Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

138. zk., 2020ko uztailaren 15a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
2768

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 26koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearena, irakasle agregatuen plazak betetzeko lehiaketarako deialdia egiteko dena.

Indarrean dagoen arautegiari jarraituz –UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2018ko abenduaren 20ko erabakia, irakasle-ikertzaileentzako 2018ko lan eskaintza publikoa onartzen duena (EHAA, 2018-12-31), UPV/EHUko 2019ko maiatzaren 30eko eta uztailaren 11ko Gobernu Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez Lan Eskaintza Publikoan eskainiko diren irakasle-ikertzaileen lanpostuak onartzen baitira, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.Bat.2) artikulua, eta Hezkuntza Sailaren baimenarekin–, Errektorego honek, emanda dauzkan ahalmenez baliatuta, Erabaki honen I. eranskinean aipatzen diren irakasle agregatuen plaza hutsak betetzeko lehiaketarako deia egitea erabaki du, jarraian aipatutako oinarrien arabera

DEIALDIAREN OINARRIAK

1.– Arau orokorrak.

1.1.– Lehiaketa honetan arau hauek bete beharko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateei buruzkoa (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren bidez neurri batean aldatua); Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartuak (2011ko otsailaren 24ko EHAA); 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena (martxoaren 12ko EHAA); 40/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena, UPV/EHUko irakasleen eta ikertzaileen araubideari buruzkoa (martxoaren 18ko EHAA); irakasle iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduraren arautegia, Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8ko bileran onartu zuena, Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko erabakiaren bidez argitaratu zena (uztailaren 15eko EHAA) eta Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena (2014ko azaroaren 20ko EHAA); deialdi honetako oinarriak; aplikagarriak diren arau orokorrak; eta, aurreikusi ez diren alderdietarako, Herri Administrazioan sartzeko araubide orokorra arautzen duten estatuko xedapenak.

1.2.– Jakintza arlo berekoak diren eta ezaugarri berberak dituzten plazak deialdi desberdinetan atera ahal izango dira lehiaketara.

2.– Hautagaiek bete beharreko baldintzak.

2.1.– Hautagaiek, lehiaketa honetan onartuak izateko, honako baldintzak bete beharko dituzte:

a) Hamasei urte beteak izatea.

b) Kasuan kasuko irakasleen kategoriako lanari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik eta eragozpen fisiko edo psikikorik ez izatea.

c) Diziplina espedientearen bidez estatuko administrazio orokorreko zerbitzutik edo autonomia, erakunde eta herrietako administrazioetatik aldendua ez izatea, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaiturik ez egotea. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko kasuan kasuko estatuko funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.

d) Ondoren adierazten den zenbatekoa ordaintzea plaza bakoitzerako: 20,34 euro.

Eskubideak ordaintzeko, dagokion diru sarrera edo transferentzia egin beharko da kontu korronte honetara (lehiakidearen izen-abizenak eta plazaren hurrenkera zenbakia zehaztuta):

Kutxabank:

UPV/EHUko Irakasle-ikertzaileen arloko Errektoreordetza.

Irakasleen lehiaketetako tasak.

Kontu korrontearen zenbakia: 2095 0292 94 3239002233.

Ordainketa posta edo telegrafia igorpenaren bidez egiten duten lehiakideek Deialdien eta Lehiaketen Atalera bidali behar dute (1397 posta kutxa, 48080 – Bilbao).

Eskariak aurkezteko epean zenbateko hori osorik ordaindu ez duten lehiakide guztiak lehiaketatik kanpo geratuko dira, eta ez da beste eperik zabalduko tasok ordaintzeko edo falta den kopurua osatzeko.

Dena dela, azterketa eskubideak ordaindu arren, ezinbestekoa da lehiaketan parte hartzeko eskaria ere aurkeztea errektoreari, behar bezala beteta eta epearen barruan.

2.2.– Betebehar akademiko espezifikoak:

a) Irakasle agregatuen kategoriako plazetarako.

Doktore titulua izatea.

Beste estatu batzuek igorritako tituluak izanez gero, homologatuta egon behar dute azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan jasotako aurreikuspenen arabera edo atzerriko goi mailako hezkuntza tituluak master eta doktoregoko titulu eta gradu akademikoekin homologatzeko prozeduraren bidez, zeina Gobernu Kontseiluak onartu baitzuen 2010eko maiatzaren 20an (2010eko urriaren 22ko EHAA).

Ikerketa eta irakaskuntza jardueraren aldeko ebaluazioa edukitzea, Gobernuak araudiaren bidez finkatuko duena eta Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko Euskal Agentziaren edo euskal araudian onartutako antzeko erakunde baten txosten batez egiaztatuko dena (UNIBASQeko irakasle agregaturako edo ANECAren irakasle doktore kontraturako).

b) Hizkuntza eskakizun elebiduna daukaten plazetan, euskaraz irakasteko gaitasuna egiaztatzea, bide hauetakoren bat erabiliz:

b.1.– Euskararen jakite maila egiaztatzeko probak egitea. Proba horiek soilik egingo dira lehiakideren batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatu badu. Probak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen egingo dira.

b.2.– Euskararen arloko errektoreordeak 2002ko ekainaren 5ean emandako Erabakian (uztailaren 11ko EHAA) xedatutakoa betetzea, edo, bestela, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 mailaren pareko tituluak (2010eko azaroaren 15eko EHAA) aurkeztea.

Kasu honetan, bai titulua bai baliozkotzea lehiaketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen lortutakoak izan beharko dira.

b.3.– Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren zehaztutakoari jarraituz, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena (2012ko apirilaren 16ko EHAA).

c) Ofiziala ez den hizkuntza bat egiaztatzea eskatzen duen plaza bat bada, kasuan kasuko hizkuntzan eskolak emateko gaitasuna eduki beharko da egiaztatuta, modu honetara:

c.1.– Hizkuntza ez-ofizialaren jakite maila egiaztatzeko probak eginda. Proba hauek soilik egingo dira lehiakide batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatzen badu. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo dira probak.

c.2.– Ofizialak ez diren hizkuntzetan irakaskuntza eskaintzeko egiaztagiria eskuratzeari buruz Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2010eko ekainaren 24ko akordioaren bidez onartutako arautegian ezarritakoaren arabera (2010-12-02ko EHAA).

2.3.– Ezingo dira lehiaketara aurkeztu UPV/EHUn lanean diharduten karrerako funtzionarioak, baldin eta betetzen ari diren plazak ezaugarri berberak badauzka (kategoria, jakintza arloa, saila, ikastegia eta hizkuntza eskakizuna).

2.4.– Epaimahaiak beste estatu batzuetako lehiakideei gaztelaniaz dakitela egiazta dezatela eskatu ahalko die, baldin eta uste badu probetan ez dela behar bezala egiaztatu.

2.5.– Artikulu honetan adierazitako baldintzak eskariak aurkezteko epea amaitzen denerako eduki beharko dira beteta, eta lehiakideek baldintzok betetzen jarraitu beharko dute dagokion irakasle iraunkorraren kontratua egin arte.

3.– Eskaerak.

3.1.– Hautaketa probetan parte hartzeko eskaera egiteko, deialdi honetako III. eranskineko eredua erabiliko da.

3.2.– Lehiaketan parte hartu nahi duten hautagaiek eskaera bidaliko diote Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, ezartzen dituen bideetako bat erabiliz, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko den hamabost egun balioduneko epearen barruan. Eskaerak egiteko III. eranskineko eredua erabili beharko da, eta eskaerak behar bezala beteta aurkeztuko dira, lehiaketan parte hartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuekin batera. Lehiaketan parte hartzeko baldintzak eskaera aurkezteko azken egunerako bete beharko dira.

Parte hartzeko eskariak UPV/EHUren Erregistro Orokorraren bulegoetan aurkeztuko dira, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak 2012ko maiatzaren 16an hartutako erabakian ezarritakoaren arabera, erabaki horren bidez onartzen baita Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa sortzeko Arautegia (2012ko ekainaren 18ko EHAA), edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak ezartzen duen bideetako bat erabilita (urriaren 2ko EAOn argitaratua).

UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen zerrenda UPV/EHUko ikastegietako idazkaritzetan eskura daiteke, eta, gainera: Leioako Errektoregoko bulegoan, Bilboko Larrako Etxean, Arabako Campuseko Errektoreordetzan (Vitoria-Gasteiz) eta Ignacio M.ª Barriola ikasgelategian (Donostia). Interneten ere kontsulta daiteke: http://www.ehu.es/oficinas_registro.html, eta egoitza elektronikoan.

Honako hau da UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen ordutegia:

Astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 13:00etara, eta 15:00etatik 16:30era.

Ostiraletan, udako lanaldian, Aste Santuan eta Eguberrietako txandetan:

09:00etatik 13:00etara.

Urte osoko larunbat eta igandeetan, jaiegunetan eta campus eta ikastegi bakoitzeko jaiegun berezietan, itxita egongo dira Erregistro Orokorraren bulegoak.

Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiegunen egutegi ofiziala eta unibertsitatearena berarena erabiliko dira, epeak zenbatzean aintzat hartu beharreko egun baliogabeak zehazteko.

Eskaera posta bulegoetan aurkezten duten interesdunek abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuaren 31. artikuluak xedatutako moduan aurkeztu behar dute. 1829/1999 Errege Dekretuak posta zerbitzuak arautzen ditu, eta honako hau xedatzen du:

«Herritarrek edo erakundeek administrazio publikoetako organoei eskariak, idatziak eta jakinarazpenak bidaltzeko, posta zerbitzu unibertsala emateko prestazioa agindu zaion operadorearen bitartez, gutun-azala irekita aurkeztu beharko dute, bidali nahi duten dokumentuaren lehen orriko goiburuan posta zerbitzukoek argi eta garbi adieraz ditzaten bulegoaren izena eta bidalketaren lekua, eguna, ordua eta minutua. Era berean, igorleak igorpenaren xehetasunak ere agertzeko eska dezake, igorri nahi duen dokumentu nagusiaren kopiaren, fotokopiaren edo erreprodukzioaren aurreneko orria jatorrizko agiriarekin parekatu eta berdinak direla egiaztatu ondoren; fotokopia hori ziurtagiri gisa aurkeztuko zaio administrazioko organo eskudunari, dokumentu nagusia aurkeztu egin dela frogatzeko.

Aipaturiko diligentziak egin ostean, igorleak berak itxiko du gutun-azala, eta enplegatuak onarpena formalizatu eta onarpenaren gordekina emango dio; jatorrizkoa, berriz, bulegoan artxibatuko du.

Artikulu honetan xedatutako prozesuak errespetatzen badira, posta zerbitzu unibertsala eskaintzeko agindua duen eragileak onarturiko igorpenak behar bezala aurkeztutzat hartuko dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluan eta hura garatzeko arautegian xedatutako ondorioetarako (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikulua)».

3.3.– Eskariarekin batera dokumentu hauek aurkeztuko dira:

a) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia (espainiar nazionalitatea daukaten hautagaiek).

Espainiar nazionalitatea ez daukaten lehiakideek beren nazionalitatea egiaztatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko dute.

b) Deialdi honetako 2.2 oinarrian aipatzen diren baldintza akademiko espezifikoak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuen fotokopia erkatua.

c) Azterketa eskubideak ordaindu direla egiaztatzen duen dokumentua.

d) Merezimenduen ziurtagirien fotokopia erkatuak. Merezimenduak aipatzen dira irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduraren 15. artikuluan. Prozedura hori Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartu zuen, eta Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratu zen (uztailaren 15eko EHAA).

d) Zinpeko aitorpena (VII. eranskina).

3.4.– Plaza elebiduna bada, lehiakideak eskaera orrian berariaz adierazi beharko du parte hartuko duen ala ez euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko probetan, edo gaitasun hori dagoeneko baduen, Euskararen arloko errektoreordearen 2002ko ekainaren 5eko Erabakian (uztailaren 11ko EHAA) jasotako xedapenen arabera, edo apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan jasotako xedapenen arabera (2012ko apirilaren 16ko EHAA), edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 mailaren pareko tituluren bat duen (2010eko azaroaren 15eko EHAA). IV.eranskina.

3.5.– Ofiziala ez den hizkuntza bat egiaztatzea eskatzen duen plaza bat bada, lehiakideak eskaera orrian berariaz adierazi beharko du parte hartuko duen ala ez ofiziala ez den hizkuntza batean irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko probetan, edo gaitasun hori dagoeneko baduen eta ofizialak ez diren hizkuntzetan irakaskuntza eskaintzeko egiaztagiria eskuratzeari buruzko arautegia onartzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren 2010eko ekainaren 24ko Erabakian (2010-12-02ko EHAA) ezarritakoari jarraituz jasotako xedapenen arabera baliozkotu dakiokeen. VI. eranskina.

4.– Lehiakideak onartzea.

4.1.– Eskariak aurkezteko epea behin amaituta, errektoreak agindua emango du lehiaketarako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onartzeari buruzko erabakia argitaratzeko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko eta campusetako hiru errektoreordetzetako iragarki oholetan eta UPV/EHUko web orrian. Erabakian jasota geratuko da zein izan den lehiakidea baztertzeko arrazoia, eta 10 egun balioduneko epe luzaezina ezarriko da UPV/EHUko web orrian argitaratzen denetik akatsak zuzentzeko. Hala ere, zuzentzeko epe horretan lehiakideek ezin izango dute aurkeztu eskariak aurkezteko epea bukatu ondoren lortutako egiaztagiririk.

4.2.– Plaza elebiduna bada, lehiakideek euskaraz dakitela egiaztatu beharko dute, 3.4. oinarrian zehaztutakoaren arabera. Horrela egiten ez duten lehiakideak baztertuak izango dira.

Beraz, lehiakideren batek eskatzen badu euskaraz irakasteko gaitasun probak egitea, lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehenago egingo dira proba horiek.

4.3.– Ofiziala ez den hizkuntza bat egiaztatzea eskatzen duen plaza bat bada, lehiakideek kasuan kasuko hizkuntzaren ezagutza egiaztatu beharko dute, 3.5 oinarrian zehaztutakoaren arabera. Horrela egiten ez duten lehiakideak baztertuak izango dira.

Beraz, lehiakideren batek eskatzen badu ofiziala ez den hizkuntza batean irakasteko gaitasun probak egitea, lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehenago egingo dira proba horiek.

4.4.– Eskaerekin batera aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, errektoreak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onartzeko ebazpena emango du, eta erabaki hori Errektoregoko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan argitaratuko da, bai eta UPV/EHUren webgunean ere.

Ebazpen hori izapide egintza kualifikatua da, eta aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango da haren aurka UPV/EHUko errektorearen aurrean, ebazpena UPV/EHUren web orrian argitaratu eta hilabeteko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluak eta hurrengoek ezarritako moduan (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea), edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean, bi hilabeteko epean, Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onartzeko ebazpenean jasota ageriko da merezimenduak aurkezteko probarako deia Errektoregoko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko iragarki oholean eta campusetako hiru errektoreordetzetakoetan argitaratuko dela, bai eta UPV/EHUko webgunean ere.

4.5.– Ezin izango da aurkeztu onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendaren aurkako errekurtsorik, baldin eta interesdunak ez badu behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, bere hartan utziriko egintza irmoa delako.

5.– Epaimahaiak.

5.1.– Lehiaketetako epaimahaiak ebazpen honen II. eranskinean adierazietako pertsonek osatuko dituzte, eta errektoreak izendatuko ditu. Epaimahaiei buruzko alderdiak jasota daude irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduraren araudian (10. artikulua), Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an bileran onartutakoa, Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratua (uztailaren 15eko EHAA) eta Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaoaren 6 bileraren akordioak aldatutakoa (2014koazaroaren 20ko EHAA).

Epaimahaiak bost titularrek eta beste hainbeste ordezkok osatuko dituzte. Epaimahaiburua eta idazkaria epaimahaiko kideek aukeratuko dituzte beren artetik.

Epaimahaiaren lehenengo bilerarako, eraketarako, epaimahaiburu eta idazkarien hautaketarako deialdia, komunikazioak eta gainerako jarduerak saileko zuzendarien bidez egingo dira.

5.2.– Epaimahaikideek ezingo diote uko egin izendapenari, bertan aritzea eragozten dien arrazoi justifikaturik ez badaukate behintzat. Errektoregoak, halakoetan, adierazitako arrazoia aztertuko du, eta erabakia hartuko bost egun balioduneko epean, izendapenari ezetz esaten dion idatzia jasotzen denetik kontatzen hasita.

5.3.– Lehiakideek epaimahaikideak errekusatu ahal izango dituzte, edo epaimahaikideek uko egin ahal izango diote parte hartzeari, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako parte ez hartzeko edo errekusatzeko egoeraren bat sortuz gero (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea).

Epaimahaikide titularrei bertan aritzea eragozten dien arrazoiren bat egonez gero (parte ez hartzeko edo errekusazio kasuetan, edo beste edozein arrazoirengatik), ordezko kideak arituko dira haien ordez.

Ordezko kideak ere ezin badu jardun epaimahaian, prozeduran parte ez hartzeko edo errefusatua izateko egoeraren batean dagoelako, kategoria eta antzinatasun handieneko ordezkoa arituko da haren ordez. Ordezko guztiei ezinezkoa bazaie epaimahaian aritzea eta ezinezkoa bada epaimahaia ondorengo artikuluan azaltzen den moduan eratzea, beste epaimahai bat izendatuko da.

5.4.– Epaimahaia eratzeko deialdia epaimahaikide titular eta ordezko guztiei jakinaraziko zaie, bilera eguna baino 15 egun lehenago, gutxienez. Bilerako deialdian eguna, ordua eta tokia zehaztuko dira, eta UPV/EHUko web orrian eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean argitaratuko da. Epaimahaia eratzerakoan kide titular guztiak bertan egonez gero, ordezkoak ez dute zertan joan.

5.5.– Epaimahaia balioz eratzeko, gutxien dela bost kidek egon beharko dute. Epaimahaikideak egon daitezke funtzio publikoaren arautegian aurreikusitako edozein egoeratan edo haien parekoetan lan kontratudun langileen kasuan, borondatezko eszedentzian edo eginkizun gabetzean izan ezik. Seme-alabak zaintzeko eszedentzian daudenek parte hartu ahal izango dute epaimahaietan.

Epaimahaikide titularren batek eszedentzia hartzen badu, eginkizunez gabetzen badute edo funtzionario edo kontratatu iraunkorra izateari uzten badio, epaimahaia utziko du, eta ordezkoa jarriko zaio.

Epaimahaikide ordezkoren batek borondatezko eszedentzia hartzen badu, eginkizunez gabetzen badute edo funtzionario edo kontratatu iraunkorra izateari uzten badio, ordezkoen artetik kategoria eta antzinatasun handiena daukanak hartuko du haren lekua. Aukera horiek guztiak agortuta ezin bada epaimahaia eratu, beste epaimahai bat izendatuko da.

Hala ere, behin epaimahaia eratuta, erabakiak hartzeko nahikoa izango da epaimahaiburua eta idazkaria, edo beren legezko ordezkoak, eta epaimahaikideetako bat bertan izatea.

Epaimahaia eratzean bertan ez dauden kideak behin betiko geratuko dira epaimahaiaren jardueratik baztertuta.

5.6.– Lehen bileran, epaimahaiak honako erabaki hauek hartu beharko ditu, besteak beste:

1) Epaimahaiburuaren eta idazkariaren hautaketa.

2) Probatako emaitzak non argitaratuko diren, Deialdi eta Lehiaketa Ataleko iragarki oholez eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholez gainera.

3) Lehiakideek zein hurrenkeratan hartuko duten parte probetan.

4) Balioespen irizpide zehatzak onartzea.

5.7.– Aipatutako erabaki guztiak UPV/EHUren web orrian, probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean eta Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholean argitaratuko dira, gutxienez.

5.8.– Epaimahaiaren jardun administratiboaz eta gestio ekonomikoaz idazkaria arduratuko da, unibertsitateko administrazioko langileen laguntzarekin.

6.– Probak.

6.1.– Epaimahaiek, jarduterakoan, bermatu egingo dute lehiakide guztiek aukera berberak dituztela, eta publizitate, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuko dituzte.

6.2.– Deialdi honetan eta irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduran (Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartua eta Irakasleen arloko errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratua, uztailaren 15eko EHAAn, Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena, azaroaren 20ko EHAAn) zehaztuta ez dauden alderdietarako, epaimahaiak jarraituko dio Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak kide anitzeko organoez xedatzen duenari.

6.3.– Probak egiten hasi aurretik, epaimahaiak eguna eta ordua zehaztuko ditu, lehiakideek lehenengo proban erabiliko dituzten merituak aurkez ditzaten. Informazio hori argitara emango da, UPV/EHUren webgunean jarrita. Lehiakideek merezimendu horien egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte bertan. Epaimahaiak, era berean, gainerako probak zein egun eta ordutan egingo diren zehaztuko du.

Merezimenduak aurkezteko ekitaldia epaimahaia eratu eta hurrengo egun baliodunean izango da. Hala ere, lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri.

6.4.– Lehenengo proba lehiakideek agiriak eta merezimenduak aurkeztu eta hurrengo egun baliodunean egingo da. Hala ere, lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri. Hurrengo probak hori bukatu eta berehala egingo dira.

6.5.– Ez da beharrezkoa fotokopiak erkatzea, baina aurkezpenera jatorrizkoak eraman beharko dira, epaimahaiak eta gainerako lehiakideek egiaztatzeko aukera izan dezaten.

Eskatzaileek aukera izango dute eskarian adierazitako datuak zehaztu edo osatzeko nahi dituzten elementuak gehitzeko, eta epaimahaiak erabakiko du onartu eta kontuan hartuko dituen.

6.6.– Oinarri hauetako 6.8. oinarrian aipatutako dokumentuak bi hilabetez edukiko dituzte gordeta Deialdi eta Lehiaketen Atalean, epaimahaiak proposamena egiten duen egunetik zenbatzen hasita. Baina proposamen horren kontrako errekurtsorik aurkezten bada, dokumentuak gordeta eduki beharko dira, ebazpen administratibo edo judizial irmo bat eman arte.

Beste urtebete igarotzen bada eta interesatuak ez badira aipatutako dokumentuak hartzera joan, unibertsitateak dokumentuak suntsitu ahal izango ditu.

6.7.– Epaimahaiko buruak aurkezpen ekitaldian jakinaraziko du, halaber, lehiakideek zein epe izango duten gainerako lehiakideek proba egin baino lehenago aurkeztutako dokumentuak aztertzeko.

6.8.– Lehiakideek honako dokumentu hauek emango dizkiote epaimahaiburuari aurkezpen ekitaldian:

6.8.1.– Irakasle agregatuaren kategoriako plazetan:

a) Curriculum vitae (bost ale), VIII. eranskineko ereduari jarraiki; eta curriculumean aipatutakoa egiaztatzen duten argitalpenen eta dokumentuen ale bana.

b) Lehiakideak plaza eskuratzen badu aurrera eramango lukeen irakaskuntza eta ikerketa proiektua (bost kopia), kasuan kasuko jakintza arloko gai edo espezialitateetako baten programa izango dena. Proiektuak unibertsitateak deialdian emandako zehaztapenen araberakoa izan beharko du.

c) Ikerlan original bat (bost kopia).

6.9.– Irakasle iraunkorren plazetarako lehiaketak hiru proba edo fase izango ditu, denak baztertzaileak. Proba horiek ebaluatzeko, kontuan hartuko dira irakasle kontratatu iraunkorrak hautatzeko eta kontratatzeko prozeduran (Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartua, eta 2008ko uztailaren 15eko EHAAn argitaratua, Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena, azaroaren 20ko EHAAn) ezarritako Irizpide Orokorrak eta Irizpide Espezifikoak (X. eranskina) eta epaimahaiak onartutako irizpide zehatzak.

6.10.– Irakasle agregatuaren lehenengo proban, lehiakideak bere merezimenduak eta ikasketa, irakaskuntza eta ikerketa ibilbidea azalduko ditu, bai eta bere irakaskuntza eta ikerketa proiektua ere. Proiektu horren barruan delako jakintza arloko gai edo espezialitateetako baten programa sartuko da. Lehiakideek behar beste denbora izango dute ahozko azalpen horretarako, baina 60 minututik pasatu gabe.

Ondoren, epaimahaiak lehiakide bakoitzarekin eztabaidatuko du, bi orduz gehienez, honako gai hauen inguruan: aurkeztutako merezimenduak, irakaskuntza proiektua eta ikerketa proiektua.

Epaimahaiak adituen iritzia eskatu ahal izango du, lehiakideek alegatutako merezimenduei buruz. Nolanahi ere, txostenak ez dira lotesleak izango, eta lehiaketaren aktari atxikiko zaizkio.

Proba horretan, 50 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta gainditzeko eta bigarren probara igarotzeko, 25 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

Irakasle agregatuaren kategoriako plazetan, bigarren proban, lehiakideak gai bat aurkeztuko du, eta epaimahaiarekin eztabaidatuko. Gaia lehiakideak aurkeztutako programakoa izango da, eta hark aukeratuko du, zozketaz ateratako hiruren artetik.

Proba horretan, 25 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta gainditzeko eta hirugarren probara igarotzeko, 12,50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

Irakasle agregatuaren kategoriako plazetan, hirugarren proban, lehiakideak ikerlan original bat aurkeztu, eta epaimahaiarekin eztabaidatuko du.

Proba horretan, 25 puntu lor daitezke, gehienez ere, eta proba gainditzeko 12,50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

6.11.– Lehiakide bakar batek ere proba edo fase guztiak gainditu ezean, epaimahaiak eman gabe utziko ditu plazak.

6.12.– Proba edo fase bakoitza bukatuta, epaimahaia bilduko da, eta kide bakoitzak puntuazio bat emango dio lehiakide bakoitzari, eta balorazio hori azaltzeko txostena aurkeztuko du. Lehiakideak baloratzean, baremo orokorrari eta epaimahaiak onartutako irizpide espezifikoei erreparatuko diete epaimahaikideek. Epaimahaikide guztiak ados badaude, txosten bakar bat egin ahal izango du epaimahaiak, kuantifikatua eta arrazoitua.

Berdinketarik badago, epaimahaiburuak kalitate botoa izango du.

6.13.– Epaimahaiak, X. eranskinean adierazitako irizpide orokor eta espezifikoez gain, honako irizpide orokor hauek izan beharko ditu kontuan:

a) Epaimahaian parte ez hartzeko eta epaimahaikideak errekusatzeko eskariak behin ebatzita, epaimahaikideek ezin izango dute utzi balioetsi eta kalifikatu gabe lehiakiderik.

b) Proba edo fase bakoitzaren balorazioa eta kalifikazio aritmetikoa lortzeko, epaimahaikide guztiek emandako puntuazioen batez besteko aritmetikoa egingo da.

Lehiaketako proba guztiak baztertzaileak izango dira, eta bakoitza gainditzeko gehieneko puntuazioaren erdia lortu beharko da. Epaimahaiak ezin izango du eskatu fase bakoitzean ezarritako gehieneko puntuazioaren erdia baino gehiago ateratzea, prozesua gainditzeko eta plazarako proposatua izateko.

6.14.– Epaimahaiak beste estatu batzuetako lehiakideei gaztelaniaz dakitela egiazta dezatela eskatu ahalko die, baldin eta uste badu probetan ez dela behar bezala egiaztatu.

7.– Merezimenduen balorazioa.

Hiru probak egin ondoren eta hautaketa prozesua zer hautagaik gainditu duten zehaztu ondoren, merezimenduak balioetsiko dira, honako hauen arabera:

1) Jakintza arlorako gaitasun probak gaindituta izatea (uztailaren 26ko 774/2002 ED) edo akreditazioa izatea (urriaren 5eko 1312/2007 ED): 20 puntu.

2) Euskara jakitea elebidun ez diren plazetan baino ez da izango kontuan, eta deialdi honetako IX. eranskinari jarraiki balioetsiko da, Gobernu Kontseiluak 2013ko maiatzaren 8an irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko onartutako prozedurarekin (2008ko uztailaren 15eko EHAA) bat etorrita. Merezimendu honengatik prozesuan guztira lor daitekeen puntuazioaren % 11 lortu ahal izango da gehienez.

8.– Kontratazio proposamena.

8.1.– Amaierako nota bi probetan lortutako noten batura izango da, eta horri zazpigarren oinarrian aurreikusitako merezimenduetan, halakorik bada, lortutako puntuak batuko zaizkio.

8.2.– Proba guztiak gainditu dituen lehiakiderik badago, epaimahaiak kontratazio proposamena egingo du, txostenak eta zenbaketa aritmetikoak kontuan hartuta. Epaimahaiaren proposamena Errektoregoko Deialdi eta Lehiaketa Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan argitaratuko da, bai eta UPV/EHUren webgunean ere.

8.3.– Kontratatzeko edo plaza bete gabe uzteko proposamenean, lehiakide bakoitzaren balioespen zehatza jasoko da, arrazoiak emanda, eta lehiakide bakoitzak zenbat puntu lortu dituen ere adieraziko da. Plaza hutsik uzteko erabakiaren kontra erreklamazioa aurkez dakioke otsailaren 15eko 17/2011 Dekretu bidez (otsailaren 24ko EHAA) onartutako UPV/EHUko Estatutuetan aurreikusitako Erreklamazio Batzordeari 15 eguneko epean, erabakia UPV/EHUko webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

8.4.– Ezin izango da plaza hutsik utzi seigarren oinarrian aipatutako probak gainditu dituen lehiakideren bat badago.

8.5.– Epaimahaiek lehiakideak ordenatuko dituzte lortutako puntuazioaren arabera, eta puntuazio handiena lortu duena proposatuko dute plaza betetzeko. Ezin izango dute kide gehiago proposatu lehiaketan eskainitako plaza kopurua baino.

8.6.– Aurreko atalean zehaztutakoa gorabehera, epaimahaiek ordezkoak proposatu ahal izango dituzte, puntuazioaren arabera ordenatuta, plaza betetzeko proposatu den izangaiak kontratua sinatzeari uko eginez gero, ordezko horiengana jotzeko.

8.7.– Epaimahaikide guztiek lehiakide guztiak kalifikatu behar dituzte. Epaimahaikide guztiak kalifikazioan bat etorriz gero, txosten bakarra eman ahal izango dute, 6.12. oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

8.8.– Kontratatuak izateko proposatuak ez diren lehiakideek ezin izango dute plaza hutsei buruzko inongo eskubiderik aldarrikatu, ez eta inongo lan poltsetan sartzea eskatu ere. Izan ere, ordezkapenak egin behar direnean prozedura orokorra erabili beharko da, hots, sailak eta jakintza arloak egindako deialdietako lan poltsa arruntetara jo.

8.9.– Batzordearen jarduketa amaitu eta hurrengo bost egin baliodunetan, batzordeko idazkariak helbide elektroniko bidez (actas.vicer.profesorado@ehu.es) bidaliko ditu sortutako aktak, eta, bestalde, Idazkaritza Nagusian entregatuko du, Deialdi eta Lehiaketen Atalaren bidez (barruko posta bidez), lehiaketako espediente administratiboa, honako dokumentu hauek bilduko dituena:

a) Epaimahaia eratzean egin beharreko akta eta epaimahaiaren saio guztietako aktak. Horietan jasoko dira egindako jarduera nagusiak eta proben balorazioan erabilitako irizpide nagusiak, irizpide espezifikoak eta irizpide zehatzak.

b) Lehiakideek aurkezpen ekitaldian epaimahaiburuari emandako dokumentuak, hala nola proposatutako irakaskuntza programa, ikerketa proiektuak, ikerlan originala, jakintza arloaren espezialitate edo gai baten programa, programaren gaia eta ikerlan originala.

c) Proba bakoitzaren txostenak eta zenbakizko balorazioak.

d) Probak gainditu dituzten lehiakideen merezimenduen balorazioa.

e) Plaza edo plazak betetzeko proposamenaren akta, kontrataziorako lehentasun ordenaren arabera osatutako hautagaien zerrendarekin.

8.10.– Lehiakideek Unibertsitateko Idazkaritza Nagusian eskatu ahal izango dute epaimahaikide bakoitzak beren merezimenduen inguruan emandako balioespen arrazoituaren ziurtagiria (behar bezala kuantifikatua) edo, hala badagokio, epaimahaiaren txosten bakarra.

8.11.– Lehiakideek epaimahaiaren proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote errektoreari. Horretarako hamabost egun balioduneko epea izango dute, proposamena UPV/EHUko webgunean argitara ematen den egunetik zenbatzen hasita. Erreklamazioa izapidetzeko onartzen bada, kontratazioa eten egingo da erreklamazioa behin betiko ebatzi arte.

8.12.– UPV/EHUko Estatutuek, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretu bidez (otsailaren 24ko EHAA) onartutakoek, aurreikusitako Erreklamazio Batzordeak, irakasle eta ikertzaile funtzionarioen plazak betetzeko epaimahaien erreklamazioak aztertzen dituenak, erreklamazioa aztertuko du, eta errektoreak erabakiko du.

Erreklamazio Batzordeak lehiaketako espedientea aztertuko du, lehiakideen berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatzeko; egoki deritzen ekintza guztiak burutuko ditu, eta erreklamazioa onartzen duen ala ez erabakiko du hiru hilabeteko epearen barruan, erreklamazioa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita. Epe hori berariazko erabakirik eman gabe igarotzen bada, erreklamazioa ezetsi delako izango da, eta administrazioarekiko auzien bidera jo ahal izango da.

8.13.– Erreklamazio Batzordeak hartutako erabakiak lotesleak izango dira errektorearentzat eta, haren erabakiek administrazio bidea agortzen dutenez, aurka egiteko administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo beharko da zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legeari jarraituz.

8.14.– Erreklamazio Batzordeak erreklamazioa onartzea erabakiz gero, errektoreak argitara emango du erabakia, eta akatsa gertatu zen unera eramango da berriz prozedura; epaimahaiak, beharrezkoa izanez gero, beste izendapen proposamen bat egingo du.

9.– Dokumentuak aurkeztea eta kontratazioa.

9.1.– Epaimahaiak proposatutako kontratazioak errektoreak egingo ditu, lehiakideak behin egiaztatu eta gero deialdi honetako bigarren oinarrian aipatzen diren baldintzak betetzen dituela, Deialdi eta Lehiaketa Atalean behar diren dokumentuak aurkeztuta. Lehiakideak hogei eguneko epea izango du dokumentuak aurkezteko, kontratazio proposamena UPV/EHUko webgunean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita.

9.2.– Aurretik esandakoez gain, proposatutako lehiakideak, kontratua formalizatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu aipatutako epearen barruan:

a) Medikuaren ziurtagiri ofiziala, unibertsitateko irakasleari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik eta eragozpen fisiko edo psikikorik ez duela adierazten duena.

b) Zinpeko aitorpena, diziplina espedientearen bidez estatuko administrazio orokorreko zerbitzutik edo autonomia, erakunde eta herrietako administrazioetatik aldenduta ez dagoela, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaiturik ez dagoela adierazten duena. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko beren estatuko funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.

Karrerako funtzionario publikoek edo kontratatu iraunkorrek ez dituzte aurkeztu eta egiaztatu beharko atal honetan aipatutako dokumentu eta betekizunak. Horien ordez, lanean ari diren administrazioaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, funtzionario edo kontratatu iraunkorrak direla egiaztatu eta haien zerbitzu orrian azaltzen diren gorabehera guztiak adieraziko dituena.

9.3.– Plaza betetzeko proposatutako lehiakideak ez baditu aurkezten eskatutako dokumentuak, galdu egingo ditu bere eskubideak, eta ezin izango du kontratua sinatu, ez baldin badu egiaztatzen dokumentuak ez aurkeztea ezinbesteko arrazoiengatik izan dela. Unibertsitateko errektoreak zerrendako hurrengo lehiakidearekin sinatuko du kontratua, lehiakide horrek gorago aipatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren. Hogei eguneko epea izango du horretarako, arrazoia jakinarazten denetik kontatzen hasita.

10.– Azken araua.

10.1.– Deialdi honetan eta irakasle kontratatu iraunkorrak hautatu eta kontratatzeko prozeduran (Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 8an onartua eta Irakasleen errektoreordearen 2008ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez argitaratua, uztailaren 15eko EHAAn, Gobernu Kontseiluaren 2014ko azaroaren 6ko akordioaren bidez aldatu zena, azaroaren 20ko EHAAn) egunak zenbatzerakoan ez da aintzat hartuko abuztua. Hilabete horretan ez da inongo ekintzarik burutuko.

10.2.– Lehiaketa egin bitartean, epaimahaiek argituko dituzte deialdiaren aplikazioaren inguruan sor daitezkeen zalantzak, bai eta aurreikusi ez diren egoeretan nola jokatu ere. Dena dela, epaimahaien jarduna bat etorri beharko da urriaren 1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearekin eta urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearekin.

10.3.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzietarako Bilboko epaitegietan bi hilabetetako epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Bestela, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Hala egiten bada, ezin izango da jarri aurreko paragrafoan aipatutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa, harik eta berraztertzeko errekurtsoa berariaz ebatzi arte edo presuntziozko ezespena gertatu arte.

10.4.– Era berean, deialdi honetatik eta epaimahaiaren jardunetik eratorritako administrazio egintza guztien aurka egin ahal izango da, urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako kasuetan eta bertan adierazitako moduan.

Leioa, 2020ko ekainaren 26a.

Errektorea.
Eskumenak eskuordetuta (Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 25ekoa, errektorearena, 2017-02-03ko EHAA).

Irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordea,

INMACULADA GUERRICAGOITIA MARINA.

I. ERANSKINA

Lanpostuaren zenbakia: 1. Kodea: AGC8L1 – D00002-8. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Soziologia. Saila: Soziologia II. Ikastegia: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Eguneroko Bizitzaren Soziologia».

Lanpostuaren zenbakia: 2. Kodea: AGC8L1 – D00042-7. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Biokimika eta Biologia Molekularra. Saila: Biokimika eta Biologia Molekularra. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Biofisika».

Lanpostuaren zenbakia: 3. Kodea: AGC8L1 – D00042-8. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Biokimika eta Biologia Molekularra. Saila: Biokimika eta Biologia Molekularra. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Biomolekulen Espektroskopia».

Lanpostuaren zenbakia: 4. Kodea: AGC8L1 – D00077-6. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Histologia. Saila: Zelulen Biología eta Histologia. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Histologia Mediko Berezia».

Lanpostuaren zenbakia: 5. Kodea: AGC8L1 – D00115-16. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Gizarte Antropologia. Saila: Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia. Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Ikusizkoetan Oinarritutako Antropologia».

Lanpostuaren zenbakia: 6. Kodea: AGC8L1 – D00141-30. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hizkuntza eta Sistema Informatikoak. Saila: Hizkuntza eta Sistema Informatikoak. Ikastegia: Informatika Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Adimen Artifiziala».

Lanpostuaren zenbakia: 7. Kodea: AGC8L1 – D00142-21. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Elektrikoa. Saila: Ingeniaritza Elektrikoa. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Makina Elektrikoen Analisia eta Funtzionamendua».

Lanpostuaren zenbakia: 8. Kodea: AGC8L1 – D00160-12. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Finantza eta Zerga Zuzenbidea. Saila: Zuzenbide Publikoa. Ikastegia: Zuzenbide Publikoa (Bizkaiko Atala). Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Burutu beharreko zereginak: «Finantza Zuzenbidea I».

II. ERANSKINA

1.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Soziologia. AGC8L1 – D00002-8.

Batzorde titularra:

Iñaki Vicente Bárcena Hynojal. Irakasle osoa. UPV/EHU.

María Luz Esteban Galarza. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Sara Moreno Colom. Irakasle agregatua. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa.

Luis Enrique Alonso Benito. Unibertsitateko katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.

Cristina García Sainz. Unibertsitateko irakasle titularra. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.

Ordezko batzordea:

Ane Miren Larrinaga Renteria. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Mercedes Alcañiz Moscardó. Unibertsitateko irakasle titularra. Jaume I.a Unibertsitatea.

María Inmaculada Pastor Gosalbez. Unibertsitateko irakasle titularra. Roviera i Virgili Unibertsitatea.

Manuel Javier Callejo Gallego. Unibertsitateko katedraduna. UNED.

Josu Amezaga Albizu. Irakasle osoa. UPV/EHU.

2.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Biokimika eta Biologia Molekularra. AGC8L1 – D00042-7.

Batzorde titularra:

Germán Rivas Caballero. Ikerketako irakaslea. CSIC.

Felix Olasagasti Arsuaga. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Mercedes Martínez Bilbao. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Gemma Fabrias Domingo. Ikerketako irakaslea. CSIC.

José María Requejo Isidro. Zientifiko titularra. CSIC.

Ordezko batzordea:

Elena Amaya Ostolaza Echave. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Jesús María Arizmendi Bastarrika. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Ana Rosa Viguera Rincón. Zientifiko titularra. CSIC.

José María Valpuesta Moralejo. Ikerketako irakaslea. CSIC.

Jesús Pérez Gil. Unibertsitateko katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.

3.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Biokimika eta Biologia Molekularra. AGC8L1 – D00042-8.

Batzorde titularra:

José Manuel Siverio Expósito. Unibertsitateko katedraduna. La Lagunako Unibertsitatea.

Ana Rosa Viguera Rincón. Zientifiko titularra. CSIC.

José Carlos Fernández-Checa. Ikerketako irakaslea. CSIC.

Felix Olasagasti Arsuaga. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Maier Lorizate Nogales. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Gorka Basañez Asua. Zientifiko titularra. CSIC.

Isabel Marzo Rubio. Unibertsitateko irakasle titularra. Zaragozako Unibertsitatea.

Antonio Zorzano Olarte. Unibertsitateko katedraduna. Bartzelonako Unibertsitatea.

Jesús Salgado Benito. Unibertsitateko katedraduna. Valentziako Unibertsitatea.

M.ª Dolores Virto Lecuona. Unibertsitateko katedraduna. UPV/EHU.

4.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Histologia. AGC8L1 – D00077-6.

Batzorde titularra:

Celia Jiménez-Cervantes Frigols. Unibertsitateko katedraduna. Murtziako Unibertsitatea.

María Julia Buján Varela. Unibertsitateko katedraduna. Alcalá de Henareseko Unibertsitatea.

Concepción Ferrer Cazorla. Unibertsitateko katedraduna. Murtziako Unibertsitatea.

Iker Badiola Echaburu. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

José Antonio Rodríguez Pérez. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Ana María Zubiaga Elordieta. Unibertsitateko katedraduna. UPV/EHU.

Juan Francisco Madrid Cuevas. Unibertsitateko katedraduna. Murtziako Unibertsitatea.

María del Carmen Boyano Adánez. Unibertsitateko irakasle titularra. Alcalá de Henareesko Unibertsitatea.

José Carlos García-Borrón Martínez. Unibertsitateko katedraduna. Murtziako Unibertsitatea.

María Noelia Andollo Vitoriano. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

5.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Gizarte Antropologia. AGC8L1 – D00115-16.

Batzorde titularra:

Roger Canals Vilageliu. Irakasle agregatua. Bartzelonako Unibertsitatea.

Olatz González Abrisqueta. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Elisenda Ardevol Piera. Unibertsitateko katedraduna. Obertako Unibertsitatea.

Josu Amezaga Albizu. Irakasle osoa. UPV/EHU.

Beatriz Pérez Galán. Unibertsitateko irakasle titularra. Uned.

Ordezko batzordea:

María Luz Esteban Galarza. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Ignasi Terradas Saborit. Unibertsitateko katedraduna. Bartzelonako Unibertsitatea.

Begoña Vicario Calvo. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

M.ª Dolors Comas D´Argemir i Cendra. Unibertsitateko katedraduna. Rovira i Virgili Unibertsitatea.

Jordi Roca Girona. Unibertsitateko katedraduna. Rovira i Virgili Unibertsitatea.

6.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Hizkuntza eta Sistema Informatikoak. AGC8L1 – D00141-30.

Batzorde titularra:

Edurne Barrenechea Tartas. Unibertsitateko irakasle titularra. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

José Javier Lorenzo Navarro. Unibertsitateko irakasle titularra. Kanaria Handiko Las Palmasko Unibertsitatea.

Silvia Acid Carrillo. Unibertsitateko irakasle titularra. Granadako Unibertsitatea.

Eneko Agirre Bengoa. Irakasle osoa. UPV/EHU.

Alfredo Goñi Sarriguren. Unibertsitateko katedraduna. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

Elena Lazkano Ortega. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Modesto Fernando Castrillón Santana. Unibertsitateko katedraduna. Kanaria Handiko Las Palmasko Unibertsitatea.

Alicia Casals Gelpí. Unibertsitateko katedraduna. Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa.

Ana Jesús Arruarte Lasa. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Antonio Salmerón Cerdán. Unibertsitateko katedraduna. Almeriako Unibertsitatea.

7.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Ingeniaritza Elektrikoa. AGC8L1 – D00142-21.

Batzorde titularra:

Manés Fernández Cabanas. Unibertsitateko irakasle titularra. Oviedoko Unibertsitatea.

Elvira Fernández Herrero. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

Natalia Alguacil Conde. Unibertsitateko irakasle titularra. Gaztela-La Mantxako Unibertsitatea.

José Manuel Cano Rodríguez. Unibertsitateko katedraduna. Oviedoko Unibertsitatea.

Hortensia Elena Amaris Duarte. Unibertsitateko katedraduna. Carlos III.a Unibertsitatea.

Ordezko batzordea:

Esther Torres Iglesias. Irakasle agregatua. UPV/EHU.

María Belén García de Burgos. Unibertsitateko irakasle titularra. Carlos III.a Unibertsitatea.

Alicia Triviño Cabrera. Unibertsitateko irakasle titularra. Malagako Unibertsitatea.

José Luis Bernal Agustín. Unibertistateko katedraduna. Zaragozako Unibertsitatea.

Joaquín Pedrá Durán. Unibertsitateko katedraduna. Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa.

8.– Lehiaketa epaitu behar duen batzordea. Kategoria: Irakasle agregatua. Jakintza arloa: Finantza eta Zerga Zuzenbidea. AGC8L1 – D00160-12.

Batzorde titularra:

Ignacio Cruz Padial. Unibertsitate Eskolako katedraduna. Malagako Unibertsitatea.

Juan José Hinojosa Torralvo. Unibertsitateko katedraduna. Malagako Unibertsitatea.

Carolina Blasco Delgado. Unibertsitateko katedraduna. Burgosko Unibertsitatea.

Edurne Terradillos Ormaechea. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

Iñaki Esparza Leibar. Unibertsitateko katedraduna. UPV/EHU.

Ordezko batzordea:

María Teresa Mata Sierra. Unibertsitateko katedraduna. Leongo Unibertsitatea.

Marina Aguilar Rubio. Unibertsitateko irakasle titularra. Almeriako Unibertsitatea.

Miguel Ángel Luque Mateo. Unibertsitateko irakasle titularra. Almeriako Unibertsitatea.

Itziar Alkorta Idiakez. Unibertsitateko irakasle titularra. UPV/EHU.

José Francisco Etxeberria Guridi. Unibertsitateko katedraduna. UPV/EHU.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala