Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

235. zk., 2022ko abenduaren 12a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

XEDAPEN OROKORRAK

SEGURTASUN SAILA
5339

142/2022 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen Dekretua laugarren aldiz aldatzen duena.

Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretua Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen II. tituluko V. kapitulua garatzeko onartu zen. Gaur egun, lege hori Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak indargabetu du, zeinaren III. tituluak arautzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko polizia osatzen duten kidegoetako funtzionarioak hautatzeko eta sartzeko modua.

Dekretu horrek, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidego guztietako eskala eta kategorietan sartzeko oinarrizko arau komunak eta nahitaez aplikatu beharrekoak ezarri, eta, horien barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetan txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozesuetan sartzeko baldintzak arautzen ditu.

Araua indarrean sartu zenetik igarotako denboraren ondoren, agerian geratu da egokitu egin behar direla dekretu horrek sartzeko ezartzen dituen baldintza jakin batzuk. Kontuan izan behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziak egunero garatzen dituen funtzioak teknologiarekin lotuago daudela, eta ez hainbeste gorputzaren tamaina jakin batek eragindako indar fisikoarekin; halaber, zientzia medikoak aurrera egiten duen heinean hainbat patologiaren ezagutzan eta bilakaeran sakondu da.

Lehenik eta behin, eta polizia-kidegoek gai honetan duten arau-aniztasuna kontuan hartuta, eta altueraren betekizuna garatu beharreko polizia-eginkizunekin lotze aldera, kendu egin da hautaketa-prozesuetan parte hartzeko altueraren betekizuna, eta, medikuntza-arloko bazterketa-arrazoien artean, beste bat sartu da, poliziari esleitutako eginkizunak betetzeko egokitasun fisikoa bermatuko duena.

Era berean, eta hautaketa-prozesuetan sexuen arteko aukera-berdintasunaren printzipioa betetzen dela bermatzeko, xedapen bat sartu da, bermatzeko haurdun, erditze-aldian edo erditu ondorengo aldian dauden emakume guztiak, medikoki egiaztatuta dagoela, prozesuan parte hartzen duten gainerako pertsonen baldintza berberetan egongo direla.

Azkenik, eta eranskinean araututako baztertzeko arrazoien aldakortasuna ikusita, komenigarri ikusi da Segurtasun Saileko titularrari ahalmena ematea agindu bidez dekretuaren eranskinean baztertzeko arrazoi mediko berriak sartzeko edo egun dagoen arrazoiren bat kentzeko.

Ondorioz, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Ertzaintzaren Kontseiluak eta Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordeak informatu ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko azaroaren 22an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT:

Lehenengo artikulua.– Ezabatu egiten da Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 4. artikuluko c) letra.

Bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 4. artikuluko e) letra, eta honela idatzita geratzen da:

«e) Medikuntzako bazterketetan sartuta ez egotea.»

Hirugarren artikulua.– Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuari bigarren xedapen gehigarria eransten zaio, eta honela idatzita geratzen da:

«BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

1.– Proba fisikoak egitea eskatzen duten hautaketa-prozesuetan, proba horiek egitera deitutako parte-hartzaileek, baldin eta medikoki haurdunaldian, erditze-aldian edo erditu ondorengo aldian daudela justifikatzen badute, proba horiek hurrengo deialdira atzeratzea eskatu ahal izango dute, bai eta aurreko probetan lortutako puntuazioak hurrengo edizio edo deialdira arte gordetzea ere. Hurrengo deialdi horretan nahitaez parte hartu beharko dute.

2.– Alde horretatik, parte hartzeko eskabidea aurkeztu beharko dute, eta hurrengo deialdian ezartzen den tasa ordaindu. Bestela, ez da prozedura berriaren parte-hartzailetzat hartuko. Eskaera hori administrazio-prozeduraren arau orokorren arabera izapidetuko da.

3.– Hautaketa-prozesuko fase guztiak egin eta gainditu ondoren, dagokien izendapena lortuko dute eta jatorrizko promozioan dagokien mailan sailkatuko dira, dagozkion ondorio juridiko eta administratiboekin. Hala ere, destino-aukeraketa hautaketa-prozesua benetan amaitzen duen promozioan egingo da.»

Laugarren artikulua.– Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuari azken xedapenetako hirugarrena eransten zaio, eta honela idatzita geratzen da:

«AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA

Segurtasun Saileko titularrari ahalmena ematen zaio agindu bidez Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren eranskinean baztertzeko arrazoi mediko berriak sartzeko edo egun dagoen arrazoiren bat kentzeko.»

Bosgarren artikulua.– Euskal Herriko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren eranskinean jasotako Medikuntzako Bazterketen Taula aldatzen da, eta dekretu honen eranskinean jasotzen denaren arabera idatzita geratuko da.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako hautaketa-prozesuek deituak izan ziren araudiaren arabera arautuko dira aurrerantzean ere.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko azaroaren 22an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

ERANSKINA
MEDIKUNTZA-ARLOKO BAZTERKETEN TAULA
BAZTERTZEKO ARRAZOI OROKORRAK
1.– Medikuntza-arloko Bazterketen Taulako edozein apartatu aplikatzeko, honako egoera hauek baztertze-arrazoitzat hartuko dira:
a) Prestakuntza-aldiak behar bezala egiteko ezintasuna aurreikusten duten prozesuak.
b) Etorkizunean zerbitzuaren berezko eginkizunak erabat betetzeko murrizketaren bat edo baldintza psikofisikoen urritasun iraunkorra ekar dezaketela aurreikusten duten prozesuak.
c) Izangaiari egin zaion galdetegi, gaixotasun edo tratamendu medikoari dagokion edozein egoera psikofisiko ez betetzea edo faltsutzea.
2.– Medikuntza-arloko Bazterketen Taulako baldintza psikofisikoen zehaztapena deialdia egiten den uneko ebidentzia zientifikora egokituta egongo da, dagokion organo fakultatiboaren txosten teknikoak banaka arrazoituta, eta kasu bakoitzean hautaprobak gainditzeari kalterik egin gabe. Horretarako, dagokion osasun-galdesorta aplikatuko da, eta beharrezko miaketa guztiak egingo dira, besteak beste, odolaren eta gernuaren analitika, substantzia psikotropikoak edo drogak hautemateko, eta alkoholarena, hala ezartzen denean.
LEHENENGO ZATIA: ANTROPOMETRIA
1.– Kanpoan geratuko dira 18tik beherako GMI dutenak edo 28tik gorakoak, baldin eta gantz-ehunaren ehunekoa % 23tik gorakoa bada gizonetan eta % 31tik gorakoa emakumeetan, inpedantzia bioelektriko bidez neurtuta.
GMI lortzeko, formula hau erabiliko da:
(Ikus .PDF)
Pisua barruko arropan neurtuko da.
28 baino GMI handiagoak onartu ahal izango dira, baldin eta, objektiboki eta argi eta garbi, ez bada gorputzeko koipea handitzeagatik, baizik eta muskulu-garapen markatuagatik, eta ez badu patologiarik edo gehitutako arrisku-faktorerik.
2.– Estatuko langileen altueraren 5. pertzentila gainditzen ez duten pertsonak baztertu egingo dira, Estatistikako Institutu Nazionalean dauden azken datuen arabera.
BIGARREN ZATIA: OSASUN-AZTERKETA
A) Baztertze orokorra.

Gaixotasun, sindrome edo akats fisikoren bat izatea, baldin eta, mediku-epaimahaiaren iritziz, bere kabuz, bere bilakaeragatik, ondorioengatik edo tratamenduagatik edo bere kontrol-beharragatik, bere gain utzitako eginkizunak behar bezala betetzea nabarmen zailtzen edo mugatzen badu, edo bere buruari edo hirugarrenei arriskua eragiten badie.

Aldaketa horiek baztertzeko arrazoitzat hartu ahal izango dira, baldin eta hautaketa-prozeduraren edozein fasetan agertzen badira.

B) Oftalmologia.

1.– Ikusmen-zorroztasuna, zuzenketarekin edo zuzenketarik gabe: ezin izango da begi bakoitzeko ikusmen normalaren 7/10 baino txikiagoa izan.

2.– Errefrakziozko zuzenketa-teknikak: atal hau korneako errefrakzio-kirurgiaren emaitzaren arabera hartu beharko da kontuan, eta kirurgia azterketa egin baino 60 egun lehenago egin beharko da gutxienez.

3.– Eremu binokularra: eskotoma absolutuak edo erlatibo esanguratsuak erdialdeko 60 graduetan erretina-sentsibilitatean. Eremu monokularra: eskotoma absolutuak edo erlatibo esanguratsuak erretina-sentsibilitatean ikusmen-eremu zentralean (30 gradu).

4.– Koloreen ikusmena aldatzea, edozein mailatan, diskromatopsiak, Ishiharako taulen edo beste diagnostiko-bitarteko batzuen bidez zehaztuak.

C) Otorrinolaringologia.

1.– Fonazioan eta/edo entzumenean esku hartzen duten organoen malformazioak edo alterazioak (ezpainak, ahosabai, ahoa, faringea, laringea, barneko, erdiko edo kanpoko belarria, ahots-kordak, nerbio-sistema eta beste batzuk), arnasketa-, fonazio- edo entzumen-funtzioa arriskuan jar dezaketenak.

2.– Patologia neurosentsoriala % 20tik gorako entzumen-galera binaurala 500, 1000, 2000 eta 3000 dB maiztasunetan, formula honen arabera:

(Ikus .PDF)

3.– Patologia neurosentsoriala % 20tik gorako entzumen-galera monoaurala 500, 1000, 2000 eta 3000 dB maiztasunetan, formula honen arabera:

(Ikus .PDF)

4.– Edozein etiologiaren usaimen-sentikortasuna murriztea edo alteratzea. Parosmia.

5.– Loaldiko Apnea Obstruktibo edo Hipoapnea Sindromea (LAHBS) dakarten alterazio anatomiko eta fisiologikoak.

6.– Edozein etiologiatako adierazpen bertiginosoak.

7.– Hitzezko komunikazioa normaltasunez garatzeko gaitasuna kaltetzen duten disfonia iraunkorrak. Disartria baztertzeko arrazoitzat hartuko da.

8.– Epaimahai medikoaren iritziz polizia-lana mugatzen duen beste edozein prozesu otorrinolaringologiko.

D) Nerbio-sistema.

1.– Mediku-epaimahaiaren iritziz polizia-lana mugatzea eragiten duen toteltasuna.

2.– Nerbio-sistema zentralaren edo periferikoaren malformazioak, patologiak edo lesioak.

3.– Edozein etiologiatako dardara.

4.– Epilepsia eta/edo horren aurrekariak. Filiatu gabeko konbultsioak.

5.– Beste prozesu neurologiko batzuk, epaimahaiaren iritziz polizia-lana egiteko mugak eragiten dituztenak.

E) Psikiatria.

1.– Buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak, edo horien aurrekariak, baldin eta, mediku-epaimahaiaren iritziz, polizia-funtzioa betetzeko mugak eragiten badituzte.

2.– Garapen neurologikoaren trastornoak, arreta faltagatiko trastornoak, ikaskuntzaren, trebetasun motorren, komunikazioaren edo garapenaren trastornoak, dementzia eta beste trastorno kognitibo batzuk.

3.– Gogo-aldartearen nahaste iraunkor edo errepikariak, aurrekarietan daudenak barne, nahiz eta sintomarik gabeak izan.

4.– Patologia psikiatriko larriaren aurrekaria edo ospitaleratzea eragin duena eta polizia-eginkizuna arriskuan jar edo zaildu dezakeena.

5.– Eskizofreniaren espektroaren nahasmenduak eta beste nahasmendu psikotiko batzuk, adierazpen guztietan, aurrekarietan daudenak barne, nahiz eta sintomarik gabeak izan.

6.– Nahasmendu bipolarra, depresiboa, antsietatekoa, obsesibo-konpultsiboa, somatomorfoak, fikziozkoak, disoziatiboak, moldakorrak edo nortasunekoak, polizia-funtzioaren garapenean mugak ekar ditzaketenak.

7.– Nortasunaren eta portaeraren nahasmenduak. Polizia-funtzioak normaltasunez garatzeko gaitasuna kaltetzen duten nortasun-ezaugarri aldatuak.

8.– Intoxikazio exogenoaren adierazleak diren sintoma eta/edo zeinu kliniko biologikoak (gernuan abusuzko drogen metabolitoak detektatzea). Toxikomaniak. Alkoholismoa.

F) Traumatologia.

1.– Lokomozio-aparatuaren alterazioak, polizia-funtzioa mugatzen edo zailtzen dutenak edo polizia-funtzioarekin larriagotu daitezkeenak (gorputz-adarretako hezur-patologia, erretrakzioak edo muskulu- edo artikulazio-kausek eragindako muga funtzionalak, bizkarrezurreko akatsak eta beste hezur-, muskulu-, artikulazio- edo lotailu-prozesu batzuk).

2.– Gaixotasunak, lesioak, alterazio anatomikoak edo lokomozio-aparatuaren sortzetiko edo eskuratutako prozesuak, oinetakoen, ekipamenduaren, armamentuaren edo arauzko uniformetasunaren ohiko erabilera zailtzen edo eragozten dutenak eta/edo ibilera, luzaroko bipedestazioa edo ariketa fisikoa eragozten edo mugatzen duten nahasmendu funtzionalak sortzen dituztenak.

3.– Eskuko edozein hatz guztiz anputatzea. Erpuruetako baten anputazio partziala, erakuslearena eta bi eskuetako edozeinen erdiarena. Beste hatzen anputazio partzialak muga funtzionalaren arabera baloratuko dira, betiere esku nagusian ez badaude. Esku nagusiak bere osotasun anatomikoari eta funtzionalari eutsi behar dio.

4.– 15.º-tik gorako eskoliosia.

5.– 2 cm-ko edo hortik gorako dismetria beheko gorputz-adarretan. 1,5 cm-tik gorako dismetria beheko gorputz-adarretan, 10.º-tik gorako eskoliosia badu (COBB angelua).

6.– 45.º-tik gorako zifosia.

7.– bizkarrezurraren edozein deformazio, edozein tamainakoa izanda ere, baldin eta polizia-funtzioa betetzea zaildu badezake edo, mediku-epaimahaiaren iritziz, polizia-jarduerarekin larriagotu badaiteke.

G) Kardiologia eta baskularra.

1.– Bihotz-gutxiegitasuna bere adierazpen guztietan, arrazoia edozein dela ere.

2.– Gidatzearen trastornoak. Bihotz-erritmoaren trastornoak, garrantzi klinikoa dutenak.

3.– Tentsio arterialaren trastornoak, tratamendu medikoa dakartenak.

4.– Gorputz-adarretako zainetako zirkulazioaren eta zirkulazio linfatikoaren nahasmendu kronikoak, polizia-funtzioa betetzeko mugak eragiten dituztenak.

5.– Kardiozirkulazioko aparatuaren beste alterazio batzuk, epaimahai medikoaren iritziz polizia-funtzioa betetzeko mugak eragiten dituztenak.

H) Urologia eta nefrologia.

1.– Tratu genitourinarioko malformazioak, alterazioak edo lesioak.

2.– Giltzurrun baten gabezia anatomikoa edo funtzionala.

3.– Gernu-bide baxuetako, sortzetiko edo hartutako gernu-bideetako anomaliak, gernu-erretentzioa, fistulak, maskuriko eta ureterreko errefluxua, mikzio anomaloa edo errepikapeneko gernu-infekzioa eragiten dutenak.

4.– Giltzurrun-gutxiegitasuna. Giltzurrun-gutxiegitasunean bilakatu daitezkeen giltzurrun-gaixotasunak.

5.– Ugaltze-aparatu maskulinoaren sortzetiko edo eskuratutako gaixotasunak, zerbitzuaren berezko eginkizunen garapen normala aldatzen dutenak edo aldaraz dezaketenak.

6.– Emakumearen ugaltze-aparatuaren eta bularraren sortzetiko edo eskuratutako gaixotasunak, zerbitzuaren berezko eginkizunen garapen normala aldatzen dutenak edo aldaraz dezaketenak.

7.– Epaimahai medikoaren iritziz polizia-funtzioa betetzeko mugak eragiten dituzten beste giltzurrun-prozesu batzuk.

I) Neumologia.

1.– Arnas aparatuko, mediastinoko eta toraxeko kaxako malformazioak edo gaitzak, polizia-jarduerekin bateraezinak diren alterazio morfologikoak edo funtzionalak eragiten dituztenak, besteak beste: arnas gutxiegitasuna, aireztapen-nahasmendua edo disnea esfortzu ertainetan.

2.– Airebideetako buxadura-gaixotasunak. Asma bronkial iraunkorra.

3.– Berezko neumotoraxa (behin baino gehiagotan), ondoren zuzenketa kirurgikoa egin ez bada.

4.– Tuberkulosi aktiboa.

5.– Arnas aparatuko beste edozein patologia, baldin eta, mediku-epaimahaiaren iritziz, polizia-lana egiteko mugak eragiten baditu.

J) Digestio-aparatua.

1.– Digestio-aparatuaren malformazioak, lesioak edo alterazioak, gibela, behazun-bideak, Pankrea exokrinoa eta/edo listu-guruinak barne.

2.– Ahoko edo faringeko organoen sortzetiko edo hartutako infekzioak, irensketa modu iraunkorrean nahasten dutenak.

3.– Masailezurren eta hortz-aparatuaren kopuru-aldaketa oro, maila edo deformazioa duena, baldin eta hortzen ezarpen okerra eragiten badu eta mastekatzea eragozten badu.

4.– Hesteetako hanturazko gaixotasun kronikoa. Malabsortzio-sindromea.

5.– Polizia-funtzioa zailtzen edo mugatzen duen kolon-ondesteko edozein alterazio.

6.– Digestio-hodiaren edozein zatitako erresekzioak, apendizetomia izan ezik, polizia-lana egiteko mugak eragiten badituzte.

K) Dermatologia.

1.– Orbain erretraktilak edo funtzio-mugapena dakarren beste edozein lesio.

2.– Luzera, sakonera edo ezaugarriengatik uniformea edo arauzko ekipoa erabiltzearekin bateraezinak diren edo polizia-eginkizuna arriskuan jar dezaketen orbainak.

3.– Dermatosi zabal eta orokortuak, joera kroniko edo errepikakorra dutenak, kokapen, hedadura edo egoera klinikoagatik polizia-jarduerak edo uniformetasunaren edo lanbide-horniduraren erabilera oztopatzen dituztenak.

4.– Malformazioak, tumoreak, larruazaleko lesioak. Faneroen lesioak, polizia-funtzioa arriskuan jar dezaketenak.

5.– Beste alterazio dermatologiko batzuk, epaimahaiaren iritziz polizia-lana egiteko mugak eragiten dituztenak.

L) Hematologia.

Odoleko eta organo hematopoietikoetako gaixotasunak, gaixotasun kronikoak edo progresiboki eboluzionatzen dutenak, baldin eta, mediku-epaimahaiaren iritziz, polizia-funtzioa betetzeko mugak eragiten badituzte.

M) Endokrinologia.

1.– Guruin endokrinoen edo mistoen malformazioak edo disfuntzioak.

2.– Prozesu endokrinometabolikoak, ordezko terapia etengabea behar dutenak, polizia-funtzioak normaltasunez betetzeko gaitasuna kaltetzen dutenak. Banan-banan ebaluatuko dira, eta dagokion organo fakultatiboak txostena egingo du.

N) Onkologia.

Banaka ebaluatutako prozesu neoplasikoak, dagokion organo fakultatiboak emandako txostenarekin.

O) Immunologia eta Erreumatologia.

Gaixotasun immunologikoak eta erreumatologikoak, banan-banan ebaluatuak eta dagokion organo fakultatiboak emandako txostenarekin.

P) Infekzioak.

Nahasmendu funtzionalak eragiten dituzten gaixotasun infekzioso edo parasitarioak, tratamendu jarraitua eskatzen dutenak edo, kutsatzeko arriskua dutelako, polizia-zereginekin bateraezinak direnak.

Q) Bestelakoak.

1.– Izangaiaren erreakzio-ahalmena gutxitu dezakeen edo funtzionalki polizia-eginkizunak garatzeko gaitasuna alda dezakeen edozein medikazio edo droga mota erabiltzea.

2.– Dagokion organo fakultatiboaren iritziz polizia-eginkizuna betetzea mugatzen duen beste edozein prozesu patologiko.


Azterketa dokumentala