Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

227. zk., 2022ko azaroaren 28a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
5161

7431/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuarena. Honen bidez, urriaren 17ko 6861/2022 Foru Agindua ondoriorik gabe uzten da eta argitaratzen dira Estaturako gaikuntza duten tokiko administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostua Bilboko Udaleko kontu-hartzaile nagusia izendapen askeko sistemaren bidez betetzeko deialdiaren oinarriak.

2022ko urriaren 11n, Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro orokorrean Bilboko Udaletik bidalitako eskaera jaso zen, gai honi buruzkoa: argitaratzea estaturako gaikuntza duten tokiko administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostua, Bilboko Udaleko Kontu-hartzaile Nagusia, izendapen askeko sistemaren bidez betetzeko deialdiaren oinarriak.

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren 6861/2022 Foru Agindua, urriaren 17koaren bidez argitaratzen ziren Estaturako gaikuntza duten tokiko administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostua, Bilboko Udaleko kontu-hartzaile nagusia izendapen askeko sistemaren bidez betetzeko deialdiaren oinarriak.

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saileko foru-diputatuaren urriaren 17ko 6861/2022 Foru Agindua 2022ko urriaren 28ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (206. zk.) eta 2022ko urriaren 26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (205. zk.) argitaratu zen.

2022ko azaroaren 3an, Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro orokorrean sartu zen Bilboko alkatearen 2022ko urriaren 28ko Ebazpena. Haren bidez, APAPELen 109.2 artikulua aplikatuta, erabaki zen deialdi honen oinarrietan atzemandako akats materiala zuzentzea: gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioentzat gordetako Bilboko Udaleko kontu-hartzaile nagusiaren lanpostua izendapen askeko sistemaren bidez betetzeko deialdia. Horretaz gain, zuzendutako oinarri berriak bidaltzen dira, argitaratzeko.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 92 bis. artikuluko 6. apartatuan xedatutakoarekin bat, Bilboko Udaleko kontu-hartzaile nagusiaren lanpostua izendapen askeko sistemaren bidez bete ahal izango da, dagokion azpieskala eta kategoriako funtzionario bat izendatuta.

Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 46. artikuluaren bidez arautzen dira Estaturako gaikuntza duten tokiko administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko prozeduraren izapide bereziak.

Artikulu horretan, oinarrien edukia xedatzen da, eta datu hauek jaso beharko dira:

a) Korporazioa.

b) Lanpostuaren izena eta mota.

c) Destinoagatiko osagarria.

d) Osagarri berezia.

e) Lanpostuan jarduteko betekizunak, lanpostu-zerrendarekin bat.

f) Dagokion autonomia-erkidegoko berezko hizkuntzaren ezagutzari buruzko aipamena, bertako araudi espezifikoaren arabera.

Deialdia gehienez ere hiru hilabeteko epean egingo da, lanpostua izendapen askearen bitartez betetzeko sailkatu denetik edo hutsik geratzen denetik hasita. Deialdiaren 46. artikuluarekin bat, udalbatzako buruari dagokio autonomia-erkidego organo eskudunari bidaltzea, bertako aldizkari ofizialean argitaratu dadin, bai eta Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioari bidaltzea ere, gehienez ere hamar eguneko epean. Argitalpena egin den aldizkariaren zenbaki eta data zehatza adierazi beharko dira.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen Hamahirugarren Xedapen Iragankorrak nazio gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen hornidurari buruzko uztailaren 29ko 1732/94 Errege Dekretuaren Bosgarren Xedapen Gehigarriari (Nazio gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen lege araubidea arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren bidez indargabetua) doakionez xedatzen duena ikusita, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailaren egitura organikoaren erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 15eko 86/2021 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.

Adierazitakoaren ondorioz, honako hau aurkezten da:

EBAZPENA

Lehenengoa.– Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren urriaren 17ko 6861/2022 Foru Agindua ondoriorik gabe uztea. Agindu horren bidez argitaratzen dira Estaturako gaikuntza duten tokiko administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostua, Bilboko Udaleko kontu-hartzaile nagusia, izendapen askeko sistemaren bidez betetzeko deialdiaren oinarriak.

Bigarrena.– Bilboko Udaleko osoko bilkurako Kontu-hartzaile Nagusiaren lanpostua izendapen askez betetzeko prozesuaren oinarriak eta deialdia argitaratzea. Deialdia alkatearen 2022ko urriaren 28ko ebazpen bidez egin zen, eta eranskinean jasota daude oinarriak eta deialdia.

Hirugarrena.– Foru-agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea eta Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioari bidaltzea, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu dezan.

Laugarrena.– Oinarrion aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, argitaratu eta hurrengo egunean hasitako bi hilabeteko epean; bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke, Bilboko Udalean.

Bosgarrena.– Foru-agindu hau Bilboko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko eta Administrazio Erregistroekiko Harremanetarako Zuzendaritzari jakinaraziko zaie.

Bilbao, 2022ko azaroaren 10a.

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua,

ELIXABETE ETXANOBE LANDAJUELA.

eranskina
KONTU-HARTZAILE NAGUSIAREN OINARRIAK

Gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa erregulatzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 46. artikuluaren arabera, Bilboko Udalaren kontu-hartzaile nagusiaren lanpostua izendapen askearen bidez betetzeko deialdiaren oinarriak onartzen dira, zuzendaritza-organoa baita Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 130.1.B) artikuluaren arabera:

Lehenengoa.– Lanpostuaren ezaugarriak:

a) Korporazioa: Bilboko Udala.

b) Izena eta maila: Udaleko Kontu-hartzaile Nagusia 1. mailako kontu-hartzailetza, Kontu-hartzailetza-diruzaintzaren azpieskala, goi-mailako kategoria.

c) Lanpostu-mailako osagarria: 30. maila.

d) Osagarri espezifikoa: 52.691,40 euro.

e) Baldintzak:

1) Tokiko administrazioko funtzionario izatea eta gaikuntza nazionala edukitzea. A taldea.

2) Erabateko baliagarritasuna eta dedikazio esklusiboa.

3) Derrigorrezko 4. hizkuntza-eskakizuna.

Bigarrena.– Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute gaikuntza nazionala duten eta Kontu-hartzailetza- Diruzaintzaren Azpieskalan (goi-mailako kategoria) dauden toki administrazioko funtzionarioek, baldintzak betetzen badituzte eta interesa badute. Funtzionario horiek alkate-udalburuari igorriko dizkiote eskabideak, deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 20 egun baliodunen epean.

Hirugarrena.– Dokumentazioa.

Datu pertsonalez eta gaur egungo destinoaz gain, interesdunek, eskabidearekin batera, curriculum vitaea aurkeztu beharko dute, datu honako hauek jasota:

a) Titulu akademikoak.

b) Administrazio publikoan izandako lanpostuak.

c) Prestakuntza-ikasketak eta -ikastaroak, emandakoak eta egindakoak, euskara ez direna hizkuntzak, irakaskuntza, argitalpenak eta eskatzaileak adierazi nahi dituen bestelako merezimenduak.

d) Eskakizun modura eskatzen den hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea.

Eskatzaileek, eskabidearekin batera, betekizunen eta merezimenduen egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte. Era berean, egokitzat jotzen diren argitalpenak, txostenak edo bestelako dokumentuak aurkez daitezke.

Laugarrena.– Eskabideak.

Eskabideak Internet bidez edota paperean aurkeztu ahal izango dira.

Eskabide telematikoak eredu ofizialaren arabera aurkeztu beharko dira; web-orrialde honetan eskura daitezke: https://ope.bilbao.eus

Eskabide horiek prozedura elektronikoaren bidez aurkeztuko dira, helbide elektroniko horretan ezarrita dagoen moduan. Hautaketa-prozesu honetan parte hartzeko eskabidean adierazi beharko da betetzen direla betekizunak, eta, halaber, adierazi beharko da zer merezimendu alegatzen diren; zerrenda batean aipatu eta identifikatu behar dira behar bestean. Ez da aurkeztu behar ziurtagirien kopiarik eskariarekin batera; izan ere, epaimahaiak edo Kultura eta Gobernantza Saileko Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zuzendaritzak eskatzen dituenean egiaztatu beharko dira parte hartzeko baldintzak eta aipatutako merezimenduak.

Paperezko formatuan aurkezten diren eskabideak 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aipatzen dituen lekuetan aurkeztu ahal izango dira (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

Eskabidea, hogei (20) egun baliodunen epean aurkeztu behar da, deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Horri dagokionez, igandeak eta jaiegunak ez ezik, larunbatak ere ez dira egun baliodunak izango.

Bosgarrena.– Deialdiaren ebazpena.

Alkate-udalburuaren ebazpen bidez ebatziko da deialdia, deialdian eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik hasita. Plaza deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituzten hautagaien artean esleituko da.

Seigarrena.– Lanpostua jabetzan hartzeko epea.

128/2018 Errege Dekretuaren 40. artikuluan ezartzen da zein den lanpostua jabetzan hartzeko epea:

«1.– Destino berriaz jabetzeko epea hiru egun baliodunekoa izango da, herri bereko lanpostuak badira, edo hilabetekoa, lehen destinoa bada edo beste herri bateko lanpostuak badira.

Lanpostuaz jabetzeko epea lanpostua utzi eta hurrengo egunean hasiko da, eta lehiaketaren ebazpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hiru egun baliodunetan utzi beharko da. Ebazpen horren bidez langileak lanera itzuli behar duenean, lanpostua jabetzan hartzeko epea argitalpenaren egunean hasiko da.

2.– Zerbitzuaren beharrengatik, kargua utzi eta kargua hartu behar duen korporazioko presidenteek hartutako erabakiaren bidez, lehiakidea kargugabetzea eta karguaz jabetzea gehienez hiru hilabetez geroratu ahal izango dira, eta horietako bigarrenak erabaki horren berri eman beharko dio autonomia-erkidegoari».


Azterketa dokumentala