Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

62. zk., 2019ko martxoaren 29a, ostirala

N.º 62, viernes 29 de marzo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1595
1595

EBAZPENA, 2019ko martxoaren 21ekoa, Segurtasuneko sailburuordearena eta Segurtasun Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, Ertzaintzako karrerako funtzionarioentzat gordetako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako Agentearen eta Agente Lehenaren kategorietako zein Ikuskapen Eskalako Ofizialondokoaren eta Ofizialaren kategorietako lanpostuak, izendapen askearen (C168) eta berariazko merezimendu lehiaketaren (C169 eta C170) sistemen bidez hornitu beharrekoak, betetzeko deialdia, eta lanpostuen aldi baterako esleipena egiteko prozedura onartzen eta argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2019, del Viceconsejero de Seguridad y de la Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Seguridad, por la que se aprueba y hace pública convocatoria de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera de la Ertzaintza, a proveer por los sistemas de libre designación (C168) y de concurso de méritos específico (C169 y C170), de las Categorías de Agente y Agente 1.º de la Escala Básica y las Categorías de Suboficial y Oficial de la Escala de Inspección, de la Ertzaintza, y procedimiento para la asignación transitoria al desempeño de puestos de trabajo.

Ertzaintzaren egitura zein egun indarrean dagoen lanpostu-zerrenda aintzat hartuta, eta egon dauden langile-premiei erantzun nahian, izendapen askearen eta berariazko merezimendu lehiaketaren sistemen bidez hornitu beharreko Ertzaintzaren egiturako lanpostu hutsak, aurrekontuetan diru-hornidura dutenak, betetzeko deialdia egiten da.

En vista de la estructura de la Ertzaintza y la relación de puestos de trabajo vigentes a la fecha presente, atendiendo a las necesidades de personal existentes, se convoca la provisión de puestos de trabajo a proveer mediante los sistemas de libre designación y de concurso de méritos específico, vacantes y dotados presupuestariamente en la estructura de la Ertzaintza.

Prozedura honen bidez, lanpostu-zerrendan zehaztutako langile-premiei erabat erantzuteko asmoz, eta deitutako lanpostu guztiak behin betiko betetzea lortzen ez bada, lanpostuen betekizunak betetzen dituen langilerik ez dagoelako, edo lanpostuak okupatzailerik gabe geratzen badira, hautaketa prozedura honen osagarria izango da hutsik geratzen diren lanpostuen edota zuzkiduren aldi baterako esleipena egiteko prozedura, eta halakoetan behin betiko lanpostu-hornikuntzarako oinarri hartuko diren berdintasun, meritu eta gaitasun irizpide berberak oinarri hartuta egingo da hautaketa, Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 4ko 4/1992 Legearen 72. artikuluarekin eta Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuak Hornitzeari buruzko Araudia onartzen duen abenduaren 22ko 388/1998 Dekretuaren 25. eta 26. artikuluekin bat etorrita.

Con el fin de que las necesidades de personal, definidas en la relación de puestos de trabajo, queden completamente cubiertas a la finalización de este proceso, para el caso de que no se lleguen a proveer definitivamente todos los puestos convocados por falta de personal que cumpla los requisitos de los mismos o resulten sin ocupante, este procedimiento selectivo se complementa con un procedimiento de asignación transitoria al desempeño de aquellos puestos de trabajo y/o dotaciones que resulten vacantes, efectuando la selección en base a los mismos criterios de igualdad, mérito y capacidad que para la provisión definitiva, en el marco del artículo 72 de la Ley 4/1992, de 4 de julio, de Policía del País Vasco y los artículos 25 y 26 del Decreto 388/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen 2019ko martxoaren 15eko Ebazpenaren bidez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 10. artikuluaren babespean, ebatzi da eskumena bereganatuko duela gaur deitzen den prozeduraren barruan Ertzaintzako karrerako funtzionarioentzat gordeta dauden zenbait lanpostu aldi baterako esleitzeko prozedura deitzeko eta ebazteko, berez Giza Baliabideen zuzendariari egotzitako eskumena izan arren, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko Dekretuaren 12.2.b) artikuluan oinarriturik.

Mediante Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Viceconsejera de Administración y Servicios, al amparo del artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se ha acordado la avocación de la competencia para la asignación transitoria al desempeño de puestos de trabajo, reservados a personal funcionario de carrera de la Ertzaintza que son objeto del procedimiento que hoy se convoca, y que con carácter ordinario tiene atribuida la Dirección de Recursos Humanos en base al artículo 12.2.b) del Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad.

Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 11ko 83/2017 Dekretuaren 14. eta 9. artikuluek Segurtasuneko sailburuordeari eta Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hurrenez hurren, emandako eskumenen babesean, eta goragokoak eskumenak bereganatzeari buruzko 2019ko martxoaren 15eko Ebazpena betearaziz, eta Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 103. artikuluan aurreikusten den Mahaiak 2019ko otsailaren 20ko eta martxoaren 14ko bileretan negoziatzeko egindako deiaren ondoren, hauxe

Al amparo de las competencias que los artículos 14 y 9 del Decreto 83/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, atribuyen al Viceconsejero de Seguridad y a la Viceconsejera de Administración y Servicios, respectivamente, y en ejecución de la Resolución de 15 de marzo de 2019 sobre avocación de competencias y previa convocatoria para su negociación en las sesiones de 20 de febrero y 14 de marzo de 2019, de la Mesa prevista en el artículo 103 de la Ley de Policía del País Vasco,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

Lehenengoa.– Ertzaintzaren egituraren barruan, Ertzaintzako karrerako funtzionarioentzat gordetako lanpostuak, izendapen askearen (C168) eta berariazko merezimendu lehiaketaren (C169 eta C170) sistemen bidez hornitu beharrekoak, behin betiko betetzeko deialdia eta behin betiko lanpostu hornikuntzaren ondoren hutsik geratzen diren lanpostuen aldi baterako esleipena egiteko prozedura onartzea eta argitaratzea, 1. eranskinean jasotako oinarrien arabera.

Primero.– Aprobar y hacer pública convocatoria de provisión con carácter definitivo de los puestos de trabajo de estructura de la Ertzaintza, a proveer por los sistemas de libre designación (C168) y de concurso de méritos específico (C169 y C170), reservados a personal funcionario de carrera de la Ertzaintza, así como procedimiento para la asignación transitoria al desempeño de los puestos de trabajo que queden vacantes tras la provisión definitiva, con arreglo a las bases recogidas en el Anexo 1.

Bigarrena.– 1.– Honako hauek dira deialdi honen bidez beteko diren lanpostuak:

Segundo.– 1.– Los puestos de trabajo cuya provisión es objeto de la presente convocatoria son los siguientes:

a) Izendapen askearen sistemaren bidez hornitu behar diren Ertzaintzaren egiturako lanpostuak, 2. eranskinean zerrendatuta daudenak (C168).

a) Los puestos de trabajo de estructura de la Ertzaintza a proveer por el sistema de libre designación que se relacionan en el Anexo 2 (C168).

b) Esku-hartze, Brigada Mugikor eta Zaintza eta Erreskate unitateetan, berariazko merezimendu lehiaketaren sistemaren bidez hornitu behar diren Ertzaintzaren egiturako lanpostuak, 3. eranskinean zerrendatuta daudenak (C169).

b) Los puestos de trabajo de la estructura de la Ertzaintza a proveer por el sistema de concurso de méritos específico de las Unidades de Intervención, Brigada Móvil y Vigilancia y Rescate, que se relacionan en el Anexo 3 a la presente (C169).

c) Gainerako unitateetan, berariazko merezimendu lehiaketaren sistemaren bidez hornitu behar diren Ertzaintzaren egiturako lanpostuak, bigarren jarduerako administrazio egoeran bete daitezkeenak, 4. eranskinean zerrendatuta daudenak (C170).

c) Los puestos de trabajo de la estructura de la Ertzaintza a proveer por el sistema de concurso de méritos específico del resto de Unidades, susceptibles de ser desempeñados en situación administrativa de segunda actividad, que se relacionan en el Anexo 4 (C170).

d) Gainerako unitateetan, berariazko merezimendu lehiaketaren sistemaren bidez hornitu behar diren Ertzaintzaren egiturako lanpostuak, 5. eranskinean zerrendatuta daudenak (C170).

d) Los puestos de trabajo de la estructura de la Ertzaintza a proveer por el sistema de concurso de méritos específico del resto de Unidades, que se relacionan en el Anexo 5 (C170).

2.– Halaber, deialdi honetako xede dira aurreko eranskinetan zerrendatutako lanpostuei dagozkien esleipenen ondorioz hutsik geratzen diren lanpostuak, bai eta aipatutako eranskinetan asteriskoarekin (*) identifikatzen diren kodeetan hutsik geratzen direnak ere.

2.– También son objeto de la convocatoria los puestos de trabajo que a resultas de las adjudicaciones correspondientes a los puestos de trabajo relacionados en los anexos precedentes, queden vacantes, así como los que queden vacantes en los códigos que en los citados anexos se identifican con asterisco (*).

3.– Behin betiko hornituko diren zuzkiduren kopurua, eta aurreko 1 eta 2 zenbakietan ezarritakoari kalterik egin gabe, 2., 3., 4. eta 5. eranskinetan jarritakoa da.

3.– El número de dotaciones a proveer con carácter definitivo, y sin perjuicio de lo previsto en los números 1 y 2 antecedentes, es el consignado en los anexos 2, 3, 4 y 5.

4.– Eskainiko diren aldi baterako esleipenen kopurua zehazteko kontuan hartuko dira behin betiko beteko ez diren lanpostu hutsak edo okupatzailerik gabe geratzen diren zuzkidurak, harik eta dagokion atal edo unitateko zuzkidura kopurua bete arte, lanpostu-zerrendan jasotakoa alegia.

4.– El número de asignaciones transitorias a conferir vendrá determinado por las vacantes que no se provean con carácter definitivo o las dotaciones que queden sin ocupante, hasta completar el de dotaciones en la Sección o Unidad correspondiente, previstas en la relación de puestos de trabajo.

5.– Bigarren jarduerako administrazio egoeran dauden langileek bete ditzaketen lanpostuen artean betetzen ez direnak aintzat hartuta, neurri horretan handituko da 5. eranskinean deitutako lanpostu kopurua.

5.– Los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por personal en la situación administrativa de segunda actividad que no resulten cubiertos, aumentarán en la misma medida el número de los convocados en el Anexo 5.

Hirugarrena.– 1.– Prozedura honetan ematen diren egintza eta xedapen guztiak Gurenet atarian argitaratuko dira, hurrengo atalean eta deialdiaren oinarrietan ezarritakoari kalterik egin gabe.

Tercero.– 1.– Todos los actos y disposiciones que se dicten en el presente procedimiento, se harán públicos en el Portal Gurenet, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente y en las bases de la convocatoria.

2.– Segurtasuneko sailburuordearen eta Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen baterako ebazpenaren bidez, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean iragarki bat argitaratuko da, behin betiko atxikipenak ebazten dituen ebazpena Gurenet atarian noiz jarriko den jakitera emateko. Iragarki hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den egunak mugatuko du zein izango den balizko inpugnazioak edo errekurtsoak jartzeko epeak zenbatzen hasteko eguna.

2.– Mediante Resolución conjunta del Viceconsejero de Seguridad y de la Viceconsejera de Administración y Servicios, se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco anuncio indicativo de la fecha de colocación en el portal Gurenet, de la Resolución por la que se resuelvan las adscripciones definitivas. La fecha de la publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial del País Vasco determinará la fecha de inicio para el cómputo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

3.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpenaren bidez, lanpostuen aldi baterako esleipenak argitaratuko dira Gurenet atarian eta ebazpen horren argitaratze egunak mugatuko du zein izango den balizko inpugnazioak edo errekurtsoak jartzeko epea zenbatzen hasteko eguna.

3.– Mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios se harán públicas en el portal Gurenet las asignaciones transitorias al desempeño de puestos de trabajo y la fecha de publicación determinará la fecha de inicio para el cómputo del plazo a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Laugarrena.– 1.– Prozeduraren kudeaketan, hautagaiak beren lanbide zenbakiaren bidez identifikatuko dira eta datu pertsonalen tratamendua Segurtasun Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzako Langileriaren Kudeaketa Integratuko fitxategian egingo da. Datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak gauzatzeko, idazki bat zuzendu beharko zaio Segurtasun Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzari, fitxategiaren arduraduna den administrazio organoari, alegia; haren mendeko administrazio zerbitzuen egoitza Erandion (Bizkaia) daude (Larrauri Mendotxe bidea, 18, 48950).

Cuarto.– 1.– En la gestión del procedimiento, los y las aspirantes serán identificados por su número profesional y el tratamiento de los datos personales se realizará en el fichero de Gestión Integrada de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación a sus datos personales, podrán ejercitarse mediante escrito dirigido a la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, órgano administrativo responsable del fichero, servicios administrativos dependientes de la misma, radicados en Larrauri Mendotxe bidea, 18, 48950 – Erandio, Bizkaia.

2.– Prozedura honetatik ondorioztatzen diren datu guztiak aipatutako fitxategian sartuko dira, hautaketa prozesu honetan aplikatu behar den araudian aurreikusitakoa betetzeko.

2.– Todos los datos resultantes de este procedimiento se integrarán en el fichero señalado anteriormente, con el fin de dar debido cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable a este proceso de selección.

Bosgarrena.– Aurreikusi ez diren gauzetarako, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatu beharko da.

Quinto.– En todo lo no previsto será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Seigarrena.– Interesdunek administrazio bidea amaitzen ez duen ebazpen honen eta bere oinarrien aurkako gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Segurtasuneko sailburuaren aurrean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita hilabeteko epean.

Sexto.– Contra la presente Resolución y sus Bases, que no agota la vía administrativa, el personal interesado podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco ante la Consejera de Seguridad.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2019.

Segurtasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Seguridad,

JESÚS MARÍA ZUBIAGA NIEVA.

JESÚS MARÍA ZUBIAGA NIEVA.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,

La Viceconsejera de Administración y Servicios,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

1. ERANSKINA
ANEXO 1
OINARRIAK
BASES

Lehenengoa.– Parte hartzeko baldintzak.

Primera.– Requisitos de participación.

1.– Honako deialdian parte hartu ahal izango dute eskainitako lanpostuak bete ahal izateko lanpostuen zerrendan eskatzen eta xedatzen diren baldintza orokorrak eta betekizunak betetzen dituzten Ertzaintzako karrerako funtzionarioek, baldin eta jarduneko zerbitzuan, zerbitzu berezietan, seme-alabak edo senideak zaintzeko lan-utzialdian eta Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 82. artikuluan jasotako lan-utzialdian badaude. Jarduneko zerbitzuko egoerara aipatutako legearen 89.2 artikuluan jasotako moduan bueltatzen diren funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute.

1.– Podrán tomar parte en la presente convocatoria todos los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados, y se hallen en situación de servicio activo, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos o familiares y excedencia prevista en el artículo 82 de la Ley de Policía del País Vasco. También podrán tomar parte aquellos funcionarios que reingresen a la situación de servicio activo en la forma prevista en el artículo 89.2 de la citada Ley.

2.– Halaber, jarduneko zerbitzura deialdi honetan jasotako prozeduren bidez bueltatuz gero, honakoek ere parte hartu ahal izango dute: derrigorrezko lan-utzialdiko egoeran dauden edo bestelako Administrazio Publikoetan zerbitzu ematen duten pertsonek, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 63. artikuluan xedatutakoa betez birgaitutako pertsonek, sei hilabete baino gehiagoz zigortuta egon direnek, eta borondatezko lan-utzialdian dauden gainerakoek, betiere halako egoeretarako xedatutako egonaldi-epea bete baldin badute.

2.– Asimismo podrán concurrir, reingresando al servicio activo a través de los procedimientos previstos en la presente convocatoria, quienes se encuentren en situación de excedencia forzosa o en servicio en otras Administraciones Públicas, los que hubieran sido rehabilitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Policía del País Vasco, así como los suspensos por un periodo superior a seis meses, y el resto de excedentes voluntarios, siempre que hubieran cumplido el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.

3.– Bigarren jarduerako administrazio egoeran dauden Ertzaintzako karrerako funtzionarioek ebazpen honen 4. eranskinean zerrendatutako lanpostuak soilik eskatu ahalko dituzte.

3.– Los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza declarados en situación administrativa de segunda actividad solo podrán solicitar los puestos de trabajo relacionados en el Anexo 4 de la presente Resolución.

4.– Deialdi honetan parte hartu behar dute eta merezimenduen lehiaketaren bidez hornitzen diren lanpostu huts guztiak eskatu, dagokien kategoriaren arabera hornitu ahal badituzte, Ertzaintzako karrerako funtzionario hauek:

4.– Deberán tomar parte en la presente convocatoria y solicitar todas las vacantes cuya forma de provisión sea concurso de méritos, que puedan proveer conforme a la categoría a la que está reservado su desempeño, los siguientes funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza:

Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 39.5 artikuluan eta Euskal Herriko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntzari buruzko Araudia onartzen duen 315/1994 Dekretuaren 54.2 artikuluan xedatutako irizpide eta balditzen arabera, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak deitutako edo/eta emandako espezializazio-ikastaroa gainditu duten (eskainitako lanpostuak bete ahal izateko betekizunetako bat izanik), espezialitate horretan gutxieneko iraute denbora bete ez duten eta ikastaro hori espezialitate-betekizun moduan xedatuta duen lanpostu bati behin betiko atxikita ez dauden Ertzaintzako karrerako funtzionarioek deialdi honetan parte hartu beharko dute.

En los términos y condiciones establecidas en los artículos 39.5 de la Ley de Policía del País Vasco y 54.2 del Decreto 315/1994, por el que se aprueba el reglamento de selección y formación de la Policía del País Vasco, deberán tomar parte en esta convocatoria los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que hayan superado el correspondiente curso de especialidad convocado y/o impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias y requerido para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados, no hayan cumplido el período de mínima permanencia en el desempeño de dicha especialidad y no se encuentren adscritos con carácter definitivo a un puesto de trabajo que tenga establecido como requisito de especialidad el curso correspondiente.

Betebehar hori betetzen ez dutenak behin betiko, eta derrigorrez, atxiki ahalko dira dagokion espezialitatearekin hutsik geratzen diren lanpostuei, eta ez dute inolako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango.

Quienes incumplan esta obligación podrán ser adscritos definitivamente con carácter forzoso a los puestos de trabajo que, con la determinada especialidad, resulten vacantes, sin derecho a compensación económica alguna.

Funtzionarioren batek espezialitate bat baino gehiago badu, aurreko ataletan xedatutako betebeharra lortutako azken espezialitateari buruzkoa dela ulertuko da.

En el caso de que un funcionario o funcionaria ostente más de una especialidad, la obligación establecida en los apartados anteriores se entenderá referida a la última de las especialidades obtenidas.

Gutxieneko iraute-denboraren zenbaketa hasi egingo da funtzionarioak okupatuko duen lanpostuari exijitzen zaion espezialitatea egiaztatuta duen unetik aurrera, baldin eta Segurtasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 12ko Agindua, lanpostu-zerrenda aldatzen duena, indarrean jarri aurretik ez badu beteta.

El cómputo del período de mínima permanencia se iniciará en el momento en que el funcionario o funcionaria tuviera acreditada la especialidad exigida al puesto que ocupe, a no ser que la tuviera cumplida con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 12 de marzo de 2015, de la Consejera de Seguridad, de modificación de la relación de puestos de trabajo.

Zenbaketa horretan sartuko dira unitate arteko kategoria goragoko eginkizunetan egindako epealdiak, nahiz eta lanpostu horiek espezialitate-betekizunik ez izan.

Se incluirán en el cómputo los períodos de desempeño de funciones de superior categoría intraunidades correspondientes a puestos de trabajo que, no obstante, no tengan requisito de especialidad.

5.– Ezingo dute deialdi honetan parte hartu:

5.– No podrán tomar parte en la presente convocatoria:

a) Arau-hauste larria edo oso larria egin izanagatik eginkizun-gabetze irmoaren administrazio egoeran daudenek, egoera horretan dauden bitartean.

a) Quienes se encuentren en situación administrativa de suspensión firme de funciones, en tanto permanezcan en dicha situación, por comisión de falta grave o muy grave.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen Diziplina Araubidearen Arautegiaren 15. artikuluan xedatu bezala, lekualdaketaren bidez zigortu direnek.

b) Los sancionados con traslado, en los términos del artículo 15 del Reglamento de régimen disciplinario de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

c) Interes partikularragatiko borondatezko lan-utzialdian daudenek, baldin eta ez badute egoera horretan eman indarrean dagoen araudiak eskatutako gutxieneko denbora.

c) Quienes encontrándose en situación de excedencia voluntaria por interés particular no hayan permanecido en tal situación el tiempo mínimo exigido en la normativa vigente.

d) Gutxieneko iraute denbora berezia eskatzen duen lanpostu baten behin betiko esleipendunek, baldin eta ez badute epe hori bete (inguruabar hori lanpostuari uko egin eta organo eskudunak onartu izanaren ondoriozkoa denean izan ezik), bestearen iraute denbora eta izaera berberak dituen beste lanpostu batzuk lortzeko asmoa baldin badute, edo barne-igoera prozesu bidez lanpostua galtzea dakarren beste maila batera igo badira, kategoria berrian iraute denbora eta izaera berberak dituzten lanpostu hutsak daudenean izan ezik; azken kasu horretan, Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuak Hornitzeari buruzko Araudiaren 5.3 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da.

d) Quienes, siendo adjudicatarios definitivos de un puesto de trabajo sujeto a un periodo especial de mínima permanencia en su desempeño, no lo hayan cumplido, salvo que tal circunstancia se derive de renuncia al puesto aceptada por el órgano competente, aspiren a otros puestos sometidos a igual sujeción y razón de la misma, o hubieran accedido por promoción interna a otra categoría que implique la pérdida del puesto de trabajo, excepto, en este último caso, cuando en la categoría de nuevo ingreso existieran vacantes sometidas a igual sujeción y razón de la misma, en cuyo caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

e) Deialdi honen aurreko bi urteetan merezimenduen lehiaketaren bidez destinoaz jabetu direnek.

e) Quienes hubieran tomado posesión de destino obtenido por concurso de méritos en los dos años anteriores a la presente convocatoria.

Muga hori ez zaie ezarriko deialdi honen aurreko bi urteetan merezimenduen lehiaketaren bidez destinoaz jabetu direnen artean gaur egun behin-behinean atxikita dauden pertsonei, salbu eta atxikipen modu hau lanpostuari uko egitetik (organo eskudunak onartuta) ondorioztatzen bada.

Tal limitación no será aplicable a quienes, habiendo tomado posesión de destino obtenido por concurso de méritos en los dos años anteriores a la presente convocatoria, actualmente se encuentren adscritos provisionalmente, salvo que esta forma de adscripción se derive de renuncia al puesto de trabajo aceptada por el órgano competente.

f) Eskuratu nahi duten lanpostuan gehieneko iraute-denbora bete dutenek, lanpostu-zerrendan ezarritakoaren arabera. Gehieneko iraute-denboraren betearazpena Segurtasuneko sailburuaren lanpostu zerrenda aldatzeari buruzko 2015eko martxoaren 12ko Aginduan eta harekin lotuta dagoen 2018ko urriaren 11ko Aginduan ezarritako aurreikuspenen arabera egingo da, baita hurrengo arau hauen arabera ere:

f) Quienes hayan cumplido el período de máxima permanencia respecto del puesto de trabajo a que opten, conforme a lo establecido en la relación de puestos de trabajo. El cumplimiento del período de máxima permanencia se realizará conforme a las previsiones de la Orden de 12 de marzo de 2015, en su relación con la Orden de 11 de octubre de 2018, ambas de la Consejera de Seguridad de modificación de la relación de puestos de trabajo, y las reglas siguientes:

– Esku-hartze eta Brigada Mugikorraren unitateetan lanpostuak bete nahi izatekotan, lanpostu bakoitzerako eta unitate horietako bakoitzerako gehieneko iraute denboraren zenbaketa hasi egingo da funtzionarioak okupatuko duen lanpostuari exijitutako espezialitatea egiaztatuta daukan unetik aurrera, atxikipen modua edozein dela ere, espezialitatea lortzeko prestakuntza prozesuko praktikaldia salbu.

– Cuando se aspire a la provisión de puestos de trabajo en las Unidades de Intervención y Brigada Móvil, el cómputo del período de máxima permanencia para cada puesto de trabajo y cada una de las citadas Unidades, se iniciará en el momento en que el funcionario o funcionaria tuviera acreditada la especialidad exigida al puesto que ocupe, cualquiera que sea la forma de adscripción, salvo el período de prácticas del proceso formativo para obtener la especialidad.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa aplikatzeko, Brigada Mugikorraren Unitatea denean, Brigada Mugikorraren Unitateari atxikitako lanpostuak, gehieneko iraute-denbora dutenak, betetzeko aukera denean, unitate bereko Agente, Agente Lehen eta Ofizialondoko kategorietarako gordetako lanpostuetan egindako jarduna zenbatuko da, lanpostu bakoitzerako.

Para la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de la Unidad Brigada Móvil, cuando se opte a los puestos adscritos a la Unidad Brigada Móvil sujetos a máxima permanencia, se computará el desempeño en los puestos reservados a las categorías de Agente, Agente 1.º y Suboficial de la misma Unidad, para cada puesto de trabajo.

Egitura organikoan eta lanpostu-zerrendan egindako moldaketen ondorioz, lanpostuen identifikazio kodeak aldatu izan direla kontuan hartuta, lanpostu berberatzat hartuko dira haiek betetzeko kategoria eta espezialitate berberak eskatzen dituztenak, eta zenbatu egingo dira lehenengo lanpostu-zerrenda indarrean jarri zenetik aurrera, hau da, 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Teniendo en cuenta que, por las modificaciones de la estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo, se suceden los códigos identificativos de los mismos, se considerarán el mismo puesto de trabajo aquellos que requieran la misma categoría y especialidad para su provisión, computándose a partir de la entrada en vigor de la primera relación de puestos de trabajo, el 1 de enero de 1998.

Zenbaketa horretan sartuko dira unitate arteko kategoria goragoko eginkizunetan egindako epealdiak, aipatutako unitateetako lanpostu horiek gehieneko iraute denbora ezarrita dutenean.

Se incluirán en el cómputo los períodos de desempeño de funciones de superior categoría intraunidad correspondientes a puestos de trabajo en las Unidades indicadas que tengan establecido período de máxima permanencia.

Ez dira kontuan hartuko ondorio hauetarako Laguntza Atalean nahiz Indartze Brigadan eginkizunak gauzatzen edo lanpostuak betetzen egindako epealdiak.

No se tomarán en consideración a estos efectos los períodos de desempeño de funciones o puestos de trabajo en la Sección de Acompañamientos, ni en la Brigada de Refuerzo.

– Zaintza eta Erreskate Unitatean lanpostu bat eskuratu nahi izatekotan, gehieneko iraute denboraren zenbaketa hasi egingo da lanpostu horietako batean behin betiko atxikipena gauzatzen den egunean.

– En el caso de que se aspire a puesto de trabajo en la Unidad de Vigilancia y Rescate, el cómputo de la máxima permanencia se iniciará a la fecha de la adscripción definitiva en uno de dichos puestos.

6.– Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 71.2 artikuluan xedatutakoak lehentasunezko eskubidea aitortzen dien Ertzaintzako karrerako funtzionarioek deialdi honetan eta behin bakarrik erabili ahal izango dute eskubide hori, udalerri berberean dauden kategoria berberako lanpostu hutsak kontuan harturik. Lehiaketako merezimenduen balorazioan lorturiko puntuaziorik handienak ezarriko du ertzainak zein hurrenkeratan baliatu ahal izango diren lehentasunezko eskubideaz.

6.– Los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que tengan reconocido derecho preferente al amparo de lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley de Policía del País Vasco, lo ejercitarán en la presente convocatoria y por una sola vez, respecto de las vacantes existentes en la misma localidad que fueran de la misma categoría. La mayor puntuación en la valoración de los méritos del concurso determinará la prelación en el ejercicio del derecho preferente.

7.– Eskainitako lanpostuak betetzeko behar diren espezialitate-ikastaroak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak emanak edo baliozkotuak izan beharko dira, Euskal Herriko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntzari buruzko Araudian xedatutakoaren arabera.

7.– Los cursos de especialidad requeridos para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados deberán haber sido impartidos por la Academia Vasca de Policía y Emergencias o haber sido convalidados por esta, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de selección y formación de la Policía del País Vasco.

8.– Merezimenduak baloratzeko orduan eskaerak aurkezteko epearen amaiera-data hartuko da kontuan, eta horixe bera izango da eskatzen diren betekizunak betetzeko erreferentzia-epea.

8.– Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que asimismo será la fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Aipatutakoa ez da aplikagarria euskara-mailari dagokionez; kasu horretan, erreferentzia-data atzeratu egingo da bete nahi den lanpostuak ezarrita duen hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko proba egiteko xedatzen den egunera arte, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariaren 2019ko otsailaren 4ko Ebazpenak, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetara deia egiten duenak, jasotako deialdiari jarraiki (EHAA, 30. zk., otsailaren 12koa).

Lo anterior se exceptúa para el conocimiento del euskera, en cuyo caso la fecha de referencia se diferirá hasta la que se determine para la realización de la prueba de acreditación del Perfil Lingüístico que tenga asignado el puesto de trabajo a que se aspire, en virtud de la convocatoria efectuada por Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan exámenes de acreditación de perfiles lingüísticos (BOPV n.º 30, de 12 de febrero).

9.– Deialdian parte hartzeko betekizunak betetzen diren ofizioz egiaztatuko da, baita merezimendu orokorrak ofizioz balioetsi ere, Segurtasun Sailak kudeatzen dituen langileen datu-baseetan ageri diren datuak aintzat hartuta.

9.– El cumplimiento de los requisitos de participación se comprobará de oficio e igualmente los méritos generales se valorarán de oficio, en base a los datos obrantes en las bases de datos de personal que gestiona el Departamento de Seguridad.

Bigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Segunda.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 2019ko apirilaren 30era arte izango da, azken egun hori barne.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 30 de abril de 2019, incluida esta última fecha.

2.– Honako deialdian parte hartzeko eskaera 6. eranskinean jasota dagoen eskabide-eredu normalizatua erabilita egingo da, eta behin betiko hornikuntzaren erregimenean eskatutako lanpostuak zein diren zehaztu beharko dute bertan. Lanpostu bat baino gehiago eskatuz gero, horien lehentasun-hurrenkera zehaztu beharko dute.

2.– La solicitud de participación en la presente convocatoria se formulará en el modelo de instancia normalizada que se aprueba como Anexo 6, en la que se especificarán los puestos solicitados en régimen de provisión definitiva y, de ser varios, el orden de preferencia de estos.

3.– Eskabideak aurkezteko epea igarotakoan, egindako eskaerak lotesleak izango dira eskatzaileentzat.

3.– Una vez transcurrido el periodo de presentación de solicitudes, las instancias formuladas serán vinculantes para los solicitantes.

Hirugarrena.– Berariazko merezimendu lehiaketaren balorazio faseak.

Tercera.– Fases de valoración del concurso de méritos específico.

1.– Merezimendu lehiaketaren balorazioa bi fasetan egingo da: berariazko merezimenduen balorazioa eta merezimendu orokorren balorazioa.

1.– La valoración del concurso de méritos se realizará en dos fases: la valoración de los méritos específicos y la valoración de los méritos generales.

2.– Lehenengo fasean, berariazko merezimenduak baloratuko dira. Onartuek dagokion baremoan zehaztutako gutxieneko puntuazioa lortu beharko dute prozeduran jarraitu ahal izateko, horrela ezartzen denean.

2.– En una primera fase se valorarán los méritos específicos. Los admitidos y las admitidas deberán obtener la puntuación mínima detallada en el correspondiente baremo para poder continuar el procedimiento, cuando así se establezca.

2.1.– Esku-hartze, Brigada Mugikor, eta Zaintza eta Erreskate unitateetako berariazko merezimenduen balorazioa egiteko, proba bat edo gehiago egingo dira, eta horietako bakoitzak ariketa bat edo gehiago izan ditzake. Probak nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira edo ez, 20.etik 22.era bitarteko eranskinetan jasotakoaren arabera. Eranskin horietan jasota daude hautagaiek lortu beharko dituzten gehieneko eta gutxieneko puntuazioak, gainditzeko.

2.1.– Para la valoración de los méritos específicos de las Unidades de Intervención, Brigada Móvil, y Vigilancia y Rescate, se realizará una o varias pruebas, que a su vez podrán estar integradas por varios ejercicios, y tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, o no, conforme a los Anexos 20 a 22, en los cuales se indican las puntuaciones máximas y mínimas, que en su caso deban obtener los aspirantes, para entenderlas superadas.

Proba bat egin beharko denean, gehienez 40 puntu lortu ahalko dira, eta gutxienez 20 puntu eskuratu beharko dira, gainditzeko, hurrengo paragrafoan aurreikusitakoari kalterik egin gabe.

Cuando se prevea la realización de una prueba, se valorará hasta un máximo de 40 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 20 puntos para considerarla superada, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo siguiente.

Beste proba bat egin beharko denean, bigarren horretan gehienez 20 puntu lortu ahalko dira, eta nahitaezkoa izango da gutxienez 10 puntu lortzea, gainditzeko.

Para aquellos puestos de trabajo en que se prevea la realización de una segunda prueba, esta se valorará hasta un máximo de 20 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 10 puntos para considerarla superada.

3. eranskinean taldekatu dira berariazko proba funtzional berean ebaluatuko diren lanpostuak.

En el Anexo 3 se agrupan los puestos de trabajo que vayan a ser evaluados en una misma prueba específica funcional.

2.2.– Gainerako unitateetako lanpostuak, ebazpen honen 4. eta 5. eranskinetan jasotakoak (azken horretan berariazko proba funtzional berean ebaluatuko diren lanpostuak taldekatuta daude), hornitzeko berariazko merezimenduen balorazioa egiteko, proba bat edo bi egingo dira, nahitaezkoak eta baztertzaileak. Proba horietan egingo diren ariketak lanpostuaren eduki funtzionalari buruzko ezagutzen ariketa teoriko-praktikoak izango dira.

2.2.– Para la valoración de méritos específicos para la provisión de los puestos de trabajo del resto de Unidades, recogidos en los Anexos 4 y 5 de la presente Resolución, en el que se agrupan los puestos de trabajo que vayan a ser evaluados en una misma prueba específica funcional, se realizará una o dos pruebas, de carácter obligatorio y eliminatorio, que consistirán en ejercicios teórico-prácticos de conocimientos relacionados con el contenido funcional del puesto de trabajo.

Proba bat egin beharko denean, gehienez 40 puntu lortu ahalko dira, eta gutxienez 20 puntu eskuratu beharko dira, gainditzeko, hurrengo paragrafoan aurreikusitakoari kalterik egin gabe.

Cuando se prevea la realización de una prueba se valorará hasta un máximo de 40 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 20 puntos para considerarla superada, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo siguiente.

Beste proba bat egin beharko denean, bigarren horretan gehienez 20 puntu lortu ahalko dira, eta nahitaezkoa izango da gutxienez 10 puntu lortzea, gainditzeko.

Para aquellos puestos de trabajo en que se prevea la realización de una segunda prueba, esta se valorará hasta un máximo de 20 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 10 puntos para considerarla superada.

Proba 7.etik 19.era bitarteko eranskinetan agertzen diren edukiei buruzkoa izango da. Lantokietako Giza Baliabideetako zentroburuari eskatu ahalko zaizkio gaiak, hautaketa prozeduran parte hartzeko eskaera aurkeztu izana egiaztatu eta gero; horretarako interesdunek pen-drive bat edo antzeko euskarri informatikoa eman beharko dute.

La prueba versará sobre los contenidos que figuran como Anexos 7 a 19. Los temarios se podrán solicitar a la Jefatura de Centro de Recursos Humanos de los centros de trabajo, previa acreditación de haber formulado instancia de participación en el procedimiento selectivo; los interesados deberán aportar un pen-drive o soporte informático similar.

2.3.– Berariazko probak egin behar diren egunean hautagaia aldi baterako ezintasun-egoeran egonez gero, probetara aurkeztu ahal izateko, Osasun Zerbitzu Publikoak emandako mediku-baimena aurkeztu beharko du, probek hautagaia sendatzeko prozesuari kalterik eragingo ez diotela adieraziz.

2.3.– En caso de que el aspirante se encontrase en situación de incapacidad temporal en la fecha en que se deban realizar las pruebas específicas, la concurrencia a las mismas deberá efectuarse con la autorización médica emitida por el Servicio Público de Salud correspondiente, de la que resulte que no afectan o influyen en la recuperación de la salud.

3.– Lehenengo fasea gainditu dutenek bakarrik parte hartu ahal izango dute bigarren fasean, eta horretan merezimendu orokorrak baloratuko dira.

3.– En la segunda fase, a la que concurrirán exclusivamente quienes hayan superado la primera, se valorarán los méritos generales.

Merezimendu orokorrak baloratzeko, Segurtasuneko sailburuaren 2019ko martxoaren 15eko Aginduan, Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako Agentearen eta Agente Lehenaren kategorietan zein Ikuskapen Eskalako Ofizialondokoaren eta Ofizialaren kategorietan sartzeko lanpostu hutsak merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko merezimenduen baterako eta banakako baremoa onartzen duenean (EHAA, 58. zk., martxoaren 25ekoa), ezarritako merezimendu baremoa aplikatuko da.

Los méritos generales se valorarán por aplicación del baremo de méritos establecido por Orden de 15 de marzo de 2019, de la Consejera de Seguridad (BOPV n.º 58, de 25 de marzo de 2019), por la que se aprueba el baremo de méritos común y unitario para la provisión mediante concurso de méritos de las vacantes propias de las Categorías de Agente y Agente Primero de la Escala Básica y de las Categorías de Suboficial y Oficial de la Escala de Inspección, de la Ertzaintza.

4.– Hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data iraungita duten zuzkidurak betekizun hori egiaztatuta duten interesdunei esleituko zaizkie.

4.– Las dotaciones que tengan asignada una fecha de preceptividad del perfil lingüístico ya vencida serán adjudicadas a los interesados e interesadas que tengan acreditado dicho requisito.

Laugarrena.– Lanpostuak behin betiko hornitzeko prozedurako esleipen faseak.

Cuarta.– Fases de adjudicación del procedimiento de provisión definitiva.

1.– Deialdi honen xede diren lanpostuen esleipena egiteko faseak bata bestearen atzetik joango dira eta preklusiboak izango dira. Hurrenkera hauxe izango da:

1.– La adjudicación de los puestos de trabajo a que se refiere esta convocatoria se realizará en fases sucesivas y preclusivas, en el orden siguiente:

1.1.– Lehenik eta behin, bigarren jarduerako administrazio egoeran dauden langileek bete ditzaketen lanpostuak esleituko dira, eskainitako lanpostuak betetzeko behar den espezializazio-ikastaroa, hala badagokio, gainditu duten funtzionarioei dagozkien betebeharrak kontuan izanik. Lehenengo azpi-fasean parte hartuko dute soilik prozesua gainditu dutenek eta horietatik deialdiko onartuen eta baztertuen zerrenda onartzen duen ebazpenean lehentasunezko esleipen eskubidea aitortuta dutenek.

1.1.– En primer lugar se adjudicarán los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por personal en la situación administrativa de segunda actividad, atendiendo a las obligaciones que recaigan sobre los funcionarios y funcionarias que hayan superado el correspondiente curso de especialización requerido para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados, en su caso. En la primera subfase solo participarán quienes hayan superado el proceso a los que se les haya reconocido un derecho de adjudicación preferente en la Resolución que apruebe la relación de admitidos y excluidos de la convocatoria. Y en la segunda subfase participarán el resto de aspirantes que hayan superado el proceso.

1.2.– Bigarrenik, izendapen askeko sistemaren bidez hornitu beharreko lanpostuak esleituko dira.

1.2.– En segundo lugar, se adjudicarán los puestos de trabajo a proveer por el sistema de libre designación.

Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuak Hornitzeari buruzko Araudiaren 19. artikuluan xedatutakoaren arabera, izendapena egiteko beharrezkoa izango da hornituko den lanpostua atxikita dagoen administrazio unitatearen edo organoaren titularrak txostena ematea aurretik. Txosten horretan onartuetatik bere ustez egokiena dena proposatuko du, edo bestela deialdia hutsik geratzea proposatuko du.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, el nombramiento requerirá el previo informe del titular de la unidad administrativa u órgano a que esté adscrito el puesto de trabajo a proveer. En el mismo se formulará una propuesta de idoneidad entre los admitidos y admitidas al procedimiento, o bien, se propondrá declarar desierta la convocatoria.

1.3.– Ondoren, deialdi honen xede den berariazko merezimendu lehiaketaren sistemaren bidez hornitu beharreko lanpostuen esleipena egingo da. Esleipen hori egiteko faseak bata bestearen atzetik joango dira eta preklusiboak izango dira. Hurrenkera hauxe izango da:

1.3.– Seguidamente, se procederá a la adjudicación de los puestos de trabajo a proveer por el sistema de concurso de méritos específico objeto de la presente convocatoria, que se realizará también en fases sucesivas y preclusivas, en el orden siguiente:

1.3.1.– Lehenik eta behin, Esku-hartze, Brigada Mugikor eta Zaintza eta Erreskate unitateetan, deialdi honen xede diren lanpostuak esleituko dira, eskainitako lanpostuak betetzeko behar den espezializazio-ikastaroa gainditu duten funtzionarioei dagozkien betebeharrak kontuan izanik. Lehenengo azpi-fasean parte hartuko dute soilik prozesua gainditu dutenek eta horietatik deialdiko onartuen eta baztertuen zerrenda onartzen duen ebazpenean lehentasunezko esleipen eskubidea aitortuta dutenek. Eta bigarren azpifasean prozesua gainditu duten gainerako hautagaiek parte hartuko dute.

1.3.1.– Primero se adjudicarán los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria de las Unidades de Intervención, Brigada Móvil y Vigilancia y Rescate, atendiendo a las obligaciones que recaigan sobre los funcionarios y funcionarias que hayan superado el correspondiente curso de especialización requerido para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados. En la primera subfase solo participarán quienes hayan superado el proceso a los que se les haya reconocido un derecho de adjudicación preferente en la Resolución que apruebe la relación de admitidos y excluidos de la convocatoria. Y en la segunda subfase participarán el resto de aspirantes que hayan superado el proceso.

Era berean, betekizun berberekin eta jada egindako esleipenen ondorioz hutsik geratzen diren lanpostuak esleituko dira.

Asimismo se adjudicarán aquellos puestos de trabajo que, con esos mismos requisitos, y a resultas de las adjudicaciones ya realizadas, queden vacantes.

1.3.2.– Bigarrenik, gainerako unitateetan, deialdi honen xede diren lanpostuak esleituko dira, eskainitako lanpostuak betetzeko behar den espezializazio-ikastaroa gainditu duten funtzionarioei dagozkien betebeharrak kontuan izanik. Lehenengo azpi-fasean parte hartuko dute soilik prozesua gainditu dutenek eta horietatik deialdiko onartuen eta baztertuen zerrenda onartzen duen ebazpenean lehentasunezko esleipen eskubidea aitortuta dutenak. Eta bigarren azpifasean prozesua gainditu duten gainerako hautagaiek parte hartuko dute.

1.3.2.– En segundo lugar se adjudicarán los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria del resto de Unidades, atendiendo a las obligaciones que recaigan sobre los funcionarios y funcionarias que hayan superado el correspondiente curso de especialización requerido para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados. En la primera subfase solo participarán quienes hayan superado el proceso a los que se les haya reconocido un derecho de adjudicación preferente en la Resolución que apruebe la relación de admitidos y excluidos de la convocatoria. Y en la segunda subfase participarán el resto de aspirantes que hayan superado el proceso.

Era berean, betekizun berberekin eta jada egindako esleipenen ondorioz hutsik geratzen diren lanpostuak esleituko dira.

Asimismo se adjudicarán aquellos puestos de trabajo que, con esos mismos requisitos, y a resultas de las adjudicaciones ya realizadas, queden vacantes.

2.– Fase batean esleitzen diren lanpostuak ez dira hurrengo faseetan hornituko. Hala, fase batean lanpostu baten esleipendun direnek ezin izango diote esleitutako lanpostuari uko egin, ezta deialdiko lanpostuen esleipen prozesuan jarraitu ere. Horregatik, ulertu beharko da, hurrengo faseetan lanposturen baten esleipendun suertatzen baldin badira, eskaerei uko egiten dietela.

2.– Los puestos adjudicados en una fase no serán objeto de provisión en las siguientes fases. Así, quienes resulten adjudicatarios y adjudicatarias de un puesto en una fase no podrán renunciar al puesto de trabajo adjudicado ni continuar en el proceso de adjudicación de puestos de la convocatoria, por lo que se entenderá necesariamente que renuncian a las solicitudes que hayan formulado para puestos de los que podrían resultar adjudicatarios en fases posteriores.

3.– Hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data iraungita duten zuzkidurak betekizun hori egiaztatuta duten interesdunei esleituko zaizkie.

3.– Las dotaciones que tengan asignada una fecha de preceptividad del perfil lingüístico ya vencida serán adjudicadas a los interesados e interesadas que tengan acreditado dicho requisito.

4.– Deialdi honetan lanpostu baten behin betiko esleipendun direnek beste ebazpen honen bidez deitutako prozesuan parte hartzeari uko egin diotela ulertuko da: Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen 2019ko martxoaren 21eko Ebazpena, Ertzaintzako karrerako funtzionarioentzat gordetako Oinarrizko Eskalako Agentearen eta Agente Lehenaren kategorietako zein Ikuskapen Eskalako Ofizialondokoaren eta Ofizialaren kategorietako lanpostuak, merezimendu lehiaketa orokorraren sistemaren bidez hornitu beharrekoak, betetzeari buruzkoa.

4.– A quienes resulten adjudicatarios con carácter definitivo de un puesto de trabajo en esta convocatoria se les tendrá por renunciados a su participación en el proceso convocado por Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Viceconsejera de Administración y Servicios, para proveer puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza por el sistema de concurso de méritos general, de las categorías de Agente y Agente 1.º de la Escala Básica y las categorías de Suboficial y Oficial de la Escala de Inspección.

Bosgarrena.– Merezimendu lehiaketako balorazio batzordeak.

Quinta.– Comisiones de Valoración del concurso de méritos.

1.– Berariazko merezimendu lehiaketa baloratzeko, balorazio batzordeak eratuko dira. Haien osaera Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuak Hornitzeari buruzko Araudian xedatutakoaren araberakoa izango da.

1.– Para la valoración del concurso de méritos específico, se constituirán distintas Comisiones de Valoración, cuya composición se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

1.1.– Berariazko merezimenduen lehiaketa sistemaren bidez hornitu beharreko lanpostuen espezifikotasuna aintzat hartuta erabakiko diren balorazio batzordeei dagokie berariazko merezimenduak edo probak baloratzea. Balorazio batzordeei ondokoa dagokie:

1.1.– La valoración de los méritos específicos o pruebas corresponderá a las Comisiones de Valoración que se determinen en razón a la especificidad de los puestos de trabajo a proveer por el sistema de concurso de méritos específico. A dichas Comisiones de Valoración, corresponde:

a) Prozeduraren objektibotasunaren arduradun diren heinean, deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatu beharko dute.

a) Como responsables de la objetividad del procedimiento, deberán garantizar el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

b) Berariazko merezimenduak baloratzea edo, zeregin hori egoki deritzon pertsonaren esku uztea; horretarako hartuko dituzte Gurenet atarian argitaratuko diren behin-behineko akordio egokiak. Interesdunek bost (5) egun balioduneko epea izango dute horien aurkako inpugnazioak egiteko, eta batzordeak arduratuko dira inpugnazio horiez.

b) Valorar los méritos específicos, o bien encomendar esta tarea a quien consideren oportuna, a cuyo efecto adoptarán los acuerdos provisionales pertinentes que serán publicados en el portal Gurenet y contra los que los interesados podrán formular, en el plazo de cinco (5) días hábiles, impugnaciones que serán resueltas por las propias Comisiones.

1.2.– Balorazio Batzorde Nagusiak prozedura honetako merezimendu orokorrak baloratzeko ardura izango du, eta honako hauek dagozkio:

1.2.– La Comisión de Valoración General será la encargada de la valoración de los méritos generales de este procedimiento y le corresponderá:

a) Prozeduraren objektibotasunaren arduradun den heinean, deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatzea eta, hala dagokionean, araudian dauden hutsuneak osatzeko eta horiek aplikatzean azaleratzen diren kontraesanak kentzeko behar diren akordioak hartzea.

a) Como responsable de la objetividad del procedimiento, garantizar el cumplimiento de las bases de la convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para, en su caso, integrar las lagunas normativas y salvar las contradicciones que en su aplicación se pongan de manifiesto.

b) Merezimendu orokorrak baloratzea edo zeregin hori egoki deritzon pertsonaren esku uztea; horretarako hartuko dituzte Gurenet atarian argitaratuko diren behin-behineko akordioak; interesdunek bost (5) egun balioduneko epea izango dute horien aurkako inpugnazioak egiteko, eta batzordeak arduratuko dira inpugnazio horiez.

b) Valorar los méritos generales, o bien encomendar esta tarea a quien consideren oportuna, a cuyo efecto adoptarán los acuerdos provisionales pertinentes que serán publicados en el portal Gurenet y contra los que los interesados podrán formular, en el plazo de cinco (5) días hábiles, impugnaciones que serán resueltas por las propias Comisiones.

c) Puntuaziorik altuena lortu duten hautagaiak proposatzea eta, deitutako lanpostu kopurua eta hirugarren oinarrian xedatutakoaren araberako esleipen-proposamenen ondorioz hutsik gelditu diren lanpostuak aintzat hartuta, puntuaziorik altuena lortu duten hautagaiei lanpostuak esleitzeko proposamena Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari aurkeztea, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legean aurreikusitako lehentasun-eskubideei kalterik eragin gabe.

c) Proponer a los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación, y elevar a la Viceconsejera de Administración y Servicios la propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo a favor de quienes, dentro del número de los convocados y de los que queden vacantes a resultas de tales propuestas conforme a lo dispuesto en la Base Tercera, hubieren alcanzado mayor puntuación, sin perjuicio de los derechos de preferencia previstos en la Ley de Policía del País Vasco.

2.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpenaren bidez, jakinaraziko da balorazio batzordeetako kideen eta horien ordezkoen izendapena. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian jarritako iragarki baten bidez jakinaraziko da izendapen horiek noiz argitaratuko diren Gurenet atarian. Iragarki hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den egunak mugatuko du zein izango den balizko inpugnazioak jartzeko epeak zenbatzen hasteko eguna.

2.– Mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios, se hará pública la designación de los miembros de las Comisiones de Valoración, así como sus suplentes. En el Boletín Oficial del País Vasco se hará público un anuncio indicativo de la fecha de publicación en el Portal Gurenet de los mencionados nombramientos. La fecha de publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial del País Vasco determinará la fecha de inicio para el cómputo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones.

3.– Balorazio batzordeetako kideek ezingo dute esku hartu Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean halako kasuetarako jasotako inguruabarrak ematen direnean; hori gertatzekotan organo eskudunari jakinarazi beharko zaio, eta hautagaiek errefusatu egin ditzakete.

3.– Los miembros de las Comisiones de Valoración deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano competente, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas para estos supuestos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4.– Balorazio batzordeen erabakiak bertaratuen botoen gehiengo bidez hartuko dira, eta berdinketarik egonez gero, batzordeburu lanak egiten dituenak ebatziko du; batzordeburu titularra edo horren ordezkoa bertaratu ezean, adinez nagusiena den batzordekideak ordezkatuko du.

4.– Las decisiones de las Comisiones de Valoración se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso de empate el que actúe como Presidente que lo será, en caso de ausencia del titular o persona que lo sustituya, el vocal de mayor edad.

5.– Balorazio batzordeak ezingo dira eratu, eta ezingo dute jardun, kideen erdia baino gehiago, idazkaria barne, bertaratzen ez bada; gainera, deialdia egin duen agintaritzari adituak eskatu ahal izango zaizkio aholkulari gisa, eta horiek ahotsa izango duten arren, ez dute botorik edukiko.

5.– Las Comisiones de Valoración no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, incluido el Secretario, y podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz, pero sin voto.

6.– Balorazio batzordeetan parte hartzeak legez aurreikusitako kalte-ordainak jasotzeko bidea emango du.

6.– La participación en las Comisiones de Valoración dará lugar a la percepción de las indemnizaciones legalmente previstas.

Seigarrena.– Lanpostuak behin betiko hornitzeko prozedurako izendapenak eta ebazpena.

Sexta.– Nombramientos y resolución del procedimiento de provisión definitiva.

1.– Izendapen askeko sistemaren bidez hornitu behar diren lanpostuak Segurtasuneko sailburuordearen ebazpenaren bidez esleituko dira. Ebazpena interesdunei banan-banan jakinaraziko zaie, eta prozedura honetarako ezarritakoaren arabera erakutsiko da jendaurrean.

1.– Los puestos de trabajo a proveer por el sistema de libre designación serán adjudicados mediante Resolución del Viceconsejero de Seguridad, que se notificará individualmente a los interesados e interesadas, que se hará pública de conformidad con lo establecido para este procedimiento.

Izendapen askeko sistemaren bidez hornitu beharreko lanpostu horiek esleitzen zaizkien funtzionarioak haietatik kendu ahal izango dira, eskatu ahala, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 70.6 artikuluan ezarritako moduan. Esleipen horiek borondatezkotzat hartuko dira eta, beraz, ez dute sorraraziko kalte-ordainak jasotzeko eskubiderik.

Los funcionarios y funcionarias que resulten adjudicatarios de los puestos de trabajo a proveer por el sistema de libre designación podrán ser cesados de los mismos con carácter discrecional en los términos establecidos en el artículo 70.6 de la Ley de Policía del País Vasco. Tales adjudicaciones se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

2.– Merezimendu lehiaketaren sistemaren bidez hornitzen diren lanpostuak Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpenaren bidez esleituko dira. Ebazpena prozedura honetan ezarritakoaren arabera argitaratuko da.

2.– Los puestos de trabajo cuyo sistema de provisión es concurso de méritos serán adjudicados mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios, de conformidad con lo establecido en este procedimiento.

Lanpostu horiek esleitzen zaizkien funtzionarioek ezingo diote lanpostuari uko egin, eta ezingo dute lanpostuaz jabetu ondorengo bi urteetan deitzen diren lehiaketetan parte hartu, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legeko 69.3 artikuluan eta Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuak Hornitzeari buruzko Araudiaren 14.2 artikuluan xedatutako kasuetan salbu. Esleipen horiek borondatezkotzat hartuko dira eta, beraz, ez dute sorraraziko kalte-ordainak jasotzeko eskubiderik.

Los funcionarios y funcionarias que resulten adjudicatarios de tales puestos no podrán renunciar a los mismos y no podrán tomar parte en los sucesivos concursos que se convoquen dentro de los dos años siguientes a la toma de posesión, con la excepción establecida en los artículos 69.3 de la Ley de Policía del País Vasco y 14.2 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco. Tales adjudicaciones se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Lanpostua lehiaketa bidez lortzen duten funtzionarioak beren postuetatik kendu ahal izango dira Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 70.4 artikuluan eta Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuak Hornitzeari buruzko Araudiaren 15. artikuluan xedatutako legez.

Los funcionarios y funcionarias que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos en los términos establecidos en los artículos 70.4 de la Ley de Policía del País Vasco y 15 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

3.– Unitate jakinetan dauden langile premiak kontuan harturik, erabaki ahalko da unitate horietan Ertzaintzaren gainerako unitate eta zerbitzuetan baino lehenago lanpostuak betetzeko prozedura eraginkor bihurtzea eta gauzatzea.

3.– En atención a necesidades de personal en Unidades determinadas, podrá acordarse la efectividad y ejecución del procedimiento de provisión definitiva en las mismas anticipadamente con respecto del resto de Unidades y Servicios de la Ertzaintza.

Zazpigarrena.– Deialdia ebazteko epea.

Séptima.– Plazo de resolución de la convocatoria.

Deialdi hau ebazteko epea sei hilabetekoa izango da, eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoko egunetik aurrera zenbatuta. Halere, epe hori luzatu ahal izango da, Sektore Publikoaren Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikuluan xedatutakoa kontuan izanik.

El plazo para la resolución de la presente convocatoria será de seis meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de que dicho plazo pueda ser ampliado a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zortzigarrena.– Lanpostuaz jabetzea.

Octava.– Toma de posesión.

Deialdi honen bidez behin betiko hornitu beharreko lanpostuez jabetzeko prozesua deialdia erabakiko duen ebazpenak arautuko du eta ez du sorraraziko inolako baimenik edo lizentziarik.

La toma de posesión de los destinos cuya provisión definitiva es objeto de la presente convocatoria se regulará mediante la Resolución que resuelva la misma y no generará permiso o licencia alguna.

Bederatzigarrena.– Lanpostuen aldi barerako esleipenak.

Novena.– Asignaciones transitorias al desempeño de puestos de trabajo.

1.– Deialdi honen xede diren lanpostuen artean, hornikuntza sistema gisa berariazko merezimendu lehiaketa duten lanpostuen behin betiko hornikuntza ebatzi eta gero, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen baten bidez (Gurenet atarian argitaratuko dena) zehaztu egingo dira hornitu beharreko zuzkidura hutsak edo okupatzailerik gabekoak, harik eta dagokion atal edo unitateko ertzainen kopuru osoa bete arte, lanpostu-zerrendan aurreikusitakoaren arabera.

1.– Una vez resuelta la provisión definitiva de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria, con respecto de aquellos cuyo sistema de provisión es concurso de méritos específico, por Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios, que se publicará en el portal Gurenet, se concretarán las dotaciones vacantes o sin ocupante que sea necesario proveer, hasta completar el número total de efectivos de la Sección o Unidad correspondiente, conforme a lo previsto en la relación de puestos de trabajo.

2.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen baten bidez (Gurenet atarian argitaratuko dena) lanpostuen aldi baterako esleipena gauzatuko zaie langile premiak erantzun behar diren unitatean behin betiko atxikipena lortu ez duten langileei, izapidetutako hautaketa prozedurako hurrenkera-ordenari jarraiki, baldin eta lanpostuak betetzeko prozeduran parte hartzerakoan unitate horretako lanpostu baterako parte hartu badute eta prozedura gainditu badute, eta baldin eta lanpostu-zerrendaren arabera jarduerak gauzatzeko exijitzen den titulazioa badute.

2.– Mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios, que se publicará en el portal Gurenet, se efectuará la asignación transitoria al desempeño de puestos de trabajo respecto del personal que no hubiera obtenido adscripción definitiva en la Unidad cuyas necesidades de personal se trata de atender, conforme al orden de prelación del procedimiento selectivo tramitado, siempre que hubiera tomado parte en el procedimiento de provisión respecto de un puesto de trabajo en dicha Unidad y lo hubiera superado, y se halle en posesión de la titulación exigida para el ejercicio de las actividades conforme a la relación de puestos de trabajo.

Goragoko kategorietako bateko hautagai kopuru nahikorik aukeratuko ez balitz, gehitu egingo da beheragoko kategorietan deitutako aldi baterako esleipenen kopurua, langile premiak erantzun behar diren unitatean behin betiko atxikipena lortu ez duten langileen artean, izapidetutako hautaketa prozedurako hurrenkera-ordenari jarraiki, baldin eta lanpostuak betetzeko prozeduran parte hartzerakoan unitate horretako lanpostu baterako parte hartu badute eta prozedura gainditu badute, eta baldin eta lanpostu-zerrendaren arabera jarduerak gauzatzeko exijitzen den titulazioa badute, harik eta, lanpostu-zerrendako aurreikuspenen arabera, dagokion atal edo unitatean dauden lanpostu hutsen kopuruarekin edo okupatzailerik gabeko zuzkidura kopuruarekin bat datorren ertzain kopuru osoa bete arte.

Si no resultase seleccionado un número de aspirantes suficiente perteneciente a una de las categorías superiores, se incrementará el número de las asignaciones transitorias convocadas en las categorías inferiores, entre el personal que no hubiera obtenido adscripción definitiva en la Unidad cuyas necesidades de personal se trata de atender, conforme al orden de prelación del procedimiento selectivo tramitado, siempre que hubiera tomado parte en el procedimiento de provisión respecto de un puesto de trabajo en dicha Unidad y lo hubiera superado, y se halle en posesión de la titulación exigida para el ejercicio de las actividades conforme a la relación de puestos de trabajo, hasta completar el número total de efectivos que se correspondan al de vacantes existentes o dotaciones sin ocupante, conforme a las previsiones de la relación de puestos de trabajo, en la Sección o Unidad correspondiente.

3.– Zerbitzu eginkizunen erregimenaren bidez gauzatuko da esleipena behin betiko atxikipenaz lanpostu bat dutenean eta, bestela, behin-behineko atxikipena egingo zaie.

3.– Los adjudicatarios y adjudicatarias serán asignados en régimen de comisión de servicios cuando ostentasen un puesto de trabajo en adscripción definitiva y, en otro caso, serán adscritos con carácter provisional.

4.– Esleipendunak bere kategoriako ordainsariak jasoko ditu, baita betetzen duen lanpostuari dagozkion osagarriak ere.

4.– Quien resulte adjudicatario percibirá las retribuciones correspondientes a su categoría y las complementarias del puesto de trabajo desempeñado.

5.– Esleipen hauek borondatezkoak dira eta esleipenak ez du zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainik sortuko.

5.– Las presentes asignaciones tienen carácter voluntario, por lo que no generarán indemnización alguna por razón de servicio.

6.– Funtzionario esleipendunei behin betiko atxikita dauden lanpostua soilik gordeko zaie, hala badagokio.

6.– A los funcionarios y funcionarias que resulten adjudicatarios solo se les reservará el puesto de trabajo al que se hallaren adscritos definitivamente, en su caso.

7.– Esleipenak nahierara edozein unetan ezeztatu ahalko ditu eman dituen organoak, Euskal Herriko Poliziaren 4/1994 Legearen 72.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.– Las asignaciones podrán ser revocadas discrecionalmente en cualquier momento por el órgano que las confiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.6 de la Ley de Policía del País Vasco.

Edonola ere, esleipen hori eragin zuten zerbitzu premiak desagertzearen ondorioz edo gutxitzearen ondorioz ezeztatuko dira, hautaketa irizpideen ondoriozko ordenaren alderantzizkoan.

En todo caso, se revocarán por desaparición o disminución de las necesidades de servicio que motivaron su asignación, por orden inverso al resultante de los criterios de selección.

8.– Edozein arrazoi dela eta, aldi baterako esleipena uzten duten funtzionarioak behin betiko atxikipenaz okupatzen dituzten lanpostuei atxikiko zaizkie; atxikipen erregimen horretan lanposturik ez dutenak behin-behinean atxikiko zaizkie beste lanpostu batzuei, betiere lanpostu-zerrendan exijitutako betekizunak betetzen badituzte.

8.– Los funcionarios y funcionarias que por cualquier causa cesen en la asignación transitoria, serán adscritos a los puestos de trabajo que ocupen en adscripción definitiva; quienes carezcan de puesto de trabajo en dicho régimen de adscripción serán adscritos provisionalmente a puesto de trabajo para el que cumplan los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo.

9.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpenak, esleipenak onartzeari buruzkoak, esleipenen ondorioetarako data zehaztuko du, eta esleipenak ez du sorraraziko inolako baimenik edo lizentziarik.

9.– La Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por la que se confieran, determinará la fecha de efectos de las asignaciones, que no generará permiso o licencia alguna.

2. ERANSKINA
IZENDAPEN ASKEAREN BIDEZ BETE BEHARREKO LANPOSTUAK
(Ikus .PDF)
3. ERANSKINA
BERARIAZKO ML-REN BIDEZ BETE BEHARREKO LANPOSTUAK ESKU-HARTZE. BRIGADA MUGIKOR ETA ZAINTZA ETA ERRESKATE UNITATEETAN
(Ikus .PDF)
4. ERANSKINA
BETE BEHARREKO BIGARREN JARDUERAKO LANPOSTUAK GAINERAKO UNITATEETAN
(Ikus .PDF)
5. ERANSKINA
BERARIAZKO ML-REN BIDEZ BETE BEHARREKO LANPOSTUAK GAINERAKO UNITATEETAN
(Ikus .PDF)
6. ERANSKINA
ESKAERA
(Ikus .PDF)
BERARIAZKO PROBEN ERANSKINAK
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

ANEXO 2
PUESTOS A PROVEER DE LD
(Véase el .PDF)
ANEXO 3
PUESTOS A PROVEER POR CM ESPECÍFICO EN INTERVENCIÓN, BRIGADA MÓVIL Y VIGILANCIA Y RESCATE
(Véase el .PDF)
ANEXO 4
PUESTOS A PROVEER DE SEGUNDA ACTIVIDAD EN RESTO DE UNIDADES
(Véase el .PDF)
ANEXO 5
PUESTOS A PROVEER POR CM ESPECÍFICO EN RESTO DE UNIDADES
(Véase el .PDF)
ANEXO 6
SOLICITUD
(Véase el .PDF)
ANEXOS PRUEBAS ESPECIFICAS
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común