Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko proiektuetarako diru-laguntzak.

LABURPENA
Titulua:
Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko proiektuetarako diru-laguntzak.
Xedea:

Honen xedea da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzen laguntzen duten ikerlanak argitaratzeko diru-laguntzak arautzea eta horren deialdia egitea. Ikerlanak 2012. urtean argitaratu behar dira.

Ikerlanak argitaratzeko proiektuek helburu hauek lortzen lagundu behar dute:

a) Hobeto ezagutzea emakumeen eta gizonen egoera, baldintza eta haien arteko ezberdintasunak, baita bizitzaren arloetan genero-harremanak zer-nolakoak diren eta ezberdintasunak zerk eragiten dituen ere.

b) Berdintasun-politiketarako jardunbide egoki izan daitezkeen ikerketen emaitzak ezagutaraztea.

Diru kopurua:

Zenbatekoa, hasieran behintzat, hogei mila (20.000,00 €) eurokoa izango da 2012ko ekitaldirako.

Araudia:
 • EBAZPENA, 2011ko abenduaren 13koa (EHAA Zk. 246/2011)

  EBAZPENA, 2011ko abenduaren 13koa, Emakunde–Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2012an emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko proiektuetarako diru-laguntzetarako deialdia arautzen duena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Deialdia egiten duen organoa:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Egitura atal ebazlea:
Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
2012an emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko proiektuetarako diru-laguntzak

Ikerlanak argitaratzeko proiektuek helburu hauek lortzen lagundu behar dute:

a) Hobeto ezagutzea emakumeen eta gizonen egoera, baldintza eta haien arteko ezberdintasunak, baita bizitzaren arloetan genero-harremanak zer-nolakoak diren eta ezberdintasunak zerk eragiten dituen ere.

b) Berdintasun-politiketarako jardunbide egoki izan daitezkeen ikerketen emaitzak ezagutaraztea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsona fisikoek eta juridikoek, pribatuek nahiz publikoek, eska ditzakete laguntzak. Administrazio publikoek eta horien erakunde autonomoek ez dute laguntzarik eskatzerik izango; bai, ordea, Euskal Herriko Unibertsitateak.

1.- Pertsona fisikoek eta juridikoek, pribatuek nahiz publikoek, eska ditzakete laguntzak. Administrazio publikoek eta horien erakunde autonomoek ez dute laguntzarik eskatzerik izango; bai, ordea, Euskal Herriko Unibertsitateak. Betekizun hauek konplitu beharko dituzte:

a) argitaratu beharreko ikerlana Euskal Autonomia Erkidegoan egitea,

b) lehen argitaraldiak izatea,

c) zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordainduta edukitzea,

d) argitaratu beharreko ikerlanak hizkera ez sexistaz idatzita egotea.

2.- Pertsona edo erakunde eskatzaileak ezaugarri bereko diru-laguntzak edo laguntzak direla-eta, itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta badaude eta laguntzak esleitzen bazaizkie, itzulketa- edo zehapen-prozedura amaitu egin beharko da diru-laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko. Halaber, egiaztatu beharko dute ez direla administrazio-zehapenik edo zehapen penalik betetzen ari sexu-bereizkeria egiteagatik, eta ez daudela debeku horrekin zehaturik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera; ez dutela diru-laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzea dakarren beste administrazio-zehapen edo zehapen penalik, eta ez dutela diru-laguntza publikoak eskatzeko legezko debekurik.

3.- Baldin eta hainbat eskatzailek ikerlana argitaratzeko proiektu berbera aurkezten badute, horien titular-kide direnek euren arteko bat izendatu beharko dute Administrazioaren aurrean ordezkari izan dadin.

 

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Hogei mila (20.000,00 €) eurokoa izango da 2012ko ekitaldirako.

 

Muga:

Diru-laguntzaren zenbatekoak ez du gaindituko pertsona edo erakundeak diruz lagunduko diren jardueretarako aurkeztutako aurrekontua.

Ordainketa modua:

Diru-laguntza emateko, ordainketa bakarra egingo da, argitalpena amaitu ondoren eta argitalpenean sortutako gastu guztiak justifikatu ondoren. Justifikatzeko, 2012ko azaroaren 30a baino lehen (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

- Jasotako funts publikoak nola erabili diren justifikatzeko memoria.

- Diruz lagundutako argitalpenaren balantze ekonomikoa.

- Diruz lagundutako jardueretan egindako gastua egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuak, edo fakturak edo froga-balio baliokidea duten agiriak, merkataritzako trafiko juridikoan baliozkoak direnak edo eraginkortasun administratiboa dutenak; diruz lagundutako jarduerei dagokienez, funtsak behar bezala erabili direla edo egindako gastua egiaztatzeko behar diren adina xehetasun eman beharko da. Fakturetako edo agirietako gastuaren data 2012ko abenduaren 31 izango da, gehien jota. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak jatorrizko fakturak edo dokumentuak zigilatuko ditu, eta ondoren, erakunde interesdunari itzuliko dizkio.

- Hartzaileko 3.000 euro baino gehiago eman diren diru-laguntzetan, ziurtagiri eguneratuak, gehien jota, diru-laguntza eskatu baino hiru hilabete lehenagokoak, Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Lurraldeko Diruzaintzak eginak, eskatzaileak zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak konplituta dituela egiaztatzen dutenak, edo, salbuetsirik egonez gero, salbuespena egiaztatzen duen agiria, ebazpen honen 8.2 artikuluaren azken atalean aipatzen den elkarreragingarritasun-baimena ematen denean salbu.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea:
Diru-laguntza eskatzeko, eskabide-formularioa aurkeztu behar da, agiriak aurkezteko Jarraibideetan zerrendatzen den agiri-sortarekin batera. Izapidetzeari hasiera eman dakioke paper-euskarrian zein euskarri telematikoan. Izapidetzearen hasierak ez du behartzen euskarri berean jarraitzera. Izapidetzearen jarraipena, paper-euskarrian aukeratu bada, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, "Nire Gestioak" atalaren bidez burutzen da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabidea (Eskaera)

Eskabide-inprimakia pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

I. eranskina - Argitalpen-proiektuaren datuak (Laguntza emateko dokumentua)

I. eranskina, behar bezala betea. Argitalpen-proiektuaren datuei buruzko informazioa, eskatutako eta jasotako beste finantzazio-iturri batzuk, zein erakundek eman dituen eta emandako zenbatekoak adierazi behar dira.

II. eranskina - Memoria (Laguntza emateko dokumentua)

II. eranskina, ikerlanaren argitalpen-proiektua deskribatzen duen memoria.

III. eranskina - Aurrekontua (Laguntza emateko dokumentua)

III. eranskina, aurreikusitako gastu guztien aurrekontua eta horien finantziazioa, aipatu eranskinaren arabera xehekatua.

IV eranskina - Jabetza intelektualaren eskubideen lagapena. (Laguntza emateko dokumentua)

IV. eranskina, jabetza intelektualaren eskubideak lagatzeari buruzkoa.

V eranskina - Argitaratzeko dagoen material guztia. (Laguntza emateko dokumentua)

Argitaratuko den materialaren testu osoa (lehenengo edizio bati buruzko argitalpenak izando dira).

VI eranskina - Igortzen diren dokumentuak (Laguntza emateko dokumentua)

VI. eranskina, aurkezten diren dokumentuen zerrendari buruzkoa

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea

Eskabide-inprimakiak lotura zuzena du izapidetze telematikoarekin, hortaz, zihurtagiri elektroniko baten bidez identifikatzeko eskatzen da:

 • Pertsona fisikoentzat: NAN, ONA, Herritar-Zihurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitate-Zihurtagiria

Eskabidearekin batera agiri jakin batzuk aurkeztu behar dira.

Eskera formularioarekin batera, dokumentazio zehatza aurkeztu behar da.

Gomendagarria da aurkeztu behar dituzun ziurtagiriak lortzea, izapideak adierazi aurretik; baita beharrezkoak izan daitezkeen beste formulario batzuk betetzea ere eta zure ordenagailuan gordetzea.

Dokumentazioa:

I. eranskina - Argitalpen-proiektuaren datuak (Laguntza emateko dokumentua)

I. eranskina, behar bezala betea. Argitalpen-proiektuaren datuei buruzko informazioa, eskatutako eta jasotako beste finantzazio-iturri batzuk, zein erakundek eman dituen eta emandako zenbatekoak adierazi behar dira. 

II. eranskina - Memoria  (Laguntza emateko dokumentua)

II. eranskina, ikerlanaren argitalpen-proiektua deskribatzen duen memoria. 

III. eranskina - Aurrekontua (Laguntza emateko dokumentua)

III. eranskina, aurreikusitako gastu guztien aurrekontua eta horien finantziazioa, aipatu eranskinaren arabera xehekatua. 

IV eranskina - Jabetza intelektualaren eskubideen lagapena. (Laguntza emateko dokumentua)

IV. eranskina, jabetza intelektualaren eskubideak lagatzeari buruzkoa. 

V eranskina - Argitaratzeko dagoen material guztia. (Laguntza emateko dokumentua)

Argitaratuko den materialaren testu osoa (lehenengo edizio bati buruzko argitalpenak izando dira). 

VI eranskina - Igortzen diren dokumentuak (Laguntza emateko dokumentua)

VI. eranskina, aurkezten diren dokumentuen zerrendari buruzkoaElektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Onarpena eta jabetza intelektualaren eskubideen lagapena
Onarpena eta jabetza intelektualaren eskubideen lagapena :
Diru laguntza onartzerakoan jabetza intelektualaren eskubideak lagatzea onartuko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jabetza intelektualaren eskubideen lagapena. (Laguntza emateko dokumentua)

 

1. Onarpena

2.- Jabetza intelektualaren eskubideak, ekonomikoki ustiatu daitezkeenak eta diruz lagundutako argitalpenaren ikerlanaren egileei dagozkienak, dohainik lagako zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen legerian jasotako baldintzen arabera.

3.- Ikerlanaren egileek dagokion agiria eman beharko dute, artikulu honetan aipatzen den jabetza intelektualaren eskubideen lagapena publikoki jasotzeko, hala behar denean. Eskubide horiek erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak dira, eta, orobat, ekonomikoki ustiatu daitezkeen gainerakoak, hain justu ere, mugarik gabe eta egun diren hizkuntza eta prozedura ororen bitartez, jabetza intelektualari buruzko araudiaren arabera xedaezinak diren baldintzen eta mugen arabera.

 

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Jabetza intelektualaren eskubideen lagapena.

1. Onarpena

2.- Jabetza intelektualaren eskubideak, ekonomikoki ustiatu daitezkeenak eta diruz lagundutako argitalpenaren ikerlanaren egileei dagozkienak, dohainik lagako zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen legerian jasotako baldintzen arabera.

3.- Ikerlanaren egileek dagokion agiria eman beharko dute, artikulu honetan aipatzen den jabetza intelektualaren eskubideen lagapena publikoki jasotzeko, hala behar denean. Eskubide horiek erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak dira, eta, orobat, ekonomikoki ustiatu daitezkeen gainerakoak, hain justu ere, mugarik gabe eta egun diren hizkuntza eta prozedura ororen bitartez, jabetza intelektualari buruzko araudiaren arabera xedaezinak diren baldintzen eta mugen arabera.

 Justifikazioa
Justifikazioa:
Dirulaguntza jasotzen dutenek, egindako lanen eta lortutako ondorioen justifikazioa aurkeztu beharko diote Emakunde-Emakumaren Euskal Erakundeari.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Argitaratzeko dagoen material guztia. (Laguntza emateko dokumentua)

1.- Diru-laguntza emateko, ordainketa bakarra egingo da, argitalpena amaitu ondoren eta argitalpenean sortutako gastu guztiak justifikatu ondoren. Justifikatzeko, 2012ko azaroaren 30a baino lehen (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

- Jasotako funts publikoak nola erabili diren justifikatzeko memoria.

- Diruz lagundutako argitalpenaren balantze ekonomikoa.

- Diruz lagundutako jardueretan egindako gastua egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuak, edo fakturak edo froga-balio baliokidea duten agiriak, merkataritzako trafiko juridikoan baliozkoak direnak edo eraginkortasun administratiboa dutenak; diruz lagundutako jarduerei dagokienez, funtsak behar bezala erabili direla edo egindako gastua egiaztatzeko behar diren adina xehetasun eman beharko da. Fakturetako edo agirietako gastuaren data 2012ko abenduaren 31 izango da, gehien jota. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak jatorrizko fakturak edo dokumentuak zigilatuko ditu, eta ondoren, erakunde interesdunari itzuliko dizkio.

- Hartzaileko 3.000 euro baino gehiago eman diren diru-laguntzetan, ziurtagiri eguneratuak, gehien jota, diru-laguntza eskatu baino hiru hilabete lehenagokoak, Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Lurraldeko Diruzaintzak eginak, eskatzaileak zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak konplituta dituela egiaztatzen dutenak, edo, salbuetsirik egonez gero, salbuespena egiaztatzen duen agiria, ebazpen honen 8.2 artikuluaren azken atalean aipatzen den elkarreragingarritasun-baimena ematen denean salbu.

2.- Dokumentazioa elektronikoz bidaltzeko, jatorrizko dokumentazioa eskaneatuta eta elektronikoki izenpetua bidaltzea onartuko da, helbide honetan:// www.euskadi.net/mis gestiones.

3.- Ordaintzeko, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak, edozein unetan, jatorrizko dokumentazioa entregatzeko eska dezake, kautotasuna egiaztatzeko.

4- Diruz lagundutako argitalpenen hiru ale eman beharko zaizkio Erakundeari, eta kopia bat euskarri informatikoan (pdf formatua).

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Argitaratzeko dagoen material guztia.

1.- Diru-laguntza emateko, ordainketa bakarra egingo da, argitalpena amaitu ondoren eta argitalpenean sortutako gastu guztiak justifikatu ondoren. Justifikatzeko, 2012ko azaroaren 30a baino lehen (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

- Jasotako funts publikoak nola erabili diren justifikatzeko memoria.

- Diruz lagundutako argitalpenaren balantze ekonomikoa.

- Diruz lagundutako jardueretan egindako gastua egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuak, edo fakturak edo froga-balio baliokidea duten agiriak, merkataritzako trafiko juridikoan baliozkoak direnak edo eraginkortasun administratiboa dutenak; diruz lagundutako jarduerei dagokienez, funtsak behar bezala erabili direla edo egindako gastua egiaztatzeko behar diren adina xehetasun eman beharko da. Fakturetako edo agirietako gastuaren data 2012ko abenduaren 31 izango da, gehien jota. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak jatorrizko fakturak edo dokumentuak zigilatuko ditu, eta ondoren, erakunde interesdunari itzuliko dizkio.

- Hartzaileko 3.000 euro baino gehiago eman diren diru-laguntzetan, ziurtagiri eguneratuak, gehien jota, diru-laguntza eskatu baino hiru hilabete lehenagokoak, Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Lurraldeko Diruzaintzak eginak, eskatzaileak zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak konplituta dituela egiaztatzen dutenak, edo, salbuetsirik egonez gero, salbuespena egiaztatzen duen agiria, ebazpen honen 8.2 artikuluaren azken atalean aipatzen den elkarreragingarritasun-baimena ematen denean salbu.

2.- Dokumentazioa elektronikoz bidaltzeko, jatorrizko dokumentazioa eskaneatuta eta elektronikoki izenpetua bidaltzea onartuko da, helbide honetan:// www.euskadi.net/mis gestiones.

3.- Ordaintzeko, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak, edozein unetan, jatorrizko dokumentazioa entregatzeko eska dezake, kautotasuna egiaztatzeko.

4- Diruz lagundutako argitalpenen hiru ale eman beharko zaizkio Erakundeari, eta kopia bat euskarri informatikoan (pdf formatua).Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/12/30 - 2012/03/31
Aurkezteko epe-muga:

2012ko martxoaren 31 arte.

Ebazteko epea:

Eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea sei hilekoa izango da gehienez ere, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Isilbidearen ondorioak:
Baiespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza; EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.