Eskulargintza sektorea sustatzeko plana. Gipuzkoa 2015

LABURPENA
Titulua:
Eskulargintza sektorea sustatzeko plana. Gipuzkoa 2015
Xedea:
Eskulangintza-jarduerak etorkizunean ere gauzatu daitezen bitartekoak jarri nahi ditu, aurrerantzean ere Gipuzkoan enplegua eta aberastasuna sortzen eta kultura eta etnografia balorren gordailu izaten jarrai dezaten. — Eskulangintza sektorearen ospea eta ikusgarritasuna gehitzea, baita desagertzeko arriskuan dauden eskulangintzako jarduera tradizionalak zaintzea ere; — Eskulangin tzako elkartegintza sustatzea; — Baterako jarduera proposamenak garatzea, eskulangintzan eta turismoan garapen lokal eta endogenoa bilatuz; — Eskulangintza azokak berregituratzea, profesionalizatzea eta sustatzea.
Diru kopurua:
501.528,00 €
Araudia:
 • Deialdia (GAO Zk. 128/2013)
  Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana»: 2013ko deialdia
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 82/2014)
  Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana»: 2014ko deialdia.
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana» programaren diru laguntzen 2015eko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Eskulargintza sektorea sustatzeko plana. Gipuzkoa 2015
Eskulangintza-jarduerak etorkizunean ere gauzatu daitezen bitartekoak jarri nahi ditu, aurrerantzean ere Gipuzkoan enplegua eta aberastasuna sortzen eta kultura eta etnografia balorren gordailu izaten jarrai dezaten. — Eskulangintza sektorearen ospea eta ikusgarritasuna gehitzea, baita desagertzeko arriskuan dauden eskulangintzako jarduera tradizionalak zaintzea ere; — Eskulangin tzako elkartegintza sustatzea; — Baterako jarduera proposamenak garatzea, eskulangintzan eta turismoan garapen lokal eta endogenoa bilatuz; — Eskulangintza azokak berregituratzea, profesionalizatzea eta sustatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Oinarri hauetan ezarritako laguntzen pertsona eta entitate onuradun izango dira eskulangintzan aritzen direnak, eskulangintzako lantegi eta enpresak, horien ordezkaritza entitateak, eta artisautzaren esparruan esanguratsu diren jarduerak. Eskulangintza enpresa edo lantegi gisa hartuko dira Gipuzkoako Eskulangintza arautzen duen 28/2005 Foru Dekretuak, maiatzaren 10ekoak, 2. artikuluan definituak dauden eta eskulangintzan diharduten lantegi, enpresa eta unitate ekonomikoak, banakako eskulangileak eta ondasun erkidegoak barne, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Eskulangintzako jarduna ohikoa izatea. b) Iraunkorki lanean ari diren langileak hamar baino gehiago ez izatea, kontuan hartu gabe lanbidea ikasten ari direnak, ezkontidea eta zuzeneko familiartekoak, odol-ahaideak, adopziokoak edo ezkon-ahaideak. c) Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herrikoiaren Errolda Orokorrean izena emanda egotea, Lehen Atalean. d) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izena emanda egotea kasuan kasuko jardueran. 2.4. Oinarri hauek arautzen dituzten laguntzen onuradun diren pertsona eta entitateek Gipuzkoan izan behar dituzte beren helbide soziala eta fiskala. 2.5. Ondasun erkidegoen kasuan, edo nortasun juridikoa ez duen ondare oinarriko edozein entitate motari dagokionez, administrazio komun egonkor bat eta diruz laguntzekoa den proiektua edo jarduera burutzeko ahalmena izan beharko ditu.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
501.528,00 €
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • 5.1. Eskaeran informazio hau jaso beharko da: a) Eska tzailearen datuak. b) Diru lagun tza eskaerari dagokion proiektuaren edo jardueraren azalpen memoria. 3.1.f oinarrian aurreikusitako jardueren kasuan: — Aurreikusitako eskulangin tzako enpresa parte-har - tzaileen kopurua. — Aurreikusitako eskulangin tzako enpresa parte-har - tzaileen kopurua, Gipuzkoako Eskulangin tza Tradizional eta Herrikoiaren Errolda Orokorrean inskribatuta daudenena, I. atala bereizita. — Aurreikusitako azoka-egunak. — 3.2 oinarrian ezarritako baldin tzak bete tzeko jarraituko den prozesua. c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu xehatua. d) Proiektua elkarte gisa gara tzen bada, elkarte horretako entitateen lankide tza akordioa, eran tzu kizunen eta jardueren banaketa ezarrita, eta aurreikusi diren kostu eta sarreren banaketa adierazita. e) Bildutako lagun tzen ziurtagiria. f) Deialdi honen eranskinean edo eskaera elektronikoan barneratutako ereduaren araberako aitorpen eran tzu lea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak diru lagun tzen onuraduna izateko 12.artikuluan ezarritako galarazpenik ez izateari eta «de minimis» lagun tzei buruzkoa. g) Zerga eta Gizarte Seguran tza betebeharrak beteta daudela ziurta tzen duten agiri eguneratuak (diru lagun tza eskaera baino sei hilabete lehenagokoa, gehienez). Agiri horien ordez, berariaz baimena eman ahal izango zaio organo kudea tzaileari administrazio eskudunek datu horiek zuzenean laga diezazkioten.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/07/20
Ebazteko epea:
Deialdia ebazteko gehieneko epea laguntza programako 10. oinarriaren 3. puntuan adierazitakoa izango da, hau da, 6 hilabetekoa deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.