Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

37. zk., 2021eko otsailaren 19a, ostirala

N.º 37, viernes 19 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
938
938

AGINDUA, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-jardueretan banku-txartelen edo antzeko gailuen erabilera arautzen duena.

ORDEN de 25 de enero de 2021, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por la que se regula el uso de tarjetas bancarias o dispositivos similares en actividades de juego.

Ordainbide elektronikoen garapena eta eskudiruaren erabilera transakzio ekonomikoetan pixkanaka murriztea errealitate bat dira gure gizartean. Alde horretatik, joko-jarduerek txanponak nabarmen erabiltzea dakarte, eta horrek zailtasunak dakartza joko-operadoreek eskudirua kudeatzean, bai eta egindako eragiketen trazabilitatea murriztea ere. Bestalde, ordainketa-sistema elektronikoen ezarpena bizkortu egin da COVID-19k eragindako osasun-krisiagatik eta dagozkion prebentzio-neurriak hartzeagatik.

El desarrollo de los medios de pago electrónicos y la progresiva disminución del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas son una realidad en nuestra sociedad. En este sentido, las actividades de juego implican un uso considerable de monedas, lo que conlleva dificultades en la gestión del efectivo por parte de los operadores de juego, así como una disminución de la trazabilidad de las operaciones realizadas. Por otro lado, la implementación de sistemas de pago electrónicos se ha visto acelerada por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y por la adopción de las correspondientes medidas de prevención.

Agerikoa da ordainketa elektronikoen onura, erabiltzaileen osasuna ikuspegi epidemiologikotik bermatzeko. Hala ere, aldi berean bermatu behar da kolektibo kalteberenen babesa, hala nola adingabeena eta jokoarekin zerikusia duen nahasmenduren bat duten edo izan dezaketen pertsonena, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 50. artikuluaren 2.e) atalak ezartzen duen bezala.

Resulta evidente el beneficio de los pagos electrónicos para garantizar la salud de las personas usuarias desde un punto de vista epidemiológico. No obstante, se debe garantizar, al mismo tiempo, la protección de los colectivos más vulnerables, como son las personas menores de edad y aquellas que padezcan o sean susceptibles de padecer algún trastorno relacionado con el juego, tal y como establece el apartado 2.e) del artículo 50 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

Alde horretatik, sistema elektronikoen bidez ordaintzea joko problematikoaren edo mendekotasunen prebentzioan lagun dezakeen elementua izan daiteke, pertsonen joko-jardueren trazabilitatea ahalbidetuz, eta, ondorioz, gerta daitezkeen nahasmenduak garaiz detektatuz eta prebentzio-neurri egokiak hartuz. Hala ere, sistema horiek eskudirua lortzeko premia larriari aurre egiten lagundu behar dute, apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 50. artikuluaren 2.b) letran ezarritakoari jarraituz, eta joko-langileek erabiltzaileei kredituak emateko debekua errespetatuz.

En este sentido, el pago mediante sistemas electrónicos puede constituir un elemento que coadyuve en la prevención del juego problemático o adicciones, permitiendo una trazabilidad de las actividades de juego de las personas, y, por consiguiente, la detección temprana de posibles trastornos y la adopción de medidas de prevención adecuadas. No obstante, dichos sistemas deben contribuir a contrarrestar la necesidad imperiosa de obtener dinero en efectivo, tal y como establece el artículo 50 apartado 2.b) de la Ley 1/2016, de 7 de abril, y respetando la prohibición de concesión de créditos a usuarias y usuarios por parte del personal de juego.

Era berean, komeni da adieraztea ordainketa horiek zer-nolako eragina duten joko-lokalen segurtasuna hobetzeko eta horietan egiten diren transakzioen trazabilitatea hobetzeko; horrela, iruzurra eta kapital-zuritzea murrizten lagunduko da.

Asimismo, conviene señalar el impacto de dichos pagos en la mejora de la seguridad de los propios locales de juego, y en la trazabilidad de las transacciones que en ellos se realizan, contribuyendo, de esa manera, a la reducción del fraude y del blanqueo de capitales.

Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onartzen duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuak, 112. artikuluan, joko-lokaletan instalatutako «B» eta «C» motako makinen sariak ordaintzeko modua jasotzen du. artikulu horrek aukera ematen du, sariak ordaintzeko, baimendutako legezko edozein bide erabiliz, aldez aurretik jokalariak eskatuta eta lokalak hala erabakitzen badu.

El Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su artículo 112 recoge la forma de pago de los premios de las máquinas de tipo «B» y «C» instaladas en locales de juego. Dicho artículo permite el pago de premios a través de cualquier medio legal de pago autorizado, previa petición del jugador o jugadora y siempre que el local así lo considere.

Era berean, 112. artikuluko 3. paragrafoaren bigarren lerrokadak xedatzen duenez, kasu horietan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimena eman ahal izango du ordaintzeko eta itzultzeko txartelak edo euskarri fisikoak erabiltzeko, aurretiaz establezimenduan bertan eskuratuko den legezko diruaren ordez, eta, kasu horretan, sariak modu berean eman ahal izango dira, eta legezko diruarekin edo legezko beste ordainketa-bide batzuekin trukatu ahal izango dira, establezimenduan bertan. Orain arte, sistema horien erabilera sariak kobratzera mugatu da, bai eta euskarri hori hurrengo jokaldietarako berriz sartzeko aukerara ere.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 112, apartado 3, dispone que, en tales casos, la Autoridad Reguladora del Juego podrá autorizar la utilización de tarjetas o soportes físicos de pago y reintegro en sustitución del dinero de curso legal, que previamente se adquirirán en el propio establecimiento, y que, en tal caso, los premios podrán ser entregados del mismo modo, debiendo ser canjeables por dinero de curso legal u otros medios legales de pago, en el propio establecimiento. Hasta ahora, el uso de dichos sistemas se ha limitado al cobro de los premios y a la posibilidad de reintroducir dicho soporte para sucesivas jugadas.

Horregatik, beharrezkoa da zenbait baldintza ezartzea euskarri edo txartel horiek banku-txartelak onartzen dituzten irakurgailuak erabiliz erosteko, erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna babesten direla bermatzeko.

Por ello, se hace necesario establecer ciertas condiciones para la adquisición de dichos soportes o tarjetas mediante el uso de lectores aceptadores de tarjetas bancarias, que aseguren la protección de la salud y seguridad de las personas usuarias.

Bestalde, 120/2016 Dekretuaren 56. artikuluak joko-elementu guztiak homologatzeko betebeharra ezartzen du, hau da, Jokoaren Erregelamenduan araututako jarduerak garatzeko beharrezkoak diren material, sistema, makina, terminal, software-material, tresna edo material guztiak homologatzeko betebeharra. Horrenbestez, joko-jarduerak egiteko euskarri elektronikoak edo txartelak eskuratzeko sistema bat dagokion homologazioa bete behar duen joko-elementu bat da.

Por otro lado, el artículo 56 del Decreto 120/2016, establece la obligación de homologación de todos los elementos de juego, entendidos estos como todos los materiales, sistemas, máquinas, terminales, material software, instrumentos o materiales necesarios para el desarrollo de las actividades reguladas en el Reglamento de juego. Por ende, un sistema de adquisición de soportes electrónicos o tarjetas para la realización de actividades de juego constituye un elemento de juego que debe someterse a la correspondiente homologación.

Azaldutako guztia ikusita, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoaren Erregelamendu Orokorra onartzen duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoak emandako eskumenak baliatuz, honako hau

A la vista de todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por la Disposición final primera del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del Juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

Agindu honen xedea da joko-jardueretan banku-ordainketako txartelak edo antzeko beste gailu batzuk erabiltzea baimentzeko betekizunak arautzea, joko-saloietan eta bingo-lokaletan dauden B motako joko-makinetan erabiltzeko txartelak edo ordainketa-euskarri fisiko edo elektronikoak erosteko.

Es objeto de la presente Orden la regulación de los requisitos para la autorización del uso de tarjetas de pago bancarias u otros dispositivos similares en actividades de juego para la adquisición de tarjetas o soportes físicos o electrónicos de pago para su uso en máquinas de juego de tipo B ubicadas en salones de juego y locales de bingo.

2. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 2.– Requisitos.

1.– Ordainketarako banku-txartelen edo antzeko gailuen erabilera, txartelak edo euskarriak erosteko, B motako joko-makinak dauden joko-lokalen barruan egin beharko da, eta ezin izango dira inola ere ostalaritza-lokaletan instalatu.

1.– El uso de tarjetas bancarias de pago u otros dispositivos similares para la adquisición de las tarjetas o soportes deberá realizarse en el interior de los locales de juego donde se ubiquen las máquinas de juego de tipo B. En ningún caso podrán instalarse en locales de hostelería.

2.– Debekatuen zerrendan dauden pertsonak sistema honetan sar ez daitezen, ezin izango dira instalatu erabiltzaileak jokatzeko debekurik ez duela egiaztatzen duen onarpen-kontrolik ez duten lokaletan, adingabea delako edo jokoaren debekuen erregistroan inskribatuta dagoelako.

2.– Con el objetivo de evitar que personas incluidas en la relación de prohibidos accedan a este sistema, no podrán instalarse en aquellos locales que no cuenten con un control previo de admisión que verifique que la persona usuaria no incurre en prohibiciones de jugar por ser menor de edad o bien por estar inscrita en el registro de interdicciones del juego.

3.– Txartelak edo antzeko beste gailu batzuk irakurtzea ahalbidetzen duten gailu elektronikoak txanponak aldatzeko, sariak ordaintzeko eta tiketak kudeatzeko makinetan sartu beharko dira.

3.– Los dispositivos electrónicos que permitan la lectura de tarjetas u otros dispositivos similares deberán integrarse en las máquinas destinadas a la realización de cambio de monedas, pago de premios y gestión de tickets.

4.– Sistemak zordunketako ordainketa-eragiketak baino ez ditu onartuko. Ezingo dira, inola ere, txartelak edo kreditu-gailuak edo gailu dualak erabili.

4.– El sistema únicamente admitirá operaciones de pago a débito. En ningún caso se podrán utilizar tarjetas o dispositivos de crédito o duales.

5.– Zordunketa-txartelaren edo antzeko gailu baten bidez eskuratzen den eta jokatzeko eskubidea emango duen txartelak edo euskarriak, eguneko 300 euroko gehieneko muga izango du.

5.– La tarjeta o soporte que se adquiera mediante tarjeta de débito o dispositivo similar, y que dará derecho a jugar, tendrá un límite máximo diario de 300 euros.

6.– Banku-txartelen eta bestelako gailuen irakurgailuak eta onargailuak dituzten txartelak aldatzeko, ordaintzeko edo kudeatzeko makinak sarrera-kontrola igaro ondoren instalatu beharko dira, lokaleko langileek ikusteko moduan.

6.– Las máquinas de cambio, pagos y gestión de tickets que incorporen lectores y aceptadores de tarjetas bancarias u otros dispositivos, deberán instalarse una vez pasado el control de admisión, y de forma que se permita su visualización por los empleados del local.

7.– Banku-oharrean argi eta garbi adierazi beharko da joko-lokalaren izena, eta, kontzeptuan, jokorako txartela edo euskarria eskuratzeko eragiketa bat dela. Nolanahi ere, erosketa-eragiketa txartelaren edo antzeko gailuaren titularrak baliozkotu beharko du, identifikazio pertsonaleko zenbakia sartuta edo dagokion banku-segurtasuneko sistema baliokidearen bidez. Nolanahi ere, sistemak tiket bat edo egindako eragiketaren egiaztagiria eman behar dio kontsumitzaileari, eta tiket batean edo eskuratutako txartel edo euskarrian bertan jaso ahal izango da.

7.– En el apunte bancario deberá figurar, de forma clara, la denominación del local de juego, y, en el concepto, que se trata de una operación de adquisición de tarjeta o soporte para juego. En todo caso, la operación de compra deberá validarse por el titular de la tarjeta o dispositivo similar mediante la introducción del número de identificación personal o mediante el sistema de seguridad bancario equivalente correspondiente. En todo caso, el sistema debe proporcionar a la persona consumidora un ticket o justificante de la operación realizada, que podrá constar en un ticket o en la propia tarjeta o soporte que se adquiera.

3. artikulua.– Homologazioa eta aurretiazko baimena.

Artículo 3.– Homologación y autorización previa.

1.– Bankuko zordunketa-txartelaren edo antzeko gailuren baten bidez ordaintzeko sistema duen tiketak aldatzeko, ordaintzeko eta kudeatzeko makina instalatu aurretik, Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendu beharko du, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onartzen duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren 56. artikuluan eta hurrengoetan joko-elementuak homologatzeko ezarritako prozeduraren arabera.

1.– De forma previa a su instalación, la máquina de cambio, pagos y gestión de tickets que incorpore un sistema de pago mediante tarjeta bancaria de débito u otro dispositivo similar, deberá ser autorizada por la Autoridad Reguladora del Juego conforme al procedimiento establecido para la homologación de elementos de juego en los artículos 56 y siguientes del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Halaber, aplikatu beharreko banku-araudiaren arabera ordainbideetarako ezarritako betekizunak bete beharko ditu. Hori betetzen dela egiaztatzeko, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da.

2.– Asimismo, deberá cumplir con los requisitos establecidos para los medios de pago conforme a la normativa bancaria aplicable. Dicho cumplimiento se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable.

3.– Tiketak aldatzeko, ordaintzeko eta kudeatzeko makina, zordunketako banku-txartelaren edo homologatutako antzeko beste gailu baten bidez ordaintzeko sistema bat duena, Jokoaren Erregistro Nagusiaren IV. liburuko 5. atalean inskribatuko da.

3.– La máquina de cambio, pagos y gestión de tickets que incorpore un sistema de pago mediante tarjeta bancaria de débito u otro dispositivo similar que resulten homologadas, serán inscritas en la sección 5.ª del Libro IV del Registro Central del Juego.

AZKEN XEDAPENa
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2021.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana