Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

136. zk., 2024ko uztailaren 11, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

DATUAK BABESTEKO EUSKAL AGINTARITZA
3377

EBAZPENA, 2024ko ekainaren 28koa, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakariarena, funtzionarioak datuak babesteko Euskal Agintaritzaren abenduaren 21eko 16/2023 legearen arabera sortutako kidego eta eskaletan integratzeko prozedura arautzekoa eta prozeduraren deialdia egitekoa.

Abenduaren 21eko 16/2023 Legeak, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzarenak (DBEAL), instituzioaren araubide juridikoa ezartzen du. Lege horren bigarren xedapen gehigarriak dioenez, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzak ordezten du lehengo Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. Hala, funtsezko aldaketa bultzatzen da datuen babesaren arloko erakunde-antolaketan. Aldaketa horrek eragina du haren araubide juridikoan, antolaketan eta eskumenetan, 2016/679 (EB) Erregelamenduak ezartzen duen eginkizun sorta garatzen baita.

Legean azaltzen denez, agintaritza independentea da Datuak Babesteko Euskal Agintaritza (16/2023 Legearen 3.1 eta 3.2 artikuluak), datu pertsonalak babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduak ezartzen duenaren arabera. DBEOren 51. artikuluak agerian jartzen du kontrol-agintaritza horren izaera. Hain zuzen ere, independentzia hori honela zehazten da: «Kontrol-agintaritza bakoitzeko kideek beregain jokatuko dute erregelamendu honen arabera dagozkien eginkizunak betetzean eta ahalak egikaritzean, kanpoko inoren eraginaren mende egon gabe (dela zuzeneko eragina dela zeharkakoa), eta ez dute inoren instrukziorik eskatuko edo onartuko» (DBEOren 52.4 artikulua). DBEOk xedapen argiak ezartzen ditu arlo horretan: «Estatu kide bakoitzak bermatu beharko du ezen kontrol-agintaritza bakoitzak bere esku izango dituela, uneoro, dagozkien eginkizunak betetzeko eta ahalak egikaritzeko (...) beharrezkoak diren giza baliabideak» (DBEOren 52.4 artikulua).

16/2023 Legearen hirugarren xedapen gehigarriak ezartzen du Datuak Babesteko Euskal Agintaritzako funtzionario propioen kidegoak eta eskalak sortzea, barne hartuta lanpostuen zerrendari, bertako funtzionarioen eta beste administrazio batzuetatik etorritako langileen sarbideari buruzko zenbait gai, bai eta kidego eta eskala propioen eta beste administrazio publiko batzuetakoen artean baliokidetasun-sistema bat gauzatzeko aukera ere.

DBEALen hirugarren xedapen iragankorrak ezartzen du Datuak Babesteko Euskal Bulegoko funtzionarioak zer sistemaren bidez integratuko diren Datuak Babesteko Euskal Agintaritzako funtzionarioen kidego eta eskaletan, lege hori indarrean jartzeko egunean zuten egoera oinarri hartuta.

Lanpostu bakoitza zein kidego eta eskaletan sartu behar den zehaztea eta funtzionarioen lanpostu-zerrenda sailkapen berriari eta jardueraren inguruko eskakizunei egokitzea instituzioaren barneko egiturak antolatzeko tresnak dira funtzionarioentzat gordetako lanpostuei dagokienez. Jakina denez, integrazio horren mendean egongo da langile horien etorkizuneko lanbide-karrera.

Horrenbestez, ebazpen honen helburua da DBEALen hirugarren xedapen iragankorrean jasotakoa betetzea, lege horren hirugarren xedapen gehigarriarekin bat etorrita.

Horrenbestez, abenduaren 21eko 16/2023 Legearen 5., 8. eta 15. artikuluen arabera, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Xedea.

Ebazpen honen xedea da funtzionarioak Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren abenduaren 21eko 16/2023 Legearen arabera sortutako kidego eta eskaletan integratzeko prozedura arautzea.

Bigarrena.– Eremu subjektiboa.

1.– Prozedura honetan, honako hauek hartuko dute parte:

a) Abenduaren 21eko 16/2023 Legea indarrean jartzean Datuak Babesteko Euskal Agintaritzako lanpostuetan titular gisa –lehiaketen bitartez edo izendapen askeen bitartez– diharduten karrerako funtzionarioek, baldin eta beste administrazio publiko batzuetako kidego eta eskaletan integratuta badaude. Funtzionario horiek borondatez hartuko dute parte.

a) Abenduaren 21eko 16/2023 Legea indarrean jarri aurretik deitutako salbuespenezko egonkortze-prozesuen bidez finkatutako Datuak Babesteko Euskal Bulegoko funtzionarioek. Horiek, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren kidego eta eskala propioetan integratuko dira, lanpostu-zerrendan betetzen dituzten lanpostuak atxikita dauden kidego eta eskalen arabera.

a) Abenduaren 21eko 16/2023 Legea indarrean jartzean Datuak Babesteko Euskal Agintaritzan lanpostuak bitarteko gisa betetzen ari diren funtzionarioek. Horiek, lanpostu horiei dagozkien kidego eta eskaletan ofizioz integratuko dira.

2.– Prozedura honetan ez dute parte hartuko honako hauek:

a) Abenduaren 21eko 16/2023 Legea indarrean jartzean beste administrazio publiko batzuetako kidego eta eskaletan integratutako funtzionarioek, baldin eta Datuak Babesteko Euskal Agintaritzako lanpostuetan zerbitzu-eginkizunen araubidean badihardute. Horiek, zerbitzuak ematen zituzten baldintza berberetan jarraituko dute.

Hirugarrena.– Integratzeko prozeduraren irizpide orokorrak.

1.– Idazkaritza Nagusiak kidego eta eskala berrietan integratzeko proposamena komunikatuko du. Dena dela, proposamen hori aldatu ahalko dute interesdunek. Proposamen horretan kontuan hartuko da pertsonek kidegora eta/edo eskalara sartzeko titulazio egokia izan behar dutela, funtzionarioaren jatorriaren arabera.

2.– Funtzionarioak integratzeko proposamena, izendapenaren arabera dagozkien kidego eta eskala berrietan egingo da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariaren 2023ko maiatzaren 25eko Ebazpenean ezarritako zerrendaren arabera (2023ko maiatzaren 25eko Ebazpena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko lanpostu-zerrenda onartzeko 2006ko martxoaren 24ko Ebazpena laugarren aldiz aldatzekoa, 2023ko ekainaren 8ko EHAA), DBEALen hirugarren xedapen gehigarriarekin bat etorrita, xedapen horretan ezartzen baitira Datuak Babesteko Euskal Agintaritzako funtzionario propioen kidegoak eta eskalak sortzea.

Laugarrena.– Karrerako funtzionarioak integratzeko berariazko irizpideak.

1.– 3. artikuluan jasota dauden irizpideekin integratzeko proposamen bat posible ez bada, titular gisa bete zen azken lanpostuko kidego eta eskaletako batean egingo da proposamena.

2.– Beste administrazio publiko batzuetako kidego eta eskaletan integratutako funtzionarioek Idazkaritza Nagusiaren proposamena aldatu ahalko dute eta borondatez integratu ahalko dira.

Bosgarrena.– Bitarteko funtzionarioak integratzeko berariazko irizpideak.

Bitarteko gisa diharduten funtzionarioak kidego eta eskala bakar batean integratuko dira, ebazpen honen 2. eta 3. artikuluetan ezartzen diren irizpideen arabera.

Seigarrena.– Prozedura.

1.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean, prozedura honetan parte hartu behar duten langileen eskura jarriko da integratzeko proposamena, langile bakoitzaren posta elektronikoko helbide korporatiboan. Halaber, proposamen hori langilearen atarian argitaratuko da, jardunean dauden langileei komunikatzeko. Gainera, integratzeko proposamen horretan azalduko da zein aukera dagoen borondatez integratzeko, aurreko artikuluetan xedatuta dagoenaren arabera.

2.1.b) eta 2.1.c) artikuluetan aipatu diren funtzionarioek proposamena onartu edo aldatu beharko dute; horretarako, beren-beregi jakinarazi beharko dute. Funtzionario batek prozesuan parte hartzen ez badu edo aukera bat ere hautatzen ez badu, DBEAko Idazkaritza Nagusiak proposatutako kidego edo eskalan integratuko da.

2.– Halaber, 10 egun balioduneko epea irekiko da DBEAko Idazkaritza Nagusiak egindako proposamena onartzeko edo aldatzeko.

3.– Ebazpen hau argitaratzeaz batera, eta 10 egun balioduneko epean, proposamen horren aurkako erreklamazioak aurkeztu ahalko dira, epea irekitzen den unetik.

Zazpigarrena.– Komunikazioak eta jakinarazpenak.

1.– Ebazpen honen aplikazio-eremuaren barruan dauden langileek posta elektronikoko helbide korporatiboan jasoko dituzte prozesuari buruzko komunikazioak eta jakinarazpenak.

2.– Langile interesdunek helbide horietan izango dute eskueran integratzeko proposamenaren komunikazioa.

Gainera, kidego eta eskala berrietan integratzeari buruzko jakinarazpena langile guztiei egiteko, urriaren 1eko 39/2015 Legean egintza horietarako ezartzen diren legezko bideei jarraituko zaie.

Zortzigarrena.– Integratzearen ondorioak.

1.– Langileak dagozkien kidego eta eskaletan integratzeko, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakariak ebazpena emango du.

2.– Integrazioaren ondorioak sortuko dira integratzeko ebazpenean zehazten diren baldintzen arabera, eta jatorriko kidego, eskala eta aukerarekiko lotura desagertuko da.

3.– Integratzeak ez du inolako ondorio ekonomikorik ekarriko. Funtzionarioek beren lanpostuei esleitu zaizkien ordainsariak jasotzen jarraituko dute.

4.– Funtzionarioek ez badituzte betetzen legean sortzen diren ezein kidego eta eskalatan sartzeko eskakizunak, jatorriko kidego, aukera edo eskalan geldituko dira, «desagertzeko» kalifikazioarekin.

5.– Lan-harremana 2024ko urtarrilaren 5az geroztik hasten duten funtzionarioak, egiten den izendapenean agertzen den kidegoari edo aukerari dagokion eskalan integratuko dira. Kidego edo aukera bat ere egokitzen ez bazaie, izendapena zein lanpostutan egin den eta horren lehentasunezko eskalan integratuko dira funtzionarioak.

Bederatzigarrena.– Ondorioak.

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal diote Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakariari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabeteko epean edo, bestela, zuzenean aurkez dezakete administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta bi hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko ekainaren 28a.

Lehendakaria,

UNAI ABERASTURI GORRIÑO.


Azterketa dokumentala