Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

16. zk., 2012ko urtarrilaren 24a, asteartea

N.º 16, martes 24 de enero de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
357
357

EBAZPENA, 2011ko abenduaren 21ekoa, Akademia Antolakuntzako errektoreordearena, Tituluaren gehigarri europarra (TGE) UPV/EHUn emateko prozedura ezartzeko dena.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Vicerrectora de Ordenación Académica por la que se establece el procedimiento para expedir el Suplemento Europeo al Título (SET) en la UPV/EHU.

Tituluaren gehigarri europarra (TGE) 1. eta 2. zikloko titulazioetako ikasleei (GHEEra egokitu gabeei) ematea abuztuaren 1eko 1044/2003 EDn arautzen da eta berori UPV/EHUn aplikatzeko gobernu kontseiluak, 2006.eko urriaren 5ean, tituluaren gehigarri europarra (TGE) emateko prozedura onetsi zuen.

La expedición del Suplemento Europeo al Título (SET) para el alumnado de las titulaciones de 1.º y 2.º ciclo (no adaptados al EEES), está regulada en el RD 1044/2003, de 1 de agosto y, para su aplicación en la UPV/EHU, el Consejo de Gobierno, con fecha 5 de octubre de 2006, aprobó el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

Beste alde batetik, abuztuaren 5eko 1002/2010 EDk, unibertsitateko titulu ofizialak emateari buruzkoak, xedapen gehigarrietatik lehenengoan dio tituluaren gehigarri europarra (TGE) doakoa izango dela gradu, master eta doktoregoko ikasketetarako, betiere, ikasketa horiek, uztailaren 2ko 861/2010 EDk eraldaturiko 1393/2007 EDn zehaztutakoaren arabera onartu badira.

Por otra parte, el RD 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, publicado en el BOE del 6 de agosto de 2010, establece, en su disposición adicional primera, que la expedición del Suplemento Europeo al Títulos (SET) tendrá carácter gratuito para los Grados, Másteres y Doctorados aprobados según lo establecido en el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.

Errege dekretu berri honen aplikatzeko, unibertsitateak prozedura berri bat onetsi beharko du, gradu, master eta doktoregoko titulazioak amaituko lituzketen ikasleei ere TGE eman ahal izateko.

Para aplicar este nuevo real decreto, la universidad debe aprobar un nuevo procedimiento que contemple, también, la expedición del SET para el alumnado que finalice las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado.

Onespena jaso nahi duen testua Akademia Antolakuntzako Batzordeak aztertu du 2011ko urriaren 7an, eta proposamenean ezarritako prozeduraren aldeko txostena egin du; halaber Gobernu-Kontseiluak 2011ko azaroaren 17ko bileran onartu zuen aipatutako prozedura.

El texto que se somete a aprobación ha sido analizado por la Comisión de Ordenación Académica en sesión celebrada el 7 de octubre de 2011, informando favorablemente el texto establecido en la propuesta. Asimismo, el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 17-11-2011 dio su aprobación a dicho procedimiento.

Aipatutako guztia kontuan hartuta, eta Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legeko 10.2 artikuluak dioena betetzeko (2004ko martxoaren 12ko EHAA), honakoa

Por todo lo anterior, y en cumplimiento del artículo 10.2 de la Ley 3/2004 de 25 de febrero del Sistema Universitario Vasco (BOPV de 12 de marzo de 2004),

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

Artikulu bakarra.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Buletin Ofizialean argitaratzea Tituluaren gehigarri europarra (TGE) emateko prozedura, eta ebazpen honen eranskinean jasota dagoena.

Artículo único.- Proceder a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado del procedimiento para expedir el Suplemento Europeo al Título (SET), recogido en el anexo de la presente Resolución.

Leioa, 2011ko abenduaren 21a.

En Leioa, a 21 de diciembre de 2011.

Akademia Antolakuntza errektoreordea,

La Vicerrectora de Ordenación Académica,

CARMEN GONZÁLEZ MURUA.

CARMEN GONZÁLEZ MURUA.

ERANSKINA

ANEXO

TITULUAREN GEHIGARRI EUROPARRA (TGE) UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAN EMATEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR EL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

1. artikulua.- Eskakizunak.

Artículo 1.- Requisitos.

1.- TGE eskatu ahal izango dute 1. edo 2. zikloko ikasle izanik, unibertsitateko titulua abuztuaren 1eko 1044/2003 ED indarrean sartu ondoren, hau da, 2003ko irailaren 12tik aurrera, eskatu badute, beti ere data horretan zein bere ikasketa plana indarrean egonez gero.

1.- Podrán solicitar el SET los estudiantes de 1.º y 2.º ciclo que hayan solicitado o soliciten el título universitario a partir de la entrada en vigor del RD 1044/2003 de 1 de agosto, es decir, a partir del 12 de septiembre de 2003, siempre y cuando a esa fecha estuvieran vigentes sus planes de estudio.

2.- TGE eskatu ahal izango dute, urtarrilaren 21eko 56/2005 EDk eta urriaren 29ko 1393/2007 EDk, uztailaren 2ko 861/2010 EDk eraldatutakoak, araututako gradu eta masterretako ikasleek.

2.- Podrán solicitar el SET los estudiantes de Grado y Máster regulados por el RD 56/2005, de 21 de enero y RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.

3.- TGE ez zaie ikasketa partzialik duten ikasleei, hots, egindako eskariari dagokion titulazioa amaituta ez dutenei.

3.- El SET no se expedirá a los alumnos y a las alumnas con estudios parciales, es decir, aquellos que no tengan finalizada la titulación para la que lo soliciten.

2. artikulua.- Eskaera, egitea eta ematea.

Artículo 2.- Solicitud, expedición y entrega.

1.- Graduko edo masterreko ikasketak gaindituta, interesatuak TGE ematea eskatu ahal izango du titulua bera eskatzeaz batera edo titulua ordaindu ondoren. TGE dohainik emango da 1002/2010 ED indarrean egon denetik, hau da, 2010/08/07tik aurrera.

1.- Superados los estudios conducentes a los títulos de Grado y Máster, la persona interesada podrá solicitar la expedición del SET, junto a la solicitud del título o posterior al abono del título. La expedición del SET tendrá carácter gratuito desde la entrada en vigor del RD 1002/2010, es decir, desde el 7/08/2010.

2.- 1. eta 2. zikloko ikasleek (Goi Hezkuntzaren Europar Eremura egokitu gabeko ikasketetakoek) bi eskari egin beharko dituzte, kontuan izanda:

2.- El alumnado de 1.º y 2.º ciclo (no adaptados al EEES) también debe realizar dos solicitudes, teniendo en cuenta que:

a) titulua 2011-10-1 baino lehen ordaindu badute, Euskal Gobernuak 2011/2012 akademi ikasturterako unibertsitate zerbitzu akademikoengatik ordaindu beharreko prezio publikoen tarifak ezartzen dituen erabakia indarrean sartu baitzen data honetan, 65,76 eurotako tarifa ezartzen da TGErako.

a) Si han abonado el título antes del 1-10-2011, fecha de entrada en vigor de la Orden del Gobierno Vasco por la que se establecen las tarifas de los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el año académico 2011-2012, se establece una tarifa para el SET de 65,76 euros.

b) Titulua 2011-10-1tik aurrera ordaintzen badute, eskatutako lehendabiziko TGE doakoa izango da.

b) Si abonan el título a partir del 1-10-2011, se establece la gratuidad del primer SET que soliciten.

3.- Aipaturiko erabakian 32,05 eurotako tarifa ezartzen da ikasle guztientzat (1. eta 2. zikloko zein gradu eta masterretakoentzat) ondoko TGE bakoitza eskatzerakoan.

3.- Para todo el alumnado (1.º, 2.º ciclo, Grado y Máster) se establece en la citada orden una tarifa de 32,05 euros para solicitar los sucesivos SET.

4.- Akademi ikasturte bakoitzean eguneratuko dira tarifak, Euskal Gobernuaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntzarako sailaren erabakiak ezarri bezala.

4.- Cada año académico se actualizarán las tarifas según la correspondiente orden del la Consejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

5.- TGE tituluen unitatean emango da eta unibertsitateko idazkari nagusiaren sinadura inprimatua eta tituluan emateko eta homologatzeko unitate-buruaren sinadura jatorrizkoa eraman beharko ditu. Kasu biotan, kargu horietan ari diren pertsonen izen-deiturak inprimatuko dira. Tituluen unitate-burua kanpoan egonez gero, tituluen bulegoko burutza leukakeenak sinatuko du absentziaz. Halaber, unibertsitatearen zigilua ere jarriko da.

5.- El SET se expedirá en la Unidad de Títulos y llevará incorporadas la firma impresa del Secretario o Secretaria General de la Universidad y la firma original del jefe o jefa de la Unidad de títulos. En ambos casos se imprimirá el nombre y apellidos de las personas que ocupen estos cargos. En ausencia del jefe o jefa de la Unidad de Títulos, lo firmará, por ausencia, quien ostente la jefatura del Negociado de Títulos. Así mismo se incorporará el sello de la Universidad.

6.- TGE ikastegi bakoitzeko idazkaritzan emango da edo, pertsona ukituak hala eskaturik, campuseko errektoreordetzetako bulegoetan.

6.- La entrega del SET se efectuará en la Secretaría de cada Centro o, a petición de la persona interesada, en cualquiera de las oficinas de los Vicerrectorados de Campus.

3. artikulua.- Inprimatzeko papera.

Artículo 3.- Papel de impresión.

TGE abuztuaren 5eko 1002/2010 EDk lehendabiziko xedapen gehigarrian (XI, XIIA eta XIIB eranskinetan) ezarritako ereduan eta segurtasun ezaugarri teknikoak dituen paperean inprimatuko da. Euskarri hau akademi gestiorako zerbitzuak erosi beharko du.

El SET se imprimirá sobre papel con las características técnicas de seguridad y el modelo establecido por el RD 1002/2010, de 5 de agosto en la Disposición adicional primera (anexos XI, XIIA y XIIB). Este soporte se adquirirá por el Servicio de Gestión Académica.

4. artikulua.- Emateko hizkuntzak.

Artículo 4.- Idiomas de expedición.

UPV/EHUn, TGE euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez egin eta emanen da. Kolore bat hizkuntza bakoitzari.

En la UPV/EHU, el SET se expedirá en Euskera, Castellano e Inglés. Un color en cada idioma.

5. artikulua.- Erregistroa.

Artículo 5.- Registro.

Emaniko TGE bakoitzari erregistro agerpena egingo zaio, dagokion unibertsitate tituluari atxikirik.

De cada SET expedido quedará constancia registral asociada al Título Universitario correspondiente.

6. artikulua.- Ereduaren hedapena.

Artículo 6.- Ampliación del modelo.

1.- TGE pertsonalizatzean, curriculuma informazio honetarako eredu estandarrean gordetako eremuan sartuko ez balitz, beste orrialde bat gehituko da, eredu estandarraren 4. atalaren diseinu berarekin.

1.- Si al personalizar el SET el curriculum no cupiera en el espacio reservado para esta información en el modelo «estándar», se incorporará otra página con el mismo diseño que el apartado 4 del modelo «estándar».

2.- Irakasgaiei dagozkien datuak hizkuntzaren araberako bloketan inprimatuko dira.

2.- Los datos de las asignaturas se imprimirán por bloques de idioma.

3.- TGE osatzen duten orriak inprimaturik ageriko dira: 1/n, 2/n, 3/n,... n/n.

3.- El SET llevará impresas las páginas de las que conste: 1/n, 2/n, 3/n, n/n.

7. artikulua.- Kalifikazio sistema.

Artículo 7.- Sistema de calificación.

1002/2010 EDren XIIA eranskinaren 4.4 atalean ezarritako kalifikazio erlatiboa lortzeko, irakasgai/taldeko akten itxiera hartuko da aintzat:

Para la obtención de la calificación relativa, que se establece en el apartado 4.4 del anexo XIIA del RD 1002/2010, se tendrá en cuenta el cierre de actas de asignaturas/grupo:

a) Graduko ikasketen kasuan, azken urteko irailaren 30a.

a) Para estudios de Grado el 30 de septiembre del último año.

b) Master ikasketen kasuan, azken urteko urriaren 15a.

b) Para estudios de Máster el 15 de octubre del último año.

TGE eskatu denean aktarik itxi ez bada, aurreko akademi ikasturteko datuak hartuko dira aintzat.

Sí cuando se solicita el SET no se ha realizado el cierre de actas se tomará como referencia los datos del año académico anterior.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TGE 1. eta 2. zikloko titulazioak (GHEEra egokitu gabeak) amaitu dituzten ikasleei emateko, 2006/11/27ko EHAAn argitaratutako gobernu kontseiluaren 2006.eko urriaren 5eko erabakian xedaturikoari jarraituko zaio, lehendabiziko TGErako tasaren ordaintzeari dagokionean izan ezik, eta honelakoetan prozedura honen 2.b artikuluari lotuko zaio.

La expedición del SET para el alumnado que finalice las titulaciones de 1.º y 2.º ciclo (no adaptados al EEES) se regirá por lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 5 de octubre de 2006, publicado en el BOPV del 27-11-2006, excepto en lo que se refiere al abono de la tasa del primer SET que se aplicará lo señalado en el artículo 2.b de este procedimiento.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Gestio honen ardura daukan errektoreordeari ahalmena ematen zaio arautegi hau ezartzean sor daitezkeen gorabeherak interpretatu eta ebazteko eta, hala balegokio, berau doktoregoko ikaskuntzetarako TGE emateari egokitzeko.

Se faculta al Vicerrector o la Vicerrectora responsable de esta gestión para la interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este procedimiento y, si procede, para adaptar el mismo a la expedición del SET a las enseñanzas de Doctorado.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana