Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

171. zk., 2022ko irailaren 7a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
3908

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 26koa, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariarena, zeinaren bidez formulatzen baita Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. Sektoreko Plan Partzialaren Aldaketaren ingurumen-txosten estrategikoa.

AURREKARIAK

2022ko apirilaren 26an, Vitoria-Gasteizko Udalak eskabide bat aurkeztu zion Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaritzari, hasiera emateko honako plan honen ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedurari: Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. Sektoreko Plan Partzialaren Aldaketa (aurrerantzean, Plana). Eskabidearekin batera, zenbait dokumentu aurkeztu zituen, hala nola Planaren zirriborroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 16. eta 29. artikuluetan ezarritako edukiarekin.

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75. artikulua aplikatuz, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak kontsulta-izapidea abiarazi zuen 2022ko ekainaren 1ean, ukituriko administrazio publikoekin eta interesdunekin. Jasotako erantzunen emaitzak espedientean bildu dira. Era berean, Vitoria-Gasteizko Udalari prozedura hasi zela jakinarazi zitzaion.

Halaber, espedientean jasotako dokumentuak eskuragarri egon ziren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren webgunean, interesdun orok ingurumenaren arloan egoki jotzen zituen oharrak egin ahal izateko.

Legezko erantzun-epea amaituta, eta espedientean jasotako dokumentazio teknikoa aztertuta, egiaztatu da ingurumen-organoak baduela ingurumen-txosten estrategikoa egiteko behar beste judizio-elementu, abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75. artikuluari jarraikiz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 60. artikuluari jarraikiz, ingurumen-ebaluazioko prozeduraren mende jarriko dira, nahitaez, ingurumenean eragin esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuak, eta horien aldaketak eta berrikuspenak, ingurumena babesteko maila handi bat bermatzeko eta garapen jasangarria sustatzeko asmoz.

Abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 72.2 artikuluan jasotako kasuen artean dago Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. Sektoreko Plan Partzialaren Aldaketa; izan ere, artikulu horretan ezartzen da zein diren ingurumen-organoak egindako ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatutik pasatu behar diren plan eta programak honako hauek zehazteko: planak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean ingurumen-txosten estrategikoan ezarritakoaren arabera, edo plan edo programen gaineko ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin beharra, haiek ingurumenerako eragin nabarmenak ekar litzaketelako.

Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egiteko prozedura 75. artikuluan arautzen da, abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.C eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

Planaren dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta kontuan hartuta ingurumen-dokumentu estrategikoa zuzena eta indarreko araudian ezarritako alderdien araberakoa dela, ingurumen-txosten estrategiko hau ematen du Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak, berau baita eskumena duen organoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren arabera. Txosten horretan, Planak ingurumenean ondorio adierazgarririk izan dezakeen ala ez aztertzen da, eta, ondorioz, ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura bete behar duen, edo, bete behar ez badu, Plana garatzeko zer baldintza ezarri behar diren ingurumena behar bezala babestearren.

Xedapen hauek hartu dira kontuan: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena; 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena, eta aplikatzekoa den gainerako araudia. Horrenbestez, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. Sektoreko Plan Partzialaren Aldaketaren ingurumen-txosten estrategikoa formulatzea. Hona hemen txostenaren edukia:

Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak

Jundiz Mendebaldea 21. Sektorearen garapen-plangintza 2003ko apirilaren 16an behin betiko onartutako Plan Partzialean (64. ALHAO, 2003ko ekainaren 4koa) eta haren ondorengo sei aldaketetan jasota dago.

Sektorea lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako industrialde bat da, 1.038.759 m2-ko azalera du, eta Gasteizko erdigunetik 8 km ingurura dago, udal-mugartearen mendebaldean, Margaritako gunearen inguruan. Aldaketak batez ere eremuaren ipar-ekialdean du eragina, bai eta hego-mendebaldeko bi lurzatitan ere. Aldaketa honen eraginpeko lurzatien azalera, guztira, 143.031 m2-koa da. Gaur egun, industrialdea erabat urbanizatuta dago, baina okupazio-maila txikia du, azaleraren % 20 baino txikiagoa.

Jundiz Mendebaldea 21. Sektorearen Plan Partzialaren 7. aldaketa honen helburua da ipar-ekialdearen eremuan hutsik dauden lurzatien azalerak eta antolaera egokitzea, azalera handiagoko lurzatiak sortzeko, garatu beharreko jarduera ahalbidetzeko behar diren kalifikazioak ezartzea, eta inguruko espazioekin antolamendu berria aldatzea. Gainera, tokiko bideak egokituko lirateke, eta berdeguneak ibilguen inguruetan kokatzea lehenetsiko litzateke, betiere gainazala mantentzen dela zainduz. Esku-hartzearekin, urbanizazioa egokituko litzateke, sareak birdiseinatuz. Aldaketa horretan, gainera, M-17 lurzatia birmoldatuko da, eta M-18 lurzatiarekin bat egingo du sektorearen hego-mendebaldeko muturrean, errepidetik bertara sartu ahal izateko, batetik, eta, bestetik, Plan Partzialak ezartzen duen gutxieneko lurzati-azaleraren baldintza betetzeko.

Beraz, datuak doitu behar dira, xehatutako kalifikazio bakoitzean aldaketaren ondorioz eratutako gainazalen eguneraketari buruzkoak, eta taldekatzearen ondorioz sortuko diren gainazalak eta horien eraikuntza-parametroak identifikatu behar dira, baita jarduketak horiek ordenantzetan isla izango luketen isla ere.

1.– Planaren ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan hartuta:

a) Planak zenbateraino ezartzen duen proiektuetarako esparrua: aurkeztutako dokumentazioaren arabera, Planak ez dauka baldintzatzailerik, besteak beste, kokapen, ezaugarri, neurri edo funtzionamenduari dagokienez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legeetan zerrendatutako kategoriaren batekoak diren proiektuak etorkizunean baimentzeko.

b) Planak zenbateraino eragiten dien beste plan edo programa batzuei, hierarkizatuta daudenei barne: aldaketaren xede den sektorea industrialde bat da, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuta dago, eta 1.038.759 m2-ko azalera du. Aldaketak batez ere eremuaren ipar-ekialdean du eragina, bai eta hego-mendebaldeko bi lurzatitan ere. Aldaketa honen eraginpeko lurzatien azalera, guztira, 143.031 m2-koa da. Gaur egun, industrialdea erabat urbanizatuta dago, baina okupazio-maila txikia du, azaleraren % 20 baino txikiagoa. Planaren arabera, sektoreko lurzati huts batzuk birkonfiguratu eta taldekatuko dira, eta horrek eremuaren ipar-ekialdean dagoen bidea aldatzea dakar, eta berdeguneak Alberqueko erretenaren ertzetara aldatzea. Planaren ezaugarriak kontuan hartuta, ez du ingurumen-eragin nabarmenik izango beste plan edo programa batzuetan. Ez da aurkitu bateraezintasunik hierarkikoki nagusia den plangintzarekiko.

c) Planaren egokitasuna ingurumen-alderdiak integratzeari dagokionez; bereziki, garapen jasangarria sustatzeko: Plana egokitzat jo da garapen jasangarria sustatzen duten ingurumen-alderdiak integratzeko. Aldez aurretik lurzoru urbanizagarri eta eraldatu gisa kalifikatuta dagoen lurzorua okupatzea dakar, eta garapen berriek energia-aurrezpena eta -efizientzia sustatzeko neurriak gehi ditzakete.

d) Planari loturiko ingurumen-arazo adierazgarriak: ez da hauteman plana gauzatzearen ondoriozko ingurumen-arazo adierazgarririk, betiere, besteak beste, segurtasunari eta osasunari, ingurumenari, lurzoruaren eta uren babesari, uholde-arriskuari, hondakinen kudeaketari eta kutsadura akustikoari dagokienez indarrean dagoen araudia betez gauzatzen badira ukitutako eremuarekin lotutako esku-hartzeak eta jarduerak.

e) Era berean, plana egokitzat jotzen da Europar Batasuneko edo Espainiako ingurumen-arloko legedia txertatzeko.

2.– Ondorioen eta eragina pairatu dezakeen eremuaren ezaugarriak:

Azterketaren xede den sektoreak 1.038.759 m2-ko azalera du, eta Gasteizko erdigunetik 8 km ingurura dago, udal-mugartearen mendebaldean, Margaritako gunearen inguruan. Sektoreak triangelu irregularra osatzen du, eta ingurune hurbilean, ekialderantz, beste industrialde handi bat dago; iparralderantz eta hegoalderantz, ibai-jabarian, lehorreko nekazaritza-zona bat dago, eta mendebalderantz, Jundizko muinoa. Gaur egun, industrialdea erabat urbanizatuta dago, eta azaleraren % 20 okupatuta dago.

Hidrologiari dagokionez, urtaroko emaria duen erreka txiki batek zeharkatzen du sektorea. Zadorraren ibaiadarra da, Laza erretena izenarekin ezagutua (Ebroko Demarkazio Hidrografikoko uholde-arriskuaren aurretiazko ebaluazio-txostenean Margarita sakana izenarekin agertzen da). Erreka horri (hegoaldetik iparraldera egiten du, N-1 errepidearekiko paraleloan) beste erreka txiki elkartzen zaio, Alberqueko erretena izenekoa, Lermandatik Margaritara doana. Erreka komuna eremutik irteten da, trenbide sarea azpitik zeharkatuz, sektorearen ipar-ekialdean. Errekak berdeguneez inguratuta daude; bertan, ibaiertzeko landaredia garatzen da.

Zadorra ibaia eremuaren iparraldetik igarotzen da, 160 metro ingurura; alabaina, bi eremuen artean trenbide-linea igarotzen da, hesi fisiko bat sortzen duena Iturburu bat dago N-1 autobiaren oinean, gaur egun euri-uren sarera bideratua.

Hidrogeologikoki, sektorea Subijanako akuiferoaren ekialdeko ertzean integratuta dago. Eremuaren azaleraren zati handi batek bat egiten du Kuartango-Agurain lurpeko masarekin. Eremuaren ipar-ekialdea Gasteizko Kuaternarioko lurpeko ur-masa alubialaren mendebaldeko sektorearen gainean dago. Gainera, azterketa-eremuaren zati bat interes hidrogeologikoko eremu gisa identifikatuta dago.

Landarediari dagokionez, sektoreak ez du elementu interesgarririk, urbanizatuta baitago, eta zereal, patata eta erremolatxaren laborantza-eremuez inguratuta. Nabarmentzeko elementu bakarra erreken inguruko sahastia da, berdegune gisa babestuko dena. Eremuan ez dago mehatxatutako flora-espezierik, eta Batasunaren intereseko habitatei dagokienez, «Txilardi kaltzikola tuparrizale genistaduna»» habitataren orban txiki batzuk baino ez daude, eremuaren hegoaldean, 4090 kodearekin identifikatuta; habitat horri eremuaren hego-mendebalderako proposatutako lurzati-bateratzeak eragiten dio.

Eremuko fauna lurzoruaren eta haren ingurunearen artifizializazio-mailak baldintzatzen du, eta, beraz, aztertutako eremuan dauden fauna-espezieak nekazaritza-eremu irekietako eta hiri-eremuetako espezie tipikoak baino ez dira. Fauna mehatxatuari dagokionez, Zadorra ibaiaren zati bat (iparraldean, eremutik 160 metrora) bisoi europarraren (Mustela lutreola) interes bereziko eremu gisa sartzen da, Arabako Lurralde Historikoan Mustela lutreola bisoi europarra kudeatzeko plana onartzen duen azaroaren 7ko 322/2003 Foru Aginduaren arabera.

Aldaketaren xede den sektorea ez dago babes-figurek babestutako ezein eremutan sartuta; hala ere, oso hurbil dago Natura 2000 Sareko «Zadorra ibai/Río Zadorra» ES2110010 Kontserbazio Bereziko Eremua eta haren babes-eremu periferikoa, zeina, gainera, korridore ekologiko gisa diharduen azpiegitura berde eta urdinaren biodibertsitate-erreserbatzat hartzen baita. Trenbidearen trazadura oztopo fisiko gisa dihardu sektorearen eta KBEaren artean.

Kultura-ondareari dagokionez, ikusi da sektorean brontze garaiko etxolen aztarna arkeologikoak daudela, Euskal Kultura Zentroko ondasun higiezin arkeologikoen katalogoan «297. Masparra etxola-hondoa» fitxarekin identifikatzen direnak. Interes arkeologikoko eremu hori 2005ean egindako urbanizazio-lanen ondorioz aurkitu zen. Orduan, aztarna batzuk suntsituta geratu ziren urbanizazio-bideak eraikitzean, baina beste batzuk ukitu gabe geratu ziren, eta, ziurrenik, gaur egun lorategi bihurtutako eremuen eta Margaritako gunetik gertu dauden lan-lurren lurpean egongo dira. Era berean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren txostenaren arabera, eremua bat dator «ITERXXXIV Ab Asturica Burdigalam galtzada erromatarreko (Astorgatik Bordelera)» trazadura hipotetikoarekin. Hala ere, aldaketaren xede diren lurzatiak ez dute kointziditzen aipatutako elementuekin.

Ingurumen-arriskuei dagokienez, sektorearen zati bat 10 urteko errepikatze-denborako uholde-arriskuko eremuan dago: erreken ipar-ekialdetik igarotzen den iparralde osoa, ibilguak eta horien ingurunea, eta trenbidearekiko paraleloan dagoen zerrenda estu bat. Badira 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholde-arriskua duten eremuak ere. Margaritako sakana UAHEko «08.– Zadorra-Ayuda» barruan dago (ES091_ARPS_ZAD-16 kodea).

Eremua kutsadurarekiko kalteberatasun altua edo oso altua duten akuiferoen gainean dago.

Sektorean, bost lurzati potentzialki kutsakorrak identifikatu dira, bertan lurzoruarentzat kutsakorrak diren jarduerak egiten direlako, baina aldaketa honek ez die eragiten.

Euskal Autonomia Erkidegoko Salgai Arriskutsuen Garraioaren Fluxu Maparen arabera, eremuarekin muga egiten duen N-1 errepidean istripuak gertatzeko arrisku handia dago, eta, beraz, sektorearen ekialdea 100 m-ko, 200 m-ko eta 600 m-ko afekzio-banden barruan sartuta dago. Bestalde, sektorearen iparraldeko muturrarekin muga egiten duen trenbidea (ADIF) arrisku ertainekotzat jotzen da, eta sektorea 100 m-ko, 200 m-ko eta 600 m-ko afekzio-banden barruan sartuta dago.

Eremuaren egoera akustikoari dagokionez, gaur egun zarata-iturri nagusiak dira A-1 autobia (eremuaren ekialdean kokatutako trazadura), eta eremuaren iparraldeko mugatik igarotzen diren trenbideak.

Ingurumen-dokumentuan emandako informazioaren arabera, 2018ko udalerriko zarata-mapa ikusita, zarata-mailak, 4 metroko altueran, 70 dB (A)-tik beherakoak dira egunez zein arratsaldez; gauez, berriz, 50 eta 60 dB (A)-ra artekoak. Hala, gaur egun, a priori, sektoreak betetzen ditu sektorean aplikatu daitezkeen KAHa «b) industria-erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo -sektoreak» eremu akustikoari dagozkionak.

Ingurumen-dokumentuan adierazitakoaren arabera, Vitoria-Gasteizko Udala gaur egun zarata-mapa estrategiko berriak eta zarata-mapa berriak idazten ari da, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretua aplikatuz. Mapa horien artean, lurzati horien kanpoko zarata-mapak sartuko dira (2 metroko altueran), baita lurzati horietan aurreikusitako eraikinen fatxaden mapak ere. Udalak esandakoaren arabera, mapa horietako batetik ondorioztatzen bada ez-betetzeren bat dagoela, dagokion zonako plana izapidetuko da. Zarata-mapak amaitu aurretik lizentzia berriren bat eskatzen bada, hirigintza-lizentziarekin batera lurzatiaren inpaktu akustikoari buruzko azterketa eskatuko da.

Sektoreari aireportu- eta errepide-zortasun akustikoek eragiten diote, eta, beraz, txostena eskatu beharko zaie kasuan kasuko administrazioei.

Planaren esparruan sartzen diren jarduketen inpaktuak, nagusiki urbanizazioa egokitzeko eta jarduera ekonomikoen instalazio berriak eraikitzeko obren ondoriozkoak izango dira: lurzorua okupatuko da, landaredia garbituko da, hondakinak, lur-mugimenduak eta soberakinak sortuko dira, makinen joan-etorriak egongo dira, lurzoru eta urak kaltetuko dira ustekabeko isurketengatik, herritarrei eragozpenak sortuko zaizkie emisio atmosferikoengatik eta akustikoengatik, etab. Ildo horretan, indarrean dagoen legeria betetzen bada, eta bereziki zaratari, hondakinei eta isurketei buruzkoa, afekzioak txikiak izango dira, eta, oro har, aldi baterakoak, itzulgarriak eta berreskuragarriak.

Uholde-arriskuei dagokienez, eremuan aurreikusitako jarduketak bateragarria izan beharko du Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren indarreko araudian xedatutakoa betetzearekin, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren E.2 apartatuan uholdeen aurkako babesari buruz ezarritako araudi espezifikoan eta Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduaren 14.bis artikuluan xedatutakoarekin ere, betiere alde batera utzi gabe administrazio hidrauliko eskudunak uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak (Uraren Legearen testu bategina onartzen duenak) 25.4 artikuluan aipatutako txostenean ezarritakoa eta Uraren Euskal Agentziak Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7.k) artikuluan adierazitako txostenean ezarritakoa.

Zaratari dagokionez, ez da espero eremuaren egoera akustikoa aldatuko denik Planaren Aldaketa garatzearen ondorioz. Nolanahi ere, eremuan industria-eremuetarako ezarritako kalitate akustikoko helburuak bete beharko dira, EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren arabera.

Indarrean dagoen antolamenduan aurreikusitako egoera kontuan hartuta baloratu behar dira ingurumen-ondorioak. Ildo horretan, eta esan bezala, Planak sektoreko lurzati huts batzuk birkonfiguratu eta taldekatzen ditu, eta, horren ondorioz, aldatuko dira hala eremuaren ipar-ekialdean dagoen bidea, nola berdeguneak, Alberqueko erretenaren ertzeetan kokatuko baitira.

Hori dela eta, ingurumen-dokumentu estrategikoak planteatzen dituen neurri zuzentzaileak eta jasangarritasunaren aldekoak aplikatuta, eta aurrerago zehazten diren prebentzio-, babes- eta zuzenketa-neurriak ere aplikatuta, ez da espero jarduketek ingurumenean inpaktu adierazgarririk izango dutenik, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legean aurreikusitakoari jarraikiz.

3.– Ebazpen honetan, honako neurri babesle eta zuzentzaile hauek ezartzen dira, Planak ingurumenean ondorio kaltegarri nabarmenik izan ez dezan eta Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. sektoreko aldaketari ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin ez dakion, betiere, ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak txertatzen badira.

Babes- eta zuzenketa-neurriak indarreko araudiaren arabera gauzatuko dira, ingurumen-txosten estrategikoa formulatzen duen Ebazpen honetan adierazitakoari jarraikiz, eta, aurrekoaren aurkakoa ez den orotan, ingurumen-agiri estrategikoan eta eremuaren antolamendurako planetan jasotakoari jarraikiz.

Garapen-proiektuak gauzatzean aplikatuko diren neurriak lotuta egongo dira obretako jardunbide egokien eskuliburuarekin, lurren eta soberakinen kudeaketarekin, hondakinen sorkuntza eta kudeaketarekin, induskatutako lurzoruen kontrolarekin eta urak, airearen kalitatea eta kalitate akustikoa babestearekin. Besteak beste, honako neurri babesle eta zuzentzaile hauek bete beharko dira Planaren ondoriozko obrak egikaritzeko:

Hautemandako ingurumen-arriskuekin lotutako neurriak:

– Uholde-arriskua: Planak kontuan izan behar ditu indarreko Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren E.2 apartatuan uholdeen aurkako babesari buruz ezarritako berariazko araudian xedatutakoa, bai eta Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduaren 14.bis artikuluan ezarritakoa ere, alde batera utzi gabe, betiere, administrazio hidrauliko eskudunak Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 25.4 artikuluan aipatutako txostenean ezarritakoa eta Uraren Euskal Agentziak Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7.k artikuluan adierazitako txostenean ezarritakoa.

Planak edo, bestela, planaren garapenak barne hartuko ditu bildutako ur-bolumena jatorrian murrizteko prebentzio-neurriak, azalera iragazgaitzak mugatuz eta drainatze jasangarriko sistemak ezarriz, EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LAPen E.4 epigrafean eta Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduaren 126.ter artikuluaren 7. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz.

Ez da obrako instalazio lagungarririk jarriko (batez ere, makineria-parkea eta garbigunea) uholde-arriskua duten eremuetan, uholdeen errepikatze-denbora edozein dela ere.

– Ustiaketako zarata: Planaren Aldaketaren xede den eremua aireportu- eta errepide-zortasun akustikoaren barruan dago, eta, beraz, eremu horietan edozein jarduketa egin ahal izateko, azpiegitura horiek kudeatzen dituen organoaren txostena beharko da nahitaez.

Beste alde batetik, Planaren Aldaketatik eratorritako jarduketek gune akustiko horretan aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bete beharko dituzte, EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 31.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Ingurune hidrikoa babesteko neurriak:

– Ibilguen zaintza-eremuan eta jabari publiko hidraulikoan edozein obra edo lan egin aurretik, arroaz arduratzen den organismoaren administrazio-baimena beharko da.

– Jabari Publiko Hidraulikoan eta hura babesteko zortasun-eremuan ez da eragingo zuzeneko afektaziorik, ez eta zeharkako afektaziorik ere, sor litezkeen solido esekien edo arrastatutako edo jariatutako kutsatzaileen ondoriozkorik. Beharrezkoa izanez gero, jalkitzeko eta iragazteko luzetarako hesiak jarriko dira, eta/edo dekantazio-putzuak, horien bitartez ingurune hidrikora askoz ekarpen solido gutxiago egiteko.

– Hiriko drainatze-azpiegituren bidez biltzen diren euri-urak, jabari publiko hidraulikoa kutsatu badezakete, hondakin-urak dira, eta Administrazio hidraulikoaren aurrean isurketak baimentzeko prozedura bete beharko dute.

Intereseko beste natura-balio batzuk babesteko neurriak:

– Intereseko landaredia babestea: ez zaio afekziorik eragingo erreken ur-bazterreko landarediari. Hala badagokio, obrak egiten hasi aurretik, zehaztasunez balizatuko dira afektazioetatik salbu geratu behar duten landareak, bai eta inausitako zuhaitzak ere, bota ez ditzaten. Ez da zuhaitzik moztuko, ez eta belar-sastrakarik garbituko ere, zuzenean okupatzea aurreikusten ez den eremuetan.

– Obrek erasandako eremuak leheneratzea: planaren garapenagatik erasandako eremu guztiak leheneratuko dira, kendu diren landare-zuhaitzak birjarrita, hala behar bada. Landareztatze-lanak ahalik eta lasterren egingo dira, higadura-prozesuak, solidoak ibilguetara arrastatzea eta espezie aloktono inbaditzaileen kolonizazioa ekiditeko. Espezie autoktonoak erabiliko dira, ibilguen ondoko ur-bazterreko basoko berezkoak lehenetsiz. Jasangarritasun-irizpideak lehenetsiko dira, espezie inbaditzaileak sartzeko arriskua gutxitzearren. Landareztatze- eta lorategi-lanetan ez dira inola ere erabiliko inbaditzaileak izan daitezkeen espezie aloktonoak; esaterako, Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia eta Cortaderia selloana. Lehengoratze-lanetan erabilitako landare-lurrak flora inbaditzaileko propagulurik ez duela bermatuko da.

– Espazio libreen diseinua: espazio libreak landareztatzeko, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak egindako «Lorategi eta berdegune jasangarriak diseinatzeko eskuliburua» argitalpenean jasotakoari jarraituko zaio orokorrean.

– Espezie inbaditzaileen kontrola: identifikatutako flora aloktono inbaditzaileko aleak kenduko dira, eta eremuan eta inguruan ez hedatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.

Kultura-ondareari dagozkion neurriak:

– Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren txostenaren arabera, Planaren hirigintza-dokumentazioan erromatar galtzadaren trazadura hipotetikoa jasotzea gomendatzen da, etorkizunean egingo diren eraikuntza-lanetan kontuan har dadin.

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoa gorabehera, jarduketak egiterakoan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen bada, lanak eten egingo dira badaezpada, eta berehala jakinaraziko zaio Arabako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzari; hark erabakiko du zer neurri hartu.

Beste prebentzio- eta zuzenketa-neurri batzuk:

– Obrako langileek erabili beharreko jardunbide egokien eskuliburua. Gai hauekin zerikusia duten alderdiak bilduko ditu, gutxienez: lanaldiak, makineria, uretara eginiko isuriak saihestea, ahalik eta hauts eta zarata gutxien sortzea, herritarren lasaitasunean eragin negatiboa izan dezaketen jardunak minimizatzea, hondakinak kudeatzea, eta abar. Behar diren neurriak hartu beharko dira, bestalde, jarduketek eraginik izan ez dezaten lurzoruan eta lurpeko uretan.

– Obrak, bai eta lurzorua erabiltzea eragiten duten eragiketa osagarriak ere, proiektua gauzatzeko behar-beharrezkoa den gutxieneko eremuan gauzatuko dira. Beharrezkoak diren mozketa-lanak eta sastrakak garbitzekoak, obra-sarbideak irekitzekoak eta kontratistaren instalazio-guneak –makineria-parkea, obra-etxolak, obra-materialak aldi baterako biltegiratzeko gunea eta landare-lurrak eta hondakinak aldi baterako pilatzeko guneak barne– ingurumenean ahalik eta eraginik txikiena izateko irizpideetan oinarrituz egingo dira, eta, hala badagokio, saihestuko da Laza ubidearen (Margarita sakana) eta Alberque ubidearen bertako landarediari eragitea.

– Hondakinak sortu eta kudeatzea: Ekonomia Zirkularrerako Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legeak araututakoaren arabera eta aplikatzekoak diren berariazko araudiek agindutakoaren arabera kudeatuko dira obretan sortutako hondakinak, hondeaketetatik eratorritakoak barne.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko dira sortutako olio erabiliak.

Obretan sortutako indusketa-soberakinak baimendutako soberakin-biltegira eramango dira, eta indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera kudeatuko.

Vitoria-Gasteizko Udalari eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari jakinarazi beharko zaizkie lur susmagarriak antzemateagatiko kutsadura-arrasto guztiak, Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.2 artikulua betetzeko.

– Lurzoruaren eta lurpeko uren babesa: neurri prebentibo eta zuzentzaileak ezarriko dira obra-faserako, ustekabeko isuriek eragindako eraginak saihesteko, bereziki makinen mantentze-lanetan (material xurgatzaileak erabiltzea, isuriekin kutsatutako lurzoruak kendu eta kudeatzea, eta abar). Pilaketa-eremuak, instalazio osagarriak eta makineria-parkea gainazal iragazgaitzetan jarriko dira. Makinen mantentze-lanik ez da egingo iragazgaiztu gabeko eremuetan.

– Kamioiek obran sartu eta irteteko erabiltzen dituzten bideak garbi mantendu beharko dira; horretarako, presioko ura edo erratz-makinak erabiliko dira.

Obretako zaratak: Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, kalitate-helburu eta emisio akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen emisio akustikoei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, egokitu beharko dira, hala badagokie, Kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten emisio akustikoak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan (apirilaren 28ko 524/2006 Dekretuak aldatu du) eta arau osagarrietan ezarritakora.

Eguneko lan-ordutegian egingo dira lanak.

– Paisaian integratzea: ingurunearen ingurumen-ezaugarriak kontuan izanda, eta garapen berria inguruko paisaian integratzeko asmoz, zenbait eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (materialak, koloreak, morfologia, altuerak, bolumenak, eta abar), bat etorriko direnak inguruneko eraikinen eta estetikaren tipologiarekin.

– Eraikuntzaren jasangarritasuna: eraikuntza eta eraikingintza jasangarriagoak egiteko behar diren ezaugarriei dagokienez, eraikuntza jasangarrirako gidetan (https://www.ihobe.eus/argitalpenak) jasotako ingurumen-neurri eta -jardunbide egokiak erabiliko dira, eraikinen aurrezki eta energia-efizientzia eta energia berriztagarrien sustapena bultzatzeko. Neurri horiek, gutxienez, arlo hauetan izan beharko dute eragina:

• Materialak. Lehengai berriztaezinen kontsumoa murriztea.

• Energia. Energia-kontsumoa murriztea eta/edo energia gutxiago sortzea iturri berriztaezinen bidez.

• Edateko ura. Edateko uraren kontsumoa murriztea.

• Ur grisak. Ur gris gutxiago sortzea.

• Atmosfera. Gas-, hauts-, bero- eta argi-emisioak murriztea.

• Barnealdeko kalitatea. Barnealdeko airearen kalitatea, erosotasuna eta osasuna hobetzea.

Bigarrena.– Zehaztea ezen, ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritakoaren arabera, eta ebazpen honetan ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak hartzen badira, bai eta sustatzaileak proposatutakoak ere, aurrekoen aurkakoak ez badira, ez dela aurreikusten Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. Sektoreko Plan Partzialaren Aldaketak ondorio kaltegarri nabarmenik izango duenik ingurumenean, eta, beraz, ez duela ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntik behar.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Vitoria-Gasteizko Udalari.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Bosgarrena.– Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumen-ebaluazio estrategiko honek indarra galduko du eta berezko dituen efektuak sortzeari utziko dio, baldin eta, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta lau urteko epean, Vitoria-Gasteizko Jundiz Mendebaldea 21. Sektoreko Plan Partzialaren Aldaketa onartzen ez bada. Hala gertatuz gero, berriro hasi beharko da Planaren ingurumen-ebaluazioaren prozedura, ingurumen-organoari indarraldia luzatzeko eskatu ezean. Hala gertatuz gero, ingurumen-organoak, hala badagokio, ingurumen-txosten estrategikoaren beste indarraldi bat xedatuko du, erregelamenduz ezarritako moduan.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 26a.

Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria,

JAVIER AGIRRE ORCAJO.


Azterketa dokumentala