (ESB) de cada operación.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak 2020an formalizatzen dituen birfidantzamendurako oinarrizko hitzarmena eta hitzarmen osagarria betez Elkargi SGRri ematen zaion birfidantzamenduaren osagarri izango da Nekafin programaren barruan maileguak estaltzeko eratutako berme-funtsa.

3.– El fondo de garantía constituido dentro del programa Nekafin para la cobertura de los préstamos será complementario al reafianzamiento que se otorgue a Elkargi, S.G.R. en virtud de los Convenios Básico y Complementario de Reafianzamiento que se formalicen en 2020 por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Nolanahi ere, eragiketen hutseginengatiko arriskuaren % 25 bere gain hartzeko konpromisoa hartuko du Elkargi SGRk.

En cualquier caso, Elkargi, S.G.R. se compromete a asumir el 25% del riesgo por fallidos de las operaciones.

4.– Programaren babesean formalizatutako maileguengatiko eragiketa hutseginen berri emango dio FEIk Elkargi SGRri. Elkargi SGRk EAEko administrazio orokorrari eskatuko dio, sinatuta dituen hitzarmenak betez, bere gain hartutako hutseginen estaldura dela-eta dagokion zatia. EAEko administrazio orokorrak Elkargi SGRri ordainduko dio dagokion zenbatekoa. Zati bat FEIn mailegu bakoitzerako eratutako berme-funtsaren bitartez, eta gainerakoa, Elkargi SGRrekin 2020an sinatzen diren oinarrizko hitzarmenaren eta hitzarmen osagarriaren bidez.

4.– El IVF comunicará a Elkargi, SGR las operaciones fallidas por los préstamos formalizados al amparo del programa Elkargi, S.G.R. reclamará a la Administración General de la CAE en virtud de los Convenios que tenga suscrito la parte que le corresponda en virtud de la cobertura de fallidos asumida. La Administración General de la CAE abonará a Elkargi, S.G.R. el importe correspondiente, una parte a través del Fondo de Garantía constituido en el IVF para cada préstamo y el resto a través de los Convenios Básico y Complementario que se suscriban con Elkargi, S.G.R. en 2020.

5.– Elkargi SGRrekin 2020rako sinatzen diren birfidantzamendurako oinarrizko hitzarmenak eta hitzarmen osagarriak erreferentzia esplizitua egingo diote FEIn Nekafin programaren esparruan formalizatzen diren maileguak estaltzeko eratutako berme-funtsari.

5.– Los Convenios Básico y Complementario de Reafianzamiento que se suscriban con Elkargi, S.G.R. para el 2020 harán una referencia explícita al Fondo de Garantía constituido en el IVF, para la cobertura de los préstamos que se formalicen en el marco del Programa Nekafin.

Hamalaugarrena.– Elkargi SGRren hornidura teknikoen funtsa sendotzea.

Decimocuarta.– Reforzamiento del fondo de provisiones técnicas de Elkargi, S.G.R.

Elkargi SGRk 2020an eginkizunak garatu ahal izan ditzan eta abal-ahalmena handitu ahal izan dezan, eta era horretan, ETEei finantzaketarako sarbidea Nekafin programaren barruan erraztu ahal izan diezaien, Ekonomiaren Garapen Sailak programaren barruan formalizatutako maileguen % 3 adinako zenbatekoa ordainduko dio Elkargi SGRri. Ekitaldian 1.500.000 euroko zenbatekoa egongo da gehienez.

Para que Elkargi, S.G.R. pueda desarrollar sus funciones e incrementar su capacidad avalística en 2020 y facilitar el acceso a la financiación de las pymes dentro del programa Nekafin, el Departamento de Desarrollo Económico abonará a Elkargi, S.G.R. un importe equivalente al 3% de los préstamos que se formalicen dentro de programa, con un importe máximo para el ejercicio de 1.500.000 euros.

Nekafin programaren barruan abalatutako maileguen xehetasuna jakinaraziko du Elkargi SGRk 2021eko urtarrilaren 31 baino lehen.

Elkargi, S.G.R. comunicará antes del 31 de enero de 2021 el detalle de los préstamos avalados dentro del programa Nekafin.

EAEko administrazio orokorrak lehen lerrokadan ezarritako ehunekoa aplikatuta ateratzen den zenbatekoa ordainduko du jakinarazi ondoko 30 eguneko epean.

La Administración General de la CAE abonará en los 30 días siguientes a la comunicación el importe resultante de aplicar el porcentaje establecido en el primer párrafo.

Hamabosgarrena.– Hutseginak eta berreskurapenak.

Décimoquinta.– Fallidos y recuperaciones.

Emandako mailegu-eragiketak atzerapen-egoeran badaude, Elkargi SGRk erregularizatuko ditu eragiketa horiek 90 egun igaro baino lehen, dagokion mailegu-hartzaileak ordainketa-betebeharra betetzen ez duenetik.

Las operaciones de préstamo concedidas que se encuentren en situación de retraso serán regularizadas por Elkargi, S.G.R. antes de que pasen 90 días desde el incumplimiento de la obligación de pago del prestatario.

Normalean, atzerapen-egoeran dauden maileguen lehen hiruhileko kuota erregularizatuko du Elkargi SGRk, lehen ez-betetzearen datatik 75. eta 80. egunen bitartean.

De ordinario, Elkargi, S.G.R. procederá a regularizar la primera cuota trimestral de los préstamos en situación de retraso entre los días 75.º y 80.º siguientes a la fecha del primer incumplimiento.

Elkargik aipatu erregularizazioa egiteko, FEIk, 70. eguna baino lehen, ordaintzeke dagoen hiruhileko kuotaren zenbatekoaren berri emango dio erakunde abal-emaileari (amortizazioa + mugaeguneratu diren interes arrunt ordaindu gabeak).

Con el fin de que Elkargi, S.G.R. proceda a dicha regularización, el IVF comunicará antes del día 70.º a la entidad fiadora el importe de la cuota trimestral (amortización + intereses ordinarios vencidos y no pagados) pendiente de pago.

Abalatutako mailegu-hartzaileak hurrengo hiruhileko kuota ere ez badu ordaintzen, FEIk horren berri emango dio Elkargi SGRri, lehen ez-ordaintzea gertatu denetik 121. egunean beranduenik, elkar bermatzeko sozietateak ondorengo bost egunetan erregulariza ditzan ordaintzeke daudenak.

En el supuesto de que el prestatario avalado incumpla además la obligación de pagar la siguiente cuota trimestral, el IVF comunicará dicha circunstancia a Elkargi, S.G.R., no más tarde del día 121.º desde el primer impago, con el fin de que la S.G.R. regularice los pagos pendientes dentro de los 5 días siguientes.

Aurreko lerrokadan adierazitako egoera gertatuko balitz, eta abalatutako mailegu-hartzaileak betetzen ez badu hurrengo mailegu-kuotak ordaindu beharra, FEIk automatikoki zordunduko du Elkargi SGRk adierazitako kontuan bazkide partaidetu mailegu-hartzaileak ordaintzen ez dituen hiruhileko kuoten zenbatekoa (amortizazioa + ordainketa-interesak). Aldez aurretik, baina, zordunketa horiek, era egiaztatu batez, onartu beharko ditu erakunde abal-emaileak.

Producida la situación señalada en el párrafo anterior, en el caso de que el prestatario avalado incumpla su obligación de pago de las sucesivas cuotas del préstamo, el IVF adeudará automáticamente en la cuenta que indique Elkargi, S.G.R. (previa la aceptación acreditada por parte de la entidad fiadora de dichos cargos futuros) el importe de las sucesivas cuotas trimestrales (amortización + intereses remuneratorios) que resulten impagadas por el socio partícipe-prestatario.

Aurreko lerrokadetan adierazitako kasuetarik edozeinetan, behin Elkargi SGRk eginda kasuan kasuko erregularizazioa, FEIk Elkargi SGRri bidaliko dizkio elkar bermatzeko sozietateak kasuan kasuko mailegu-eragiketa erregularizatzeko egin dituen ordainketen egiaztagiriak, ordaindutako kontzeptuak adierazi eta banakatuta (printzipala eta/edo ordainketa-interesak).

En cualquiera de los casos señalados en los párrafos anteriores, realizada por Elkargi, S.G.R. la correspondiente regularización, el IVF enviará a Elkargi, S.G.R. los justificantes acreditativos de los pagos realizados por la SGR para regularizar la respectiva operación de préstamo, con expresión de los conceptos abonados (principal y/o intereses remuneratorios) y el detalle de estos.

Aurrekoa berdin aplikatuko da baldin eta Elkargi SGRk, FEIren mesedetan, abala eman dien bazkide partaide mailegu-hartzaileak hartzekodunen konkurtso-egoeran deklaratzen badituzte.

Lo dispuesto anteriormente será también aplicable en el supuesto de que los prestatarios avalados por Elkargi, S.G.R. en beneficio del IVF fueran declarados en situación de concurso de acreedores.

Halakoetan, bai Elkargi SGRk bai FEIk jardun-askatasun erabatekoa izan dezaten kasuan kasuko hartzekodunen konkurtsoan, izan hartzekodunen hitzarmenari dagokionez, izan konkurtsopeko enpresaren balizko likidazioari dagokionez, FEIk konpromisoa hartzen du onartu egingo duela, dagokion merkataritza-arloko epaitegiaren aurrean, bere kreditu efektiboa, Elkargi SGRren abala duena, hartzekodunen zerrendan ordezka dezaten erakunde fidatzailearen kredituarekin, data horretan guztiz ordainduta ez badago ere. Elkargi SGRk, halakoetarako, oraindanik berresten du, modu ezeztaezinean, bere abala, halakorik eman badu, eta hitzematen du, fidatzaile solidarioa den aldetik, abala eman zaion eragiketa erabat ordainduko duela, dagokion amortizazio-koadroaren arabera. Ordainketa egiteko, xedapen honetan ezarritako prozedurari jarraituko zaio, gorago adierazi bezala.

En tales casos y con el fin de que tanto Elkargi, S.G.R. como el IVF tengan plena libertad de actuación en el correspondiente concurso de acreedores, bien sea de cara al convenio de acreedores o bien en el marco de la eventual liquidación de la empresa concursada, el IVF se compromete a consentir ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente la sustitución en la lista de acreedores de su crédito efectivo avalado por Elkargi, S.G.R., por el crédito de la entidad fiadora, con independencia de que a dicha fecha no haya sido abonado en su totalidad, ratificando Elkargi, S.G.R. para tales casos desde ahora de forma irrevocable el aval prestado en su caso y comprometiéndose, en su condición de fiadora solidaria, a proceder al íntegro abono de la operación avalada conforme al cuadro de amortización de la misma. Dicho abono se materializará conforme al procedimiento establecido en esta estipulación, que ha sido referido anteriormente.

Hala badagokio, ordezkapen hori merkataritza-arloko epaitegiaren aurrean egiteko, Elkargi SGRk eskaria igorriko dio FEIri ohiko komunikazio-sistema erabiliz.

En su caso, con el objeto de proceder a dicha sustitución ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, Elkargi, S.G.R. habrá de dirigir su solicitud al IVF por el sistema habitual de comunicación.

Enpresa onuradunek kuotak ordaintzen ez badituzte, FEIk, hala badagokio, egoki iritzitako akzioak egikarituko ditu zor zaizkion kopuruak kobratzeko, hargatik eragotzi gabe Elkargi SGRri aplikatzea aurreko lerrokadetan adierazitakoa. Hala, abala hartu duenak ordaintzen ez badu, eta elkar bermatzeko sozietateak egunean badu maileguaren hiruhileko kuoten ordainketa (amortizazioa + mugaeguneratu diren interes arrunt ordaindu gabeak) xedapen honetan hitzartutakoaren arabera, FEIk ezingo du hutsegintzat deklaratu eragiketa, Elkargi SGRrekin duen harremanaren ondoreetarako.

En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas por parte de las empresas beneficiarias, el IVF ejercitará, en su caso, cuantas acciones considere oportunas para el cobro de las cantidades que se le adeuden, sin perjuicio de la aplicación respecto a Elkargi, S.G.R. de lo dispuesto en los párrafos anteriores; de modo que, en caso de impago por la avalada, en tanto la SGR mantenga al día el abono de las cuotas trimestrales (amortización más intereses ordinarios vencidos y no pagados) del préstamo conforme a lo pactado en la presente estipulación, el IVF no podrá declarar fallida la operación con efectos con relación a Elkargi, S.G.R..

Elkargi SGRk, fidatzaile solidarioa den aldetik, bere ordainketa-betebeharrak beteko ez balitu mailegu-eragiketa jakin batean, edo, hala dagokionean, elkar bermatzeko sozietatea eta FEI ados daudelako, FEIk hutsegintzat deklaratu ahal izango du eragiketa, eta Elkargi SGRri erreklamatu ahal izango dio printzipalaren zenbatekoaren ordainketa (mugaeguneratu diren interes arrunt ordaindu gabeak eta berandutze-interesak inola ere ez).

Si Elkargi, S.G.R. incumpliese, como fiadora solidaria, sus obligaciones de pago con relación a una determinada operación de préstamo o, en su caso, por acuerdo entre la SGR y el IVF, este podrá declarar fallida la operación y reclamar a Elkargi, S.G.R. el pago de su importe principal (en modo alguno los intereses ordinarios vencidos no pagados, ni los intereses de demora).

Hutsegitea dela medio FEIren alde sortutako zenbatekoak ordaintzeko, Elkargi SGRk 30 eguneko epea izango du abal-betearazpena eskatu eta hutsegiteari buruzko dokumentazioa igorri den egunetik hasita.

El pago de las cuantías devengadas a favor del IVF en concepto de fallido será abonada por Elkargi, S.G.R. en el plazo de 30 días a partir de la solicitud de ejecución del aval y de la remisión de la documentación relativa al fallido producido.

Elkargi SGRren eta FEIren arteko komunikazio-bideak aldeek erabakiko dituzte, sektoreko ohiko jardunaren arabera.

Las vías, sistemas y canales de comunicación entre Elkargi, S.G.R. y el IVF serán acordadas por las partes, de acuerdo con la práctica habitual del sector.

Hamaseigarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.

Décimosexto.– Vigencia del Convenio.

Maileguak emateari dagokionez, hitzarmen hau izenpetzen denetik 2020ko abenduaren 31ra arte izango da aplikagarri, edo, hala egokituz gero, hitzarmen honetan ezarritakoari jarraituz ematekoa den maileguen gehieneko bolumena agortu arte, data hori baino lehen hala gertatuz gero.

En lo que se refiere a la concesión de los préstamos, el presente Convenio será aplicable desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2020 o, en su caso, hasta el agotamiento del volumen máximo de préstamos a conceder de conformidad con lo previsto el presente Convenio si ello se produjere con anterioridad a dicha fecha.

Hitzarmena sinatzen dutenen konpromisoek hitzarmenaren babesean emandako maileguen epemugara arte iraungo dute, ordea.

Sin embargo, los compromisos de los firmantes del Convenio subsistirán hasta el vencimiento de los préstamos concedidos al amparo de este.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren sailburua.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Finantzen Euskal Institutuko Administrazio Kontseiluko burua.

El Presidente del Consejo de Administración del Instituto Vasco de Finanzas.

Elkargi SGRren zuzendari nagusia.

El Director General de Elkargi, S.G.R.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común