Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

142. zk., 2022ko uztailaren 22a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
3338

AGINDUA, 2022ko uztailaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren bidez araututako dirulaguntzak emateko 2022ko deialdia egiteko dena. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

Irailaren 23ko 179/2014 Dekretua nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzei buruzkoa da –Lehiatu Sustapena Programa–, eta nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzen erregimena ezartzen eta arautzen du.

Aipatutako dekretuaren 9. artikuluak xedatzen duenez, urtero, dekretuan ezarritako laguntzetarako deialdia egingo da, eta artikulu horretan jasotzen diren zenbait alderdi zehaztu.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak dirulaguntzen plan estrategiko bat dauka –Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Agindua, zeinaren bidez onartzen baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021, 2022 eta 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa–, eta haren barruan dago agindu honen bidez iragartzen den laguntza, zeina www.euskadi.eus webgunean kontsulta baitaiteke.

2019ko ekitaldian ardoa sustatzeko laguntza-ildo berri bat jarri zen abian, Lehiatu Ardoa izenekoa. Laguntza horiek ardogintzako enpresei berariaz laguntzeko sortu ziren, gaur egun ardoaren merkataritzak mundu-mailan dituen oztopoen aurrean; hots, Brexitaren negoziazioak edo AEBn ardoari jarritako muga-zergak.

2020ko ekitaldian, ardogintza Lehiatu Sustapena programatik kanpo utzi zen, eta Lehiatu Ardoa programaren barruan sartu.

2022ko ekitaldi honetan ez da Lehiatu Ardoa laguntza-ildoa aterako, eta mahastizaintza eta ardogintza berriz ere barne hartuko ditu agindu honetan araututako programak.

Laguntza-deialdi honek aurrekontu-estaldura nahikoa du, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 2021eko abenduaren 23ko 11/2021 Legeak baimendutako kredituen arabera.

Horiek horrela, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Irailaren 23ko 179/2014 Dekretuak araututako dirulaguntzak emateko 2022ko deialdia egitea. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Prozeduraren arloan agindu honetan aurreikusi gabekoari dagokionez, Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuko da.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

AZKEN XEDAPENENETAKO HIRUGARRENA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 13a.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
NEKAZARITZA-, ELIKAGAI-, ARRANTZA- ETA BASOGINTZA-PRODUKTUAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAZ KANPOKO MERKATUETAN SUSTATZEKO LAGUNTZAK, LEHIATU SUSTAPENA PROGRAMA 2022

Lehenengoa.– Xedea.

Agindu honen xedea da irailaren 23ko 179/2014 Dekretuak araututako dirulaguntzak emateko 2022ko deialdia egitea. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

Bigarrena.– Onuradun izateko betekizunak.

Agindu honen bidez egindako deialdiko laguntzen onuradun izateko, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako betekizunez gain, puntu honetan ezarritako betekizunak bete behar dira. Betekizun horiek Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehazten dira. Hauek dira:

«1.– Onuradun edo erakunde kolaboratzaile izan daitezke dirulaguntza ematea oinarritzen duen egoeran edo deialdi hau arautzen duten oinarrietan xedatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonak edo erakundeak.

2.– Honako egoera hauetako batean dauden pertsona edo entitateak ezingo dira izan arau honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun edo erakunde kolaboratzaile, nola eta araudiak dirulaguntzaren izaeragatik salbuesten badu:

a) Epai irmo bidez dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu dutenak zigor bidez, edo delitu hauetako bat egiteagatik kondenatuak izan direnak: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoen bidegabeko eralgitzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legez kontrako ordainarazpenak edo hirigintza-arloko delituak.

b) Borondatezko konkurtsoaren deklarazioa eskatu dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabe deklaratu dituztenak, konkurtso-deklarazioa jaso dutenak, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren mende daudenak edo desgaituta daudenak Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duen maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

c) Administrazioarekin egindako edozer kontratu ebazpen irmoz suntsiarazi bada, dena delako kausagatik errudun deklaratzearen ondorioz.

d) Lege hauetan jasotako kasuren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

e) Indarrean dauden xedapenen bidez ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituztenak.

f) Egoitza fiskala araudiaren arabera zerga-paradisu gisa sailkatutako lurralde edo herrialderen batean dutenak.

g) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez dituztenak.

h) Epai irmo bidez zehatuta daudenak, eta beraz, dirulaguntzak lortzeko aukera galdu dutenak, lege honetan edo beste batzuetan zehaztutakoari jarraikiz.

i) Ezin izango dute onuradun izan 11.3 artikuluko bigarren paragrafoan aurreikusitako taldeek, baldin eta kideren batek aurreko debekuren bat badu.

j) Dirulaguntzak jasotzeko debekuek honako enpresei ere eragingo diete: zuzentzen dituzten pertsonak edo beste inguruabar batzuk direla-eta, pentsa badaiteke –eraldaketa, bat-egitea edo ondorengotzaren ondorioz– beste enpresa batzuen jarraipena edo eratorpena direla, eta horietan ere pertsona edo inguruabar haiek izan badira.

3.– Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debeku-kausetan nahastuta dauden elkarteek ezingo dute eskuratu lege honetan araututako dirulaguntzen onuradun edo erakunde kolaboratzailearen izaera.

Era berean, ezingo dira onuradun edo erakunde kolaboratzaile izan, baldin eta inskribatzeko administrazio-prozedura eten bada ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, harik eta ebazpen judizial irmoa eman, eta, horren bitartez, inskripzioa dagokion erregistroan egin ahal izan arte.

4.– Artikulu horretako 2. apartatuko b), d), e), f), g), h), i) eta j) letretan eta 3. apartatuan jasotzen dituen debekuak automatikoki egiaztatuko dira, eta kasuan-kasuan debekua eragin duten inguruabarrek iraun bitartean iraungo dute.

5.– Artikulu honen 2. apartatuaren a) eta h) letretan jasotako debekuak automatikoki egiaztatuko dira. Debekuaren irismena epai edo ebazpen irmoak zehazten duena izango da. Bestela, irismena araudiz zehaztutako prozeduraren bidez ezarriko da, eta ezingo da bost urtetik gorakoa izan debekua ez bada epai irmo baten ondoriozkoa.

6.– Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak 71. artikuluan ezartzen duenaren arabera zehaztuko da artikulu honetako 2. apartatuko c) letran jasotako debekuaren egiaztapena eta irismena. Lege horren bidez, 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora.

7.– Pertsona edo erakundeek justifikatu ahal izango dute ez daudela onuradun edo entitate laguntzaile izateko debekuetan sartuta –artikulu honen 2. eta 3. apartatuetan adierazitakoetan–. Horretarako, lekukotza judiziala, ziurtagiri telematikoak edo datu-transmisioak erabil ditzakete, Estatuko edo autonomia-erkidegoetako administrazio orokorrak teknika elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzea arautzen duen erregelamenduzko araudian ezarritakoaren arabera, edo administrazio-ziurtagiria, kasu bakoitzaren arabera; edo, bestela, agintaritza eskudunak ezin badu agiri hori egin, horren ordez administrazio-agintaritza edo notario publiko baten aurrean emandako erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango da.

Halaber, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legearen 19.3 artikuluaren arabera, nekazaritzaren arloan eskumena duten EAEko administrazioek ez diete laguntzarik ez dirulaguntzarik emango nekazaritzaren arloan jarduten duten profesionalen, enpresaburuen, sindikatuen edo bestelakoen elkarte edo erakundeei, zuzendaritza-organoetan emakumeen presentzia gutxienez orekatua ez badute. Estatutu honen bigarren xedapen gehigarrian adierazten den bezala ezarriko da neurri hori.

Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko epea, eskabide-eredua eta dokumentazioa.

1.– 179/2014 Dekretuak ezarritako laguntza-deialdirako eskabideak aurkezteko epea, 2022ko ekitaldirako, hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

2.– Agindu honen III. eranskinean dago jasota laguntza hau eskatzeko inprimakiaren edukia.

3.– Eskatzaileek, laguntza-eskabidearekin batera, agindu honen IV. eranskinean adierazitako dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute. Dekretu arautzailearen 8. artikuluaren 3.c) letran adierazten den memoria xehatua egiteko, ebazpen-zati honen 5. apartatuan adierazitako web-helbideko «fitxa-txostena» bete beharko da.

Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke dagokion zerbitzuaren bidez, baita egoitza elektronikoan ere, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

4.– Eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, ebazpen-zati honen 5. apartatuan adierazitako helbideen bidez.

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak kanal elektronikoz izapidetzeko zehaztapenak, eta eskabide-inprimakia bera, helbide honetan dauden eskura: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0082212

6.– Eskabidea elektronikoki aurkeztu ondorengo izapideak «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan xedatuta daude: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

8.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistrora helbide honen bitartez sar daiteke: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

9.– Prozeduraren eskuliburua onartzen da, zeina eskuragarri egongo baita https://www.euskadi.eus webgunean eta argitara ematen baita agindu honen I. eranskinean.

10.– Enpresa txiki eta ertainek (ETE) izaera hori egiaztatu beharko dute, agiri hauek aurkeztuta:

A) Pertsona fisikoentzat: pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kopia, ekonomia-jardueren eranskinarekin batera, eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiarena.

B) Pertsona juridikoentzat: eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zergaren kopia. Agiri horrekin batera, dokumentazioak erakusten duen egoera aldatu ez dela dioen adierazpena.

11.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak modu arrazoituan uka dezake baimen hori, eta, hala egiten badu, dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria aurkeztu beharko du.

12.– Eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. apartatuan ezarritakoarekin bat. Eskatzaileak adierazi beharko du zein administraziotan eta zein unetan aurkeztu zituen dokumentuak. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak modu arrazoituan uka dezake baimen hori, eta, hala egiten badu, dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria aurkeztu beharko du.

13.– Laguntza-eskabidea, eskatzen den dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Era berean, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

Laugarrena.– Onuradunen betebeharrak. -

Agindu honetan araututako laguntzen onuradunek, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritako betekizunez gain, dekretu horren 15. artikuluan eta ebazpen-zati honetan jasotako betebeharrak bete behar dituzte. Izan ere, horietan jasota daude Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetako betebeharrak. Hauek dira:

14.1 artikuluari dagokionez:

«a) Dirulaguntza eman izanaren oinarrian dagoen helburua betetzea, proiektua gauzatzea, jarduera egitea edo jokabidea izatea.

b) Dirulaguntza eman edo gozatu izanaren oinarrian dagoen jarduera egin edo helburua bete dela, eta eskakizunak eta baldintzak bete direla justifikatzea organo emailearen edo, hala badagokio, erakunde kolaboratzailearen aurrean.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundeak edo, hala badagokio, erakunde kolaboratzaileak egingo dituzten egiaztapen-ekintzak betetzea, eta eskumena duten kontrol-organoek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen beste edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute.

d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzen dituzten bestelako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideak lortu izanaren berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari edo erakunde laguntzaileari. Jakin bezain laster jakinarazi behar zaio, eta betiere jasotako funtsen erabilpena justifikatu baino lehen.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

f) Behar bezala ikuskatuta eduki behar dituzte kontabilitate-liburuak, bideratutako erregistroak eta gainerako agiriak, kasu bakoitzean onuradunari aplikatzekoa den merkataritzako legerian eta legeria sektorialean eskatzen den eran; eta eduki egin behar ditu, halaber, dirulaguntzak arautzen dituzten oinarrietan eskatzen diren kontabilitateko egoera-orri eta berariazko erregistro guztiak, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ahalmenak egoki gauzatzen direla bermatzeko.

g) Emandako laguntza onartzea. Ildo horretan, onuradunak ez badio dirulaguntzari espresuki uko egiten dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso duen egunetik hasita hamabost eguneko epean, onartu egin duela joko da.

h) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, zeren eta egiaztapenak eta kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

i) Dirulaguntzen Lege Orokorraren 18. artikuluaren 4. apartatuan jasotako zabalkunde-neurriak hartzea.

j) Jasotako funtsak itzultzea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotzen diren kasuetan».

46. artikuluari dagokionez, lankidetzarako betebeharra ezartzen da. Horren arabera:

«1.– Onuradunek, entitate laguntzaileek eta dirulaguntzaren xedearekin edo justifikazioarekin lotuta dauden hirugarrenek beren laguntza eta beharrezkoak diren agiriak eman beharko dizkiete, kontrol-jarduerak egiten dituztenean, Europar Batasunaren araudiaren arabera finantza-kontrolerako egitekoak esleituta dituzten organoei; xede horretarako, ahalmen hauek izango dituzte (Kontrol Ekonomikoko Bulegoa eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.1.k) artikulua):

a) Sarbide librea egiaztatu beharreko agirietara, informatika-euskarria duten programak eta artxiboak barne.

b) Negozio-lokaletan sartzen utzi behar diete, bai eta dirulaguntzaren xede izan den jarduera egiten den establezimendu eta toki guztietan eta dirulaguntzaren kargura finantzatutako eragiketak egiazkoak eta erregularrak direnez egiaztatzeko arakatu beharreko tokietan ere.

c) Dirulaguntza oker jaso, gozatu edo erabili delako zantzuak agertzen dituzten eragiketen inguruko fakturak edo antzeko edo ordezko dokumentuak gorde behar dituzte, edo haien kopiak eman.

d) Dirulaguntza kobratu den finantza erakundeko banku kontuko edo funtsak baliatzeko erabili den kontuko informazio guztia eman behar diete.

2.– Betebehar hori betetzen ez bada, erresistentzia, aitzakia, oztopatzea edo ezezkoa dela ulertuko da, lege honen 37. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe bestelako zehapenak ere jarri ahal izatea».

Horrez gain, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuak araututako Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18.4 artikulua aplikatuz, onuradunak behar bezalako publikotasuna eman behar dio diruz lagundutako jardueraren finantzaketaren izaera publikoari. Onuradunek jasotako dirulaguntzen eta laguntzen berri eman beharko dute, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean xedatutako moduan eta baldintzetan.

Bosgarrena.– Aurrekontu-zuzkidura.

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako aurrekontu-kredituak, deialdi honetarako, hirurehun eta berrogeita hamar mila eurokoak dira (350.000).

Seigarrena.– Onuradun bakoitzari gehienez emango zaion laguntzaren zenbatekoa.

Onuradun bakoitzari gehienez hamar mila euroko (10.000) laguntza emango zaio, dekretu arautzailearen 6. artikuluko 1A apartatuan xedatzen diren ekintza indibidualetarako, eta hogeita hamar mila eurokoa (30.000) agindu arautzaile horren 1B apartatuan zehaztutako sustapen-programetarako.

Dena den, honako araudi hauetan ezarritako dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak errespetatu beharko dira: Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak –arrantzaren eta akuikulturaren alorrean– de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2014ko ekainaren 27ko Batzordearen 717/2014 (EB) Erregelamenduan; horiek aplikagarri izango dira baldin eta enpresa onuraduna nekazaritza edo arrantza sektorekoa bada, eta, hori horrela izanik, lehenengo kasuan laguntza 200.000 eurokoa izango da, hiru zergalditan ematekoa; bigarren kasuan, berriz, 30.000 eurokoa izango da, hiru zergalditan ematekoa.

Zazpigarrena.– Diruz lagun daitezkeen ekintzak.

1.– Honako ekintza hauek sartu ahal izango dira dirulaguntza deialdi honetan:

A) Ekintza indibidualak. Jarduera hauek hartzen dira ekintza indibidualtzat:

i) Izaera profesionala duten nazioarteko azoketan edo merkataritza-lehiaketetan erakusketari gisa parte hartzea, merkataritza-jarduerak garatzeko, produktuak erakutsiz erakusmahai indibidual edo partekatuetan.

ii.– Azoketara joatea, hau da, eskatzailea profesionalei zuzendutako nazioarteko azoketara joatea.

iii.– Zuzeneko misioak egitea eta atzerriko merkatuetan produktuak aurkeztea, hau da, enpresa eskatzailearen produktuak aurkezteko edo dastatzeko ekintzak egitea, atzerriko merkatu horietan merkataritza-harremanak areagotzeko eta produktuen esportazioa handiagotzeko.

iv.– Alderantzizko misioak egitea, hau da, atzerriko erosleei edo preskriptoreei gonbita egitea enpresen ekoizpen-establezimenduetan euretan bisitaldiak egin ditzaten; Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik egingo dira bisitaldi horiek.

v.– Atzerriko merkatuetako salmenta-puntuetan sustapen ekintza zehatz eta espezifikoak egitea, produktuaren publizitatea eginez eta hura dastatzeko aukera emanez, kontsumitzailearen oniritzia lortzeko. Sustapen-jarduera zehatz eta espezifiko horietako bakoitzak gehienez hiru hilabeteko iraupena izango du.

vi.– Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak, hau da, enpresaren irudiari eta produktuei buruzko dibulgazio-materialak egitea, gutxienez atzerriko hizkuntza batean.

B) Sustapen-programak:

1.– Sustapen-programetan, plan edo programa integral bat prestatu behar da, A letran aurreikusitako ekintza indibidualen artetik gutxienez sei jarduera burutzeko hiru herrialdetan. Kanpoan geratzen da enpresatik kanpoko zerbitzu profesionalak kontratatzea, eskatzailearen produktuak sustatzeko programa garatzeko aholkularitza emateko.

2.– Ez da dirulaguntzarik emango azoketan parte hartzeko, baldin eta azoka horietan erakusmahai bat jarri badu Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, edo Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberek, edo atzerriko merkatuan enpresei laguntza finantzarioa ematen dieten antzeko erakundeek, eta erakunde horiek EAEko enpresei azoka horietan parte hartzeko tokia eskaini badiete. Hala ere, dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte aipatutako erakundeei azoketan tokia eskatu baina baiezko erantzunik jaso ez duten enpresek. Azokan parte hartzearekin zerikusia duten eta dirulaguntza jaso duten gastuak geratuko dira kanpoan.

3.– Dirulaguntza honen xede diren jarduerak 2022ko ekitaldian hasi beharko dira.

Zortzigarrena.– Guztizko zenbatekoa, eremu geografikoaren arabera.

Joan-etorrietarako, ostaturako eta mantenurako gastuei dagokienez, hauek dira jarduera bakoitzaren gehieneko zenbateko osoak, eremu geografikoaren arabera banatuta:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoa eta Estatuko gainerako tokiak: mila euro (1.000).

2.– Europa: mila eta bostehun euro (1.500).

3.– Amerika, Afrika, Asia eta Ozeania: bi mila eta bostehun euro (2.500).

Jarduera bat hainbat datatan edo merkatutan egiten bada, banaka zenbatuko da, adierazitako gehieneko zenbatekoa aplikatzeko.

Bederatzigarrena.– Justifikazioa.

Betearazitako gastuak justifikatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

– Fakturen eta ordainketen Excel fitxategia.

– Eginiko jarduera bakoitza justifikatzeko fitxa-txostenak.

– Eginiko gastuen fakturak eta ordainketa-ziurtagiriak.

– Jarduerak egin direla frogatzen duten euskarri-dokumentuak.

Agindu honen hirugarren ebazpen-zatiaren 5. puntuan adierazitako helbidean jasota dauden jarraibideen arabera aurkeztuko da gastuen justifikazioa.

Hamargarrena.– Bateraezintasuna.

Irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 24. artikuluan xedatutakoaren arabera, dekretu horretan araututako eta agindu honen bidez deitutako laguntza bateragarria da beste edozein erakunde publiko zein pribatuk xede bererako emandako beste edozeinekin, betiere dirulaguntza guztien baturak gainditzen ez baditu 11. artikuluak egoera bakoitzerako ezarritako gehieneko ehunekoak. Muga hori gaindituz gero, programa honen babespean emandako laguntzari kendu egingo zaio gaindikinari dagokion zenbatekoa.

Aurrekoan xedatutakoari kalterik egin gabe, agindu honetan aurreikusitako laguntza bateraezina izango da ardoa sustatzeko laguntzekin, hain zuzen ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren 45.artikuluari jarraikiz. Horren bidez, nekazaritza-elikagaien merkatuen antolaketa sortu zen eta 922/72, 234/79, 1037/2001 eta 1234/2007 erregelamenduak indargabetu ziren. Halaber, baterazina da baterazina dela berariaz ezartzen duten beste laguntza batzuekin.

Hamaikagarrena.– Datuak babestea.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Helbide honetan dago jasota datuak babesteari buruzko informazioa: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/001600-capa2-eu.shtml

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala