Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2014.

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2014.
Xedea:
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoan turismo jarduera susta - tzeko diru lagun tzak ematea arau tzea. Diruz lagundu daitezkeen jarduera eremuak. Oinarri hauek arau tzen dituzten diru lagun tze tan bi jarduera esparru daude: 2.1. Natura turismoaren xedeko produktuak sortu edota finka tzeko turismo ekimenak dinamiza tzeko edota susta tzeko jarduerak. 2.2. Gastronomiarekin eta natura turismoarekin zerikusia duten eta kanpoko hedabideetan eragin handia duten interes turistiko nabarmeneko ekitaldien antolaketa edo babesa.
Diru kopurua:
178.843,00 €
Deialdiaren araudia:
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 58/2014)
  Gipuzkoako turismo jarduera susta tzeko programako lagun tzen 2014ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2014.
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoan turismo jarduera susta - tzeko diru lagun tzak ematea arau tzea. Diruz lagundu daitezkeen jarduera eremuak. Oinarri hauek arau tzen dituzten diru lagun tze tan bi jarduera esparru daude: 2.1. Natura turismoaren xedeko produktuak sortu edota finka tzeko turismo ekimenak dinamiza tzeko edota susta tzeko jarduerak. 2.2. Gastronomiarekin eta natura turismoarekin zerikusia duten eta kanpoko hedabideetan eragin handia duten interes turistiko nabarmeneko ekitaldien antolaketa edo babesa.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Onuradun izan daitezke Gipuzkoako udalak eta turismoa susta tzeko horien mendeko erakundeak eta mankomunitateak eta eskualde mailako turismoa kudea tzen duten agen tzia publikoak, betiere ez badiete eragiten onuradun izateko debekuek, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoak, 12. artikuluan ezarritakoek.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
178.843,00 €
Muga:
Diruz lagundu daitekeen kostuaren %50 eta gehienez, 8.000 euro proiektuko eta 12.000 euro erakunde onuraduneko, baldin eta Gipuzkoako marketin planean lehentasuneko ekin tza tzat jo daitezkeen jarduerak badira, eta gutxienez 50 puntuko balorazioa lor tzen badute. a) Gastronomiarekin zerikusia duten ekitaldien kasuan: — Erakunde onuraduna ekimenaren antola tzailea denean, diruz lagundu daitezkeen gastuen gaineko kostu garbiaren %50: Proiektuko 12.000 euro gehienez, eta erakunde onuraduneko 18.000 euro gehienez. — Erakunde onuraduna ekimenaren babesle denean, ematen duenaren balioa, betiere eraginkortasuna kredita tzen bada: Gehienez, 12.000 euro proiektuko eta 18.000 euro erakunde onuraduneko. b) Naturako turismoarekin zerikusia duten ekitaldien kasuan: — Erakunde onuraduna ekimenaren antola tzailea denean, diruz lagundu daitezkeen gastuen gaineko kostu garbiaren %50: Proiektuko 8.000 euro gehienez, eta erakunde onuraduneko 12.000 euro gehienez. — Erakunde onuraduna ekimenaren babesle denean, ematen duenaren balioa, betiere eraginkortasuna kredita tzen bada: Gehienez, 8.000 euro proiektuko eta 12.000 euro erakunde onuraduneko. Nolanahi ere, balorazioan 50 puntu lortu beharko dute gutxienez.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria. b) Diru laguntza eskatzen den proiektu edo jardueraren azalpen memoria. c) Proiektuaren aurrekontua, gastuen banakapena eginda. d) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, entitate onuradun izaera lortzeko 12. artikuluan ezarritako debekurik ez izatea egiaztatzen duena. e) Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak: Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen dutenak; edo horien ordez, berariazko baimena, aipatu datuak diru laguntzak kudeatzen dituen organoari zuzenean lagatzekoa. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamenduak (2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaz onartutakoak) 11.5 artikuluan jasotzen dituen erakundeei dagokienez, nahikoa izango da aitorpen erantzulea aurkeztea, zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana frogatzeko ziurtagirien ordez. f) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea: Proiektu bererako eskatutako eta/edo lortutako beste diru laguntzei buruzkoa; eta, bereziki, azken hiru zerga ekitaldietan (aurtengoa barne) jasotako «de minimis» laguntzei buruzkoa.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2014/03/27 - 2014/04/15
Ebazteko epea:
Ebazpena emateko eta argitaratzeko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratuko den egunaren biharamunetik kontatuta, azken horretan efectuak geroratzen direla jarrita badago salbu.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.