Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

53. zk., 2020ko martxoaren 16a, astelehena

N.º 53, lunes 16 de marzo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1586
1586

35/2020 DEKRETUA, martxoaren 3koa, zeinaren bidez onesten baita Zaldibar udalerrian (Bizkaia) dagoen zabortegiaren ingurunean hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz eraikitzea.

DECRETO 35/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba la ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia).

Ikusita Zaldibar udalerrian (Bizkaia) kokatutako zabortegiaren luizia eta ondorengo sutea direla-eta sortutako egoeraren larritasuna eta kontuan hartuta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen testu artikulatua, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legea eta aplikatzekoak diren gainerako arauak, dekretu hau ematea erabaki da, honako egitate hauetan oinarrituta:

Vista la gravedad de la situación acaecida en relación al deslizamiento y posterior incendio del vertedero ubicado en la localidad de Zaldibar (Bizkaia) y teniendo en consideración el articulado de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y demás normativa de concurrente aplicación, se acuerda la adopción del presente Decreto en base a los siguientes

EGITATEAK
HECHOS

1.– 2020ko otsailaren 6an, Verter Recycling 2002, SL enpresak ustiatutako hondakin ez-arriskutsuen zabortegian luizia izan zen eta horrek ondoren zabortegiak su hartzea eragin zuen. Ondorioz, zoritxarrez, bi pertsona desagertu ziren eta inguruneak ingurumen-eragin larriak izan zituen.

1.– Con fecha 6 de febrero de 2020, se produce el incidente del deslizamiento que posteriormente dio lugar al incendio en el vertedero de residuos no peligrosos explotado por la empresa Verter Recycling 2002, S.L. con la desgraciada consecuencia de la desaparición de dos personas y graves impactos ambientales en el entorno.

2.– Egitateen garrantzia kontuan hartuta, 2020ko otsailaren 10ean, Ingurumeneko sailburuordeak lehen ebazpen bat eman zuen. Ebazpen horren bidez, urgentziazko neurriak ezarri ziren gertatutakoari dagokionez, funtsean inplikatutako administrazio publikoei zuzenduta.

2.– Dada la magnitud de los hechos, con fecha 10 de febrero de 2020, se dicta una primera resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se establecen medidas de urgencia en relación al incidente ocurrido fundamentalmente destinadas a las administraciones públicas implicadas.

3.– Egun horretan bertan, Ingurumeneko sailburuordeak ebazpena eman zuen, zeinaren bidez Verter Recycling 2002, SLri agintzen baitzitzaion urgentziaz zenbait jarduketa egin zitzala zabortegian gertatutako luiziarekin lotuta. Horiek horrela, enpresa ustiatzaileari agindu zitzaion 7 eguneko epean bidal zezala gertatutakoa konpontzeko jarduketa-planaren aurrerapena, eta, era berean, isurketa-ontziaren egonkortasunari buruzko informazio historikoa bidaltzeko eskatu zitzaion.

3.– En esa misma fecha, se dicta Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se ordena a Verter Recycling 2002, S.L., la realización, con carácter urgente, de una serie de actuaciones en relación al deslizamiento ocurrido en el vertedero. Así, se ordena a la empresa explotadora la remisión, en el plazo de 7 días, del avance del plan de actuación para la remediación del incidente producido y se le exige, asimismo, la remisión de información histórica sobre la estabilidad del vaso de vertido.

4.– 2020ko otsailaren 13an, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak agindua eman zuen, zeinaren bidez urgentziazko neurriak hartzea erabaki baitzen Zaldibar udalerriko zabortegian izandako luiziari dagokionez. Agindu horretan, urgentziazko neurri hauek hartzea erabaki zen:

4.– Con fecha 13 de febrero de 2020, se dicta la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se acuerda la adopción de medidas urgentes en relación al deslizamiento ocurrido en el vertedero en el término municipal de Zaldibar. En dicha orden, se resuelve la adopción de las siguientes medidas urgentes:

– Euri-urak, prezipitazio zuzenekoak edo kanpoko arroetatik datozenak, irristatutako eta irristatu gabeko hondakin-masaren gainean sartzea prebenitzeko neurriak.

– Medidas en relación con la prevención de la entrada de aguas pluviales, de precipitación directa o procedentes de cuencas externas, sobre la masa de residuos deslizada y la no deslizada.

– Irristatutako masa egonkortzearekin lotutako neurriak.

– Medidas en relación con la estabilización de la masa deslizada.

– Segurtasunarekin, desagertutako pertsonen erreskatearekin edo bestelakoekin lotutako beste helburu batzuetara bideratutako neurri gehigarriak.

– Medidas adicionales encaminadas a otros objetivos relacionados con la seguridad, rescate de personas desaparecidas u otras.

– Lixibiatuak biltzeko, garraiatzeko eta kudeatzeko neurriak.

– Medidas en relación con la recogida, transporte y gestión de lixiviados.

– Zabortegiko gasaren errekuntza eta sortutako sua kontrolatzeko eta eteteko neurriak.

– Medidas en relación con el control y la interrupción de la combustión del gas de vertedero y el fuego generado.

– Obrako sarbideak, plataformak eta instalazioak irekitzeari buruzko neurriak, urgentziazko ekintzak gauzatzeko.

– Medidas en relación con la apertura de accesos, plataformas e instalaciones de obra para la ejecución de las acciones de urgencia.

– Urgentziazko ekintzei buruzko dokumentuen, ingeniaritzaren, planen eta proiektuen diseinuarekin, kalkuluarekin eta garapenarekin lotutako neurriak.

– Medidas en relación con el diseño, cálculo y desarrollo de documentos, ingeniería, planes y proyectos sobre las acciones de urgencia.

– Hondakinak kudeatzeari lotutako neurriak, baldin eta –iragazgaiztutako segurtasun-biltegiaren kanpoaldera irristatu direlako edo lekuz aldatu behar direlako– instalazioko isurketa-ontzia bera ez den beste kokaleku edo instalazio batzuetara eraman behar badira.

– Medidas en relación con la gestión de residuos que, porque se hayan deslizado al exterior de la celda impermeabilizada o sea necesaria su movilización, resulte necesario trasladar a emplazamientos o instalaciones de tratamiento de residuos diferentes del propio vaso de vertido de la instalación.

5.– 2020ko otsailaren 13ko Aginduaren bigarren ebazpen-zatiak honako hau zehazten du:

5.– El resuelvo segundo de dicha Orden de 13 de febrero de 2020, determina que:

Hartu beharreko neurri zehatz guztiak eta EAEko Administrazio Orokorraren jarduketak iraungo duen denbora izango dira gertakariaren ondoriozko hasierako larrialdi-fasea konpontzeko eta ingurumeneko kalte edo afekzio berriak sortzeko arriskua minimizatzeko behar diren gutxienekoak eta behar-beharrezkoak direnak, eta Administrazioak zuzenean gauzatuko ditu Verter Recycling 2002, SLren kontura, modu proportzionalean eta zabortegiko operadorearentzat kostu txikiagoko beste aukerarik ez dagoen neurrian.

Tanto las medidas concretas a adoptar como el tiempo de duración de la actuación de la Administración General de la CAPV serán las mínimas y estrictamente necesarias para solventar la fase inicial de urgencia derivada del incidente y minimizar el riesgo de producción de nuevos daños o afecciones ambientales y se ejecutarán directamente por la Administración a costa de Verter Recycling 2002, S.L. de una manera proporcional y en la medida que no exista otra opción menos onerosa para el operador del vertedero.

Ondoren, hasierako larrialdi-fasea gainditu ondoren, zabortegia ustiatzen duen enpresak –lehengoratze-ekintzak egiteko betebeharra eta erantzukizuna duen aldetik– bere gain hartuko du, oso-osorik, prebentzio-neurriak, kalte berriak saihesteko eta gauzak berrezarri edo aurreko egoerara itzultzeko neurriak gauzatzea, baldin eta bere aldetik proposatu eta EAEko ingurumen-administrazioko organo eskudunek teknikoki baliozkotzen badituzte.

Con posterioridad, una vez superada dicha fase inicial de urgencia, la empresa explotadora del vertedero, en su calidad de obligada y responsable de las acciones de restauración, asumirá plenamente la ejecución de las medidas de prevención, evitación de nuevos daños y de reposición o restauración de las cosas al estado anterior que sean propuestas por su parte y sean validadas técnicamente por parte de los órganos competentes de la administración ambiental de la CAPV.

6.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzuetako zuzendariak 2020ko otsailaren 13an emandako Ebazpenaren bidez, agindua ematen zaie Ingurumen Sailburuordetzako zerbitzu eskudunei Zaldibar udalerrian (Bizkaia) kokatutako hondakin ez-arriskutsuen zabortegian izandako luiziaren ondorioz beharrezkoak diren jarduketak berehala kontrata ditzaten, prebentzio-neurriak, pertsonei, ondasunei eta ingurumenari egindako kalteak konpontzeko neurriak eta ukitutako zonan kalte berriak sortzea saihesteko neurriak aplikatzeko helburuarekin.

6.– Por Resolución de la Directora de Servicios del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de 13 de febrero de 2020, se ordena a los servicios competentes de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que procedan, con carácter inmediato, a la contratación de las actuaciones necesarias a fin de aplicar medidas de prevención, reparación de los daños causados a personas, bienes y medio ambiente y evitación de nuevos daños en la zona afectada, como consecuencia del deslizamiento ocurrido en el vertedero de residuos no peligrosos en el municipio de Zaldibar (Bizkaia).

7.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) 2020ko otsailaren 13ko 1/20 Zirkularra eman du, EAEko sektore publikoko sailek eta erakundeek Zaldibarko zabortegiaren amiltzea dela-eta egin beharreko jarduketetan sortutako ezohiko gastuak izapidetzeko prozedura bateratua ezartzeko, bai eta izan daitezkeen itzulketak egiteko behar den informazioa jasoko duten erregistro eta artxibo egokiak antolatzeko ere, hala dagokionean. Zirkular horretan adierazten da gastuak egozteko partida berriak ireki beharko direla sail eta erakunde autonomo bakoitzaren kasuan kasuko programetan.

7.– La Oficina de Control Económico (OCE) ha dictado la Circular n.º 1/20, de 13 de febrero de 2020, con objeto de establecer un procedimiento uniforme de tramitación de los gastos extraordinarios incurridos en las actuaciones a desarrollar por los Departamentos y entidades del Sector Público de la CAE, relacionadas con el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, así como organizar los registros y archivos adecuados que recojan la información necesaria para proceder, en su momento, a la tramitación de los posibles reembolsos. En dicha circular se indica que para la imputación de los gastos se deberán abrir nuevas partidas en los Programas correspondiente de cada Departamento y Organismo Autónomo.

8.– Administrazio publikoak urgentziazko neurri horiek gauzatzeko izendatutako obra-zuzendaritzak erabaki du beharrezkoa dela irristatutako hondakinen zati bat Zaldibarko zabortegiko ontzitik ahalik eta gertuen dauden bi biltegiratze-eremu segurutara eramatea. Justifikazio teknikoa eta ingurumenekoa behar bezala egiaztatzen dira arlo horretan aditua den enpresa batek administrazio publikoaren eskariz egindako azalpen-proiektu batean. Proiektu hori dekretu honen I. eranskinean jasota dago.

8.– La dirección de obra designada por la administración pública para la ejecución de dichas medidas urgentes ha determinado la necesidad de movilizar parte de los residuos deslizados a dos zonas de depósito seguras que se ubican en el entorno más próximo posible al vaso del vertedero de Zaldibar. La justificación técnica y ambiental queda convenientemente acreditada en un proyecto descriptivo realizado por una empresa experta en la materia, a solicitud de la Administración Pública, y que se adjunta como Anexo I al presente Decreto.

9.– Ingurumenari eta pertsonen osasunari dagokienez lehendik sortutako arrisku eta kalteez gain egungo egoera larriagotu dezaketen kalte eta arrisku berriei aurrea hartzeko eta haiek saihesteko neurri gisa, ezinbestekoa da urgentziazko neurriak berehala gauzatzea, dekretu honi erantsitako azalpen-proiektuari jarraikiz; irristatzeko arriskuan dauden, irristatu diren edo desagertuak bilatzeko lanen ondorioz edo ezpondak egonkortzeko lanen ondorioz inguruetan metatu diren kolapsatutako zabortegiko hondakinak birkokatu beharra dago.

9.– Como medidas de prevención y de evitación de nuevos daños y riesgos medioambientales y para la salud de las personas que puedan ir sumándose a los ya producidos, agravándose más la situación existente, se hace imprescindible la inmediata ejecución de medidas de urgencia, de conformidad con el proyecto descriptivo que se anexa al presente Decreto; reubicando los residuos del vertedero colapsado que se encuentran en riesgo de deslizamiento, que se han deslizado o que se han ido acopiando en los alrededores a raíz de las labores de búsqueda de los desaparecidos o estabilización de los taludes.

Azalpen-proiektu horretan zehazten dira hondakin horiek gordetzeko diseinatutako bi segurtasun-biltegiak, haiekin lotutako instalazioak, haietara iristeko bideak eta hondakin horiek mobilizatzeko eta biltzeko egin beharreko lanak.

Dicho proyecto descriptivo define los dos depósitos de seguridad diseñados para albergar los residuos citados, sus instalaciones asociadas, así como los caminos de acceso a los mismos y las operaciones que se seguirán para su movilización y depósito.

10.– Jarduketa horiek gauzatzeko ezinbestekoa da –aldi baterako behintzat– lursailak okupatzea, bai eta lursailak okupatzea urgentziazkoa dela deklaratzea ere. Okupazio horren eraginpeko lursailak erabiliko dira aipatu diren hondakin-biltegiak eta haiei lotutako instalazioak jartzeko eta bertara iristeko pistak egiteko, eta, esan bezala, Zaldibarko zabortegiaren inguruetan daude.

10.– Resulta imprescindible ocupar, al menos temporalmente, terrenos para la ejecución de dichas actuaciones, así como declarar la urgencia a la citada ocupación de terrenos. Los terrenos afectados por dicha ocupación serán destinados a la instalación de los depósitos de residuos de continua mención, sus instalaciones asociadas y a la ejecución de pistas de acceso a los mismos y se encuentran, como se ha indicado, en las inmediaciones del vertedero de Zaldibar.

Aurreko egitateei zuzenbideko oinarri hauek aplikatu behar zaizkie:

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onesten duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren (1/2016 LED) 35. artikuluak, behin-behineko neurriei buruzkoak, honako hau xedatzen du:

1.– El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (RDL 1/2016) en su artículo 35, relativo a las medidas de carácter provisional, disciplina que:

1.– Zehapen-prozedura bat hasitakoan, zehapena ezartzeko organo eskudunak behin-behineko neurri hauetakoren bat edo batzuk ezarri ahalko ditu, besteak beste:

1.– Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente para imponer la sanción podrá acordar, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a) Arriskua edo kaltea ez luzatzeko zuzentze-, segurtasun- edo kontrol-neurri egokiak.

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño.

(...)

(...)

2.– Aurreko apartatuan adierazitako neurriak zehapen-prozedura administratiboa hasteko erabakia hartu aurretik erabaki ahalko dira, araudi erregulatzaile orokorrean aurreikusitako moduan.

2.– Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser acordadas antes del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador en los términos previstos por su normativa reguladora general.

2.– Halaber, aipatutako 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 36. artikuluan –lehengoratu beharrari eta hertsapen-isunei buruzkoa– honako hau zehazten da:

2.– Asimismo, en su artículo 36, relativo a las obligaciones de reponer y multas coercitivas, el citado RDL 1/2016, se indica que:

1.– Ezar daitekeen zehapen penal edo administratiboaz gainera, arau-hausleak gauzak berrezarri edo aurreko egoerara itzuli beharko ditu, arau-haustea egin baino lehenagoko egoerara ekarriz, eta, hala dagokionean, eragindako kalte eta galeren ordaina eman beharko du. Administrazio publikoei eragindako kalte eta galeren ordaina administrazio-bidean erabaki eta bilduko da.

1.– Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la reposición o restauración de las cosas al estado anterior a la infracción cometida, así como, en su caso, a abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. La indemnización por los daños y perjuicios causados a las Administraciones públicas se determinará y recaudará en vía administrativa.

Arau-hausleak, halaber, organo eskudunak beharrezkotzat jotzen dituen neurri osagarriak hartu beharko ditu, ingurumen-baimen integratuaren baldintzak betetzea berriro bermatzeko eta gertakari edo istripu gehiago ekiditeko.

Asimismo, estará obligado a adoptar las medidas complementarias que el órgano competente estime necesarias para volver a asegurar el cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y para evitar otros posibles incidentes o accidentes.

3.– Antzekoa dio Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 102. artikuluak:

3.– En similares términos se posiciona el artículo 102 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998):

Aldatutako ingurunea leheneratzea.

Restitución del medio alterado.

1.– Ezartzen diren zigorren kalterik gabe, araua hausten dutenak behartuta daude eragindako kalteak ordaintzera, aldatutako ondasunak konpondu eta lehengo egoerara ekartzearren.

1.– Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, los infractores o infractoras estarán obligados a reparar los daños causados, con objeto de restaurar y reponer los bienes alterados a su estado anterior.

2.– Araua hausten duenak aurreko apartatuan ezarrita dagoen betebeharra betetzen ez duenean edo erabat betetzen ez duenean, hertsapen-isunak ezarri ahal izango zaizkio.

2.– Cuando el infractor o infractora no cumpla la obligación impuesta en el apartado anterior o lo haga de una forma incompleta, podrán serle impuestas multas coercitivas a tal fin.

4.– 3/1998 Legearen 105. artikuluak honako hau ezartzen du:

4.– El artículo 105 de la Ley 3/1998, establece que:

105. artikulua.– Ezohiko kasuetan kautelazko neurriak hartzea.

Artículo 105.– Adopción excepcional de medidas cautelares.

Salbuespenez, eta zehapen-espedienteari hasiera eman aurretik, administrazio publikoek zehapen-izaerarik ez duten ondoko kautelazko neurriak hartu ahal izango dituzte edo lege honetan arau-hauste gisa tipifikatutako edozein ekintzaren ustezko arduradunari neurri horiek harrarazi ahal izango dizkiote:

Excepcionalmente, y con carácter previo a la incoación de expediente sancionador, las Administraciones públicas podrán adoptar o imponer al presunto responsable de cualquiera de los hechos tipificados como infracciones en la presente ley la adopción de las siguientes medidas cautelares que no tendrán carácter sancionador.

a) lanak edo jarduerak bertan behera uztea.

a) Suspensión de obras o actividades.

b) aparatuak, ekipoak edo ibilgailuak zigilatzea.

b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.

c) ingurumen-kaltea zabaltzea galarazten duen beste edozein zuzenketa-, segurtasun- edo kontrol-neurri.

c) Cualquier otra media de corrección, seguridad o control que impida la extensión del daño ambiental.

5.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio-prozeduraren arloko oinarrizko arau izaki, administrazio-prozeduretan har daitezkeen behin-behineko neurriak ere jasotzen ditu, zehapen-espedienteetara mugatu gabe. Horiek horrela, 56. artikuluak honako hau xedatzen du:

5.– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), como norma básica en materia de procedimiento administrativo, también recoge dictados en relación a las medidas provisionales que cabe adoptar en el seno de los procedimientos administrativos, sin limitarlas a los expedientes sancionadores. Así, su artículo 56 disciplina que:

56. artikulua.– Behin-behineko neurriak.

Artículo 56.– Medidas provisionales.

(...)

(...)

2.– Administrazio-prozedura hasi aurretik, prozedura hasteko edo instruitzeko eskumena duen organoak, ofizioz edo alderdi batek eskaturik, urgentzia geroraezineko kasuetan eta ukitutako interesak behin-behinean babesteko, beharrezko eta proportziozko gertatzen diren neurriak hartu ahal izango ditu modu arrazoituan. (...)

2.– Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. (...)

3.– Aurreko bi apartatuetan aurreikusitakoaren arabera, behin-behineko neurri hauek hartzea erabaki ahal izango da, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean aurreikusitako moduan:

3.– De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

(...)

(...)

(i) Beste neurri batzuk, interesdunen eskubideak babesteko xedez legeek espresuki aurreikusiak edo ebazpena eraginkor izango dela segurtatzeko beharrezkotzat jotzen direnak.

(i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

6.– Halaber, Zaldibarko zabortegian izandako gertakariari zuzenean eta lehentasunez aplikatzekoa den araua izaki, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legeak honako hau xedatzen du:

6.– Asimismo, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007), norma de aplicación directa y preferente al incidente ocurrido en el vertedero de Zaldibar, en relación a las medidas provisionales y la actuación directa de la Administración, dispone que:

44. artikulua.– Behin-behineko neurriak.

Artículo 44.– Medidas provisionales.

1.– Prozedurak izapidetzen diren bitartean, behin-behineko izaeraz hartu ahal izango dira egoera larriagotu ez dadin, ingurumen-kalterik eragin ez dadin eta, bereziki, giza osasuna bermatzeko beharrezkoak diren prebentziozko neurri guztiak eta kalte berriak saihesteko neurriak.

1.– Durante la tramitación de los procedimientos se podrán adoptar con carácter provisional todas aquellas medidas preventivas y de evitación de nuevos daños que sean necesarias para que no se agrave la situación, ni se causen daños medioambientales y, especialmente, para garantizar la salud humana.

2.– Helburu berarekin, ezinbestekoak diren behin-behineko neurriak hartu ahal izango dira prozedura hasi aurretik, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 72.2 artikuluan ezarritako muga eta baldintzekin.

2.– Con la misma finalidad, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y condiciones establecidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.– Behin-behineko neurriak izan daitezke operadoreari agintzea beharrezkotzat jotzen diren jarduketak egin ditzala, eta, egiten ez baditu, nahitaez betearazi ahal izango dira, bai eta agintaritza eskudunak egin beharreko jarduketei dagokienez ere, arduradunaren kontura bada ere.

3.– Las medidas provisionales podrán consistir en imponer al operador la realización de las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, serán susceptibles de ejecución forzosa, así como en actuaciones que haya de realizar la autoridad competente, aun a costa del responsable.

23. artikulua.– Administrazioak zuzenean jardutea.

Artículo 23.– Actuación directa de la Administración.

1.– Baliabide naturalak, eta haiek ematen dituzten zerbitzuak, ahalik eta modu eraginkorrenean babesteak hala eskatzen duenez, agintaritza eskudunak bere kabuz erabaki eta betearazi ahal izango ditu lege honetan aurreikusitako prebentzio-neurriak, kalte berriak saihesteko neurriak edo konponketa-neurriak, besteak beste, honako inguruabar hauek kontuan hartuta:

1.– Por requerirlo la más eficaz protección de los recursos naturales, y de los servicios que estos prestan, la autoridad competente podrá acordar y ejecutar por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:

(...)

(...)

c) Hala aholkatzen duten azterlanak, ezagutzak edo baliabide teknikoak behar izatea.

c) Que se requieran estudios, conocimientos o medios técnicos que así lo aconsejen.

d) Administrazio publikoen ondasunetan edo hirugarrenen jabetza pribatukoetan egin beharreko jarduketak egotea, operadore arduradunak egin ditzan zailtzen edo eragozten dutenak.

d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones públicas o en los de propiedad privada de terceros que hagan difícil o inconveniente su realización por el operador responsable.

e) Kaltearen larritasunak eta garrantziak hala eskatzea.

e) Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo exijan.

2.– Larrialdi-kasuetan, ingurumen-kalteak konpontzeko, saihesteko edo prebenitzeko neurriak finkatzeko edo neurri horiek hartzea eskatzeko lege honetan aurreikusitako prozedura izapidetu beharrik gabe jardun ahal izango du agintaritza eskudunak.

2.– En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de evitación o de prevención de los daños medioambientales o para exigir su adopción.

7.– Behin-behineko edo kautelazko neurriak hartzeko erabakia, bereziki urgentziaz eta dagokion administrazio- edo zehapen-prozedura hasi baino lehen hartu behar bada, arrazoituta egin behar da, salbuespenez, atzeraezina den urgentziazko kasuetan eta ingurumen-kalteak edo bestelako kalteak daudenean, edo halakoak izateko arrisku ziurra dagoenean, betiere modu proportzionalean.

7.– La decisión de adoptar medidas provisionales o cautelares debe ser realizada, máxime si se adopta con carácter urgente y con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo o sancionador que corresponda, de forma motivada, con carácter excepcional, en supuestos de urgencia inaplazable y ante la presencia de daños ambientales, o de otro tipo, o riesgo cierto de su existencia, siempre de una manera proporcional.

8.– Zaldibarko zabortegia irristatu eta geroko ingurumen-erantzukizuna eskatzeko prozeduran eman daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko, bidezkoa da organo honek, instalazioaren titularraren kontura, honako prebentzio-neurri hau hartzea eta betearaztea, kalte berriak saihesteko edo konpontzeko:

8.– Ante la situación de urgencia inaplazable producida por el deslizamiento del vertedero en Zaldibar y para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer en el ulterior procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental que se está instruyendo, procede que este órgano acuerde y ejecute directamente por sí mismo, a costa del titular de la instalación, la siguiente medida de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación:

Zaldibar udalerrian (Bizkaia) dagoen zabortegiaren ingurunean hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz eraikitzea.

La ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia).

9.– Espazio fisiko segurua izateko urgentzia dela-eta, ezinezkoa da administrazio-espedienteak izapidetzea beren fase eta izapide arruntekin; titulartasun pribatuko ondasun eta eskubide jakin batzuk aldi baterako okupatzeko gizarte-intereseko deklarazioaren tituluari buruzko 26/2007 Legearen seigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, ezinbestekoa da berehala okupatzea segurtasun-biltegiak eraikitzeko behar diren lursailak. Alde horretatik, arauak hau dio:

9.– Dada la urgencia en disponer de espacio físico seguro, que imposibilita la tramitación de expedientes administrativos con sus fases y trámites ordinarios, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley 26/2007, de título declaración de interés social de la ocupación temporal de determinados bienes y derechos de titularidad privada, es imprescindible ocupar con carácter inmediato los terrenos precisos para construir los depósitos de seguridad. En este sentido, dicha norma indica que:

Gizarte-interesekotzat deklaratzen da titulartasun pribatuko ondasun eta eskubideak aldi baterako okupatzea, ingurumen-kalteak konpontzeko edo horien gauzatzea prebenitzeko edo saihesteko beharrezkoa denean. Administrazio publikoek okupazio hori urgentziazkotzat deklaratu ahal izango dute, inguruabarrek hala justifikatzen dutenean.

Se declara de interés social la ocupación temporal de los bienes y derechos de titularidad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparación de los daños medioambientales o para prevenir o evitar su producción. Las Administraciones públicas podrán declarar la urgencia de dicha ocupación cuando las circunstancias concurrentes lo justifiquen.

10.– Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, horri dagokionez, lehen xedapen gehigarrian onura publikokotzat eta gizarte-interesekotzat deklaratzen du, nahitaezko desjabetzeari buruzko legeriaren ondoreetarako, hondakinak biltegiratzeko, balorizatzeko eta kentzeko instalazioak ezartzea edo handitzea.

10.– La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, señala al respecto, en su Disposición Adicional primera, se declara de utilidad pública e interés social, a efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.

11.– Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legeak, bestalde, xedatzen du onura publikoa inplizituki ulertzen dela –higiezinen desjabetzeari dagokionez– Estatuaren, probintziaren eta udalerriaren obra- eta zerbitzu-plan guztietan, eta, legeak onura publikoa orokortzat deklaratzen duen gainerako kasuetan, kasu zehatz bakoitzean Ministroen Kontseiluaren erabaki baten bidez onartu beharko dela, salbu eta obra, zerbitzu edo emakida jakin batzuen kategorietarako, horiek arautzen dituzten legeek beste zerbait xedatu badute. Bestalde, eta beharrezkoa izanez gero, arau-multzo bereko 52. artikuluak irekita uzten du obra edo helburu jakin baterako egingo den desjabetzeak ukitutako ondasunen okupazioa urgentziazkotzat deklaratzeko aukera.

11.– La Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, por su parte, determina que la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio y que, en los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa. Por su parte y, para el caso de que fuera necesario, el artículo 52 del mismo cuerpo normativo abre la posibilidad de que se declare de urgencia la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada.

12.– Azaldutakoagatik, 26/2007 Legeak beste arau batzuekin lotuta adierazten duen moduan, bidezkoa da erabaki bat ematea, zeinaren bidez onura publikokotzat, gizarte-interesekotzat eta urgentziazkotzat deklaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak aldi baterako okupatzea zabortegiaren inguruko hondakinen segurtasun-biltegiak, instalazio osagarriak eta haietarako sarbideak urgentziaz gauzatzeko proiektuak ukitutako ondasunak eta eskubideak, beharrezkoa delako ingurumen-kalteak konpontzeko edo halako kalteak prebenitzeko edo ekiditeko.

12.– Por lo expuesto, tal y como indica la Ley 26/2007 en conexión con otras normas, procede el dictado de un pronunciamiento declarando de utilidad pública e interés social y la urgencia de la ocupación temporal por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero, sus instalaciones auxiliares y accesos a las mismas, por ser necesaria para proceder a la reparación de los daños medioambientales o para prevenir o evitar que se mantenga su producción.

13.– Jurisprudentziak okupazioak urgentziazkotzat deklaratzeko eskatzen dituen baldintzak betetzen dira betiere salbuespenezko zirkunstantziek –hau da, hondakinak irristatzeko arrisku berriak, herritarren osasunari kalte egin diezaioketen sute berriak, lurpeko eta azaleko uren kutsadurak, ondoko lurzoruen kutsadura edo aldaketak, uretako espezieen hilkortasunak eta abarrek– prozedura berezi hau erabiltzea eskatzen badute, eta dekretua behar bezala arrazoituta badago oinarrian lehen aipatutako kausei dagokienez, besteak beste.

13.– Concurren los requisitos que la jurisprudencia exige para la declaración de urgencia de las ocupaciones toda vez que las circunstancias excepcionales en presencia, a saber, peligro de nuevos deslizamientos de los residuos, nuevos incendios con potenciales afecciones a la salud de la población, contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, contaminación o alteración de los suelos contiguos, mortandad de especies acuáticas, etc., exigen el empleo de este procedimiento especial estando el decreto que la declara suficientemente motivado en base, entre otras, a las causas anteriormente descritas.

14.– Segurtasun-biltegiak kokatzeko hautatutako lursailak gaur egungo instalazioen ondoko eremuak dira, ex profeso hautatuak, hondakinen tipologia berezia isurketaren gunetik urrun dauden lekuetara eramatea saihestu behar delako. Horrez gain, adierazi behar da ez dagoela hirigintza-oztoporik ukitutako jabetza-ondasun eta -eskubideak aldi baterako okupatzea urgentziazkotzat deklaratzeko.

14.– Los terrenos seleccionados para la ubicación de los depósitos de seguridad son ámbitos contiguos a las actuales instalaciones, seleccionados ex profeso, por la necesidad de evitar el traslado de la tipología especial de residuos en presencia a emplazamientos alejados de la zona del vertido. Adicionalmente, indicar que no existe obstáculo urbanístico a efectos de la declaración de urgencia a la ocupación temporal de los bienes y derechos de propiedad afectados.

15.– 1. eta 2. biltegiak, horien instalazio osagarriak eta horietara iristeko pistak eraikitzeko aldi baterako okupazioak ukitutako lursailak eta pertsonak erantsitako planoetan jasotakoak dira, eta guztiak 006 poligonoari dagozkio, katastroaren arabera. Planoa erantsi da dekretu honen II. eranskin gisa.

15.– Los terrenos y personas afectados por la ocupación temporal para la construcción de los depósitos 1 y 2, sus instalaciones auxiliares y las pistas de acceso a las mismas, son las contempladas en los planos adjuntos, correspondientes todas ellas al Polígono 006, según catastro. Se adjunta plano como Anexo II del presente Decreto.

Puntu honetan adierazi behar da ukitutako interesdunei –okupatzen diren lurren titularrei– jakinarazi beharko zaiela eta entzun egin beharko zaiela, eta, nolanahi ere, aplikatu beharreko araudiak ematen dizkien eskubideak babestuko direla.

Indicar en este punto que los interesados afectados, titulares de los terrenos objeto de ocupación, deberán ser notificados y oídos y que, en todo caso, se preservarán los derechos que la normativa de aplicación les otorga.

16.– Eraiki beharreko bi biltegi segurutara irristatutako hondakinen zati bat ahalik eta lasterren eramateko urgentziazko beharraren ondorioz, adierazi behar da Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 41.1 artikuluan ezartzen duela, oro har, ingurumen-inpaktua ebaluatzeko dagokion prozedura bete behar dutela Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean gauzatu nahi diren plan eta proiektuek, publikoak zein pribatuak izan, lege horren I. eranskinean jasotakoak badira.

16.– Al hilo de la necesidad urgente de movilizar a la mayor brevedad parte de los residuos deslizados a dos zonas de depósito seguras a construir, indicar que la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998), establece, en su artículo 41.1 que, con carácter general, deben someterse, preceptivamente, al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que, encontrándose recogidos en el Anexo I de dicha ley, se pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aipatutako I. eranskineko B) apartatuko 4. puntuak ingurumen-kudeaketarako azpiegitura-proiektuak jasotzen ditu, besteak beste hondakin arriskutsuak errausteko industria-instalazio finkoak eta hondakin horiek zabortegietan biltegiratuta, segurtasun-biltegian, tratamendu kimikoarekin edo kutsatzaileen balizko isurketari dagokionez antzekoa den beste edozein tratamenduren bidez ezabatzeko instalazioak.

El punto 4 del apartado B) del Anexo I señalado, recoge los proyectos de infraestructura para la gestión ambiental, entre los que se incluyen las instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos, así como para la eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes.

17.– Hala ere, 3/1998 Legearen 41. artikuluaren 2. apartatuak ezartzen duenez, salbuespenezko kasuetan Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak, arrazoitutako erabaki baten bidez, lege honetan jasotako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedurak aplikatzetik salbuetsi ahal izango du –osorik nahiz zati batean– I. eranskinean aipatutako plan edo proiekturen bat. Aipatutako erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

17.– No obstante, lo anterior, el apartado 2 del artículo 41 de dicha Ley 3/1998 establece que, en casos excepcionales, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá exceptuar, mediante acuerdo motivado, en su totalidad o en parte a alguno de los planes y proyectos citados en el Anexo I de la aplicación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental recogidos en esta ley. El citado acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

18.– Gauzak horrela, nahiz eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura izapidetzeak denboran atzerapena ekarriko lukeen irristatutako isurketa birkokatzeko –eta beharrezkoa da hori saihestea–, kontuan hartuta ingurunean bizi den egoera larria eta urgentziazkoa dela lurraren ezegonkortasunaren ondorioz, eta ingurumenerako eta herritarrentzat arrisku handiagoa sor ez dadin, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arloko organo eskudunak erabaki du aurreikusitako hondakinen segurtasun-biltegiak gauzatzean mota guztietako prebentzio- eta zuzenketa-neurriak aintzat hartu behar direla, ingurumenean inpaktu potentzial berriak eta ondorio negatibo nabarmenak sortzea minimizatzeko.

18.– Así las cosas, a pesar de que la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental supondría una dilación en el tiempo de la reubicación del vertido deslizado que resulta necesario evitar, dada la gravedad y urgencia de la situación que se vive en el entorno ante la inestabilidad del terreno y con el fin de evitar que se produzca un mayor riesgo para el medio ambiente y para la ciudadanía, el órgano competente en materia ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco está en la determinación de que, en la ejecución de los depósitos de seguridad de residuos prevista se contemplen todo tipo de medidas preventivas y correctoras que minimicen la generación de nuevos potenciales impactos y efectos significativos negativos sobre el medio ambiente.

19.– Alde horretatik, otsailaren 27ko Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 41.2 artikulua aplikatuz, proiektu hau salbuetsita dago ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduratik, zeina ohiko egoeretan nahitaezkoa izango bailitzateke; hala ere, ingurumen-ebaluazio alternatibo bat egin da, eta, bertan, proiektua gauzatzeak ingurumenean izan ditzakeen ondorioak identifikatu dira, eta ondorio horiek saihesteko, edo, hala badagokio, zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak diseinatu dira, eta ingurunearen ingurumen-jarraipenerako beharrezkoak direnak ere bai.

19.– En este sentido, a pesar de que, en aplicación del artículo 41.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la aprobación de este proyecto se excepciona del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que en circunstancias ordinarias sería preceptivo, se ha realizado una evaluación ambiental alternativa en la que se ha abordado la identificación de los posibles efectos que la ejecución del proyecto pueda tener sobre el medio ambiente, así como el diseño de las medidas necesarias para evitar o, en su caso, corregir dichos efectos y para el seguimiento ambiental del entorno.

20.– Kontuan hartuta jarduketak osorik edo zati batean kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak izan dituzten lurzoruetan aurreikusten direla, lurzorua babestearen arloko legeriaren aurreikuspenak aplikatu behar dira, eta, zehazki, ekainaren 25eko 4/2015 Legea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, eta hura garatzeko erregelamendua (209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa). Alde horretatik, 4/2015 Legearen 23. artikuluak lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazio-prozedura bat izapidetzeko betebeharra ezartzen du honako kasu hauetan:

20.– Teniendo en cuenta que las actuaciones se prevén sobre suelos que, en todo o en parte, han soportado actividades potencialmente contaminantes, resultan de aplicación las previsiones de la legislación en materia de protección de suelo y, concretamente, la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Ley 4/2015) y su reglamento de desarrollo (Decreto 209/2019, de 26 de diciembre). En este sentido, la Ley 4/2015, en su artículo 23, señala la obligación de tramitar un procedimiento de declaración en materia de calidad del suelo en los siguientes supuestos:

a) Kutsagarria izan daitekeen jarduera edo instalazio bat duen edo izan duen lurzoruan jarduera bat instalatzea edo zabaltzea.

a) Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante.

21.– Hala ere, 4/2015 Legearen 25. artikuluaren 1.c) apartatuak adierazten du ez dela beharrezkoa izango lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazio-prozedurei hasiera ematea, 23. artikuluko kasuren bat gertatu arren, honako zirkunstantzia hauetakoren bat gertatzen denean: c) Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat handitu edo aldatzean, handitu edo aldatu nahi den jarduera edo instalazioak hartzen duen lurzatiaren mugen barruan egiten bada.

21.– No obstante el artículo 25 de la Ley 4/2015, apartado 1.c) señala que no será necesario dar inicio a los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo cuando, a pesar de darse alguno de los supuestos del artículo 23, concurra alguna de las siguientes circunstancias: c) Cuando la ampliación o modificación de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo se lleve a cabo dentro de los límites de la parcela ocupada por la actividad o instalación que se proyecta ampliar o modificar.

22.– Ondorioz, Zaldibarko zabortegiko lurzatiaren mugen barruan dagoenez bi biltegietarako aurreikusitako kokapena, instalazio horiek ezartzeko ez da beharrezkoa izango aurrez haiek okupatuko duten lurzoruaren kalitatearen deklarazioa egitea.

22.– En consecuencia, encontrándose la ubicación prevista para ambos depósitos dentro de los límites de la parcela del vertedero de Zaldibar, la implantación de dichas instalaciones no requiere la previa Declaración de la Calidad del suelo que ocuparán las mismas.

23.– Lehen aipatutakoari estuki lotuta, erantsitako proiektuan deskribatutako jarduketak gauzatzea, agerikoa denez urgentziazkoa delako, ezin dute baldintzatu udal-organo eskudunak hirigintza-lizentziak izapidetzeak eta lortzeak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean xedatutakoaren arabera.

23.– En estrecha relación con lo anteriormente mencionado, la ejecución de las actuaciones descritas en el proyecto adjunto, por su evidente urgencia, no puede estar condicionada por la tramitación y obtención de licencias urbanísticas por parte del órgano municipal competente, de conformidad a lo dispuesto de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Alde horretatik, hirigintza-jarduketen sustatzaile guztiei –partikularrei zein erakunde publikoei– aplikatu behar zaie aldez aurreko lizentzia, baina, hala ere, salbuespenak onartzen dira hirigintza-lizentzia ez eskatzeari dagokionez jarduketa jakin batzuetarako, dela interes orokorreko arrazoiak daudelako, dela ordenamendu juridikoak berariaz hala ezartzen duelako, hain zuzen.

En este sentido, si bien el sometimiento a previa licencia resulta de aplicación a todos los promotores de las actuaciones urbanísticas, ya sean particulares o entidades públicas, ello, no obstante, admite excepciones en orden a la no exigencia de licencia urbanística para determinadas actuaciones, bien por concurrir motivaciones de interés general, bien porque así lo establezca expresamente el ordenamiento jurídico.

24.– Jorratu beharreko eraikuntza-jardueraren xedearen izaera eta haren interes publiko nabarmena kontuan hartuta, dagokion udal-lizentzia lortzeko izapidetze arrunta dekretu honen xedearen aurkakoa izango litzateke, proiektuan interes orokorraren babes efektiborako aurreikusitako neurriak berehala exekutatzea baita, hain zuzen, dekretuaren xedea. Horrela, zabortegiaren irristatzeak eta ondorengo suteak eragindako egoera larria arintzeko urgentziazko beharrak berretsi egiten du hirigintzako obra arruntak kontrolatu eta gauzatzeko ezartzen den arau orokorretik kanpo dagoen salbuespenezko obra baten aurrean gaudelako ideia.

24.– Teniendo en cuenta la índole del objeto de la actividad constructiva a abordar y el marcado interés público de la misma, la tramitación ordinaria de obtención de la licencia municipal correspondiente sería contraria al objeto del presente Decreto que pretende la ejecución inmediata de las medidas previstas en el proyecto descriptivo para la tutela efectiva del interés general. Así, la urgente necesidad de paliar la grave situación ocasionada por el deslizamiento y posterior incendio del vertedero, confirma la idea de que nos hallamos ante una obra excepcional que escapa a la regla general que se establece para el control y ejecución de las obras ordinarias urbanísticas.

25.– Azken alderdi gisa, 26/2007 Legean xedatutakoaren arabera, honako hau adierazi behar da:

25.– Como aspecto final indicar que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 26/2007:

9. artikulua.– Operadoreen erantzukizuna.

Artículo 9.– Responsabilidad de los operadores.

1.– Lege honetan jasotako jarduera ekonomikoen edo profesionalen operadoreak behartuta daude ingurumen-kalteak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko neurriak hartzera eta betearaztera, bai eta horien kostuak ordaintzera ere, horien erantzuleak direnean, horien zenbatekoa edozein dela ere.

1.– Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.

Hona hemen kostuen arau horrek ematen duen definizioa, hitzez hitz: «Kostuak»: Lege hau ingurumen-kalte baten edo ingurumen-kaltearen mehatxu baten aurrean modu egoki eta eraginkorrean aplikatzen dela bermatzeko beharrak justifikatutako gastu oro, edozein dela ere haren zenbatekoa. Bereziki, honako hauek sartzen dira: prebentzio-neurriak behar bezala gauzatzeak dakartzan gastu guztiak, kalte berriak saihestekoak eta konpontzekoak; ingurumen-kalteak eta kalte horiek gertatzeko berehalako mehatxua ebaluatzekoak; jarduteko aukera posibleak ezartzekoak eta egokienak aukeratzekoak; egoki diren datu guztiak lortzeko sortutakoak eta jarraipena eta gainbegiratzea bermatzekoak. Ulertzen da gastu horien artean sartzen direla aipatutako ekintzak gauzatzeko beharrezkoak diren administrazio-kostuak, kostu juridikoak eta jarduera material eta teknikoenak.

La definición literal que incorpora la citada norma de costes es la siguiente: «Costes»: todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicación adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de daño medioambiental o de amenaza de daño medioambiental, cualquiera que sea su cuantía. En particular, quedan comprendidos todos los gastos que comporte la correcta ejecución de las medidas preventivas, las de evitación de nuevos daños y las reparadoras; los de evaluación de los daños medioambientales y de la amenaza inminente de que tales daños ocurran; los dirigidos a establecer las opciones de acción posible y a elegir las más adecuadas; los generados para obtener todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisión. Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos, jurídicos, y de actividades materiales y técnicas necesarias para el ejercicio de las acciones citadas.

26.– Era berean, 27/2006 Legeak, 23. artikuluan –Administrazioaren zuzeneko jarduketa behar den kasuei buruzkoan–, Zaldibarko gertakarian Euskal Administrazio Publikoak gauzatutako jarduketen kasu zehatzean gertatzen den moduan, argi eta garbi zehazten du:

26.– Asimismo, la Ley 27/2006, en su artículo 23 relativo a supuestos en los que se precisa la actuación directa de la Administración, como es el caso concreto de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Pública Vasca en el incidente de Zaldibar, determina con meridiana claridad que:

2.– Larrialdi-kasuetan, agintaritza eskudunak jardun ahal izango du ingurumen-kalteak konpontzeko, saihesteko edo prebenitzeko neurriak finkatzeko edo neurri horiek hartzea eskatzeko, lege honetan aurreikusitako prozedura izapidetu beharrik gabe.

2.– En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de evitación o de prevención de los daños medioambientales o para exigir su adopción.

Inguruabar horiek desagertu ondoren, agintaritza eskudunak, dagokion prozeduraren instrukzioa egin ondoren, ebazpena emango du, artikulu hau aplikatuz gauzatutako neurrien kostuen zenbatekoa eta horiek ordaintzera behartuta dagoena edo daudenak finkatuz, eta hori nahitaez betearazi behar izango da.

Una vez desaparecidas tales circunstancias, la autoridad competente, previa la instrucción del correspondiente procedimiento, dictará resolución fijando el importe de los costes de las medidas ejecutadas en aplicación de este artículo y el obligado u obligados a satisfacerlos, la cual será susceptible de ejecución forzosa.

3.– Agintaritza eskudunak operadorearengandik edo, hala dagokionean, kaltea edo kaltearen berehalako mehatxua eragin duen hirugarrenarengandik berreskuratuko ditu kalte berriak prebenitzeko, saihesteko edo konpontzeko neurri horiek hartzeagatik sortutako kostuak.

3.– La autoridad competente recuperará del operador o, cuando proceda, del tercero que haya causado el daño o la amenaza inminente de daño, los costes en que haya incurrido por la adopción de tales medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación.

27.– Gobernu Kontseiluak eskumena du administrazio-ebazpen hau emateko, eta, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean xedatutakoaren arabera, dekretu-forma hartuko du, 65.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, aipatutako arau-testuaren 60. artikuluari eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35.1.a) artikuluari dagokienez.

27.– El Consejo de Gobierno es competente para el dictado de la presente Resolución administrativa que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, adoptará la forma de decreto tal y como dispone el artículo 65.2, en relación con el artículo 60 del citado texto normativo y el artículo 35.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Horiek horrela, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, nahitaezko txostenak bildu ondoren eta Gobernu Kontseiluak 2020ko martxoaren 3an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, recabados los informes preceptivos, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de marzo de 2020,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Zaldibar udalerrian (Bizkaia) dagoen zabortegiaren ingurunean hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz eraiki daitezen onartzea, dekretu honen I. eranskin gisa erantsitako azalpen-proiektuarekin bat etorriz.

Primero.– Aprobar la ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia), de conformidad con el proyecto descriptivo que se adjunta como Anexo I del presente Decreto.

Bigarrena.– Aipatutako hondakinen segurtasun-biltegien proiektu osoa salbuestea ingurumen-ebaluazioaren araudian jasotako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduretatik.

Segundo.– Exceptuar en su totalidad el citado proyecto de los depósitos de seguridad de residuos de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental recogidos en la normativa de evaluación ambiental.

Hirugarrena.– Proiektu hori gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta jarduketak salbuestea, hain zuzen, lurzoruaren kalitatea prebenitzeari eta zuzentzeari buruzko araudian xedatutakoaren arabera berez exijitzekoak litzaizkiekeen administrazio-prozeduretatik.

Tercero.– Exceptuar las obras y actuaciones necesarias para llevar a cabo dicho proyecto de los procedimientos administrativos que, en su caso, podrían serle exigibles de conformidad a lo dispuesto en la normativa sobre prevención y corrección de la calidad del suelo.

Laugarrena.– Zabortegiaren inguruko hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz gauzatzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak onura publikokotzat eta gizarte-interesekotzat deklaratzea, eta urgentziazkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak horiek aldi baterako okupatzea. Dekretu honen II. eranskinean dago horien planoa.

Cuarto.– Declarar la utilidad pública e interés social y la urgencia de la ocupación temporal por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero, respecto de los cuales se adjunta plano en el Anexo II del presente Decreto.

Bosgarrena.– Jarduketak berehala gauzatzeko agintzea; proiektua gauzatzeko ez dira hirigintzako udal-lizentziak lortu beharko.

Quinto.– Ordenar la inmediata ejecución de las actuaciones, quedando eximida la ejecución del proyecto de la obtención de licencias municipales urbanísticas.

Seigarrena.– Dekretu hau Zaldibarko zabortegia ustiatzen duen Verter Recycling 2002, SL merkataritza-sozietateari jakinaraztea.

Sexto.– Notificar el presente Decreto a la mercantil explotadora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling 2002, S.L.

Zazpigarrena.– Dekretu hau aldi baterako okupatzen diren lursailen titularrei jakinaraztea.

Séptimo.– Notificar el presente Decreto a los titulares de los terrenos objeto de ocupación temporal.

Zortzigarrena.– Dekretu hau Zaldibarko Udalari jakinaraztea.

Octavo.– Notificar el presente Decreto al Ayuntamiento de Zaldibar.

Bederatzigarrena.– Dekretu hau EHAAn argitaratzeko agintzea.

Noveno.– Ordenar la publicación del presente Decreto en el BOPV.

ERREKURTSOAK:
RECURSOS:

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno dentro del plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko martxoaren 3an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2020.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común