Itsas-lehorreko isurketa baimenak

Deskribapena


Lurretik itsasora egin nahi duen edonork eskatu beharreko baimena, likidoa zein solidoa izan. Xede du itsas eta lehorraren arteko jabari publikoaren eta itsas-ingurunearen osotasun egokia eta babesa bermatzea.


Lehorretik-itsasora isurketa baimena


Isurketa baimena lortzeko prozedura jarduera eskaeraren bitartez hasiko da.

Eskaera betetzen hasi baino lehen irakurri argibide orokorrak ematen dituen argibide orokorren gida (PDF, 767 KB) . Bertan isurketa eredu batek jatorritik hasi eta ingurune hartzailean bukatzen duen arte egiten duen bidea ageri da eskema moduko irudi batean; beraz, Isurketa Adierazpena osatzen duten formularioetako bakoitza jardueraren zein zatiri buruzkoa den ikusiko dugu. 


Isurketa eredu baten eskema


L-I isurketa baimenaren titulartasun aldaketa

Isurketa eragiten duten instalazioen titulartasunean aldaketaren bat egongo balitz, titulartasunaren jabetza hartzen duen pertsonak baimenaren titulartasun aldaketa eskatu beharko URAn instantzia eta aldaketa hori egiaztatzen duten agiri guztiak aurkeztuz.


L-I isurketa baimenaren berrikuspena

Arro erakundeak isurketa baimenak berrikusi ahal izango ditu honako egoera hauetan:

 1. Eratorritako gertakarien ondorioz baimena eman edo ukatzeko kontuan izandako baldintzak aldatzen direnean.
 2. Isurketaren ezaugarrietan hobekuntza bat ematen denean, edo bere bolumenean aldaketak egon direnean, eta interesdunak espresuki hala eskatuta
 3. Isurketa bere ingurune hartzaileari dagokion ingurumen-kalitatearen inguruko araudiari egokitzeko: arroko Plan Hidrologikoan ezarritakoa, edo besterik ezean, isurketa eta ingurune kalitatearen inguruan ezarritako arau orokorrak.

Salbuespen bezala, lehorte edo muturreko hidrologikoko garai baten aurrean, Arro Erakundeek isurketaren baldintzak aldatu ahal izango dituzte, kalitate helburuak betetze aldera uraren legearen testu bateraginaren 104. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Eskaera betetzen hasi baino lehen irakurri argibide orokorrak ematen dituen argibide orokorren gida (PDF, 767 KB) . Bertan isurketa mota batek jatorritik hasi eta ingurune hartzailean bukatzen duen arte egiten duen bidea ageri da eskema moduko irudi batean; beraz, Isurketa Adierazpena osatzen duten formularioetako bakoitza jardueraren zer zatiri buruzkoa den ikusiko dugu.


L-I isurketa baimenaren iraungitzea

Isurketa amaitzen denean baimenaren titulartasunaren jabe den pertsona fisiko edo juridikoak Uraren Euskal Agentziari jakinarazi beharko dio isurketa amaitutzat ematen den ebazpena egin ahal izateko. Arro erakundeak beharrezko ikusten dituen ikusketa eta egiaztapenak egin ahal izango ditu isurketa benetan amaitu dela baieztatzeko.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisiko eta juridikoak

Aplikatu beharreko araudia


Araudia 196/1997 Dekretua , abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzeko dena (EHAA 181; 97-09-23) Araudia 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, kostaldeei buruzkoa. Araudia 2/2013 legea, maiatzaren 29koa ,Itsasbazterraren babes eta erabilera jasangarriari buruzkoa eta 22/1988 Legea aldatzen duena Araudia 258/1989 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, lehorretik itsasora gai arriskutsuak isurtzeko araudi orokorra ezartzeko dena (76/464/EEE eta 86/280/EEE gidarauak aldatzen ditu). Araudia 1471/1989 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legea garatu eta burutzeko Araudi Orokorra onartzeko dena. 876/2014 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, Itsasbazterren Araudi Orokorra onartzen duena 817/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, azaleko uren egoeraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-kalitatearen gaineko arauak ezartzen dituena. Araudia Agindua, 1993ko uztailaren 13koa, lehorretik itsarorako isuri-bideak proiektatzeko instrukzioa onartzeko dena. 2000/60/EE Zuzentaraua, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluarena, urriaren 23koa, Uraren politikaren arloan jarduteko europar esparrua ezartzen duena. 2008/105/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, abenduaren 16koa, ur-politiken arloan ingurumenaren kalitateari buruzko arauak ezartzeari buruzkoa. Bertan behera uzte ditu edo aldatzen ditu kontseiluaren 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/EEE, 84/491/EEE y 86/280/EEE zuzentarauak eta 2000/60/EE zuzentaraua aldatzen du Araudia 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa Urriaren 27ko AAA/2056/2014 Agindua, isurketak baimentzeko eta adierazteko eskabide-eredu ofizialak onartzen dituena

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Ebazten duen erakundea

 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

ORDUTEGIA

Publikoarentzako etenik gabeko ordutegia astelehenetik ostiralera 8:30etatik 14:00ak arte.

Urte osoan irekia herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.


EGOITZA NAGUSIA

Orio, 1-3

01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.


MEDITERRANEOKO ARROEN BULEGOA

Forondako Atea, 9-11

01010 Vitoria-Gasteiz


MENDEBALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOA

Urkixo Zumarkalea 36, - 7. solairua

48011 Bilbao


EKIALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOA

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. Solairua

20015 Donostia/San Sebastián

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Maiatzaren 21etik aurrera, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko bulegoek berriz ekingo diote aurrez aurreko arretari, aurretiko hitzorduaren bidez. Zuzenean zerbitzuko hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Lehorretik-itsasora isurketa baimena : 1021201
 • L-I isurketa baimenaren titulartasun aldaketa: 1021202
 • L-I isurketa baimenaren berrikuspena : 1021203
 • L-I isurketa baimenaren iraungitzea: 1021204

Isurketa baimen orokorra


250 biztanle baliokide baino gehiagoko hirigunetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla—, betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurtze-baimena orokorraren kasuan eskaera bete baino lehen, zer formulario osagarri bete behar diren identifikatu behar da, isurketa motaren arabera. Inprimaki horiek betetakoan, isurtzeko baimenaren eskaerarekin batera aurkeztu beharko dira. Beharrezko dituzun inprimakiak jaitsi, ondoren bete eta adierazpenarekin batera igo ahal izango dituzu

1.1 Hiri isurketa: (PDF, 158 KB)) Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikulua eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua).

1.2 Hirikoa ez den isurketa (PDF, 66 KB) Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikuluari eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

2. Isurketa puntua (PDF, 137 KB) Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.1 Hartutako urak (PDF, 122 KB) Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.2 Hondakin-ur gordinak (PDF, 93 KB) Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.3 Hozte sistemetako urak (PDF, 105 KB) Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.4 Ezaugarri orokorrak (PDF, 249 KB) Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.5 Ezaugarri bereziak (PDF, 369 KB) Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c)artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua. Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa

4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena) (PDF, 272 KB) Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.d) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua (PDF, 44 KB) Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak (PDF, 240 KB) Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 246.2.e) eta 246.3.c) artikuluak eta 2.1 xedapen gehigarria eta abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa.

5'.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik (PDF, 157 KB) Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

•Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.

•Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.

•Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudiaren 259.ter.3 artikuluarekin bat.

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak (PDF, 79 KB) Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.f) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

7.1 Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa (PDF, 72 KB) Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a) b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana, eta murrizketa programak (PDF, 58 KB) Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a), b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

8 Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa (PDF, 44 KB) Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 258 artikulua.

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea (PDF, 37 KB) Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253.3 eta 253.4 artikuluak.


Beharrezkoa balitz, ondorengo txostenak ere gehitu ahal izango dira:

 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua aurkeztu dela egiaztatzea
 • Substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura murrizteko programak egiaztatzea
 • Ekoizte-prozesuaren bloke-diagrama laburtua
 • Isurketaren erabiltzaile-erkidegoa eratzea egiaztatzen duen dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa Uraren Euskal Agentziari aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentua
 • Lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua
 • Saneamendu-sistemek gainezka egiteak eragin dezakeen kutsadura murrizteko neurriei, jarduerei eta instalazioei buruzko dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa, isurketak lurrazpiko uretara egiten direnean
 • Okupatu behar diren lurzoruen jabearen baimena
 • Katastroko lurzati-planoa, onura publikoaren deklaraziorako, nahitaezko desjabetzeari begira
 • Isurketaren kokapenaren planoa/krokisa
 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua
 • Etxekoak ez diren isurketak estolderietara egiteari buruzko arautegiak, ordenantzak edo arau espezifikoak
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Isurketa adierazpen orokorra
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.1 Hiri-isurketak
 • Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hiri-isurketak (pdf , 158.69 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.2. Hirikoak ez diren isurketak
 • Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
2. Isurketa puntua
 • Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak, bat etorritaLehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Isurketa puntua (pdf , 137.73 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.1. Hartutako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hartutako urak (pdf , 122.07 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.2 Hondakin-ur gordinak
 • Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hondakin-ur gordinak (pdf , 93.56 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.3 Hozte-sistemetako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hozte-sistemetako urak (pdf , 105.59 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.4. Ezaugarri orokorrak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Ezaugarri orokorrak (pdf , 249.29 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.5. Ezaugarri bereziak
 • Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa.

  Ezaugarri bereziak (pdf , 369.52 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena
 • Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

  Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

  OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua
 • Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik
 • Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

  • Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.
  • Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.
  • Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

  Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

  Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak
 • Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da, Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat.

  Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.1. Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa
 • Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa
 • Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
9. inprimakia Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea
 • Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Agiri osagarriak

 • Beharrezkoa balitz, ondorengo txostenak ere gehitu ahal izango dira:

  • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua aurkeztu dela egiaztatzea
  • Substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura murrizteko programak egiaztatzea
  • Ekoizte-prozesuaren bloke-diagrama laburtua
  • Isurketaren erabiltzaile-erkidegoa eratzea egiaztatzen duen dokumentua
  • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa Uraren Euskal Agentziari aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentua
  • Lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua
  • Saneamendu-sistemek
   gainezka egiteak eragin dezakeen kutsadura murrizteko neurriei,
   jarduerei eta instalazioei buruzko dokumentua
  • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa, isurketak lurrazpiko uretara egiten direnean
  • Okupatu behar diren lurzoruen jabearen baimena
  • Katastroko lurzati-planoa, onura publikoaren deklaraziorako, nahitaezko desjabetzeari begira
  • Isurketaren kokapenaren planoa/krokisa
  • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua
  • Etxekoak ez diren isurketak estolderietara egiteari buruzko arautegiak, ordenantzak edo arau espezifikoak

Ebazpena eta errekurtsoak


Isurketa baimena erraztua


250 biztanle baliokide baino gutxiagoko hirigune isolatuetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla— isurketa-adierazpen erraztu hau aurkeztu ahal izango dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253. artikulua), betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Isurketa baimen erraztua eskaera

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Titulartasuna aldatzeko eskera

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk


Isurketa baimen orokorra


250 biztanle baliokide baino gehiagoko hirigunetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla—, betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurtze-baimena orokorraren eskaera bete baino lehen, zer formulario osagarri bete behar diren identifikatu behar da, isurketa motaren arabera. Inrpimaki horiek betetakoan, isurtzeko baimenaren eskaerarekin batera aurkeztu beharko dira. Beharrezko dituzun inprimakiak jaitsi, ondoren bete eta adierazpenarekin batera igo ahal izango dituzu

1.1 Hiri isurketa: (PDF, 158 KB) Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikulua eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua).

1.2 Hirikoa ez den isurketa Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikuluari eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

2. Isurketa puntua Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.1 Hartutako urak Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.2 Hondakin-ur gordinak Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.3 Hozte sistemetako urak Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.4 Ezaugarri orokorrak Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.5 Ezaugarri bereziak Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c)artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua. Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa

4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena) Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.d) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 246.2.e) eta 246.3.c) artikuluak eta 2.1 xedapen gehigarria eta abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa.

5'.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

•Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.

•Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.

•Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudiaren 259.ter.3 artikuluarekin bat.

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.f) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

7.1 Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a) b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana, eta murrizketa programak Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a), b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

8 Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 258 artikulua.

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253.3 eta 253.4 artikuluak.


Beharrezkoa balitz, ondorengo txostenak ere gehitu ahal izango dira:

 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua aurkeztu dela egiaztatzea
 • Substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura murrizteko programak egiaztatzea
 • Ekoizte-prozesuaren bloke-diagrama laburtua
 • Isurketaren erabiltzaile-erkidegoa eratzea egiaztatzen duen dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa Uraren Euskal Agentziari aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentua
 • Lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua
 • Saneamendu-sistemek gainezka egiteak eragin dezakeen kutsadura murrizteko neurriei, jarduerei eta instalazioei buruzko dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa, isurketak lurrazpiko uretara egiten direnean
 • Okupatu behar diren lurzoruen jabearen baimena
 • Katastroko lurzati-planoa, onura publikoaren deklaraziorako, nahitaezko desjabetzeari begira
 • Isurketaren kokapenaren planoa/krokisa
 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua
 • Etxekoak ez diren isurketak estolderietara egiteari buruzko arautegiak, ordenantzak edo arau espezifikoak
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Isurketa adierazpen orokorra
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.1 Hiri-isurketak
 • Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hiri-isurketak (pdf , 158.69 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.2. Hirikoak ez diren isurketak
 • Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
2. Isurketa puntua
 • Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak, bat etorritaLehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Isurketa puntua (pdf , 137.73 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.1. Hartutako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hartutako urak (pdf , 122.07 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.2 Hondakin-ur gordinak
 • Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hondakin-ur gordinak (pdf , 93.56 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.3 Hozte-sistemetako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Hozte-sistemetako urak (pdf , 105.59 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.4. Ezaugarri orokorrak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Ezaugarri orokorrak (pdf , 249.29 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.5. Ezaugarri bereziak
 • Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

  Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa.

  Ezaugarri bereziak (pdf , 369.52 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena
 • Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

  Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

  OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua
 • Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak, bat etorrita Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik
 • Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

  • Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.
  • Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.
  • Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

  Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

  Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak
 • Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da, Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat.

  Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.1. Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa
 • Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa
 • Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
9. inprimakia Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea
 • Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin bat.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Agiri osagarriak

 • Beharrezkoa balitz, ondorengo txostenak ere gehitu ahal izango dira:

  • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua aurkeztu dela egiaztatzea
  • Substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura murrizteko programak egiaztatzea
  • Ekoizte-prozesuaren bloke-diagrama laburtua
  • Isurketaren erabiltzaile-erkidegoa eratzea egiaztatzen duen dokumentua
  • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa Uraren Euskal Agentziari aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentua
  • Lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua
  • Saneamendu-sistemek
   gainezka egiteak eragin dezakeen kutsadura murrizteko neurriei,
   jarduerei eta instalazioei buruzko dokumentua
  • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa, isurketak lurrazpiko uretara egiten direnean
  • Okupatu behar diren lurzoruen jabearen baimena
  • Katastroko lurzati-planoa, onura publikoaren deklaraziorako, nahitaezko desjabetzeari begira
  • Isurketaren kokapenaren planoa/krokisa
  • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua
  • Etxekoak ez diren isurketak estolderietara egiteari buruzko arautegiak, ordenantzak edo arau espezifikoak

Ebazpena eta errekurtsoak


Isurketa baimena erraztua


250 biztanle baliokide baino gutxiagoko hirigune isolatuetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla— isurketa-adierazpen erraztu hau aurkeztu ahal izango dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253. artikulua), betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Isurketa baimen erraztua eskaera

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk