Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

116. zk., 2020ko ekainaren 15a, astelehena

N.º 116, lunes 15 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
2326
2326

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 4koa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, 2020an euskal kultura kanpoan zabaltzeko, arte plastiko eta ikusizko, musika, dantza, eta antzerki arloko sortzaileen mugikortasuna sustatzeko dirulaguntzak emateko deialdia argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se da publicidad al procedimiento para la concesión de subvenciones para la movilidad de los creadores/as de artes plásticas y visuales, música, danza, y teatro, para promover la difusión exterior de la cultura vasca durante el 2020.

Etxepare Euskal Institutua (aurrerantzean EEI) Sortzeko eta Arautzeko 3/2007 Legearen 3.b) artikuluak ondoko helburua xedatzen du aipatutako Institutuarentzat: «Euskal Kultura bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta adiera-moldetan kanpoan ezagutarazten eta hedatzen laguntzea, bereziki euskaraz sortutako kultura-eskaintza sustatuz eta hedatuz».

La Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute Etxepare (en adelante IVE) dispone en el artículo 3.b) que dicho Instituto tiene como fin: «Contribuir a dar a conocer y difundir en el exterior la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión, promoviendo en especial la cultura creada en euskera».

Bestalde, EEIren antolakuntza- eta jarduera-araudia onartzen duen 2008ko maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuak xedatzen du Institutu horren eskumenekoa dela Euskal Kultura Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzea eta hedatzea. Dekretu honek bere 19. artikuluaren 2. atalean dio Euskal Kultura Sustatzeko eta Hedatzeko arloak musika, arte eszenikoak, ikusizko arteak, zinea, arkitektura eta diseinua hartzen dituela bere baitan. Bestalde, artikulu horren f) zatiak Institutuaren funtzioen artean aipatzen du euskal sorkuntza nazioartean ezagutzera emateko kultura-eragileei laguntzeko programak diseinatzea.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 88/2008, de 13 de mayo de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del IVE, corresponde a dicho Instituto la difusión y promoción de la cultura vasca fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicho decreto establece en su artículo 19.2 que el área de Promoción de la Cultura Vasca abarca los ámbitos de la música, las artes escénicas, el cine, la arquitectura y el diseño. Por otro lado, el apartado f) del citado artículo establece que entre las funciones del IVE se encuentra el diseño de programas de ayuda para los agentes culturales con el objetivo de dar a conocer la creación vasca en la escena internacional.

Hori dela eta, EEIri jarduteko arlo gisa adierazi zaizkion eskumenen barruan, interesgarritzat jo da euskararen eremu geografikotik kanpo arte plastiko eta ikusizkoen, musikaren, dantzaren eta antzerkiaren inguruan antolatzen diren jardueretan parte hartzeko dirulaguntzak emateko modua arautzea.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las competencias de actuación del IVE, se ha considerado interesante establecer el procedimiento para la adjudicación de subvenciones para la participación en actividades relacionadas con las artes plásticas y visuales, la música, la danza y el teatro fuera del ámbito territorial del euskera.

2020ko martxoaren 25ean, Zuzendaritza Kontseiluak dirulaguntza deialdi hau onartu zuen, haren irizpideekin batera eta Hizkuntza Politika Saileko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barnean. Plan estrategikoa Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2018ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bidez onartu da 2018-2020 urteetarako eta Sailaren web orrian argitaratu da (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/sail-plana/sailaren-diru-laguntzen-plan-estrategikoa-2018-2020/).

Dicha subvención, así como los criterios básicos para su otorgamiento, fueron aprobados por el Consejo de Dirección el 25 de marzo de 2020 y está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística aprobado para el periodo 2018-2020 mediante Orden de 31 de enero de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística y publicado en la web del citado Departamento (http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2018-2020/).

Ondorioz, hauxe

En virtud de lo cual

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da, euskal kultura 2020. urtean euskararen eremu geografikotik kanpo zabaltzeko, arte plastiko eta ikusizko, musika, dantza, eta antzerki arloko sortzaileen mugikortasuna sustatzeko dirulaguntzak emateko baldintzak arautzen duen deialdia argitaratzea.

Es objeto de la presente Resolución dar publicidad a la convocatoria que establece el procedimiento para la concesión de subvenciones, para la movilidad de los creadores/as de artes plásticas y visuales, música, danza, y teatro, para promover la difusión exterior de la cultura vasca en 2020 fuera del ámbito territorial del euskera.

2. artikulua.– Deialdiko modalitateak:

Artículo 2.– Modalidades de convocatoria:

II. kapitulua: Arte plastikoak eta ikusizkoak.

Capítulo II: Artes plásticas y visuales.

III. kapitulua: Musika.

Capítulo III: Música.

IV. kapitulua: Dantza.

Capítulo IV: Danza.

V. kapitulua: Antzerkia.

Capítulo V: Teatro.

3. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Deialdi honetarako gehienezko zenbateko orokorra hirurehun eta hirurogeita hamazazpi mila (377.000) eurokoa izango da, eta modalitate bakoitzari dagokion zenbatekoa honakoa izango da:

1.– El importe global máximo de esta convocatoria ascenderá a trescientos setenta y siete mil (377.000) euros, y dicho importe se desglosará de la siguiente manera, según las modalidades:

a) Arte plastiko eta ikusizkoetarako, hirurogeita hamar mila (70.000) euro.

a) Para las artes plásticas y visuales: setenta mil (70.000) euros.

b) Musika bira eta kontzertu berezietarako, ehun eta hogeita hamar mila (130.000) euro honela banatuta:

b) Para giras musicales y conciertos extraordinarios: ciento treinta mil (130.000) euros.

– Ehun eta hamabost mila (115.000) musika biretarako.

– Ciento quince mil (115.000) para giras musicales.

– Hamabost mila (15.000) kontzertu berezietarako.

– Quince mil (15.000) para conciertos extraordinarios.

c) Dantzarako, berrogeita bost mila (45.000) euro.

c) Para la danza: cuarenta y cinco mil (45.000) euros.

d) Antzerki bira eta denboraldietarako, ehun eta hogeita hamabi mila (132.000) euro.

d) Para giras y temporadas teatrales: ciento treinta y dos mil (132.000) euros.

2.– Modalitate bakoitzean adierazitako zuzkidura dena dela ere, eskabiderik ez dagoelako edo baldintzak betetzen ez dituztelako, ezarritako diru-kopurua agortzen ez bada, modalitate baterako dirulaguntzen zenbatekoa handitu ahal izango da beste modalitatearen soberakinaren bitartez, betiere delako modalitate hori artean erabaki gabe badago. Horretarako, EEIren zuzendariak ebazpena emango du. Kasu honetan, eskaera kopuruaren eta dagoen diru-kantitatearen arteko desoreka handiena duen modalitateak lehentasuna izango du.

2.– Sea cual fuere la dotación adjudicada en cada modalidad de la presente Resolución, si no se agota la cantidad establecida, bien porque no se haya presentado ninguna solicitud, bien porque las personas solicitantes no cumplen los requisitos, el importe de la subvención para una modalidad podrá ser incrementado con el importe sobrante de otra modalidad, siempre que dicha modalidad no se haya resuelto aún, mediante resolución de la Directora del IVE. En este caso, la modalidad en la que hubiere mayor diferencia entre solicitudes presentadas y disponibilidad presupuestaria será la que tenga la prioridad.

4. artikulua.– Dirulaguntzak emateko modua, zenbatekoa eta mugak.

Artículo 4.– Procedimiento para la adjudicación, importes y límites.

1.– Ebazpen honen bidez emango diren dirulaguntzak lehiaketa bitartez esleituko dira. Dirulaguntzak horrela emateko, aurkeztutako eskabideak erkatuko dira, 13. artikuluan finkatutako baldintzak eta II. kapituluko modalitate bakoitzean ezarritako balorazio irizpideen arabera hurrenkera jakin batean jartzeko.

1.– Las subvenciones que se concederán por medio de la presente convocatoria se adjudicarán mediante concurso. Para la adjudicación se compararán las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas según las condiciones establecidas en el artículo 13 y en los principales criterios de valoración establecidos para cada modalidad en el Capítulo II.

Baloraziorik altuenak lortzen dituzten eskabideetatik hasita esleituko dira dirulaguntzak, proportzionalki lortutako puntuazioaren arabera, harik eta horretarako diru-baliabideak amaitu arte.

Las subvenciones se concederán comenzando por las solicitudes que hayan obtenido mayor valoración, en proporción a la puntuación obtenida, hasta agotar los recursos económicos disponibles.

2.– Dirulaguntza esleitzeko orduan, eskabidearekin batera aurkeztutako aurrekontuan EEIk diruz laguntzen dituen gastuen atala hartuko da kontuan soilik.

2.– Para la adjudicación de las subvenciones, únicamente se tendrá en cuenta el apartado de los gastos subvencionables presentados en el presupuesto de solicitud de subvención.

3.– EEIk diruz laguntzen dituen gastuak:

3.– Gastos subvencionables:

1) Dagokion jaialdi edo jardueran parte hartzekoak: joan-etorria, ikuskizuna egingo den tokiko muntaia-gastuak, eszenografia edo materialaren garraioa, ostatua eta dietak. Antzerki denboraldietan, promozio gastuak ere bai. Artisten katxetak eta nominak ez dira diruz lagunduko. Ez da gastu amortizagarririk diruz lagunduko.

1) Los correspondientes a la participación en el festival o actividad: desplazamiento, gastos de montaje en el lugar del espectáculo, transporte de material o escenografía, dietas y alojamiento. En temporadas de teatro, también los gastos de promoción. No se admitirán nóminas ni cachés de los artistas. No se admitirán gastos amortizables.

2) COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldi edo ekitaldien kasuan, ondorengo gastuak onartuko dira:

2) En el caso de las actuaciones o eventos que hayan sido cancelados a causa del COVID-19, se aceptarán los siguientes gastos:

– Emanaldi horiek eragindako eta berreskuratu ezinezko ostatu eta hegaldi gastuak.

– Gastos de vuelos o alojamiento generados por estas actuaciones que no hayan podido ser recuperados.

– Jada egindako promozio eta kudeaketa gastu egiaztagarriak.

– Gastos ya realizados de promoción y gestión que sean justificables.

Aurkeztutako aurrekontuaren % 20 onartuko da gehienez ere promozio eta kudeaketa kontzeptuetan. Arte plastiko eta ikusizkoen modalitatean, gehienez ere 500 euro izango dira.

Se aceptará un máximo del 20% del presupuesto en concepto de gastos de promoción y gestión. En la modalidad de artes plásticas y visuales, se aceptará un máximo de 500 euros.

4.– Laguntzen zenbatekoak:

4.– Los importes de las subvenciones:

a) Ostatu eta otorduetarako gehienezko gastuak, pertsonako eta eguneko: espainiar Estatuan, hirurogeita hamabost (75) euro ostaturako eta berrogei (40) euro dietarako. Estatutik kanpora, ehun eta hogei (120) euro ostaturako eta hirurogei (60) euro dietarako.

a) Gastos máximos de alojamiento y dietas, por persona y día: en España, setenta y cinco (75) euros para alojamiento, y cuarenta (40) euros en concepto de dieta. Fuera de España, ciento veinte (120) euros para alojamiento, y sesenta (60) euros en concepto de dieta.

b) Ondorengo dietak onartuko dira: emanaldi egunetakoak, eta joan-etorrietarako beste egun bat.

b) Se admitirán las siguientes dietas: días de actuación, y un día para la ida y vuelta.

Arte plastiko eta ikusizkoen erakusketen kasuan, soilik joan-etorrietako, eta muntaia eta inauguraziorako dietak onartuko dira. Astebeteko dietak onartuko dira gehienez ere.

En el caso de las exposiciones de artes plásticas y visuales, solo se admitirán dietas para los días de ida y vuelta, montaje e inauguración de la exposición. Se admitirán como máximo dietas correspondientes a una semana.

Eskaerako aurrekontuan, dieta kontzeptuan eskatzen den kopurua ez da gastu lagungarrien % 50 baino gehiagokoa izango, ez eta 2.000 euro baino handiagoa ere.

En el presupuesto de la solicitud, la cantidad que se solicite bajo el concepto de dietas no podrá rebasar el 50% de los gastos subvencionables, ni ser superior a 2.000 euros.

c) Automobila erabiliz gero, zero koma hogeita bost (0,25) euro km-ko gehi autopista eta parkinga. Furgoneta erabiliz gero, zero koma hogeita hamabost (0,35) euro km-ko gehi autopista eta parkinga. Kilometro kopurua kalkulatzeko, dirulaguntza eskaera egin duen pertsona fisiko edo juridiko pribatuaren sozietate egoitza hartuko da abiapuntutzat.

c) En caso de utilizar coche, cero coma veinticinco (0,25) euros por km, más gastos de autopista y parking. En caso de utilizar furgoneta, cero comas treinta y cinco (0,35) euros por km, más gastos de autopista y parking. Para calcular la cantidad de kilómetros, se tomará como punto de partida la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica.

d) Ibilgailua alokatua denean, alokairuaren faktura, erregaia, autopista eta parkinga.

d) En caso de vehículo alquilado, factura del alquiler, combustible, gastos de autopista y parking.

e) Hegazkina, trena edo bestelako garraio publikoren bat erabiliz gero, soilik maila arrunteko txartela onartuko da.

e) En caso de utilizar avión, tren o algún otro transporte público, se abonará el billete ordinario.

5.– Hori guztia, 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorrak, azaroaren 17koak, 31. artikuluan eta haren garapen araudian izaera orokorrarekin jasotakoaren kalterik gabe.

5.– Todo ello sin perjuicio de lo establecido con carácter general en Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, artículo 31, y su normativa de desarrollo.

5. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna:

Artículo 5.– Compatibilidad de subvenciones.

Deialdi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publikoek edo pribatuek helburu berbererako emandakoekin, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik badago, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán compatibles con aquellas que se concedan para los mismos objetivos por otras instituciones públicas o privadas, siempre y cuando no se produzca sobrefinanciación. En caso de sobrefinanciación, el importe de la subvención se verá aminorado hasta el límite máximo correspondiente.

6. artikulua.– Pertsona edo entitate onuradunak.

Artículo 6.– Personas o entidades beneficiarias.

1.– Ebazpen honek araututako dirulaguntzen onuradun izateko honako baldintza hauek bete beharko dira:

1.– Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Pertsona fisiko edo juridiko pribatua izatea eta errolda edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Zabaldu nahi den obraren edo lanaren komunikazio-hitza euskara denean, errolda edo egoitza soziala euskararen eremu geografikoan duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak ere aurkeztu ahal izango dira. Pertsona fisikoek errolda agiria aurkeztu beharko dute hori ziurtatzeko eta pertsona juridikoek dagozkien agiriak.

a) Ser persona física o jurídica privada con sede social y domicilio en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el idioma vehicular de la obra a difundir sea el euskera, podrán presentarse también personas físicas o jurídicas con sede social o domicilio dentro del ámbito geográfico del euskera. Las personas físicas deberán acreditar el domicilio mediante el certificado de empadronamiento.

Ondokoa joko da euskararen eremu geografikotzat: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Komunitatea, eta Euskal Hirigune Elkargoa.

Se entiende lo siguiente por ámbito geográfico del euskera: la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral Navarra y la Mancomunidad Única de Iparralde (Communauté Pays Basque).

b) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen denerako alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, egingo den jarduerari dagokion epigrafean, arte plastiko eta ikusizkoen modalitatean salbu.

b) Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente a la actividad que se vaya a realizar, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, excepto en la modalidad de artes plásticas y visuales.

2.– Ez da onartuko nagusiki kapital ekarpen publikoa duten entitate pribatuen, fundazioen, eta dagokion modalitateko sektorearen jarduerarekin lotura zuzenik ez duten elkarteen eskaerarik.

2.– No se admitirán las solicitudes de entidades privadas de capital mayoritariamente público, fundaciones, ni tampoco aquellas asociaciones que no guarden relación directa con la actividad del sector de la modalidad correspondiente.

3.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatea.

3.– Estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntza batzuk eman izana dela-eta, horiek itzultzeko edo zehatzeko prozeduraren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozedura hori amaitu egin beharko da pertsona edo erakunde onuradunei dirulaguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko. Era berean, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da jasotako dirulaguntza itzultzea, itzulketa-prozedura bat amaitzean ebazpen bat eman bada.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las personas y entidades beneficiarias de estas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Así mismo, la concesión, y en su caso, el pago de la subvención quedará condicionado al reingreso de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

5.– Ezingo dute ebazpen honetako dirulaguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik duten pertsona edo erakunde eskatzaileek, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeria dela-eta gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoaren indarrez.

5.– No podrán acceder a las ayudas reguladas en la presente Resolución las personas y entidades que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se hallen incursas en alguna prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Halaber, aplikagarria izango da dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11, 13.2 eta 13.3 artikuluetan eta haren garapen araudian, izaera orokorrarekin aurreikusitakoa.

6.– Igualmente será de aplicación lo dispuesto con carácter general en los artículos 11, 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

7.– Baldintza horiek guztiek, onuradun izateko ezezik, jasotako dirulaguntza kitatu arte bete beharko dira.

7.– Todos los requisitos son exigidos tanto para acceder a la condición de beneficiarios como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida.

7. artikulua.– Erakunde edo pertsona eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

Artículo 7.– Acreditación de determinados requisitos de la persona o entidad solicitante.

1.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluarekin bat etorriz, interesdunek eskubidea dute ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein Administrazio batek egindakoak diren eskatutako agiriak. Horrela, haien kontsulta eta ateratzea Administrazioak egin ahal izango du, interesdunak aurka egin ezean. Kasu horretan, eskatzaileak aurkeztu beharko ditu.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por lo que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. En este caso, deberán ser acreditados por el solicitante.

Eskatzaileek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las personas o entidades interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Errolda edo egoitza soziala Euskal Hirigune Elkargoan dutenek Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute, baita eskatutako beste edozein agiri ere.

En el supuesto de tener el domicilio o sede social en la Mancomunidad Única de Iparralde (Communauté Pays Basque), deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, así como cualquier otro documento solicitado.

2.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren baitan, betebehar hauek egiaztatuko dira, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez:

2.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso direla adierazi beharko da, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Egungo zerga-ekitaldian eta aurreko bi zerga-ekitaldietan eskatutako eta, hala badagokio, jasotako beste «de minimis» laguntza batzuk jakinaraztea.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal actual y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea zigor administratibo edo penalik, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Halaber, eskatzaileak honakoak adieraziko ditu eskabidean: dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela.

Así mismo, la persona solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

3.– Eskaera beste pertsona baten izenean egiten denean, legezko ordezkariaren identitatea eta daukan legezko ordezkaritza-ahalmenaren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

3.– Cuando se realiza la solicitud en nombre de otra persona, se deberá acreditar la identidad y el poder de representación legal mediante los documentos correspondientes.

8. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatuko dituen organoa.

Artículo 8.– Órgano de gestión de las ayudas.

Etxepare Euskal Institutuaren Euskal Kultura Sustatzeko eta Hedatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honen bidez emango diren dirulaguntzak kudeatzea.

Corresponde al Área de Promoción y Difusión de la Cultura Vasca del IVE la gestión de las subvenciones que se concederán por medio de la presente convocatoria.

EEIk proiektuen garapenaren jarraipena egingo du, eta onuraduna behartuta egongo da horretarako eskatutako ikuskapen- edo informazio-eskaerei erantzutera.

El IVE realizará el seguimiento del desarrollo de los proyectos, y la persona beneficiaria estará obligada a responder a los requerimientos de inspección o de información que se le formulen a tal fin.

9. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epeak eta modua.

Artículo 9.– Plazos y modo de presentación de solicitudes.

1.– Bira edo proiektuko eskabide bat aurkeztuko da. Eskatzaile berak eskabide bat baino gehiago aurkeztuko badu, nahikoa izango da eskatzaileari buruzko administrazio-dokumentazioa behin aurkeztea.

1.– Se presentará una solicitud por cada gira o proyecto. Si un solicitante presenta más de una solicitud, será suficiente con que presente una única vez la documentación administrativa.

2.– Modalitate guztietan, eskabideak ebazpen hau EHAAn argitara eman eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango dira. Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

2.– En todas las modalidades pueden presentarse solicitudes a partir del día siguiente a la publicación en el BOPV de la presente Resolución y el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente a su publicación.

3.– Aurkez daitekeena honakoa izango da: 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egitekoak diren jarduerak.

3.– Se podrá presentar lo siguiente: Las actividades a realizar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.

4.– Pertsona fisikoek eskabideak aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz aurkeztu ahalko dituzte:

4.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak helbide honetan aurkeztuta: Etxepare Euskal Institutua, Andre zigarrogileen Plaza 1, Tabakalera eraikina, 3. solairua, Donostia (20012), goizeko 08:30etik 14:00etara. Halaber, Eusko Jaurlaritzako Zuzenean bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en la siguiente dirección: Instituto Vasco Etxepare, Plaza de las Cigarreras, 1, Edificio Tabakalera 3.ª planta, Donostia-San Sebastián (20012), en horario de 08:30 a 14:00 horas. Así mismo, las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de Zuzenean del Gobierno Vasco o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak aurkeztu ahalko dira, euskadi.eus gunean artikulu honetako 6. atalean adierazitako helbidean.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 6 de este artículo.

Eskabidea egiteko eta dokumentazioa aurkezteko bide horietako bat erabiliz gero –presentziala edo elektronikoa–, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik prozeduraren ondorengo izapideetan, alegia, edonoiz aldatu daiteke bidea.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Aurrez aurreko eskaerak aurkezteko aurretiazko hitzordua eskatu beharko da.

Para las solicitudes presenciales, habrá que pedir cita previa.

5.– Pertsona juridikoek eskabideak bide elektronikoa erabiliz aurkeztuko dituzte, artikulu honetako 6. atalean adierazitako helbidean. Euskal Hirigune Elkargoko pertsona juridikoen kasuan, eskatzaileek bide presentziala ere aukeratu ahal izango dute.

5.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada en el apartado 6 de este artículo. Las personas jurídicas de la Mancomunidad Única de Iparralde podrán presentar sus solicitudes también por canal presencial.

6.– Eskaerak nola tramitatu aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak azaltzen dituzten argibideak euskadi.eus-eko honako helbide honetan daude ikusgai:

6.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus:

Arte plastiko eta ikusizkoak: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1032513

Artes plásticas y visuales: www.euskadi.eus/servicios/1032513

Eskabidearen ondoko izapideak bide elektronikoa erabiliz egin daitezke: https://www.euskadi.eus//nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de http://www.euskadi.eus//micarpeta

7.– Pertsona edo erakunde eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango du eskaera, atxikitako agiriekin batera. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

7.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Identifikazio elektronikorako, onartuta eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuta dagoen bitarteko elektronikoren bat izan beharko du eskatzaileak.

8.– Para la tramitación electrónica, el solicitante deberá disponer de un medio de identificación electrónica admitido y publicado en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

9.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

9.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

10. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Artículo 10.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

Eskaera onartua izateko, dagokion jaialdi, azoka, antzoki, erresidentzia edo birako emanaldiak hartuko dituzten areto guztien kontratua, gonbidapen ofiziala edo ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, antolatzaileak sinatuta. Agiri honek, gutxienez, honakoak zehaztuko ditu: ekitaldiaren data, lekua, baldintza ekonomikoak eta antolatzailearen kontakturako informazioa.

Para aceptar la solicitud será necesario presentar contrato, invitación o certificado de cada uno de los festivales, ferias, teatros, residencias, o salas que acogerán las funciones de la gira correspondiente. Este documento deberá concretar como mínimo: lugar y fecha del evento, condiciones económicas, e información de contacto del organizador.

11. artikulua.– Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumenturen bat falta dela edo forma-akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, eskatzaileei jakinaraziko zaie 10 egun balioduneko epea dutela akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, edo dagokion izapidea egitea galduko duela, aurretiazko ebazpen bidez.

Así mismo, se le indicará que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

12. artikulua.– Balorazio-batzordeak.

Artículo 12.– Comisión de valoración.

1.– Modalitate bakoitzerako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, balorazio-batzordeak osatuko dira. Batzordeak honela osatuko dira:

1.– Se constituirán comisiones de valoración para analizar y evaluar cada una de las solicitudes de las distintas modalidades. Las comisiones tendrán la siguiente composición:

a) Lehendakaria: EEIko Euskal Kultur zuzendaria, ala haren ordezkoa.

a) Presidenta: El Director del área de Cultura Vasca del IVE, o persona que le sustituya.

b) Bokalak: EEIko zuzendariak izendaturiko 3-5 kide, modalitate bakoitzean adituak diren pertsonen eta administrazioko teknikarien artetik.

b) Vocales: entre 3 y 5 vocales nombrados por la Directora del IVE, entre expertos o expertas de cada modalidad y técnicos de la administración.

c) Idazkaria: Batzordearen idazkari-lanak EEIko teknikari batek egingo ditu; zuzendariak izendatua izango da, eta bileretan hitzez bai, baina botorik gabe jardungo du.

c) Secretario o secretaria: actuará como secretario o secretaria de la comisión un técnico o técnica del IVE, designado por la directora, con voz y sin voto.

2.– Balorazio-batzordeko kideak izendatzerakoan Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoa beteko da.

2.– En el momento de nombrar los miembros de dichas comisiones se tendrá en cuenta lo establecido por el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Balorazio-batzordeen osaera EEIko zuzendariak ebatziko du eta EHAAn argitaratuko da. Nolanahi ere, errespetatu egingo dira parte ez hartzeari eta errefusatzeari buruz legez ezarritako zehaztapen eta baldintzak.

3.– La composición de las comisiones de valoración la resolverá la Directora del IVE, y será publicada en el BOPV. En todo caso, se respetará lo establecido en la Ley en torno a la abstención y la recusación.

13. artikulua.– Eskaerak aztertzeko irizpideak eta ebazpen-proposamena.

Artículo 13.– Criterios de evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución.

1.– Balorazio-batzordearen zeregina izango da aurkeztutako eskaerak ebaluatzea eta ebazpen-proposamena egitea Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari.

1.– Será labor de la comisión de valoración evaluar las solicitudes presentadas y realizar la propuesta de resolución a la Directora del Instituto vasco Etxepare.

2.– Aurkeztutako proiektuak aztertu eta baloratzeko irizpide-ardatz nagusiak modalitate bakoitzaren kapituluan zehazten dira.

2.– Los criterios principales para el análisis y valoración de los proyectos presentados serán los que se concretan en el capítulo correspondiente a cada modalidad.

3.– Balorazioan lor daitezkeen puntuen % 50 lortzen ez duten proiektuek ez dute dirulaguntzarik jasoko.

3.– Los proyectos que no lleguen a la puntuación del 50% no podrán recibir subvenciones.

4.– Ez da 500 eurotik beherako dirulaguntzarik emango, arte plastikoan izan ezik. Jasotako puntuazioari dagokiona muga horretatik beherakoa bada, proiektu horrek ez du laguntzarik jasoko.

4.– No se concederán subvenciones inferiores a 500 euros, excepto en el caso de las artes plásticas Si la cantidad correspondiente a la puntuación está por debajo de este límite, el proyecto no será subvencionado.

14. artikulua.– Ebazpenak.

Artículo 14.– Resoluciones.

1.– EEIko zuzendariari dagokio balorazio-batzordeek aurkeztutako ebazpen-proposamenak aztertu eta ebazpenak ematea.

1.– Corresponde a la Directora del IVE analizar las propuestas de resolución de las comisiones de valoración y dictar las resoluciones correspondientes.

2.– Ebazpena Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– La resolución de adjudicación de las subvenciones se publicará en el tablón electrónico de anuncios, según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera, gehienez lau hilabeteko epean eman eta jakinaraziko dira modalitateetako ebazpenak. Epe hori jakinarazpenik gabe igarotzen bada, eskaerak ez direla onartu ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

3.– Las resoluciones de las distintas modalidades se dictarán y notificarán en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hay notificación, las solicitudes se entenderán desestimadas, conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

15. artikulua.– Dirulaguntzaren onarpena.

Artículo 15.– Aceptación de la subvención.

Ebazpena Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den egunetik aurrera, hamabost eguneko epean onuradunak berariaz uko egiten ez badio, dirulaguntza onartu egin dela ulertuko da.

Si, en el plazo de quince días contados a partir de la publicación de la Resolución en el tablón electrónico de anuncios del Gobierno Vasco la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que la ha aceptado.

16. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de los beneficiarios.

1.– Dirulaguntza adierazitako helburu zehatzerako erabiltzea, eta diruz lagundutako jarduera 2020. urtean burutzea.

1.– Destinar la subvención a la finalidad concreta para la que se solicitó y llevar a cabo la actividad subvencionada a lo largo del año 2020.

2.– Esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, dirulaguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoaren eta gastuen gauzatzea justifikatu behar du. Justifikazioari ekiteko, dirulaguntza esleitzeko erabilitako gastu-aurrekontu onartua erabiliko da.

2.– Todas y cada una de las beneficiarias, independientemente del importe de la subvención adjudicada, deberán, necesariamente, justificar la ejecución y el gasto del proyecto subvencionado. Para dicha justificación, se utilizará el presupuesto de gasto admitido utilizado como base para la concesión de la subvención.

3.– Ebazpena eman aurretik eskabidean aurkeztutako proiektuan edo aurrekontuan aldaketaren bat eginez gero, horren berri idatziz jakinarazi beharko dio EEIri edo «nire kudeaketak» helbidearen bitartez izapide elektronikoaren kasuan. Berri hori jasotzen duenetik, EEIk 15 egun balioduneko epea izango du erantzuteko. Erantzunik ez bada, aldaketa onartutzat joko da.

3.– Si con anterioridad a la resolución, se produjera alguna modificación en el proyecto presentado en la solicitud, hacérselo saber por escrito al IVE o a través de «mis gestiones» en el caso del procedimiento electrónico. A partir de la recepción de esta comunicación, el IVE dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para responder. Si no emitiera respuesta, la modificación se entenderá admitida.

4.– Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari deialdi honen bidez jasotako dirulaguntzei buruzko informazioa ematea, hala eskatuz gero.

4.– Proporcionar información sobre las subvenciones recibidas al amparo de la presente convocatoria a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, así como al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, si así se lo solicitaran.

5.– Esleipen-ebazpena argitaratzen den egunetik aurrera, katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta argitaratzen diren gainerako material grafiko zein soinudunetan, Etxepare Institutuaren logoaren bitartez babesa jaso dutela adieraztea. Dirulaguntza esleitzeko ebazpena eman aurretik gauzatutako proiektuak betebehar horretatik kanpo geratuko dira.

5.– Hacer mención de la ayuda concedida por el IVE, mediante logotipo, a partir de la fecha de publicación de la resolución de concesión, en catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás materiales gráficos y sonoros que se publiquen. Los proyectos llevados a cabo antes de la resolución necesaria para la asignación de la subvención quedarán excluidos de dicha obligación.

6.– Onuradunak diruz lagundutako proiektuarekin lotutako materiala eta irudiak erabili ahal izateko baimena bermatzea EEIri, horrek informazioa hainbat euskarritan zabal dezan.

6.– La persona beneficiaria deberá garantizar al IVE la autorización para la utilización del material e imágenes relacionados con el proyecto subvencionado, para que difunda la información en varios soportes.

7.– Halaber, aplikagarria izango da, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta haren garapen araudian, izaera orokorrarekin aurreikusitakoa.

7.– Igualmente será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

17. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 17.– Justificación.

1.– Ebazpen honetan ezarritako dirulaguntzen onuradunek 2020ko abenduaren 31ra arteko epean aurkeztu beharko dituzte jarraian zerrendatzen diren agiriak. Salbuespenez, abenduan egindako jardueren kasuan, 2021eko urtarrilaren 31ra arte luzatu ahal izango da epea.

1.– Los beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta resolución dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para presentar los documentos relacionados a continuación. Solo en el caso de las actividades llevadas a cabo en diciembre, se podrán presentar hasta el 31 de enero de 2021.

2.– Pertsona fisikoek justifikazioak aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz aurkeztu ahalko dituzte:

2.– Las personas físicas podrán presentar los justificantes de forma presencial o electrónica:

– Aurrez aurre aurkeztu ahal izango dituzte hurrengo helbidean:

– La justificación presencial se hará en la siguiente dirección:

Etxepare Euskal Institutua, Andre Zigarrogileen Plaza 1, Tabakalera eraikina, Donostia (20012). Halaber, Eusko Jaurlaritzako Zuzenean bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

Instituto Vasco Etxepare, Plaza de las Cigarreras 1, Edificio Tabakalera, 3.ª planta, Donostia–San Sebastián (20012), en horario de 08:30 a 14:00 horas; en las oficinas de Zuzenean del Gobierno Vasco o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Justifikazioak bide elektronikoaren bidez ere aurkeztu ahalko dituzte hurrengo gunean: https://www.euskadi.eus//nirekarpeta

– Los trámites de justificación, por canal electrónico, se realizan a través de: http://www.euskadi.eus//micarpeta

3.– Pertsona juridikoek justifikazioak bide elektronikoa erabiliz aurkeztuko dituzte, aurretik adierazitako helbide elektronikoan. Euskal Hirigune Elkargoko pertsona juridikoek aurrez aurre ere aurkeztu ahal izango dituzte justifikazioak.

3.– Las personas jurídicas presentarán la justificación por medio electrónico, a través de la dirección web anteriormente mencionada. Las personas jurídicas de la Mancomunidad Única de Iparralde podrán presentar sus justificantes también por canal presencial.

4.– Justifikazioak, bai bide presentziala erabiliz bai bide elektronikoa erabiliz, nola tramitatu behar diren azaltzen dituzten argibideak euskadi.eus-en egongo dira ikusgai, agindu honetako 9.6 artikuluan adierazitako helbidean.

4.– Las especificaciones sobre cómo justificar, tanto por canal presencial como electrónico, están disponibles en la dirección indicada en el artículo 9.6 de la sede electrónica de euskadi.eus.

5.– Justifikaziorako jarraian zerrendatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira:

5.– Estos serán los documentos a presentar para la justificación:

a) Burututako jarduera osoaren memoria-balorazioa.

a) Memoria valorativa de la actividad llevada a cabo.

b) Justifikaziorako eredu-orriak jarraituz zehaztuko dira egindako gastuak, eta, halakorik balego, jasotako beste dirulaguntzak.

b) Los gastos, así como el resto de las subvenciones recibidas, se especificarán siguiendo el modelo de justificación contenido en los formularios de internet.

c) Gastuen justifikaziorako, aurrekontu onartuan Etxeparek diruz laguntzen dituen kontzeptuetako gastu guztiak egiaztatu beharko dira. Horrekin batera gastu eta diru-sarreren balantzeari buruzko zinpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

c) Para la justificación, se tendrá en cuenta el apartado de los gastos subvencionables por Etxepare del presupuesto admitido. Tendrá que presentarse también una declaración jurada del balance de todos los gastos/ingresos.

EEIk, ausaz eta zozketaz, onuradunetako batzuei aurkeztutako aurrekontua bere osotasunean justifikatzeko agiriak eskatuko dizkie.

El IVE solicitará aleatoriamente y por sorteo, a algunos de los beneficiarios que pongan a su disposición los comprobantes para justificar la totalidad del presupuesto presentado.

d) Gastu guztien zerrenda ordenatua jasotzen duen taula sinatua.

d) Tabla firmada con la lista ordenada de los gastos subvencionados.

Etxepare Institutuak edozein momentutan eskatu ahalko ditu goian aipaturiko gastuak justifikatzeko fakturak. Fakturek eskatzailearen izenean egon beharko dute, eta indarrean dagoen araudi fiskalaren arabera baliozkoak izan beharko dute. Bestelako monetetan egindako fakturen kasuan, gastua eurotan zenbatekoa izan den adierazi beharko da, horretarako erabilitako kanbio-tasa adieraziz.

El IVE podrá solicitar en cualquier momento la aportación de las facturas para justificar los gastos indicados en esta tabla. Las facturas deberán estar en nombre del solicitante, y deberán ser válidas de acuerdo a la normativa fiscal aplicable. En el caso de facturas en otras divisas, habrá que indicar su valor en euros, utilizando la tasa de cambio vigente.

e) Dietak justifikatzeko, aski izango da dagokion formularioan jasotzen den taula bete eta sinatzea. Hala ere, dieten taularen bidez zuritutako laguntza ezingo da jasotako laguntzaren % 50 baino gehiagokoa izan, ez eta 2.000 euro baino gehiagokoa ere.

e) Para la justificación de las dietas, bastará con rellenar y firmar la ficha contenida en el correspondiente formulario. Sin embargo, la cantidad justificada mediante la tabla de dietas no podrá suponer más del 50% de la cantidad recibida, ni más de 2.000 euros.

f) Norberaren ibilgailuan egindako bidaietarako, nahikoa izango da onuradunak kilometraje-taula bete eta sinatzea. Honela kalkulatuko da kilometro kopurua: jarduera egiten deneko herritik pertsona fisiko edo juridiko pribatu eskatzailearen sozietate egoitzara edo establezimendura dagoen joan-etorriko distantzia. Bira bateko emanaldiak denboran jarraian egiten badira, emanaldi bat egiten den tokitik hurrengo emanaldiaren tokirainoko distantzia ere kontuan hartuko da. Bidesari eta parking gastuen tiketak edo fakturak aurkeztu beharko dira.

f) En caso de los viajes efectuados en vehículo propio, es suficiente con que el beneficiario rellene y firme la tabla de kilometraje correspondiente. El número de kilómetros se calculará de la siguiente manera: la distancia de ida y vuelta desde la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica hasta el lugar donde se celebra la actividad. Si la gira es continuada en el tiempo, también se tendrá en cuenta la distancia desde el lugar de una actividad y el lugar de la siguiente. Es necesario presentar tickets y facturas de gastos de peajes y parking.

g) Diruz lagundutako jarduera dela-eta sortutako katalogo, programa, iragarpen-kartel, argazki eta gainerako material grafiko edo soinudunen ale bana, hala badagokio.

g) Un ejemplar, en su caso, de cada uno de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico y sonoro.

h) Helburu berbererako jasotako bestelako dirulaguntzen zerrenda. EEIk emandakoaz gain beste dirulaguntzarik jaso ez bada, hori horrela dela adierazten duen zinpeko aitorpena aurkeztuko du, onuradunak izenpetua.

h) Listado de las demás subvenciones recibidas para el mismo fin tras la presentación de la solicitud. Si no se hubiera recibido ninguna otra subvención además de la concedida por el IVE, deberá presentar una declaración jurada firmada por el beneficiario.

i) Kontratu edo ziurtagiriak, antolatzaileek sinatuak, egindako emanaldien baldintzak jasotzen dituztenak.

i) Contratos o certificados, firmados por los organizadores de cada uno de los eventos, en el que se especifican las condiciones de las actuaciones.

j) COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldien kasuan, antolatzaileak sinatutako kantzelazio ziurtagiriaz gain, egindako promozio edota kudeaketa gastuen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

j) En el caso de las actuaciones que hayan sido canceladas a causa del COVID-19, además del certificado de cancelación firmado por el organizador, habrá que acreditar los gastos de promoción y gestión realizados.

k) Halaber, aplikagarria izango da dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan eta horren garapen araudian izaera orokorrarekin aurreikusitakoa.

k) Igualmente será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

18. artikulua.– Likidazio ebazpena.

Artículo 18.– Resolución de liquidación.

1.– Dirulaguntzaren justifikazioa behar bezala gauzatu ez bada edo dena delako zioarengatik laguntzaren zenbatekoa gutxitzea edo kentzea badagokio, EEIko zuzendariak banakako likidazio-ebazpena emango du, egiaztagiriak aurkezteko epea amaitu eta bi hilabeteko epean. Ebazpen horretan dirulaguntza itzultzeko aginduko balitz, jasotzen denetik bi hilabeteko epea egongo da itzulketa egiteko.

1.– Si la justificación de la subvención no se realiza en la forma debida o por cualquier motivo procede la disminución o la retirada del importe de la ayuda, la Directora del IVE dictará resolución individual de liquidación, en el plazo de dos meses a partir de la finalización del plazo de presentación de comprobantes. En su caso, dispondrá de un plazo de dos meses para la devolución del dinero, a partir de la notificación de la correspondiente resolución.

2.– Ez betetze partzialaren kasuetan, itzuli beharreko diru-kopurua finkatzeko proportzionaltasun-printzipioa izango da gidari.

2.– En los supuestos de incumplimiento parcial, se establecerá la cuantía a devolver respetando el principio de proporcionalidad.

3.– Salbuespen gisa, esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa ez da gutxituko baldin eta jarraian azaltzen diren hiru baldintzak aldi berean gertatzen badira:

3.– Excepcionalmente, no se disminuirá la cuantía de la subvención otorgada si se dan a la vez estas tres circunstancias:

a) Aurreikusitako gastu-aurrekontuaren eta behin betiko exekutatutakoaren arteko aldea % 15etik beherakoa izatea.

a) Que la diferencia entre el presupuesto de gasto presentado y el gasto final ejecutado sea menor del 15%.

b) Esleitutako dirulaguntzak behin betiko exekutatutako gastuaren % 60 ez gainditzea.

b) Que la subvención adjudicada no supere el 60% del gasto final ejecutado.

c) Gainfinantzaketarik ez gertatzea.

c) Que no exista sobrefinanciación del proyecto.

19. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 19.– Pago.

Ebazpen honetan oinarrituz emandako dirulaguntzen ordainketa bi zatitan egingo da honako prozedurari jarraituz:

Las subvenciones concedidas en base a la presente Resolución se harán efectivas en dos pagos, según el siguiente procedimiento:

– % 75, dirulaguntza onartzen den egunetik aurrera, hilabeteko epean.

– 75% en el plazo máximo de un mes desde la aceptación por el beneficiario de la resolución de adjudicación.

– % 25, jarduera amaitu, justifikazioa egin eta beranduenez ere 2021eko otsailaren 28an.

– 25% tras la finalización y justificación de la actividad, y como muy tarde el 28 de febrero de 2021.

Dirulaguntzaren zenbatekoari kendu egingo zaizkio, indarrean dagoen araudiaren baitan, dagozkion atxikipen eta konturako ordainketak.

Del importe de la subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta que pudieran corresponder en aplicación de la normativa fiscal vigente.

Hala badagokio, jarduera hasteagatik aplikagarria den atxikipena onuradunak eskatu beharko du. Eskaera hori deialdi honetako 15. artikuluak dirulaguntza onartzeko ezartzen duen 15 eguneko epean aurkeztu behar da.

En su caso, el tipo de retención por inicio de actividad deberá ser solicitado por el beneficiario. Dicha solicitud se presentará dentro de los 15 días previstos en el artículo 15 para la aceptación de la subvención.

20. artikulua.– Ez betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Ebazpen honetan edo maila orokorragoko aginduetan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

1.– No cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Resolución o en cualquier otra disposición con carácter general.

2.– Emandako dirulaguntza guztia edo zati bat ebazpen honetan aurreikusitako jarduera ez den besteren batean erabiltzea.

2.– Destinar la totalidad o una parte de la subvención concedida a una actividad distinta de la prevista en la presente Resolución.

3.– Hala badagokio, dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean zehaztutako diru-kopurua ez itzultzea, horretarako emandako epean.

3.– En su caso, no devolver la cantidad determinada en la resolución de liquidación de la subvención en el plazo establecido al efecto.

4.– Halakorik gertatu dela egiaztatzen bada, ez betetzea gertatu dela ulertuko da eta, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoari jarraiki, pertsona edo entitate onuradunak itzuli egin beharko dizkio EEIri jasotako diru-kopuruak eta horiei legez dagozkien interesak.

4.– En el supuesto de que se compruebe que se ha producido lo anteriormente expuesto, se entenderá que se ha producido incumplimiento, debiendo la persona o entidad beneficiaria reintegrar al IVE las cantidades recibidas más los intereses que correspondan legalmente, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

5.– Halaber, aplikagarria izango da dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. eta 40.1 artikuluetan eta haren garapen araudian izaera orokorrarekin aurreikusitakoa.

5.– Igualmente será de aplicación lo dispuesto con carácter general en los artículos 37 y 40.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKOAK
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

21. artikulua.– Xedea.

Artículo 21.– Objeto.

2020. urtean euskararen eremu geografikotik kanpo arte garaikideko erakusketak edo gertakizunak antolatzea eta/edo beraietan parte hartzea (lehiaketak, jaialdiak, erakusketak, egoiliar gisako proiektuak...).

La organización y/o participación en exposiciones o actividades relacionadas con el arte contemporáneo (concursos, festivales, exposiciones, proyectos de residencia...) durante 2020, fuera del ámbito territorial del euskera.

Xede honetarako, ez dira aintzat hartuko urteko programazioak, ezta ohiko jarduntzat hartzen direnak ere, erakusketa iraunkorrak kasu. Hortaz, ezohikotzat jo daitezkeen proiektu edo ekimen zehatzak onartuko dira soilik.

A tal efecto, no se tendrán en consideración las programaciones anuales ni las que se consideran actividades ordinarias como exposiciones permanentes. Por lo tanto, solo se tendrán en cuenta proyectos o iniciativas que se consideren extraordinarios.

Dirulaguntzaren oinarrizko baldintza hau betetzat emateko, kontuan hartuko dira COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako gertakizunak, dagozkien kontratu edo agirien bidez egiaztatzen badira.

A los efectos de dar por cumplido este requisito básico de la subvención, se tendrán en cuenta las actuaciones que se hayan cancelado como consecuencia del COVID-19 siempre que se acrediten mediante los correspondientes contratos o documentos.

22. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 22.– Recursos económicos.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zuzkidura hirurogeita hamar mila (70.000) eurokoa izango da.

1.– La dotación máxima para esta modalidad será de setenta mil (70.000) euros.

2.– Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete, baina jasotako dirulaguntza guztien batura ez da inoiz izango hamabi mila eta bostehun (12.500) euro baino handiagoa.

2.– Los solicitantes podrán presentar tantas solicitudes como quieran, pero la suma de todas las subvenciones recibidas no superará en ningún caso la cantidad de doce mil quinientos (12.500) euros.

a) Ez da inbertsio amortizagarririk onartuko.

a) No se admitirán gastos amortizables.

b) Joan-etorri bati dagozkion gastuez gain, egoiliar proiektu bakoitzeko eman daitekeen gehienezko zenbatekoa lau mila eta berrehun (4.200) eurokoa izango da eta hilabeteko gehienez ere 700 eurokoa.

b) En los proyectos de residencia, al margen de gastos de un viaje de ida y vuelta, la cantidad máxima a conceder por proyecto ascenderá a cuatro mil doscientos (4.200) euros. En todo caso, la cantidad mensual no superará los 700 euros.

23. artikulua.– Egoiliar proiektuak.

Artículo 23.– Proyecto de residencia.

Egoiliar proiektutzat honakoa hartuko da: gutxienez bi asteko iraupena izango duen prestakuntza artistikoa hobetzeko egonaldia. Egoiliar zentroak helburu horretarako prestatutako tokia izan beharko du, eta egonaldiaren helburuak, baldintzak, zerbitzuak, ikasgaiak, arduradunak eta gainerako zehaztasunak egoiliar zentroko arduradunak sinatutako ziurtagiri edo dokumentu batean jasoko dira.

Se considerarán proyectos de residencia las estancias destinadas a la mejora de la preparación artística de un mínimo de dos semanas de duración. El centro residencial deberá de ser un centro preparado a tal efecto, y los objetivos, condiciones, servicios, asignaturas, responsables y demás detalles relativos a la estancia se especificarán en un certificado o documento firmado por el responsable del centro.

Eskatzaileak dagokion agiri edo ziurtagiri hori aurkeztu beharko du dirulaguntzaren eskabidearekin batera.

El solicitante deberá presentar dicho documento o certificado junto con la solicitud de la subvención.

24. artikulua.– Aurkeztutako proiektuak aztertu eta baloratzeko irizpide-ardatz nagusiak honako hauek izango dira:

Artículo 24.– Los criterios principales para el análisis y valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:

– Aurkeztutako proiektua. Puntuazioaren % 20, gehienez ere.

– Proyecto presentado. Hasta 20% de la puntuación.

– Eskatzailearen ibilbide profesionala: sorturiko kultur ekoizpenen berritasuna, azken urteetan atzerrian egindako ekitaldi kopurua. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Trayectoria profesional de los solicitantes: producción de los últimos años, número de proyectos/funciones fuera del País Vasco de los últimos 3 años. Hasta 10% de la puntuación.

– Zein espaziotan/gertakizunetan garatuko diren jarduerak: zein hiri eta herrialdetan burutuko diren, edukiera, nazioarteko programazioa eta izaera profesionala. Puntuazioaren % 15, gehienez ere.

– Espacio/evento en el que se desarrollará la actividad: países/ciudades, características del espacio/evento como el aforo y la programación internacional y profesionalidad. Hasta 15% de la puntuación.

– Euskararen presentzia proiektuan. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Presencia del euskera en el proyecto. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren autofinantzaketa maila. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Nivel de autofinanciación del proyecto. Hasta el 10% de la puntuación.

– Eskatzailearen presentzia digitala. Web orri, sare sozial eta gainerako komunikazio euskarri digitaletan euskarazko eta ingelesezko bertsioa izatea. Puntuazioaren % 5, gehienez ere.

– Presencia digital del solicitante. Que la página web, redes sociales, y demás soportes comunicativos digitales tengan versión en euskera e inglés. Hasta el 5% de la puntuación.

– Emakumearen parte-hartzea proiektuan edo proiektuak gai edo eduki aldetik berdintasunaren alde egiten duen ekarpena. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Participación de la mujer en el proyecto, o aportación del mismo por su temática o contenido a la igualdad entre mujeres u hombres. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren ezaugarriak: jasotako sariak, kritika espezializatuak eta autore edo taldearen proiekzioa. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Características del proyecto: premios y críticas especializadas y proyección del autor o del grupo. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuak Etxepareren helburuekin duen lerratze maila eta euskal kulturaren nazioarteko zabalkundeari egiten dion ekarpena. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Adecuación del proyecto a los objetivos de Etxepare: aportación a la difusión internacional de la cultura vasca. Hasta 10% de la puntuación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
MUSIKA
MÚSICA

25. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 25.– Recursos económicos.

Honakoak izango dira dirulaguntza hauetarako aintzat hartuko diren jarduerak: musika birak eta kontzertu bereziak.

En las subvenciones de este apartado se ayudarán las siguientes modalidades: giras musicales y conciertos extraordinarios.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zuzkidura ehun eta hogeita hamar mila (130.000) eurokoa izango da. Ehun eta hamabost mila (115.000) musika biretarako, eta hamabost mila (15.000) kontzertu berezietarako.

1.– La dotación máxima para esta modalidad será de ciento treinta mil (130.000) euros. Ciento quince mil (115.000) euros para las giras musicales y quince mil (15.000) euros para conciertos extraordinarios.

2.– Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete. Halere, musika talde bakoitzeko bira bakarra eta kontzertu berezi bakarra hartu ahal izango da kontuan, eta jasotako dirulaguntza guztien batura ez da inoiz izango ondoko kopuruak baino handiagoa:

2.– Los solicitantes podrán presentar tantas solicitudes como quieran. Sin embargo, solo se tendrá en cuenta una gira y concierto extraordinario por cada grupo musical, y la suma de todas las subvenciones recibidas no superará las siguientes cantidades:

– Hamabi mila bostehun (12.500) euro taldeko.

– Doce mil quinientos (12.500) euros por grupo.

3.– Musika birako jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa honakoa izango da:

3.– El importe máximo por cada gira musical será el siguiente:

– Espainiar Estatuko biretarako: bi mila eta bostehun (2.500) euro.

– Giras en el Estado Español: dos mil quinientos (2.500) euros.

– 5.000 km arteko tokietarako: sei mila eta bostehun (6.500) euro.

– Destinos hasta 5.000 km: seis mil quinientos (6.500) euros.

– 5.000 km-tik haragoko tokietarako: hamabi mila eta bostehun (12.500) euro.

– Destinos a más de 5.000 km: doce mil quinientos (12.500) euros.

4.– Kontzertu berezi baterako jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa honakoa izango da:

4.– El importe máximo en el caso de conciertos extraordinarios, será el siguiente:

– 1.200 km arteko tokietarako: bi mila (2.000) euro.

– Destinos hasta 1.200 km: dos mil (2.000) euros.

– 1.201 eta 5.000 km arteko tokietarako: lau mila (4.000) euro.

– Destinos entre 1.201 y 5.000 km: cuatro mil (4.000) euros.

– 5.000 km-tik haragoko tokietarako: sei mila (6.000) euro.

– Destinos a más de 5.000 km: seis mil (6.000) euros.

5.– Ez da 1.000 euro baino gutxiagoko dirulaguntza eskaerarik onartuko.

5.– No se aceptarán solicitudes de subvención de menos de mil (1.000) euros.

6.– Artikulu honetan ezarritako distantziak honelaxe kalkulatzen dira: emankizuna egiten deneko herritik pertsona fisiko edo juridiko pribatu eskatzailearen egoitzara zuzenean dagoen distantzia. Bira bateko emanaldiak denboran jarraian egiten badira, emanaldi bat egiten den tokitik hurrengo emanaldiaren tokirainoko distantzia ere kontuan hartuko da. Distantzia hori neurtzeko, ondorengo web orrialdea erabiliko da: http://www.distancefromto.net/

6.– Las distancias referidas en este artículo se calcularán de la siguiente manera: la distancia en línea recta entre el lugar de la actividad y la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica. Si la gira es continuada en el tiempo, también se tendrá en cuenta la distancia que haya entre el lugar de una actividad y la siguiente. Para calcular la distancia, se utilizará la siguiente página web: http://www.distancefromto.net/

26. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 26.– Actividades subvencionables.

1.– Musika birak.

1.– Giras musicales.

Deialdi honen ondorioetarako honakoa hartuko da musika biratzat: euskararen eremu geografikotik kanpo, 2020. urtean, gutxienez 5 kontzertu jotzea 3 hiritan.

A los efectos de esta convocatoria se considerará gira musical ofrecer, a lo largo de 2020, un mínimo de 5 conciertos en 3 ciudades diferentes fuera del ámbito geográfico del euskara.

Gutxieneko emanaldi kopurua betetzeari begira, eta, beraz, dirulaguntzaren oinarrizko baldintza hau betetzat emateko, kontuan hartuko dira COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldiak, dagozkien kontratu edo agirien bidez egiaztatzen badira.

De cara a dar por válido el número mínimo de actuaciones, y por lo tanto, a los efectos de dar por cumplido este requisito básico de la subvención, se tendrán en cuenta los eventos que se hayan cancelado como consecuencia del COVID-19 siempre que se acrediten mediante los correspondientes contratos o documentos.

Musika biretako emanaldiak zenbatzean ez dira kontuan hartuko kontzertu berezietako emanaldiak.

Al contar el número de actuaciones en una gira no se tendrán en cuenta las actuaciones en conciertos extraordinarios.

2.– Kontzertu bereziak.

2.– Conciertos extraordinarios.

Honakoa joko da kontzertu berezitzat: euskal musika nazioartean zabaltzearren aparteko interesa izan dezakeen azoka, jaialdi edo gertakizun batean kontzertua ematea 2020an.

Se considerará concierto extraordinario: la actuación, en 2020, en una feria, festival o evento que por sus características tiene especial interés para la difusión internacional de la música vasca.

Kontzertu berezi moduan onartzeko baldintzak:

Requisitos de los conciertos extraordinarios:

– Diruz lagunduko den musika taldeak prestigioduna izan behar du eta gutxienez 5 urteko ibilbide profesionala izango du. Talde berriak ere izan ahalko dira, baldin eta aurrez aipaturiko baldintzak betetzen dituzten musikariz osaturik badaude.

– El grupo subvencionado tendrá que tener un prestigio reconocido y una trayectoria profesional de al menos 5 años. También podrán ser grupos nuevos si sus integrantes cumplen los requisitos previamente mencionados.

– Kontzertua emango den musika azoka, jaialdi edo gertakizunak prestigioduna eta nazioartean oihartzun zabalekoa izan behar du.

– El mercado, festival, o evento tendrá que tener amplio prestigio y difusión internacional.

– Dirulaguntzaren eskatzaileak kontratatzailearen gonbidapen-gutun sinatua (musika taldearen kontratazio-baldintzak zehazten dituena) edo kontratua aurkeztu beharko du eskabidearekin batera.

– El solicitante tendrá que presentar junto con la solicitud la carta de invitación del contratante o contrato, en los cuales se especifiquen las condiciones contractuales del grupo.

– Kontratatzaileak diruz lagunduko den kontzertuaren kostuaren % 20 hartuko du gutxienez bere gain.

– La parte contratante deberá asumir al menos el 20% del coste del concierto subvencionado.

3.– Ondokoetarako ez da dirulaguntzarik emango, musika bira nahiz kontzertu berezia izan:

3.– No se concederán subvenciones para las siguientes solicitudes de giras musicales o conciertos extraordinarios:

a) Herriko festetako programetan sarturiko emanaldi eta berbenetarako.

a) Actuaciones y verbenas incluidas en programas de fiestas.

b) Kalean kontraturik gabe egiten diren emanaldietarako.

b) Actuaciones realizadas en la calle sin contrato y situaciones similares.

c) Katxetik edo takillarik trukean jaso gabe egiten diren emanaldietarako.

c) Actuaciones por las que no se recibe una contraprestación en forma de caché o taquilla.

27. artikulua.– Aurkeztutako proiektuak aztertu eta baloratzeko irizpide-ardatz nagusiak honako hauek izango dira:

Artículo 27.– Los criterios principales para el análisis y valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:

– Eskatzailearen ibilbide profesionala: kide kopurua (2 p.), taldearen antzinatasuna (3 p.), sorturiko kultur ekoizpenen berritasuna (5 p.), azken urteetan atzerrian egindako ekitaldi kopurua (5 p.). Puntuazioaren % 15, gehienez ere.

– Trayectoria profesional de los solicitantes: miembros (2 p.), antigüedad del grupo (3 p.), producción de los últimos años (5 p.), número de proyectos/funciones fuera del País Vasco de los últimos 3 años (5 p.). Hasta 15% de la puntuación.

– Zein espaziotan/gertakizunetan garatuko diren jarduerak: birako ikuskizun kopurua (10 p.); Emanaldiak zein hiri eta herrialdetan egingo diren (10 p.); Antzoki, areto edo espazioaren ezaugarriak, hala nola, edukiera, nazioarteko programazioa eta izaera profesionala (10 p.); Puntuazioaren % 30, gehienez ere.

– Espacio/evento en el que se desarrollará la actividad: número de funciones (10 p.), países/ciudades (10 p.), características del espacio/evento como el aforo y la programación internacional y profesionalidad (10 p.) Hasta 30% de la puntuación.

– Euskararen presentzia proiektuan. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Presencia del euskera en el proyecto. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren autofinantzaketa maila. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Nivel de autofinanciación del proyecto. Hasta el 10% de la puntuación.

– Eskatzailearen presentzia digitala. Web orri, sare sozial eta gainerako komunikazio euskarri digitaletan euskarazko eta ingelesezko bertsioa izatea. Puntuazioaren % 5, gehienez ere.

– Presencia digital del solicitante. Que la página web, redes sociales, y demás soportes comunicativos digitales tengan versión en euskera e inglés. Hasta el 5% de la puntuación.

– Emakumearen parte-hartzea proiektuan edo proiektuak gai edo eduki aldetik berdintasunaren alde egiten duen ekarpena. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Participación de la mujer en el proyecto, o aportación del mismo por su temática o contenido a la igualdad entre mujeres u hombres. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren ezaugarriak eta Etxepareren helburuekin duen lerratze maila: jasotako sariak, kritika espezializatuak eta autore edo taldearen proiekzioa (10 p.); proiektuak euskal kulturaren nazioarteko zabalkundeari egiten dion ekarpena (10 p.). Puntuazioaren % 20, gehienez ere.

– Características del proyecto y adecuación a los objetivos de Etxepare: premios y críticas especializadas y proyección del autor o del grupo (10 p.); aportación a la difusión internacional de la cultura vasca (10 p.). Hasta 20% de la puntuación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
DANTZA
DANZA

28. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 28.– Recursos económicos.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zuzkidura berrogeita bost mila (45.000) eurokoa izango da.

1.– La dotación máxima para esta modalidad será de cuarenta y cinco mil (45.000) euros.

2.– Eskatzaile bakoitzak nazioarteko birako eskabide bakarra aurkez dezake.

2.– Cada solicitante podrá presentar una solicitud de gira internacional.

3.– Distantziaren arabera, honakoa izango da dantza bira bakoitzeko jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa:

3.– En función de la distancia, el importe máximo por cada gira de danza será el siguiente:

– Espainiar Estatuko biretarako: bi mila eta bostehun (2.500) euro.

– Giras en el Estado Español: dos mil quinientos (2.500) euros.

– 5.000 km arteko tokietarako: sei mila eta bostehun (6.500) euro.

– Destinos hasta 5.000 km: seis mil quinientos (6.500) euros.

– 5.000 km-tik haragoko tokietarako: hamabi mila eta bostehun (12.500) euro.

– Destinos a más de 5.000 km: doce mil quinientos (12.500) euros.

4.– Ez da 1.000 euro baino gutxiagoko dirulaguntza eskaerarik onartuko.

4.– No se aceptarán solicitudes de subvención de menos de mil (1.000) euros.

5.– Artikulu honetan ezarritako distantziak honelaxe kalkulatzen dira: emankizuna egiten deneko herritik pertsona fisiko edo juridiko pribatu eskatzailearen egoitza edo establezimendura zuzenean dagoen distantzia. Bira bateko emanaldiak denboran jarraian egiten badira, emanaldi bat egiten den tokitik hurrengo emanaldiaren tokirainoko distantzia ere kontuan hartuko da. Distantzia hori neurtzeko, ondorengo web orrialdea erabiliko da: http://www.distancefromto.net/

5.– Las distancias referidas en este artículo se calcularán de la siguiente manera: la distancia en línea recta entre el lugar de la actividad y la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica. Si la gira es continuada en el tiempo, también se tendrá en cuenta la distancia que haya entre el lugar de una actividad y la siguiente. Para calcular la distancia, se utilizará la siguiente página web: http://www.distancefromto.net/

29. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 29.– Actividades subvencionables.

1.– Aintzat hartuko den formatua honakoa izango da: dantza-bira.

1.– Se considerará el siguiente formato: Gira de danza.

Dantza-biratzat hartuko da 2020. urtean gutxienez 3 emanaldi egitea beste horrenbeste hiritan euskararen eremu geografikotik kanpo.

Se considerará gira de danza realizar, a lo largo de 2020, 3 actuaciones al año en otras tantas ciudades fuera del territorio geográfico del euskera.

Gutxieneko emanaldi kopurua betetzeari begira, eta, beraz, dirulaguntzaren oinarrizko baldintza hau betetzat emateko, kontuan hartuko dira COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldiak, dagokion kontratu edo agirien bidez egiaztatzen badira.

De cara a dar por válido el número mínimo de actuaciones, y por lo tanto, a los efectos de dar por cumplido este requisito básico de la subvención, se tendrán en cuenta los eventos que se hayan cancelado como consecuencia del COVID-19 siempre que se acrediten mediante los correspondientes contratos o documentos.

Salbuespen modura, nazioarteko dantza-azoka profesional batean parte hartzea biratzat onartuko da.

Como excepción, se podrá considerar como gira la participación en una feria internacional de danza profesional.

2.– Ez da dirulaguntzarik emango ondokoetarako:

2.– No se concederán subvenciones para los siguientes:

a) Herriko festetako programetan sarturiko emanaldi eta berbenetarako.

a) Actuaciones y verbenas incluidas en programas de fiestas.

b) Kalean kontraturik gabe egiten diren emanaldietarako.

b) Actuaciones realizadas en la calle sin contrato.

c) Katxetik edo takillarik trukean jaso gabe egiten diren emanaldietarako.

c) Actuaciones por las que no se recibe una contraprestación en forma de caché o taquilla.

30. artikulua.– Aurkeztutako proiektuak aztertu eta baloratzeko irizpide-ardatz nagusiak honako hauek izango dira:

Artículo 30.– Los criterios principales para el análisis y valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:

– Eskatzailearen ibilbide profesionala: kide kopurua (2 p.), taldearen antzinatasuna (3 p.), sorturiko kultur ekoizpenen berritasuna (5 p.), azken urteetan atzerrian egindako ekitaldi kopurua (5 p.). Puntuazioaren % 15, gehienez ere.

– Trayectoria profesional de los solicitantes: miembros (2 p.), antigüedad del grupo (3 p.), producción de los últimos años (5 p.), número de proyectos/funciones fuera del País Vasco de los últimos 3 años (5 p.). Hasta 15% de la puntuación.

– Zein espaziotan/gertakizunetan garatuko diren jarduerak: birako ikuskizun (10 p.); Emanaldiak zein hiri eta herrialdetan egingo diren (10 p.); Antzoki, areto edo espazioaren ezaugarriak, hala nola, edukiera, nazioarteko programazioa eta izaera profesionala (10 p.); Puntuazioaren % 30, gehienez ere.

– Espacio/evento en el que se desarrollará la actividad: número de funciones (10 p.), países/ciudades (10 p.), características del espacio/evento como el aforo y la programación internacional y profesionalidad (10 p.). Hasta 30% de la puntuación.

– Euskararen presentzia proiektuan (10 p.). Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Presencia del euskera en el proyecto. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren autofinantzaketa maila (10 p.). Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Nivel de autofinanciación del proyecto. Hasta el 10% de la puntuación.

– Eskatzailearen presentzia digitala (5 p.). Web orri, sare sozial eta gainerako komunikazio euskarri digitaletan euskarazko eta ingelesezko bertsioa izatea (5 p.).

– Presencia digital del solicitante. Que la página web, redes sociales, y demás soportes comunicativos digitales tengan versión en euskera e inglés. Hasta el 5% de la puntuación.

– Emakumearen parte-hartzea proiektuan edo proiektuak gai edo eduki aldetik berdintasunaren alde egiten duen ekarpena. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Participación de la mujer en el proyecto, o aportación del mismo por su temática o contenido a la igualdad entre mujeres u hombres. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren ezaugarriak eta Etxepareren helburuekin duen lerratze maila: jasotako sariak, kritika espezializatuak eta autore edo taldearen proiekzioa (10 p.); proiektuak euskal kulturaren nazioarteko zabalkundeari egiten dion ekarpena (10 p.). Puntuazioaren % 20, gehienez ere.

– Características del proyecto y adecuación a los objetivos de Etxepare: premios y críticas especializadas y proyección del autor o del grupo (10 p.); aportación a la difusión internacional de la cultura vasca (10 p.). Hasta 20% de la puntuación.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ANTZERKIA
TEATRO

31. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 31.– Recursos económicos.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zuzkidura ehun eta hogeita hamabi mila (132.000) eurokoa izango da.

1.– El importe global máximo de esta convocatoria ascenderá a ciento treinta y dos mil (132.000) euros.

2.– Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak.

2.– Cuantía y límite de las subvenciones.

Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete, baina eskatzaile bakoitzak jasotako dirulaguntza guztien batura ez da inoiz izango hamabi mila bostehun (12.500) euro baino handiagoa.

Los solicitantes podrán presentar tantas solicitudes como quieran, pero la suma de todas las cantidades recibidas no superará en ningún caso la cantidad de doce mil quinientos (12.500) euros.

3.– Distantziaren arabera, honakoa izango da antzerki-bira bakoitzeko jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa:

3.– En función de la distancia, el importe máximo por cada gira de teatro será el siguiente:

– 5.000 km-ra arteko tokietarako: sei mila eta bostehun (6.500) euro.

– Destinos hasta 5.000 km: seis mil quinientos (6.500) euros.

– 5.000 km-tik haragoko tokietarako: hamabi mila eta bostehun (12.500) euro.

– Destinos a más de 5.000 km: doce mil quinientos (12.500) euros.

Artikulu honetan ezarritako distantziak honelaxe kalkulatzen dira: emankizuna egiten den herritik pertsona fisiko edo juridiko pribatu eskatzailearen egoitza edo establezimendura zuzenean dagoen distantzia. Bira bateko emanaldiak denboran jarraian egiten badira, emanaldi bat egiten den tokitik hurrengo emanaldiaren tokirainoko distantzia ere kontuan hartuko da. Distantzia hori neurtzeko, ondorengo web orrialdea erabiliko da: http://www.distancefromto.net/

Las distancias referidas en este artículo se calcularán de la siguiente manera: la distancia en línea recta entre el lugar de la actividad y la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica. Si la gira es continuada en el tiempo, también se tendrá en cuenta la distancia que haya entre el lugar de una actividad y la siguiente. Para calcular la distancia, se utilizará la siguiente página web: http://www.distancefromto.net/

4.– Gehienezko zenbatekoa antzerki-denboraldi bakoitzeko zortzi mila (8.000) eurokoa izango da.

4.– El importe máximo por cada temporada de teatro será de ocho mil (8.000) euros.

5.– Ez da 1.000 euro baino gutxiagoko dirulaguntza eskaerarik onartuko.

5.– No se aceptarán solicitudes de subvención de menos de mil (1.000) euros.

6.– Euskal konpainia eta kanpokoen arteko koprodukzioetan, gehienezko dirulaguntza-kopuru hauek murriztuko dira, euskal konpainiak koprodukzio horretan duen ehunekoa aplikatuta. Salbuespenez, hiru baldintza hauetatik bi betetzen direnean, ez da murrizketa aplikatuko:

6.– En las coproducciones entre compañías vascas y foráneas, se reducirá la cantidad máxima a percibir en la subvención, aplicando el porcentaje de participación que tenga la compañía vasca en la coproducción. En caso de que se cumplan dos de las tres condiciones que abajo se señalan, no se aplicará la reducción:

a) Zuzendaria euskal herritarra izatea.

a) Que el director artístico sea vasco.

b) Aktoreen herena baino gehiago euskal herritarrak izatea.

b) Que más de un tercio de los actores sean vascos.

c) Jatorrizko testua ala moldaketa egile euskaldun batena izatea.

c) Que el autor del texto original o el adaptador sea vasco.

32. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

Artículo 32.– Actividades subvencionables:

2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arteko jarduerak.

Las actividades a realizar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020.

1.– Antzerki-bira: Gutxienez emanaldi bat egitea 2020. urtean euskararen eremu geografikotik kanpo. Bi baldintza hauetako bat bete beharko du:

1.– Gira de teatro: realizar 1 actuación en 2020, siempre que se cumpla uno de estos dos requisitos:

a) Nazioarteko jaialdi edo azoka batean parte hartzea. Gutxienez 3 herrialdetako taldeen presentzia izan behar dute programazioan, eta jaialdi profesionalak izan behar dira. Azoka edo jaialdiaren webguneak ondorengo guztiak izan beharko ditu derrigorrez: antzezlanei eta taldeei buruzko informaziodun programazioa eta jaialdiari buruzko informazioa, ingelesez. Arte diziplina askotariko azoka edo jaialdien kasuan, antzerki programazio lerro osoa izan beharko dute.

a) Participar en festivales o ferias internacionales. Estas tendrán que contar en su programación con compañías de al menos tres países y tener carácter profesional. Su web deberá tener, obligatoriamente, todo lo siguiente: programación con información referente a las obras y compañías, e información sobre el festival, en inglés. En el caso de las ferias o festivales multidisciplinares, deberán tener una línea de programación de teatro.

b) Estatutik kanpo arte eszenikoen alorrean programazio egonkorra duten antzokietan aritzea: Antzokiak gutxienez 150 eserleku izan beharko ditu, edo, bestela, prestigio handikoa izan beharko du. Antzokiaren prestigioa baloratzeko, ondorengoak hartuko dira kontuan: programazioaren antzinatasuna; prestigiozko sariak jasotako taldeak programatzea; antzoki sare pribatu edo publikoen partaide izatea; erresidentzia erregimenean garatutako sorkuntza programak; publiko berriak sortzeko ekintza paraleloak edo antzokiak jasotako sari edo errekonozimenduak.

b) Fuera del Estado, la participación en teatros con programación estable de artes escénicas: el teatro deberá tener un aforo mínimo de 150 butacas o ser de reconocido prestigio. Para valorar el prestigio del teatro se tendrá en cuenta lo siguiente: antigüedad de la programación; programación de grupos galardonados con premios de prestigio; formar parte de redes de teatros privados o públicos; programas de creación en régimen de residencia; actividades paralelas para creación de nuevos públicos; premios o reconocimientos recibidos por el teatro en cuestión.

Antzokiak kaleko emanaldiak antolatzen dituenean, ez da antzokiaren edukiera kontuan hartuko.

Cuando un teatro organice actuaciones en la calle, no se tendrá en cuenta el aforo.

Antzokiaren webguneak ondorengoak izan beharko ditu derrigorrez: antzezlanei eta taldeei buruzko informaziodun programazioa, antzokiari buruzko informazioa eta sarrerak on-line erosteko zerbitzua.

Es imprescindible que la página web del teatro tenga lo siguiente: programación con información referente a las obras y compañías; información sobre el teatro, y servicio de venta de entradas on-line.

2.– Antzerki-denboraldia: Euskararen eremu geografikotik kanpo, antzoki berean gutxienez 7 emanaldi egitea jarraian. Antzokiak gutxienez 150 eserleku izan beharko ditu.

2.– Temporada de teatro: Realizar 7 actuaciones seguidas en el mismo teatro. El teatro deberá tener un aforo mínimo de 150 butacas.

Antzokiaren webguneak ondorengo guztiak izan beharko ditu derrigorrez: antzezlanei eta konpainiei buruzko informaziodun programazioa, antzokiari buruzko informazioa eta sarrerak erosteko on-line zerbitzua.

Es imprescindible que la página web del teatro tenga todo lo siguiente: programación con información referente a las obras y compañías; información sobre el teatro, y servicio de venta de entradas on-line.

3.– Gutxieneko emanaldi kopurua betetzeari begira, eta, beraz, dirulaguntzaren oinarrizko baldintza hau betetzat emateko, kontuan hartuko dira COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldiak, dagokion kontratu edo agirien bidez egiaztatzen badira.

3.– De cara a dar por válido el número mínimo de actuaciones, y por lo tanto, a los efectos de dar por cumplido este requisito básico de la subvención, se tendrán en cuenta los eventos que se hayan cancelado como consecuencia del COVID-19 siempre que se acrediten mediante los correspondientes contratos o documentos.

4.– Ez da dirulaguntzarik emango ondokoetarako:

4.– No se concederán subvenciones para los siguientes:

a) Katxetik edo takillarik trukean jaso gabe egiten diren emanaldietarako.

a) Actuaciones por las que no se recibe una contraprestación en forma de caché o taquilla.

b) Herriko festetako programetan sarturiko emanaldi eta berbenetarako.

b) Actuaciones y verbenas incluidas en programas de fiestas.

c) Kalean kontraturik gabe egiten diren emanaldietarako.

c) Actuaciones realizadas en la calle sin contrato.

d) Eskola emanaldietarako.

d) Pases escolares.

33. artikulua.– Aurkeztutako proiektuak aztertu eta baloratzeko irizpide-ardatz nagusiak honako hauek izango dira:

Artículo 33.– Los criterios principales para el análisis y valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:

– Eskatzailearen ibilbide profesionala: kide kopurua (2 p.), taldearen antzinatasuna (3 p.), sorturiko kultur ekoizpenen berritasuna (5 p.), azken hiru urteetan atzerrian egindako ekitaldi kopurua (5 p.). Puntuazioaren % 15, gehienez ere.

– Trayectoria profesional de los solicitantes: miembros (2 p.), antigüedad del grupo (3 p.), producción de los últimos años (5 p.), número de proyectos/funciones fuera del País Vasco de los últimos 3 años (5 p.). Hasta 15% de la puntuación.

– Zein espaziotan/gertakizunetan garatuko diren jarduerak: birako ikuskizun kopurua (10 p.); Emanaldiak zein hiri eta herrialdetan egingo diren (10 p.); Antzoki, areto edo espazioaren ezaugarriak, hala nola, edukiera, nazioarteko programazioa eta izaera profesionala (10 p.); Puntuazioaren % 30, gehienez ere.

– Espacio/evento en el que se desarrollará la actividad: número de funciones (10 p.), países/ciudades (10 p.), características del espacio/evento como el aforo y la programación internacional y profesionalidad (10 p.). Hasta 30% de la puntuación.

– Euskararen presentzia proiektuan (10 p.). Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Presencia del euskera en el proyecto. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren autofinantzaketa maila (10 p.). Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Nivel de autofinanciación del proyecto. Hasta el 10% de la puntuación.

– Eskatzailearen presentzia digitala (5 p.). Web orri, sare sozial eta gainerako komunikazio euskarri digitaletan euskarazko eta ingelesezko bertsioa izatea (5 p.).

– Presencia digital del solicitante. Que la página web, redes sociales, y demás soportes comunicativos digitales tengan versión en euskera e inglés. Hasta el 5% de la puntuación.

– Emakumearen parte-hartzea proiektuan edo proiektuak gai edo eduki aldetik berdintasunaren alde egiten duen ekarpena. Puntuazioaren % 10, gehienez ere.

– Participación de la mujer en el proyecto, o aportación del mismo por su temática o contenido a la igualdad entre mujeres u hombres. Hasta 10% de la puntuación.

– Proiektuaren ezaugarriak eta Etxepareren helburuekin duen lerratze maila: jasotako sariak, kritika espezializatuak eta autore edo taldearen proiekzioa (10 p.); proiektuak euskal kulturaren nazioarteko zabalkundeari egiten dion ekarpena (10 p.). Puntuazioaren % 20, gehienez ere.

– Características del proyecto y adecuación a los objetivos de Etxepare: premios y críticas especializadas y proyección del autor o del grupo (10 p.); aportación a la difusión internacional de la cultura vasca (10 p.). Hasta 20% de la puntuación.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 3. artikuluan ezarritako zenbateko osoa handitu ahal izango da, baldin eta EEIren beste dirulaguntza-deialdi batzuk esleitu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideen gaineko ebazpena eman aurretik egin beharko da. Adierazitako aldaketaren berri EEIren zuzendariaren ebazpenaren bidez eman beharko da, EHAAn argitaratuko dena.

Considerando el importe total de las subvenciones solicitadas, podrá incrementarse el importe total establecido en el artículo 3, siempre que tras haberse resuelto otras convocatorias de subvenciones del IVE no se hayan agotado las existencias presupuestarias. Dicha modificación se realizará con carácter previo a la resolución sobre las solicitudes. En tal caso, la mencionada modificación se comunicará mediante resolución de la Directora del IVE y se publicará en el BOPV.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Ebazpen honetan araututako dirulaguntzak Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (EBAO, L 352 zenb. 2013.12.24) adierazitakoaren arabera arautuko dira –erregelamendu hori Europako Batasunaren Funtzionamendurako Tratatuko 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da–. Dirulaguntza hauek minimis izaera dute; hau da, pertsona juridiko nahiz fisiko batek jasoko duen dirulaguntza osoa ez da 200.000 euro baino gehiagokoa izango, hiru zerga ekitalditan. Diru-kopuru hori baino gutxiagoko dirulaguntzek ez dituzte ez merkataritza eraldatzen ezta lehia baldintzak desitxuratzen ere; hori dela eta, ez dira Europako Batasuneko Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio eremuan sartzen.

Las ayudas o subvenciones contempladas en la presente Resolución estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada superará los 200.000 euros, a lo largo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y/o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Dirulaguntzaren onuradunak dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako minimis izaerako dirulaguntzen berri eman beharko du eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpena betez, betiere jasotako dirulaguntzek Erregelamenduak adierazitako gehieneko muga gainditzen ez dutela egiaztatzeko asmoz.

El solicitante de la ayuda deberá comunicar, mediante cumplimiento de la declaración responsable en la solicitud, sobre otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el Reglamento.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Datu pertsonalen babeserako informazio klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Etxepare Euskal Institutua.

Responsable: Instituto Vasco Etxepare.

Helburua: Arte plastiko eta ikusizkoa, musika, dantza eta antzerkia 2020. urtean euskararen eremu geografikotik kanpo sustatu eta zabaltzeko dirulaguntzak ematea.

Finalidad: Otorgar subvenciones para la difusión de las artes plásticas y visuales, la música, y la danza y el teatro en 2020 fuera del ámbito territorial del euskera.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezko tratamendua da (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Jasotzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egitekoa ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: Ud. Tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide hauetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago:

Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en las siguientes direcciones web:

Arte plastikoak eta ikusizkoak: www.euskadi.eus/dbao/1032513

– Artes plásticas y visuales: www.euskadi.eus/rgpd/1032513

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio-bidea amaitzen duen akordio honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek EEIko Zuzendaritza Kontseiluari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion aretoan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Dirección del IVE en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2020ko maiatzaren 4a.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria,

IRENE LARRAZA AIZPURUA.


Azterketa dokumentala

En Donostia / San Sebastián, a 4 de mayo de 2020.

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

IRENE LARRAZA AIZPURUA.


Análisis documental

Euskadi, bien común