Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

209. zk., 2020ko urriaren 23a, ostirala

N.º 209, viernes 23 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

INDARGABETUTAKO XEDAPENA


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

DISPOSICIÓN DEROGADA

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4447
4447

AGINDUA, 2020ko urriaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoaren arloko neurri bereziak hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan eta oinarrizko osasun-eremutan sortutako COVID-19 pandemiaren agerraldi epidemikoa geldiarazteko.

ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ekainaren 5eko 555/2020 Errege Dekretuaren bidez, luzatu egin zen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratu zen alarma-egoera (463/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko); bada, 555/2020 Errege Dekretuaren 5. artikuluak hau ezartzen du: COVID-19aren pandemiari aurre egiteko hartutako aparteko neurriak arintzeko planean –Ministro Kontseiluak 2020ko apirilaren 28ko bileran onartua– aurreikusitako fase guztiak gainditzen badira, indarrik gabe geratuko dira kasuan kasuko probintzia, uharte edo lurralde-unitateetan alarma-egoera deklaratzearen ondoriozko neurriak.

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo 5 que la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales.

Bestalde, errege-dekretu beraren 6.2 artikuluak ezartzen duenez, autonomia-erkidegoek erabaki ahal izango dute, 5. artikuluaren ondorioetarako eta osasun- eta epidemiologia-irizpideen arabera, III. fasea gainditzea euren erkidegoko probintzia, uharte eta lurralde-unitateetan, eta, beraz, horiek «normaltasun berrian» sartzea.

Por su parte, el artículo 6.2 del mismo precepto establece que serán las Comunidades Autónomas las que puedan decidir, a los efectos de artículo 5, y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas y unidades territoriales de su Comunidad y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad».

Euskal Autonomia Erkidegoa 3. fasean sartu zen ekainaren 8ko 00:00etan, agindu honen laugarren artikuluaren bosgarren puntuan xedatutakoaren arabera: SND/507/2020 Agindua, ekainaren 6koa, zeinaren bidez zenbait agindu aldatzen baitira nazio mailako murrizketa batzuk malgutzeko eta Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 2. eta 3. faseetara zer lurralde-unitate pasatuko diren ezartzeko.

La Comunidad Autónoma de Euskadi accedió a la fase 3 a las 00:00 horas del día 8 de junio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuarto, punto cinco, de la Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Ordutik hona, maiatzaren 30eko SND/458/2020 Aginduak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen murrizketa-araubidea –SND/458/2020 Agindua, zeinaren bidez alarma-egoera deklaratu ondoren ezarri ziren estatu-mailako zenbait murrizketa malgutzen baitira, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea aplikatuz–, geroago agindu horren testuan sartu ziren aldaketekin eta lehendakariaren ekainaren 7ko 13/2020 Dekretuan aurreikusitako zehaztapen eta salbuespenekin –13/2020 Dekretua, zeinaren bidez trantsizio-prozesuaren 3. fasea kudeatu eta aplikatzeko arauak ezartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrurako–.

Desde entonces, el régimen de restricciones vigente en Euskadi fue el establecido en la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con las modificaciones introducidas en su texto con posterioridad y con las precisiones, salvedades y excepciones previstas en el Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición.

Ondoren, ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretua onartu zen, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurriena. Horren helburua COVID-19k eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko behar diren premiazko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko neurriak ezartzea da, bai eta berriz ere gerta daitezkeen agerraldiak prebenitzea ere, probintzia, uharte eta lurralde-unitate batzuek Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren III. fasea gainditze aldera, eta azkenik, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma-egoeraren indarraldia amaitzea (463/2020 Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko).

Posteriormente se adoptó el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

Goian aipatutako ekainaren 5eko 555/2020 Errege Dekretuaren 6.2 artikuluan jasotako gaikuntza erabiliz, lehendakariak 14/2020 Dekretua eman zuen, ekainaren 18koa, zeinaren bidez deklaratzen baitzen COVID-19aren pandemiari aurre egiteko hartutako aparteko neurriak arintzeko planaren 3. fasea gainditu zela, eta, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoa normaltasun berrian sartu zela, 2020ko ekainaren 19ko 00:00etatik aurrerako ondorioekin.

Haciendo uso de la habilitación contenida en el artículo 6.2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, arriba citado, el Lehendakari ha dictado el Decreto 14/2020, de 18 de junio, por el que se declara la superación de la fase 3 del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, y, por lo tanto, la entrada de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la nueva normalidad, con efectos a partir de las 00:00 horas del día 19 de junio de 2020.

Horrenbestez, Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren eranskinean (2020ko ekainaren 18ko Agindua, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero; 2020ko ekainaren 19ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua, 120. zenbakian) ezartzen dira COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriak, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren III. fasea gainditu eta gero hartzekoak.

Consecuentemente, la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 120, de 19 de junio de 2020, establece en su Anexo las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la superación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Agindu horren bosgarren ebazpen-zatian aipatzen da, baita ere, eranskinean aurreikusitako prebentzio-neurriei jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo zaiela, epidemiologia- eta osasun-egoeraren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko. Eta gaineratzen du ezen «(...) Osasun Saileko titularrak, osasungintzako agintaritza den aldetik, agindu hau aplikatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango dituela, eta, aplikatu beharreko araudiaren arabera eta osasun-egoeraren bilakaera ikusita, agindu honetan aurreikusitakoez gain beharrezkoak diren neurri osagarri guztiak ezarri ahal izango dituela».

La citada Orden también señala en su resuelvo quinto que las medidas preventivas previstas en su anexo serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Y añade que «(...) la persona titular del Departamento de Salud como autoridad sanitaria, podrá adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Orden y podrá establecer, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias a las previstas en esta Orden que sean necesarias».

Agindu horren eranskina hainbat aldiz aldatu da. Une honetan indarrean dago Osasuneko sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Aginduak eragindako aldaketa; agindu horren bidez laugarren aldiz aldatzen da agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero. Agindu hori uztailaren 15eko, uztailaren 28ko eta abuztuaren 7ko aginduen bidez (abuztuaren 19ko EHAA, 162. zenbakia) aldatu zen.

El Anexo de la citada Orden ha sido modificado en sucesivas ocasiones. En el presente momento está vigente la modificación operada por la Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del Anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 15 de julio, 28 de julio y 7 de agosto de 2020 (BOPV núm. 162, de 19 de agosto de 2020).

Hirugarren ebazpen-zatiak honako hau dio: «Leku desberdinetan gertatzen diren egoera espezifikoengatik, esaterako, nagusiki udalerri, eskualde edo lurralde batean hedatzen diren agerraldi epidemiologikoengatik, Osasuneko sailburuak neurri espezifikoak hartu ahal izango ditu lurralde-eremu horretan aplikatzeko, 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren eranskinean jasotako neurriak osatze edo zabaltze aldera. Agindu honetan idazketa berria jasotzen da. Neurri horien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo da, egoera epidemiologikoaren eta osasun-egoeraren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko.

Su resuelvo tercero dice lo siguiente: «Como consecuencia de situaciones territoriales específicas, tal como brotes epidemiológicos centrados en un municipio, comarca o territorio, la Consejera de Salud podrá dictar medidas específicas de aplicación en dicho ámbito territorial, que complementen o amplíen las recogidas en el Anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, cuya nueva redacción se recoge en esta Orden. Dichas medidas serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.

Neurri horiek ezartzeak ez du inola ere eragingo 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren eranskinean jasotako neurriak ez aplikatzea; izan ere, eranskin hori aplikatuko da neurri espezifikoei buruzko Aginduan jasota ez dagoenerako».

La implementación de dichas medidas, en ningún caso supondrá la no aplicación de las medidas recogidas en el Anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, que será de aplicación en aquello no recogido en la Orden de medidas específicas».

Bestalde, Segurtasuneko sailburuaren 2020ko abuztuaren 14ko Agindu bidez, eta Osasuneko sailburuak eskatuta, erabaki zen Euskadiko Herri Babeseko Plana-Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi formalki aktibatzea, COVID-19aren hedapenak eragindako osasun-alertak sortutako egoeraren aurrean. Lehendakariak, abuztuaren 15eko 17/2020 Dekretu bidez, Euskadiko Herri Babeseko Plana-Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi zuzentzeko eskumenak bereganatu zituen, COVID-19aren hedapenak eragindako osasun-alertak sortu zuen egoeraren aurrean. Plan horren barruan, urrian onartu zen COVID-19aren pandemiak Euskadin izan duen bilakaerari Erkidegoak emango dion erantzunaren balantzea eta aurreikuspena, Bizi Berri II izenarekin. Horrek COVID-19aren pandemiaren hainbat agertokitan Erkidegoaren erantzunaren Erreferentzia Panel bat sortzen du, plan horren I. eranskinean deskribatzen dena, eta pandemiaren deskribapena eta jarraipena egiteko laneko tresna gisa egituratzen da, bai eta osasun-mailako eta erkidego-mailako erantzunetan eragina izan dezaketen neurri eta xedapen berriak prestatzeko ere. Panel hori planaren egituraren bi esparruen bidez ezartzen da: Aholku Batzordea, Euskadiko erakunde-ordezkaritza nagusiek osatua, eta Batzorde Teknikoa, Aholku Batzordeari laguntza emango diona. Ildo horretan, agindu honek hartzen dituen neurriak berretsi egin dituzte aipatutako organoek, 2020ko urriaren 22an egindako bilkuran.

Por otra parte, por Orden de 14 de agosto de 2020, de la Consejera de Seguridad, se procedió a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-19, a instancias de la Consejera de Salud. Por Decreto 17/2020, de 15 de agosto, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19. Dentro de dicho Plan en octubre se aprobó el balance y previsión de la respuesta comunitaria a la evolución de la pandemia de la COVID-19 en Euskadi, bajo la denominación de Bizi Berri II, que crea un Panel de Referencia de la respuesta comunitaria en los diferentes escenarios de la pandemia de la COVID-19, que se describe en el Anexo I de dicho plan y se configura como la herramienta de trabajo para la descripción y seguimiento de la pandemia, así como para la preparación de nuevas medidas y disposiciones que puedan afectar a las respuestas sanitaria y comunitaria. La articulación de dicho panel se establece a través de los dos ámbitos en que se estructura el plan, a saber, el Consejo Asesor, conformado por las principales representaciones institucionales de Euskadi; y la Comisión Técnica, que prestará asistencia al Consejo Asesor. En tal sentido, las medidas que adopta la presente Orden han sido refrendadas por los citados órganos en la sesión celebrada con fecha 22 de octubre de 2020.

Ildo horretan, egoera epidemiologikoa azkar aldatu da azken egunotan Euskal Autonomia Erkidegoko eremu jakin batzuetan. Zehazki, I. eranskinean adierazten diren udalerrietan eta oinarrizko osasun-eremuetan gaixotasun-kasuak gertatu dira, ezaugarri jakin batzuk dituztenak, eta, ondorioz, komeni da berriz ere prebentzio- eta kontrol-neurri bereziak abian jartzea, gaixotasunak biztanleengan izan dezakeen kutsagarritasuna murrizteko. Agerraldiak izan dira eremu eta udalerri horietako aisialdiko zenbait tokitan, eta, gainera, komunitate-transmisioa adieraz dezaketen kasuak azaleratzen ari dira.

Así las cosas, la situación epidemiológica ha cambiado rápidamente en los últimos días en determinadas zonas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Concretamente, en los términos municipales y zonas básicas de salud que se señalan en el Anexo I de esta Orden se han producido casos de enfermedad que reúnen una serie de características que hacen aconsejable poner de nuevo en marcha medidas de prevención y control extraordinarias para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad en la población. Se han producido brotes en el entorno de lugares de ocio de las citadas zonas y municipios, y además se están dando casos que pueden indicar una transmisión comunitaria.

Eranskin horretan jasotako udalerriak eta oinarrizko osasun-eremuak zehazteko, honako indize hauek hartu dira kontuan: biztanleria, 14 egunetan metatutako intzidentzia-tasa, eta osasun-agintaritzak aintzat hartutako beste adierazle batzuk, izapidetzeko espedientean jasotako txosten eta memorietan zehaztutakoak.

En la determinación de los municipios y zonas básicas de salud incluidos en el citado Anexo se han tenido en cuenta los siguientes índices: la población, la tasa de incidencia acumulada en 14 días y otros indicadores considerados por la autoridad sanitaria que se explicitan en los informes y memorias que se incluyen en el expediente de su tramitación.

Agindu honek hartzen dituen neurrien arau-oinarria honako hau da: aipatutako 2020ko ekainaren 18ko Agindua; Osasun publikoaren arloko neurri bereziei buruzko apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoa; Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren 26. artikulua; Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren 27.2 eta 54. artikuluak, eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 3., 2., 12.2.a) eta 34. artikuluak.

Las medidas que adopta la presente Orden tienen su fundamento normativo, además de en la citada Orden de 18 de junio de 2020, en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, en los artículos 27.2 y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, y en los artículos 3, 2, 12.2.a) y 34 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi.

Hain zuzen ere, aipatu beharra dago apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoak aurreikusten duela, bere lehenengo artikuluan, administrazio publikoetako osasun agintari guztiek lege horretan aurreikusitako neurriak hartu ahal izango dituztela, beren eskumenen esparruan, urgentziazko edo premiazko osasun-arrazoiek hala eskatzen dutenean, osasun publikoa babesteko eta hura galtzeari edo hondatzeari aurrea hartzeko.

En particular, es necesario señalar que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, prevé, en su artículo primero, que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en dicha ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Bigarren artikuluan, osasun-agintaritza eskudunei gaikuntza ematen zaie osasun-azterketak, tratamenduak, ospitaleratzeak edo kontrolerako neurriak hartzeko, baldin eta arrazoizko zantzuak ikusten badituzte biztanleriaren osasunerako arriskua dagoela pentsatzeko, pertsona edo pertsona-talde baten osasun-egoera jakin bat dela medio edo jarduera baten osasun-baldintzak direla medio. Eta gaixotasun transmitigarrien kasuan, hirugarren artikuluak xedatzen du, gaixotasun horiek kontrolatzeko, osasun-agintaritzak, prebentzio-ekintza orokorrak egiteaz gain, neurri egokiak hartu ahal izango dituela, gaixoak, haiekin kontaktuan dauden edo egon diren pertsonak eta haien hurbileko ingurunea kontrolatzeko, bai eta arrisku transmitigarrien kasuan beharrezkotzat jotzen direnak kontrolatzeko ere. Eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 12.2.a) artikuluak aurreikusten ditu osasun publikoaren babes orokorra bermatzeko beharrezkoak diren aginpideaz baliatzea dakarten esku-hartzeak, lehen aipatutako apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoaren 2. eta 3. artikuluetan aurreikusitako baldintza beretan.

El artículo segundo habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolla una actividad. Y para el caso concreto de enfermedades transmisibles, el artículo tercero dispone que, con el fin de controlarlas, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con estos y del entorno inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Y el artículo 12.2.a) de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi prevé las intervenciones que supongan ejercicio de autoridad, necesarias para garantizar la tutela general la salud pública, en los mismos términos previstos en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, antes citados.

Horrenbestez, egoeraren bilakaera ikusita eta epidemia kontrolatu beharra kontuan hartuta, osasun-arloko agintaritza baliatuz, Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren bosgarren ebazpen-zatian eta apirilaren 25eko 14/1986 Legearen 26.1 eta 29.3 artikuluetan araututakoaren arabera, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 4.1 artikuluan eta adierazitako gainerako arauetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako hau

Por todo ello, la Consejera de Salud, a la vista de la evolución de la situación y teniendo en cuenta la necesidad de control de la epidemia, en el ejercicio de la autoridad sanitaria, de conformidad con lo regulado en el resuelvo quinto de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, citada; el artículo 26.1 y 29.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en relación con el artículo 4.1 del Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el cual ese establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud y el resto de la normativa señalada,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Helburua eta aplikazio-eremua.

Primero.– Objeto y ámbito de aplicación.

Agindu honen xedea da osasun publikoaren arloan neurri bereziak ezartzea COVID-19tik eratorritako egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz, I. eranskinean adierazten diren udalerrietan eta oinarrizko osasun-eremuetan sortutako COVID-19 pandemiaren agerraldi epidemikoa geldiarazteko.

El objeto de esta Orden es establecer las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en los municipios y zonas básicas de salud que se señalan en el Anexo I como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

Bigarrena.– Prebentzio-neurriak.

Segundo.– Medidas de prevención.

Aurreko ebazpen-zatian aurreikusitako lurralde-eremuan, II. eranskinean jasotako prebentzio-neurri espezifikoak aplikatuko dira. Hori guztia, Osasuneko sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Aginduan aurreikusitako neurri orokorrez gain (abuztuaren 19ko Agindu bidez laugarren aldiz aldatzen da agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero. Agindu hori uztailaren 15eko, 28ko eta abuztuaren 7ko aginduen bidez aldatu zen. (2020ko abuztuaren 19ko EHAA; 162 zenbakia). Eta horrezaz gain, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoaren bilakaera dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoan osasun publikoko aparteko prebentzio-neurri espezifikoak hartzeari buruzko Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 22ko Aginduak jasotzen dituen nerriak ere hartu behar dira kontuan.

En el ámbito territorial previsto en el resuelvo anterior serán de aplicación las medidas de prevención específicas contenidas en el Anexo II. Ello, además de las medidas generales previstas en la Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del Anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 15 de julio, 28 de julio y 7 de agosto de 2020 (BOPV núm. 162, de 19 de agosto de 2020), y las medidas contenidas en la ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

Hirugarrena.– Neurriak betetzen direla kontrolatzea eta zehapen-araubidea.

Tercero.– Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador.

1.– Udalari dagokio agindu honetan jasotzen diren prebentzio-neurriak betetzen direla zaintzea, ikuskatzea eta kontrolatzea, eta herritarren osasun-eskubideak eta -betebeharrak bermatzea, hargatik eragotzi gabe Osasuneko sailburuaren eskumenak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 15. artikuluaren arabera, eta udalek osasun publikoa sustatu, kudeatu, defendatu eta babesteko dituzten eskumenak, bat etorriz Euskadiko toki-erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.10 artikuluarekin, bai eta jabaria antolatzeko eta kontrolatzeko duen eskumenarekin ere.

1.– La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de prevención que se recogen en esta Orden, y la garantía de los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía, corresponderán al ayuntamiento, sin perjuicio de las competencias de la Consejera de Salud, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi, y las competencias de los ayuntamientos de promoción, gestión, defensa y protección de la salud pública, de acuerdo con el artículo 17.10 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, así como de su competencia para la ordenación y control del dominio público.

2.– Era berean, Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundiko ikuskapen-organoek, beren eskumenen esparruan, egoki diren ikuskapen- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, aplikatu beharreko prebentzio-neurriak betetzen direla zaintzeko eta egiaztatzeko.

2.– Asimismo, los órganos de inspección del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar las actividades de inspección y control oportunas para la vigilancia y comprobación del cumplimiento de las medidas de prevención aplicables.

3.– Udaltzaingoak eta Ertzaintzak prebentzio-neurriak ez betetzeagatiko salaketak helaraziko dizkiete agintari eskudunei.

3.– Los agentes de la policía local y Ertzaintza darán traslado de las denuncias que formulen por el incumplimiento de las medidas de prevención a las autoridades competentes.

Laugarrena.– Efikazia.

Cuarto.– Eficacia.

Agindu honek 2020ko urriaren 23tik 2020ko azaroaren 5era arte izango ditu ondorioak, biak barne. Hala ere, bertan jasotako neurriei etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egingo zaizkie agindu hau argitaratzen denetik gehienez ere hamar egun naturaleko epean, egoera epidemiologiko eta sanitarioaren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko.

Esta Orden tendrá efectos desde el día 23 de octubre de 2020 hasta el 5 de noviembre de 2020, ambos incluidos. No obstante, las medidas recogidas en él serán objeto de seguimiento y evaluación continua y, en todo caso, en un período no superior a diez días naturales desde la publicación de la presente Orden, con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.

Horretarako, aldatu ahal izango dira, edo indargabeturik utzi, osasun-arloan eskumena duen Saileko titularraren aginduz.

A estos efectos, podrán ser objeto de modificación o podrán dejarse sin efecto por orden de la persona titular del departamento competente en materia de salud.

Bosgarrena.– Neurriak jakinaraztea.

Quinto.– Comunicación de las medidas.

Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren apirilaren 25eko 7/2016 Dekretuaren 3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, agindu hau Zerbitzu Juridiko Nagusiari jakinaraztea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.8 artikuluan aurreikusitako berrespen judiziala eskatzeko, hala egokituz gero.

De conformidad con la previsión contenida en el artículo 3 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, trasladar la presente Orden al Servicio Jurídico Central a fin de solicitar la ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.

Seigarrena.– Argitaratzea.

Sexto.– Publicidad.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, bai eta Eusko Jaurlaritzaren informazio, izapide eta zerbitzuen orri ofizialean ere (www.euskadi.eus).

La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, así como en la página oficial de información, trámites y servicios del Gobierno Vasco www.euskadi.eus

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2020.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
AGINDU HONEN APLIKAZIO-EREMUAN SARTZEN DIREN UDALERRIAK ETA OINARRIZKO OSASUN-EREMUAK
TÉRMINOS MUNICIPALES Y ZONAS BÁSICAS DE SALUD INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA ORDEN

Bizkaiko Lurralde Historikoan: Abadiño, Durango, Elorrio, Ermua eta Lekeitio.

En el Territorio Histórico de Bizkaia: Abadiño, Durango, Elorrio, Ermua y Lekeitio.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan: Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Zumaia eta Zumarraga.

En el Territorio Histórico de Gipuzkoa: Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Zumaia y Zumarraga.

II. ERANSKINA
ANEXO II
PREBENTZIO-NEURRI ESPEZIFIKOAK
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS

1.– Gomendio orokorrak.

1.– Recomendaciones Generales.

1.1.– Agindu honen I. eranskinean jasotako udalerri edo oinarrizko osasun-eremuetatik ez irtetea eta horietara ez sartzea, honako kasu hauetan izan ezik: osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetara joateagatik egiten diren joan-etorrietan, eta baita lan-arrazoiengatik, ikasketengatik, ohiko bizilekura itzultzeagatik, mendeko pertsonak zaintzeagatik edo ezinbesteko arrazoiengatik egiten diren joan-etorrietan ere.

1.1.– No salir ni entrar en los municipios o zonas básicas de salud incluidos en el Anexo I de esta orden, salvo para desplazamientos que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como los desplazamientos por motivos laborales, estudios, por retorno al lugar de residencia habitual, por asistencia y cuidado a dependientes o por causa de fuerza mayor.

1.2.– Bizikidetza egonkorreko taldetik kanpoko gizarte-topaketak murriztea.

1.2.– Limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

1.3.– Ezinbestekoa ez den eta geroratu daitekeen edozein familia- edo gizarte-jarduera bertan behera uztea edo atzeratzea.

1.3.– Cancelar o posponer cualquier actividad familiar o social que no sea imprescindible y pueda postergarse.

1.4.– Ahal den neurrian, bizikidetza egonkorreko taldera murriztea barruko espazioetako gizarte-topaketak, eta gizarte-elkarrekintzako jarduerak espazio ireki eta ondo aireztatuetan egitea.

1.4.– En la medida de lo posible, restringir los encuentros sociales en espacios interiores al grupo de convivencia estable y realizar las actividades de interacción social en espacios abiertos y bien ventilados.

2.– Neurri orokorrak.

2.– Medidas generales.

2.1.– Bertan behera uzten da taldeko edozein kirol-jarduera, martxan dauden kirol-lehiaketa ofizialak izan ezik. Bakarka bakarrik egin ahal izango da kirola.

2.1.– Se suspende la realización de cualquier tipo de actividad deportiva en grupo, salvo en las competiciones deportivas oficiales en curso. Solo se podrá practicar deporte de manera individual.

2.2.– Debekatuta dago 21:00etatik 06:00etara haur-parkeak, parke publikoak eta plazak erabiltzea, pertsonen joan-etorrietarako izan ezik.

2.2.– Se prohibe la utilización, salvo para el tránsito de personas, de parques infantiles, parques públicos y plazas, entre las 21:00 y las 06:00 horas.

2.3.– Debekatuta dago alkohola saltzea merkataritza-establezimenduetan 21:00etatik 08:00etara bitartean.

2.3.– Se prohíbe la venta de alcohol en establecimientos comerciales durante la franja horaria comprendida entre las 21.00 y las 08:00 horas.

2.4.– Establezimentu komertzialek, elikagai-denda, botika eta erregaiak txikizka eta etengabeko zerbitzuan banatzen dituzten zerbitzuguneek izan ezik, 21:00etan itxi beharko dute. Ordu horretan itxi beharko dute apustu-etxeek, kasinoek eta bingoek.

2.4.– Los establecimientos comerciales, con la excepción de los establecimientos de alimentación, las farmacias y las estaciones de servicio de distribución al por menor de carburantes y combustibles, deberán cerrar a las 21:00 horas. También deberán cerrar a esa hora los locales de apuestas, los casinos y los bingos.

3.– Ostalaritzako eta jatetxe-arloko establezimendu eta zerbitzuetako neurriak.

3.– Medidas en establecimientos y servicios de hostelería y restauración.

3.1.– Debekatuta dago ostalaritzako eta jatetxe-arloko establezimendu eta zerbitzuetako barran kontsumitzea. Mahaian eta eserita soilik hartu ahal izango da kontsumizioa.

3.1.– Se prohíbe el consumo en barra de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración. Solo se podrá consumir sentados en mesa.

3.2.– Ostalaritzako eta jatetxe-arloko establezimendu eta zerbitzuek 21:00etarako itxi beharko dute. Ordu horretatik aurrera, lokalak itxita egon beharko du, jenderik gabe, eta ezin izango da berriro ireki 06:00ak baino lehen. Neurri horiek asteko egun guztietan aplikatuko dira, jaiegunak barne.

3.2.– Se establece para los establecimientos y servicios de hostelería y restauración la limitación de cierre a las 21:00 horas. A partir de esa hora el local deberá permanecer cerrado, sin público y no podrá ser reabierto antes de las 06:00 horas. Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos los festivos.

3.3.– Maskarak erabiltzea derrigorrezkoa izango da establezimenduko langile eta bezero guztientzat, janaria eta edaria kontsumitzen ari diren une horretantxe izan ezik.

3.3.– El empleo de mascarillas será obligatorio para todos los trabajadores y clientes del establecimiento, salvo en el momento específico de la ingesta de alimentos y bebidas.

3.4.– Debekatuta dago zutik egiten den edozein jatetxe-jarduera, hala nola koktelak edo antzekoak.

3.4.– Se prohibe cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles o similares.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana