Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2020ko ekainaren 4a, osteguna

N.º 108, jueves 4 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2174
2174

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, ikastetxe pribatu itunduetarako laguntzen deialdia egiten duena, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik.

ORDEN de 26 de mayo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas a los centros educativos privados concertados en el marco de los acuerdos para el mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento de plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos años.

2020ko urtarrilaren 7an eta otsailaren 7an, EAEko Administrazioak eta gizarte-ekimeneko ikastetxe itunduetako eta ikastoletako patronalek eta sindikatuek bi akordio sinatu zituzten enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko, hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik.

Con fecha 7 de enero y 7 de febrero de 2020 se han firmado por parte de la Administración de la CAE y las patronales y sindicatos de los centros concertados de iniciativa social e ikastolas, sendos Acuerdos para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos años.

Erabaki horien berri eman zitzaion Gobernu Kontseiluari 2019ko abenduaren 17an, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuaren 55.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Dichos acuerdos se elevaron a Consejo de Gobierno para su puesta en conocimiento con fecha 17 de diciembre de 2019 de conformidad con lo establecido en el artículo 55.4 del Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

Hauek dira akordioek oinarri dituzten bi ardatz nagusiak:

Los dos ejes principales sobre los que pivotan los Acuerdos son:

– Irakasleen enplegua mantentzea: ikasgela kopurua murriztearen ondorioz lanpostua galtzen duten irakasleen birkokapena bermatzea.

– Mantenimiento del empleo del profesorado: garantizar la recolocación del profesorado que pierde su puesto de trabajo por efecto de la disminución del número de aulas.

– Irakasleen belaunaldi-erreleboa erraztea, irakasle zaharrenen erretiroa eta irakasle gazteenen sarbidea erraztuta: erretiro partziala eta errelebo-kontratua, Administrazioak lagunduta.

– Facilitar el relevo generacional del profesorado, favoreciendo la jubilación del profesorado de mayor edad y el acceso del profesorado más joven: jubilación parcial y contrato de relevo con ayuda de la Administración.

Akordioen helburua da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta ikastetxe itunduetako patronalen eta sindikatuen arteko lankidetzaren baldintzak ezartzea, ikasgelen kopurua murriztearen ondorioz lanpostua galtzen duten irakasleen enplegua mantentzeko eta plantillak gaztetzen laguntzeko; proposamen horiek patronalei eta gizarte-ekimeneko ikastetxe itunduetako eta ikastoletako sindikatuei helarazi zaizkie.

Los Acuerdos tienen por objeto establecer los términos de la cooperación entre el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y las patronales y sindicatos de los centros concertados para el mantenimiento del empleo del personal docente que pierda su puesto de trabajo como consecuencia de la disminución de aulas y favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas; dichas propuestas se han dirigido tanto a las patronales como a los sindicatos de los centros concertados de iniciativa social e ikastolas.

Akordio horiek sinatzeko, kontuan hartu da legegintzaldi honetarako Gobernu Programaren ardatzetako bat «oreka soziala bermatzeko bikaintasun-heziketa» dela, eta Hezkuntza gizarte baten aurrerabide-faktore nagusitzat hartzen duela; izan ere, gizarte horretan, ondo prestatutako giza kapitalaren metaketa elementu estrategikoetako bat da, funtsezko faktorea garapen ekonomikoa eta ongizatea sortzeko, hazkunde-eredua indartzeko eta ekoizpen-sarearen lehiakortasuna areagotzeko, hain zuzen; horregatik, Jaurlaritzak ardatz honen barruan hartzen duen konpromisoetako bat da «irakasleen eginkizuna sustatzea, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik», non egonkortasuna funtsezko elementua baita jomuga horiek lortzeko. Lorpen horiek erdiesteko, hezkuntza-sektorean inplikaturiko kolektiboen ahaleginak batu behar dira.

Estos Acuerdos se suscriben también teniendo en cuenta que el Programa de Gobierno para la presente Legislatura tiene como uno de sus ejes «una educación de excelencia para garantizar el equilibrio social» en el que toma en cuenta a la Educación como el principal factor de progreso de una sociedad, en el que la acumulación de capital humano bien formado resulta estratégico y considera que es un factor fundamental para generar progreso económico y bienestar, reforzar el modelo de crecimiento económico e incrementar la competitividad del tejido productivo; por ello uno de los compromisos que adquiere el Gobierno dentro de este eje es «potenciar al profesorado como principal agente del cambio y la mejora educativa», en el que la estabilidad se presenta como un elemento fundamental para el logro de dichos objetivos. La consecución de estos logros exige la suma de esfuerzos de los distintos colectivos implicados en el sector educativo.

Gobernu Programaren beste ardatz nagusietako bat da «hazkunde sendoa, enplegu gehiago eta hobea dakarrena». Horretarako, enplegu gehiago eta kalitate hobekoa sortzeko helburu zuzena duten politika publiko ekonomiko eta sozialak sustatzen dira.

Otro de los ejes fundamentales del Programa de Gobierno es «un crecimiento sólido, con más y mejor empleo». Para ello se incentivan las políticas públicas de carácter económico y social que tengan como objetivo directo la creación de más empleo y de mejor calidad.

Horrenbestez, Hezkuntza Sailak Akordioetan bere gain hartzen dituen konpromisoak gauzatzeko, hau da, ikasgelen kopurua murriztearen eta erretiro partzialari lotutako errelebo-kontratua bultzatzearen ondorioz lanpostua galtzen duten langileak birkokatzeari eta plantillak gaztetzeari dagokienez, beharrezkoa da aipatu Akordioetan ezarritako konpromisoak betetzen dituzten ikastetxeei laguntzak emateko sistema bat antolatzea.

En consecuencia, al objeto de materializar los compromisos que el Departamento de Educación asume en los Acuerdos respecto a la recolocación de los trabajadores y trabajadoras que pierden su puesto de trabajo como consecuencia de las disminución de aulas y el rejuvenecimiento de plantillas mediante el favorecimiento del contrato de relevo ligado a la jubilación parcial, es preciso articular un sistema de ayudas a los centros que, asimismo, cumplan con los compromisos establecidos en los mencionados Acuerdos.

Kontuak izanik: aplikatzeko oinarrizkotzat jotzen diren manuei dagokienez Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako lege horren Erregelamendua; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua; Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen berme eta ordainketen erregimena arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, eta oro har aplikatu behar diren gainerako arauak,

Por todo ello y teniendo en cuenta, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, respecto a la aplicación de aquellos preceptos declarados de aplicación básica; el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da itunpeko ikastetxe pribatuentzako laguntzen oinarriak ezartzea eta laguntzetarako deialdia egitea, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko, datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases y convocar ayudas a los centros educativos privados concertados destinadas al mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos años.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Deialdi honen bidez, gehienez ere, 8.470.000 euro lagunduko dira diruz; zehazkiago, 6.397.727 euro bideratuko dira 2020ko ekitaldian emango diren laguntzak finantzatzeko, eta 2.072.273 euro 2021eko ekitaldian emango laguntzak finantzatzeko.

1.– El importe global máximo a subvencionar mediante esta convocatoria es de 8.470.000 euros destinándose 6.397.727 euros a la financiación de las ayudas que se concedan en el ejercicio 2020 y 2.072.273 euros a las ayudas concedidas en el ejercicio 2021.

2.– Behar izanez gero, adierazitako zenbatekoak handitu ahal izango dira, eskabideen zenbatekoa kontuan harturik, betiere eskabide horiek ebatzi baino lehenago. Horren berri, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak emango du ebazpen baten bitartez.

2.– Los citados importes podrán ser incrementados en caso de que fuera necesario teniendo en cuenta la cuantía que supongan las solicitudes, con carácter previo a la resolución de las mismas. De tal circunstancia se dará publicidad mediante resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios.

Gizarte-ekimeneko ikastetxe pribatu itunduek eta ikastolek –hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko akordioak sinatu dituztenek– jaso ahal izango dituzte laguntzak, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los centros educativos privados concertados de iniciativa social e ikastolas firmantes de los acuerdos para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos años y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Hezkuntza-itunei buruzko araudia onartzen duen irailaren 8ko 293/1987 Dekretuan ezarritako itun-araubidearen berezko betekizunak bete beharko dituzte ikastetxeek.

a) Los centros deberán reunir los requisitos propios del régimen de conciertos establecidos en el Decreto 293/1987, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de conciertos educativos.

b) Ikastetxeek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

b) Los centros deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y con sus obligaciones tributarias.

Organo kudeatzaileak behar adina aldiz egiaztatuko du ikastetxe eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta horretarako ez du haien baimenik eskuratu beharko.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de los centros solicitantes, se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario por el Órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos.

c) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzeko zehapen administratibo edo penalik jaso ez izana, eta haiek eskuratzeko legezko debekurik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

c) No estar sancionados ni administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursos en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

d) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. Artikuluan bildutako dirulaguntzen onuradun izateko aurreikusitako gainerako egoeretan.

e) No estar incursas en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduera eta gastuak.

Artículo 4.– Actividad y gastos subvencionables.

1.– Behean adierazitakoak dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

1.– Son actividades subvencionables las siguientes:

a) Enplegua mantentzea, 2020-2021 ikasturtean itundutako ikasgelak murriztearen ondorioz lanpostua galtzen duten irakasleak birkokatuz, betiere birkokatzeari ekiten bazaio, eta kaleratzeagatiko kalte-ordainak, birkokatzerik ez dagoenean eta akordio honetan hala aurreikusita dagoenean.

a) El mantenimiento del empleo mediante la recolocación del profesorado que pierde su puesto de trabajo como consecuencia de la disminución de aulas concertadas en el curso 2020-2021, siempre que se proceda a su recolocación, y las indemnizaciones por despido cuando no sea posible la recolocación y así esté previsto en el Acuerdo de referencia.

b) Irakasleen plantilla gaztetzea, errelebo-kontratuarekin lotutako erretiro partzialaren bidez.

b) El rejuvenecimiento de la plantilla docente mediante la jubilación parcial asociada al contrato de relevo.

2.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak:

2.– Son gastos subvencionables los siguientes:

a) Aurreko apartatuko a) letran jasotako jardueran, birkokatzearen xede den langileari aitortutako antzinatasunaren kostua ordainduko zaio, birkokatzea gertatzen den egunetik hasita 2021eko abuztuaren 31ra arte.

a) En la actividad contemplada en la letra a) del apartado anterior se abonará el coste de la antigüedad que tuviera reconocida el trabajador o la trabajadora objeto de recolocación, desde la fecha en la que se produzca la recolocación hasta el 31 de agosto de 2021.

Halaber, kaleratzeagatiko legezko kalte-ordainari dagokion zenbatekoa ordainduko da, baldin eta ikasgelen kopurua murriztearen ondorioz lanpostua galdu duen langilea ezin izan bada birkokatu eta akordio honetan hala aurreikusita badago, eta ez beste ezein kasutan.

Asimismo, se abonará el importe correspondiente a la indemnización legal por despido, únicamente en aquellos supuestos en los que no haya sido posible la recolocación del trabajador o la trabajadora que pierda el puesto de trabajo como consecuencia de la disminución de aulas y así esté previsto en el Acuerdo de referencia.

b) Aurreko apartatuko b) letran jasotako jardueran, errelebo-kontratuetan eta lanaldi partzialeko kontratuetan Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren kotizazioen gainkostua ordainduko da, harik eta erretiro partzialeko egoeran dagoen pertsonak erretiro osoa hartzen duen arte, betiere EAEko Administrazioko lan-kontratuko langileentzat araututako erretiroen gainkostua gainditu gabe, Funtzio Publikoko sailburuordearen otsailaren 28ko 1/2019 Jarraibidearen bidez, erretiratuek errelebo-kontratuari lotutako erretiro partzialeko egoeretan zerbitzua emateari dagokionez.

b) En la actividad contemplada en la letra b) del apartado anterior se abonará el sobrecoste de las cotizaciones de la cuota patronal a la Seguridad Social de los contratos de relevo y a tiempo parcial hasta que la persona en situación de jubilación parcial acceda a la jubilación total, sin superar el sobrecoste de las jubilaciones reguladas para el personal laboral de la Administración de la CAE mediante la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero del Viceconsejero de Función Pública en relación a la prestación de servicio en las situaciones de jubilación parcial vinculada a contrato de relevo por las personas jubiladas parcialmente.

c) Deialdi honetan sartu ahal izateko, diruz lagundu daitezkeen jardueren eraginpeko langileak EAEko ikastetxeetako itunpeko irakaskuntzako Haur Hezkuntzako 2. zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako kontratu mugagabea duten irakasleak izan behar dira.

c) Para ser incluido en la presente convocatoria el personal afectado por las actividades subvencionables debe ser personal docente con contrato indefinido de 2.º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller y Formación Profesional en la enseñanza concertada de los centros docentes de la CAPV.

d) Deialdi honen esparruan, antzinatasun- eta kaleratze-gastuak bateraezinak dira subjektu berean.

d) En el marco de esta convocatoria el gasto por antigüedad y despido son incompatibles en un mismo sujeto.

5. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de las ayudas.

1.– 4.2.a) artikuluan enplegua mantentzeko aurreikusitako laguntzen zenbatekoa birkokatu beharreko irakasleei aitortutako antzinatasunaren zenbatekoa izango da.

1.– La cuantía de las ayudas para el mantenimiento del empleo contempladas en el artículo 4.2.a) será el importe de la antigüedad que tuviera reconocida el personal docente objeto de recolocación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zenbateko horiek Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako langileentzat ezarritako soldata-igoeren arabera aldatuko dira.

Estos importes serán modificados en proporción a los incrementos salariales establecidos para el personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación.

Birkokatzerik ez badago, eta hala egiaztatzen bada, kargua uzteagatiko legezko kalte-ordainaren zenbatekoa ordainduko da, betiere hala eskatuz gero, akordio honetan aurreikusitakoaren arabera. Kalte-ordaina ordaintzea bateraezina izango da antzinatasuna ordaintzearekin.

En el supuesto en el que no sea posible la recolocación, y siempre que así se acredite, se abonará el importe de la indemnización legal por cese, si así se solicita, conforme a lo previsto en el Acuerdo de referencia. El abono de la indemnización será incompatible con el abono de la antigüedad.

2.– 4.2.b) artikuluan aurreikusitako laguntzaren zenbatekoa izango da erretiro partzialeko egoeretarako errelebo-kontratuen eta lanaldi partzialeko aldi baterako kontratuen Gizarte Segurantzarako kuota patronalaren gainkostuaren zenbatekoa, eta gainkostu hori ez da izango EAEko Administrazioko lan-kontratuko langileentzako araututako erretiroei dagokiena baino handiagoa.

2.– La cuantía de la ayuda contemplada en el artículo 4.2.b) será el importe del sobrecoste de la cuota patronal a la Seguridad Social de los contratos relevo y temporales a tiempo parcial para situaciones de jubilación parcial, sin que este sobrecoste pueda superar el correspondiente a las jubilaciones reguladas para el personal laboral de la Administración de la CAE.

6. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 6.– Tramitación electrónica.

Ikastetxe pribatu itunduek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dituzte eskabideak, eta izapide guztiak kontsultatu eta egiteko ere bitarteko elektronikoak erabiliko dituzte, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez (https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/empleo_irakasleak/y22-izapide/es URLan). Halaber, izapidetzearen zehaztapenak eta eskabide-ereduak ere URL horretan egongo dira eskuragarri.

Los centros educativos privados concertados presentarán las solicitudes, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco en la URL https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/empleo_irakasleak/y22-izapide/es. Asimismo, las especificaciones de la tramitación junto con los modelos de las solicitudes estarán disponibles en dicha URL.

Izapidetze elektronikoa araututa dago, batetik, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, eta, bestetik, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko ebazpenean.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

Eskabidearen osteko izapideak webgune honen bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de https:// www.euskadi.eus/micarpeta

7. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 7.– –Presentación de solicitudes.

1.– 2020ko irailean, birkokapenaren eraginpeko langileak aitortuta duen antzinatasunaren kostua finantzatzeko laguntzak eskatuko dituzte ikastetxeek, I. eranskineko eskabide-ereduaren bidez.

1.– En el mes de septiembre de 2020, los centros solicitarán las ayudas para la financiación del coste de la antigüedad que tuviera reconocida el trabajador o trabajadora objeto de recolocación mediante el modelo de solicitud del Anexo I.

Birkokatzea ikasturtea hasi ondoren gertatzen bada, eskabidea hilabeteko epean aurkeztuko da, birkokatze hori gertatzen denetik aurrera.

En el supuesto de que la recolocación se produzca con posterioridad al inicio del curso, la solicitud se presentará en el plazo de un mes desde que se haya producido dicha recolocación.

Kaleratzeagatiko kalte-ordainen kasuan, laguntzak hilabeteko epean eskatuko dira, ikastetxeak lanpostua galtzen duen langileari ordaintzen dionetik aurrera, I. eranskineko eskabide-ereduaren bidez.

Para el supuesto de indemnizaciones por despido, las ayudas se solicitarán en el plazo de un mes desde que el centro educativo proceda al abono de la misma al trabajador o trabajadora que pierde el puesto de trabajo mediante el modelo de solicitud del Anexo I.

2.– Errelebo-kontratuetan eta lanaldi partzialeko kontratuetan Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren kotizazioen gainkostua ordaintzeko kasuetan, ikastetxeek agindu honen II. eranskineko eskabide-ereduaren bidez eskatuko dituzte laguntzak, data hauetan:

2.– Para los supuestos de abono del sobrecoste de la Seguridad Social de los contratos de relevo y a tiempo parcial los centros solicitarán las ayudas mediante el modelo de solicitud del Anexo II de la presente Orden, en las siguientes fechas:

– Agindu hau argitaratzen denetik aurrera hilabeteko epean, 2020ko abuztuaren 31ra arte gertatutako erretiro partzialetarako.

– En el plazo de un mes desde la publicación de esta orden para las jubilaciones parciales que se produzcan hasta el 31 de agosto de 2020.

Agindu hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea, COVID-19ak eragindako krisi sanitarioaren egoera kudeatzeko alarma-egoera aitortzeko martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako administrazio-epeen etendura indargabetu eta hurrengo egunetik hilabete igarota amaituko da.

El plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta orden y finalizará el día en que haya transcurrido un mes desde el día siguiente al día en que pierda vigencia la suspensión de plazos administrativos establecida en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

– Irailean eskatuko dira 2020ko abenduaren 31ra arteko erretiro partzialetarako laguntzak.

– En el mes de septiembre se solicitarán las ayudas para las jubilaciones parciales que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2020.

– Urtarrilean eskatuko dira laguntzak, 2021eko abuztuaren 31ra arte gertatutako erretiro partzialen kasuan.

– En el mes de enero se solicitarán las ayudas para las jubilaciones parciales que se produzcan hasta el 31 de agosto de 2021.

8. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 8.– Documentación preceptiva junto con la solicitud.

1.– Erantzukizunpeko adierazpen bat, entitatearen legezko ordezkariarena, agindu honen 3. artikuluko a, c, d eta e apartatuetan jasotako betekizunei buruz entitateak duen informazioa egiazkoa dela biltzen duena, III. eranskineko ereduaren bidez.

1.– Una declaración responsable de la persona representante legal de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma con relación a los requisitos recogidos en los apartados a, c, d, y e del artículo 3 de esta orden, mediante el modelo del Anexo III.

2.– 4.2.a) artikuluan aipatu antzinatasuna ordaintzera bideratutako laguntzak eskatzeko, honako dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dira:

2.– Para solicitar las ayudas para el abono de antigüedad del artículo 4.2.a), se deberá presentar, asimismo, la siguiente documentación:

a) Ikastetxeko batzordearen ziurtagiria, non egiaztatzen baita ikasgelen kopuruan izandako murrizketa –birkokatu behar den irakasleak bere enplegua galtzea eragin duena– «Akordioetan» ezarritako irizpideen arabera zehaztu dela; hura osatzen duten hiru alderdiek sinatu behar dute ziurtagiria.

a) Certificado de la Comisión del Centro en el que ha habido una disminución de aulas en el que se acredite que la pérdida del empleo por parte del profesor o profesora que ha de ser objeto de recolocación, se ha determinado conforme a los criterios establecidos en «los Acuerdos», firmado por las tres partes integrantes de la misma.

b) Birkokatze-batzordearen ziurtagiria, irakaslearen birkokatzea Akordioetan ezarritako irizpideen arabera egin dela egiaztatzen duena; hura osatzen duten alderdi guztiek sinatu behar dute ziurtagiria.

b) Certificado de la Comisión de Recolocación en el que se acredite que la recolocación del profesor o profesora se ha llevado a efecto conforme a los criterios establecidos en los Acuerdos firmada por todos los integrantes de la misma.

c) Birkokapenaren eraginpeko irakaslearen lan-kontratu mugagabearen kopia.

c) Copia del contrato de trabajo del profesor o profesora objeto de recolocación, de carácter indefinido.

d) Lanpostua galdu duen irakaslearen NANaren kopia.

d) Copia de DNI del profesor o profesora que ha perdido su puesto de trabajo.

e) Aitortutako antzinatasunaren egiaztagiria.

e) Justificante de la antigüedad reconocida.

f) Jatorrizko ikastetxean ordaindutako azken hiru nominak.

f) Las tres últimas nóminas abonadas en el centro de origen.

3.– 4.2.a) artikuluan aipatu kaleratzeagatiko kalte-ordainak ordaintzeko eskabideen kasuan:

3.– Para las solicitudes de abono de indemnizaciones por despido del artículo 4.2.a):

a) Birkokatze-batzordearen agiria, non egiaztatuko baita eraginpeko irakaslea ezin izan dela birkokatu, ezarritako irizpideen arabera; batzordekide guztiek sinatu behar dute dokumentu hori.

a) Documento de la Comisión de Recolocación en el que se certifique que, conforme a los criterios establecidos no ha sido posible la recolocación, firmada por todos los integrantes de la misma.

b) Langileak kaleratzeagatiko legezko kalte-ordaina jasotzeko egindako eskabidearen kopia.

b) Copia de la solicitud del trabajador o trabajadora del abono de la indemnización legal por despido.

c) Ikastetxeak egindako kalte-ordainaren ordainagiria ziurtagiria.

c) Justificante de abono de la indemnización efectuado por el centro docente.

4.– Plantilla gaztetzeko laguntzetarako (4.2.b) artikulua), ikastetxeko batzordearen ziurtagiria aurkeztu beharko da. Ziurtagiri horren bidez egiaztatu beharko da ikastetxeko lanpostu hutsen zerrenda bidali zaiola birkokatze-batzordeari.

4.– Para las ayudas de rejuvenecimiento de plantilla del artículo 4.2.b) se deberá presentar el Certificado de la Comisión del Centro que acredite la remisión a la Comisión de Recolocación del listado de vacantes del centro.

5.– Ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, Administrazioak aurreko paragrafoetan adierazitakoa baino informazio gehiago eskatu ahal izango du.

5.– A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos la Administración podrá solicitar información adicional a la indicada en los párrafos anteriores.

9. artikulua.– Prozedura bideratzea eta dokumentazioa zuzentzea.

Artículo 9.– Instrucción del procedimiento y subsanación de la documentación.

1.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria izango da dirulaguntzak emateko prozeduraren instrukzio-organoa, eta prozedura ebazteko beharrezkoa dela iritzitako dokumentu oro eskatu ahal izango du.

1.– La Directora de Gestión Económica será el órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones y podrá requerir cualquier documentación que considere necesaria para la resolución del procedimiento.

2.– Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak antzemanez gero eskabidean okerren bat edo zehatza ez den daturen bat dagoela, eskabidea ez dagoela osorik beteta, edo ez zaiola behar den dokumentazioa erantsi, ikastetxe eskatzaileari jakinaraziko dio, eta hamar eguneko epea emango dio horiek zuzentzeko. Epe hori gainditu ondoren zuzenketa egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko da. Kasu horretan, Administrazioak eskabide horri buruzko ebazpena emango du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

2.– Si la Dirección de Gestión Económica advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, lo comunicará al centro solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su subsanación. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se le tendrá por desistido o desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko epea eta errekurtsoak.

Artículo 10.– Gestión, resolución, plazo para resolver y recursos.

1.– Hezkuntza Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza da agindu honetan araututako laguntzen eskabideak kudeatu eta izapidetzeko eskumena duen organoa.

1.– El órgano competente para la gestión y tramitación de las solicitudes de las ayudas reguladas en la presente Orden será la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzen esleipena edo ukapena Hezkuntza Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariaren ebazpenaren eta bereiziaren bidez egingo da.

2.– La concesión y, en su caso, denegación de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará mediante Resolución de la Directora de Gestión Económica del Departamento de Educación.

3.– Ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa izango da, eskabidea hura izapidetzeko eskumena duen organoan erregistroan sartzen den egunetik aurrera aurrera. Epe hori igaro, baina enpresa edo erakunde interesdunari jakinarazpenik egin ez bazaio, dirulaguntza onartutzat joko da.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual sin haber notificado Resolución alguna a la persona interesada se entenderá estimada la solicitud.

4.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariaren Ebazpenak ez du administrazio-bidea amaitzen, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpen-egunaren hurrengo egunetik aurrera.

4.– La Resolución de la Directora de Gestión Económica no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.

5.– Publizitate-printzipioa betetzeko, eta dirulaguntza emateko ebazpenak berariaz eta banan-banan jakinaraziko direla alde batera utzi gabe, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen bidez argitaratuko da EHAAn deialdi honen babesean emandako laguntzen onuradun izan diren ikastetxeen zerrenda; horiek jasotako zenbatekoak eta kontzeptuak ere adieraziko dira bertan.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de las resoluciones de concesión, mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios se publicará en el BOPV la relación de centros que hayan resultado beneficiarios de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas y los conceptos.

11. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 11.– Forma de pago y justificación de la subvención.

1.– Enplegua mantentzeko antzinatasunaren ordainketa (4.2.a) artikuluan aurreikusten da) 2 epetan gauzatuko da. Lehenengo ordainketa onartutako guztizkoaren % 70 izango da, eta emate-ebazpenaren ondoren ordainduko da.

1.– El abono de la antigüedad para el mantenimiento de empleo contemplada en el artículo 4.2.a) se efectuará en 2 plazos. El primero ascenderá al 70% del total concedido tras la resolución de concesión.

Gainerako % 30a 2021eko irailean ordainduko da, birkokapenaren eraginpeko langileei ordaindutako nominak aurkeztu ondoren.

El 30% restante, se abonará en el mes de septiembre de 2021, tras la presentación de las nóminas abonadas a los trabajadores o trabajadoras objeto de recolocación.

Birkokatu ondoren Ordainketa Eskuordetuan alta ematen zaien pertsonen antzinatasuna hilero ordainduko da ordainketa-sistema horren bidez.

El abono de la antigüedad de aquellas personas que, una vez sean recolocadas, sean dadas de alta en Pago Delegado, se realizará mensualmente mediante este sistema de pago.

Kaleratzeagatiko legezko kalte-ordaina emakida-ebazpena eman ondoren ordainduko da.

El abono de la indemnización legal por despido se efecturá tras la resolución de concesión.

2.– Gizarte Segurantzaren gainkostuak (4.2.b) artikulua) sei hilean behin ordainduko dira, ekainean eta abenduan, dirulaguntza emateko ebazpena eman eta honako hauek aurkeztu ondoren:

2.– El abono de los sobrecostes de la Seguridad Social contemplados en el artículo 4.2.b) se efectuará en dos pagos semestrales, en los meses de junio y diciembre tras la resolución de concesión y la presentación de:

a) Erretiro partziala hartzen duen pertsonaren errelebo-kontratuaren eta lanaldi partzialeko kontratuaren kopia.

a) Copia del contrato de relevo y del contrato a tiempo parcial de la persona que accede a la jubilación parcial.

b) Errelebatutako langilearen eta erreleboa hartzen duenaren NANen kopiak.

b) Copia de DNI del trabajador o trabajadora relevista y del relevado.

c) Errelebatutako langileari eta erreleboa hartzen duenari ordaindutako nominen kopiak.

c) Copias de los las nóminas abonadas al trabajador o trabajadora relevado y al relevista.

d) Gizarte Segurantzarako kotizazioaren dokumentuen kopiak.

d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social.

12. artikulua.– Ikastetxe onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

Agindu honetako dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek behean adierazitako betebeharrak dituzte, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. artikuluan jasotako betebeharrez gain (finantzaketa publikoa dela jakinarazteko hedapen egokia emateko neurriak ere hartu beharko dituzte, dirulaguntzei buruzko lege horren 18. artikuluaren 3. eta 4. zenbakietan jasotakoari jarraikiz):

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada difusión del carácter público de la financiación, conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley de Subvenciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Hortaz, hamabost eguneko epean –ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera– erakunde onuradunek berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko dira.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución los centros beneficiarios no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, hartarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Gainera, dirulaguntzaren onuradun den zentro horrek nahitaez bete beharko ditu administrazio emaileak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Administrazioaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako egiaztapen-jarduerak, hala ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, eskumena duen sailaren bitartez, auditoretzak egin ahal izango ditu ikastetxeetan, emandako datuak benetakoak direla egiaztatzeko.

3.– Asimismo, el mencionado centro beneficiario de la subvención queda obligado a someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración concedente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las de control que realice la Oficina de Control Económico de la Administración, tal como se determina en el artículo 50.2, del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento competente, podrá realizar auditorías en los centros para verificar que los datos aportados son ciertos.

4.– Ikastetxeak behartuta daude birkokatu beharreko langileen kontratu mugagabeak mantentzera, eta «Akordioetan» ezarritako 12 hileko epearen ondorioetarako, kontratua deuseztatu ahal izateko, ikastetxeko batzordeak eta birkokatze-batzordeak egoera hori baliozkotu beharko dute. Kasu horretan, langile horri beste birkokatze bat ezarri beharko zaio.

4.– Los centros están obligados a mantener los contratos indefinidos de los trabajadores y trabajadoras objeto de recolocación y, a los efectos del periodo de 12 meses establecido en «los Acuerdos» únicamente podrá rescindirse el contrato siempre que esta situación sea validada por la Comisión de Centro y la Comisión de Recolocación en cuyo caso, dicho trabajador o trabajadora deberá ser objeto de nueva recolocación.

13. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 13.– Incumplimientos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluaren ezarritakoak dira ustezko ez-betetzeak.

1.– Los supuestos de incumplimiento son los establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2.– Horrelako ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, erabat edo partzialki, betiere xedapen hauen arabera: dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 eta 37.2 artikuluak; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1) eta 2) artikuluetan ezarritako baldintzak; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen berme eta ordainketen erregimena arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4. artikulua, eta bereziki, honako kasu hauetan:

2.– La constatación de la existencia de dichos incumplimientos, conllevará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, las cantidades percibidas más los intereses legales de demora, según lo establecido en los artículos 37.1 y 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 53.1) y 2) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y artículo 4 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión y, en especial, en los siguientes casos:

a) Enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako «Akordioetan» bildutako baldintzak ez betetzea, hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik.

a) El incumplimiento de los términos de «los Acuerdos» suscritos para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos años.

b) Langilea kaleratzea, «Akordioetan» aipatzen den 12 hileko epea igarotakoan, baldin eta ikastetxeko batzordeak eta birkokatze-batzordeak ez badute kaleratzea baliozkotu, eta ez bazaio birkokatzeari ekin, bi batzorde horiek egiaztatutako ezintasuna izan ezean.

b) El despido del trabajador o trabajadora transcurrido el periodo de 12 meses al que se hace referencia en «los Acuerdos», siempre que dicho despido no haya sido validado por la Comisión del Centro y la Comisión de Recolocación y no se proceda a su recolocación, salvo imposibilidad acreditada por ambas Comisiones.

c) Jasotako laguntzak justifikatzeko betebeharra betetzen ez bada.

c) Incumplir la obligación de justificación de las ayudas percibidas.

d) Laguntzak emateko helburua ez bada betetzen.

d) Incumplir la finalidad para las que han sido concedidas las ayudas.

e) Baldintzak bete gabe jaso badira laguntzak.

e) Obtener las ayudas sin reunir las condiciones requeridas para ello.

f) Agindu honen 12. artikuluan ezarritako obligazioren bat edo batzuk ez betetzea.

f) Incumplir alguna o algunas de las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la presente Orden.

14. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de reintegro.

1.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren onuradun den ikastetxeari, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, alegazioak edo egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio. Itzulketa-prozedura hasteko ebazpenaren bidez erabaki ahal izango da egiteke dauden ordainketak kautelaz etetea.

1.– El procedimiento de reintegro se iniciará por el Director o Directora de Gestión Económica, y será comunicado al centro beneficiario de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes. La resolución de inicio del procedimiento de reintegro podrá acordar la suspensión cautelar de los pagos pendientes.

2.– Alegazioak aurkezteko epea igarotakoan, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak ebazpena emango du. Hamabi hilekoa izango da itzulketa-prozedura ebazteko eta ebazpen hori jakinarazteko gehieneko epea.

2.– Transcurrido el plazo de alegaciones, el Director o Directora de Gestión Económica dictará resolución. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses.

3.– Ebazpenak arauren bat bete gabe utzi dela iritzi, eta dirulaguntza osorik edo zati bat jasotzeko eskubidea galdutzat emanez gero, interesdunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio dagozkion diru kopuruak; horretarako, bi hileko epea izango du, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Epe hori borondatezko alditzat joko da.

3.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento y declarase la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, en todo o en parte, el/la interesado/a deberá reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de periodo voluntario.

4.– Borondatezko epe horretan dirulaguntza itzultzen ez bada, dirulaguntza berreskuratzeko premiamendu bidera jotzeko izapideei ekingo zaie.

4.– La falta de reintegro en el periodo voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

15. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 15.– Datos de carácter personal.

Eskatzaileen datu pertsonalak «Bekak, laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira.

Los datos de carácter personal de los solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Becas, ayudas y subvenciones».

Datu pertsonalen tratamendua honako hauetan ezarritakoaren arabera egingo da: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa; eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Bildutako datuak beharrezkoak dira Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzari emandako botere publikoak baliatzeko eta legezko betebeharrak betetzeko, eta gai horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie. Titularrek datuak babestearekin lotutako eskubideak gauzatu ahalko dituzte honako helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/datu-babesaren-gaineko-eskubideak-egikaritu/web01-tramite/eu//

Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Dirección de Gestión Económica y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia. Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos en materia de protección de datos en la siguiente dirección: www.euskadi.eus/servicios/10842/

16. artikulua.– Aplikatu beharreko dirulaguntzen araubidea.

Artículo 16.– Normativa subvencional de aplicación.

Dirulaguntzen deialdi honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua). Halaber, arau hauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua (horretan arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezartzen dira horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak).

A esta convocatoria de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

17. artikulua.– Bateraezintasunen araubidea.

Artículo 17.– Régimen de incompatibilidades.

Deialdi honen bidez jasotako zenbatekoa bateragarria izango da administrazio publikoen mendeko organoen edo hezkuntza-arloko eskumenik ez duten erakunde pribatuen bidez lor daitekeen beste laguntza ororekin, betiere horien guztien baturak ekarpen honen xede den gastuaren % 100 gainditzen ez badu. Gainditzen badu, egindako gastutik gora jasotzen den kopurua kenduko zaio deialdi honen arabera legokiokeen dirulaguntzari.

La cuantía que se reciba por esta convocatoria, será compatible con cualquier otra que pudiera obtenerse a través de órganos dependientes de administraciones públicas o entidades privadas sin competencias en materia educativa, siempre que la suma de todas ellas no supere el 100% del gasto objeto de esta aportación. En tal supuesto, se reducirá, en la cantidad correspondiente al exceso, el importe que les correspondiera en virtud de la presente convocatoria.

XEDAPEN GEHIGARRI
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, agindu honetako dirulaguntzei buruzko ebazpena emateko garaian (dirulaguntzak 2021eko urtarrilaren eskatzen dira, 2021eko abuztuaren 31ra arte gertaturiko erretiroetarako), kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021. urteko aurrekontu orokorretan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden, que se solicitan en enero de 2021 para las jubilaciones que se produzcan hasta el 31 de agosto de 2021, queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2021.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, haren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Hezkuntzako sailburuari; horretarako, hilabeteko epea dute, agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hileko epean, agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados e interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2020.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común