Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

231. zk., 2022ko abenduaren 2a, ostirala

N.º 231, viernes 2 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
5262
5262

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 14koa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen baitira Etxepare Euskal Institutuaren zerbitzuko lan-kontratudun langileen enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesua arautzeko oinarriak eta salbuespenezko prozesuaren deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se aprueban las bases que han de regir el proceso excepcional de consolidación de empleo del personal laboral al servicio del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute y se convoca el proceso excepcional.

Apirilaren 20ko 3/2007 Legearen bidez, Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute sortu eta arautu zen, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo euskara eta euskal kultura sustatzeko, hedatzeko eta proiektatzeko, hizkuntza ofizialetako edozeinetan, edozein dela ere adierazpena, euskarria, baliabidea eta adierazpidea.

La Ley 3/2007, de 20 de abril, crea y regula el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute como ente público de derecho privado para la promoción, difusión y proyección, fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, del euskera y la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión.

Etxepare Euskal Institutuaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuak 6. artikuluaren 4. atalean xedatzen duenez, Institutuko zuzendariari dagokio lanpostuak eskuratzeko araubidea, hautaketa-proben betekizunak eta ezaugarriak zehaztea, bai eta lanpostuak betetzeko eta lanbide-sustapeneko prozeduren deialdia, kudeaketa eta ebazpena egitea ere, merezimendu-, gaitasun-, berdintasun- eta publizitate-printzipioen arabera. Halaber, 18. artikuluko d) eta e) apartatuek, hurrenez hurren, adierazten dute zuzendariari dagokiola Zuzendaritza Kontseiluari plantilla eta lanpostuen zerrenda proposatzea, onar ditzan.

El Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua, dispone en su apartado 4 del artículo 6 que corresponde a la Directora del Instituto determinar el régimen de acceso a sus puestos de trabajo, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Así mismo los apartados d) y e) de su artículo 18 señalan, respectivamente, que corresponde a la Directora proponer al Consejo de Dirección la plantilla y la Relación de los Puestos de Trabajo, para su aprobación.

Ildo horretatik, 2011ko ekainaren 23ko Ebazpenaren bidez, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak lanpostuen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zuen. Ebazpen hori 2020ko urtarrilaren 31ko Ebazpenaren bidez aldatu zen.

En este sentido, mediante Resolución de 23 de junio de 2011, la Directora del Instituto Vasco Etxepare ordenó publicar la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicha resolución fue posteriormente modificada por la Resolución de 31 de enero de 2020.

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legea indarrean jarrita, erakunde publikoek neurri jakin batzuk hartu behar dituzte enplegatu publikoen behin-behinekotasuna kontrolatzeko eta aldi baterako enplegua egonkortzeko, lanpostuak egonkortzeko prozesuak antolatuz.

La entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público impera a las entidades públicas a tomar determinadas medidas dirigidas al control de la temporalidad de los empleados públicos y a la estabilidad del empleo temporal, a través de la articulación de procesos de estabilización de los puestos.

Ildo horretan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 70. artikuluan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 22. artikuluan eta hurrengoetan, eta enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean aurreikusitakoa betez, zuzendariak, 2022ko maiatzaren 23ko Ebazpenaren bidez, Etxepare Euskal Institutuko lan-kontratudun langileen 2022ko lan-eskaintza publikoa onartzea ebatzi zuen. Eskaintza horretan, I. eranskinean zerrendatutako plantillako lanpostuak sartzen dira.

En este sentido, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público así como en los artículos 22 y siguientes de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgente para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Directora resolvió mediante Resolución de 23 de mayo de 2022 aprobar la Oferta de Empleo Público del año 2022 del personal laboral del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute en la que se incluyen las plazas de la plantilla relacionadas en el Anexo I.

Halaber, abenduaren 28ko 20/2021 Legeak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko presako neurrienak, seigarren xedapen gehigarrian ezartzen ditu iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdietan jarraitu beharreko irizpideak. Hala, ezartzen du administrazio publikoek, salbuespen gisa eta bat etorriz urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 61.6 eta 7. artikuluetan aurreikusitakoarekin, lehiaketa-sistemaren bidez deituko dituztela 2.1 artikuluan ezarritako baldintzak bete eta 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen aldi baterako eta etenik gabe beteta egon diren plazak. Aurreikuspen horri lege beraren zortzigarren xedapen gehigarrian jasotakoa gehitzen zaio, eta, gainera, adierazten da seigarren xedapen gehigarrian jasotako egonkortze-prozesuek beren deialdietan sartuko dituztela izaera horretako harremana duten langileek aldi baterako okupatutako egiturazko plaza hutsak, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoak.

Asimismo, La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público establece, en su disposición adicional sexta los criterios que han de regir en las convocatorias excepcionales de estabilización de empleo temporal de larga duración. Así, establece que las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. A esta previsión se añade la contenida en la disposición adicional octava de la misma ley, señalando que adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 61.7 artikuluak ezartzen du merezimenduak baloratzeko lehiaketa erabil daitekeela lan-kontratudun langile finkoak hautatzeko sistema gisa. Gaikuntza hori Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.1 artikuluan xedatutakoak mugatzen du; izan ere, artikulu horretan xedatzen denez, sistema hori soilik erabili ahal izango da ezaugarri bereziak dituzten eta merezimendu jakinak, esperientzia-maila zehatzak edo ezagutza-proben bidez egiaztatu ezin diren baldintzak dituzten langileek bete behar dituzten lanpostuetarako.

El artículo 61.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece la posibilidad de utilizar el concurso de valoración de méritos como sistema para la selección del personal laboral fijo. Esta habilitación se encuentra limitada por lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, al disponer que únicamente se podrá utilizar dicho sistema cuando se trate del acceso a puestos de trabajo que, en atención a sus peculiares características, deban ser cubiertos por personal con méritos determinados, niveles de experiencia concretos o condiciones no acreditables mediante pruebas de conocimiento.

Ebazpen honen bidez onartzen diren oinarriek Etxepare Euskal Institutuko lan-kontratuko langileen lanpostuetan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuaren deialdiari aplikatu beharreko araudia jasotzen dute; lanpostu horiek, egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Lan Kontratudunen Kolektiboentzako Hitzarmenari atxikita daude.

Las bases que se aprueban mediante esta Resolución contienen la regulación aplicable a la convocatoria del proceso excepcional de consolidación de empleo en puestos de personal laboral del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, adheridos actualmente al Convenio de Colectivos Laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horretarako, bat etorriz aipatutako lege-arauetan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 23. artikuluan eta II. tituluko IV. kapituluan –langileak hautatzeari buruzkoan– ezarritakoarekin, eta Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute sortu eta arautzen duen apirilaren 20ko 3/2007 Legearen 9. eta 18. artikuluetan eta haren antolamendu eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuan, hurrenez hurren, emandako eskumenez baliatuz, honako hau

A tal fin, de conformidad con lo establecido en las normas legales mencionadas, en el artículo 23 y en el Capítulo IV del Título II de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca sobre selección de personal, y en virtud de la atribuciones conferidas en los artículos 9 y 18 de la Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute y del Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento, respectivamente,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Onartzea Etxepare Euskal Institutuaren zerbitzuko lan-kontratuko langileen lanpostuetan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuaren oinarri orokorrak (I. eranskina) eta oinarri espezifikoak (II., III., IV. eta V. eranskinak).

1.– Aprobar las bases generales (Anexo I) y las bases específicas (anexos II, III, IV y V) del proceso excepcional de consolidación de empleo en los puestos del personal laboral al servicio del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

2.– Deialdia egitea Etxepare Euskal Institutuaren zerbitzuko lan-kontratuko langileen lanpostuetarako enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako (I. eranskina).

2.– Convocar el proceso excepcional de consolidación de empleo para los puestos del personal laboral al servicio del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, señalados en el Anexo I.

3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

3.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Country en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente de Donostia / San Sebastián, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Donostia, 2022ko azaroaren 14a.

En Donostia / San Sebastián, a 14 de noviembre de 2022.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria,

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

IRENE LARRAZA AIZPURUA.

IRENE LARRAZA AIZPURUA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUKO LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO PROZESUAREN OINARRI OROKORRAK
BASES GENERALES DEL PROCESO EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DEL PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

1.– Xedea.

1.– Objeto.

Oinarri hauen xedea da arau orokorrak ezartzea Etxepare Euskal Institutuaren zerbitzuko lan-kontratudun langile finko izatera iristeko, enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuaren esparruan, plantillako lanpostu hauei dagokienez:

Es objeto de las presentes bases establecer las normas generales para el acceso a la condición de personal laboral fijo al servicio del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, en el marco del proceso excepcional de consolidación de empleo respecto a los siguientes puestos de la plantilla:

– Zuzendaritza-idazkaria: 1 (V. eranskina).

– Secretario/a de Dirección: 1 puesto (Anexo V)

– Euskara eta Euskal Kultura Sustatzeko eta Hedatzeko teknikaria: 3 (II., III. eta IV. eranskinak).

– Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca: 3 puestos (anexos II,III y IV).

2.– Prozesu mota.

2.– Tipo de proceso.

2.1.– Aurreko apartatuan adierazitako lanpostuak Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko azaroaren 28ko 20/2021 Legean ezarritako legezko baldintzak betetzen dituzten lanpostu hutsak dira, enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesu baten bidez deitu ahal izateko, aldi baterako enplegua egonkortze aldera.

2.1.– Los puestos señalados en el apartado anterior son vacantes que cumplen las condiciones legales establecidas en la Ley 20/2021, de 28 de noviembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público para que puedan ser convocadas mediante un proceso excepcional de consolidación de empleo al objeto de la estabilización del empleo temporal.

2.2.– Enplegua finkatzeko prozesu berezia, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 61.7 artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.1 artikuluan jasotako aurreikuspenen esparruan, lehiaketa-sistemaren arabera antolatuko da.

2.2.– El proceso especial de consolidación de empleo, en el marco de las previsiones contenidas en el artículo 61.7 del del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en el artículo 27.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se articulará en base al sistema de concurso.

2.3.– Prozesu honetan txanda bakarra, txanda irekia eta modalitate bakarra aurreikusten dira: sarbide orokorra.

2.3.– En este proceso se contempla un único turno, turno libre y una sola modalidad: acceso general.

3.– Parte hartzeko baldintzak:

3.– Requisitos de participación.

3.1.– Baldintzak betetzeko datak.

3.1.– Fechas de cumplimiento de requisitos.

Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretan eta espezifikoetan aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen, eta baldintza horiek betetzen jarraitu beharko dute kontratua sinatu arte.

Quienes aspiren a las plazas deberán reunir los requisitos previstos en las bases generales y específicos con anterioridad a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, y deberán mantener su cumplimiento hasta efectuar la firma del contrato.

3.2.– Betekizunak egiaztatzeko denbora eta modua.

3.2.– Tiempo y forma de acreditación de los requisitos.

Betekizunak egiaztatzeko denbora eta modua oinarri orokor hauen 8. atalean ezartzen dira.

El tiempo y la forma de acreditación de los requisitos se establecen en el apartado 8 de estas bases generales.

3.3.– Parte hartzeko baldintza orokorrak.

3.3.– Requisitos generales de participación.

Hauek dira hautaketa-prozesuetan onartua izateko baldintzak:

Son requisitos para la admisión a los procesos selectivos:

a) Europar Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea.

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Halaber, Europar Batasuneko estatuetako herritartasuna dutenen ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute, nazionalitatea edozein dela ere, baldin eta zuzenbidezko banantzerik ez badago, eta herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen ondorengoek ere parte hartu ahal izango dute, betiere zuzenbidezko banantzerik ez badago, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuges de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que no haya separación de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no haya separación de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Era berean, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen aplikazio-eremuan dauden pertsonek ere parte hartu ahal izango dute, itun horietan langileen zirkulazio askea aplikatzen bada.

Asimismo, podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Era berean, parte hartu ahal izango dute, aurreko paragrafoetan aipatu ez arren, legezko bizilekua Espainian duten atzerritarrek.

Del mismo modo podrán tomar parte las personas extranjeras que, no estando incluidas en los párrafos anteriores, se encuentren con residencia legal en España.

b) Deitutako lanpostuetako zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de los puestos convocados.

c) 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretirorako adinera ez iristea.

c) Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

d) Edozein administrazio publikoren edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoren diziplina-espediente bidez zerbitzutik kentzeko zehapena jaso ez izana, eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza absolutua edo berezia jaso ez izana, edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko desgaikuntza absolutua edo berezia jaso ez izana, edo lan-kontratudun langileen kasuan betetzen zituzten eginkizunen antzekoak betetzeko desgaikuntza edo desgaikuntza jasan izana. Beste estatu bateko herritarra izanez gero, desgaikuntza-egoeran edo egoera baliokidean ez egotea, eta bere estatuan enplegu publikora iristea eragozten dion diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea, baldintza berberetan.

d) No haber sido objeto de sanción de separación del servicio mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido sujeto de separación o inhabilitación. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse en situación de inhabilitación o en situación equivalente ni haber sido objeto de sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público, en los mismos términos.

e) Eskatutako titulazioa izatea, edo agiriok jaso ahal izateko eskubideak ordainduta egotea. Titulu horiek berariazko oinarrietan adieraziko dira. Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.

e) Estar en posesión, o haber abonado los derechos para su expedición, de la titulación requerida, que se indicará en las correspondientes bases específicas. En el caso de titulaciones extranjeras, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

f) Indarrean dagoen araudiaren arabera, ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean ez erortzea, horrek ematen dion aukera-eskubidea salbu utzita.

f) No incurrir en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la normativa vigente, dejando a salvo el derecho de opción que esta le otorgue.

g) Ordainduta izatea prozesuan parte hartzen duten langileak hautatzeko deialdian izena emateagatiko tasa. Tasa horren zenbatekoa oinarri espezifiko batean zehaztuko da.

g) Haber satisfecho la tasa por la inscripción en la convocatoria para la selección de personal correspondiente al proceso al que concurra y cuyo importe se detallará en la correspondiente base específica.

h) Oinarri espezifikoetan eskatzen den beste edozein betekizun.

h) Cualesquiera otros requisitos que se exijan en las bases específicas.

4.– Hautatzeko baldintza orokorrak.

4.– Condiciones generales de selección.

Horiek betetzeko betekizunak ezarrita dituzten lanpostuak ezin izango dituzte inola ere bete baldintza horiek betetzen dituztela egiaztatu ez dutenek.

Los puestos que tengan establecidos requisitos para su provisión no podrán ser provistos, en ningún caso, por quienes no hubieran acreditado su cumplimiento.

5.– Lanpostuak esleitzeko baldintza orokorrak.

5.– Condiciones generales de adjudicación de puestos.

Organo teknikoak, dagozkion lan-kontratuak formalizatzeko, ezin izango du gainditu duen pertsona-kopuru handiagoa proposatu deitutako plaza-kopurua baino, honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean izan ezik:

El órgano técnico no podrá proponer para la formalización de los correspondientes contratos laborales a un número superior de personas aprobadas al de plazas convocadas, excepto cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

– Kontratua sinatu aurretik hautatutako pertsonek uko egitea.

– Renuncias de personas seleccionadas antes de la firma del contrato.

– 14. oinarrian xedatutakoaren arabera, hautagaiei eskatutako dokumentazioa ez aurkeztea.

– No presentación de la documentación requerida a las personas aspirantes de acuerdo con lo dispuesto en la base 14.

– Aurkeztutako dokumentaziotik ondorioztatzen bada ez duela 3. oinarrian eskatutako baldintzaren bat betetzen, edo ez duela lanak egiteko eskatzen den gaitasun fisiko edo psikikorik.

– Que, de la documentación presentada se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base 3 o no llegaran a reunir la aptitud física o psíquica exigible para el desempeño de las tareas.

Kasu horietan, organo teknikoak dagokion izangaiaren aldeko izendapen osagarria proposatuko du, hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrendako puntuazio-hurrenkeraren arabera, eta aipatutako inguruabarrengatik hutsik geratu diren plazak adina izangai hautatuko ditu.

En estos casos el órgano técnico efectuará la propuesta de nombramiento complementaria a favor de las personas aspirantes que corresponda, según el orden de puntuación de la relación definitiva de personas aprobadas del proceso selectivo, declarando seleccionadas a un número de personas aspirantes igual al de plazas que hubieran quedado vacantes por las circunstancias referidas.

– Kontratua sinatzen den unean lanpostua gorde gabe eszedentzia eskatzen bada, hutsik geratzen diren lanpostuak esleituko dira.

– Cuando se produzcan solicitudes de excedencia sin reserva de puesto en el momento de la firma del contrato, se procederá a adjudicar las plazas que dejen vacantes.

6.– Argitalpenak eta iragarki-taula.

6.– Publicaciones y tablón de anuncios.

Hautaketa-prozesuaren deialdia, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ez ezik, Etxepare Euskal Institutuaren web-orrian ere argitaratuko da: www.etxepare.eus

La convocatoria del proceso selectivo será publicada, además de en el Boletín Oficial del País Vasco, en la página web del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque: www.etxepare.eus

Hautaketa prozesuan zehar, prozesuaren garapen alderdiekin zerikusia duen informazio guztia Eusko Jaurlaritzako iragarki taula elektronikoan argitaratuko da, jakinarazpen ondorioetarako. Telefono mugikorraren zenbakia edo helbide elektronikoa eman duten parte-hartzaileei abisu bat bidaliko zaie, SMS bidez edo posta elektronikoz. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, abisu hori ez egiteak ez du eragotziko jakinarazpena guztiz baliozkoa izatea.

A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en el tablón de anuncios del Gobierno Vasco a efectos de notificación. Se enviará un aviso a las personas participantes que hayan facilitado un número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, vía SMS o vía correo electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Halaber, informazio hori eskuragarri egongo da Etxepare Euskal Institutuaren egoitzan (Andre Zigarrogileen plaza 1, Tabakalera eraikina, 3. solairua. Donostia (20012).

Así mismo dicha información también estará disponible en la sede del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute) ubicada en: Plaza de las Cigarreras, 1, Edificio Tabakalera 3.ª planta. Donostia (20012).

7.– Eskabideak aurkeztea.

7.– Presentación de solicitudes.

7.1.– Prozesuan onartzea.

7.1.– Admisión al proceso.

Parte hartu nahi dutenek eskabide bat aurkeztu beharko dute parte hartu nahi duten hautaketa-prozesu bakoitzeko, nahiz eta kategoria berekoak izan.

Quienes deseen participar deberán presentar una solicitud por cada proceso selectivo en el que deseen tomar parte, aún en el caso de que se refieran a la misma categoría.

Onartua izateko eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, honako hauek egin beharko dira:

Para la admisión y, en su caso, tomar parte en los procesos selectivos correspondientes, se deberá:

1) Eskabidearen atal guztiak betetzea.

1) Cumplimentar la solicitud en todos sus apartados.

2) Eskabidea epe barruan aurkeztea.

2) Presentar la solicitud en plazo.

3) Langileak hautatzeko deialdietan izena emateagatik ordaindu beharreko tasak ordaintzea.

3) Abonar las tasas por inscripción en las convocatorias para la selección de personal.

Era berean, eskatutako baldintza guztiak beteta eduki beharko dira, eskaera epea amaitzen denean.

Asimismo, deberán tenerse perfeccionados, a la fecha de finalización del plazo señalado para su presentación todos y cada uno de los requisitos exigidos.

7.2.– Eskabideak aurkezteko epea:

7.2.– Plazo de presentación de solicitudes:

Deialdietan parte hartzeko eskabideak hogei egun balioduneko epean aurkeztuko dira, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Las solicitudes para tomar parte en las convocatorias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

7.3.– Eskabideak aurkezteko modua:

7.3.– Forma de presentación de las solicitudes:

Eskaerak VI. eranskin gisa agertzen den eredu normalizatuaren bidez edo web-orrian (www.etxepare.eus) eskuragarri dagoen ereduaren bidez egingo dira, eta Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari bidaliko zaizkio, helbide honetan: Etxepare Euskal Institutua, Andre Zigarrogileen plaza 1, Tabakalera eraikina, 3. solairua, 20012 Donostia. Halaber, Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan aurkeztu ahal izango dira.

Las solicitudes se formularán mediante el modelo normalizado que figura como Anexo VI o a través del modelo disponible en la página web (www.etxepare.eus) y se remitirán a la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute en la siguiente dirección: Instituto Vasco Etxepare, Plaza de las Cigarreras 1, Edificio Tabakalera, 3.ª planta, 20012 Donostia / San Sebastián. Pudiendo asimismo presentarse en las oficinas de Zuzenean del Gobierno Vasco o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Posta-bulegoen bidez aurkezten diren eskabideak kartazal irekian aurkeztu beharko dira, ziurtatu aurretik posta-zerbitzuko funtzionarioek data eta zigilua jar diezazkieten.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos antes de su certificación.

7.4.– Eskaeraren edukia:

7.4.– Contenido de la solicitud:

Eskabidearen atal hauek bete beharko dira:

Deberán cumplimentarse los siguientes apartados de la solicitud:

a) Datu pertsonalak, prozesua behar bezala kudeatzeko.

a) Datos personales, para la correcta gestión del proceso.

b) Harremanetarako datuak: posta-helbidea, telefono mugikorra eta helbide elektronikoa.

b) Datos de contacto: dirección postal, teléfono móvil y dirección de correo electrónico.

c) Zein lanpostutarako lehiatzen den (adierazi lanpostuaren izena eta eranskinaren zenbakia).

c) Puesto al que se concurre (Indicar/Especificar número de anexo).

d) Sartzeko titulazioa.

d) Titulación de acceso.

f) Hizkuntza-eskakizuna.

e) Perfil Lingüístico.

g) Ingeles-maila.

f) Nivel de inglés.

7.5.– Langileak hautatzeko salbuespenezko deialdian izena emateagatiko tasa ordaintzea:

7.5.– Pago de la tasa por la inscripción en la convocatoria excepcional para la selección de personal:

Oinarri hauetako 3.3.g) artikuluan aurreikusitako baldintza betetzeko, tasa eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu beharko da, banku-transferentzia bidez, kontu honetan, zeinaren titularra Etxepare Euskal Institutua baita: ES79 2095 0611 0910 63658446.

A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé el artículo 3.3.g) de estas bases, el pago de la tasa deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta, cuyo titular es el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute: ES79 2095 0611 0910 63658446.

Langileak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasa eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaintzen ez bada, prozesutik kanpo geratuko da. Hala ere, ordaindutako zenbatekoan akatsen bat izanez gero, errekerimendua egingo da 10 egun balioduneko epean akatsa zuzen dadin.

La falta de abono de la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección de personal dentro del plazo de presentación de solicitudes, supondrá la exclusión del proceso. No obstante, el error en la cantidad abonada dará lugar a requerimiento a fin de que en el plazo de 10 días hábiles se subsane el error.

Langileak hautatzeko deialdian izena emateagatiko tasa ordaintzeak ez du inola ere ordezkatuko eskabidea garaiz eta behar bezala aurkezteko izapidea, oinarri honetako aurreko ataletan adierazitakoaren arabera.

En ningún caso el pago de la tasa por inscripción en la convocatoria para la selección de personal podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud en tiempo y forma de acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores de esta base.

8.– Betekizunak eta merezimenduak.

8.– Requisitos y méritos.

8.1.– Merezimenduak eta baldintzak betetzeko erreferentzia-data:

8.1.– Fecha de referencia para el cumplimiento de méritos y requisitos:

Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna izango da alegatutako baldintzak eta merezimenduak betetzeko erreferentziazko data.

La fecha de referencia para la posesión de los requisitos y méritos alegados será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

8.2.– Betekizunak eta merezimenduak alegatzea.

8.2.– Alegación de los requisitos y los méritos.

Parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak eskabideak aurkezteko epean alegatu beharko dira.

Los requisitos generales y específicos de participación deberán ser alegados en el plazo de presentación de solicitudes.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren ebazpen bidez ezarritako epean alegatu beharko dira merezimenduak.

Los méritos deberán ser alegados en el plazo que se habilite al efecto por Resolución de la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

8.3.– Betekizunak eta merezimenduak egiaztatzea.

8.3.– Acreditación de los requisitos y de los méritos.

8.3.1.– Etxepare Euskal Institutuaren organo teknikoak egiaztatuko ditu alegatutako eskakizunak eta merezimenduak, hargatik eragotzi gabe Etxepare Euskal Institutuan jasota ez dagoen dokumentazioa aurkeztea.

8.3.1.– El órgano técnico del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute procederá a la comprobación de los requisitos y de los méritos alegados, sin perjuicio de presentar aquella documentación que no conste en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

Nolanahi ere, Etxepare Euskal Institutuak egiaztapena egin ezin izan duen betekizunei eta merezimenduei buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko dute eskatzaileek.

En cualquier caso, los solicitantes deberán aportar la documentación relativa a los requisitos y méritos en los que la verificación no haya podido ser llevada a cabo por el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

8.3.2.– Esperientzia.

8.3.2.– Experiencia.

Etxepare Euskal Institutuan egindako zerbitzuak alegatu egin beharko dira, eta ofizioz zenbatuko dira.

Los servicios prestados en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute deberán ser alegados y serán computados de oficio.

Gainerako herri-administrazioetan egindako zerbitzuak alegatu eta egiaztatzeko, egiaztagiriaren kopia sinple bat aurkeztu beharko da. Dokumentu horrek, administrazio bakoitzak erabakitzen duen ereduan, lan egindako aldiak banakatu beharko ditu, taldea, kidegoa, aukera, eskala, mota edo kategoria eta lanpostuaren izena zehaztuz.

Los servicios prestados en el resto de administraciones públicas deberán alegarse y acreditarse con la aportación de una copia simple del documento acreditativo. El citado documento en el modelo que cada Administración decida, deberá desglosar los períodos trabajados, especificando el grupo, cuerpo, opción, escala, clase o categoría y denominación del puesto.

Oinarri hauen ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zaizkion eginkizunetan eta zerbitzuetan Estatuko Administrazioan emandako zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan egindako zerbitzutzat hartuko dira.

A efectos de las presentes bases, los servicios prestados en la Administración del Estado en funciones y servicios que hayan sido objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Euskadi por el personal adscrito a los mismos, se entenderán como servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus Organismos Autónomos.

Berdin jokatuko da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako erakundeetan emandako zerbitzuekin, baldin eta erakunde horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan sartu badira, eta azken horrek subrogatutako langileek eman badituzte.

La misma consideración tendrán los servicios prestados en el resto entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que hayan sido integradas en todo o en parte en la Administración General de la Comunidad de Euskadi y sus Organismos Autónomos, por personal que haya sido subrogado por esta última.

8.4.– Titulazioak.

8.4.– Titulaciones.

Agiriak Etxepare Euskal Institutuan dituzten hautagaiek ez dute titulaziorik egiaztatu beharrik izango; hala ere, jasota ez daudenak aurkeztu beharko dituzte.

No será necesaria la acreditación de las titulaciones para aquellos/as candidatos/as cuyos documentos ya consten en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, sin perjuicio de tener que presentar las que no consten.

Atzerriko titulazioen kasuan, tituluaren kopia soila aurkeztu beharko da, baita homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiriarena ere.

En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportarse copia simple del título, así como de la credencial que acredite su homologación.

8.5.– Euskararen hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea.

8.5.– Acreditación del perfil lingüístico de euskera.

Ez da beharrezkoa izango hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea, baldin eta titulu horiek dagoeneko Etxepare Euskal Institutuan jasota badaude; hala ez den kasuetan, aurkeztearen kalterik gabe.

No será necesaria la acreditación de los perfiles lingüísticos para aquellos/as candidatos/as cuyos títulos ya consten en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, sin perjuicio de tener que presentarlos cuando no consten.

Hizkuntza-eskakizunen baliokideak diren ziurtagiriak eta tituluak Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2020 Dekretuan eta Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien egiaztapenetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan zehazten dira.

La certificaciones y títulos equivalentes a los perfiles lingüísticos, se determinan en el Decreto 297/2020, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación de títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

8.6.– Hizkuntzak.

8.6.– Idiomas.

Ez da beharrezkoa izango hizkuntzetako tituluak egiaztatzea dagoeneko Etxepare Euskal Institutuan jasota dauden tituluen kasuan; hala ere, jasota ez daudenak aurkeztu beharko dira.

No será necesaria la acreditación de títulos de idiomas para aquellos/as candidatos/as cuyos documentos ya consten en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, sin perjuicio de tener que presentar los que no consten.

Ekainaren 30eko 117/2015 Dekretuaren eranskinean eta abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuan maila eta hizkuntza bakoitzerako jasotako titulu eta ziurtagiriak baino ez dira baloratuko (117/2015 Dekretua, hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasunari buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetan; 1041/2017 Errege Dekretua, oinarrizko izaerarekin, zenbait ikasketa-planetan araututako araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen eta errege-dekretukoen arteko baliokidetzak ezartzen dituena).

Únicamente, serán valorados los títulos y certificados que, para cada nivel e idioma, se recogen en el anexo del Decreto 117/2015, de 30 de junio, de equivalencia de títulos y certificados de idiomas en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, así como en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, que, con carácter básico, establece las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudio y las del Real Decreto.

Beste erakunde batzuek emandako tituluak eta ziurtagiriak: egiaztagiriaren kopia soila aurkeztu beharko da.

Títulos y certificaciones expedidos por otras entidades, deberán aportarse copia simple del documento acreditativo.

8.7.– Informatikako ezagutzak.

8.7.– Conocimientos de Informática.

Informatika-ezagutzak IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko dira, eta merezimenduak alegatzeko epean alegatu beharko dira.

Los conocimientos de informática se acreditarán mediante el sistema de certificación IT Txartela y deberán ser alegados en el plazo de alegación de méritos.

8.8.– Etxepare Euskal Institutuko lan-kontratu finkoko langile izateko prozeduretan probak gainditzea edo bere lan-poltsetan egotea.

8.8.– Superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de personal laboral fijo o la pertenencia a las bolsas de trabajo del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratuta alegatuko dira, eta ofizioz baloratuko dira, oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera, honako merezimendu hauek:

Se alegarán mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos, y serán valorados de oficio, en los términos que se establezcan en las respectivas bases específicas, los siguientes méritos:

– Etxepare Euskal Institutuaren oposizioko lehenengo azterketa gainditu izana.

– Haber aprobado el primer examen de la oposición del Instituto Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

– Etxepare Euskal Institutuaren lan-poltsetan egotea.

– Formar parte de las bolsas de trabajo del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

9.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda.

9.– Relación de personas admitidas y excluidas.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak ebazpena emango du, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taula elektronikoan argitaratzeko aginduz, eta, hala badagokio, baztertzeko arrazoia adieraziz.

En el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute dictará Resolución, por la que se ordene la publicación en el tablón electrónico del Gobierno Vasco de las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, expresando, en su caso, el motivo de exclusión.

10 egun balioduneko epea emango da erreklamazioak aurkezteko eta eskabideek izan ditzaketen akatsak zuzentzeko, aipatutako ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Se concederá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanaciones de los errores que pudieran contener las solicitudes, a partir del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución.

Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta erreklamaziook ebatzi ondoren, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren ebazpena argitaratuko da Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taula elektronikoan. Ebazpen horretan, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onartuko dira.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, se publicará en el Tablón electrónico del Gobierno Vasco la Resolución de la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute en la que se declararán aprobadas las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas.

10.– Hautaketa-prozesuak.

10.– Procesos selectivos.

Hautaketa-prozesua lehiaketa-sistemaren bidez garatuko da, eta onartutako pertsonek alegatutako merezimenduak aztertu eta baloratzean datza.

El proceso selectivo se desarrollará por el sistema de concurso que consiste en el examen y valoración de los méritos alegados por las personas admitidas.

Etxepare Euskal Institutuaren Zuzendaritzak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onartzeko emandako ebazpenean, gainera, 10 egun balioduneko epea irekiko da izangaiek baloratzeko moduko merezimenduak alegatu ahal izateko.

La Resolución de la Diretora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute que apruebe las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas contendrá, además, la fecha de apertura de un plazo de 10 días hábiles para que las personas aspirantes puedan alegar los méritos valorables.

Baloratuko diren merezimenduak eta baremoa deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan zehaztuko dira, eta horien erreferentzia-datak 8. oinarrian araututa daude.

Los méritos valorables y el baremo se concretarán en las bases específicas de cada convocatoria y sus fechas de referencia están reguladas en la base 8.

Etxepare Euskal Institutuaren organo teknikoak oinarri espezifikoetan ezarritako baremoaren arabera baloratuko ditu merezimenduak.

El órgano técnico del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute procederá a la valoración de méritos de conformidad con el baremo establecido en las bases específicas.

11.– Azken kalifikazioa.

11.– Calificación final.

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa merezimenduen balorazioan lortutako puntuazioen baturak zehaztuko du.

La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos.

12.– Berdinketa hausteko irizpideak.

12.– Criterios de desempate.

Berdinketa gertatuz gero, hurrenkera honako irizpide hauen arabera ezarriko da, hurrenez hurren:

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:

– Esperientzia espezifiko gisa baloratu daitekeen esperientzia-egun gehien dituenaren alde.

– A favor de quien tuviera más días de experiencia valorable como experiencia específica.

– Karrerako funtzionario edo lan-kontratudun langile finko izateko prozeduretan probak gainditzeari dagokion baremoaren apartatuan edo, hala badagokio, azpiapartatuan puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a la superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo.

– Lan-poltsetan egoteari dagokion baremoaren atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a la pertenencia a las bolsas de trabajo.

– Esperientzia orokorragatik puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación por experiencia general.

– Titulazioei dagokien baremoaren atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a titulaciones.

– Informatikako ezagutzei dagokien baremoaren atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a conocimientos de informática.

– Hizkuntzei dagokien baremoaren atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a idiomas.

– Etxepare Euskal Institutuarekiko lehen enplegu-harremanaren data, zaharrena lehenetsiz berriena baino.

– Fecha de la primera relación de empleo con el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, prefiriéndose la más antigua a la más reciente.

13.– Prozedura eta erreklamazioak.

13.– Procedimiento y reclamaciones.

Merezimenduen balorazioa egin ondoren, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak gaindituen behin-behineko kalifikazioen eta eskainitako lanpostuen zerrendak argitaratzeko aginduko du, horien ezaugarriak kontuan hartuta.

Una vez realizada la valoración de méritos, la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute ordenará la publicación de las relaciones de las calificaciones provisionales de las personas aprobadas, y puestos ofertados, atendiendo a las características de los mismos.

Argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute erreklamazioak aurkezteko.

A partir del día siguiente al de la publicación, las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formular las reclamaciones que consideren oportunas.

Erreklamazioak aurkezteko epea amaituta, eta aurkeztutakoak ebatzita, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak esleitutako pertsonen eta lanpostuen azken kalifikazioen behin betiko zerrendak argitaratzeko aginduko du.

Expirado el plazo de reclamaciones, y resueltas las que, en su caso, se hubieran presentado, la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute ordenará la publicación de las relaciones definitivas de las calificaciones finales de las personas y puestos adjudicados.

Zerrenda horietan, izangai bakoitzaren lehentasun-ordena adieraziko da, lortutako puntuazioaren arabera eta, hala badagokio, berdinketa hausteko irizpideak aplikatuta.

En estas relaciones se indicará el orden de prelación de cada persona aspirante atendiendo a la puntuación obtenida y, en su caso, aplicando los criterios de desempate.

14.– Dokumentazioa aurkeztea.

14.– Presentación de documentación.

Hautatutako pertsonen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, pertsona horiek Etxepare Euskal Institutuak eskatzen dizkien dokumentuak aurkeztu beharko dituzte. Agiri hauek baino ez dira aurkeztu beharko: prozeduran zehar modu frogagarrian egiaztatu ez direnak edo eskatzaileen baldintza pertsonalei buruzkoak, prozeduran zehar mantendu behar direnak, hala nola desgaikuntza-, ezintasun- edo bateraezintasun-inguruabarrik ez izatea.

Una vez hecha pública la relación definitiva de las personas seleccionadas, estas deberán presentar los documentos que les sean requeridos por el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute. Únicamente deberá presentarse aquella documentación que no haya sido comprobada fehacientemente a lo largo del procedimiento o que se refiera a condiciones personales de las personas solicitantes que deban mantenerse a lo largo del mismo, tales como, la ausencia de circunstancias de inhabilitación, incapacidad o incompatibilidad.

14.1.– Dokumentuek bete beharreko baldintzak.

14.1.– Condiciones que deben cumplir los documentos.

Aurkeztu beharreko dokumentuek jatorrizkoak izan behar dute, edo lokalizatzailea edo sinadura elektronikoa duten dokumentuak, aldaezinak izan daitezen.

Los documentos que han de aportarse deberán ser originales o documentos que cuenten con localizador o con firma electrónica que los hagan inalterables.

Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako batean aurkeztu beharko da. Dokumentu bat beste hizkuntza batean idatzita badago, dokumentu horrekin batera zinpeko itzulpena aurkeztu beharko da.

La documentación deberá ser presentada en alguno de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el supuesto de que un documento estuviera redactado en otro idioma deberá adjuntarse, junto al referido documento, su traducción jurada.

Eskatutako agiriak aurkeztea ezinezkoa bada, eta hori behar bezala justifikatzen bada, deialdian eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatu ahal izango da zuzenbidean onargarri den edozein frogabideren bidez.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos requeridos, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

14.2.– Aurkezteko lekua eta epea.

14.2.– Lugar y plazo de presentación.

Dokumentuak Etxepare Euskal Institutuan aurkeztuko dira, 20 egun balioduneko epean, hautatutako pertsonen behin betiko zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Los documentos se presentarán en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de personas seleccionadas.

14.3.– Dokumentuak ez aurkeztearen ondorioak.

14.3.– Efectos de la falta de presentación de documentos.

Aipatutako epearen barruan dokumentazioa aurkezten ez dutenek, ezinbesteko kasuetan izan ezik, edo dokumentazioa aztertuta ondorioztatzen bada 3. oinarrian eskatutako baldintzaren bat betetzen ez dutela, edo dagozkien zereginak betetzeko eskatzen den gaitasun fisikoa edo psikikoa ez dutela, ezin izango dira lan-kontratudun langile finko izan, eta haien jarduketa guztiak baliogabetuta geratuko dira, eskaera faltsutzeagatik izan dezaketen erantzukizunari kalterik egin gabe.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base 3, o no llegaran a reunir la aptitud física o psíquica exigible para el desempeño de las tareas correspondientes, no podrán acceder a la condición de personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

15.– Lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzea.

15.– Contratación como personal laboral fijo.

Dokumentazioa aurkezteko epea amaituta, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren ebazpena argitaratuko da Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taulan, aurreko oinarrietan ezarritakoa bete duten pertsona hautatuen zerrenda, Etxepare Euskal Institutuaren zerbitzurako lan-kontratuak formalizatzeko.

Finalizado el plazo de presentación de documentación, se publicará en el Tablón de anuncios del Gobierno Vasco la Resolución de la Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute la relación de personas seleccionadas que hubieran dado cumplimiento a lo establecido en las bases anteriores, para la formalización de los correspondientes contratos laborales al servicio del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

Aipatutako ebazpenean ezartzen den egunean sinatu beharko dute lan-kontratua hautatutakoek.

Las personas seleccionadas deberán suscribir el contrato de trabajo el día que se establezca en la citada resolución.

Ezarritako egunean eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, kontratua sinatzen ez dutenek galdu egingo dituzte Etxepare Euskal Institutuaren lan-kontratuko langile finko izateko eskubide guztiak, deialdiaren ondoriozkoak.

Quienes, en el día establecido y salvo casos de fuerza mayor, no suscriban el contrato, perderán todos los derechos para la adquisición de la condición personal laboral fijo del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute derivados de la convocatoria.

16.– Lan-poltsak.

16.– Bolsas de trabajo.

Lanposturik lortu ez duten baina, gutxienez, 30 puntu lortu duten eskatzaileak Etxepare Euskal Institutuaren lan-poltsetan sartuko dira, eskabidea aurkeztu duten kategoria berean.

Los solicitantes que no hayan obtenido un puesto pero que hayan obtenido, como mínimo, 30 puntos se incorporarán a las bolsas de trabajo del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institututa / Basque Institute, en relación a la misma categoría a la que hayan presentado la solicitud.

17.– Hautaketa-prozesuko datuak babestea eta kudeatzea.

17.– Protección y gestión de los datos del proceso selectivo.

Datu pertsonalak «Giza Baliabideak» deritzon tratamendu-jardueran sartuko dira, xedapen hauek betetzeko: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra); Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren arloan indarrean dagoen gainerako araudia.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Recursos Humanos».

– Tratamenduaren arduraduna: Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute.

– Responsable del tratamiento: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

– Tratamenduaren helburua eta aurreikusitako erabilerak: langileen kudeaketa. Langileen espedientea. Lan-bizitza. Administrazio-egoerak. Ordutegi-kontrola. Bajak. Ezintasunak. Bateraezintasunak. Prestakuntza. Prestakuntza-planak. Pentsio-planak. Gizarte-ekintzaren kudeaketa. Laneko arriskuen prebentzioa. Nominaren jaulkipenak. Jarduera sindikalaren kudeaketa.

– Finalidad y usos previstos del tratamiento: gestión de personal. Expediente de personal. Vida laboral. Situaciones administrativas. Control horario. Bajas. Incapacidades. Incompatibilidades. Formación. Planes Formación. Planes de pensiones. Gestión de la acción social. Prevención de riesgos laborales. Emisiones de la nómina. Gestión de la actividad sindical.

– Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko behar den tratamendua, interesdunak eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko eta aplikatzekoak diren legezko betebeharrak betetzeko.

– Legitimación: tratamiento necesario para ejecutar un contrato en el que el interesado o interesada es parte para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, así como para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables.

– Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian azaltzen diren beste eskubide batzuk ere.

– Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional.

– Informazio gehigarria: webgune honetan kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:

– Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el sitio web:

II. ERANSKINA
ANEXO II
OINARRI ESPEZIFIKOAK
BASES ESPECÍFICAS
EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEKO ETA HEDATZEKO TEKNIKARIA (1. DOTAZIOA)
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA (DOTACIÓN 1)

1.– Lanpostuaren ezaugarriak: Euskara eta euskal kultura sustatzeko eta hedatzeko teknikaria. EL03 kodea. Dotazioa: 1. Ordainsari-maila: 12, EAEko Administrazio Orokorreko lan-kontratudunen kolektiboen hitzarmen kolektiboan.

1.– Características del puesto: Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca. Código EL03. Dotación: 1. Nivel retributivo 12, del Convenio Colectivo de Colectivos Laborales al servicio de la Administración General de la CAE.

2.– Administrazio-organoa: Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute.

2.– Órgano Administrativo: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

3.– Destinoa: Donostia.

3.– Destino: Donostia / San Sebastián.

4.– Deialdian parte hartzeko betekizun espezifikoak, oinarri orokorretako 3.3.e) atalean adierazitako betekizunez gain, honako hauek:

4.– Requisitos específicos para tomar parte en la convocatoria, además de los requisitos señalados en el apartado 3.3.e) de las bases generales, los siguientes:

4.1.– Titulazioa: Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura.

4.1.– Titulación: Licenciatura, Grado, Ingeniería Superior, Arquitectura.

4.2.– Hizkuntza-eskakizuna: 4. edo baliokidea (derrigortasun-data: 2010-03-31).

4.2.– Perfil Lingüístico: 4 o equivalente (Fecha de preceptividad: 31-03-2010).

4.3.– Ingelesaren ezagutza maila operatiboan: C1 edo baliokidea.

4.3.– Conocimientos de inglés a nivel operativo: C1 o equivalente.

5.– Deialdian izena emateagatiko tasaren zenbatekoa: 23,49 euro.

5.– Importe de la tasa por la inscripción en la convocatoria: 23,49 euros.

6.– Konkurtso-prozesuaren kalifikazioa honako merezimendu eta baremo hauen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

6.– La calificación del proceso concursal vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los siguientes méritos y baremos:

6.1.– Esperientzia: orokorra eta espezifikoa.

6.1.– Experiencia: general y específica.

6.1.1.– Esperientzia orokorra: esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Sektore publikoa eta hari lotutako erakundeak barne– euskara eta/edo kulturako Teknikari kategoriako lanetan (Eusko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Lan Legepeko langilegoaren Hitzarmeneko 12. maila, administrazio publikoetako A kategoria, edo baliokideak).

6.1.1.– Experiencia general: por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública -incluido su Sector Público y entidades vinculadas-por el desempeño en puestos en categoría de Técnico/a del Euskera y/o de la Cultura (nivel 12 del Convenio de personal laboral al servicio de la administración de la CAV, categoría A de la administración pública, o equivalente), con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,125 punturekin baloratuko da, gehienez 15 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,125 por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.1.2.– Esperientzia espezifikoa: berariaz baloratuko dira, bereizita eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri, Etxepare Euskal Institutuan emandako zerbitzuak, Euskara eta Euskal Kultura Sustatzeko eta Zabaltzeko teknikariaren lanpostuetan aritzeagatik.

6.1.2.– Experiencia específica: de manera específica diferenciada complementaria y a la valoración de la experiencia general, se valorarán los servicios prestados en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute por el desempeño en puestos de Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,375 punturekin baloratuko da, gehienez 45 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,375 por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.2.– Titulazioak, oposizioak eta lan-poltsak: merezimendu hauek baloratuko dira, gehienez ere 30 punturaino:

6.2.– Titulaciones, Oposiciones y Bolsas de trabajo: se valorarán hasta un máximo de 30 puntos los siguientes méritos:

6.2.1.– Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura: 10 puntu, onartua izateko egiaztatutakoaz bestelako titulu bakoitzeko.

6.2.1.– Licenciatura, Grado, Ingeniería superior o Arquitectura: a razón de 10 puntos por título distinto al acreditado para la admisión.

6.2.2.– Graduondokoak eta/edo master ofizialak (gutxienez 150 ordu): 5 puntu bakoitzeko.

6.2.2.– Postgrados y/o másteres oficiales (mínimo 150 horas): a razón de 5 puntos por cada uno.

6.2.3.– Etxepare Euskal Institutuaren oposizioko lehen azterketa gainditu izana edo erakundearen lan-poltsan egotea; bi kasuetan, kategoria berekoa: 18 puntu.

6.2.3.– Haber aprobado el primer examen de la oposición del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute o estar en la bolsa de trabajo de la entidad; en ambos casos, de la misma categoría: 18 puntos.

6.3.– Informatika-ezagutzak: gehienez 5 punturekin baloratuko dira, programa hauei buruzko ziurtagiri bakoitzeko 2 puntu:

6.3.– Conocimientos informáticos: se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 2 puntos por cada una de las certificaciones relativas a los siguientes programas:

– Outlook.

– Outlook.

– Word.

– Word.

– Excel.

– Excel.

– Powerpoint.

– Powerpoint.

– Internet.

– Internet.

– Access.

– Access.

Ziurtagiriak edozein bertsiotakoak eta maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, programa beraren bertsio eta maila desberdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Las certificaciones podrán ser de cualquier versión y de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten versiones y niveles diferentes de un mismo programa, solo se valorará uno de ellos.

6.4.– Hizkuntzak jakitea: frantsesa eta alemana jakitea baloratuko da, gehienez 5 punturekin, honako maila hauetan oinarrituta:

6.4.– Conocimientos de Idiomas: se valorarán los siguientes conocimientos de francés y alemán, hasta un máximo de 5 puntos, en base a los siguientes niveles:

6.4.1.– Frantsesa, alemana (C1, C2): 2,5 puntu bakoitzeko.

6.4.1.– Francés, Alemán (C1, C2): 2,5 puntos por cada uno.

6.4.2.– Frantsesa, alemana (B2): 2 puntu bakoitzeko.

6.4.2.– Francés, Alemán (B2): 2 puntos por cada uno.

6.4.3.– Frantsesa, alemana (B1): 1,5 puntu bakoitzeko.

6.4.3.– Francés, Alemán (B1): 1,5 puntos por cada uno.

Ziurtagiriak maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, hizkuntza berean maila desberdinak egiaztatzen badira, mailarik altuena duena baino ez da baloratuko.

Las certificaciones podrán ser de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten niveles diferentes de un mismo idioma, solo se valorará el de nivel más alto.

III. ERANSKINA
ANEXO III
OINARRI ESPEZIFIKOAK
BASES ESPECÍFICAS
EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEKO ETA HEDATZEKO TEKNIKARIA (2. DOTAZIOA)
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA (DOTACIÓN 2)

1.– Lanpostuaren ezaugarriak: Euskara eta euskal kultura sustatzeko eta hedatzeko teknikaria. EL03 kodea. Dotazioa: 2. Ordainsari-maila: 12, EAEko Administrazio Orokorreko lan-kontratudunen kolektiboen hitzarmen kolektiboan.

1.– Características del puesto: Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca. Código EL03. Dotación: 2. Nivel retributivo 12, del Convenio Colectivo de Colectivos Laborales al servicio de la Administración General de la CAE.

2.– Administrazio-organoa: Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute.

2.– Órgano Administrativo: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

3.– Destinoa: Donostia.

3.– Destino: Donostia / San Sebastián.

4.– Deialdian parte hartzeko betekizun espezifikoak, oinarri orokorretako 3.3.e) atalean adierazitako betekizunez gain, honako hauek:

4.– Requisitos específicos para tomar parte en la convocatoria, además de los requisitos señalados en el apartado 3.3.e) de las bases generales, los siguientes:

4.1.– Titulazioa: Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura.

4.1.– Titulación: Licenciatura, Grado, Ingeniería Superior, Arquitectura.

4.2.– Hizkuntza-eskakizuna: 4. edo baliokidea (derrigortasun-data: 2010-03-31).

4.2.– Perfil Lingüístico: 4 o equivalente (Fecha de preceptividad: 31-03-2010).

4.3.– Ingelesaren ezagutza maila operatiboan: B2 edo baliokidea.

4.3.– Conocimientos de inglés a nivel operativo: B2 o equivalente.

5.– Deialdian izena emateagatiko tasaren zenbatekoa: 23,49 euro.

5.– Importe de la tasa por la inscripción en la convocatoria: 23,49 euros.

6.– Lehiaketa-prozesuaren kalifikazioa honako merezimendu eta baremo hauen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

6.– La calificación del proceso concursal vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los siguientes méritos y baremos:

6.1.– Esperientzia: orokorra eta espezifikoa.

6.1.– Experiencia: general y específica.

6.1.1.– Esperientzia orokorra: esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Sektore publikoa eta hari lotutako erakundeak barne– euskara eta/edo kulturako Teknikari kategoriako lanetan (Eusko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Lan Legepeko langilegoaren Hitzarmeneko 12. maila, administrazio publikoetako A kategoria, edo baliokideak).

6.1.1.– Experiencia general: por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública -incluido su Sector Público y entidades vinculantes- por el desempeño en puestos de categoría de Técnico/a del Euskera y/o de la Cultura (nivel 12 del Convenio de personal laboral al servicio de la administración de la CAV, categoría A de la administración pública, o equivalente), con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,125 punturekin baloratuko da, gehienez 15 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,125 por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.1.2.– Esperientzia espezifikoa: berariaz baloratuko dira, bereizita eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri, Etxepare Euskal Institutuan emandako zerbitzuak, Euskara eta Euskal Kultura Sustatzeko eta Zabaltzeko teknikariaren lanpostuetan aritzeagatik.

6.1.2.– Experiencia específica: de manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los servicios prestados en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute por el desempeño en puestos de Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,375 punturekin baloratuko da, gehienez 45 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,375 por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.2.– Titulazioak, Oposaketak eta Lan poltsak: merezimendu hauek baloratuko dira, gehienez ere 30 punturaino:

6.2.– Titulaciones, Oposiciones y Bolsas de trabajo: se valorarán hasta un máximo de 30 puntos los siguientes méritos:

6.2.1.– Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura: 10 puntu, onartua izateko egiaztatutakoaz bestelako titulu bakoitzeko.

6.2.1.– Licenciatura, Grado, Ingeniería superior o Arquitectura: a razón de 10 puntos por título distinto al acreditado para la admisión.

6.2.2.– Graduondokoak eta/edo master ofizialak (gutxienez 150 ordu): 5 puntu bakoitzeko.

6.2.2.– Postgrados y/o másteres oficiales (mínimo 150 horas): a razón de 5 puntos por cada uno.

6.2.3.– Etxepare Euskal Institutuaren oposizioko lehen azterketa gainditu izana edo erakundearen lan-poltsan egotea; bi kasuetan, kategoria berekoa: 18 puntu.

6.2.3.– Haber aprobado el primer examen de la oposición del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute o estar en la bolsa de trabajo de la entidad; en ambos casos, de la misma categoría: 18 puntos.

6.3.– Informatika-ezagutzak: gehienez 5 punturekin baloratuko dira, programa hauei buruzko ziurtagiri bakoitzeko 2 puntu:

6.3.– Conocimientos informáticos: se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 2 puntos por cada una de las certificaciones relativas a los siguientes programas:

– Outlook.

– Outlook.

– Word.

– Word.

– Excel.

– Excel.

– Powerpoint.

– Powerpoint.

– Internet.

– Internet.

– Access.

– Access.

Ziurtagiriak edozein bertsiotakoak eta maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, programa beraren bertsio eta maila desberdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Las certificaciones podrán ser de cualquier versión y de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten versiones y niveles diferentes de un mismo programa, solo se valorará uno de ellos.

6.4.– Hizkuntzak jakitea: frantsesa eta alemana jakitea baloratuko da, gehienez 5 punturekin, honako maila hauetan oinarrituta:

6.4.– Conocimientos de Idiomas: se valorarán los siguientes conocimientos de francés y alemán, hasta un máximo de 5 puntos, en base a los siguientes niveles:

6.4.1.– Frantsesa, alemana (C1, C2): 2,5 puntu bakoitzeko.

6.4.1.– Francés, Alemán (C1, C2): 2,5 puntos por cada uno.

6.4.2.– Frantsesa, alemana (B2): 2 puntu bakoitzeko.

6.4.2.– Francés, Alemán (B2): 2 puntos por cada uno.

6.4.3.– Frantsesa, alemana (B1): 1,5 puntu bakoitzeko.

6.4.3.– Francés, Alemán (B1): 1,5 puntos por cada uno.

Ziurtagiriak maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, hizkuntza berean maila desberdinak egiaztatzen badira, mailarik altuena duena baino ez da baloratuko.

Las certificaciones podrán ser de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten niveles diferentes de un mismo idioma, solo se valorará el de nivel más alto.

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
OINARRI ESPEZIFIKOAK
BASES ESPECÍFICAS
EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEKO ETA HEDATZEKO TEKNIKARIA (3. DOTAZIOA)
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA (DOTACIÓN 3)

1.– Lanpostuaren ezaugarriak: Euskara eta euskal kultura sustatzeko eta hedatzeko teknikaria. EL03 kodea. Dotazioa: 3. Ordainsari-maila: 12, EAEko Administrazio Orokorreko lan-kontratudunen kolektiboen hitzarmen kolektiboan.

1.– Características del puesto: Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca. Código EL03. Dotación: 3. Nivel retributivo 12, del Convenio Colectivo de Colectivos Laborales al servicio de la Administración General de la CAE.

2.– Administrazio-organoa: Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute.

2.– Órgano Administrativo: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

3.– Destinoa: Donostia.

3.– Destino: Donostia / San Sebastián.

4.– Deialdian parte hartzeko betekizun espezifikoak: oinarri orokorretako 3.3.e) atalean adierazitako betekizunez gain, honako hauek:

4.– Requisitos específicos para tomar parte en la convocatoria, además de los requisitos señalados en el apartado 3.3.e) de las bases generales, los siguientes:

4.1.– Titulazioa: Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura.

4.1.– Titulación: Licenciatura, Grado, Ingeniería Superior, Arquitectura.

4.2.– Hizkuntza-eskakizuna: 3. edo baliokidea (derrigortasun-data: 2010-03-31).

4.2.– Perfil Lingüístico: 3 o equivalente (Fecha de preceptividad: 31-03-2010).

4.3.– Ingelesaren ezagutza maila operatiboan: B2 edo baliokidea.

4.3.– Conocimientos de inglés a nivel operativo: B2 o equivalente.

5.– Deialdian izena emateagatiko tasaren zenbatekoa: 23,49 euro.

5.– Importe de la tasa por la inscripción en la convocatoria: 23,49 euros.

6.– Lehiketa-prozesuaren kalifikazioa honako merezimendu eta baremo hauen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

6.– La calificación del proceso concursal vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los siguientes méritos y baremos:

6.1.– Esperientzia: orokorra eta espezifikoa.

6.1.– Experiencia: general y específica.

6.1.1.– Esperientzia orokorra: esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Sektore publikoa eta hari lotutako erakundeak barne– euskara eta/edo kulturako Teknikari kategoriako lanetan (Eusko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Lan Legepeko langilegoaren Hitzarmeneko 12. maila, administrazio publikoetako A kategoria, edo baliokideak).

6.1.1.– Experiencia general: por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública -incluido su Sector Público y entidades vinculadas- por el desempeño en puestos de categoría de Técnico/a del Euskera y/o de la Cultura (nivel 12 del Convenio de personal laboral al servicio de la administración de la CAV, categoría A de la administración pública, o equivalente), con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,125 punturekin baloratuko da, gehienez 15 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,125 por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.1.2.– Esperientzia espezifikoa: berariaz baloratuko dira, bereizita eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri, Etxepare Euskal Institutuan emandako zerbitzuak, Euskara eta Euskal Kultura Sustatzeko eta Zabaltzeko teknikariaren lanpostuetan aritzeagatik.

6.1.2.– Experiencia específica: de manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los servicios prestados en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute por el desempeño en puestos de Técnico/a de Promoción y Difusión del Euskera y la Cultura Vasca.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,375 punturekin baloratuko da, gehienez 45 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,375 por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.2.– Titulazioak, Oposaketak eta Lan poltsak: merezimendu hauek baloratuko dira, gehienez ere 30 punturaino:

6.2.– Titulaciones, Oposiciones y Bolsas de trabajo: se valorarán hasta un máximo de de 30 puntos los siguientes méritos:

6.2.1.– Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura: 10 puntu, onartua izateko egiaztatutakoaz bestelako titulu bakoitzeko.

6.2.1.– Licenciatura, Grado, Ingeniería superior o Arquitectura: a razón de 10 puntos por título distinto al acreditado para la admisión.

6.2.2.– Graduondokoak eta/edo master ofizialak (gutxienez 150 ordu): 5 puntu bakoitzeko.

6.2.2.– Postgrados y/o másteres oficiales (mínimo 150 horas): a razón de 5 puntos por cada uno.

6.2.3.– Etxepare Euskal Institutuaren oposizioko lehen azterketa gainditu izana edo erakundearen lan-poltsan egotea; bi kasuetan, kategoria berekoa: 18 puntu.

6.2.3.– Haber aprobado el primer examen de la oposición del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute o estar en la bolsa de trabajo de la entidad; en ambos casos, de la misma categoría: 18 puntos.

6.3.– Informatika-ezagutzak: gehienez 5 punturekin baloratuko dira, programa hauei buruzko ziurtagiri bakoitzeko 2 puntu:

6.3.– Conocimientos informáticos: se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 2 puntos por cada una de las certificaciones relativas a los siguientes programas:

– Outlook.

– Outlook.

– Word.

– Word.

– Excel.

– Excel.

– Powerpoint.

– Powerpoint.

– Internet.

– Internet.

– Access.

– Access.

Ziurtagiriak edozein bertsiotakoak eta maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, programa beraren bertsio eta maila desberdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Las certificaciones podrán ser de cualquier versión y de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten versiones y niveles diferentes de un mismo programa, solo se valorará uno de ellos.

6.4.– Hizkuntzak jakitea: frantsesa eta alemana jakitea baloratuko da, gehienez 5 punturekin, honako maila hauetan oinarrituta:

6.4.– Conocimientos de Idiomas: se valorarán los siguientes conocimientos de francés y alemán, hasta un máximo de 5 puntos, en base a los siguientes niveles:

6.4.1.– Frantsesa, alemana (C1, C2): 2,5 puntu bakoitzeko.

6.4.1.– Francés, Alemán (C1, C2): 2,5 puntos por cada uno.

6.4.2.– Frantsesa, alemana (B2): 2 puntu bakoitzeko.

6.4.2.– Francés, Alemán (B2): 2 puntos por cada uno.

6.4.3.– Frantsesa, alemana (B1): 1,5 puntu bakoitzeko.

6.4.3.– Francés, Alemán (B1): 1,5 puntos cada uno.

Ziurtagiriak maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, hizkuntza berean maila desberdinak egiaztatzen badira, mailarik altuena duena baino ez da baloratuko.

Las certificaciones podrán ser de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten niveles diferentes de un mismo idioma, solo se valorará el de nivel más alto.

V. ERANSKINA
ANEXO V
BALDINTZA ESPEZIFIKOAK
BASES ESPECÍFICAS
ZUZENDARITZA-IDAZKARIA (1. DOTAZIOA)
SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN (DOTACIÓN 1)

1.– Lanpostuaren ezaugarriak: Zuzendaritza-idazkaria. EL04 kodea. Dotazioa: 1. Ordainsari-maila: 7, EAEko Administrazio Orokorreko lan-kontratudunen kolektiboen hitzarmen kolektibokoa.

1.– Características del puesto: Secretario/a de Dirección. Código EL04. Dotación: 1. Nivel retributivo 7, del Convenio Colectivo de Colectivos Laborales al servicio de la Administración General de la CAE.

2.– Administrazio-organoa: Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute.

2.– Órgano Administrativo: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

3.– Destinoa: Donostia.

3.– Destino: Donostia / San Sebastián.

4.– Deialdian parte hartzeko betekizun espezifikoak, oinarri orokorretako 3.3.e) atalean adierazitako betekizunez gain, honako hauek:

4.– Requisitos específicos para tomar parte en la convocatoria, además de los requisitos señalados en el apartado 3.3.e) de las bases generales, los siguientes:

4.1.– Titulazioa: Batxilergoa, Goi-mailako teknikaria edo baliokidea.

4.1.– Titulación: Bachillerato, Técnico/a Grado Superior o equivalente.

4.2.– Hizkuntza-eskakizuna: 3. edo baliokidea (derrigortasun-data: 2010-03-31).

4.2.– Perfil Lingüístico: 3 o equivalente (Fecha de preceptividad: 31-03-2010).

4.3.– Ingelesaren ezagutza maila operatiboan: B2 edo baliokidea.

4.3.– Conocimientos de inglés a nivel operativo: B2 o equivalente.

5.– Deialdian izena emateagatiko tasaren zenbatekoa: 15,64 euro.

5.– Importe de la tasa por la inscripción en la convocatoria: 15,64 euros.

6.– Lehiaketa-prozesuaren kalifikazioa honako merezimendu eta baremo hauen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

6.– La calificación del proceso concursal vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los siguientes méritos y baremos:

6.1.– Esperientzia: orokorra eta espezifikoa.

6.1.– Experiencia: general y específica.

6.1.1.– Esperientzia orokorra: esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Sektore publikoa eta hari lotutako erakundeak barne– emandako zerbitzuak, zuzendaritzako, goi-zuzendaritzako edo gerentziako idazkari-lanetan, alde batera utzita zer funtzionario- edo lan-harremana izan den.

6.1.1.– Experiencia general: por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública -incluido su Sector Público y entidades vinculantes- por el desempeño en puestos de Secretario/a de dirección, de alta dirección o de gerencia, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,125 punturekin baloratuko da, gehienez 15 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,125 por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.1.2.– Esperientzia espezifikoa: berariaz baloratuko dira, bereizita eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri, Etxepare Euskal Institutuan emandako zerbitzuak, zuzendaritzako idazkari lanpostuan aritzeagatik.

6.1.2.– Experiencia específica: de manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los servicios prestados en el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute por el desempeño en el puesto de Secretario/a de Dirección.

Esperientzia hori lan egindako hilabete bakoitzeko 0,375 punturekin baloratuko da, gehienez 45 punturekin.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,375 por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 10 urteetan lan egindako aldiak batuko dira, eta, behin hori amaituta, hilabete baino gutxiagoko zatiak baztertuko dira. Ondorio horietarako, hilabetetzat 30 eguneko multzoa hartuko da.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 10 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

6.2.– Titulazioak, oposizioak eta lan-poltsak: merezimendu hauek baloratuko dira, gehienez ere 30 punturaino:

6.2.– Titulaciones, Oposiciones y Bolsas de trabajo: se valorarán hasta un máximo de 30 puntos los siguientes méritos:

6.2.1.– Lanbide Heziketako goi-mailako titulua edo baliokidea: 10 puntu, onartua izateko egiaztatutako tituluaz bestelako titulu bakoitzeko, hala badagokio.

6.2.1.– Títulos de Grado Superior de Formación Profesional o equivalente: a razón de 10 puntos por título distinto al acreditado, en su caso, para la admisión.

6.2.2.– Lizentziatura, Gradua, Goi-mailako ingeniaritza, Arkitektura: 5 puntu bakoitzeko.

6.2.2.– Grado, licenciatura, Arquitectura, Ingeniería: a razón de 5 puntos por cada uno.

6.2.3.– Etxepare Euskal Institutuko lan-kontratudun langile finko izateko prozeduretan lehen fasea gainditzeagatik edo lan-poltsan egoteagatik; bi kasuetan, kategoria berekoa: 18 puntu.

6.2.3.– Haber aprobado el primer examen de la oposición del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute o estar en la bolsa de trabajo de la entidad; en ambos casos, de la misma categoría: 18 puntos.

6.3.– Informatika-ezagutzak: gehienez 5 punturekin baloratuko dira, programa hauei buruzko ziurtagiri bakoitzeko 2 puntu:

6.3.– Conocimientos informáticos: se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 2 puntos por cada una de las certificaciones relativas a los siguientes programas:

– Outlook.

– Outlook.

– Word.

– Word.

– Excel.

– Excel.

– Powerpoint.

– Powerpoint.

– Internet.

– Internet.

– Acces.

– Access.

Ziurtagiriak edozein bertsiotakoak eta maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, programa beraren bertsio eta maila desberdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Las certificaciones podrán ser de cualquier versión y de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten versiones y niveles diferentes de un mismo programa, solo se valorará uno de ellos.

6.4.– Hizkuntzak jakitea: frantsesa eta alemana jakitea baloratuko da, gehienez 5 punturekin, honako maila hauetan oinarrituta:

6.4.– Conocimientos de Idiomas: se valorarán los siguientes conocimientos de francés y alemán, hasta un máximo de 5 puntos, en base a los siguientes niveles:

6.4.1.– Frantsesa, alemana (C1, C2): 2,5 puntu bakoitzeko.

6.4.1.– Francés, Alemán (C1, C2): 2,5 puntos por cada uno.

6.4.2.– Frantsesa, alemana (B2): 2 puntu bakoitzeko.

6.4.2.– Francés, Alemán (B2): 2 puntos por cada uno.

6.4.3.– Frantsesa, alemana (B1): 1,5 puntu bakoitzeko.

6.4.3.– Francés, Alemán (B1): 1,5 puntos por cada uno.

Ziurtagiriak maila desberdinetakoak izan daitezke. Alabaina, hizkuntza berean maila desberdinak egiaztatzen badira, mailarik altuena duena baino ez da baloratuko.

Las certificaciones podrán ser de niveles distintos. Pero en caso de que se acrediten niveles diferentes de un mismo idioma, solo se valorará el de nivel más alto.

VI. ERANSKINA
ANEXO VI
ESKAERA-ORRIA
IMPRESO DE SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana